22.03.2012. sēdē pieņemtie lēmumi (protokols nr.4)

61.§ Par zemes „Mazgunti”, Virgas pag., Priekules nov., nomas tiesību izbeigšanu G.Ķ[:].

Priekules novada dome izskatījusi G[;] Ķ[:], personas kods [:], [dzīvesvieta], 03.03.2012. iesniegumu par atteikšanos no nomas zemes „Mazgunti”, kadastra apzīmējums 64980010510, 10,6 ha platībā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Starp Virgas pagasta padomi un G[:] Ķ[:] 2009.gada 18.martā tika  noslēgts lauku apvidus zemes nomas līgums   Nr.VPP- 2009/7 uz laiku 10 gadi, par zemes „Mazgunti” 10,6 ha, apzīmējums kadastrā 64980010510, iznomāšanu, kā pirmnomas personai.

G[:] Ķ[:] vairs nevēlas nomāt augstāk minēto zemes gabalu.

Ar Priekules novada domes 26.11.2009. lēmumu 47.§, (prot.Nr.14), zemes vienība ar nosaukumu „Mazgunti”, kadastra apzīmējums 64980010510, ir pašvaldībai piekrītoša zeme.

            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 08.03.2012.gada Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Vija Jablonska,  Gunta Jonauska,  Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Pārtraukt  ar 2012.gada 01.aprīli 18.03.2009. zemes nomas līgumu  Nr. VPP-2009/7 par zemes „Mazgunti” 10,6 ha platībā, Virgas pag., Priekules nov., kadastra apzīmējums 64980010510, iznomāšanu G[:] Ķ[:], personas kods [:].

 

2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

62.§ Par zemju „Celiņi” un „Pie Brūveru pļavas”, Virgas pag., Priekules nov., iznomāšanu V.J[:].

Priekules novada dome izskatījusi V[:] J[:], personas kods [:], [dzīvesvieta], 20.02.2012. iesniegumu ar lūgumu iznomāt pašvaldībai piekrītošās zemes „Celiņi” 0,5 ha platībā, apzīmējums kadastrā 64980040156 un „Pie Brūveru pļavas” 0,2 ha platībā, kadastra apzīmējums 64980040025, Virgas pagastā, Priekules novadā, palīgsaimniecības vajadzībām.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Ar Virgas pagasta padomes 03.09.2008.gada lēmumu Nr.1.24.§ (prot.Nr.10), augstāk minētās zemes vienības ir pašvaldībai piekrītošās zemes.

Saskaņā ar Priekules novada domes izdotajiem noteikumu „Par Priekules novada pašvaldības zemes nomu” (29.12.2009. lēmums 7.§, (prot.Nr.17) 11.punktu, personīgās palīgsaimniecības un ganību platības iznomā uz laiku līdz 5 gadiem un 27.punktu neapbūvētu pašvaldības zemesgabalu, kura tiek izmantota personisko palīgsaimniecību vajadzībām, nomas maksa ir 0.5% no kadastrālās vērtības.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Iznomāt ar 2012.gada 01.aprīli V[:] J[:], personas kods [:], pašvaldībai piekrītošās zemes: Celiņi0,5 ha lielā platībā, apzīmējums kadastrā 64980040156 un „Pie Brūveru pļavas” 0,2 ha lielā platībā, kadastra apzīmējums 64980040025, Virgas pag., Priekules nov., palīgsaimniecības vajadzībām, slēdzot līgumu uz 5 (pieciem) gadiem, saskaņā ar lēmumam pievienoto zemes vienību robežu skici.

 

2. Noteikt gada nomas maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus.

 

3. Nomniekam divu mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks divu mēneša laikā neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

 

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

63.§ Par daļu zemes „Jostiņi”, Kalētu pag., Priekules nov., iznomāšanu R.D[:].

Priekules novada dome izskatījusi R[:] D[:], personas kods [:], [dzīvesvieta], 29.02.2012. iesniegumu ar lūgumu iznomāt daļu no pašvaldībai piekrītošās zemes „Jostiņi” 3,8 ha platībā, kadastra apzīmējums 64640060014, palīgsaimniecības vajadzībām.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

 Zemes vienība „Jostiņi” 5 ha platībā, kadastra apzīmējums Nr.64640060014, ir pašvaldībai piekrītoša ar Priekules novada domes 26.11.2009. lēmumu 47.§ (prot.Nr.14).

Atbilstoši Priekules novada domes noteikumu „Par Priekules novada pašvaldības zemes nomu”, apstiprināti ar Priekules novada domes 29.12.2009. lēmumu 7.§, (prot. Nr.17),  11.punktam – personiskās palīgsaimniecības un ganību platības iznomā uz laiku līdz 5 gadiem un 27.punktam – zemes nomas maksa ir 0,5% no kadastrālās vērtības.

Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā likumos noteiktos nodokļus.

 

            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Vija Jablonska,  Gunta Jonauska,  Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Iznomāt R[:] D[:], personas kods [:], daļu no pašvaldībai piekrītošās zemes ”Jostiņi”, Kalētu pag., Priekules nov., 3,8 ha platībā, kadastra apzīmējums 64640060014,  slēdzot zemes nomas līgumu ar 2012.gada 01.aprīli uz 5 (pieciem) gadiem, saskaņā ar lēmumam pievienoto zemes robežu skici. Lietošanas mērķis- palīgsaimniecības vajadzībām.

 

2. Noteikt nomas maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus.

 

3. Nomniekam divu mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz nomas līgums. Ja nomnieks divu mēnešu laikā neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

 

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

64.§ Par zemes „Mazgunti”, Virgas pag., Priekules nov., iznomāšanu E.B[:].

Priekules novada dome izskatījusi E[:] B[:], personas kods [:], [dzīvesvieta], 05.03.2012. iesniegumu ar lūgumu iznomāt pašvaldībai piekrītošo zemi „Mazgunti”, kadastra apzīmējums 64980010510, 10,6 ha platībā, lauksaimniecības produkcijas ražošanai.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Ar Priekules novada domes 26.11.2009.  lēmumu Nr.47.§, protokols Nr.14, zemes vienība ar nosaukumu „Mazgunti”, kadastra apzīmējums 64980010510, ir pašvaldībai piekrītoša zeme.

No turpmākās zemes „Mazgunti” nomas atteicās nomnieks G[:] Ķ[:].

Saskaņā ar Priekules novada domes izdotajiem noteikumiem „Par Priekules novada pašvaldības zemes nomu” (29.12.2009. lēmums 7.§, protokols Nr.17) 11.punktu personīgās palīgsaimniecības un ganību platības iznomā uz laiku līdz 5 gadiem un 27.punktu neapbūvētu pašvaldības zemesgabalu, kura tiek izmantota personisko palīgsaimniecību vajadzībām, nomas maksa ir 0.5% no kadastrālās vērtības.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” un 08.03.2012. novada Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Iznomāt ar 2012.gada 01.aprīli E[:] B[:], personas kods [:], pašvaldībai piekrītošo zemes vienību Mazgunti10,6 ha lielā platībā, Virgas pag., Priekules nov., apzīmējums kadastrā 64980010510, lauksaimniecības vajadzībām, slēdzot līgumu uz 5 (pieciem) gadiem, saskaņā ar lēmumam pievienoto zemes vienības robežu skici.

 

2.  Noteikt gada nomas maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus.

 

3. Nomniekam divu mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks divu mēneša laikā neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

 

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā  Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

65.§ Par zemes Gramzdas pag. Priekules nov., iznomāšanu L.K[:].

Priekules novada dome izskatīja L K[:],  [dzīvesvieta], 29.02.2012. iesniegumu par pašvaldībai piekrītoša zemes gabala „Pagasta palīgsaimniecības”,  Gramzdas pag., Priekules nov., iznomāšanu 1,0 ha  platībā.  Iesniegumam pievienots zemes robežu plāns.

Zemes vienība „Pagasta palīgsaimniecības”, Gramzdas pag. ar kadastra Nr.64580010177,  15,4 ha platībā, pamatojoties uz Gramzdas pagasta padomes 22.09.2008.  lēmumu (prot.Nr.10) 4.§, piekrīt pašvaldībai.

Atbilstoši  Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr.735 „Par valsts vai pašvaldības zemes nomu” un Priekules novada domes „Noteikumi par Priekules novada pašvaldības zemes nomu”, apstiprinātiem ar Priekules novada domes lēmumu Nr.17., 29.12.2009., Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Iznomāt uz 5 gadiem L[:] K[:] 1,0 ha   lielu zemes gabalu „Pagasta palīgsaimniecības”, kas atrodas uz Gramzdas  pagasta Priekules novada  pašvaldībai piekrītošas  zemes vienības ar kadastra Nr. 64580010177, saskaņā ar zemes robežu plānu.

 

2. Nomas maksas aprēķināšanas periods ir tekošais gads un nomas maksa ir 0,5 % no kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā likumos noteiktos nodokļus.

 

3. Noslēgt zemes nomas līgumu 2 mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas brīža. Par nomas līguma noslēgšanu atbildīgā persona ir G[:] B[:].

 

66.§ Par zemes „Dūjas”, Bunkas pag., Priekules nov., iznomāšanu A.B[:].

Priekules novada dome izskatījusi A[:] B[:], [dzīvesvieta], iesniegumu ar lūgumu iznomāt zemi ar nosaukumu   „Dūjas” 0,8 ha platībā, apzīmējums kadastrā 6446 005 0129, Bunkas pagastā, Priekules novadā, palīgsaimniecības vajadzībām.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Ar Bunkas pagasta padomes 27.12.2006. lēmumu, protokols Nr.15,  nekustamais īpašums ar nosaukumu „Tūjas” ieskaitīts pašvaldībai piekrītošajās zemēs. Ar Bunkas pagasta padomes 19.03.2008. lēmumu, protokola Nr. 4, nekustamajam īpašumam ar kadastru Nr.6446 005 0129;  0,8 ha platībā un kadastru  Nr.6446 005 0189; 1,5 ha platībā mainīts nosaukums uz „Dūjas”.

Saskaņā ar Priekules novada domes izdoto noteikumu „Par Priekules novada pašvaldības zemes nomu” (29.12.2009. protokols Nr.17,7.§) 11.punktu, ir noteikts, ka personīgās palīgsaimniecības un ganību platības iznomā uz laiku līdz 5 gadiem un 27.punktu, ir noteikts, ka neapbūvētu pašvaldības zemesgabalu, kuri tiek izmantoti personisko palīgsaimniecību vajadzībām, nomas maksa ir 0.5% no kadastrālās vērtības.

 

Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Iznomāt A[:] B[:], personas kods [:], zemes gabalu 0,8 ha platībā ar nosaukumu „Dūjas”, apzīmējums kadastrā 6446 005 0129, personīgo palīgsaimniecību vajadzībām, slēdzot līgumu uz 5 (pieciem) gadiem, saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skici.

 

2. Noteikt nomas maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības un pieskaitot PVN. Papildus nomas maksai nomnieks maksā likumos noteiktos nodokļus.

 

3. Nomniekam divu mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks divu mēneša laikā neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

 

4. Par šī lēmuma izpildi atbildīga Bunkas zemes lietu speciāliste Ilze Lācīte

 

5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

6. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

67.§ Par zemes „Dūjas”, Bunkas pag., Priekules nov., iznomāšanu L.[:].

Priekules novada dome izskatījusi L[:] G[:], [dzīvesvieta], iesniegumu ar lūgumu iznomāt zemi ar nosaukumu   „Dūjas” 1,5 ha platībā, apzīmējums kadastrā 6446 005 0189, Bunkas pagastā, Priekules novadā, palīgsaimniecības vajadzībām.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Ar Bunkas pagasta padomes 27.12.2006.  lēmumu, protokols Nr.15,  nekustamais īpašums ar nosaukumu „Tūjas” ieskaitīts pašvaldībai piekrītošajās zemēs. Ar Bunkas pagasta padomes 19.03.2008. lēmumu, protokola Nr. 4, nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr.6446 005 0129; 0,8 ha platībā un kadastra Nr.6446 005 0189; 1,5 ha platībā mainīts nosaukums uz „Dūjas”.

Saskaņā ar Priekules novada domes izdoto noteikumu „Par Priekules novada pašvaldības zemes nomu” (29.12.2009. protokols Nr.17,7.§) 11.punktu, ir noteikts, ka personīgās palīgsaimniecības un ganību platības iznomā uz laiku līdz 5 gadiem un 27.punktu, ir noteikts, ka neapbūvētu pašvaldības zemesgabalu, kuri tiek izmantoti personisko palīgsaimniecību vajadzībām, nomas maksa ir 0.5% no kadastrālās vērtības.

 

Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Vija Jablonska,  Gunta Jonauska,  Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Iznomāt L[:] G[:], personas kods [:], zemes gabalu 1,5 ha platībā ar nosaukumu „Dūjas”, apzīmējums kadastrā 6446 005 0189, personīgo palīgsaimniecību vajadzībām, slēdzot līgumu uz 5 (pieciem) gadiem, saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skici.

 

2. Noteikt nomas maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības un pieskaitot PVN. Papildus nomas maksai nomnieks maksā likumos noteiktos nodokļus.

 

3. Nomniekam divu mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks divu mēneša laikā neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

 

4. Par lēmuma izpildi atbildīga Bunkas pagasta Zemes lietu speciāliste Ilze Lācīte

 

5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

6. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā  Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

68.§ Par zemes „Bunkas Kurši”, Bunkas pag., Priekules nov., iznomāšanu Ģ.G[:].

Priekules novada dome izskatījusi Ģ[:] G[:], [dzīvesvieta], iesniegumu ar lūgumu iznomāt zemi ar nosaukumu „Bunkas Kurši” 3,1 ha platībā, apzīmējums kadastrā 6446 006 0038, Bunkas pagastā, Priekules novadā, palīgsaimniecības vajadzībām.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

            Ar Bunkas pagasta padomes 20.08.2008. lēmumu, protokols Nr.10,  nekustamais īpašums ar nosaukumu „Bunkas Kurši” ieskaitīts pašvaldībai piekrītošajās zemēs.

Saskaņā ar Priekules novada domes izdoto noteikumu „Par Priekules novada pašvaldības zemes nomu” (29.12.2009. protokols Nr.17,7.§) 11.punktu, kas nosaka, ka personīgās palīgsaimniecības un ganību platības iznomā uz laiku līdz 5 gadiem un 27.punktu, kas nosaka, ka neapbūvētu pašvaldības zemesgabalu, kuri tiek izmantoti personisko palīgsaimniecību vajadzībām, nomas maksa ir 0.5% no kadastrālās vērtības.

Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Vija Jablonska,  Gunta Jonauska,  Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Iznomāt Ģ[:] G[:], personas kods [:], zemes gabalu 3,1 ha platībā ar nosaukumu „Bunkas Kurši”, apzīmējums kadastrā 6446 006 0038, personīgo palīgsaimniecību vajadzībām, slēdzot līgumu uz 5 (pieciem) gadiem, saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skici.

 

2. Noteikt nomas maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības un pieskaitot PVN. Papildus nomas maksai nomnieks maksā likumos noteiktos nodokļus.

 

3. Nomniekam divu mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks divu mēneša laikā neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

 

4. Par šī lēmuma izpildi atbildīga Bunkas pagasta zemes lietu speciāliste Ilze Lācīte

 

5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

6. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā  Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

69.§ Par zemes „ Bunkas Lāčplēši”, Bunkas pag., Priekules nov., iznomāšanu R.K[:].

Priekules novada dome izskatījusi R[:] K[:], [dzīvesvieta], iesniegumu ar lūgumu iznomāt zemi  „Bunkas Lāčplēši” 0,8 ha platībā, apzīmējums kadastrā 6446 005 0108, Bunkas pagastā, Priekules novadā, palīgsaimniecības vajadzībām.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

 Ar Bunkas pagasta padomes 18.02.2009. lēmumu, protokols Nr.2,  nekustamais īpašums „ Bunkas Lāčplēši” ieskaitīts pašvaldībai piekrītošajās zemēs.

Saskaņā ar Priekules novada domes izdoto noteikumu „Par Priekules novada pašvaldības zemes nomu” (29.12.2009. protokols Nr.17,7.§) 11.punktu, kas nosaka, ka personīgās palīgsaimniecības un ganību platības iznomā uz laiku līdz 5 gadiem un 27.punktu, kas nosaka, ka neapbūvētu pašvaldības zemesgabalu, kuri tiek izmantoti personisko palīgsaimniecību vajadzībām, nomas maksa ir 0.5% no kadastrālās vērtības.

Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Vija Jablonska, Gunta Jonauska,  Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Iznomāt R[:] K[:], personas kods [:], zemes gabalu 0,8 ha platībā ar nosaukumu „Bunkas Lāčplēsi”, apzīmējums kadastrā 6446 005 0108, personīgo palīgsaimniecību vajadzībām, slēdzot līgumu uz 5 (pieciem) gadiem, saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skici.

 

2. Noteikt nomas maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības un pieskaitot PVN. Papildus nomas maksai nomnieks maksā likumos noteiktos nodokļus.

 

3. Nomniekam divu mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks divu mēneša laikā neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

 

4. Par lēmuma izpildi atbildīga Bunkas pagasta zemes lietu speciāliste Ilze Lācīte.

 

5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

6. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

70.§ Par zemes „Personīgās palīgsaimniecības Biznieki”, Bunkas pag., Priekules nov., iznomāšanu N.P[:].

Priekules novada dome izskatījusi N[:] P[:], [dzīvesvieta], iesniegumu ar lūgumu iznomāt zemi „Personīgās palīgsaimniecības Biznieki” 1,6 ha platībā, apzīmējums kadastrā 6446 003 0121  un „Personīgās palīgsaimniecības Biznieki” 0,85 ha platībā, apzīmējums kadastrā 6446 003 0118, Bunkas pagastā, Priekules novadā, palīgsaimniecības vajadzībām.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

 Ar Bunkas pagasta padomes 17.09.2008. lēmumu, protokols Nr.11,  nekustamais īpašums „Personīgās palīgsaimniecības Biznieki” ieskaitīts pašvaldībai piederošās neapbūvētās zemēs kā palīgsaimniecības zeme.

Zemi „Personīgās palīgsaimniecības Biznieki” 1,6 ha platībā, apzīmējums kadastrā 6446 003 0121  un „Personīgās palīgsaimniecības Biznieki” 0,85 ha platībā, apzīmējums kadastrā 6446 003 0118,  N[:] P[:]  izmanto kopš  2000.gada.

Saskaņā ar Priekules novada domes izdoto noteikumu „Par Priekules novada pašvaldības zemes nomu” (29.12.2009. protokols Nr.17,7.§) 11.punktu, kas nosaka, ka personīgās palīgsaimniecības un ganību platības iznomā uz laiku līdz 5 gadiem un 27.punktu, kas nosaka, ka neapbūvētu pašvaldības zemesgabalu, kuri tiek izmantoti personisko palīgsaimniecību vajadzībām, nomas maksa ir 0.5% no kadastrālās vērtības.

Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Vija Jablonska,  Gunta Jonauska,  Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Iznomāt N[:] P[:], personas kods [:], zemes gabalu 1,6 ha platībā ar nosaukumu Personīgās palīgsaimniecības Biznieki, apzīmējums kadastrā 6446 003 0121 un zemes gabalu 0,85 ha platībā ar nosaukumu Personīgās palīgsaimniecības Biznieki, apzīmējums kadastrā 6446 003 0118, personīgo palīgsaimniecību vajadzībām, slēdzot līgumu uz 5 (pieciem) gadiem, saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skici.

 

2. Noteikt nomas maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības un pieskaitot PVN. Papildus nomas maksai nomnieks maksā likumos noteiktos nodokļus.

 

3. Nomniekam divu mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks divu mēneša laikā neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

 

4. Par šī lēmuma izpildi atbildīga Bunkas pagasta Zemes lietu speciāliste Ilze Lācīte.

 

5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

6. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

71.§ Par zemes „Pie Robežniekiem”, Bunkas pag., Priekules nov., iznomāšanu z/s „Sudrabkalni”.

Priekules novada dome izskatījusi E[:] V[:], z/s „Sudrabkalni” īpašnieces, [dzīvesvieta], 22.02.2012.  iesniegumu (reģ.Nr.3-13a/225) ar lūgumu iznomāt z/s „Sudrabkalni” zemes vienību „Pie Robežniekiem” 1,7 ha platībā, palīgsaimniecības  vajadzībām.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

 Ar Bunkas pagasta padomes 17.09.2008. lēmumu, protokols Nr.11,  nekustamais īpašums „Pie Robežniekiem” ar kadastra Nr. 6446 006 0122,  1,7 ha kopplatībā ieskaitīts zemēs zemes reformas pabeigšanai.

Zemes gabals „Pie Robežniekiem” ir neapbūvēts.

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 2.punktu, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības un Ministru kabineta 31.05.2010. noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” 18.punktu noteikts, ka „neapbūvēta zemesgabala iznomātājs nosaka nomas maksu 1.5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības”.

 

Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska,  Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Iznomāt       z/s „Sudrabkalni”, reģ. Nr.42101014641, zemes vienību „Pie Robežniekiem” 1,7 ha platībā, apzīmējums kadastrā 6446 006 0122, slēdzot līgumu uz 1 (vienu) gadu saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skici.

 

2. Noteikt nomas maksu 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Papildus nomas    maksai nomnieks maksā  pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus.

 

3. Nomniekam divu mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks divu mēneša laikā neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

 

4. Par lēmuma izpildi atbildīga Bunkas pagasta zemes lietu speciāliste Ilze Lācīte.

 

5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

6. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

72.§ Par zemes „Mazā zeme”, Kalētu pag., Priekules nov., iznomāšanu R.L[:].

Priekules novada dome izskatījusi R[:] L[:], personas kods [:], [dzīvesvieta], 29.02.2012. iesniegumu ar lūgumu pagarināt 02.02.2006. zemes nomas līguma Nr.189, kas noslēgts Kalētu pagastā, termiņu uz pieciem gadiem par zemes „Mazā zeme” 1,2 ha nomu.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Starp Kalētu pagasta padomi un R[:] L[:] 2006.gada 02.februārī tika noslēgts zemes nomas līgums Nr.189 par zemes „Mazā zeme”, kadastra apzīmējums 64640010063, 1,2 ha lielā platībā iznomāšanu. Līguma termiņš beidzies 2011.gada 31.decembrī.

 Saskaņā ar Kalētu pagasta padomes 2008.gada 24.novembra lēmumu Nr.5, protokols Nr.11, pielikumu Nr.2.1, nekustamais īpašums ar nosaukumu „Mazā zeme” ar kadastra Nr.64640010063;  25,2 ha lielā platībā piekrīt pašvaldībai kā palīgsaimniecības zeme.

Atbilstoši Priekules novada domes noteikumu „Par Priekules novada pašvaldības zemes nomu”, apstiprināti ar Priekules novada domes 29.12.2009. lēmumu Nr.7, protokols Nr.17,  11.punktam – personiskās palīgsaimniecības un ganību platības iznomā uz laiku līdz 5 gadiem un 27.punktam – zemes nomas maksa ir 0,5% no kadastrālās vērtības.

Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā likumos noteiktos nodokļus.

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Vija Jablonska, Gunta Jonauska,  Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

.

1. Noslēgt ar 2012.gada 01.aprīli zemes nomas līgumu ar R[:] L[:], personas kods [:], par pašvaldībai piekrītošās zemes ”Mazā zeme” 1,2 ha platībā, kadastra apzīmējums 64640010063, iznomāšanu,  slēdzot zemes nomas līgumu uz 5 (pieciem) gadiem, saskaņā ar lēmumam pievienoto zemes robežu skici. Lietošanas mērķis- palīgsaimniecības vajadzībām.

 

2. Noteikt nomas maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus.

 

3. Nomniekam divu mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz nomas līgums. Ja nomnieks divu mēnešu laikā neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

 

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā  Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

73.§ Par atbalstu projektam „Priekules Ikara attēlojums vizuālajā mākslā”.

Saņemts K[:] C[:]. 2012.gada 20.marta  iesniegums līdzfinansējuma saņemšanai no Priekules novada domes. Priekules Mūzikas un Mākslas skolas pedagogi gatavo projekta pieteikumu VKKF finansētā un Liepājas kultūras pārvaldes administrētā konkursā “Kurzemes kultūras programma 2012” projektu „Priekules Ikara attēlojums vizuālajā mākslā”. Projekta gaitā Priekules Mūzikas un Mākslas skolas audzēkņiem būs iespēja veidot radošu darbu par Priekules Ikara tēmu. Projekta laiks no 2012.gada septembra līdz 2013.gada martam, ik mēnesi divas reizes radošas pēcpusdienas pieaicināta pasniedzēja vadībā, .noslēgumā radošo darbu izstāde. Kopējās projekta izmaksas plānotas Ls 600.

 

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Vija Jablonska,  Gunta Jonauska,  Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Atbalstīt Priekules novada domes projektu „ Priekules Ikara attēlojums vizuālajā  mākslā”.

 

2. Piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu Ls 220.

 

74.§ Par atbalstu projektam Raku – Priekules svētkos.

Saņemts K[:] C[:]. 2012.gada 20.marta  iesniegums līdzfinansējuma saņemšanai no Priekules novada domes. Radošā grupa „Saspraude” gatavo projekta pieteikumu VKKF finansētā un Liepājas kultūras pārvaldes administrētā konkursā “Kurzemes kultūras programma 2012” projektu „Raku – Priekules svētkos”. Projekta gaitā paredzēts uzaicināt no Liepājas mākslinieci, kas ar sava cepļa palīdzību demonstrēs un palīdzēs interesentiem darboties ar podniecības darbiem Raku tehnikā. Cepļa noma, mākslinieces atalgojums, ceļa izdevumi un materiālu izmaksas plānotas Ls 300

 

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Vija Jablonska,  Gunta Jonauska,  Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Atbalstīt Priekules novada domes projektu „Raku – Priekules svētkos”.

 

2. Piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu Ls 100.

 

75.§ Par atbalstu projektam „Kultūrvēsturiskā mantojuma popularizēšana Kalētu pagasta bērnu inovatīvos darbos”.

Saņemts O[:] M[:] 2012.gada 21.marta  iesniegums, reģ. Nr.3-13/338 ar lūgumu atbalstīt ar Priekules novada domes līdzfinansējumu projektu. Kalētu Mūzikas un mākslas skolas pedagogi gatavo projekta pieteikumu VKKF finansētā un Liepājas kultūras pārvaldes administrētā konkursā “Kurzemes kultūras programma 2012”, projektu „Kultūrvēsturiskā mantojuma popularizēšana Kalētu pagasta bērnu inovatīvos darbos”. Projekta kopējā izmaksa plānota Ls 680.

 

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Vija Jablonska, Gunta Jonauska,  Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Atbalstīt Priekules novada domes projektu „ Kultūrvēsturiskā mantojuma popularizēšana Kalētu pagasta bērnu inovatīvos darbos”.

 

2. Piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu Ls 200.

 

3. Atbildīgā par lēmuma izpildi Kalētu pagasta pārvaldes vadītāja Agrita Driviņa.