22.03.2012. sēdē pieņemtie lēmumi (protokols nr.4)

21.§ Par ēku Priekules pilsētā savešanu kārtībā vai nojaukšanu.

1. 2012.gada 23.februārī  Priekules novada pašvaldībā  ar reģ. Nr.3-13/174, Nr.3-13/175, Nr.3-13/176, Nr.3-13/177, saņemti Liepājas reģiona novadu būvvaldes iesniegumi par ēku savešanu kārtībā vai nojaukšanu, kurā norādīts, ka Liepājas reģiona būvaldes vadītājs 2012.gada 25.janvārī apsekojis sekojošas ēkas:

1) Brīvības ielā 56, Priekulē, ēkas kadastra Nr.[:],

2) Raiņa ielā 8, Priekulē, ēkas kadastra Nr.[:],

3) Raiņa ielā 10, Priekulē, ēkas kadastra Nr.[:],

4) Aizputes ielā 4B, Priekulē, ēkas kadastra Nr.[:], un konstatējis, ka Priekules novada domes 26.10.2011.vēstules Nr.3–06/1075 prasības par ēku nojaukšanu vai sakārtošanu līdz 2011.gada 1.decembrim nav izpildītas.

 

2. 2011.gada 26.oktobrī Priekules novada pašvaldība nosūtīja ierakstītā vēstulē:

            2.1.  uzaicinājumu  (reģistrācijas Nr.3-06/1073) I[:] B[:] par nekustamā īpašuma [adrese]  sakārtošanu līdz 31.12.2011.

            2.2.      uzaicinājumu (reģistrācijas Nr.3-06/1076)  V[:] B[:] par nekustamā īpašuma [adrese] sakārtošanu līdz 01.12.2011.

            30.11.2011. V.B[:] adrsētā vēstule tika atsūtīta atpakaļ Priekules novada pašvaldībai, jo pasta sūtījumam beidzies glabāšanas laiks.

            2.3. uzaicinājumu (reģistrācijas Nr.3-06/1077) E[:] S[:] par nekustamā īpašuma [adrese] sakārtošanu līdz 30.12.2011.

            2.4. uzaicinājumu (reģistrācijas Nr.3-06/1074) A[:] A[:] pilnvarotai personai Z[:] A[:], dzīvojošai [dzīvesvieta], sakārtot vai nojaukt nekustamo īpašumu [adrese] līdz 01.12.2011.

            2.5. uzaicinājumu (reģistrācijas Nr.3-06/1075) A[:] B[:] par nekustamā īpašuma [adrese] sakārtošanu vai nojaukšanu līdz 01.12.2011.

           

3. 2012.gada 10.februārī (reģistrācijas Nr.3-13/194) Priekules novada pašvaldībā saņemts A[:] B[:], dzīvojoša [dzīvesvieta], 07.02.2012. iesniegums, kurā norādīts, ka ēkā [adrese],  bīstamība sabiedrības drošībai tiks novērsta iespējami ātrākā laikā  pēc formalitāšu nokārtošanas, bet ne vēlāk kā līdz š.g. 30.septembrim.

 

 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Civillikuma 1084.panta pirmo un trešo daļu, Būvniecības likuma 31.panta pirmo daļu, kas nosaka, ja būve ir pilnīgi vai daļēji sagruvusi vai nonākusi tādā stāvoklī, ka tās lietošana ir bīstama vai tā bojā ainavu, īpašniekam saskaņā ar attiecīgās pašvaldības lēmumu tā jāsaved kārtībā vai jānojauc atbilstoši Civillikuma 1084.panta noteikumiem, trešo daļu, kas nosaka, ka ja būves īpašnieks līdz noteiktajam laikam nav izpildījis pašvaldības lēmumu, pašvaldība organizē šīs būves savešanu kārtībā vai nojaukšanu, ar savešanu kārtībā vai nojaukšanu saistītos izdevumus sedz būves īpašnieks. piekto daļu, kas nosaka, ka būves nojaukšana veicama Vispārīgajos būvnoteikumos paredzētajā kārtībā saskaņā ar akceptēto būvprojektu, 2012.gada 8.marta Tautsaimniecības komitejas atzinumu,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Vija Jablonska, Gunta Jonauska,  Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Sekojošu būvju īpašniekiem:

            1.1. [adrese], ēkas apzīmējums kadastrā [:];

            1.2. [adrese], ēkas kadastra Nr.[:];

            1.3. [adrese], ēkas apzīmējums kadastrā [:],

piecpadsmit (15) dienu laikā no lēmuma pieņemšanas brīža nosūtīt atkārtotu vēstuli, kurā uzaicināt līdz 2012.gada 1.jūlijam savest kārtībā vai nojaukt būves, kas kļuvušas lietošanai bīstamas, vai bojā ainavu.

Uzaicinājumā norādīt par iespēju saukt pie administratīvās atbildības saskaņā ar Administratīvo pārkāpumu kodeksa 150.2.pantu vai 152.pantu.

 

2. Pieņemt zināšanai A[:] B[:] 2012.gada 7.februāra iesniegumu par ēkas (kadastra Nr.[:] ) [adrese], sakārtošanu līdz 2012.gada 30.septembrim.

Informēt A.B[:] par iespēju saukt pie administratīvās atbildības saskaņā ar administratīvo pārkāpumu kodeksa 150.2.pantu vai 152.pantu, kā arī par atbildību, ja nodarīts kaitējums citām personām saskaņā ar Civillikuma 1635.panta 1.daļu.

 

3. Atbildīgā par lēmuma izpildi galvenā nekustamo īpašumu speciāliste V[:] R[:].

 

4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

5. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 76.panta pirmajai daļai un 79.panta pirmajai daļai šo lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, LV-3401.

 

22.§ Par 13.02.2012. AKTA Nr.2-2012 par jumta apskati Tirgoņu ielā 4A, Priekulē, apstiprināšanu.

Priekules novada dome izskata pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistes V[:] R[:] 08.03.2012 iesniegumu, kurā lūgts apstiprināt 2012.gada 13.februāra AKTS Nr.2-2012  par ēkas Tirgoņu iela 4A, Priekule,  jumta apskati.

Priekules novada pašvaldības pamatlīdzekļu un inventāra apsekošanas komisija D[:] E[:], M[:] M[:], I[:]S[:], V[:] R[:], piedaloties Liepājas Kristīgā centra „EMMANUELS” pārstāvim R[:] M[:], apsekoja nomas objektu - ēkas Tirgoņu ielā 4A, Priekulē un konstatēja, ka nomainīts jumta segums   azbesta šīfera segums pret bezazbesta segumu, uzlikta jumta kore (skat. fotofiksācijas).Uz ēkas apsekošanas brīdi nav uzstādītas lietus ūdeņu novadīšanai ārējās notekcaurules, teknes un notekas. 

Atbilstoši Ministru kabineta 08.06.2010. noteikumu Nr.515Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 78. punktam, 08.02.2012. Liepājas kristīgais centrs „EMMANUELS” mācītāja A[:] R[:] iesniegumam, 2012.gada 13.marta Finanšu komitejas atzinumam, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Vija Jablonska, Gunta Jonauska,  Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Apstiprināt iesniegto 13.02.2012. AKTU Nr. 2-2012  „Par ēkas Tirgoņu ielā 4A, Priekulē, jumta apskati”. (Aktam pievienotas fotofiksācijas).

 

2. Akts ir pielikums 2012.gada 22.marta Priekules novada domes lēmumamPar nomas maksa samazinājumu  Liepājas Kristīgais centrs „EMMANUELS” par nomas telpām ēkā Tirgoņu ielā 4A, Priekulē”.

 

 

23.§ Par nomas maksas samazinājumu Liepājas Kristīgais centrs „EMMANUELS” par nomas telpām ēkā Tirgoņu ielā 4A, Priekulē.

2012.gada 8.februārī  Priekules novada pašvaldībā saņemts Liepājas Kristīgā centra „EMMANUELS” mācītāja A[:] R[:] iesniegums, kurā lūgts samazināt nomas maksu par ēku Tirgoņu ielā 4A, Priekulē,  sakarā ar tajā veiktajiem remonta darba ieguldījumiem par summu 1336 Ls, pamatojoties uz Priekules novada domes 30.09.2010. lēmumu, protokols Nr.16,19.§. A.R[:] iesniegumam pievienojis maksājuma kvīšu kopijas.

Ar Priekules novada domes 2010.gada 30.septembra lēmumu (prot. Nr.16) 19.§ „Liepājas Kristīgā Centra „EMMANUĒLS” iesnieguma izskatīšana par iespēju noslēgt līgumu par noteikumiem sakarā ar jumta nomaiņu īrētai ēkai Tirgoņu iela 4A, Priekule” (turpmāk Lēmums) nolemts 1. Atbalstīt Liepājas Kristīgā Centra „EMMANUELS” remontdarbu veikšanas gadījumā ēkai Tirgoņu ielā 4A, Priekulē, nomas maksas samazinājumu atbilstoši 08.06.2010. MK noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 78.punkta  prasībām.  2. Apstiprināt ēkas Tirgoņu ielā 4A, Priekulē, jumta remonta tāmi summā līdz 2000 latiem. 3. Nomniekam jāiesniedz Priekules novada domei attaisnojošie dokumenti par jumta remontā izlietotiem materiāliem.

08.06.2010. Ministru kabineta noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 78.punkts (Turpmāk Noteikumi) nosaka: „Ja nekustamai mantai saskaņā ar iznomātāja vērtējumu ir nepieciešams remonts, renovācija, rekonstrukcija vai restaurācija un nomnieks to veic saskaņā ar nomas līgumu par saviem līdzekļiem un ar iznomātāja rakstisku piekrišanu, un akceptētu izmaksu tāmi, ievērojot normatīvo aktu prasības, pēc minēto darbu pabeigšanas iznomātājs nomas maksu var samazināt proporcionāli nomnieka veiktajiem ieguldījumiem, ievērojot Civillikumā minētos nosacījumus par nepieciešamo un derīgo izdevumu atlīdzināšanu. Nomas maksu samazina, ja iznomātājs konstatē, ka nomnieks attiecīgos ieguldījumus ir veicis”.

A.Riepša iesniegumam pievienojis maksājuma kvīšu kopijas:

1. 12.04.2011. Pavadzīmi Nr.KUR 145771 un kases čeku par summu 1080,30 Ls;

2. 06.07.2011. Pavadzīmi Nr.SKJ 000140 un kases čeku par summu     112,00 Ls;

3. 19.08.2011. Pavadzīmi Nr.SKJ 000161 un kases čeku par summu     144,00 Ls;

KOPĀ 1336 lati.

Iepriekš minētās pavadzīmes atbilst likuma „Par grāmatvedību” 7.panta prasībām, kas nosaka, ka, attaisnojuma dokuments ir dokuments, kurš apliecina uzņēmuma saimnieciskā darījuma esamību un kurā ietverti vismaz šādi dokumenta rekvizīti: dokumenta autora nosaukums (firma), dokumenta autora reģistrācijas numurs 3) ārējam attaisnojuma dokumentam — arī juridiskā adrese (ja dokumenta autors saskaņā ar likumu jāreģistrē 4) dokumenta veida nosaukums; u.c .rekvizīti un informācija par saimniecisko darījumu.

Noteikumu 78.punktā noteikts, ja saskaņā ar iznomātāja vērtējumu  ir nepieciešams remonts un nomnieks veic saviem līdzekļiem ,iznomātāja rakstisku piekrišanu un akceptētu tāmi, nomas maksa var tikt samazināta proporcionāli nomnieka veiktajiem ieguldījumiem.

2009.gada 2.novembrī tika veikta ēkas apsekošana. Apsekošanā piedalījās Liepājas Kristīgais centrs „EMMANUELS” atbildīgā persona A[:] R[:] un ar Priekules novada pašvaldības izpilddirektora vietnieces 19.10.2009. Rīkojumu Nr.I 19/07 .  izveidota komisija, kura   konstatēja, ka telpās nepieciešams veikt kapitālo remontu, uzlabošanas darbus ēkā - atjaunot skursteņu apdari, pielabot jumta segumu, atjaunot fasādi.

2009.gada 1.decembrī starp Priekules novada domi un Liepājas Kristīgais Centrs „Emmanuels”,  reģistrācijas numurs 90000159481,  tika noslēgts Nedzīvojamo telpu nomas līgums Nr.14/2009 (turpmāk –Līgums) par ēkas nomu Tirgoņu ielā 4A, Priekulē. Saskaņā ar Līguma 2.punkta 2.6.un 2.7.apakšpunkta nosacījumiem, Nomniekam jāveic telpu remonts un rekonstrukcija saskaņojot ar iznomātāju.

 Liepājas Kristīgais centrs „EMMANUELS” par nomas objektu maksā 0,24 Ls/m² t.i. 42,05 Ls, PVN 9,25 Ls, KOPĀ  51,30 Ls/mēnesī.

Ar Priekules novada domes lēmumu tika akceptēta  izmaksu tāme un atbalstīts remonts  nomājamā objektā un nomas maksas samazināšana.

Apsekojot uz vietas nomas objektu, Priekules novada pašvaldības pamatlīdzekļu un inventāra apsekošanas un novērtēšanas komisija (kura izveidota ar Priekules novada domes 27.10.2011. lēmumu (prot. Nr.19) 8.§ ”Par pamatlīdzekļu un inventāra apsekošanas un novērtēšanas komisijas sastāvu”)  konstatēja, ka ēkai, apzīmējums kadastrā 6415 003 0094 001, adrese Tirgoņu iela 4A, Priekule, ir nomainīts jumta segums, uzklātas ETERNIT bezazbesta viļņotās loksnes (iepriekšējais bija azbesta šīfera segums).

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmo daļu, 08.06.2010. MK noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 78.punktu, 2012.gada 13.marta Finanšu komitejas atzinumu, Liepājas Kristīgā centra „EMMANUELS” mācītāja  A[:] R[:] 08.02.2012. iesniegumu,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Vija Jablonska, Gunta Jonauska,  Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Sākot ar 2012.gada 1.aprīli atbrīvot nomnieku - Liepājas Kristīgo Centru „EMMANUELS”, reģistrācijas numurs 90000159481, no nomas maksu par ēkas Tirgoņu ielā 4A, Priekulē, 175,2 m² platībā  nomu par summu  LVL 1336,-  (viens tūkstotis trīs simti trīsdesmit seši lati un 00 santīmi) līdz summas pilnīgai dzēšanai:

1.1. Nomas maksa mēnesī LVL 51,30 (piecdesmit viens lats un 30 santīmi);

1.2. Nomas maksas atbrīvojums uz laiku no 2012.gada 1.aprīļa  līdz 2014.gada 1.jūnijam par summu 1333,80;

1.3. LVL 2,20 (divi lati un divdesmit santīmi) neiekļaut kārtējā nomas maksājuma summā.

1.4. Gadījumā, ja pašvaldībā tiek noteikts nomas maksas palielinājums, nomas maksas atbrīvojums tiek pārskatīts un piemērots atbilstoši spēkā esošajai nomas maksai.

 

2. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei V[:] R[:] sagatavot atbilstošu vienošanos par grozījumiem līgumā (lēmuma 1.punkts).

 

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram Andrim Razmam.

 

4. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.,76.,79.panta pirmajai daļai šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā , Liepājas tiesu namā Lielā ielā 4, Liepājā, LV-3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās diena.

 

24.§ Par nekustamā īpašuma nodokļa samazināšanu Priekules novadā politiski represētai personai Z.B[:].

2012.gada 23.februārī  Priekules novada pašvaldībā saņemts Z[:] B[:], dzīvojoša [dzīvesvieta],  iesniegums, kurā lūgts kā politiski represētai personai piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu par nekustamiem īpašumiem :

 [adrese],  kadastra numurs [:], netiek izmantots saimnieciskai darbībai.

 [adrese], kadastra numurs [:], netiek izmantots saimnieciskai darbībai.

Nekustamais īpašums [adrese], kadastra numurs [:], tiek izmantots saimnieciskā darbībā tikai daļēji apm. 300 m².

Nekustamais īpašums ir Z.B[:] valdījumā no 1995.gada.

 

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta otro daļu, kas nosaka, ka  Politiski represētajām personām par zemi, kā arī par šā likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktā un 1.2 daļā minētajiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā vismaz piecus gadus, nekustamā īpašuma nodokļa summa ir samazināma par 50 procentiem, ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā. Ja nekustamais īpašums daļēji tiek izmantots saimnieciskajā darbībā, šai daļai nodokļa samazinājums netiek piemērots, 2012.gada 13.marta Finanšu komitejas atzinumu,  Z[:] B[:] 23.02.2012. iesniegumu,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska,  Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1.      Samazināt Z[:] B[:], personas kods [:], dzīvojošam [dzīvesvieta], nekustamā īpašuma nodokli 2012.gadā par 50%par šādiem nekustamiem īpašumiem:

 

1.1. [adrese]., apzīmējums kadastrā [:], 4190m² platībā;

1.2.   [adrese], apzīmējums kadastrā [:], 4589 m² platībā;

1.3.     [adrese], apzīmējums kadastrā [:], 7720 m² platībā.

 

2. Nepiemērot nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu 2012.gadā 50% apmērā Z[:] B[:], personas kods [:], dzīvojošam [dzīvesvieta], par nekustamo īpašumu 300 m² platībā, [adrese], apzīmējums kadastrā [:].

 

3. Lēmumu izsūtīt adresātam Z[:] B[:] – [dzīvesvieta] un Attīstības plānošanas nodaļai. 

 

4. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmajai daļai, 76.panta pirmajai daļai, 79.panta pirmajai daļai, šo lēmumu var pasūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas  Administratīvā rajona tiesas Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, LV-3401.

 

25.§ A.G[:] iesnieguma izskatīšana par nekustamā īpašuma nodokļa pārskatīšanu.

2012.gada 26.janvārī Priekules novada pašvaldībā saņemts A[:] G[:], dzīvojoša [dzīvesvieta],  iesniegums, kurā lūgts pārskatīt esošo situāciju, par to, ka uz pilnvaras pamata Priekules domei tika iesniegti dokumenti par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu Pumpura ielā 9, Priekulē, un to, ka ir saņēmis vienīgo dokumentu atteikumu (Priekules pagasta zemes komisijas 28.06.1996. lēmumu atteikumu atjaunot īpašuma tiesības uz zemesgabalu Nr. 164F, jo nav saņemti visi dokumenti īpašuma tiesību atjaunošanai). A.G[:] iesniegumā norāda, ka 2011.gadā saņēmis maksāšanas paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli. Iesniegumā norādīts, ka laika noilgums tiešā veidā ietekmē noformēt to kā īpašumu. A.G[:] lūdz pārskatīt radušos situāciju par nodokļu aprēķināšanu neesošam īpašumam.

Izskatot pašvaldības rīcībā esošo informāciju, tiek konstatēts, ka:

1. Nekustamā īpašuma nodoklis 2011.gadam tika aprēķināts pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 1.panta pirmo daļu, kas nosaka: -  Ar nekustamā īpašuma nodokli apliek ķermeniskas lietas, kuras atrodas Latvijas Republikas teritorijā un kuras nevar pārvietot no vienas vietas uz otru, tās ārēji nebojājot, — zemi, ēkas, tai skaitā kadastra informācijas sistēmā reģistrētas, bet ekspluatācijā nenodotas ēkas, un inženierbūves (turpmāk — nekustamais īpašums), izņemot šā panta otrajā daļā minēto nekustamo īpašumu.

2. Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” (turpmāk –Likums) 2.panta pirmā daļa nosaka, ka nekustamā īpašuma nodokli maksā Latvijas vai ārvalstu fiziskās  un juridiskās personas vai citādas vienošanās pamata izveidotas šādu personu grupas vai to pārstāvji, kuru īpašumā vai tiesiskā valdījumā ir nekustamais īpašums.                

2.1. Likuma 2.panta otrā daļas nosaka, ka  Par nekustamā īpašuma īpašnieku šā likuma izpratnē uzskatāma persona, kuras īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu ir nostiprinātas zemesgrāmatā vai kurai piederošais nekustamais īpašums (ēkas un inženierbūves) līdz Zemesgrāmatu likuma spēka atjaunošanai ir reģistrēts pašvaldībā vai Valsts zemes dienestā.

2.2. Likuma 2.panta trešā daļa nosaka, ka  Par nekustamā īpašuma tiesisko valdītāju  šā likuma izpratnē uzskatāma:

2.2.1. persona, kurai atbilstoši likumā noteiktās institūcijas lēmumam zemes reformas gaitā zeme nodota (piešķirta) īpašumā par samaksu vai atjaunotas īpašuma tiesības uz to un zeme ierādīta (iemērīta) dabā;

2.2.2.  persona, kurai īpašuma tiesības uz ēkām vai inženierbūvēm atjaunotas likumā noteiktajā kārtībā un kura tās ir pārņēmusi;

2.2.3. persona, kura nekustamā īpašuma valdījumu ieguvusi uz mantojuma tiesību vai cita pamata.

3.  Saskaņā ar nekustamā īpašuma kadastra informāciju (NINO),  nekustama īpašuma, kadastra apzīmējums 6415 006 0043, 8118 m²  platībā (pirms uzmērīšanas) Pumpura iela 9, Priekule, lietotājs ir A[:] G[:].

4. 1994.gada 31.maijā Priekules pilsētas TDP (reģ. Nr.355; 31.05.1994) saņēmusi zemes mantinieces  M[:] W[:] pilnvarotās personas A[:] G[:] iesniegumu (pilnvara izsniegta 1993.gada 23.jūlijā Toronto, Kanādā ), par gruntsgabala tiesību atgūšanu Andreja Pumpura ielā  8052 m² platībā – gruntsgabala Nr.299F.

5. M[:]W[:], dzimusi [:],  pilnvaro A[:] G[:], dzimušu [:],  kārtot visas lietas sakarā ar viņas nelaiķa tēva un mātes M[:] un P[:] Z[:] mantojumu un īpašuma tiesību atjaunošanu uz nekustamo īpašumu (zemes un mājas) Priekules-Asītes muižas zemesgabals Nr.299 F. Pilnvara derīga līdz 1999.gada 23.jūlijam.

 6. 1993.gada 23.jūlijā M[:] W[:] sastādījusi iesniegumu – Atteikšanās & dāvinājumu (ko 23.07.1993. apliecinājis Kanādā, Toronto dzīvojošs un praktizējošs advokāts un notārs A.Z[:])  par to, ka M.W[:] atsakās no savām īpašuma tiesībām un viņai pienākoša mantojuma, atstājot, novēlot un dāvinot viņas brālēna dēlam A[:] G[:]. Dāvinājums ir absolūts, galīgs un pilnīgs. Šī M. W[:] dāvinājums un atteikšanās ir neatsaucama.

7. 1996.gada 28.jūnijā Priekules pilsētas zemes komisija pieņēma lēmumu Nr.57 par īpašuma tiesību atzīšanu A[:] G[:], personas kods [:], uz zemi Priekulē, Pumpura ielā 9, 8052 m² platībā.

 

8. Likuma „Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās”9.panta otrās daļas 1.punkts nosaka, ka  Zemes īpašuma tiesības tiek atjaunotas:  1) fiziskajām personām — bijušajiem zemes īpašniekiem vai viņu mantiniekiem — uz zemes gabaliem, kas viņiem piederēja 1940.gada 21.jūlija pilsētu pašreizējas administratīvajās robežas neatkarīgi no pieprasītāju pilsonības.

           

9. Ņemot vērā likuma „Par zemes reformas pabeigšanu Latvijas Republikas pilsētās” 9.panta otrās daļas 1.punktu, 12.panta pirmo daļu un Priekules pilsētas zemes komisijai iesniegtos dokumentus (par zemes īpašuma tiesību atjaunošanai uz bijušo mantojamo zemi Pumpura ielā 9, Priekulē), konstatējams, ka īpašuma tiesības bija atjaunojamas M[:]  W[:]. Uzskatāms, ka Priekules pilsētas zems komisijas 28.06.1996. lēmums Nr. 57 „Par īpašuma (lietošanas tiesību) atjaunošanu uz zemi Priekules pilsētā” pieņemts kļūdaini (nelikumīgi).

           

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 3.punktu, kas nosaka, ka pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktā kārtībā ieviest vietējās nodevas un noteikt to apmērus, lemt par nodokļu likmēm un atbrīvošanu no nodokļa maksāšanas, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 2.panta pirmo daļu, A.G[:] iesniegumu, 2012.gada 13.marta Finanšu komitejas atzinumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Vija Jablonska,  Gunta Jonauska,  Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

 

1. Dzēst (nepamatoti) apliktā nekustamā īpašuma Pumpura iela 9, Priekule, Priekules nov., kadastra apzīmējums 6415 006 0043, 8118 m² platībā (pirms uzmērīšanas), nodokli par 2011.gadu 51,15 Ls (piecdesmit viens lats un 15 santīms) un nokavējuma naudu 3,02 Ls (trīs lati un 2 santīmi).

 

2. Pieņemto lēmumu nosūtīt A[:] G[:], dzīvojošam [dzīvesvieta] un Priekules novada pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistēm.

             

3. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmajai daļai, 76.panta pirmajai daļai, 79.panta pirmajai daļai šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Liepājas tiesu namā Lielā ielā 4, Liepājā, LV-3401.

 

26.§ Gramzdas ev. luter. draudzes iesnieguma izskatīšana par atbrīvošanu no nekustamā īpašuma nodokļa maksas 2012.gadā.

2012.gada 20.februārī Priekules novada pašvaldībā saņemts Gramzdas ev.luter. draudzes  iesniegums, kurā lūgts neaplikt ar nekustamā īpašuma nodokli īpašumu Gramzdas pag., Skolas iela 9, kadastra numurs 6458 001 0355, īpašums netiek izmantots saimniecības darbībai.

Uz Gramzdas evaņģēliski luteriskās draudzes, nodokļu maksātāja kods 99500002555, vārda Liepājas Zemesgrāmatu nodaļā reģistrēts nekustams īpašums -  zemesgabals, (kadastra apzīmējums 6458 001 03550),  0,05 ha platībā un viena ēka (apzīmējums kadastrā 6458 001 0355 001), Gramzdas pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr.1000 0045 6959.   

Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 1.panta otrās daļas 4.apakšpunkts nosaka, ka ar nekustamā īpašuma nodokli neapliek: reliģisko organizāciju nekustamo īpašumu (izņemot šā likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktā minētos objektus un zemi to uzturēšanai), kuru neizmanto saimnieciskajā darbībā. Šā likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktā minētie reliģiskajām organizācijām piederošie objekti un zeme to uzturēšanai nav apliekami ar nekustamā īpašuma nodokli, ja tie netiek izīrēti vai iznomāti. Attiecībā uz reliģisko organizāciju nekustamo īpašumu par saimniecisku darbību nav uzskatāma arī tā izmantošana labdarībai un sociālajai aprūpei, kā arī reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistrā reģistrēto garīgā personāla mācību iestāžu darbība.

Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” Pārejas noteikumu 46.punkts nosaka, ka  Reliģiskās organizācijas līdz 2012.gada 1.februārim par šā likuma 1.panta otrās daļas 4.punktā minētajiem objektiem sniedz pašvaldībai šādu informāciju atbilstoši situācijai 2012.gada - 1.janvārī:
1) nekustamā īpašuma kadastra numurs;
2) nekustamā īpašuma objekta kadastra apzīmējums;
3) nekustamā īpašuma objekta adrese;
4) nekustamā īpašuma objekts (zeme, ēka, inženierbūve, dzīvokļa īpašums, telpu grupa vai to daļas);
5) neaplikšanas pamatojums.

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 1.panta otrās daļas 4. apakšpunktu, 2012. gada 13.marta Finanšu komitejas atzinumu, 20.02.2012. Gramzdas ev. luter. draudzes priekšnieka iesniegumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Vija Jablonska,  Gunta Jonauska,  Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Neaplikt 2012.gadā ar nekustamā īpašuma nodokli Gramzdas evenģēliski luteriskās draudzes, nodokļu maksātāja kods 99500002555, nekustamu īpašumu Skolas iela 9, Gramzda,  Gramzdas pag., Priekules nov. – zemesgabalu ar kadastra apzīmējumu 6458 001 0355; 0,05 ha platībā un ēku ar kadastra apzīmējumu 6458 001 0355 001.

 

2. Lēmumu nosūtīt adresātam Gramzdas ev. luter. draudzes priekšniekam V.K[:] Skolas iela 9, Gramzda, Gramzdas pag. un  Priekules novada pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistēm.

 

3. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmajai daļai, 76.panta pirmajai daļai, 79.panta pirmajai daļai, šo lēmumu var pasūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas  Administratīvā rajona tiesas Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, LV-3401.

 

27.§ A.Z[:] iesnieguma izskatīšana par kafejnīcas Aizputes ielā 16, Priekulē, darbības atjaunošanas termiņa pagarināšanu.

2012.gada 27.februārī ar reģ. Nr.3-13/236, Priekules novada domē reģistrēts A[:] Z[:] iesniegumu kurā viņš lūdz atļauju atlikt kafejnīcas “Lotoss” Priekulē, Aizputes ielā 16, darbības atjaunošanu uz š.g.1.maiju sakarā ar tehniskām grūtībām kanalizācijas trases izbūvē.

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska,  Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Veikt grozījumus 2012.gada 26.janvāra Priekules novada domes lēmuma (prot.Nr1) 30.§ „A.Z[:] iesnieguma izskatīšana par izmaiņām ēkas Aizputes iela 16, Priekule, nomas līgumā”  2.punktā,  izsakot to sekojošā redakcijā:

 

2. Rekomendēt telpu nomniekam A[:] Z[:] veikt nepieciešamos pasākumus, lai līdz 2012.gada 1. maijam darbu atsāktu kafejnīca, pretējā gadījumā uzskatīt, ka telpu nomas līgums ir lauzts, sakarā ar tā noteikumu nepildīšanu.

 

3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

28.§ A.Z[:] iesnieguma izskatīšana par izdevumu segšanu, kas radušies nomainot logus Gramzdas pagasta pārvaldei piederošā īres dzīvoklī.

Priekules novada dome un Gramzdas pagasta pārvalde 19.01.2012. saņēma A[:] Z[:], pers.kods [:], deklarētā [dzīvesvieta], iesniegumu, reģ. Nr.3-13/93, kurā viņš lūdz atmaksāt radušos izdevumus Ls 258,24 par nomainītajiem logiem dzīvoklī [dzīvesvieta], ko īrē no Gramzdas pašvaldības. Vecie logi bijuši sapuvuši un nomaināmi, ko veica par savu naudu. Īri  maksā regulāri. Pievienota 18.01.2012. pavadzīme Nr.AG0011053.

            Iesniegumam pievienots Gramzdas pagasta pārvaldes atzinums, ka logu nomaiņa minētajā dzīvoklī veikta, taču nav iepriekšēja saskaņojuma ar izīrētāju, nav apsekošanas akta, kā arī iepriekšēja vienošanās par atmaksas kārtību.  Nav iespējams konstatēt, vai tā bija galēja nepieciešamība vai komforta uzlabošana, lai nodrošinātu konkurenci pret citiem īrniekiem. Iesaka neapmaksāt A.Z[:] izdevumus par logu nomaiņu, jo pirms jebkādiem veicamajiem remonta darbiem, ko iecerējis īrnieks, ir nepieciešams apsekošanas akts un vienošanās par iecerēto darbu veikšanu un apmaksas kārtību.

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Vija Jablonska,  Gunta Jonauska,  Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Neapmaksāt A[:] Z[:] radušos izdevumus Ls 258,24 apmērā par nomainītiem logiem dzīvoklim [dzīvesvieta].

 

2. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmajai daļai, 76.panta pirmajai daļai, 79.panta pirmajai daļai, šo lēmumu var pasūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas  Administratīvā rajona tiesas Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, LV-3401.

 

29.§ Par īres maksas samazināšanu E. P[:], [dzīvesvieta].

Priekules novada dome izskata E[:] P[;], personas kods [:],  30.01.2012. iesniegumu  (reģ.  Nr.3-13/152/15) par īres maksas samazināšanu dzīvojamai mājai [dzīvesvieta], 583,00 LVL (pieci simti astoņdesmit trīs lati) apmērā par 5 (piecu) logu nomaiņu. Iesniegumam klāt pievienotas līguma, rēķina, aizdevuma līguma, naudas iemaksas orderu kopijas. E.P[:] [dzīvesvieta] dzīvo no 1996. gada decembra.

Pašvaldība no 1997. gada nav veikusi dzīvojamās mājas kapitālo remontu.   

2007. gada 15. maijā ir parakstīta vienošanās un dota atļauja logu nomaiņai. Apsekojot dzīvojamo māju konstatēts, ka īrnieks veicis istabas grīdas kapitālo remontu un sanitārā mezgla izbūvi.

Ņemot vērā, to ka īrnieks ir veicis dzīvojamās mājas kapitālo remontu par saviem līdzekļiem, pamatojoties uz likuma "Par dzīvojamo telpu īri" 40. panta 4. daļu, kā arī 03.07.2003. noslēgtā īres līguma 5.2.4.punktu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 8 deputāti  Alda Binfelde, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Gunta Jonauska,  Inita Rubeze; „pret” – 1 deputāts Modris Baumanis, „atturas” – 3 deputāti Romvalds Astrausks, Gražina Ķervija, Vija Jablonska, nolemj:

 

1. Samazināt īres maksu par 291,50 LVL [dzīvesvieta], īrniekam E[:] P[:] (kas ir 50% apmērā no veiktajām remontdarbu izmaksām).

 

2. Īres maksas samazinājumu piemērot pēc esošā parāda dzēšanas.

 

30.§ Par Valsts akciju sabiedrības „Privatizācijas aģentūra” valdījumā esošo valsts dzīvojamo māju Priekules pilsētā un Virgas pagastā, Priekules novadā neprivatizēto daļu pārņemšanu/nepārņemšanu Priekules novada pašvaldības īpašumā.

Izskatot Valsts akciju sabiedrības „Privatizācijas aģentūras” 28.11.2011. vēstuli Nr.4.17/9663 „Par nekustamajiem īpašumiem Priekules novadā”, par dzīvojamo māju neprivatizēto daļu pārņemšanu Priekules novada pašvaldības īpašumā tiek konstatēts, ka :

1. Valsts akciju sabiedrība „Privatizācijas aģentūra” piedāvā pārņemt Priekules novada pašvaldības īpašumā:

1.1. Nekustamā īpašuma Raiņa ielā 8, Priekulē, Priekules novadā, kadastra numurs 6415 006 0063, neprivatizēto daļu – dzīvokļa īpašumu Nr.2;

1.2. Nekustamā īpašuma Raiņa ielā 12, Priekulē, Priekules novadā, kadastra numurs   6415 006 0062, neprivatizēto daļu – dzīvokļu īpašumus Nr.1, Nr.6, Nr.7 un Nr.8;

1.3. Nekustamo īpašumu Raiņa ielā 16, Priekulē, Priekules novadā, kadastra numurs 6415 006 0067,  un  tā neprivatizēto daļu – nedzīvojamo telpu Nr.701.

1.4. Nekustamā īpašuma „Vālodzes”, Virgas pagastā, kadastra Nr.64980021195, izīrētos dzīvokļus- Nr.2, Nr.3,

1.5. Nekustamā īpašuma „Asteres”, Virgas pagastā, kadastra Nr.64980020222, izīrēto dzīvokli Nr.1,

1.6. Nekustamā īpašuma „Lapiņas”, Virgas pagastā, kadastra Nr.64980040290, izīrēto dzīvokli Nr.2.

 

2. SIA „Priekules nami” (Priekules pilsētas namu apsaimniekotājs) apsekojot piedāvājumu konstatējis, ka nekustamā īpašuma neprivatizētās daļas Raiņa ielā 8, Priekulē  dzīvoklis Nr. 2, Raiņa ielā 12, Priekulē dzīvokļi Nr.1, Nr.6, Nr.7, Nr.8, īpašums Raiņa ielā 16, Priekulē un tā neprivatizētā daļa – nedzīvojamā telpa Nr.701 nav pienācīgi apsaimniekoti, dzīvokļi  ir sliktā tehniskā stāvoklī, ēkām jāveic lieli kapitālieguldījumi, ēku norobežojošo konstrukciju un inženiertīklu savešanai kārtībā.

3. Piedāvātie neprivatizētie dzīvokļi Raiņa ielā 8, Priekulē  dzīvoklis Nr.2, Raiņa ielā 12, Priekulē dzīvokļi Nr.1, Nr.6, Nr.7, Nr.8, īpašums Raiņa ielā 16, Priekulē un tā neprivatizētā daļa – nedzīvojamā telpa Nr.701 nav izmantojami pašvaldības funkcijas – sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļu jautājumu risināšanai. 

 

4. Virgas pagasta pārvalde veica nekustamo īpašumu  neprivatizēto dzīvokļu īpašumā  „Vālodzes”, Virgas pagastā, kadastra Nr.64980021195, izīrētos dzīvokļus - Nr.2, Nr.3,  īpašumā  „Asteres”, Virgas pagastā, kadastra Nr.64980020222, izīrēto dzīvokli Nr.1,   īpašumā „Lapiņas”, Virgas pagastā, kadastra Nr.64980040290, izīrēto dzīvokli Nr.2.apsekošanu un konstatēja, ka neprivatizētie dzīvokļi ir ļoti sliktā tehniskā stāvoklī un to uzturēšanai nepieciešami ievērojami finanšu līdzekļi, dzīvokļi neatbilst normatīvo aktu prasībām, tāpēc nav izmantojami pašvaldības funkcijas – sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļu jautājumu risināšanai.  

 

5. Likums „Par dzīvojamo telpu īri” 40.pantu, kas nosaka, ka izīrētāja pienākums ir nodot īrniekam dzīvojamo māju (dzīvojamo telpu) ar visiem tās piederumiem tādā stāvoklī, lai īrnieks varētu dzīvojamo māju (dzīvojamo telpu) lietot un iegūt no tās visu to labumu, kādu viņam saskaņā ar dzīvojamās telpas īres līgumu ir tiesības saņemt.
Izīrētājs nodrošina dzīvojamās mājas (dzīvojamās telpas) uzturēšanu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām būvniecības un higiēnas prasībām, kā arī veic dzīvojamās mājas (dzīvojamās telpas) kapitālo remontu.

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”, likuma  „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” pārejas noteikumu 21.punktu, kas nosaka, ka valsts dzīvojamās mājas, kā arī dzīvojamās mājās valsts īpašumā esošie dzīvokļi, mākslinieku darbnīcas un neapdzīvojamās telpas, par kuru privatizēšanu nav noslēgti pirkuma līgumi un kuras nav nodotas īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai (turpmāk — dzīvojamās mājas neprivatizētā daļa), Ministru kabineta noteiktajā kārtībā tiek nodotas to republikas pilsētu un novadu pašvaldību īpašumā, kuru administratīvajā teritorijā attiecīgās mājas atrodas, 2012.gada 13.marta Finanšu komitejas atzinumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Vija Jablonska,  Gunta Jonauska,  Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Nepārņemt Priekules novada pašvaldības īpašumā sekojošas Valsts akciju sabiedrības „Privatizācijas aģentūra” valdījumā esošo valsts dzīvojamo māju neprivatizētās daļas Priekules pilsētā, Priekules novadā:

1.1. Nekustamā īpašuma Raiņa ielā 8, Priekulē, Priekules novadā, kadastra numurs 6415 006 0063, neprivatizēto daļu – dzīvokļa īpašumu Nr. 2;

1.2. Nekustamā īpašuma Raiņa ielā 12, Priekulē, Priekules novadā, kadastra numurs 6415 006 0062, neprivatizēto daļu – dzīvokļu īpašumus Nr.1, Nr.6, Nr.7 un Nr.8.

1.3. Nekustamo īpašumu Raiņa ielā 16, Priekulē, Priekules novadā, kadastra numurs 6415 006 0067 un tā neprivatizēto daļu – nedzīvojamo telpu Nr.701

 

2. Nepārņemt Priekules novada pašvaldības īpašumā sekojošas Valsts akciju sabiedrības „Privatizācijas aģentūra” valdījumā esošo valsts dzīvojamo māju neprivatizētās daļas Virgas pagastā, Priekules novadā:

2.1. Dzīvokļu īpašumus Nr.2 un Nr.3 nekustamajā īpašumā „Vālodzes”, Virgas pagastā, Priekules novadā, kadastra Nr.64980021195;

2.2. Dzīvokļa īpašumu Nr.1 nekustamajā īpašumā „Asteres”, Virgas pagastā, Priekules novadā, kadastra Nr.64980020222;

2.3. Dzīvokļa īpašumu Nr.2 nekustamajā īpašumā „Lapiņas”, Virgas pagastā, Priekules novadā, kadastra Nr.64980040290.

 

3. Lēmumu nosūtīt Valsts akciju sabiedrībai „Privatizācijas aģentūra” reģistrācijas Nr.40003192154, adrese K.Valdemāra iela 31, Rīga.

 

4. Atbildīgā par lēmuma 3.punkta izpildi ir Priekules novada pašvaldības nekustamo īpašumu speciāliste V.Rubeze.

 

5. Atbilstoši administratīvā procesa likuma 70.panta pirmajai daļai, 76.panta pirmajai daļai, 79.panta pirmajai daļai šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

31.§ Par telpu „Pagastnams”, Gramzdas pag., Priekules nov., nomas līgumu pagarināšanu SIA „Dimanti 2”.

2012.gada 8.februārī (reģ. Nr.3-13/183) Priekules novada pašvaldībā saņemts A[:] G[:] iesniegums, kurā lūgts pagarināt nomas līgumu divām telpām, kas atrodas „Pagastnams”, Gramzdas pag., Priekules novadā, 1.stāvā, ar kopējo platību 78,8 m².

 

1. 2001.gada 15.novembrī starp Gramzdas pagasta padomi un SIA „DIMANTI 2”, reģistrācijas numurs LV 42102013818, tika noslēgts NOMAS LĪGUMS (turpmāk tekstā –Līgums) par divu telpu nomu, kuras atrodas – adrese „Pagastnams”, Gramzdas pagastā, Priekules nov., ar kopējo platību 78,8 m², Aizvīķu centrā. Telpu lietošanas mērķis – mazumtirdzniecība. Nomas līgums tika noslēgts uz 5 gadiem (t.i., līdz 2006.gada 14.novembrim). Saskaņā ar Līguma nosacījumu 5.punkta 5.1.apakšpunktu faktiskās līguma attiecības turpinājās uz vēl vienu termiņu. Līdz 2012.gadam neviena no līgumslēdzējpusēm nav prasījusi Līgumu izbeigt. Nomas faktiskās attiecības turpinās arī pēc otra termiņa beigām. Nomnieks veic regulārus nomas maksas maksājumus un nav pārkāpis Līguma noteikumus, kā arī iedzīvotājiem tika nodrošināta iespēja saņemt tirdzniecības pakalpojumus un šai sakarā nav saņemtas nekādas pretenzijas. Citas personas nav izteikušas vēlēšanos nomāt telpas iepriekš minētajā adresē. Pašvaldībai nav nepieciešamas šīs telpas citu pašvaldības autonomo funkciju izpildei.

 

2. 08.06.2010. MK noteikumu Nr.515 "Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem" 9.punkts nosaka, ka iznomātājam, ievērojot sabiedrības intereses un lietderības apsvērumus, ir tiesības līdz nomas līguma termiņa beigām izlemt, vai pagarināt attiecīgā nomas līguma termiņu vai iznomāt nomas objektu citam nomniekam šajos noteikumos noteiktajā kārtībā. Pagarinot nomas līgumu, ievēro nosacījumu, ka nomas līguma kopējais termiņš nedrīkst pārsniegt likumā "Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu" noteikto nomas līguma termiņu, izņemot šajos noteikumos minētos izņēmumus.

 

3. Likuma "Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu" 6.¹ panta pirmā daļa nosaka, ka, ja likumā vai Ministru kabineta noteikumos nav paredzēts citādi, kustamās mantas nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav ilgāks par pieciem gadiem, un nekustamā īpašuma nomas līgumu — uz laiku, kas nav ilgāks par 12 gadiem.

 

 Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās  daļas 2. punktu, likuma "Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 6¹ panta pirmo daļu, 08.06.2010. Ministru kabineta noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 78.punktu, 2012.gada 14.februāra Finanšu komitejas atzinumu,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Vija Jablonska, Gunta Jonauska,  Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

 

1. Pagarināt 2001.gada 15.novembrī starp Gramzdas pagasta padomi  un SIA „DIMANTI 2” noslēgto NOMAS LĪGUMU, pārslēdzot jaunu Telpu nomas līgumu ar SIA Dimanti 2, reģistrācijas numurs LV 42102013818, par telpām, ēkas „Pagastnams”, Aizvīķi, Gramzdas pag., Priekules nov., 1.stāvā, saskaņā ar būves kadastrālās uzmērīšanas lietu (pielikumā Nr.1 un telpas iezīmētas ar sarkanu līniju) nomu atbilstoši 08.06.2010. MK noteikumu Nr.515 "Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem" prasībām, nosakot :

1.1.      nomas maksu  0,35 Ls/m², neieskaitot pievienotās vērtības nodokli, mēnesī. Papildus noteiktajai nomas maksai Nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai nodokļu likmei, kā arī maksā nekustamā īpašuma nodokli atbilstoši normatīvo aktu prasībām;

     1.2.    telpu nomas līguma termiņu – 2013.gada 14.novembris.

 

2. Uzdot Attīstības plānošanas nodaļai (nekustamo īpašumu speciālistei V.Rubezei)  sagatavot Telpu nomas līgumu (lēmuma 1.punkts) atbilstoši normatīvo aktu un šī lēmuma prasībām 10 darba dienu laikā no šī lēmuma spēkā stāšanās dienas.

 

3. Uzdot Gramzdas pagasta pārvaldes vadītājam Augustinam Eidejum kontroli par šī lēmuma izpildi.

 

4. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmajai daļai, 76.panta pirmajai daļai un 79.panta pirmajai daļai šis lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam, šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, LV-3401viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

32.§ Par daļu no telpas nomu īpašumā „Garāža”, Bunka , Bunkas pag., Priekules nov. G.J[:].

2012.gada 8.februārī Priekules novada pašvaldībā saņemts G[:] J[:], dzīvojošas [dzīvesvieta], iesniegums, kurā lūgts iznomāt telpu Bunkas mehāniskajās darbnīcās.  

G.J[:] iesniegumam pievienojusi izkopējumu no būves inventarizācijas lietas ar iezīmēto telpu ēkas 1.stāvā telpas Nr.5 27.

1. G.J[:] telpu iznomāja no Bunkas pagasta padomes, pēc 2009.gada 1.jūlija telpu nomas līgums netika pārjaunots. Nomas faktiskās attiecības turpinās arī pēc 2009.gada 1.jūlija. Nomnieks veic regulārus nomas maksas maksājumus. Citas personas nav izteikušas vēlēšanos nomāt telpas iepriekš minētajā adresē. Pašvaldībai nav nepieciešamas šīs telpas citu pašvaldības autonomo funkciju izpildei.

2. Uz Priekules novada pašvaldības vārda zemesgrāmatā reģistrēts nekustams īpašums „Garāžas”, Bunka, Bunkas pag., Priekules nov., kurš sastāv no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 6446 005 0252 un trīs ēkām (kadastra apzīmējums 6446 005 0096 001; 06446 005 0096 002; 6446 005 0096 007), Bunkas pagasta zemesgrāmatas nodalījuma numurs 1000 0049 0294.

3. 08.06.2010. MK noteikumu Nr.515 "Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem" 9.punkts nosaka, ka iznomātājam, ievērojot sabiedrības intereses un lietderības apsvērumus, ir tiesības līdz nomas līguma termiņa beigām izlemt, vai pagarināt attiecīgā nomas līguma termiņu vai iznomāt nomas objektu citam nomniekam šajos noteikumos noteiktajā kārtībā. Pagarinot nomas līgumu, ievēro nosacījumu, ka nomas līguma kopējais termiņš nedrīkst pārsniegt likumā "Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu" noteikto nomas līguma termiņu, izņemot šajos noteikumos minētos izņēmumus.

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās  daļas 2. punktu, likuma "Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 6¹ panta pirmo daļu, 08.06.2010. Ministru kabineta noteikumiem Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 78.punktu, 2012.gada 13.marta Finanšu komitejas atzinumu, G[:] J[:] iesniegumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Vija Jablonska,  Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav (Gunta Jonauska, pildot likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā” paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, šī lēmuma pieņemšanā nepiedalās), nolemj:

 

1. Pagarināt starp Bunkas pagasta padomi un G[:] J[:], personas kods [:],  noslēgto nomas līgumu, pārslēdzot jaunu Telpu nomas līgumu par daļu no garāžas telpas Nr.5 nomu ēkā  „Garāžas”, Bunka, Bunkas pag., Priekules nov., apzīmējums kadastrā 6446 005 0096 001, 27,56  m² platībā saskaņā ar pielikumu – izkopējumu no inventarizācijas lietas, kas ir šī lēmuma neatņemama sastāvdaļa, iznomājamā telpa iezīmēta ar sarkanu līniju,   nosakot :

1.1. Nomas maksu 0,07 Ls/m² mēnesī (Nomas maksā nav ieskaitīt pievienotās vērtības nodoklis PVN). Nomnieks papildus nomas maksai maksā normatīvos aktos noteiktos nodokļus.

1.2. Nomas līguma termiņu līdz 2015.gada 31.decembrim;

 

2. Pieņemt zināšanai, ka nomas maksas apmērs var tikt pārskatīts mainoties normatīvajos aktos noteiktajam apmēram.

 

3. Nomniekam G.J[:]  divu mēnešu laikā jānoslēdz nomas līgums, ja nomas līgums netiek noslēgts nomnieka vainas dēļ, šis lēmums zaudē spēku.

 

4. Uzdot Attīstības plānošanas nodaļai (nekustamo īpašumu speciālistei V.Rubezei) sagatavot Telpu nomas līgumu (lēmuma 1.punkts) atbilstoši normatīvo aktu un šī lēmuma prasībām 10 darba dienu laikā no šī lēmuma spēkā stāšanās dienas.

 

5. Uzdot Bunkas  pagasta pārvaldes vadītājam Edgaram Dargužim kontroli par šī lēmuma izpildi.

 

6. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmajai daļai, 76.panta pirmajai daļai un 79.panta pirmajai daļai šis lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam, šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, LV-3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

33.§ Par kūtiņas Nr.1 Krasta ielā 3, Bunkas pag., Priekules nov., piešķiršanu lietošanā R.S[:] un atļauju to pārbūvēt.

Priekules novada dome saņēmusi 03.02.2012., reģ. Nr.3-13/160, R[:] S[:], dzīvojoša [dzīvesvieta], iesniegumu par  kūtiņas piešķiršanu Krasta ielā 3, lai pārveidotu  to par auto garāžu. Pārveidošanu veiks par saviem līdzekļiem.

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Piešķirt R[:] S[:] kūtiņu Nr.3 (skatīt inventarizācijas plānā) 24,6 m2 platībā,  ēkai Krasta ielā 3, Bunkas pagastā piekrītošajās kūtiņās.

 

2. Atļaut pašvaldībai piederošās dzīvojamās mājas Krasta ielā 3, Bunkas pag., īrniekam R.S[:] izmantošanā nodoto kūtiņu Nr.3  par saviem līdzekļiem pārbūvēt par autogarāžu, atbilstoši  apliecinājuma kartes prasībām, iepriekš saskaņojot apliecinājuma  karti Liepājas reģiona novadu būvvaldē.

 

3. R[:] S[:] mēneša laikā pēc lēmuma pieņemšanas noslēgt īres līgumu Bunkas pagasta padomē.

 

4. Ja īres līgums noteiktajā termiņā netiek noslēgts R.S[:] vainas dēļ, novada domes lēmums zaudē savu spēku.

 

5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4, LV-3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

34.§ Par grozījumiem Priekules novada domes 26.01.2012. lēmumā (prot. Nr.1) 26.§ „Par telpu Miera iela 3, Gramzda, Gramzdas pag., Priekules nov., iznomāšanu R.M[:]”.

2012.gada 23.februārī Priekules novada pašvaldībā saņemts R[:] M[:], dzīvojoša [dzīvesvieta], 22.02.2012. iesniegums, kurā lūgts mainīt telpu nomas mērķi Miera iela 3 no mazumtirdzniecības uz noliktava. R.M[:] iesniegumā min, ka telpas nekad nav izmantotas nekāda veida tirdzniecībai, bet izmantotas kā noliktava.

Ar 2012.gada 26.janvāra Priekules novada domes lēmumu (prot. Nr.1) 26.§ „Par telpu Miera iela 3,Gramzda, Gramzdas pag., Priekules nov. iznomāšanu R.M[:]”,  nolemts ar R.M[:] noslēgt nedzīvojamo telpu nomas līgumu par telpu nomu ēkā Miera iela 3, Gramzda, Gramzdas pag. – mazumtirdzniecība.

2012.gada 4.janvārī Priekules novada pašvaldībā saņemts R[:] M[:], dzīvojoša [dzīvesvieta], 02.01.2012. iesniegums, kurā lūgts pagarināt telpu nomas līgumu uz nedzīvojamām telpām Miera ielā 3, kopējā platība 128,9 m². Iesniegumā netika minēts par telpu lietošanas mērķi.

2007.gada 21.maijā starp Gramzdas pagasta padomi (Iznomātājs) un R[:] M[:] (Nomnieks) noslēgts (Iznomātāja un Nomnieka parakstīts) telpu nomas līgums par telpu nomu Miera ielā 3, Gramzdas pagastā, blokā Nr. 3. (turpmāk –Līgums). Līguma 1.punkta 1.5.apakšpunktā norādīts telpu izmantošanas mērķis – mazumtirdzniecība. Līdz ar to uzskatāms, ka telpas tiek iznomātas Līgumā norādītajam telpu izmantošanas mērķim – mazumtirdzniecībai.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 2012.gada 8.marta Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, R[:] M[:] 22.02.2012. iesniegumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Izdarīt 2012.gada 26.janvāra Priekules novada domes lēmuma (prot. Nr.1) 26.§ „Par telpu Miera iela 3, Gramzda, Gramzdas pag., Priekules nov. iznomāšanu R.M[:]” 1.punkta pirmajā daļā šādus grozījumus:

1.1. Aizstāt vārdu „mazumtirdzniecība” ar vārdu „noliktava”;

1.2. Aizstāt aiz vārdiem nomas maksa skaitļus „0,21” ar skaitļiem „0,10”.   

 

2. Uzdot Priekules novada pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistei Vērai Rubezei viena mēneša 10 darbu dienu laikā sagatavot  šim lēmumam un normatīvajiem aktiem atbilstošu līgumu.

 

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Gramzdas pagasta pārvaldes vadītājam Augustinam Eidejum.

 

4. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmajai daļai, 76.panta pirmajai daļai, 79.panta pirmajai daļai šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā Lielā ielā 4, Liepājā, LV-3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

35.§ Par grozījumiem 1999.gada 1.oktobra nomas līgumā Nr. VPP-13/2009 un 05.01.2009.Vienošanās Nr. Gr.1, par telpu nomu „Pagastmāja”, Paplaka, Virgas pag., Priekules nov., Latvijas Apvienotās Metodistu Baznīcas Paplakas draudzei.

1999.gada 1.oktobrī starp Virgas pagasta padomi (Iznomātājs) un Latvijas Apvienotās Metodistu Baznīcas Paplakas draudzi, reģistrācijas numurs AP-0214 (Nomnieks) noslēgts Nomas līgums par Virgas pagasta kantora ēkas 2.stāvā telpu nomu 142 m² kopplatībā (turpmāk tekstā Līgums). Telpas iznomātas Latvijas Apvienotās Metodistu Baznīcas Paplakas draudzes vajadzībām. Nomas līgums noslēgts uz 50 gadiem un ir spēkā no 1999.gada 1.oktobra līdz 2050.gada 1.oktobrim.

2009.gada 5.janvārī starp Virgas pagasta padomi un Latvijas Apvienotās Metodistu Baznīcas Paplakas draudzi tika noslēgta Vienošanās Nr. Gr.1 par grozījumiem Līguma 1.un 2.punktā.    

Nekustams īpašums „Virgas pagasta padome”, Virgas pag., Priekules nov., kadastra numurs 6498 002  0183, ir Priekules novada pašvaldībai piederošs, saskaņā ar ierakstu Zemesgrāmatu nodaļā, Virgas pagasta zemesgrāmatas nodalījums Nr.1000 0016  1437,  30.12.2004. Zemesgrāmatu tiesneša lēmums.

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” Pārejas noteikumu 13.punktu, kas nosaka, ka Novada pašvaldība ir attiecīgajā novadā iekļauto vietējo pašvaldību institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārņēmēja, 2012.gada 8.marta novada Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, Līguma 7.punktu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska,  Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Izdarīt 1999.gada 1.oktobrī starp Virgas pagasta padomi (Iznomātājs) un Latvijas Apvienotās Metodistu Baznīcas Paplakas draudzi, reģistrācijas numurs AP-0214 (Nomnieks), noslēgtajā Nomas līgumā par Virgas pagasta kantora ēkas 2.stāvā telpu nomu 142 m² kopplatībā (turpmāk tekstā Līgums), Latvijas Apvienotās Metodistu Baznīcas Paplakas draudzes vajadzībām, un 2009.gada 5.janvārī Vienošanās Nr. Gr.1 (turpmāk tekstā - Vienošanās), šādus grozījumus:

1.1. Aizstāt visā Līguma tekstā vārdus „Virgas pagasta padome” (un attiecīgos rekvizītus) ar vārdiem ” Priekules novada pašvaldība” (norādot attiecīgos rekvizītus);

 

2. Izteikt Līguma 2.punkta 2.1.apakšpunktu šādā redakcijā:  „Nomnieks maksā nomas maksu 0,06 Ls/m² mēnesī sākot ar 2012.gada 1.janvāri, iemaksājot Priekules novada domes kasē vai ieskaitot Priekules novada pašvaldības norēķinu kontā: AS Swedbank, SWIFT kods HABALV22, konta numurs: LV30HABA0551018598451, saskaņā ar iznomātāja piesūtīto rēķinu, līdz katra mēneša pēdējam datumam.

Papildus nomas maksai tiks aprēķināts pievienotās vērtības nodoklis atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai nodokļu likmei.

 

3. Nomas maksas apmērs var tikt pārskatīts, mainoties normatīvajos aktos noteiktajam apmēram.

 

4. Uzdot Virgas pagasta pārvaldes zemes lietu speciālistei Marinai Kokovihinai veikt atbilstošus grozījumus Līgumā.

 

5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Virgas pagasta pārvaldes vadītājai Rutai Balodei.

 

6. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.un 79.pantu, šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Liepājas tiesu namā Lielā ielā 4, Liepājā, LV-3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

36.§ Par grozījumiem 05.01.2009. starp Virgas pagasta padomi un ģimenes ārsti D.L[:] noslēgtajā Telpu nomas līgumā Nr.VPP-7/2009.

2009.gada 5.janvārī starp Virgas pagasta padomi un ģimenes ārsti D[:] L[:] tika noslēgts nedzīvojamo telpu noma līgums par telpu nomu Virgas veselības aprūpes centrā, adrese „Liepsalas”, Virgas pag., 11,3 m² platībā.

Nekustams īpašums „Liepsalas”, Virgas pag., Priekules nov., kadastra numurs 6498 501 0452, ir Priekules novada pašvaldībai piederošs, saskaņā ar ierakstu Zemesgrāmatu nodaļā, Virgas pagasta zemesgrāmatas nodalījums Nr.1000 0009 0586, 14.08.2003. Zemesgrāmatu tiesneša lēmums.

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.puktu, „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” Pārejas noteikumu 13.punktu, kas nosaka, ka Novada pašvaldība ir attiecīgajā novadā iekļauto vietējo pašvaldību institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārņēmēja, 2012.gada 8.marta Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Izdarīt 05.01.2009. starp Virgas pagasta padomi un ģimenes ārsti D[:] L[:] noslēgtajā Telpu nomas līgumā Nr.VPP-7/2009 (turpmāk tekstā - Līgums) par telpu nomu Virgas veselības aprūpes centrā, adrese „Liepsalas”, Virgas pag., 11,3 m² platībā, šādus grozījumus:

1.1. Aizstāt visā Līguma tekstā vārdus „Virgas pagasta padome” (un attiecīgos rekvizītus)  ar vārdiem ”Priekules novada pašvaldība” (norādot attiecīgos rekvizītus).

 

2. Izteikt Līguma 2.punkta 2.1.apakšpunktu šādā redakcijā „Nomnieks maksā nomas maksu

0,20 Ls/m² mēnesī, sākot ar 2012.gada 1.janvāri, iemaksājot Priekules novada domes kasē vai ieskaitot Priekules novada domes norēķinu kontā: AS Swedbank, SWIFT kods HABALV22, konta numurs: LV30HABA0551018598451saskaņā ar iznomātāja piesūtīto rēķinu, līdz katra mēneša pēdējam datumam.

Papildus nomas maksai tiks aprēķināts pievienotās vērtības nodoklis atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai nodokļu likmei.

 

3. Izslēgt Līguma 2.punkta 2.2.apakšpunktu.

 

4. Nomas maksas apmērs var tikt pārskatīts, mainoties normatīvajos aktos noteiktajam apmēram.

 

5. Uzdot Virgas pagasta pārvaldes zemes lietu speciālistei Marinai Kokovihinai veikt atbilstošus grozījumus Līgumā.

 

6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Virgas pagasta pārvaldes vadītājai Rutai Balodei.

 

7. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.un 79.pantu šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Liepājas tiesu namā Lielā ielā 4, Liepājā, LV-3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

37.§ Par grozījumiem Priekules novada domes 24.11.2011. lēmumā (prot. Nr. 21) 18.§ „Par nedzīvojamo telpu nomu Liepājas ielā 13A, Priekulē, Priekules nov., A.D[:]”.

2012.gada 24.februārī Priekules novada pašvaldībā saņemts sabiedrības ar ierobežotu atbildību (SIA) „Priekules pakalpojumi”, reģistrācijas Nr.42103018992, valdes locekļa I.O[:] iesniegums, kurā lūgts veikt grozījumus Priekules novada domes 24.11.2011. lēmumā (prot. Nr.21) 18.§ ”Par nedzīvojamo telpu nomu Liepājas ielā Nr. 13A, Priekulē, Priekules nov., A.D[:]”, mainot platību no 28,6 m² uz 32,6 m². I.O[:] iesniegumam pievienojis plāna shēmu ar pareizo platību.

2011.gada 24.novembrī Priekules novada dome pieņēma lēmumu (prot. Nr.21) 18.§ „Par nedzīvojamo telpu nomu Liepājas ielā 13A, Priekulē, Priekules nov., A.D[:]”, atļaut SIA „Priekules pakalpojumi” iznomāt A[:] D[:] nedzīvojamās telpas ēkā 1.stāvā (kadastra apzīmējums 6415 001 0075 005),  kas atrodas Liepājas ielā 13A, Priekulē, 28,6 m² platībā, telpu Nr. 1 un Nr. 7, saskaņā ar pievienoto būvju kadastrālās uzmērīšanas lietas kopiju. Lēmums pieņemts pamatojoties uz SIA „Priekules pakalpojumi” 03.11.2011. iesniegumu un pievienoto 1.stāva inventarizācijas plānu ar iezīmētām nomas telpām.

2012.gada 22.februārī Priekules novada pašvaldības pamatlīdzekļu un inventāra apsekošanas komisija veica telpu Nr. 2 un Nr.3 apskati ēkā (apzīmējums kadastrā 6415 001 0075 005) Liepājas ielā 13A, Priekulē un konstatēja, ka A.D[:] ir iznomātas telpas Nr. 1, kas ir kāpņu telpa 7,1 m² platībā un Nr.7, kas ir garāža 21,5 m² platībā, kuras faktiski nebija domāts iznomāt A. D[:].  

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmo daļu, SIA „Priekules pakalpojumi”, reģistrācijas Nr.42103018992, valdes locekļa I. O[:] iesniegumu, 2012.gada 8.marta novada Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Vija Jablonska,  Gunta Jonauska,  Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Izdarīt Priekules novada domes 24.11.2011. lēmuma (prot. Nr.21) 18.§ ”Par nedzīvojamo telpu nomu Liepājas ielā Nr. 13A, Priekulē, Priekules nov., A.D[:]”, 1.punktā šādus grozījumus:

1.1. Aizstāt skaitli „28,6” ar „32,6”;

1.2. Aizstāt skaitli aiz vārda telpu Nr. „1” un „ 7”  ar  „2” un „ 3”.

1.3. Aizstāt pievienoto būvju kadastrālās uzmērīšanas lietas kopiju ar jaunu izkopējumu no būves (kadastra apzīmējums 6415 001 0075 005) 1.stāva plāna shēmas- pielikumā, nomas telpas iezīmētas ar sarkanu līniju  un pievienots šim lēmumam.

 

2. Pieņemto lēmumu nosūtīt SIA „Priekules pakalpojumi” reģistrācijas Nr.42103018992, valdes loceklim Ivaram O[:]  un A[:] D[:].

 

3. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmajai daļai, 76.panta pirmajai daļai  un 79.panta pirmajai  daļai šo lēmumu viena mēneša laikā no lēmuma spēkā  stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, LV-3401.

 

38.§ Par nedzīvojamās telpas Ķieģeļu iela 2A, Priekule, Priekules nov., iznomāšanu I.J[:].

2012.gada 8.martā Priekules novada pašvaldībā saņemts I[:] J[:], dzīvojošas [dzīvesvieta], iesniegums (reģistrācijas Nr.3-13/287), kurā lūgts iznomāt telpu Ķieģeļu ielā 2A, Priekulē, veselīga uztura skola nodarbībām.

Uz Priekules novada pašvaldības vārda Liepājas Zemesgrāmatu nodaļā reģistrēts nekutams īpašums Ķieģeļu iela 2A, Priekule, kadastra numurs 6415 003 0054, Priekules pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma numurs 1000 0046 6401, tiesneša lēmuma datums 12.10.2009.   

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Ministru kabineta  08.06.2010. Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 7. punktu, kas nosaka, ka lēmumu par nomas objekta nodošanu iznomāšanai pieņem iznomātājs., 2012.gada 13.marta Finanšu komitejas atzinumu un I.J[:] iesniegumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Gunta Jonauska,  Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav (Vija Jablonska, pildot likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā” paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, šī lēmuma pieņemšanā nepiedalās), nolemj:

 

 

1. Ar 2012.gada 1.aprīli iznomāt I[:] J[:], dzīvojošai [dzīvesvieta], 12 m2  lielu telpu Nr.18 (pēc inventarizācijas plāna) ēkā Ķieģeļu iela 2A, Priekule, (apzīmējums kadastrā 6415 003 0054 001) 1.stāvā saskaņā ar pielikumu – izkopējumu no inventarizācijas lietas, kas ir šī lēmuma neatņemama sastāvdaļa, iznomājamā telpa iezīmēta ar sarkanu līniju, veselīga uztura skolas nodarbībām,  nosakot:

 

1.1. nomas maksu 0,35Ls/m² (nomas maksā nav iekļauts pievienotās vērtības nodoklis);

1.2. papildus nomas maksai tiks aprēķināts pievienotās vērtības nodoklis atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai nodokļu maksai.

1.3. nomas līguma termiņu no 2012.gada 1.aprīļa līdz 2013.gada 31.decembrim.

1.4. nomas maksā nav iekļauta maksa par komunālajiem pakalpojumiem (ūdeni, kanalizāciju, elektroenerģiju, apkuri u.tml. pakalpojumiem). Par saņemtiem pakalpojumiem Nomnieks norēķinās patstāvīgi;

1.5. ja nomas līguma darbības laikā  nomas telpā nepieciešams izdarīt remontdarbus, par nomnieka līdzekļiem, izdevumi nomniekam atlīdzināmi Priekules novada domes  noteiktajā kārtībā ,ja pirms remontdarbu veikšanas nomnieks iesniedzis izdevumu izmaksas (tāmi) un tās apstiprinātas ar domes lēmumu;

1.6. nomas maksa var tikt grozīta pamatojoties uz Priekules novada domes lēmumu.

 

2. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei Vērai Rubezei sagatavot atbilstošu līgumu šī lēmuma 1.punktam un uzaicināt I.J[:] parakstīt līgumu.

 

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot izpilddirektoram Andrim Razmam.

 

4. Lēmumu nosūtīt Ingai Jablonskai un SIA „Priekules nami” valdes loceklim J.K[:], atbildīgā par lēmuma nosūtīšanu nekustamo īpašumu speciāliste V. Rubeze.

 

5. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmajai daļai, 76.panta pirmajai daļai, 79.panta pirmajai daļai šo lēmumu var pasūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas  Administratīvā rajona tiesas Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, LV-3401.

 

39.§ Par nosaukumu maiņu pašvaldības ceļiem Priekules pag., Priekules nov.

Priekules novada dome izskatīja A[:] B[:] priekšlikumu par nosaukumu maiņu pašvaldības bilancē esošiem ceļiem Priekules pag., Priekules nov..

Izvērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka ceļu nosaukumi ne katrreiz atbilst apdzīvoto vietu nosaukumiem.

 

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska,  Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

 

1. Mainīt nosaukumu  sekojošiem pašvaldību ceļiem Priekules pa., Priekules nov. –

 

1.1. Ceļu „Liesma Reiņa ezers”, kadastra Nr.6482 001 0077, sadalīt divās zemes vienībās. 

            Pirmajai zemes vienībai mainīt  nosaukumu no „Liesma Reiņa ezers” uz „Audari Zeidaki”, otrajai zemes vienībai mainīt nosaukumu no „Liesma Reiņa ezers” uz „Zeidaki Iskra”.

            1.2. Ceļam „Lejnieki Embūte”, apzīmējums kadastrā 6482 001 0079, mainīt nosaukumu uz „Dāņenieku ceļš”.

            1.3. Ceļu „Priekules pilsēta Audari”, kadastra Nr.6480 001 0077, sadalīt divās zemes vienībās.

Pirmajai zemes vienībai mainīt  nosaukumu no „Priekules pilsēta Audari” uz „Garnizona ceļš”, otrajai zemes vienībai mainīt nosaukumu no „Priekules pilsēta Audari” uz „Audari Altajs”.

1.4. Ceļam „Mazgramzda Maži”, apzīmējums kadastrā 6482 009 0132, mainīt nosaukumu uz „Ozolbunči Maži”.

1.5. Ceļam „Uz Brāļu kapiem”, apzīmējums kadastrā 6482 008 0156, mainīt nosaukumu uz „Brāļu kapu ceļš”.

1.6. Ceļam „Sālavi Mieži”, apzīmējumi kadastrā 6482 008 0143 un 6482 008 0281, mainīt nosaukumu uz „Skodas ceļš Sālavi”.

1.7. Ceļam „Skudras Buividi”, apzīmējumi kadastrā 6482 009 0146 un 6482 008 0281,  mainīt nosaukumu uz „Skodas ceļš Sālavi”.

1.8. Ceļam „Skudras Buividi”, apzīmējumi kadastrā 6482 009 0146 un 6482 008 0281, mainīt nosaukumu uz „Skodas ceļš Sālavi”.

1.9. Ceļam „Stutēnu ceļš” mainīt nosaukumu uz „Krotes ceļš Kopštāla māja”.

1.10. Ceļam „Ozolbunči Gaļķinti” mainīt nosaukumu uz „Ozolbunči Priedes lauki”.

1.11. Ceļam „Kadiķi Avotiņi”, apzīmējums kadastrā 6482 006 0142, mainīt nosaukumu uz „Avotiņi Saulaines kalte”.

1.12. Ceļam „Veldres Gūžas”, apzīmējums kadastrā 6482 006 0141, mainīt nosaukumu uz „Saulaines kalte Gūžas”.

1.13. Ceļam „Judu kapi Tiltnieki”, apzīmējumi kadastrā 6482 002 0093 un 6482 006 0252,  mainīt nosaukumu uz  „Gar Judu kapiem”.

1.14. Ceļam „Dzidras Kalnu iela”, apzīmējums kadastrā 6482 002 0068, mainīt nosaukumu uz „Rogu ceļš”.

1.15. Ceļam „Dzidras Kalnu iela”, apzīmējumi kadastrā 6482 002 0068, mainīt nosaukumu uz  „Rogu ceļš”.

1.16. Ceļam „Ezeres ceļš Ezermaļi”, apzīmējums kadastrā 6482 005 0033, mainīt nosaukumu uz „Ezeres ceļš Asītes muiža”.

1.17. Ceļam „Kūlupi Elkas kapi”, apzīmējums kadastrā 6482 007 0069, mainīt nosaukumu uz „Uz Elku kapiem”.

1.18. Ceļam „Mucenieki Ordanga”, apzīmējums kadastrā 6482 004 0096, mainīt nosaukumu uz „Mucenieki Osteļu dīķis”.

1.19. Ceļam „Ezeres ceļš Māliņi” mainīt nosaukumu uz „Ordangas ceļš”.

 

2.  Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Lielā  ielā 4, Liepāja, LV- 3400, viena mēneša laikā no tā spēkā   stāšanās dienas. 

 

40.§ Par zemes ierīcības projekta nekustamā īpašuma ”Kļaviņas”, Kalētu pag., Priekules nov., sadalīšanai apstiprināšanu un zemes lietošanas mērķa noteikšanu.

Priekules novada dome izskatījusi SIA ”Metrum”, reģ. Nr.40003388748, Liepājas biroja 2012.gada 09.februāra iesniegumu Nr.121/a/34-2012 ar lūgumu izskatīt sagatavoto zemes ierīcības projektu un pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma ”Kļaviņas”, kadastra Nr.64640030015, Kalētu pag., Priekules nov., zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 64640030015, sadalīšanu, atdalot vienu zemes vienību.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Zemes ierīcības projekts par nekustamā īpašuma ”Kļaviņas”, Kalētu pag., Priekules nov., zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 64640030015, sadalīšanu, izstrādāts pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 8.panta pirmās daļas 3.punktu.

 Zemes ierīcības projekts par nekustamā īpašuma ”Kļaviņas”, Kalētu pag., Priekules nov., zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 64640030015, sadalīšanu atbilst Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumiem Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” un Priekules novada Domes 28.01.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.4 „Par Priekules novada teritoriālo vienību teritorijas plānojumu apstiprināšanu”, kas sastāv no Priekules novada pašvaldības administratīvajā teritorijā ietilpstošās bijušās Kalētu pagasta padomes 2006.gada 05.decembra saistošiem noteikumiem Nr.5  „Kalētu pagasta teritorijas plānojuma grafiskās daļas un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” prasībām.

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 19.panta 2.daļu, kas nosaka, ka zemes ierīcības projektu apstiprina vietējā pašvaldība, izdodot administratīvo aktu, un uz Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi ” 9.8.,30.,31.punktu,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Vija Jablonska,  Gunta Jonauska,  Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Apstiprināt izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma ”Kļaviņas”, kadastra Nr.64640030015, Kalētu pagastā, Priekules novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 64640030015 sadalīšanai, atdalot vienu zemes vienību.

 

2. Atļaut veikt zemes vienības ”Kļaviņas”, kadastra apzīmējums 64640030015, Kalētu pag., Priekules nov., sadalīšanu atbilstoši izstrādātajam zemes ierīcības projektam.

 

3. Atdalītajam zemes gabalam piešķirt nosaukumu „Lielkļaviņas” un noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101.

 

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.