25.08.2011. sēdē pieņemtie lēmumi (protokols nr.14)

21.§ Par zemes „Personīgās palīgsaimniecības Biznieki”, Bunkas pag., Priekules nov., iznomāšanu D.P[:].

 

Priekules novada dome izskatījusi D[:] P[:], dzīvojošas „dzīvesvieta”, 01.07.2011. gada iesniegumu (reģ.Nr.3-13a/ 436) ar lūgumu iznomāt daļu no zemes ar nosaukumu „Personīgās palīgsaimniecības Biznieki” 0.78 ha platībā, apzīmējums kadastrā 64460050232, Bunkas pagastā, Priekules novadā, palīgsaimniecības vajadzībām.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:   

Ar Bunkas pagasta padomes 17.09.2008.gada lēmumu, protokols Nr.11,  nekustamais īpašums ar nosaukumu „Personīgās palīgsaimniecības Biznieki” ieskaitīts pašvaldībai piederošajās neapbūvētājās zemēs.

Zemes daļu no zemes  „Personīgās palīgsaimniecības Biznieki” 1,00 ha platībā, apzīmējums kadastrā  64460050232,  D[:] P[:] izmanto kopš  1997.gada.

Saskaņā ar Priekules novada domes izdoto noteikumu „Par Priekules novada pašvaldības zemes nomu” (29.12.2009.gada protokols Nr.17,7.§) 11.punktu, kas nosaka, ka, personīgās palīgsaimniecības un ganību platības iznomā uz laiku līdz 5 gadiem un 27.punktu, kas nosaka, ka neapbūvētu pašvaldības zemesgabalu, kuri tiek izmantoti personisko palīgsaimniecību vajadzībām, nomas maksa ir 0.5% no kadastrālās vērtības.

Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 10 deputāti Modris Baumanis,  Arta Brauna,  Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde,  Gunta Jonauska; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Iznomāt D[:] P[:], personas kods [:], zemes gabalu 0.78 ha platībā no zemes vienības ar nosaukumu Personīgās palīgsaimniecības Biznieki, apzīmējums kadastrā 64460050232, personīgo palīgsaimniecību vajadzībām, slēdzot līgumu uz 5. (pieciem) gadiem, saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skici.

 

2. Noteikt nomas maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības plus PVN.        Papildus nomas maksai nomnieks maksā likumos noteiktos nodokļus.

 

3. Nomniekam divu mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks divu mēneša laikā neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

 

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

22.§ Par zemes „Personīgās palīgsaimniecības Biznieki”, Bunkas pag., Priekules nov., iznomāšanu L.B[:].

 

Priekules novada dome izskatījusi L[:] B[:], dzīvojošas „dzīvesvieta”, 01.07.2011. gada iesniegumu (reģ.Nr.3-13a/ 435), ar lūgumu iznomāt daļu no zemes ar nosaukumu „Personīgās palīgsaimniecības Biznieki” 1,00 ha platībā, apzīmējums kadastrā 64460030118, Bunkas pagastā, Priekules novadā, palīgsaimniecības  vajadzībām.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

            Ar Bunkas pagasta padomes 17.09.2008.gada lēmumu, protokols Nr.11,  nekustamais īpašums ar nosaukumu „Personīgās palīgsaimniecības Biznieki” ir ieskaitīts pašvaldībai piekrītošajās neapbūvētājās zemēs kā palīgsaimniecības zemes

Zemes daļu no zemes  „Personīgās palīgsaimniecības Biznieki” 1,00 ha platībā, apzīmējums kadastrā 64460030118, L[:] B[:] izmanto kopš  1996.gada.

Saskaņā ar Priekules novada domes izdoto noteikumu „Par Priekules novada pašvaldības zemes nomu” (29.12.2009.gada protokols Nr.17,7.§) 11.punktu, kas nosaka, ka, personīgās palīgsaimniecības un ganību platības iznomā uz laiku līdz 5 gadiem un 27.punktu, kas nosaka, ka neapbūvētu pašvaldības zemesgabalu, kuri tiek izmantoti personisko palīgsaimniecību vajadzībām, nomas maksa ir 0.5% no kadastrālās vērtības.

Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 10 deputāti Modris Baumanis, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

 

1. Iznomāt L[:] B[:], personas kods [:], zemes gabalu 1,00 ha platībā no zemes vienības ar nosaukumu Personīgās palīgsaimniecības Biznieki, apzīmējums kadastrā 64460030118, ganību platību vajadzībām, slēdzot līgumu uz 5 (pieciem) gadiem, saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skici.

 

2. Noteikt nomas maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības plus PVN.        Papildus nomas maksai nomnieks maksā likumos noteiktos nodokļus.

 

3. Nomniekam divu mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks divu mēneša laikā neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

 

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

23.§ Par nomas līguma izbeigšanu A.J[:] un nomas līguma noslēgšanu ar L.E[:] par daļas zemesgabala Liepājas ielā 9B, Priekulē nomu.

 

2011.gada 29.jūlijā Priekules novada pašvaldībā saņemts L[:] E[:], dzīvojošas „dzīvesvieta”, iesniegums, kurā tiek lūgts iznomāt zemesgabalu Liepājas ielā 9B, Priekulē, garāžas uzturēšanai.

Priekules novada domē saņemts Z[:] J[:], dzīvojošas „dzīvesvieta”, iesniegums, kurā viņa apliecina, ka pārdevusi garāžu, kas atrodas Liepājas ielā 9B, Priekulē L[:] E[:]. Z.J[:] parakstu uz 01.03.2011. iesnieguma apliecinājusi Priekules novada bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniece I.Kalneniece.

2011.gada 19.maijā Priekules novada domē saņemts Z[:] J[:], dzīvojošas  „dzīvesvieta”,  iesniegums, kurā lūgts izbeigt zemes nomas līgumu Nr.22/2008, kas noslēgts starp Priekules pilsētas domi un A[:] J[:] par zemes gabala nomu Liepājas ielā 9B, Priekulē, garāžas uzturēšanai. A[:] J[:] miris 2010.gada 20.janvārī.

 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 2011.gada  11.augusta Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu,  L[:] E[:] un Z[:] J[:] iesniegumus, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 10 deputāti Modris Baumanis,  Arta Brauna,  Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Ar 2011.gada 1.augustu pārtraukt zemes nomas līgumu Nr.22/2008, noslēgtu 2008.gada 30.oktobrī ar A[;] J[:], par daļu no zemesgabala Liepājas iela 9B, Priekule, kadastra numurs 6415 001 009, nomu garāžas  uzturēšanai.

 

2. Ar 2011.gada 1.augustu noslēgt nomas līgumu  ar L[:] E[:], dzīvojošu „dzīvesvieta”,  par daļu no Priekules novada pašvaldībai piederoša zemesgabala (zemesgabala kopplatība 2796 m², kadastra numurs 6415 001 0009), Liepājas ielā 9B, Priekulē  79,88 m² platībā, nomu garāžas  uzturēšanai, nosakot :

2.1. Nomas līguma termiņu līdz 2021.gada 31.augustam ;

2.2. Nomas maksu 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības gadā. Nomnieks papildus nomas maksai maksā normatīvos aktos noteiktos nodokļus.

2.3. Pieņemt zināšanai, ka nomas maksas apmērs var tikt pārskatīts mainoties normatīvajos aktos noteiktajam apmēram.

 

3. Nomniekam L.E[:] divu mēnešu laikā jānoslēdz nomas līgums, ja nomas līgums netiek noslēgts nomnieka vainas dēļ, šis lēmums zaudē spēku.

 

4. Nekustamo īpašumu speciālistei V.Rubezei sagatavot atbilstošu līgumu (lēmuma 2.punkts).

 

5. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmajai daļai, 76.panta pirmajai daļai, 79.panta pirmajai daļai šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4,Liepājā.

 

 

24.§ Par zemes vienības „Saulaines garāžas”, Saulaine, Priekules pag., Priekules nov. nomu P. K[:].

 

2011.gada 27.jūlijā (reģistrācijas  Nr.3-13/493) Priekules novada domē saņemts P[:] K[:], dzīvojoša „dzīvesvieta”, iesniegums, kurā lūgts piešķirt nomas tiesības uz zemesgabalu „Saulaines garāžas”, Saulaine, Priekules pag., Priekules nov., apzīmējums kadastrā 6482 006 0190, garāžas Nr. 6 uzturēšanai.

P.K[:] iesniegumam pievienojis Priekules novada domes 27.07.2011. izziņu Nr. 3-20/437 „Par garāžas lietotāju”.

Uz Priekules novada pašvaldības vārda zemesgrāmatā reģistrēts nekustams īpašums „Saulaines garāžas”, Saulaine, Priekules pag., nov., kadastra numurs 6482 006 0028, 0,4068 ha platībā, Priekules pagasta zemesgrāmatas nodalījums Nr. 1000 0049 3424.

            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”, 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 2007.gada 30.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts un pašvaldības zemes nomu” 6.,7.,10 punktu, 2011.gada 11.augusta Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, P[:] K[:] iesniegumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 10 deputāti Modris Baumanis,  Arta Brauna,  Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Ar 2011.gada 1.augustu noslēgt nomas līgumu par zemesgabala nomu ar P[:] K[:], dzīvojošu „dzīvesvieta”,  uz daļu 678 m² platībā   (pirms uzmērīšanas) Priekules novada pašvaldībai piederoša zemesgabala, (zemesgabala kopplatība 4068 m², kadastra numurs 6482 006 0028)  „Saulaines garāžas”, Saulaine, Priekules pag., Priekules nov., garāžas Nr.6  uzturēšanai, nosakot :

1.1. Nomas līguma termiņu līdz 2021.gada 31.augustam ;

1.2. Nomas maksu 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības gadā. Nomnieks papildus nomas maksai maksā normatīvos aktos noteiktos nodokļus.  Nomas maksas apmērs var tikt pārskatīts mainoties normatīvajos aktos noteiktajam apmēram.

 

2. P.K[:]  divu mēnešu laikā jānoslēdz nomas līgums, ja nomas līgums netiek noslēgts nomnieka vainas dēļ, šis lēmums zaudē spēku.

 

3. Nekustamo īpašumu speciālistei Vērai Rubezei sagatavot atbilstošu līgumu (lēmuma 2.punkts) .

 

4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot priekšsēdētājas vietniecei Artai Braunai.

 

5. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmajai daļai, 76.panta pirmajai daļai, 79.panta pirmajai daļai šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401).

 

25.§ Par zemes vienības „Saulaines garāžas”, Saulaine, Priekules pag., Priekules nov. nomu N.K[:].

 

 

2011.gada 27.jūlijā (reģistrācijas Nr.3-13/495) Priekules novada domē saņemts N[:] K[:], dzīvojoša „dzīvesvieta”,  27.07.2011. iesniegums, kurā lūgts piešķirt nomas tiesības uz zemesgabalu „Saulaines garāžas”, Saulaine, Priekules pag., Priekules nov., apzīmējums kadastrā 6482 006 0190, garāžas Nr. 5  uzturēšanai.

N.K[:] iesniegumam pievienojis  Priekules novada domes 27.07.2011. izziņu Nr. 3-20/442  „Par garāžas lietotāju”.

Uz Priekules novada pašvaldības vārda zemesgrāmatā reģistrēts nekustams īpašums „Saulaines garāžas”, Saulaine, Priekules pag., nov., kadastra numurs 6482 006 0028, 0,4068 ha platībā , Priekules pagasta zemesgrāmatas nodalījums Nr.1000 0049 3424.

            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”, 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 2007.gada 30.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts un pašvaldības zemes nomu” 6.,7.,10 punktu, 2011.gada 11.augusta Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu,  N[:] K[:] iesniegumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 10 deputāti Modris Baumanis,  Arta Brauna,  Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Ar 2011.gada 1.augustu noslēgt  līgumu par zemesgabala nomu ar N[:] K[:], dzīvojošu „dzīvesvieta”,  uz daļu 678 m² platībā (pirms uzmērīšanas),  Priekules novada pašvaldībai piederoša zemesgabala, (zemesgabala kopplatība 4068 m², kadastra numurs 6482 006 0028)  „Saulaines garāžas”, Saulaine, Priekules pag., Priekules nov., garāžas Nr. 5 uzturēšanai, nosakot :

1.1. Nomas līguma termiņu līdz 2021.gada 31.augustam ;

1.2. Nomas maksu 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības gadā. Nomnieks papildus nomas maksai maksā normatīvos aktos noteiktos nodokļus. Nomas maksas apmērs var tikt pārskatīts mainoties normatīvajos aktos noteiktajam apmēram.

 

2. N.K[:] divu mēnešu laikā jānoslēdz nomas līgums, ja nomas līgums netiek noslēgts nomnieka vainas dēļ, šis lēmums zaudē spēku.

 

3. Nekustamo īpašumu speciālistei Vērai Rubezei sagatavot atbilstošu līgumu (lēmuma 2.punkts) .

 

4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot priekšsēdētājas vietniecei Artai Braunai.

 

5. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmajai daļai, 76.panta pirmajai daļai, 79.panta pirmajai daļai šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā (Lielā ielā 4, Liepājā, LV-3401).

26.§ Par zemes vienības „Saulaines garāžas”, Saulaine, Priekules pag., Priekules nov. nomu A.A[:].

 

2011.gada 27.jūlijā (reģistrācijas Nr.3-13/497) Priekules novada domē saņemts A[:] A[:], dzīvojoša „dzīvesvieta”,  iesniegums, kurā lūgts piešķirt nomas tiesības uz zemesgabalu „Saulaines garāžas”, Saulaine, Priekules pag., Priekules nov., apzīmējums kadastrā 6482 006 0190, garāžas Nr.4 uzturēšanai.

A.A[:]  iesniegumam pievienojis  Priekules novada domes 27.07.2011. izziņu Nr.3-20/438 „Par garāžas lietotāju”.

Uz Priekules novada pašvaldības vārda zemesgrāmatā reģistrēts nekustams īpašums „Saulaines garāžas”, Saulaine, Priekules pag., nov., kadastra numurs 6482 006 0028, 0,4068 ha platībā , Priekules pagasta zemesgrāmatas nodalījums Nr.1000 0049 3424.

            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”, 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 2007.gada 30.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts un pašvaldības zemes nomu” 6.,7.,10 punktu, 2011.gada 11.augusta Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, A[:] A[:] iesniegumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 10 deputāti Modris Baumanis,  Arta Brauna,  Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

 

1. Ar 2011.gada 1.augustu noslēgt līgumu par zemesgabala nomu ar A[:]A[:], dzīvojošu „dzīvesvieta”, uz daļu 678 m² platībā (pirms uzmērīšanas) Priekules novada pašvaldībai piederoša zemesgabala, (zemesgabala kopplatība 4068 m², kadastra numurs 6482 006 0028), „Saulaines garāžas”, Saulaine, Priekules pag., Priekules nov., garāžas Nr.4  uzturēšanai, nosakot :

 

1.1. Nomas līguma termiņu līdz 2021.gada 31.augustam ;

1.2. Nomas maksu 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības gadā. Nomnieks papildus nomas maksai maksā normatīvos aktos noteiktos nodokļus. Nomas maksas apmērs var tikt pārskatīts mainoties normatīvajos aktos noteiktajam apmēram.

 

2. A.A[:] divu mēnešu laikā jānoslēdz nomas līgums, ja nomas līgums netiek noslēgts nomnieka vainas dēļ, šis lēmums zaudē spēku.

 

3. Nekustamo īpašumu speciālistei Vērai Rubezei sagatavot atbilstošu līgumu (lēmuma 2.punkts).

 

4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot priekšsēdētājas vietniecei Artai Braunai.

 

5. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmajai daļai, 76.panta pirmajai daļai, 79.panta pirmajai daļai šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā (Lielā ielā 4, Liepājā, LV-3401).

 

 

27.§ Par zemes vienības „Saulaines garāžas”, Saulaine, Priekules pag., Priekules nov. nomu Z.T[:].

 

2011.gada 27.jūlijā (reģistrācijas  Nr.3-13/496) Priekules novada domē saņemts Z[:] T[:], dzīvojoša „dzīvesvieta”, iesniegums, kurā lūgts piešķirt nomas tiesības uz zemesgabalu „Saulaines garāžas”, Saulaine, Priekules pag., Priekules nov., apzīmējums kadastrā 6482 006 0190, garāžas Nr.3 uzturēšanai.

Z.T[:]  iesniegumam pievienojis  Priekules novada domes 27.07.2011. izziņu Nr. 3-20/440 „Par garāžas lietotāju”.

Uz Priekules novada pašvaldības vārda zemesgrāmatā reģistrēts nekustams īpašums „Saulaines garāžas”, Saulaine, Priekules pag., Priekules nov., ,kadastra numurs 6482 006 0028, 0,4068 ha platībā, Priekules pagasta zemesgrāmatas nodalījums Nr.1000 0049 3424.

            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”, 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 2007.gada 30.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts un pašvaldības zemes nomu” 6.,7.,10 punktu, 2011.gada 11.augusta Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, Z[:] T[:] iesniegumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 10 deputāti Modris Baumanis,  Arta Brauna,  Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Ar 2011.gada 1.augustu noslēgt  līgumu par zemesgabala nomu ar Z[:] T[:], dzīvojošu „dzīvesvieta”,  uz daļu 678 m² platībā (pirms uzmērīšanas)  Priekules novada pašvaldībai piederoša zemesgabala, (kadastra numurs 6482 006 0028)  „Saulaines garāžas”, Saulaine, Priekules pag., Priekules nov., garāžas Nr.3 uzturēšanai, nosakot :

 

1.1.Nomas līguma termiņu līdz 2021.gada 31.augustam ;

1.2. Nomas maksu 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības gadā. Nomnieks papildus nomas maksai maksā normatīvos aktos noteiktos nodokļus. Nomas maksas apmērs var tikt pārskatīts mainoties normatīvajos aktos noteiktajam apmēram.

 

2. Z.T[:] divu mēnešu laikā jānoslēdz nomas līgums, ja nomas līgums netiek noslēgts nomnieka vainas dēļ, šis lēmums zaudē spēku.

 

3. Nekustamo īpašumu speciālistei Vērai Rubezei sagatavot atbilstošu līgumu (lēmuma 2.punkts).

 

4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot priekšsēdētājas vietniecei Artai Braunai.

 

5. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmajai daļai, 76.panta pirmajai daļai, 79.panta pirmajai daļai šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā (Lielā ielā 4, Liepājā, LV-3401).

 

 

28.§ Par zemes vienības „Saulaines garāžas”, Saulaine, Priekules pag., Priekules nov., nomu I.G[:].

 

2011.gada 27.jūlijā (reģistrācijas Nr.3-13/494) Priekules novada domē saņemts I[:] G[:], dzīvojošas „dzīvesvieta”, iesniegums, kurā lūgts piešķirt nomas tiesības uz zemesgabalu „Saulaines garāžas”, Saulaine, Priekules pag., Priekules nov., apzīmējums kadastrā 6482 006 0190, garāžas Nr.1 un Nr.2  uzturēšanai.

I.G[:]  iesniegumam pievienojusi  Priekules novada domes 27.07.2011. izziņas  Nr.3-20/438  un Nr.3-20/439 „Par garāžas lietotāju”.

Uz Priekules novada pašvaldības vārda zemesgrāmatā reģistrēts nekustams īpašums „Saulaines garāžas”, Saulaine, Priekules pag., Priekules nov., kadastra numurs 6482 006 0028, 0,4068 ha platībā, Priekules pagasta zemesgrāmatas nodalījums Nr.1000 0049 3424.

            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”, 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 2007.gada 30.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts un pašvaldības zemes nomu” 6.,7.,10 punktu, 2011.gada 11.augusta Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu,  I[:] G[:] iesniegumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 10 deputāti Modris Baumanis,  Arta Brauna,  Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

 

1. Ar 2011.gada 1.augustu noslēgt līgumu par zemesgabala nomu ar I[:] G[:], dzīvojošu „dzīvesvieta”, uz daļu 1356 m²  platībā (pirms uzmērīšanas) Priekules novada pašvaldībai piederoša zemesgabala, (kadastra numurs 6482 006 0028) „Saulaines garāžas”, Saulaine, Priekules pag., Priekules nov.,  garāžas Nr.1 un Nr.2 . uzturēšanai, nosakot :

 

1.1. Nomas līguma termiņu līdz 2021.gada 31.augustam ;

1.2. .Nomas maksu 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības gadā. Nomnieks papildus nomas maksai maksā normatīvos aktos noteiktos nodokļus. Nomas maksas apmērs var tikt pārskatīts mainoties normatīvajos aktos noteiktajam apmēram.

 

2. I.G[:] divu mēnešu laikā jānoslēdz nomas līgums, ja nomas līgums netiek noslēgts nomnieka vainas dēļ, šis lēmums zaudē spēku.

 

3. Nekustamo īpašumu speciālistei Vērai Rubezei sagatavot atbilstošu līgumu (lēmuma 2.punkts) .

 

4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot priekšsēdētājas vietniecei Artai Braunai.

 

5. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmajai daļai, 76.panta pirmajai daļai, 79.panta pirmajai daļai šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā (Lielā ielā 4, Liepājā, LV-3401).

29.§ Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma ”adrese”, sadalīšanai.

 

Izskata M[:] K[:], personas kods [:], pilnvarotās personas Ģ[:] G[:], personas kods [:], 26.07.2011. iesniegumu, reģ.Nr.3-13a/490,  ar lūgumu sadalīt nekustamo īpašumu ”adrese”. Atdalītajam zemesgabalam piešķirt nosaukumu ”Gravas”.

Saskaņā ar „Zemes ierīcības likuma” 8.panta pirmās daļas 3.punktu, zemesgabalu sadalīšanai nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības projektu.

Projekta izstrādes ierosinātājs ir nekustamā īpašuma īpašnieks – M[:] K[:], kuru īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu „adrese”, nostiprinātas zemesgrāmatā,  Bunkas pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr.100000492694.

Iesniegumam pievienots nekustamā īpašuma ”adrese”, kadastra Nr.[:], robežu plāns ar plānoto zemes sadalījumu. Priekules novada Bunkas pagasta teritorijas plānojumā minētā zeme atzīmēta kā meliorētās nacionālās nozīmes lauksaimniecībā izmantojamās teritorijas.

Pamatojoties uz „Zemes ierīcības likuma” 3.pantu, Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 11. punktu, kas nosaka, ka pašvaldība izdod administratīvo aktu par projekta izstrādes nepieciešamību un pievieno tam grafisko pielikumu, sagatavo nosacījumus par projekta izstrādi, Ministru kabineta 2006. gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punktu un Priekules novada Bunkas pagasta 2006.gada 16.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.5 ”Bunkas pagasta teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 10 deputāti Modris Baumanis, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Atļaut uzsākt nekustamā īpašuma sadalīšanas projekta izstrādi zemes gabalam ”adrese”, kadastra Nr.[:].

 

2. Apstiprināt darba uzdevumu nekustamā īpašuma ”adrese” sadalīšanas zemes ierīcības projekta izstrādei.

 

3. Plānotā atdalāmā zemesgabala nosaukums – ”Gravas”.

 

4. Atdalāmajam zemesgabalam noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība ( kods 0101).

 

5. Atdalāmajam zemesgabalam noteikt šādus apgrūtinājumus:

5.1.aizsargjoslas teritorija gar valsts 2. šķiras autoceļu;

5.2.aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ar nominālo spriegumu līdz 20 kV;

5.3. aizsargjoslas teritorija gar regulētu ūdensnoteku;

5.4. servitūta ceļa vieta.

 

6. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Darba uzdevums pielikumā uz  2 lp. (skat. pielikumu Nr.1) un robežu plāns uz 1 lp. (skat. pielikumu Nr. 2).

 

30.§ Par nosaukuma piešķiršanu SIA „W.e.s.7” un SIA „W.e.s.8” piekrītošiem vēja ģeneratoriem īpašumā „adrese”.

 

Priekules novada dome izskatīja SIA „W.e.s.7” un  SIA „W.e.s.8”, juridiskā adrese Miera iela 58-3, Rīga, LV-1013, 15.07.2011.  iesniegumus   par nosaukumu piešķiršanu SIA „W.e.s.7” un SIA „W.e.s.8” piederošiem vēja ģeneratoriem, kuri atrodas uz īpašuma „adrese”.

Dome konstatēja:

Nekustamais īpašums „adrese” , kadastra Nr.[:], ierakstīts Priekules pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000426000, īpašnieki S[:] B[:] un M[:] S[:]. Nostiprinātas nomas tiesības ar tiesībām celt ēkas kā pastāvīgus īpašuma objektus, pamats 2009. gada 10 aprīļa nomas līgums.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 20. punktu, 03.11.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.9.   punktu, kas nosaka, ka adresācijas objekts ir dzīvošanai, saimnieciskai, administratīvai vai publiskai darbībai paredzēta ēka vai reāli nodalīta ēkas daļa,  Priekules pagasta teritorijas plānojuma grafisko pielikumu, SIA„W.e.s.7” un  SIA „W.e.s.8” iesniegumiem,   Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 10 deputāti Modris Baumanis,  Arta Brauna,  Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Piešķirt nosaukumus sekojošiem vēja ģeneratoriem, kasatrodas uz īpašuma „ adrese” :

            1.1.Piešķirt nosaukumu SIA „W.e.s.7” vēja ģeneratoram, kadastra Nr.[:], būvei - „Ves 7”, Priekules  pag., Priekules nov.,

            1.2. Piešķirt nosaukumu SIA „W.e.s.8” vēja ģeneratoram, kadastra Nr.[:], būvei -  „Ves 8”, Priekules  pag., Priekules nov..

 

2.  Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā   stāšanās dienas (Lielā  ielā 4, Liepāja, LV- 3400). 

 

 

31.§ Par lietošanas mērķa maiņu nekustamam īpašumam „adrese”.

 

 

2011. gada 4. jūlijā   Priekules novada pašvaldībā saņemts Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu nama 2011.gada 29.jūnija lēmums, kurā  nolemts pieņemt  D[:] K[:] pieteikumu par Priekules novada domes  2011.gada 26.maija lēmuma (prot. Nr. 8) 44.§ ”Par lietošanas mērķa precizēšanu zemes vienībai „adrese””, atcelšanu.

2011.gada 26.maijā Priekules novada dome pieņēma lēmumu (prot.Nr.8) mainīt lietošanas mērķi D[:] K[:], personas kods [:], piederošai zemes vienībai „adrese”, 15300 m² platībā, kadastra apzīmējums [:] no individuālo dzīvojamo māju apbūve  kods – 0601 uz dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācija norādīta lietošanas mērķa – kods 0501.

D[:] K[:] pašvaldības lēmumu pārsūdzēja Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu par Administratīva akta atcelšanu. 2011.gada 29.jūnijā Administratīvās rajona tiesa nolēma pieņemt D[:] K[:] pieteikumu par Priekules novada domes 2011.gada 26.maija (prot. Nr.8) lēmumu 44.§ „Par lietošanas mērķa precizēšanu zemes vienībai „adrese”” atcelšanu, uzaicināt Priekules novada domi sniegt tiesai rakstveida paskaidrojumu. 2011.gada 25.jūlijā Priekules novada pašvaldība Administratīvai rajona tiesai un 2011.gada 8.augustā D[:] K[:] nosūtīja paskaidrojumu, norādot, ka piekrīt atcelt 2011.gada 26.maijā pieņemto lēmumu (prot. Nr.8) 44.§ „Par lietošanas mērķa precizēšanu zemes vienībai   „adrese”” un atstāt spēkā iepriekš noteikto zemes lietošanas mērķi - Individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme.  

Atbilstoši Priekules pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskai daļai „Priekules pilsētas plānotā un atļautā teritorijas izmantošana” (Apstiprināti ar Priekules novada domes 28.01.2010. lēmumu (prot. Nr.1) 45.§ „Saistošie noteikumi „Par Priekules novada teritoriālo vienību teritorijas plānojuma apstiprināšanu”” zemes vienība „adrese”, atrodas Ģimeņu māju  dzīvojamās  apbūves teritorijā.

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Saistošie noteikumi „Par Priekules novada teritoriālo vienību teritorijas plānojuma apstiprināšanu”,  Priekules pilsētas Teritorijas plānojuma grafisko pielikumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 10 deputāti  Modris Baumanis,  Arta Brauna,  Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Atcelt Priekules novada domes 2011.gada 26.maija lēmumu (prot. Nr.8) 44.§ „Par lietošanas mērķa precizēšanu zemes vienībai „adrese””.

 

2. Atstāt spēkā iepriekš noteikto zemes lietošanas mērķi – D[:] K[:], personas kods [:], piederošai  zemes vienībai „adrese”, kadastra numurs [:], 15300 m² platībai - Individuālo dzīvojamo māju apbūve –  kods 0601.

 

3. Lēmumu, par lietošanas mērķa izmaiņām, nosūtīt Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālai nodaļai, Administratīvā rajona tiesas Liepājas tiesu nams Lielā ielā 4, Liepājā  un  D[:] K[:] „dzīvesvieta”. 

 

4. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmajai daļai, 76.panta pirmajai daļai, 79.panta pirmajai daļai  šo lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Liepājā, Lielā ielā 4,

 

 

32 .§ Par lietošanas mērķu precizēšanu zemes vienībai „adrese”.

 

Priekules novada dome izskatīja M[:] I[:] 2011. gada 1.jūlija iesniegumu Nr.3-13/437 par lietošanas mērķa maiņu nekustamam īpašumam „adrese”. Ar Priekules novada domes 2011. gada 26. maija lēmumu Nr.8, pamatojoties uz VZD Nekustamā īpašuma vērtēšanas departamenta   11.03.2011. vēstuli par lietošanas mērķu pārraudzības veikšanu nekustamam īpašumam  „adrese”, tika nomainīts lietošanas mērķis  no individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods 0601, uz rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve, kods 1001.

Konstatēts, ka saskaņā ar Priekules pilsētas teritorijas plānojumu „adrese”, teritorijas atļautā izmantošana ir jauktas ražošanas un tehniskās apbūves teritorijas, jauktas dzīvojamās un darījumu iestāžu apbūves teritorijas, ģimeņu māju dzīvojamās apbūves teritorijas.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2006. gada 20. jūnija  noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija”, M[:] I[:] iesniegumu un Priekules pilsētas teritorijas plānojumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 10 deputāti Modris Baumanis,  Arta Brauna,  Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Atcelt Priekules novada domes 2011. gada 26. maija lēmumu (prot.Nr.8), 43.§  „Par lietošanas mērķu precizēšanu zemes vienībai [:]”  no individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods 0601, uz rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve, kods 1001.

 

2. Atstāt spēkā lietošanas mērķi individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods 0601, M[:] I[:], personas kods [:], nekustamam īpašumam [:], 17903 m² platībā, kadastra apzīmējums [:].

 

3.  Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā   stāšanās dienas (Lielā  ielā 4, Liepāja, LV- 3400). 

 

 

33.§ Par adrešu datu sakārtošanu adresācijas objektiem, telpu grupām Priekule, Priekules nov.

 

Priekules novada dome izskatīja VZD Kurzemes reģionālās nodaļas  05.05.2011. vēstuli Nr.2-04.1-K/153, pielikums Nr.1 „Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrēto telpu grupu saraksts, kurām nav apstiprinātas adreses”.

Izvērtējot situāciju dabā un ņemot vērā  Modra Dzintara personīgo iesniegumu konstatēts, ka adresācijas objekti Parka iela 22 Priekule, Priekules nov., LV-3434 un Pumpura iela 7, Priekule, Priekules nov., LV-3434, nav sadalāmi telpu grupās, ēkas apdzīvo viena ģimene.

Adresācijas objekts Liepājas iela 13, Priekule, Priekules nov. LV-3434, ir sadalīts telpu grupās.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009. gada 3. novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.11.punktu, kas nosaka, ka adresācijas objekts ir telpu grupa, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 10 deputāti  Modris Baumanis,  Arta Brauna,  Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

 

1. Piešķirt adreses sekojošām telpu grupām:

1.1.Liepājas  iela 13-1, Priekule, Priekules nov., LV-3434, kadastra Nr.64150010064001001;

1.2. Liepājas  iela 13-2, Priekule, Priekules nov., LV-3434, kadastra Nr.64150010064001002;

1.3. Liepājas  iela 13-3, Priekule, Priekules nov., LV-3434, kadastra Nr.64150010064001003.

 

2. Adresācijas objektiem Parka iela 22, Priekule, Priekules nov. un Pumpura iela 7, Priekule, Priekules nov. nepiešķirt adreses telpu grupām.

 

3.  Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no  tā spēkā   stāšanās dienas (Lielā  ielā 4, Liepāja, LV- 3400). 

 

34.§ Par adrešu datu sakārtošanu adresācijas objektiem, telpu grupām Priekules pag., Priekules nov.

 

Priekules novada dome izskatīja VZD Kurzemes reģionālās nodaļas  05.05.2011. vēstuli Nr.2-04.1-K/153, pielikums Nr.1. „Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrēto telpu grupu saraksts, kurām nav apstiprinātas adreses”.

Izvērtējot situāciju dabā un ņemot vērā Jāņa Eidiņa personīgo iesniegumu, konstatēts, ka adresācijas objekts „Upmaļi”, Priekules pag., Priekules nov., nav sadalāms telpu grupās, ēku apdzīvo viena ģimene.

Adresācijas objekts „Viģeļi”, Priekules pag., Priekules nov. ir sadalīts telpu grupās.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009. gada 3. novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.11. punktu, kas nosaka, ka adresācijas objekts ir telpu grupa, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 10 deputāti  Modris Baumanis,  Arta Brauna,  Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Piešķirt adreses sekojošām telpu grupām:

1.1. „Viģeļi” 1, Priekules pag., Priekules nov. LV-3434, kadastra Nr.64820020001001001;

1.2. „Viģeļi” 2, Priekules pag., Priekules nov. LV-3434, kadastra Nr.64820020001001002.

 

2. Adresācijas objektam „Upmaļi”, Priekules pag., Priekules nov., nepiešķirt adreses telpu grupām.

 

3.  Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no  tā spēkā   stāšanās dienas (Lielā  ielā 4, Liepāja, LV- 3400). 

 

35.§ Par adrešu datu sakārtošanu adresācijas objektiem Dāma, Gramzdas pag., Priekules nov.

 

Priekules novada dome izskatīja VZD Kurzemes reģionālās nodaļas  05.05.2011. vēstuli Nr.2-04.1-K/153, pielikums Nr.2 - „Saraksts ar ciemiem, kuros nav reģistrēta neviena iela vai ēka”.

Izvērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka saskaņā ar Gramzdas pagasta teritorijas plānojumu ir apstiprināti 3 ciemi Gramzdas pagastā – Gramzda, Aizvīķi un Dāma.

Adresācijas objekti „Lapegles”,  „Arālijas”, „Īvas”, „Īrisi”, „Jaundāmas”, „Dāma2”, „Dāmas katlu māja”, „Rūtiņas”, „Ketleri”, „Nomales”, „Līdumnieki”, „Kļavas” un „Skoliņas” Gramzdas pag., Priekules nov. atrodas Dāmas ciemā. Pamatojoties uz 2009. gada 3. novembra  „Adresācijas sistēmas noteikumiem” Nr.1269 adresē jāmin arī ciema nosaukums.

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 10 deputāti  Modris Baumanis,  Arta Brauna,  Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Precizēt sekojošas adreses:

1.1. „Lapegles”, Dāma, Gramzdas pag., Priekules nov., kadastra Nr.64580020050 (adreses klasifikatora kods 103792102);

1.2. „Arālijas”, Dāma, Gramzdas pag., Priekules nov., kadastra Nr.64580020048 (adreses klasifikatora kods 103791391);

1.3. „Īvas”, Dāma, Gramzdas pag., Priekules nov., kadastra Nr.64580020053 (adreses klasifikatora kods 103791816);

1.4. „Īrisi”, Dāma, Gramzdas pag., Priekules nov., kadastra Nr.64580020054 (adreses klasifikatora kods 103791808);

1.5.  „Jaundāmas”, Dāma, Gramzdas pag., Priekules nov., kadastra Nr.64580020059 (adreses klasifikatora kods 105021634);

1.6.  „Dāma 2”, Dāma, Gramzdas pag., Priekules nov., kadastra Nr.64580020260 (adreses klasifikatora kods 103791576);

1.7.  „Dāmas katlu māja”, Dāma, Gramzdas pag., Priekules nov., kadastra Nr.64580020060 (adreses klasifikatora kods 105021642);

1.8.  „Rūtiņas”, Dāma, Gramzdas pag., Priekules nov., kadastra Nr.64580020055 (adreses klasifikatora kods 103792586);

1.9.  „Ketleri”, Dāma, Gramzdas pag., Priekules nov., kadastra Nr.64580020019 (adreses klasifikatora kods 103791961);

1.10.  „Kļavas”, Dāma, Gramzdas pag., Priekules nov., kadastra Nr.64580020065 (adreses klasifikatora kods 103791994).

 

2. Mainīt sekojošas adreses:

2.1. No „Nomales”, Aizvīķi, Gramzdas pag., Priekules nov., kadastra Nr.64580020009 (adreses klasifikatora kods 103792377), uz „Nomales”, Dāma, Gramzdas pag., Priekules nov.;

2.2. No „Līdumnieki”, Aizvīķi, Gramzdas pag., Priekules nov., kadastra Nr.64580020070 (adreses klasifikatora kods 103792143), uz „Līdumnieki”, Dāma, Gramzdas pag., Priekules nov.;

2.3 No „Skoliņas”, Aizvīķi, Gramzdas pag., Priekules nov., kadastra Nr.64580020011 (adreses klasifikatora kods 103792674) uz „Skoliņas”, Dāma, Gramzdas pag., Priekules nov..

 

 3. Atcelt lēmumu par ciema statusa piešķiršanu apdzīvotām vietām Gramzdas pag., Priekules nov.:

3.1. Cāļu ciems, Gramzdas pag., Priekules nov., (adreses klasifikatora kods 100198792);

3.2. Mazdāma, Gramzdas pag., Priekules nov., (adreses klasifikatora kods 100145628);

3.3. Smikši Gramzdas pag., Priekules nov., (adreses klasifikatora kods 100198768);

3.4. Laukmuiža, Gramzdas pag., Priekules nov., (adreses klasifikatora kods 100145611);

3.5. Mazaizvīķi, Gramzdas pag., Priekules nov., (adreses klasifikatora kods 100198784).

 

4.  Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no  tā spēkā   stāšanās dienas (Lielā  ielā 4, Liepāja, LV- 3400). 

 

 

36.§ Par zemesgabalu Vaiņodes iela 17, Priekulē, Priekules nov., kadastra numurs 6415 006 0039

 

2011.gada 22.martā Priekules novada domē reģistrēts „Valsts nekustamie īpašumi” Liepājas filiāles 16.03.2011. iesniegums Nr.30/3577 „Par zemesgabalu Vaiņodes ielā 17, Priekule, Priekules nov.”.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 31.05.2010. rīkojumu Nr.297 VAS „Valsts Nekustamie īpašumi” Liepājas filiāle ir uzsākusi dokumentu sagatavošanu zemesgabala, kadastra numurs 6415 006 0039, reģistrāciju uz valsts vārda Finanšu ministrijas personā. Dokumentu sagatavošanas gaitā Valsts nekustamie īpašumi konstatējuši, ka uz minētā zemesgabala atrodas Priekules kooperatīvai sabiedrībai „Vālodze R” piederošas sešas ēkas (kadastra apzīmējums 6415 006 0005 010- 6415 006 0005 015), kuras ierakstītas Priekules pilsētas Zemesgrāmatu nodalījumā Nr.1000 0046 344 un divas zemesgrāmatā nereģistrētas ēkas.

Ar Priekules pilsētas zemes komisijas 15.12.2008. lēmumu Nr. 519 (prot. Nr.9), sabiedrībai „Vālodze R” ēku, kuru adrese ir Vaiņodes iela 17, Priekule, ierakstīšanai zemesgrāmatā ir noteikta platība 24020 m².

Lai veiktu zemesgabala Vaiņodes ielā 17, kadastra numurs 6415 006 0039, ierakstīšanu zemesgrāmatā un tālāku atsavināšanu par labu ēkas īpašniekam, Valsts nekustamie īpašumi Liepājas filiāle lūdz atdalīt lieko gabalu un noteikt tam jaunu adresi, noteikt piebraucamo ceļu zemesgabalam Vaiņodes ielā 17 (piebraukšanai no Vaiņodes iela caur īpašumu ar kadastra apzīmējumu 6482 008 0161 un 6482 008 0072).

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6482 008 0161 ir valstij piekrītoša, statuss zeme, zemes reformas pabeigšanai, adrese „Pie Kosa”, Priekules pag..

 Īpašums ar kadastra numuru 6482 008 0161 ir reģistrēts zemesgrāmatā un noteikts servitūts 0.00,25 ha par tiesībām uz braucamo ceļu par labu nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 6482 008 0067.

Priekules pilsētas teritorijas plānojuma (apstiprināts ar Priekules novada domes 28.01.2010. lēmumu Saistošie noteikumi (prot. Nr.1, 45.§) 2.daļas 2.1.3. apakšpunkts Piekļūšanas noteikumi paredz, ka neviena fiziskā vai juridiskā persona nedrīkst ierīkot kādu ēku vai citu būvi un izmantot jebkādu būvi vai zemesgabalu, ja zemesgabalam, kur nodomāts izvietot minēto ēku vai citu būvi, vai, kur šī būve atrodas, nav nodrošināta piebraukšana, t.i., zemesgabals nerobežojas ar maģistrāli, ielu, piebraucamo ceļu vai tam piekļūšanu nenodrošina servitūts.

Atbilstoši Priekules pilsētas teritorijas plānojumam piekļūšanu zemes vienībai Vaiņodes iela 17, Priekule un uz  citiem, blakus esošiem īpašumiem, nodrošina divas iebrauktuves no Vaiņodes ielas.

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 20.03.2007. noteikumu Nr.182 „Noteikumi par nekustamā īpašuma objekta noteikšanu” 6.punktu, Priekules pilsētas teritorijas plānojums (apstiprināts ar Priekules novada domes 28.01.2010. lēmumu Saistošie noteikumi (prot. Nr.1, 45.§), 2011.gada 11.augusta Priekules novada Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, VAS Valsts nekustamie īpašumi iesniegumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 10 deputāti  Modris Baumanis, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Atcelt Priekules novada domes 2011.gada 28.aprīļa lēmumu (prot. Nr.7) 56.§ „Par platības noteikšanu un adreses piešķiršanu Vaiņodes ielā, Priekulē, Priekules nov.” un grafiskos pielikumus.

 

2. Atdalīt zemes vienības no īpašuma Vaiņodes iela 17, Priekule, Priekules nov., kadastra apzīmējums 6415 006 0039, zemes vienību saskaņā ar pielikumu Nr.1, izkopējumu no Priekules pilsētas kadastra kartes.

 

3. Atdalītajam zemesgabalam (lēmuma 2.punkts) noteikt adresi: Vaiņodes iela 17A, Priekule, Priekules nov.

 

4. Noteikt lietošanas mērķi valstij piekrītošai zemes vienībai - adrese Vaiņodes iela 17A, Priekule, Priekules nov. – Lauksaimnieciska rakstura uzņēmumu apbūve – kods 1003.

 

5. Zemes vienībai ar adresi Vaiņodes iela 17, Priekule, Priekules nov. noteikt platību 24020 m² (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies veicot zemes kadastrālo uzmērīšanu ).

 

6. Noteikt lietošanas mērķi valstij piekrītošai zemes vienībai – adrese Vaiņodes iela 17, Priekule, Priekules nov. 24020 m² platībai (vairāk vai mazāk, veicot zemes vienības kadastrālo uzmērīšanu platība var mainīties), kadastra apzīmējums 6415 006 0039 –Lauksaimnieciska rakstura uzņēmumu apbūve-kods 1003.

 

7. Mainīt zemes vienībām – vietējās nozīmes brauktuvēm statusu no valstij piekritīgās zemes uz pašvaldībai piekrītošo zemi.(skat. pielikumu). 

 

8. Atbilstoši Priekules pilsētas teritorijas plānojumam, piebraukšana zemesgabaliem Vaiņodes iela 17, Priekule un Vaiņodes iela 17A, Priekule, tiek nodrošināta no Vaiņodes ielas pa vietējās nozīmes (pašvaldībai piekrītošu) brauktuvi caur zemesgabalu ar kadastra apzīmējumu 6482 008 0161, saskaņā ar pielikumu, izkopējumu no Priekules pagasta kadastra kartes

 

9. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.un 79.pantu lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanas dienas Administratīvajā rajona tiesā, Liepājā, Lielā iela 4.

 

37.§ Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes vienībai „adrese”, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [:], sadalīšanai

 

Izskatot valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību (VS SIA) „Latvijas Valsts mērnieks”, reģistrācijas Nr.40003783960, Dienvidkurzemes biroja administratores iesniegumu par izstrādāto zemes ierīcības projektu īpašumam „adrese”, kadastra apzīmējums [:],   sadalīšanu un saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 19.panta otro daļu, kas nosaka, ka Zemes ierīcības projektu apstiprina vietējā pašvaldība, izdodot administratīvu aktu, 12.04.2011. Ministru kabineta noteikumu Nr. 288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, 31. punktu, kas nosaka, ja projektu apstiprina, vietējā pašvaldība, ja nepieciešams, izdod administratīvo aktu par: 31.1. adreses vai nosaukuma piešķiršanu, ja pēc zemes ierīcības darbiem paredzēts izveidot jaunu adresācijas objektu; 31.2. nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu vai maiņu,  saistošiem noteikumiem „Priekules pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” (apstiprināti ar 28.01.2010. Priekules novada domes lēmumu, prot. Nr.1, 45.§), 11.08.2011. Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 10 deputāti Modris Baumanis,  Arta Brauna,  Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

 

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamam īpašumam „adrese”,  saskaņā ar pielikumu.

 

2. Pirmajam zemesgabalam un uz tā esošām ēkām noteikt adresi „adrese”.

 

3. Noteikt lietošanas mērķi īpašnieku A[:]A[:]A{:] (A[:] A[:] A[:]),dzīvojošas „dzīvesvieta” un I[:]M[:] P[:] ( I[:] M[:] P[:]), dzīvojošas „adrese” piederošai zemes vienībai „adrese”, 5398 m² platībā pirms kadastrālās uzmērīšanas – daudzdzīvokļu dzīvojamās apbūves teritorija – kods 0601.

 

4. Otrajam zemesgabalam un uz tā esošām ēkām noteikt adresi „adrese”.

 

5. Noteikt lietošanas mērķi īpašnieku A[:] A[:] A[:] (A[:] A[:] A[:]), dzīvojošas „dzīvesvieta” un I[:] M[:] P[:] (I[:] M[:] P[:]), dzīvojošas „dzīvesvieta”, piederošai zemes vienībai „adrese”, 5507 m² platībā pirms kadastrālās uzmērīšanas  – Ražošanas objektu apbūves zemes –kods 1001 

 

6. Trešajam zemesgabalam un uz tā esošām ēkām noteikt adresi „adrese”.

 

7. Noteikt lietošanas mērķi īpašnieku A[:] A[:] A[:] (A[:] A[:] A[:]), dzīvojošas „dzīvesvieta”, un I[:] M[:] P[:] (I[:] M[:] P[:]), dzīvojošas „dzīvesvieta”,  piederošai zemes vienībai „adrese”, 14847 m² pirms kadastrālās uzmērīšanas dabā – Ražošanas objektu apbūves zemes –kods 1001. 

 

8. Paliekošajai (ceturtajai)  zemes vienībai, kadastra numurs [:] „adrese” un lietošanas mērķis netiek mainīti (paliek spēkā iepriekš noteiktie); (skat. lēmuma 1.punkta pielikumu).

 

38.§ Par siltumtrases apsaimniekošanas līguma noslēgšanu ar SIA „Priekules pakalpojumi”, reģistrācijas Nr. 42103018992

 

2011.gada 10.maijā (reģistrācijas Nr.3-24/133) Priekules novada pašvaldībā saņemts SIA „Priekules pakalpojumi” valdes locekļa I.O[:] iesniegums, kurā lūdz pārskaitīt SIA „Priekules pakalpojumi” uzņēmuma kontā Ls 50 un  PVN, lai turpinātu veikt ārējām siltumapgādes trasēm kapitālo remontu, siltuma zudumi sasniedz vairāk kā 20%, iedzīvotāji savlaicīgi nenorēķinās par saņemto siltumu, dzīvokļi ar apkuri savlaicīgi nenorēķinās par saņemto siltumu, dzīvokļi ar apkuri savlaicīgi netiek piešķirti īrniekiem-kā rezultātā uzņēmums cieš zaudējumus.  

SIA „Priekules pakalpojumi” iesniegumā min, ka SIA „Priekules pakalpojumi” apkalpo Uzvaras ielas ārējās siltumpārvades trases, veic uzskaites mēraparātu verifikācijas, naudas iekasēšanas procedūras par patērēto siltumenerģiju, kura tika saņemta no SIA „Maileks” katlu mājas.

 

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām”, 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 15.panta pirmās daļas 1.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punkta a)apakšpunktu, SIA „Priekules pakalpojumi” 16.05.2011. iesniegumu,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 10 deputāti Modris Baumanis,  Arta Brauna,  Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Noslēgt siltumtrases - adrese Vaiņodes iela 4A, Priekule, Priekules nov., apsaimniekošanas līgumu ar Sabiedrību ar ierobežotu atbildību (SIA) „Priekules pakalpojumi” reģistrācijas numurs 42103018992 par siltumtrases apsaimniekošanu un uzturēšanu kārtībā uz nenoteiktu laiku.

 

2. Noteikt samaksu par apsaimniekošanu 100,-  Ls/mēnesī bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN), laika periodā no 2011.gada 1.septembra līdz 31.decembrim.

 

3. Noteikt apsaimniekošanas maksu sākot ar 2012.gada 1.janvāri 50- Ls/mēnesī bez PVN.

 

4. Uzdot Attīstības plānošanas nodaļai kopā ar pašvaldības juristi Ināru Avotiņu sagatavot atbilstošu siltumtrases apsaimniekošanas līgumu (lēmuma 1.punkts).

 

39.§ Par nedzīvojamo telpu nomu īpašumā Miera iela 3, Gramzda, Gramzdas pag., Priekules nov.

 

2011.gada 24.augustā  (reģ. Nr.3-13/562)  Priekules novada pašvaldībā saņemts SIA Alberta saimniecība, reģistrācijas numurs 40103201824,. iesniegums, kurā lūgts iznomāt bijušā bērnudārza virtuves bloku un vienu grupiņas telpu, un tām pieguļošo teritoriju augļu un dārzeņu ražošanas un pārstrādes ceha izveidei Miera ielā 3, Gramzda, Gramzdas pag., Priekules nov., kā arī nodrošināt iznomājamās telpas ar elektroenerģijas, ūdens un kanalizācijas pieslēgumu.

Uz Gramzdas pagasta pašvaldības vārda (Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu Pārejas noteikumu 13.punktu, Priekules novada pašvaldība ir Gramzdas pagasta padomes finanšu, mantas, saistību un tiesību pārņēmēja) zemesgrāmatā reģistrēts nekustams īpašums Miera ielā 3, Gramzda, Gramzdas pag., Priekules nov., kurš sastāv no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 6458 001 0209, 7350 m² platībā un ēkas ar kadastra apzīmējumu 6458 001 0209 001. Zemesgrāmatu nodalījuma numurs 1000 0046 1277.

Atbilstoši Saistošiem noteikumiem (apstiprināti ar Priekules novada domes 28.01.2010. lēmumu (prot. Nr.1) 45.§,  Priekules novada Gramzdas pagasta  Teritorijas plānojuma grafisko pielikumu - Miera iela 3, Gramzda, Gramzdas pag., Priekules  nov. ir nodrošināta ar elektropārvades līniju  0,4 un 20 kV, ūdensvada un kanalizācijas tīkliem.

Noteikumu „Par Priekules novada pašvaldības nedzīvojamo telpu nomu” (apstiprināti ar Priekules novada domes 23.12.2010. lēmumu, prot. Nr.21, 2.§) 12.punkts nosaka, ka par pakalpojumiem – auksto ūdeni, siltumenerģiju, kanalizāciju, atkritumu izvešanu elektroenerģiju nomnieks norēķinās patstāvīgi.

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 14 punkta a)apakšpunktu, Ministru kabineta 201.gada 8.jūnija Noteikumu Nr.515 ”Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas  metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 7. un 8. punktu, kas nosaka, ka: „Lēmumu par nomas objekta nodošanu iznomāšanai pieņem iznomātājs. Pašvaldības dome var noteikt citu institūciju vai amatpersonu, kura pieņem lēmumu par nomas objekta nodošanu iznomāšanai, kā arī citus šajos noteikumos minētos lēmumus, kas jāpieņem iznomātājam. Noteikto nomas objekta iznomāšanas kārtību piemēro neatkarīgi no tā, vai lēmumu par nomas objekta nodošanu iznomāšanai pieņēmis iznomātājs pēc savas iniciatīvas vai pamatojoties uz nomas tiesību pretendenta ierosinājumu”, 24.08.2011. SIA „Alberta saimniecība” reģistrācijas Nr.40103201824,  iesniegumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 10 deputāti Modris Baumanis,  Arta Brauna,  Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Noslēgt ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību (SIA) „Alberta saimniecība”, reģistrācijas Nr.40103201824, juridiskā adrese  „Stūri”, Gramzdas pag., Priekules nov., nedzīvojamo telpu nomas līgumu par telpām ēkā Miera ielā 3, Gramzda, Grazdas pag., Priekules nov., apzīmējums kadastrā 6458 001 0209 001, 334,2m² platībā, nomu (skat. pielikumā izkopējumu no ēkas kadastrālās uzmērīšanas lietas,  telpas iezīmētas ar sarkanu līniju) SIA „Alberta saimniecība”,  augļu un dārzeņu ražotnes un pārstrādes ceha izveidei, nosakot :

1.1. Nomas maksu atbilstoši pieņemtam Priekules novada domes 23.12.2010. lēmumam (prot. Nr.21) 2.§ „Par Noteikumu ”Par Priekules novada pašvaldības nedzīvojamo telpu nomu un nomas maksas Priekules novada pašvaldības nedzīvojamām telpām” no 2011.gada 1.janvāra līdz 2012.gada 31.decembrim, apstiprināšanu” 0,10 Ls/m² mēnesī (nav ieskaitīts pievienotās vērtības nodoklis);

1.2. nomas termiņu no 2011.gada 1.septembra līdz 2012.gada 1.septembrim.

 

2. Nomniekam ir zināms ēkas un nomājamo telpu vizuālai un tehniskais stāvoklis.

 

3. Uzdot (viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas) Priekules novada pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistei V.Rubezei sagatavot lēmuma 1.punktam atbilstošu nedzīvojamo telpu nomas līgumu.

 

4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Gramzdas pagasta pārvaldes vadītājam Augustīnam Eidejum.

 

5. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70. 76.un  79.panta pirmajai daļai šo lēmumu  var pārsūdzēt  administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā (Lielā ielā 4, Liepājā) viena mēneša laikā  no tā spēkā stāšanās dienas .

 

 

40.§ Par nedzīvojamo telpu nomu A. J[:] īpašumā „Garāžas”, Bunka, Bunkas pag., Priekules nov.

 

2011.gada 13.jūnijā Priekules novada pašvaldībā saņemts A[:] J[:], dzīvojoša „adrese”, iesniegums, kurā tiek lūgts piešķirt garāžu.

2011.gada 6.jūlijā Bunkas pagasta pārvaldes vadītājs Edgars Dargužis Priekules novada domei iesniedza lēmumprojektu „Par A[:] J[:] iesniegumu”. Lēmumprojektā minēts, ka Bunkas pagasta pārvaldei uz doto brīdi (2011.gada 6.jūliju) ir viena brīva garāža Bunkas mehāniskajās darbnīcās telpa Nr.6, inventarizācijas plānā ar platību 37,8 m². E.Dargužis lēmumprojektā ierosina piešķirt A.J[:] garāžai telpu Nr. 6; 37,8 m² platībā Bunkas mehāniskajās darbnīcās.

Uz zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 6446 005 0096 atrodas četras nedzīvojamās ēkas (kadastra apzīmējums 6446 005 0096 001, 6446 005 0096 002, 6446 005 0096 003, 6446 005 0096 007), pēc atdalīšanas no nekustamā īpašuma „Mehāniskās darbnīcas”, Bunka, Bunkas pag., Priekules nov., uz zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 6446 005 0096 001, 6446 005 0096 002, 6446 005 0096 007 atrodas trīs ēkas ar nosaukumu „Garāžas”. Uz Priekules novada pašvaldības vārda zemesgrāmatā reģistrēts nekustams īpašums „Garāžas”, Bunka, Bunkas pag., Priekules nov., kurš sastāv no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 6446 005 0252 un trīs ēkām (kadastra apzīmējums 6446 005 0096 001; 06446 005 0096 002; 6446 005 0096 007).

 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”14.panta pirmās daļas 2.punktu, A.J[:] un Bunkas pagasta pārvaldes E.Darguža iesniegumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 10 deputāti  Modris Baumanis,  Arta Brauna,  Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

 

1. Ar 2011.gada 1.septembri noslēgt nedzīvojamo telpu nomas līgumu ar A[:] J[:], dzīvojošu „dzīvesvieta”, par garāžas telpu (garāžā Nr.2) ēkā „Garāžas”, Bunka, Bunkas pag., Priekules nov., apzīmējums kadastrā 6446 005 0096 001, 37,8 m² platībā saskaņā ar pielikumu – izkopējums no inventarizācijas lietas, kas ir šī lēmuma neatņemama sastāvdaļa, iznomājamā telpa iezīmēta ar sarkanu līniju, nosakot:

1.1.  Nomas līguma termiņu līdz 2015.gada 31.decembrim;

1.2. Nomas maksu 0,07 Ls/m² mēnesī (Nomas maksā nav ieskaitīt pievienotās vērtības nodoklis PVN). Nomnieks papildus nomas maksai maksā normatīvos aktos noteiktos nodokļus.

 

2. Pieņemt zināšanai, ka nomas maksas apmērs var tikt pārskatīts mainoties normatīvajos aktos noteiktajam apmēram.

 

3. Nomniekam A.J[:] divu mēnešu laikā jānoslēdz nomas līgums. Ja nomas līgums netiek noslēgts nomnieka vainas dēļ, šis lēmums zaudē spēku.

 

4. Nekustamo īpašumu speciālistei Vērai Rubezei sagatavot atbilstošu līgumu (lēmuma 1.punkts).

 

5. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmajai daļai, 76.panta pirmajai daļai, 79.panta pirmajai daļai šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā.