28.11.2019. domes sēde (protokols Nr.15)

620. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Kupsīši”, Virgas pagasts, Priekules novads

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 28.novembrī                                                                                                                            

Nr.620           

          (protokols Nr.15,  26.punkts)

 

Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Kupsīši”, Virgas pagasts,  Priekules novads

 

Ar 2019. gada 30. maija Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr.292 nekustamais īpašums nodots atsavināšanai

Ar 2019. gada 29. augusta Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr.472 apstiprināti pirmās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli izsoles noteikumi un nosacītā cena 6278,00 EUR (seši tūkstoši divi simti septiņdesmit astoņi euro un 00 centi).

Paziņojums par izsoli publicēts Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 11.panta noteiktajā kārtībā.

Izsolei pieteicās un saskaņā ar izsoles noteikumiem tika reģistrēts viens dalībnieks – XX, deklarētā dzīvesvietas adrese, XX, kurš saskaņā ar izsoles noteikumiem ieguva tiesības slēgt nekustamā īpašuma pirkuma līgumu par izsoles sākumcenu 6278,00 EUR (seši tūkstoši divi simti septiņdesmit astoņi euro un 00 centi).

Izsoles noteikumu 4.4. punkts paredz, ka ja izsolei reģistrējies un uz izsoli ieradies tikai viens dalībnieks, tad izsoli nerīko, pirkuma līgums tiek slēgts saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Izsoles noteikumu 6.1. punkts paredz, ka nosolītājam sava piedāvātā augstākā summa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājuma naudu, jāsamaksā par nosolīto nekustamo īpašumu 3 (trīs) mēnešu laikā no izsoles rezultātu apstiprināšanas dienas, ja ar Priekules novada pašvaldības domes lēmumu nav noteikts cits termiņš.

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu institūcija, kas organizē mantas atsavināšanu (9.pants), izsoles rezultātus apstiprina ne vēlāk kā 30 dienu laikā.

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 36.panta pirmo daļu, publiskas personas mantas nosolītājs trīsdesmit dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas paraksta pirkuma līgumu.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, 36.panta pirmo daļu, „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Apstiprināt 2019. gada 06. novembra Priekules novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Kupsīši, Virgas pagastā, Priekules novadā, pirmās mutiskās izsoles rezultātus un izsoles protokolu.

2. Noslēgt šā lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma pirkuma līgumu ar īpašuma ieguvēju par pirkuma līguma cenu 6278,00 EUR (seši tūkstoši divi simti septiņdesmit astoņi euro un 00 centi), nosakot, ka norēķins par nekustamo īpašumu tiek veikts līdz 2019.gada 31.decembrim.

3. Uzdot Priekules novada pašvaldības Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai sagatavot šā lēmuma 2.punktā minēto līgumu.

 

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams:

1. XX;

2. Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

3. Grāmatvedei G. Vaičekauskai;

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V.Jablonska

621. Par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Gramzdas karjers”, Gramzdas pagasts, Priekules novads, kadastra numurs 6458 001 0354, otrās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli atzīšanu par nenotikušu

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 28.novembrī                                                                                                                            

Nr.621           

          (protokols Nr.15,  27.punkts)

 

 

Par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Gramzdas karjers”, Gramzdas pagasts, Priekules novads, kadastra numurs 6458 001 0354, otrās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli atzīšanu par nenotikušu

 

Ar 2019. gada 25. aprīļa Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr.249 apstiprināta nekustamā īpašuma nodošana atsavināšanai, pirmās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli izsoles noteikumi un nosacītā cena 185 521,00 EUR (viens simts astoņdesmit pieci tūkstoši pieci simti divdesmit viens euro un 00 centi).

Ar 2019.gada 18.jūlija Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr.368 apstiprināti nekustamā īpašuma “Gramzdas karjers”, Gramzdas pagastā, Priekules novadā, kadastra numurs 6458 001 0354, otrās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli izsoles noteikumi un sākumcena 176 244,95 EUR (viens simts septiņdesmit seši tūkstoši divi simti četrdesmit četri euro un 95 centi).   

Paziņojums par izsoli publicēts Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 11.panta, 12.panta un 13.panta noteiktajā kārtībā.

Saskaņā ar izsoles noteikumu (apstiprināti ar 18.07.2019. Priekules novada pašvaldības domes sēdes lēmumu Nr.368) 3.2. punktu, dalībnieku reģistrācija izsolei tika noteikta līdz 2019. gada 01.novembrim plkst. 13.00. Izsludinātajā termiņā nav reģistrējies neviens izsoles dalībnieks.

Saskaņā ar izsoles noteikumu 8.1.2. apakšpunktu izsole atzīstama par nenotikušu, ja noteiktajā termiņā neviens dalībnieks nav reģistrējies. Tā kā izsludinātajā termiņā izsolei nepieteicās neviens dalībnieks, izsole atzīstama par nenotikušu.

   Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32. panta otro daļu, pēc otrās nesekmīgās izsoles institūcija, kas organizē nekustamā īpašuma atsavināšanu (9.pants), var:

1)      rīkot trešo izsoli ar augšupejošu soli, pazeminot izsoles sākumcenu ne vairāk kā par 60 procentiem no nosacītās cenas;

2)      rīkot jaunu izsoli, mainot nosolītās augstākās cenas samaksas kārtību;

3)      rīkot izsoli ar lejupejošu soli;

4)      ierosināt atcelt lēmumu par nodošanu atsavināšanai.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta otro daļu un  likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.      Atzīt Priekules novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Gramzdas karjers”, Gramzdas pagastā, Priekules novadā, kadastra numurs 6458 001 0354, otro mutisko izsoli ar augšupejošu soli par nenotikušu.

2.      Apstiprināt izsoles rezultātus un izsoles protokolu tuvākajā kārtējā Priekules novada pašvaldības domes sēdē.

 

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams:

- Priekules novada pašvaldības Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

- finanšu nodaļai;

- attīstības plānošanas nodaļas vadītājai U.Ržepickai;           

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V.Jablonska

622. Par apkures tarifa apstiprināšanu Bunkas kultūras namā

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 28.novembrī                                                                                                                            

Nr.622           

          (protokols Nr.15, 28.punkts)

 

Par apkures tarifa apstiprināšanu Bunkas kultūras namā

           

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta 14. punkta d) apakšpunktu, kas nosaka, ka tikai dome var noteikt, ja tas nav aizliegts vai noteikts ar likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem, maksu par piegādāto siltumenerģiju, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Noteikt apkures tarifa likmi Bunkas kultūras namā pēc pielikumā pievienotā aprēķina 1.22 EUR/m2 kurināšanas sezonā no oktobra līdz aprīlim.

 

2.      Lēmums stājas spēkā ar 2019.gada 1. decembri.

 

 

 

Izsūtāms: Bunkas pagasta pārvaldes vadītājai P.Andersonei,  Finanšu nodaļai.

 

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V.Jablonska

 

 

 

623. Par kļūdu labojumu 2019.gada 31.oktobra lēmumā Nr.555

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 28.novembrī                                                                                                                            

Nr.623           

          (protokols Nr.15, 29.punkts)

 

 

Par kļūdu labojumu 2019.gada 31.oktobra lēmumā Nr.555

 

Ir konstatētas pārrakstīšanās kļūdas 2019.gada 31.oktobra lēmumā Nr.555 “Par pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma “Pagasta meži”, Priekules pagasts, Priekules novads, atsavināšanas izsoles rīkošanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu” (turpmāk – Lēmums).

Nepieciešams aizstāt Lēmuma pielikuma “Pirmās mutiskās izsoles noteikumi” 1.8. apakšpunkta pirmo teikumu “Nodrošinājuma nauda – 10% apmērā no izsoles sākumcenas 18 984,45 EUR (astoņpadsmit tūkstoši deviņi simti astoņdesmit  četri euro un 45 centi) jāieskaita Priekules novada pašvaldības, reģistrācijas Nr.90000031601, Saules iela 1, Priekule, Priekules novads, norēķinu kontā: AS Swedbank, SWIFT HABALV22, konts: LV30HABA0551018598451.

ar tekstu šādā redakcijā: “Nodrošinājuma nauda – 10% apmērā no izsoles sākumcenas 18 984,50 EUR (astoņpadsmit tūkstoši deviņi simti astoņdesmit  četri euro un 50 centi) jāieskaita Priekules novada pašvaldības, reģistrācijas Nr.90000031601, Saules iela 1, Priekule, Priekules novads, norēķinu kontā: AS Swedbank, SWIFT HABALV22, konts: LV30HABA0551018598451.

Nepieciešams aizstāt Lēmuma pielikuma “Pirmās mutiskās izsoles noteikumi” 4.pielikuma trešās rindkopas otro teikumu “Iemaksāts nodrošinājums 18 984,45  EUR (astoņpadsmit tūkstoši deviņi simti astoņdesmit  četri euro un 45 centi).

ar tekstu šādā redakcijā “Iemaksāts nodrošinājums 18 984,50  EUR (astoņpadsmit tūkstoši deviņi simti astoņdesmit  četri euro un 50 centi).

Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 72.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Izteikt Lēmuma pielikuma “Pirmās mutiskās izsoles noteikumi” 1.8.apakšpunkta pirmo teikumu šādā redakcijā: “Nodrošinājuma nauda – 10% apmērā no izsoles sākumcenas 18 984,50 EUR (astoņpadsmit tūkstoši deviņi simti astoņdesmit  četri euro un 50 centi) jāieskaita Priekules novada pašvaldības, reģistrācijas Nr.90000031601, Saules iela 1, Priekule, Priekules novads, norēķinu kontā: AS Swedbank, SWIFT HABALV22, konts: LV30HABA0551018598451.

 2. Izteikt Lēmuma pielikuma “Pirmās mutiskās izsoles noteikumi” 4.pielikuma trešās rindkopas otro teikumušādā redakcijā “Iemaksāts nodrošinājums 18 984,50  EUR (astoņpadsmit tūkstoši deviņi simti astoņdesmit  četri euro un 50 centi).

 

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams:

- Priekules novada pašvaldības Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V.Jablonska


 

624. Par Priekules novada pašvaldības domes 28.01.2016. lēmuma “Par Priekules novada pašvaldībai piederošās Gramzdas pagasta pārvaldes valdījumā esošās tehnikas izslēgšanu no pamatlīdzekļu sastāva un pārdošanu”...

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 28.novembrī                                                                                                                            

Nr.624           

          (protokols Nr.15,  30.punkts)

 

Par Priekules novada pašvaldības domes 28.01.2016. lēmuma  “Par Priekules novada pašvaldībai piederošās Gramzdas pagasta pārvaldes valdījumā esošās tehnikas izslēgšanu no pamatlīdzekļu sastāva un pārdošanu” protokols Nr.2, punkts 39) atcelšanu un pasažieru autobusa Mercedes Benz 0303 pārdošanu metāllūžņos

 

            Priekules novada pašvaldības īpašumā ir kustamā manta – pasažieru autobuss Mercedes Benz 0303, kuru tika nolemts pārdot izsolē ar Priekules novada pašvaldības domes 28.01.2016.lēmumu, ( punkts 39 , protokols Nr.2).

            Autobusu neviens nav pieteicies iegādāties, līdz ar to tas pārdodams metāllūžņos.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 1.daļas 2.punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.Atcelt Priekules novada pašvaldības domes 28.01.2016.lēmumu (protokols Nr.2, punkts 39) “Par Priekules novada pašvaldībai piederošās Gramzdas pagasta pārvaldes valdījumā esošās tehnikas izslēgšanu no pamatlīdzekļu sastāva un pārdošanu”.

2.      Izslēgt no Priekules novada pašvaldības  pamatlīdzekļu sastāva un pārdot metāllūžņos sekojošu mantu:

Nr.p.k.

Tehnikas nosaukums

Inventāra Nr.

Atlikusī bilances vērtība EUR

1.

Autobuss pasažieru, Mercedes Benz 0303, izl.gads 1976., Valsts reģ.Nr. DH5732, ķiršu krāsā, pases nr. AF 137942 VIN 30111213003706, vieta L2

3510

0

3.      Saņemtos finanšu līdzekļus par  pārdošanu metāllūžņos  ieskaitīt Priekules novada pašvaldības budžetā.

4.      Lēmuma izpildes kontroli nodrošina izpilddirektors Andris Razma.

 

 

Izsūtāms: 1) Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles , komisija, 2)Finanšu nodaļa

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V.Jablonska

 

625. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu XX

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 28.novembrī                                                                                                                            

Nr.625           

          (protokols Nr.15, 31 .punkts)

 

 

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu XX

 

            Lēmuma teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V.Jablonska

 

626. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 28.novembrī                                                                                                                            

Nr.626           

          (protokols Nr.15, 32 .punkts)

 

 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 

            Lēmuma teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fiziskas personas datu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula)

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V.Jablonska

 

627. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 28.novembrī                                                                                                                            

Nr.627           

          (protokols Nr.15,  33.punkts)

 

 

 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 

            Lēmuma teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fiziskas personas datu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula)

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V.Jablonska

 

628. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 28.novembrī                                                                                                                            

Nr.628           

          (protokols Nr.15, 34 .punkts)

 

 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 

            Lēmuma teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fiziskas personas datu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula)

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V.Jablonska

 

629. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 28.novembrī                                                                                                                            

Nr.629           

          (protokols Nr.15, 35 .punkts)

 

 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 

            Lēmuma teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fiziskas personas datu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula)

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V.Jablonska

 

630. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 28.novembrī                                                                                                                            

Nr. 630           

          (protokols Nr.15,  36.punkts)

 

 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 

            Lēmuma teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fiziskas personas datu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula)

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V.Jablonska

 

631. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 28.novembrī                                                                                                                            

Nr.631           

          (protokols Nr.15,  37.punkts)

 

 

 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 

            Lēmuma teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fiziskas personas datu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula)

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V.Jablonska

 

632. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 28.novembrī                                                                                                                            

Nr.632           

          (protokols Nr.15,  38.punkts)

 

 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 

            Lēmuma teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fiziskas personas datu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula)

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V.Jablonska

 

633. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 28.novembrī                                                                                                                            

Nr.633           

          (protokols Nr.15,  39.punkts)

 

 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 

            Lēmuma teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fiziskas personas datu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula)

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V.Jablonska

634. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 28.novembrī                                                                                                                            

Nr.634           

          (protokols Nr.15,  40.punkts)

 

 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 

            Lēmuma teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fiziskas personas datu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula)

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V.Jablonska

 

635. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 28.novembrī                                                                                                                            

Nr.635           

          (protokols Nr.15, 41 .punkts)

 

 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 

            Lēmuma teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fiziskas personas datu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula)

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V.Jablonska

 

636. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 28.novembrī                                                                                                                            

Nr.636           

          (protokols Nr.15,  42.punkts)

 

 

 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 

            Lēmuma teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fiziskas personas datu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula)

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V.Jablonska

637. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 28.novembrī                                                                                                                            

Nr.637           

          (protokols Nr.15,  43.punkts)

 

 

 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 

            Lēmuma teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fiziskas personas datu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula)

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V.Jablonska

 

638. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 28.novembrī                                                                                                                            

Nr.638           

          (protokols Nr.15,  44.punkts)

 

 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 

            Lēmuma teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fiziskas personas datu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula)

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V.Jablonska

 

639. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 28.novembrī                                                                                                                            

Nr.639           

          (protokols Nr.15,  45.punkts)

 

 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 

            Lēmuma teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fiziskas personas datu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula)

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V.Jablonska