25.09.2014. sēdē pieņemtie lēmumi (protokols Nr. 18)

21.Par grozījumiem Priekules vidusskolas nolikumā.

 ( ziņo A.Cīrulis )

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 4. punktu, 21. panta pirmās daļas 8. punktu, 41. panta pirmās daļas 2. punktu, Izglītības likuma 22. panta pirmo daļu, Vispārējās izglītības likuma 8. un 9. pantu, un sakarā ar jaunu izglītības programmu licenzēšanu, nepieciešami grozījumi Priekules vidusskolas nolikumā.

 

Atklāti balsojot PAR – 13 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Mārtiņš Mikāls, Arta Brauna, Gražina Ķervija, Alda Binfelde, Andris Džeriņš, Ilgonis Šteins, Inese Kuduma, Andis Eveliņš, Rigonda Džeriņa); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

Papildināt 12.punktu Priekules vidusskolas nolikumā ar šādiem apakšpunktiem:

 

12.3. speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem (kods 21015611).

12.4. vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena programma (kods 31014011).

22.Par daļu zemes vienības ar apzīmējumu kadastrā 6415 003 0153 Priekulē, Priekules novadā iznomāšanu A. K.

 (ziņo  A.Cīrulis , debatēs I.Avotiņa, A.Brauna)

 

Priekules novada dome izskatīja A. K., adrese [adrese], Priekule, Priekules nov. 15.08.2014. iesniegumu, kas reģistrēts Priekules novada pašvaldībā ar reģistrācijas Nr.2.1.4/1285, par daļu zemes vienības ar apzīmējumu kadastrā 6415 003 0153 iznomāšanu 875 m²  platībā, malkas šķūnīša, šūpoļu, smilšu kastes un žoga būvniecībai.

Zemes vienība ar apzīmējumu kadastrā 6415 003 0153, Raiņa iela 15, Priekulē, Priekules nov., 12063 m² platībā ir Priekules novada pašvaldības īpašums pamatojoties uz Kurzemes apgabaltiesas Liepājas zemesgrāmatu nodaļas zemesgrāmatu aktu, nodalījuma Nr. 100000520259, lēmuma datums 16.04.2013.

Saskaņā ar Priekules pilsētas teritorijas plānojumu, apstiprinātu ar Priekules pilsētas domes lēmumu 2007. gada 21. jūnijā, zemes vienības Raiņa iela 15 plānotā un atļautā izmantošana ir parku un apstādījumu teritorijas, kas nav paredzētas apbūvēt.

 

Atbilstoši Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” , pamatojoties uz 11.09.2014.tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Mārtiņš Mikāls, Arta Brauna, Gražina Ķervija, Alda Binfelde, Andris Džeriņš, Ilgonis Šteins, Inese Kuduma, Andis Eveliņš, Rigonda Džeriņa); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

  

 1. Neiznomāt A. K. daļu zemes vienību ar apzīmējumu kadastrā 6415 003 01153, platība 875 m², Raiņa  iela 15,  Priekulē,  Priekules novadā malkas šķūnīša, šūpoļu, smilšu kastes un žoga būvniecībai.

 

 1. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas (Lielā ielā 4, Liepājā, LV- 3400).

  

 

23.Par zemes vienības ar apzīmējumu kadastrā 6415 002 0108 Priekulē, Priekules novadā iznomāšanu A. R.

 ( ziņo A.Cīrulis )

 

Priekules novada dome izskatīja A. R., adrese [adrese], Priekule, Priekules nov. 18.08.2014. iesniegumu, kas reģistrēts Priekules novada pašvaldībā ar reģistrācijas  Nr.2.1.4/1289, par  zemes vienības, ar apzīmējumu kadastrā 6415 002 0108, iznomāšanu 1380 m²  platībā.

Zemes vienība ar apzīmējumu kadastrā 6415 002 0108, Galvenā  iela 2, Priekulē, Priekules nov., 1380 m² platībā ir Priekules pilsētas pašvaldības īpašums pamatojoties uz Kurzemes apgabaltiesas Liepājas zemesgrāmatu nodaļas zemesgrāmatu aktu, nodalījuma Nr. 100000533857, lēmuma datums 04.06.2014.

Saskaņā ar Priekules pilsētas teritorijas plānojumu, apstiprinātu ar Priekules pilsētas domes lēmumu 2007. gada 21. jūnijā, zemes vienības Galvenā iela 2 plānotā un atļautā izmantošana ir sabiedrisko un darījumu iestāžu apbūve.

Atbilstoši Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”, pamatojoties uz 11.09.2014.tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Mārtiņš Mikāls, Arta Brauna, Gražina Ķervija, Alda Binfelde, Andris Džeriņš, Ilgonis Šteins, Inese Kuduma, Andis Eveliņš, Rigonda Džeriņa); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Iznomāt A. R. zemes vienību ar apzīmējumu kadastrā 6415 002 0108, platība 1380 m², Galvenā  iela 2,  Priekulē,  Priekules novadā uz 10 gadiem. Zemes atļautā izmantošana - sabiedrisko un darījumu iestāžu apbūve.

Priekules novada domei tiesības vienpusēji lauzt nomas līgumu līdz zemes atsavināšanai vai ierakstīšanai zemesgrāmatā uz citas personas vārda.

 1. Nomas maksas aprēķināšanas periods ir tekošais gads un nomas maksa ir 5 % no kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā likumos noteiktos nodokļus.
 2. Noslēgt zemes nomas līgumu 2 mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas brīža. Par nomas līguma noslēgšanu atbildīgā persona G.Briekmane.

 

Pielikumā: 4.pielikums – grafiskais attēls zemes vienībai Galvenā ielā 2, Priekulē.

24.Par daļu zemes vienības ar apzīmējumu kadastrā 6415 001 0007 Priekulē, Priekules novadā iznomāšanu A. B.

 (ziņo  A.Cīrulis )

 

Priekules novada dome izskatīja A. B., adrese [adrese], Priekule, Priekules nov., 19.08.2014. iesniegumu, kas reģistrēts Priekules novada domē ar reģistrācijas  Nr.2.1.4/1296, par daļu  zemes vienības ar apzīmējumu kadastrā 6415 001 0007 iznomāšanu garāžas uzturēšanai 65.28 m²  platībā.

Zemes vienība ar apzīmējumu kadastrā 6415 001 0007, Paplakas iela 28, Priekulē, Priekules nov., 3656 m² platībā ir Priekules pilsētas pašvaldības īpašums pamatojoties uz Kurzemes apgabaltiesas Liepājas zemesgrāmatu nodaļas zemesgrāmatu aktu, nodalījuma Nr. 100000442973, lēmuma datums 11.09.2008.

Iepriekš zeme bija iznomāta G. O. G. O. ar savu  20.08.2014. iesniegumu, kas reģistrēts Priekules novada domē ar reģistrācijas Nr. 2.1.4/1298 apliecina, ka vēlas pārtraukt 30.10.2008. gada nomas līgumu Nr. 79/2008. „Par zemes iznomāšanu Paplakas ielā 28, garāžas uzturēšanai”.

Atbilstoši Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Mārtiņš Mikāls, Arta Brauna, Gražina Ķervija, Alda Binfelde, Andris Džeriņš, Ilgonis Šteins, Inese Kuduma, Andis Eveliņš, Rigonda Džeriņa); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Pārtraukt  2008.g. 30. oktobrī  noslēgto zemes nomas līgumu Nr. 79/2008. ar G. O. par daļu  zemes vienības ar apzīmējumu kadastrā 6415 001 0007, platība 65.28 m², Paplakas iela 28,  Priekulē,  Priekules novadā iznomāšanu garāžas uzturēšanai ar 2014.gada 30 septembri.
 2. Iznomāt A. B. daļu  zemes vienības ar apzīmējumu kadastrā 6415 001 0007, platība 65.28 m², Paplakas iela 28,  Priekulē,  Priekules novadā garāžas uzturēšanai uz 10 gadiem, sākot ar 2014.gada 1.oktobri.

     Priekules novada domei tiesības vienpusēji lauzt nomas līgumu līdz zemes   atsavināšanai vai ierakstīšanai zemesgrāmatā uz citas personas vārda.

 1. Nomas maksas aprēķināšanas periods ir tekošais gads un nomas maksa ir 1,5 % no kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā likumos noteiktos nodokļus.
 2. Noslēgt zemes nomas līgumu 2 mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas brīža. Par nomas līguma noslēgšanu atbildīgā persona G.Briekmane.
25.Par rezerves zemes fonda zemi ar kadastra apzīmējumu 6446 007 0036 , Bunkas pag., Priekules nov. iznomāšanu IK „Līga JV”

  Atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Mārtiņš Mikāls, Arta Brauna, Gražina Ķervija, Alda Binfelde, Andris Džeriņš, Ilgonis Šteins, Inese Kuduma, Andis Eveliņš, Rigonda Džeriņa); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

Noņemt jautājumu no izskatīšanas un novirzīt precizēšanai uz 16.oktobra tautsaimniecības un attīstības komiteju.

26.Par zemes nomas līguma pārjaunošanu V.Baužim.

 Atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Mārtiņš Mikāls, Arta Brauna, Gražina Ķervija, Alda Binfelde, Andris Džeriņš, Ilgonis Šteins, Inese Kuduma, Andis Eveliņš, Rigonda Džeriņa); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

Noņemt jautājumu no izskatīšanas un novirzīt precizēšanai uz 16.oktobra tautsaimniecības un attīstības komiteju.

27.Par zemes „Macīši” , Bunkas pag., Priekules novadā iznomāšanu A. V.

  Atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Mārtiņš Mikāls, Arta Brauna, Gražina Ķervija, Alda Binfelde, Andris Džeriņš, Ilgonis Šteins, Inese Kuduma, Andis Eveliņš, Rigonda Džeriņa); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

Noņemt jautājumu no izskatīšanas un novirzīt precizēšanai uz 16.oktobra tautsaimniecības un attīstības komiteju.

28.Par zemes nomas līgumu pirmstermiņu izbeigšanu SIA „Bengtsson Latvia” un nomas tiesību izbeigšanu I.K. uz zemes reformas pabeigšanai paredzēto zemi Kalētu pagastā, Priekules novadā

 (ziņo  A.Cīrulis )

 

Priekules novada pašvaldības domē saņemts Kalētu pagasta zemes lietu speciālistes Marinas Kokovihinas 08.09.2014. iesniegums ar lūgumu pieņemt lēmumu par 31.10.2012.zemes nomas līguma ar Nr.3-36K/16-2012 noslēgts ar I. K. un 29.06.2012.zemes nomas līguma ar Nr.3-36K/10-2012 noslēgts ar SIA „Bengtsson Latvia” pirmstermiņa izbeigšanu Kalētu pagastā, Priekules novadā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Ar Kalētu pagasta padomes 2008. gada 15.septembra lēmumu, protokols Nr.9, zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 6464 002 0058 un 6464 006 0020 ieskaitītas zemēs zemes reformas pabeigšanai.

Priekules novada pašvaldības domē no LR Centrālās zemes komisijas tika saņemti atzinumi „Par īpašuma tiesību atzīšanu uz zemes reformas pabeigšanai paredzēto zemi” sekojošām personām:

 1. 19.05.2014. atzinums Nr.9571, kurā A. K. atzītas īpašuma tiesības uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6464 002 0058, Kalētu pag., Priekules nov.;
 2. 19.05.2014.atzinums Nr. 9548, kurā Dz. P. atzītas īpašuma tiesības uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6464 006 0020, Kalētu pagastā, Priekules novadā.

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6464 002 0058 tika iznomāta un noslēgts zemes nomas līgums ar I. K. uz laiku līdz tiek atjaunotas zemes īpašuma tiesības uz minēto zemes gabalu.

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6464 006 0020 tika iznomāta un noslēgts zemes nomas līgums ar SIA „Bengtsson Latvia” uz laiku līdz tiek atjaunotas īpašuma tiesības uz minēto zemes gabalu.

Zemes nomniekam I.K. 04.06.2014. tika izsūtīts brīdinājums ar Nr.2.1.17/110 par 31.10.2012.zemes nomas līguma Nr.3-36K/16-2012 izbeigšanu pirms termiņa.

Zemes nomniekam SIA „Bengtsson Latvia” 04.06.2014.tika izsūtīts brīdinājums ar Nr.2.1.17/111 par 29.06.2012.zemes nomas līguma Nr.3-36K/10-2012 izbeigšanu pirms termiņa.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Mārtiņš Mikāls, Arta Brauna, Gražina Ķervija, Alda Binfelde, Andris Džeriņš, Ilgonis Šteins, Inese Kuduma, Andis Eveliņš, Rigonda Džeriņa); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

           

1.Izbeigt ar 2014.gada 30.septembri 29.06.2012.zemes nomas līgumu Nr.3-36K/10-2012, par zemes ar kadastra apzīmējumu 6464 006 0020 iznomāšanu SIA „Bengtsson Latvia”, reģ.Nr.40003861273, Kalētu pagastā, Priekules novadā.

2. Izbeigt ar 2014.gada 30.septembri nomas tiesības I. K., personas kods [:], uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6464 002 0058, Kalētu pag., Priekules nov.

3. Uzdot zemes lietu speciālistei M.Kokovihinai veikt attiecīgus grozījumus 31.10.2012. zemes nomas līgumā Nr.3-36K/16-2012, noslēgts ar I.K..

4. Pieņemto lēmumu nosūtīt SIA „Bengtsson Latvia”, „Lankas ferma”, Kalētu pag., Priekules nov. un I. K.,[adrese], Kalētu pag., Priekules nov., LV 3484.

5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā ( Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

29.Par nekustamā īpašuma „Atvari”, Virgas pag., Priekules nov. atsavināšanas ierosinājumu

 ( ziņo A.Cīrulis )

2014.gada 16.jūlijā (reģistrācijas Nr.2.1.4/1133) Priekules novada pašvaldībā saņemts Z. Ū., dzīvojošas [adrese], Virgas pag., Priekules nov., iesniegums ar lūgumu atsavināt pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu „Atvari”, Virgas pagastā, Priekules novadā. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmajā daļā noteikts (1) „Valsts mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgajai iestādei vai citām valsts iestādēm to funkciju nodrošināšanai. Atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgai atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai”.  

Ar Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļas 15.05.2003. lēmumu īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Atvari”, Virgas pagasts, Priekules novads, kadastra numurs 6498 001 0282, ir nostiprinātas  Virgas pagasta padomei (ar zemesgrāmatu tiesneša 28.10.2013. lēmumu tagad Priekules novada pašvaldībai). Virgas pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 100000100400. Nekustamais īpašums sastāv no viena zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 6498 001 0282  0,143 ha platībā, divu dzīvokļu dzīvojamās mājas. Atsevišķi dzīvokļu īpašumi nav izveidoti.

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.apakšpunkts nosaka, ka atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt īrnieks vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvojamo māju, tās domājamo daļu vai dzīvokļa īpašumu šā likuma 45.pantā noteiktajā kārtībā, tas ir, atsavinot pašvaldības īpašumā esošo viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu, par kuru lietošanu likumā „Par dzīvojamo telpu īri” noteiktajā kārtībā ir noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums, to vispirms rakstveidā piedāvā pirkt īrniekam un viņa ģimenes locekļiem.

Pēc Virgas pagasta pārvaldes sniegtās informācijas, nekustamā īpašuma „Atvari”, Virgas pagastā divi dzīvokļi ir izīrēti un ir spēkā esoši īres līgumi.

Ar Z.Ū. īres līgums nav noslēgts.

 Ņemot vērā sniegto informāciju, Priekules novada pašvaldības domei jāpieņem lēmums par pašvaldības mantas atsavināšanu, rīkojot izsoli, vai pamatotu atteikumu par atsavināšanas ierosinājuma noraidīšanu.

 Atbilstoši Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Iedzīvotāju reģistra 01.09.2014. datiem, nekustamajā īpašumā „Atvari”, Virgas pag., Priekules nov., ir deklarētas septiņas personas.

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu- Dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, ieķīlāšanu vai privatizēšanu, kā arī par nekustamās mantas iegūšanu pašvaldības īpašumā”, 11.09.2014.tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Mārtiņš Mikāls, Arta Brauna, Gražina Ķervija, Alda Binfelde, Andris Džeriņš, Ilgonis Šteins, Inese Kuduma, Andis Eveliņš, Rigonda Džeriņa); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.       Noraidīt Z. Ū., dzīvojošas [adrese], Virgas pag., Priekules pag., 16.07.2013. iesniegto nekustamā īpašuma „Atvari” Virgas pag., Priekules nov., atsavināšanas ierosinājumu. 

2.      Pieņemto lēmumu nosūtīt Z. Ū., [adrese], Virgas pag., Priekules nov., LV- 3433.

3.      Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

30.Par A.U. atteikšanos no nedzīvojamās telpas (kūtiņas) nomas Kalētu pagastā, Priekules novadā

 (ziņo A.Cīrulis )

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts A. U., dzīvesvieta [dzīvesvieta], Kalēti, Kalētu pagasts, Priekules novads, 27.08.2014. iesniegums, par atteikšanos no vienas kūtiņas ar nr.6 nomas ēkā ar kadastra apzīmējumu 6464 001 1227 016, kura atrodas nekustamajā īpašumā “Liepu aleja 3A” adrese: “Liepiņas 1”, Kalēti, Kalētu pagasts, Priekules nov.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

2013.gada 02.aprīlī ar A. U. noslēgts Telpu nomas līgums Nr.3-39K/3-2013 par telpu (kūts) Nr.4- 27,6 m² un nr.6- 27,6 m² nomu ēkā ar kadastra apzīmējumu 6464 001 1227 016, kura atrodas nekustamajā īpašumā “Liepu aleja 3A”, adrese: “Liepiņas 1”, Kalēti, Kalētu pagasts, Priekules nov. Līguma termiņš līdz 31.03.2018.

A.U. vēlas atteikties no kūtiņas Nr.6- 27,6 m² turpmākās nomas.

            Pamatojoties uz A.U. 27.08.2014. iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Mārtiņš Mikāls,  Arta Brauna, Gražina Ķervija, Alda Binfelde, Andris Džeriņš, Ilgonis Šteins, Inese Kuduma, Andis Eveliņš, Rigonda Džeriņa); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.       Izbeigt ar 30.09.2014.A. U. nomas tiesības uz nedzīvojamo telpu (kūts) Nr.6 – 27,6 m² ēkā ar kadastra apzīmējumu 6464 001 1227 016, kura atrodas nekustamajā īpašumā “Liepu aleja 3A”, adrese: “Liepiņas 1”, Kalēti, Kalētu pagasts, Priekules nov.

2.      Uzdot Kalētu pagasta zemes lietu speciālistei M.Kokovihinai 10 darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas sagatavot attiecīgos grozījumus 02.04.2013. Telpu nomas līgumā Nr.3-39K/3-2013 atbilstoši šim lēmumam.

3.      Pieņemto lēmumu nosūtīt A.U., [adrese], Kalēti, Kalētu pag., Priekules nov., LV-3484.

4.      Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā ( Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

31.Par statusa „pašvaldībai piekritīgā zeme” noteikšanu zemes reformas pabeigšanai paredzētai zemes vienībai „Smilts karjers- Baloži” ar kadastra apzīmējumu 6464 003 0061, Kalētu pagastā, Priekules novadā

 Priekules novada pašvaldības domē saņemta Valsts zemes dienesta 20.08.2014.vēstule Nr.2-04/584 Par zemes reformas pabeigšanai nodotajām zemes vienībām, iereģistrēts ar Nr.2.1.7/930, ar lūgumu izvērtēt datu atlasē iekļauto informāciju.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Valsts zemes dienesta 20.08.2014. vēstules Nr.2-04/584 pielikumā pievienots zemes reformas pabeigšanai nodoto zemes vienību saraksts. Sarakstā ir iekļauta zemes vienība „Smilts karjers-Baloži”, kadastra apzīmējums 6464 003 0061, Kalētu pagastā, Priekules novadā.

Ar Kalētu pagasta padomes 2008.gada 15.septembra sēdes lēmumu Nr.5.§, protokols Nr.9, „Par lauku apvidus zemes piekritību Kalētu pašvaldībai un lauku apvidus zemes nodošanu zemes reformas pabeigšanai” pielikumu Nr.1 zemes vienība „Smilts karjers-Baloži” 2,0 ha platībā, kadastra apzīmējums 6464 003 0061, nodota zemes reformas pabeigšanai.

Ar Priekules novada domes 2010.gada 23.decembra sēdes lēmumu, protokola izraksts Nr.21, 26.§ „Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu zemes reformas pabeigšanas zemēm Kalētu pagastā, Priekules novadā” zemes vienībai „Smilts karjers- Baloži”, kad.apz. 6464 003 0061, noteikts zemes lietošanas mērķis- derīgo izrakteņu ieguves teritorijas, kods 0401.

Saskaņā ar Priekules novada pašvaldības domes 28.01.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.4 „Par Priekules novada teritoriālo vienību teritorijas plānojumu apstiprināšanu” Kalētu pagasta teritorijas grafisko daļu, zemes vienības „Smilts karjers- Baloži”, Kalētu pagastā, Priekules novadā, teritorija noteikta kā esošas derīgo izrakteņu ieguves teritorijas.

Ministru kabineta 01.09.2009. noteikumi Nr.996 „Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi” 4.2. apakšpunkts nosaka, ka zemes reformas pabeigšanai neizmanto zemes vienības uz kurām atrodas kapsētas, dzīvnieku kapsētas, atkritumu apglabāšanas poligoni, atkritumu izgāztuves un karjeri.

Pašvaldība pieņem lēmumu par zemes piekritību pašvaldībai atbilstoši likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta nosacījumiem.

Saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka zemes reformas laikā pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatās ierakstāma zeme, kura 1940.gada 21.jūlijā piederēja fiziskajām un juridiskajām personām, ja šīs personas par zemi saņēmušas kompensāciju, nav pieprasījušas atjaunot īpašuma tiesības uz zemi vai arī zemes īpašuma tiesību atjaunošana likumos nav paredzēta, tikai gadījumos, ja vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā attiecīgi neapbūvēti zemes gabali paredzēti jaunu pašvaldības ēku (būvju) celtniecībai vai pašvaldību funkciju īstenošanai.

Likums „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punkts nosaka, ka pašvaldībām ir šādas autonomās funkcijas: gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana). Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6464 003 0061, Kalētu pagastā, Priekules novadā, tiek izmantota smilts-grants ieguvei ceļu labošanai.

Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 2.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu,21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 01.09.2009. noteikumi Nr.996 „Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi” 4.2. apakšpunktu, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Mārtiņš Mikāls, Arta Brauna, Gražina Ķervija, Alda Binfelde, Andris Džeriņš, Ilgonis Šteins, Inese Kuduma, Andis Eveliņš, Rigonda Džeriņa); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Atcelt zemes vienībai „Smilts karjers- Baloži”, kadastra apzīmējums 6464 003 0061, Kalētu pagastā, Priekules novadā, noteikto statusu „zeme zemes reformas pabeigšanai”.

2.      Noteikt kā Priekules novada pašvaldībai piekrītošu, saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 2.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, pašvaldības autonomo funkciju īstenošanai, nepieciešamo zemes vienību „Smilts karjers-Baloži”, kadastra apzīmējums 6464 003 0061, Kalētu pagasts, Priekules novads (grafiskais pielikums   pielikumā).

3.      Precizēt zemes vienībai „Smilts karjers-Baloži”, kadastra apzīmējums 6464 003 0061, platību no 2,0 ha uz 2,1077 ha.

4.      Zemes vienībām platība pēc kadastrālās uzmērīšanas var tikt precizēta.

5.      Pieņemto lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālai nodaļai, Graudu ielā 27/29, Liepāja, LV-3401.

6.      Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā ( Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Pielikumā: 5.pielikums grafiskais attēls zemes vienībai ‘’Smilts karjers –Baloži’’.

32.Par pašvaldībai piekritīgās zemes “Pie Intiem”, Kalētu pag., Priekules nov. iznomāšanu E.M.

 Atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Mārtiņš Mikāls, Arta Brauna, Gražina Ķervija, Alda Binfelde, Andris Džeriņš, Ilgonis Šteins, Inese Kuduma, Andis Eveliņš, Rigonda Džeriņa); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

Noņemt jautājumu no izskatīšanas un novirzīt precizēšanai uz 16.oktobra tautsaimniecības un attīstības komiteju.

33.Par grozījumiem 29.05.2014. Priekules novada pašvaldības domes lēmumā (prot. Nr. 10) 26.§ ”Par nepieciešamās platības noteikšanu Valsts akciju sabiedrība „Latvijas dzelzceļš” piederošai ēkai-paku noliktava”

 Izskatot Priekules novada pašvaldības attīstības nodaļas nekustamo īpašumu speciālistes Vēras Rubezes 18.09.2014. iesniegumu par kadastra numura un adrese precizēšanu 29.05.2014. Priekules novada pašvaldības domes lēmumā (prot. Nr.10) 26.§ ”Par nepieciešamās platības noteikšanu Valsts akciju sabiedrība „Latvijas dzelzceļš” piederošai ēkai-paku noliktava” tiek, konstatēts, ka :

[1.] Ar Priekules novada pašvaldības domes 29.05.2014. lēmumu (prot. Nr.10) 26.§ ”Par nepieciešamās platības noteikšanu Valsts akciju sabiedrība „Latvijas dzelzceļš” piederošai ēkai-paku noliktava” noteikta nepieciešamā platība Valsts akciju sabiedrība „Latvijas dzelzceļš” piederošai ēkai-paku noliktava. Lēmumā norādīts, ka ēka –paku noliktava atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6415 006 0053 (adrese :Raiņa iela 2, Priekule).

  [2.] Salīdzinot minēto informāciju ar VZD Kadastra NINO (nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēma) datiem, Valsts akciju sabiedrībai „Latvijas dzelzceļš” piederošā ēka-paku noliktava (kadastra apzīmējums 6415 006 0060 001) atrodas uz valstij piekrītošās zemes vienības ar kadastra numuru 6415 006 0060, kuras adrese ir Dzelzceļš 2, Priekule, Priekules nov., nevis kā norādīts Priekules pilsētas kadastra kartē.

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka pašvaldības dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir viņas kompetencē,  atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Mārtiņš Mikāls, Arta Brauna, Gražina Ķervija, Alda Binfelde, Andris Džeriņš, Ilgonis Šteins, Inese Kuduma, Andis Eveliņš, Rigonda Džeriņa); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Izdarīt Priekules novada pašvaldības domes 29.05.2014. lēmuma (prot.Nr.10) 26.§ ”Par nepieciešamās platības noteikšanu Valsts akciju sabiedrība „Latvijas dzelzceļš” šādus grozījumus:

1.1. Aizstāt lēmuma 1.punkta 2.teikumā kadastra apzīmējumu 6415 006 0053 un adresi Raiņa iela 2, Priekule, ar „kadastra apzīmējumu 6415 006 0060 un ar adresi: Dzelzceļš 2, Priekule”.  

2. Atbilstoši Paziņošanas likuma 8.panta otrai daļai (2) Dokuments, kas paziņots kā vienkāršs pasta sūtījums, uzskatāms par paziņotu astotajā dienā no dienas, kad tas iestādē reģistrēts kā nosūtāmais dokuments un Administratīvā procesa likuma 76.pantai pirmajai daļai un 79.panta pirmajai šo lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā iela 4, Liepāja, LV-3401.

Lēmums izsūtāms :

1 eks. Valsts akciju sabiedrība „Latvijas  dzelzceļš” nekustamā īpašuma direkcijai, adrese Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050

1 eks. VZD Kurzemes reģionālai nodaļai ,adrese Graudu iela 27/29, Liepāja, LV-3401

1 eks. SIA „Latvijasmernieks.lv”, Graudu iela 27/29, Liepāja, LV-3401

1 eks. Nekustamo īpašumu speciālistei V. Rubezei

34.Par piekrišanu zemes iegūšanai īpašumā

 Izskatot Latvijas Republikas nepilsones M. Š., dzīvojošas [adrese], Virgas pag., Priekules nov., 2014.gada 18.septembra iesniegumu (reģ.Nr.2.1.4/1461), (turpmāk tekstā –iesniegums), par pašvaldības domes piekrišanu nekustamā īpašuma [adrese], Virgas pag., reģistrācijai zemesgrāmatā, pamatojoties uz likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 30.pantā noteikto darījumu izskatīšanas kārtību, Priekules novada pašvaldības dome konstatēja, ka:

[1.] M. Š. iesniegumam pievienojusi 2014.gada 15.septembrī noslēgto Nekustamā īpašuma pirkuma līgumu Nr. 2.3.9/10 par to, ka Priekules novada pašvaldība pārdod un Latvijas Republikas nepilsonis pērk nekustamo īpašumu [adrese] Virgas pag., Priekules nov., kas sastāv no viena zemes gabala 1,19 ha platībā (kadastra apzīmējums 6498 003 0049).

[2.] Saskaņā ar ierakstu Virgas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000476290 uz   zemes gabala  [adrese], Virgas pag., Priekules nov. atrodas M. Š. piederošas ēkas/ būves (kadastra apzīmējums  [:]). Zemesgrāmatu 20.05.2010. tiesneša lēmums.

[3.] Saskaņā ar Virgas pagasta teritorijas plānojumu teritorijas atļautā un plānotā izmantošana (apstiprināti ar 2010.gada 28.janvāra Priekules novada domes lēmumu (prot. Nr. 1) 45§ ”Saistošie noteikumi „Par Priekules novada teritoriālo vienību teritorijas plānojuma apstiprināšanu” nekustamais īpašums [adrese], Virgas pag., Priekules nov. atrodas Viensētu apbūves teritorijā.

[4.] Ievērojot likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 30.panta pirmo un otro daļu  novada dome izskata personas iesniegumu par zemes vienības iegūšanu īpašumā. Ja zemes turpmākais izmantošanas mērķis nav pretrunā ar novada pašvaldības teritorijas plānojumu un ir ievēroti šā likuma 29.pantā minētie ierobežojumi, novada dome 20 dienu laikā dod piekrišanu zemes iegūšanai īpašumā.

[5.] Zemes vienība [adrese] 1,19 ha platībā atbilstoši spēkā esošajam teritorijas plānojumam  atrodas  Viensētu apbūves teritorijā, M. Š. iesniegumā norādīts, ka zeme nepieciešama ēku/būvju uzturēšanai, konstatēts, ka uz zemes vienību [adrese] neattiecas  likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 29.panta otrajā daļā minētie ierobežojumi tās iegūšanai M. Š. īpašumā.

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām”21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 28.panta ceturto daļu, 30.panta pirmo un otro daļu, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Mārtiņš Mikāls, Arta Brauna, Gražina Ķervija, Alda Binfelde, Andris Džeriņš, Ilgonis Šteins, Inese Kuduma, Andis Eveliņš, Rigonda Džeriņa); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Piekrist, ka Latvijas Republikas nepilsone M. Š., personas kods [:], iegūst īpašumā zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6498 003 0049, platība 1,19 ha, nosaukums [adrese], adrese: Virgas pag., Priekules nov., ēku/būvju uzturēšanai.

2.      Lēmums stājas spēkā brīdī, kad tas ir paziņots adresātam. Lēmumu paziņo adresātam atbilstoši paziņošanas likuma 8.panta nosacījumiem. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 76.panta pirmajai daļai, 79.panta pirmajai daļai šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Liepājas Tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, LV-3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums izsūtāms:

1 eks. M. Š., adrese:[adrese], Virgas pag., Priekules nov. LV-3485

1 eks. nekustamo īpašumu speciālistei (V. Rubeze)

35.Par zemes nomu SIA „Priekules nami” Aizputes ielā 30, Priekule un „Nodegu skola, Priekules pagastā

 2014.gada 12.augustā (reģ. Nr. 2.1.3/12570 Priekules novada pašvaldībā saņemts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Priekules nami”, reģistrācijas Nr. 42103020465, valdes locekļa Jāņa Kauča 11.08.2014.Nr. 31 iesniegums (turpmāk –iesniegums), kurā lūgts piešķirt ilgtermiņa nomā zemi Aizputes ielā 30, Priekulē, kadastra numurs 6415 002 0078, uz kuras atrodas SIA „Priekules nami” piederošas ēkas un zemi „Nodegu skola”, Priekules pag., kadastra numurs 6482 006 0187, uz kuras atrodas SIA „Priekules nami” piederošas ēkas un inženierbūves. Iesniegumā minēts, ka zemes noma nepieciešama ēku un inženierbūvju reģistrācijai zemesgrāmatā.

Izskatot SIA „Priekules nami” valdes locekļa Jāņa Kauča iesniegto iesniegumu, tiek konstatēts, ka:

[1.] Uz Priekules novada pašvaldībai piederošām zemes vienībām Aizputes iela 30, Priekule, Priekules nov. kadastra apzīmējums 6415 00 002 0078 un „Nodegu skola”, Priekules pag., Priekules nov., kadastra apzīmējums 6482 0006 0187 atrodas sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Priekules nami”, reģistrācijas Nr. 42103020465 (bij. SIA „Priekules pakalpojumi, skat. 4.punktu) piederošas ēkas pamatojoties uz 2010.gada 14.janvāra Aktu par dzeramā ūdens ieguves un attīrīšanas iekārtas Aizputes ielā 30, Priekule, Priekules nov., zemes kadastra numurs 6415 002 0078 (ēka –ūdens attīrīšanas stacija kadastra apzīmējums 6415 002 0078 002 un ēka –tīrā ūdens rezervuārs, kadastra apzīmējums 6415 002 0078 003) un 2010.gada 4.februāra aktu par notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūves Priekules pašvaldībā „Nodegu skola”, Priekules pagastā, Priekules novadā, zemes kadastra numurs 6482006 0187(Ēkas: Administratīvā ēka, kadastra apzīmējums 6482 006 0187 001, Priekšattīrīšanās ēka, kadastra apzīmējums 6482 006 0187 002, Septisko nogulšņu pieņemšanas kamera, kadastra apzīmējums 6482 006 0187 003, Dūņu biezinātājs, kadastra apzīmējums 6482 006 0187 004, Plūsmu mērītājs- kadastra apzīmējums 6482 006 0187 005, Aerotanks- kadastra apzīmējums 6482 006 0187 006, Otrreizējais nostādinātājs, kadastra apzīmējums 6482 006 0187 007, Dūņu stacijas apsaites aka, kadastra apzīmējums 6482 006 0187 008, Dūņu sūkņu stacija, kadastra apzīmējums 6482 006 0187 009, Otrreizējais nostādinātājs, kadastra apzīmējums 6482 006 0187 010, Dūņu lauki, kadastra apzīmējums 6482 006 0187 011 Inženierbūves : ūdensvads 162,35 m trases kopgarums, kanalizācija, trases kopgarums 287,53 m, elektrokabelis trases kopgarums 1834.37, Žogs kopējais garums 338 m) .

[2.] Uz Priekules novada pašvaldības vārda Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļā, Priekules pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1000 0043 5168 ir reģistrēts nekustamais īpašums Aizputes iela 30, Priekule, Priekules nov.

 Nekustamais īpašums sastāv no vienas zemes vienības, kadastra apzīmējums 6415 002 0078, 35272 m² platībā un vienas būves kadastra apzīmējums 6415 002 0078 001. Zemesgrāmatu tiesneša lēmuma datums :28.05.2008. 

[3.] Uz Priekules novada pašvaldības vārda Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļā, Priekules pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1000 0033 6653 ir reģistrēts nekustamais īpašums „Nodegu skola”,  Priekules pag., Priekules nov. Nekustamais īpašums sastāv no vienas zemes vienības, kadastra apzīmējums 6482 006 0187 ,5.86 ha platībā. Zemesgrāmatu tiesneša lēmuma datums :20.03.2007.  

[4.] Pamatojoties uz 21.03.2014. LR uzņēmumu reģistra Lēmumu Nr. 15-10/43158 „Par reorganizācijas ierakstīšanu komercreģistrā” ēkas ar kadastra apzīmējumu 6415 002 0078 002 un 6415 002 0078 003, kadastra apzīmējums 6482 006 0187 001, kadastra apzīmējums 6482 006 0187 002,   kadastra apzīmējums 6482 006 0187 003,   kadastra apzīmējums 6482 006 0187 004, kadastra apzīmējums 6482 006 0187 005,   kadastra apzīmējums 6482 006 0187 006,   kadastra apzīmējums 6482 006 0187 007, kadastra apzīmējums 6482 006 0187 008,   kadastra apzīmējums 6482 006 0187 009,   kadastra apzīmējums 6482 006 0187 010,  kadastra apzīmējums 6482 006 0187 011 ir sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Priekules nami”, reģistrācijas Nr. 42103020465 valdījumā.

[5.] Būvniecības likuma 3. panta pirmajā daļā ir teikts,ka (1) Zemes gabalu drīkst apbūvēt, ja tā apbūve tiek veikta saskaņā ar vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu, detālplānojumu (ja tas nepieciešams saskaņā ar normatīvajiem aktiem) un šo plānojumu sastāvā esošajiem apbūves noteikumiem un, noslēdzot līgumu, apbūve ir saskaņota ar zemes gabala īpašnieku (ja apbūvi neveic zemes gabala īpašnieks)”.

[6.] Zemes vienību:  Aizputes iela 30, Priekule, Priekules nov. kadastra apzīmējums 6415 00 002 0078 un „Nodegu skola”, Priekules pag., Priekules nov., kadastra apzīmējums 6482 0006 0187 apbūve atbilst Priekules novada Priekules pilsētas Teritorijas plānojumam un Priekules pagasta teritorijas plānojumam.

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumi Nr.496 ”Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”17.5.apakšpunktu, un Priekules pilsētas teritorijas plānojumu (saistošie noteikumi Nr. 9, apstiprināti ar 28.01.2010. Priekules novada domes lēmumu, prot.Nr.1,45.§) 3.6. punkta 3.6.2.apakšpunktu, 2014.gada 14.augusta Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Mārtiņš Mikāls, Arta Brauna, Gražina Ķervija, Alda Binfelde, Andris Džeriņš, Ilgonis Šteins, Inese Kuduma, Andis Eveliņš, Rigonda Džeriņa); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Iznomāt sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Priekules nami”, reģistrācijas Nr., juridiskā adrese Ķieģeļu iela 2A, Priekule, Priekules nov., daļu no Priekules novada pašvaldībai piederošās zemes vienības Aizputes iela 30, Priekule, Priekules nov., kadastra apzīmējums 6415 002 0078, 1123 m² platībā (veicot zemes vienības daļas kadastrālo uzmērīšanu platība var tikt precizēta), kapitālsabiedrībai piederošo ēku/būvju uzturēšanai, saskaņā ar  pielikumu, izkopējums no Priekules pilsētas kadastra kartes), nosakot:

- Zemes nomas termiņu līdz 2044.gada 1.janvārim, atbilstoši Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas likuma 6¹ .panta pirmajai daļai.

 

2. Noteikt nomas zemei, Aizputes iela 30, Priekule, Priekules nov., kadastra apzīmējums 6415 002 0078,  1123 m² platībā (pirms uzmērīšanas) lietošanas mērķi- Ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve-kods 1201.

 

2. Iznomāt sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Priekules nami”, reģistrācijas Nr., juridiskā adrese Ķieģeļu iela 2A, Priekule, Priekules nov., daļu no Priekules novada pašvaldībai piederošās zemes vienības „Nodegu skola”, Priekules pag., Priekules nov., kadastra apzīmējums 6482 006 0187, 15865  m²  platībā (veicot zemes vienības daļas kadastrālo uzmērīšanu platība var tikt precizēta), kapitālsabiedrībai piederošo ēku/būvju uzturēšanai, saskaņā ar  pielikumu, izkopējums no Priekules pagasta kadastra kartes), nosakot: 

- Zemes nomas termiņu līdz 2044.gada 1.janvārim, atbilstoši Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas likuma 6¹ .panta pirmajai daļai.

 

3. Noteikt nomas zemei „Nodegu skola”, Priekules pag., Priekules nov., kadastra apzīmējums 6482 006 0187, 15865 m² platībā (pirms uzmērīšanas) lietošanas mērķi- Ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve-kods 1201.

 

4. Uzdot pašvaldības juristiem (I.Avotiņa, A.Mickus) 10. dienu laikā no šī lēmuma spēkā stāšanās dienas sagatavot šim lēmumam atbilstošu zemes nomas līgumu.

 

5. Lēmums stājas spēkā ar tā paziņošanu ieinteresētām personām.

 

6. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 76.panta pirmajai daļai un 79.panta pirmajai daļai šo lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā iela 4, Liepāja, LV-3401.

 

Lēmums izsūtāms :

1 eks. SIA „Priekules nami” reģistrācijas Nr. valdes loceklim Jānim Kaucim, adrese: Ķieģeļu iela 2A, Priekule, Priekules nov., LV-3434;

1  eks. pašvaldības juristiem;

1  eks. nekustamo īpašumu speciālistei V.Rubezei.

36.Par skolēnu pārvadājumu maršrutiem

 Priekules novada pašvaldībā 01.09.2014. saņemts Gramzdas pagasta pārvaldes vadītāja A.Eidejus iesniegums (reģ.nr.2.1.3/1350) ar lūgumu papildināt skolēnu pārvadājumu maršrutu un Gramzdas pamatskolas direktora H.Ķeruža 19.09.2014. iesniegums (reģ.nr.2.1.3/1463), ar lūgumu reisu no Gramzdas pamatskolas uz Aizvīķiem plkst.17:30 pieskaņot Kalētu pamatskolas skolēnu pārvadāšanas reisam, tādējādi nodrošinot Gramzdas pamatskolas skolēniem pavadoni.

 

            Atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Mārtiņš Mikāls, Arta Brauna, Gražina Ķervija, Alda Binfelde, Andris Džeriņš, Ilgonis Šteins, Inese Kuduma, Andis Eveliņš, Rigonda Džeriņa); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            Veikt izmaiņas Priekules novada pašvaldības domes 2014.gada 28.augusta prot.Nr.16, 44.§ ‘’Par Priekules novada skolēnu pārvadājumu maršrutu apstiprināšanu 2014./2015.mācību gadam’’ 3.pielikuma 4.maršrutā un 6.pielikuma 18. maršrutā.

Pielikumā: Izmaiņas grafikos