24.09.2015. domes sēdē pieņemtie lēmumi (protokols Nr.14)

40.§ Par Priekules novada skolēnu pārvadājumu maršrutu apstiprināšanu 2014./2015.mācību gadam

 V.Jablonska dod vārdu A.Cīrulim.

 

A.Cīrulis skaidro, ka finanšu komitejā ieteiktie precizējumi visos maršrutos iespēju robežās ir veikti, laiki saskaņoti. Daži maršruti ir optimizēti, piemēram, Gramzdas pagastā ir apvienoti maršruti, arī Kalētu pagastā.

Atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Ilgonis Šteins, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

  1. Apstiprināt Priekules novada domes skolēnu pārvadājumu maršrutus 2015./2016.mācību gadam.
  2. Maršruti stājas spēkā ar 2015.gada 1.septembri.

 

Pielikumā:

41.§ Par ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētājai

 A.Cīrulis- saņemts Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētājas iesniegums ar lūgumu piešķirt kārtējā atvaļinājuma otro daļu – 2 kalendārās nedēļas no 2015.gada 5.oktobra.

 

Pamatojoties uz Darba likuma 149.panta pirmo un otro daļu, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Inita Rubeze, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Ilgonis Šteins, Gražina Ķervija, deputāte Vija Jablonska, pildot likumā ‘’Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību darbā’’ paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, šī lēmuma pieņemšanā nepiedalās); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

Piešķirt Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētājai Vijai Jablonskai ikgadējā atvaļinājuma otro daļu – 2 kalendārās nedēļas no 2015.gada 5.oktobra  līdz 2015.gada 18.oktobrim (ieskaitot) par darba periodu no 19.01.2015.-18.01.2016.

 

Lēmums nododams-personāldaļas speciālistei, finanšu nodaļai

 

Pielikumā: lēmums ‘’Par ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētājai’’ uz 1 lp(41.pielikums).

42.§ Par nedzīvojamo telpu Saules iela 1, Priekule, komunālo maksājumu cenrāža apstiprināšanu

 V.Jablonska skaidro, ka Nodarbinātības valsts aģentūra vairs neslēgs līgumu par telpu nomu Ķieģeļu ielā, Priekulē. Aģentūra lūdz izskatīt iespēju nomāt labiekārtots telpas savas darbības nodrošināšanai. Telpu iespējams iznomāt ēkā Saules ielā 1, tādēļ nepieciešams noteikt maksu par komunālajiem pakalpojumiem.

 

 

Atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Ilgonis Šteins, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

Noteikt maksu par komunālajiem pakalpojumiem  ēkā  Saules ielā 1, Priekule, Priekules novads (kadastra apzīmējums 64150020076001) 2,25 EUR/par 1 kvm mēnesī bez PVN.

 

Lēmums izsūtāms :

1 eks. Finanšu nodaļai

1 eks. pašvaldības juristei I.Avotiņai

1 eks. Nekustamo īpašumu speciālistei V.Rubzei.

 

Pielikumā: lēmums ‘’Par nedzīvojamo telpu Saules iela 1, Priekule, komunālo maksājumu cenrāža apstiprināšanu’’ uz 1 lp.(42.pielikums).

43. Par nedzīvojamās telpas īpašumā Saules iela 1, Priekule, NVA Liepājas filiālei Priekules nov. iznomāšanu

 V.Jablonska nolasa lēmuma projektu. Jautā vai ir kādi jautājumi. Jautājumu nav.

 

  Pamatojoties uz likumu “ Par pašvaldībām”  14.panta pirmās daļas 2.punktu,kas nosaka, ka “ Pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības: 2) iegūt un atsavināt kustamo un nekustamo mantu, privatizēt pašvaldību īpašuma objektus, slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības;  trešās daļas 3punktu, kas nosaka, ka 3) racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu;21.panta 14) noteikt, ja tas nav aizliegts vai noteikts ar likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem, maksu par: a) pašvaldības zemes, cita nekustamā un kustamā īpašuma lietošanu (iznomāšanu),ņemot vērā 2015.gada 17.septembra Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Ilgonis Šteins, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.           Izbeigt 2006.gada 22.februārī noslēgto nekustamā īpašuma Ķieģeļu iela 2A, Priekule Telpu nomas līgumu Nr.43 ar 2015.gada  30.oktobri. 

 

2.           Ar 2015.gada 5.novembri iznomāt Nodarbinātības valsts aģentūras Liepājas filiālei Saules ielā 1, Priekule, Priekules nov. (kadastra apzīmējums 64150020076001) telpu 13,18 m² platībā, Nodarbinātības valsts aģentūras Liepājas filiāle darbības nodrošināšanai, nosakot:

2.1.       nomas maksu 0,50 EUR/m² (mēnesī bez PVN)

2.2.       maksu par  komunālajiem maksājumiem saskaņā ar pašvaldības domes apstiprināto cenrādi.

3.           Papildus nomas  un komunālo pakalpojumu   maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli.

4.           Noteikt  nomas līguma termiņu no 2015.gada 5.novembra līdz 2025.gada 31.decembrim.

5.           Atzīt par spēku zaudējušu 2015.gada 26.februāra Priekules novada pašvaldības domes lēmumu (prot. Nr. 3) 15.§” Par nedzīvojamo telpu nomas līguma pagarināšanu NVA darbības nodrošināšanai”.

6.           Uzdot pašvaldības juristei sagatavot attiecīgu nomas līgumu.

 

Lēmums izsūtāms :

1  eks. Nodarbinātības valsts aģentūras Liepājas filiālei, adrese : Graudu iela 50, Liepāja, LV-3401 ;

1 eks. Finanšu nodaļai ;

1 eks. pašvaldības juristei I.Avotiņai ;

1 eks. Nekustamo īpašumu speciālistei V.Rubzei.

 

Pielikumā: lēmums ‘’Par nedzīvojamās telpas īpašumā Saules iela 1, Priekule, NVA Liepājas filiālei Priekules nov. iznomāšanu’’ uz 1 lpp.(43.pielikums).

44. Par finansiāla atbalsta sniegšanu S.S.

 A.Mickus- es šo dokumentu nesaskaņoju. Par balsojumu atbildat jūs-deputāti. Finanšu komitejā jautājumu neizskatīja, jo nebija iesniegti dokumenti. Tagad tie ir iesniegti, bet vai kāds no jums ir tos izskatījis?

 

I.Rubeze-izglītības kultūras un sporta komitejā šis iesniegums tika ļoti pavirši, steigā izskatīts un novirzīts uz finanšu komiteju, kurā to noraidīja. Par cik iesnieguma izskatīšana notika pavirši, es tomēr lūdzu iesniedzēju dokumentus sameklēt un iesniegt. Viņa nezināja, ka pašvaldībā ir šādi saistošie noteikumi, kas nosaka kārtību, kādā piešķir atbalstu. Dokumenti ir atsūtīti un pievienoti iesniegumam. Lūdzu atbalstīt lūgumu par atbalsta piešķiršanu, jo nav mums daudz tādu jauniešu, kas darbojas ļoti augsta profesionālā līmeņa kolektīvos. Kolektīvs brauc uz Ķīnu un piedalīsies īpašo viesu statusā.

P.Andersone jautā, kas administrēs šo iesniegumu un no kāda budžeta šo naudu piešķirs? Neviens nav šo jautājumu saskaņojis finanšu nodaļā.

G.Ķervija jautā vai šī persona ir deklarēta mūsu novadā un vai atbilst saistošo noteikumu prasībām?

I.Rubeze atbild, ka atbilst saistošo noteikumu 2., 6.1 un 5.3 punktiem.

G.Ķervija vēlas dzirdēt jurista viedokli.

A.Mickus atbild, ka viņas viedoklis ir nemainīgs. Uzskata, ka iesniegtie dokumenti joprojām neatbilst saistošajiem noteikumiem. Vienīgais kritērijs, kas atbilst ir tas, ka deklarēta novada administratīvajā teritorijā. Uz atbalstu pretendē nevis kā fiziska persona ar saviem panākumiem, bet kā kāda kora dalībniece. Neapšauba, ka korim ‘’Balsis’’ ir panākumi. Arī konts naudas līdzekļu ieskaitīšanai norādīts kora ‘’Balsis’’ konts, nevis pašas.

M.Mikāls uzskata, ka saistošie noteikumi nepareizi interpretēti- ir jābūt Priekules novada kolektīvam, kurš guvis augstus sasniegumus.

V.Jablonska rosina atlikt jautājuma izskatīšanu.

 

Atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Ilgonis Šteins, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 Atlikt jautājuma izskatīšanu oktobra finanšu komitejas sēdē.

45. Par ‘’Jaunatnes konsultatīvās padomes nolikuma’’ apstiprināšanu

 V.Jablonska nolasa lemjošo daļu, jautā vai deputātiem nav priekšlikumu vai iebildumu. Nav.

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka pašvaldības dome pieņem iekšējos normatīvos aktus (noteikumi, nolikumi, instrukcijas), atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Ilgonis Šteins, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

Apstiprināt Priekules novada pašvaldības ‘’Jaunatnes konsultatīvās padomes Nolikumu’’.

 

Pielikumā:

46.§ Par Priekules novada apbalvojumu piešķiršanu

 V.Jablonska skaidro, ka šomēnes aprit 20 gadi,  kopš veiksmīgi darbojas  folkloras kopa ‘’Traistēni’’ Bunkas pagastā, kuru vada L.S.

 

 

Atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, lgonis Šteins); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

Piešķirt apbalvojumu GODA RAKSTS un naudas balvu 75 EUR L.S. par ilggadīgu un rezultatīvu darbu folkloras tradīciju saglabāšanā folkloras kopā “Traistēni”.

Lēmums nododams-novada izglītības vadītājai, finanšu nodaļai

 

Pielikumā: lēmuma ‘’Par Priekules novada apbalvojuma piešķiršanu’’ uz 1 lp. (45.pielikums).

47.§ Par dalību pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā

 V.Jablonska dod vārdu projektu koordinatorei.

 

U.Ržepicka informē, ka projekta mērķis ir atbalstīt investīcijas publiskās ceļu infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai lauku teritorijās, lai veicinātu uzņēmējdarbību un saglabātu apdzīvotību. Ja pašvaldība šajā pasākumā piedalās, nākošais solis ir kritēriju noteikšana ceļu apgūšanai.

V.Jablonska nolasa lemjošo daļu.

Atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, lgonis Šteins); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.     Piedalīties, iesniedzot projektu, pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”.

2.     Par projekta vadītāju apstiprināt attīstības plānošanas nodaļas vadītāju.

3.     Apstiprināt izvirzītos atlases kritērijus:

3.1.   Ceļa posma izbūve un/vai pārbūve ir iekļauta Priekules novada attīstības programmas 2013. – 2019.g.- rīcības un investīciju plānā.

3.2.  Prioritāte atbalsta saņemšanai ir lauksaimniecības produkcijas ražošanas un pārstrādes objektiem un integrēta tipa projektiem, kas tiek īstenoti kopā ar pievadceļu izbūvi uzņēmējdarbības objektiem apakšpasākumā "Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā" (pasākuma kods – 4.3.).

3.3.  Atbalsta apmērs tiek noteikts pēc kvotas principa ņemot vērā kritērijus: grants ceļu garums (40%), laukaugu platība (30%) un mājlopu skaits (30%).

4.     Par lēmuma izpildi atbild Priekules novada pašvaldības izpilddirektors.

 

Lēmums izsniedzams:

1 eks. Attīstības un plānošanas nodaļai

1 eks. Finanšu nodaļai

 

Pielikumā: lēmums ‘’Par dalību pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā’’ uz 1 lpp.

48.§ Par grozījumiem Priekules novada Bunkas pagasta Krotes bibliotēkas nolikumā

 V.Jablonska skaidro, ka Bunkas pagasta Krotes bibliotēkas nolikumā 3.punktā norādītā bibliotēkas juridiskā adrese ir kļūdaina, tāpēc nepieciešams izdarīt grozījumus norādītajā adresē.

 

Atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, lgonis Šteins); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.     Izdarīt grozījumus Priekules novada Bunkas pagasta Krotes bibliotēkas nolikumā 3.punktā vārdus “Krotes bibliotēka” aizstājot ar vārdiem “Krotes pamatskola”

2.     Grozījumi stājas spēkā ar lēmuma pieņemšanas dienu.

Lēmums vienā eksemplārā nosūtāms- Priekules novada Bunkas pagasta Krotes pagasta bibliotēkai uz juridisko adresi: Krotes pamatskola, Krote, Bunkas pag., Priekules novads, LV – 3444.

 

Pielikumā: lēmums ‘’Par grozījumiem Priekules novada Bunkas pagasta Krotes bibliotēkas nolikumā’’ uz 1 lp.(47.pielikums).

49.§ Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu A.L

 V.Jablonska nolasa lēmuma projektu, Jautā vai deputātiem ir jautājumi vai iebildumi. Nav.

 

 

Atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, lgonis Šteins); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

  1. Anulēt deklarēto dzīvesvietu Liepājas iela 5a-13, Priekulē, Priekules novadā A. L., personas kods [:], jo minētā persona deklarētajā dzīvesvietā nedzīvo, īres un komunālos maksājumus nemaksā, pašvaldība personu tiesiskajās attiecībās sastapt nevar, un tai nav tiesisks pamats dzīvot deklarētajā adresē.
  2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.
  3. Lēmumu par deklarēto dzīvesvietu nosūtīt A. L. un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Liepājas nodaļai.
  4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā iela 4, Liepāja, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Pielikumā: lēmums ‘’Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu A. L.’’ uz 1 lp. (48.pielikums).

50.§ Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu M.Š. un A.K.

 V.Jablonska nolasa lēmuma projektu, Jautā vai deputātiem ir jautājumi vai iebildumi. Nav.

 

 

Atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, lgonis Šteins); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Anulēt  deklarēto dzīvesvietu “Liepas”-1, Aizvīķi, Gramzdas pagastā, Priekules novadā, M. Š. personas kods [:]un A  K , personas kods[:].

2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

3. Lēmumu par deklarēto dzīvesvietu nosūtīt M. Š. un A. K. un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Liepājas nodaļai.

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā iela 4, Liepāja, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

            Pielikumā: lēmuma ‘’Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu M. Š. un A. K.’’ uz 1 lpp.(49.pielikums).

51.§ Par meža ”Vējkalnu Mežs”, Bunkas pag., Priekules nov., uzņemšanu pašvaldības bilancē

 V.Jablonska nolasa lēmuma projektu, jautā vai deputātiem ir kādi iebildumi vai jautājumi. Nav.

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 42.pantu, atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, lgonis Šteins); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.      Uzņemt pašvaldības bilancē mežu ar nosaukumu „Vējkalnu mežs”, kadastra apzīmējums 6446 006 0109 , platība 21.2 ha, galvenais lietošanas veids – 0201 - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, uzskaites vērtība 0.00 euro.

  1. Uzdot Bunkas pašvaldības vadītājam pasūtīt  meža  „Vējkalnu mežs”, Bunkas pag., Priekules nov., vērtēšanu .

 

 Lēmums izsūtāms:

           1 eks. Priekules novada finanšu nodaļai;

           1 eks. Attīstības plānošanas nodaļai;

           1 eks. pašvaldības pamatlīdzekļu un inventāra apsekošanas komisijai;

           1 eks. Bunkas pagasta pārvaldes vadītājam.

 

Pielikumā: lēmums ‘’Par meža ‘’Vējkalnu mežs’’, Bunkas pag., Priekules nov., uzņemšanu pašvaldības bilancē ‘’ ar1., 2.,3.,4. pielikumiem (50.pielikums)

52.§ Par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ”Vējkalnu Mežs”, Bunkas pag., Priekules nov., reģistrēšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda

 V.Jablonska nolasa lēmuma projektu, jautā vai deputātiem ir kādi iebildumi. Nav.

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 42.pantu,un atbilstoši Bunkas pagasta teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem, atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, lgonis Šteins); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:            

1.      Ierakstīt zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda zemesgabalu “ Vējkalnu mežs”, Bunkas pag., Priekules nov., kadastra numurs 6446 006 0109, 28.26 ha platībā, kas atrodas pašvaldības bilancē un valdījumā, saskaņā ar pielikumu, izkopējamu no Bunkas pagasta kadastra  kartes . 

2.     Uzdot Bunkas pagasta pārvaldes vadītājam E.Dargužim un zemes lietu speciālistei I.Lācītei veikt visas nepieciešamās formalitātes zemesgabala “ Vējkalnu mežs” reģistrēšanai zemesgrāmatā.

3.      Izdevumus, kas saistīti ar zemes vienību ierakstīšanu zemesgrāmatā, segt no   pašvaldības budžeta līdzekļiem.

4.     Kontroli par lēmuma izpildi uzdot izpilddirektoram A.Razmam.

 

Lēmums izsūtāms:

1 eks. Bunkas pagasta pārvaldei;

1 eks. Zemes lietu speciālistei I.Lācītei.

 

Pielikumā: lēmums ‘’Par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ”Vējkalnu Mežs”, Bunkas pag., Priekules nov., reģistrēšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda’’ uz 2 lp.(51.pielikums).

ZIŅOJUMI

 1. Gramzdas pagasta pārvaldes vadītājs Dz.Kudums iepazīstina deputātus ar būtiskākajiem darbiem, kas paveikti- pabeigta Gramzdas pamatskolas sporta zāles rekonstrukcija, sakārtots malkas laukums pie skolas, ierīkots žogs Gramzdas kapos, ierīkots apgaismojums vairākās vietās- gan pie skolas, gan daudzdzīvokļu mājām, sakārtotas garāžas. Deputāti apmeklēja arī Gramzdas baznīcu, kur pašlaik norit atjaunošanas darbi-tiek mūrētas starpsienas, plānots uzlikt jumtu.

 

Sēdes turpinājumā Gramzdas pagasta pārvaldes telpās deputāti iepazinās ar darbinieku sagatavoto prezentāciju, kas sastāvēja no 3 daļām –‘’Tā mēs dzīvojam un tā mēs strādājam’’(saimnieciskā darbība), ‘’Tā mēs dzīvojam un tā mēs svinam’’(kultūras pasākumi, svētki), ‘’Tā mēs dzīvojam un tā mēs sapņojam’’(nākotnes ieceres Gramzdas centra labiekārtošanā, atpūtas zonu ierīkošanā).

 

2.Kapitālsabiedrību sapulcē 22.septembrī tika apstiprināti SIA ‘’Priekules nami’’ un SIA ‘’Priekules slimnīca’’ pretkorupcijas pasākumu plāni 2015.gadam-2017.gadam un Ētikas kodeksi. Ar SIA ‘’Priekules slimnīca’’ dokumentiem deputātus iepazīstina V.Jablonska, jo slimnīcas vadītāja darba jautājumu dēļ sēdes otrajā daļā nepiedalās, ar SIA ‘’Priekules nami’’ dokumentiem deputātus iepazīstina valdes loceklis J.Kaucis.

 

Protokolam pievienoti arī:

 

Protokola pielikumā:

 -  52.pielikums ‘’SIA ‘’Priekules slimnīca’’ pretkorupcijas pasākumu plāns 2015.-2017.gadam uz 4 lp.

-  53.pielikums SIA ‘’Priekules slimnīca’’ Ētikas kodekss uz 4 lp.

-  54.pielikums SIA ‘’Priekules nami’’ pretkorupcijas pasākumu plāns uz 3 lp.