31.01.2013. sēdē pieņemtie lēmumi (protokols nr.1)

61.§ Par zemes nomas pirmtiesību izbeigšanu D.P[:] Kalētu pag., Priekules nov.

Priekules novada dome izskatījusi D[:] P[:], personas kods [:], dzīvojoša [dzīvesvieta], 09.01.2013. iesniegumu ar lūgumu izbeigt zemes nomas pirmtiesības uz zemes vienību „Otaņķu ferma”, kadastra apzīmējums 6464 004 0069, Kalētu pag., Priekules nov.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

            Ar Priekules novada domes 26.07.2012. lēmumu Nr.22.§, protokols Nr.9, D[:] P[:] tika izbeigtas zemes lietošanas tiesības uz zemes vienību „Otaņķu ferma”  1,25 ha, Kalētu pag., Priekules nov., apzīmējums kadastrā 6464 004 0069,  un piešķirtas zemes nomas pirmtiesības. Zemes nomas pirmtiesības bija jāizmanto līdz 2012.gada 31.decembrim.

            D[:] P[:] ir iesniedzis iesniegumu par atteikšanos no zemes pirmnomas tiesībām uz zemi „Otaņķu ferma”, Kalētu pagastā.

           

            Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 17.01.2013. Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 14 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons,  Gunta Jonauska, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

 

1. IzbeigtD[:] P[:], personas kods [:], zemes nomas pirmtiesības uz zemes vienību ”Otaņķu ferma”, Kalētu pag., Priekules nov., kadastra apzīmējums 6464 004 0069,  1,25 ha lielā platībā.

 

2. Pieņemto lēmumu nosūtīt D.P[:],  [dzīvesvieta].

 

3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

 

62.§ Par daļu no zemes Bērzu iela 7, Priekules pag., Priekules nov., iznomāšanu A. M[ :]

Priekules novada dome izskatīja A[ :] M[ :]  22.10.2012 iesniegumu, kas reģistrēts Priekules novada domē ar reģistrācijas Nr.3-13/885, par atteikšanos no daļas zemes 0,2 ha platībā  Bērzu iela 7, Priekules  pag., Priekules nov. un 0,3 ha  iznomāšanu.

            Ar Priekules pagasta padomes 1996. gada 16.maija lēmumu Nr.25, A[ :] M[ :]  piešķirta pastāvīgā lietošanā zeme 0,5 ha Bērzu iela 7, Priekules pag., piemājas saimniecības izveidošanai, zemes vienības kadastra apzīmējums 6482 006 0021.

Ar Priekules novada domes 28.01.2009.  lēmumu Nr.1, izbeigtas lietošanas tiesības A[ :]M[ :] uz zemes vienību Bērzu iela 7, Priekules pag., Priekules nov., kadastra Nr.6482 006 0021, 0,5 ha platībā. Uz zemes vienības atrodas A[ :] M[ :] piederošas ēkas,  saskaņā ar 14.03.1995.  pirkuma līgumu, noslēgtu pie zvērinātas notāres M[ :]A[ :], Liepājā Graudu ielā 50, reģistrācijas Nr 1650.

            Atbilstoši likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšnu zemesgrāmatās” 3. panta 5. daļu, 1. punktu, kas nosaka, ka zemes reformas gaitā pašvaldībām piekrīt un uz pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma apbūvēta lauku apvidu zeme, par kuru atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25. panta ceturtajai daļai noslēdzami zemes nomas līgumi,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 14 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons,  Gunta Jonauska, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

 

1. Daļu zemes vienības Bērzu iela 7, Priekules pag., Priekules nov., apzīmējums kadastrā Nr.6482 006 0021,  0,3 ha platībā, iznomāt A[:] M:]  uz 10 gadiem.

 

2. Par nomas līguma noslēgšanu atbildīgā persona G.B[:].

 

3.  Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Lielā  ielā 4, Liepāja, LV- 3400, viena mēneša laikā no tā spēkā   stāšanās dienas. 

 

 

 

63.§ Par zemes „Brakšēni”, Virgas pag., Priekules nov., iznomāšanu ZS „Ozolbirzes”

Priekules novada dome izskatījusi ZS „Ozolbirzes”, reģ.Nr.52101024591, adrese: Priekules novads, Priekule, Ceriņu iela 8, īpašnieka G[ :] S[ :], 09.01.2013. iesniegumu ar lūgumu iznomāt pašvaldībai piekrītošo zemi „Brakšēni”, kadastra apzīmējums 6498 003 0065, 3,6 ha platībā, Virgas pagastā, Priekules novadā, lauksaimniecības produkcijas ražošanai.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Zemes vienība „Brakšēni”, Virgas pag., Priekules nov., ir pašvaldībai piekrītoša ar Virgas pagasta padomes 2008.gada 03.septembra lēmumu 1.24 §, protokols Nr.10.

Saskaņā ar Priekules novada domes izdoto noteikumu „Par Priekules novada pašvaldības zemes nomu” (29.12.2009.gada lēmums 7.§, protokols Nr.17) 11.punktu, personīgās palīgsaimniecības un ganību platības iznomā uz laiku līdz 5 gadiem un 27.punktu - neapbūvētu pašvaldības zemesgabalu, kuri tiek izmantoti personisko palīgsaimniecību vajadzībām, nomas maksa ir 0.5% no kadastrālās vērtības.

            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr. 735 (01.04.2012.redakcijā) „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 17.punktu un 17.01.2013. Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 14 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Iznomāt ar 2013.gada 01.februāri ZS „Ozolbirzes”, reģ.Nr.52101024591, īpašnieks G[:] S[:], pašvaldībai piekrītošo zemes vienību Brakšēni3,6 ha lielā platībā, Virgas pag., Priekules nov., apzīmējums kadastrā 6498 003 0065, lauksaimniecības vajadzībām, slēdzot līgumu uz 5 (pieciem) gadiem, saskaņā ar lēmumam pievienoto grafisko pielikumu.

 

2. Noteikt gada nomas maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus.

 

3. Uzdot Virgas pagasta zemes lietu speciālistei M.K[:] 10 darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas sagatavot zemes nomas līgumu atbilstoši šim lēmumam.

 

4. Nomniekam divu mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks divu mēneša laikā neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

 

5. Pieņemto lēmumu nosūtīt  ZS „Ozolbirzes”, Ceriņu iela 8, Priekule, Priekules nov.

 

6. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

64.§ Par daļu no pašvaldībai piekrītošās zemes „Mediņi-Upesgrietēni”, Kalētu pag., Priekules nov., iznomāšanu I.A[:]

Priekules novada dome izskatījusi I[:] A[:], personas kods [:], dzīvojošas  [dzīvesvieta], 19.12.2012. iesniegumu ar lūgumu iznomāt zemi „Mediņi-Upesgrietēni” 2,25 ha platībā, kadastra apzīmējums 6464 006 0030, Kalētu pagastā, Priekules novadā, palīgsaimniecības vajadzībām.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Ar Kalētu pagasta padomes 24.11.2008. lēmumu, protokols Nr.11, zemes vienība “Mediņi-Upesgrietēni” 10,0 ha platībā, kadastra apzīmējums 6464 006 0030, Kalētu pag., piekrīt pašvaldībai kā palīgsaimniecības zeme.

Augstāk minētai zemes vienībai platība tiks precizēta no 10 ha uz 9,1 ha.

I.A[:] zemes gabals 2,25 ha platībā bija iznomāts, par ko bija noslēgts zemes nomas līgums. Līguma termiņš beidzās 2009.gada 31.decembrī, bet turpināja izmantot zemes gabalu.

Atbilstoši Priekules novada domes noteikumu „Par Priekules novada pašvaldības zemes nomu”, apstiprināti ar Priekules novada domes 29.12.2009.lēmumu Nr.7, protokols Nr.17,  11.punktam – personiskās palīgsaimniecības un ganību platības iznomā uz laiku līdz 5 gadiem un 27.punktam – zemes nomas maksa ir 0,5% no kadastrālās vērtības.

            Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā likumos noteiktos nodokļus.

            Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2012.gada 01.aprīļa noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 17.punktu,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 14 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons,  Gunta Jonauska, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Iznomāt ar 2013.gada 01.februāri I[:]A[:], personas kods [:], daļu no pašvaldībai piekrītošās zemes vienības Mediņi-Upesgrietēni2,55 ha lielā platībā (precizēta platība), Kalētu pag., Priekules nov., apzīmējums kadastrā 6464 006 0030, palīgsaimniecības vajadzībām, slēdzot līgumu uz 5 (pieciem) gadiem, saskaņā ar lēmumam pievienoto grafisko pielikumu.

 

2. Noteikt gada nomas maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus.

 

3. Uzdot Kalētu pagasta zemes lietu speciālistei M.K[:] 10 darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas sagatavot zemes nomas līgumu atbilstoši šim lēmumam.

 

4. Nomniekam divu mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks divu mēneša laikā neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

 

5. Pieņemto lēmumu nosūtīt I.A[:],  [dzīvesvieta].

 

6. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

65.§ Par daļu no zemes „Kūtiņas Lielā 10 ”, Bunkas pag., Priekules nov., iznomāšanu V.J[:]

Priekules novada dome izskatījusi V[:] J[:], dzīvojoša [dzīvesvieta], 09.01.2013. iesniegumu ar lūgumu iznomāt daļu no zemes ar nosaukumu „Kūtiņas Lielā 10”,  0,035 ha platībā, apzīmējums kadastrā 6446 005 0102, Bunkas pagastā, Priekules novadā, sakņu dārza vajadzībām.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

 Nekustamais īpašums „Kūtiņas Lielā 10” ar Priekules novada domes 26.11.2009. lēmumu Nr.14,  ieskaitīts pašvaldībai piekritīgajās zemēs.

Saskaņā ar Priekules novada domes izdoto noteikumu „Par Priekules novada pašvaldības zemes nomu” (29.12.2009. protokols Nr.17,7.§) 10.punktu, ir noteikts, ka sakņu dārzu iznomā uz laiku līdz 2 gadiem un 27.punktu, noteikts, ka neapbūvētu pašvaldības zemesgabalu, kuri tiek izmantoti personisko palīgsaimniecību vajadzībām, nomas maksa ir 0.5% no kadastrālās vērtības.

            Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”,   Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons,  Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav (Gunta Jonauska, pildot likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā” paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, šī lēmuma pieņemšanā nepiedalās), nolemj:

 

1. Iznomāt V[:] J[:], personas kods [:], zemes gabalu  0,035 ha platībā no zemes vienības ar nosaukumu Kūtiņas Lielā 10, apzīmējums kadastrā 6446 005 01020, sakņu dārza  vajadzībām, slēdzot līgumu uz 2 (diviem) gadiem, saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skici.

 

2. Noteikt nomas maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības un pieskaitot PVN. Papildus nomas maksai nomnieks maksā likumos noteiktos nodokļus.

 

3. Nomniekam divu mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks divu mēneša laikā neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

 

4. Par šī lēmuma izpildi atbildīga Bunkas pagasta Zemes lietu speciāliste I[:] L[:].

 

5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

6. Lēmuma izraksts nosūtāms V[:] J[:], [dzīvesvieta].

 

7. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

66.§ Par daļu no zemes „Kūtiņas Lielā 10”, Bunkas pag., Priekules nov., iznomāšanu G.J[:]

Priekules novada dome izskatījusi G[:] J[:], dzīvojošas[dzīvesvieta], 09.01.2013. iesniegumu ar lūgumu iznomāt daļu no zemes ar nosaukumu „Kūtiņas Lielā 10”,  0,035 ha platībā, apzīmējums kadastrā 6446 005 0102, Bunkas pagastā, Priekules novadā, sakņu dārza vajadzībām.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

 Nekustamais īpašums „Kūtiņas Lielā 10” ar Priekules novada domes 26.11.2009. lēmumu Nr.14, ieskaitīts pašvaldībai piekritīgajās zemēs.

Saskaņā ar Priekules novada domes izdoto noteikumu „Par Priekules novada pašvaldības zemes nomu” (29.12.2009. protokols Nr.17,7.§) 10.punktu, ir noteikts, ka sakņu dārzu iznomā uz laiku līdz 2 gadiem un 27.punktu, ir noteikts, ka neapbūvētu pašvaldības zemesgabalu, kuri tiek izmantoti personisko palīgsaimniecību vajadzībām, nomas maksa ir 0.5% no kadastrālās vērtības.

            Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav (Gunta Jonauska, pildot likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā” paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, šī lēmuma pieņemšanā nepiedalās), nolemj:

 

1. Iznomāt G[:] J[:], personas kods [:], zemes gabalu  0,035 ha platībā no zemes vienības ar nosaukumu Kūtiņas Lielā 10, Bunkas pag., Priekules nov., apzīmējums kadastrā 6446 005 01020, sakņu dārza  vajadzībām, slēdzot līgumu uz 2 (diviem) gadiem, saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skici.

 

2. Noteikt nomas maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības un pieskaitot PVN. Papildus nomas maksai nomnieks maksā likumos noteiktos nodokļus.

 

3. Nomniekam divu mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks divu mēneša laikā neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

 

4. Par šī lēmuma izpildi atbildīga Bunkas pagasta Zemes lietu speciāliste I[:] L[:].

 

5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

6. Lēmuma izraksts nosūtāms G[:] J[:],  [dzīvesvieta].

 

7. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

67.§ Par daļu no zemes „Kūtiņas Lielā 10 ”, Bunkas pag., Priekules nov., iznomāšanu E.L[:]

Priekules novada dome izskatījusi E[:] L[:], dzīvojoša [dzīvesvieta], 07.01.2013. iesniegumu ar lūgumu iznomāt daļu no zemes ar nosaukumu „Kūtiņas Lielā 10”,  0,035 ha platībā, apzīmējums kadastrā 6446 005 0102, Bunkas pagastā, Priekules novadā, sakņu dārza vajadzībām.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

 Nekustamais īpašums „Kūtiņas Lielā 10” ar Priekules novada domes 26.11.2009. lēmumu Nr.14 ieskaitīts pašvaldībai piekritīgajās zemēs.

Saskaņā ar Priekules novada domes izdoto noteikumu „Par Priekules novada pašvaldības zemes nomu” (29.12.2009. protokols Nr.17,7.§) 10.punktu, ir noteikts, ka sakņu dārzu iznomā uz laiku līdz 2 gadiem un 27.punktu, ir noteikts, ka neapbūvētu pašvaldības zemesgabalu, kuri tiek izmantoti personisko palīgsaimniecību vajadzībām, nomas maksa ir 0.5% no kadastrālās vērtības.

            Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 14 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons,  Gunta Jonauska, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Iznomāt E[:]L[:], personas kods [:}, zemes gabalu  0,035 ha platībā, no zemes vienības ar nosaukumu Kūtiņas Lielā 10, Bunkas pag., Priekules nov., apzīmējums kadastrā 6446 005 01020, sakņu dārza  vajadzībām, slēdzot līgumu uz 2 (diviem) gadiem, saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skici.

 

2. Noteikt nomas maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības un pieskaitot PVN. Papildus nomas maksai nomnieks maksā likumos noteiktos nodokļus.

 

3. Nomniekam divu mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks divu mēneša laikā neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

 

4. Par šī lēmuma izpildi atbildīga Bunkas pagasta Zemes lietu speciāliste I[:] L[:].

 

5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

6. Lēmuma izraksts nosūtāms E[:] L[:], [dzīvesvieta].

 

7. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

 

68.§ Par zemes „Irši”, Virgas pag., Priekules nov. , nomas līguma termiņa pagarināšanu I.S[:]

Priekules novada dome izskatījusi I[:] S[:], personas kods [:], dzīvojoša [dzīvesvieta], 24.01.2013. iesniegumu, ar lūgumu pagarināt 15.10.2007. zemes nomas līguma Nr.VPP-2007/105, noslēgts Virgas pagastā, termiņu par zemes vienības „Irši”, kadastra apzīmējums 6498 001 0095, Virgas pagastā, Priekules novadā, iznomāšanu.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

15.10.2007. starp Virgas pagasta padomi un I[:] S[:] noslēgts zemes nomas līgums Nr.VPP-2007/105 par zemes vienību ar nosaukumu „Irši” –1,4 ha, kadastra apzīmējums 6498 001 0095, Virgas pagastā, Priekules novadā, iznomāšanu. Līguma termiņš ir līdz 31.12.2012.

Zemes vienība „Irši”, Virgas pag., Priekules nov., ir pašvaldībai piekrītoša ar Virgas pagasta padomes 2008.gada 03.septembra lēmumu 1.24.§, protokols Nr.10.

I.S[:] ir izteicis vēlēšanos pagarināt zemes nomas līguma termiņu.

Saskaņā ar Priekules novada domes izdoto noteikumu „Par Priekules novada pašvaldības zemes nomu” (29.12.2009. lēmums 7.§, protokols Nr.17) 11.punktu, personīgās palīgsaimniecības un ganību platības iznomā uz laiku līdz 5 gadiem un 27.punktu, neapbūvētu pašvaldības zemesgabalu, kuri tiek izmantoti personisko palīgsaimniecību vajadzībām, nomas maksa ir 0.5% no kadastrālās vērtības.

            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 (01.04.2012. redakcijā) „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”4.,6.1.,6.3.,7.2.punktu,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 14 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons,  Gunta Jonauska, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Pagarināt 2007.gada 15.oktobrī starp Virgas pagasta padomi un Ilgvaru Sanderu noslēgto zemes nomas līgumu, pārslēdzot zemes nomas līgumu ar Ilgvaru Sanderu, personas kods 060263-11905, par zemes vienības ar nosaukumu „Irši”, kadastra apzīmējums 6498 001 0095, Virgas pag., Priekules nov., iznomāšanu uz 5 (pieciem) gadiem, saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skici (Pielikums Nr.1).

 

2. Noteikt nomas maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus. 

 

3. Uzdot Virgas pagasta pārvaldes zemes lietu speciālistei M.K[:] 10 darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas sagatavot zemes nomas līgumu atbilstoši šim lēmumam.

 

4. Nomniekam divu mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

 

5. Pieņemto lēmumu nosūtīt I.S[:], [dzīvesvieta].

 

6. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

 

69.§ Par zemes „Elejas”, Virgas pag., Priekules nov., nomas līguma termiņa pagarināšanu J.D[:]

Priekules novada dome izskatījusi J[:] D[:], personas kods [:}, dzīvojoša [dzīvesvieta], 14.01.2013. iesniegumu, ar lūgumu pagarināt 30.07.2007. zemes nomas līguma Nr.VPP-2007/95, noslēgta Virgas pagastā, termiņu par zemes vienības „Elejas”, kadastra apzīmējums 6498 002 0407, Virgas pagastā, Priekules novadā, iznomāšanu.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

30.07.2007. starp Virgas pagasta padomi un J[:]D[:] noslēgts zemes nomas līgums Nr.VPP-2007/95 par zemes vienību ar nosaukumu „Liepiņas” –3,2 ha, kadastra apzīmējums 6498 003 0452 un „Elejas”- 1,5 ha, kadastra apzīmējums 6498 002  0407, Virgas pagastā, Priekules novadā, iznomāšanu. Līguma termiņš ir līdz 31.12.2012.

Zemes vienība „Elejas”, Virgas pag., Priekules nov., ir pašvaldībai piekrītoša ar Virgas pagasta padomes 2008.gada 03.septembra lēmumu 1.24§, protokols Nr.10.

J.D[:] ir izteicis vēlēšanos pagarināt zemes nomas līguma termiņu.

Saskaņā ar Priekules novada domes izdoto noteikumu „Par Priekules novada pašvaldības zemes nomu” (29.12.2009. lēmums 7.§, protokols Nr.17) 11.punktu, personīgās palīgsaimniecības un ganību platības iznomā uz laiku līdz 5 gadiem un 27.punktu, neapbūvētu pašvaldības zemesgabalu, kuri tiek izmantoti personisko palīgsaimniecību vajadzībām, nomas maksa ir 0.5% no kadastrālās vērtības.

 

            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 (01.04.2012. redakcijā) „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 4.,6.1.,6.3.,7.2.punktu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 14 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons,  Gunta Jonauska, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Pagarināt 2007.gada 30. jūlijā starp Virgas pagasta padomi un J[:] D[:], noslēgto zemes nomas līgumu, pārslēdzot zemes nomas līgumu ar J[:] D[:], personas kods [:], par zemes vienības ar nosaukumu „Elejas”, kadastra apzīmējums 6498 002 0407, Virgas pag., Priekules nov., iznomāšanu uz 5 (pieciem) gadiem, saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skici (Pielikums Nr.1).

 

2. Noteikt nomas maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus. 

 

3. Uzdot Virgas pagasta pārvaldes zemes lietu speciālistei M.K[:] 10 darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas sagatavot zemes nomas līgumu atbilstoši šim lēmumam.

 

4. Nomniekam divu mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

 

5. Pieņemto lēmumu nosūtīt J.D[:], [dzīvesvieta].

 

6. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

 

70.§ Par zemes „Liepiņas”, Virgas pag., Priekules nov., nomas līguma termiņa pagarināšanu J.D[:]

Priekules novada dome izskatījusi J[:]D[:], personas kods [:], dzīvojoša [dzīvesvieta], 14.01.2013. iesniegumu, ar lūgumu pagarināt 30.07.2007. zemes nomas līguma Nr.VPP-2007/95, noslēgta Virgas pagastā, termiņu par zemes vienību „Liepiņas”, kadastra apzīmējums 6498 003 0452, Virgas pagastā, Priekules novadā, iznomāšanu.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

30.07.2007. starp Virgas pagasta padomi un J[:] D[:] noslēgts zemes nomas līgums Nr.VPP-2007/95 par zemes vienību ar nosaukumu „Liepiņas” –3,2 ha, kadastra apzīmējums 6498 003 0452 un „Elejas”- 1,5 ha, kadastra apzīmējums 6498 002  0407, Virgas pagastā, Priekules novadā, iznomāšanu. Līguma termiņš ir līdz 31.12.2012.

Zemes vienība „Liepiņas”, Virgas pag., Priekules nov., ir nodota zemēs zemes reformas pabeigšanai ar Virgas pagasta padomes 03.09.2008.lēmumu, protokols Nr.10.

J.D[:] ir izteicis vēlēšanos pagarināt zemes nomas līguma termiņu.

Atbilstoši likuma „Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937.gada Civillikuma saistību tiesības daļas spēkā stāšanās laiku un kārtību” 12.pantu, kas nosaka, kalīdz Zemesgrāmatu likuma atjaunošanai un īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatās nekustamās mantas nomas un īres līgumi, izņemot līgumus par dzīvojamo telpu īri, var tikt noslēgti uz laiku, ne ilgāku par pieciem gadiem, ja likumos nav paredzēti citi termiņi.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 18.3.punktu neapbūvēta zemesgabala nomas maksa gadā ir 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības un 7.¹ punktu - nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā likumos noteiktos nodokļus.

            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 (01.04.2012. redakcijā) „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”, 17.01.2013.Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 14 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons,  Gunta Jonauska, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Pagarināt 2007.gada 30.jūlijā starp Virgas pagasta padomi un J[:] D[:] noslēgto zemes nomas līgumu, pārslēdzot zemes nomas līgumu ar J[:] D[:], personas kods [:], par zemes vienības ar nosaukumu ”Liepiņas”3,2 ha, kadastra apzīmējums 6498 003 0452, Virgas pag., Priekules nov., iznomāšanu uz laiku līdz tiek atjaunotas zemes īpašuma tiesības uz minēto zemes gabalu vai tiek pieņemti jauni vai grozīti spēkā esošie likumi, Ministru kabineta noteikumi vai citi tiesību akti, bet ne ilgāk kā uz 5 (pieciem) gadiem, saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skici.  (Pielikums Nr.1).

 

2. Noteikt nomas maksu 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus.

 

3. Uzdot Virgas pagasta pārvaldes zemes lietu speciālistei M.K[:] 10 darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas sagatavot zemes nomas līgumu atbilstoši šim lēmumam.

 

4. Nomniekam divu mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

 

5. Pieņemto lēmumu nosūtīt J.D[:], [dzīvesvieta]

 

6. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

 

71.§ Par 11.03.2011. zemes Tirgus iela 2 un Parka iela 19B, Priekule, Priekules nov., nomas līguma pagarināšanu V.B[ :]

2013.gada 9.janvārī, reģ. Nr.3-13/36, Priekules novada pašvaldībā saņemts V[ :] B[ :], dzīvojoša [dzīvesvieta], iesniegums, kurā lūgts pagarināt 2011.gada 11.marta līgumu par zemes nomu Tirgus iela 2 un Parka iela 19B, Priekule.

Pamatojoties uz Priekules novada domes 24.02.2011. lēmumu (prot. Nr.3,45.§) 2011.gada 11.martā starp Priekules novada domi un V[ :] B[ :] tika noslēgts Zemes nomas līgums Nr.3-36/8/2011 par daļu no zemesgabala Tirgus iela 2, Priekule, apzīmējums kadastrā 6415 003 0168, un Parka iela 19B, Priekule, kadastra apzīmējums 6415 003 0156 2000 m² kopplatībā nomu, ganību ierīkošanai. Nomas līguma termiņš 2012.gada 28.februāris.

Pamatojoties uz Priekules novada domes 23.02.2012. lēmumu (prot. Nr.3,54.§) 2012.gada 19.martā tika noslēgta Vienošanās par grozījumiem 11.03.2011. Zemes nomas līgumā Nr.3-36/8/2011,  par līguma termiņa pagarināšanu līdz 2012.gada 31.decembrim.

         Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas nomu” 18. punkts nosaka, ka Neapbūvēta zemesgabala iznomātājs pēc tam, kad ir pieņemts Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 22.panta otrajā daļā minētais lēmums par zemesgabala iznomāšanu ar apbūves tiesībām, vai arī tad, kad neapbūvēta zemesgabala iznomātājs ir pieņēmis lēmumu par zemesgabala iznomāšanu bez apbūves tiesībām, nosaka nomas maksu 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā likumos noteiktos nodokļus. Pašvaldībai ir tiesības noteikt lielāku nomas maksas apmēru, izdodot saistošos noteikumus. Ja pašvaldības saistošie noteikumi nav izdoti, neapbūvēta zemesgabala nomas maksa gadā ir: „18.2. zemei pilsētās, kuru nodod pagaidu lietošanā sakņu (ģimenes) dārzu ierīkošanai - 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības”.

            Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties likuma „Par pašvaldībām”14.panta pirmās daļas 2.punktu, 2013.gada 17.janvāra Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, V.B[:] iesniegumu,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 14 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons,  Gunta Jonauska, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Pagarināt 2011.gada 11.martā starp Priekules novada domi un V[:] B[:] noslēgto Zemes nomas līgumu Nr.3-36/8/2011, izsakot zemes nomas līgumu jaunā redakcijā, par zemes nomu – daļu no rezerves zemes fonda zemes Tirgus iela 2, Priekule, kadastra apzīmējums 6415 003 0168 un daļu no rezerves zemes fonda zemes Parka iela 19B, Priekule, kadastra apzīmējums 6415 003 0156,  2000 m² kopplatībā, ganībām , nosakot:

            1.1. - nomas maksu 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības gadā;

1.2. - nomas līguma termiņu no 2013.gada 1.janvāra līdz 2016.gada 31.janvārim.

Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā likumos noteiktos nodokļus.

 

2. Priekules novada pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistei V. R[:] divu mēnešu laikā sagatavot šī lēmuma 1.punktam atbilstošu līgumu. 

 

3. Pieņemto lēmumu nosūtīt:

3.1. -1.eks.V.B[:], [dzīvesvieta];

3.2. -1.eks.Attīstības plānošanas nodaļas nekustamo īpašumu speciālistei V.R[:]

.

4. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmajai daļai, 76.panta pirmajai daļai, 79.panta pirmajai daļai šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Liepājas Tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, LV-3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

 

72.§ Par 01.02.2010. zemes Smilšu iela 21, Priekule, Priekules nov., nomas līguma pagarināšanu I.K[ :]

2013.gada 9.janvārī reģ. Nr.3-13/43, Priekules novada pašvaldībā saņemts I[ :] K[ :], [dzīvesvieta], iesniegums, kurā lūgts pagarināt 2010.gada 1.februāra zemes nomas līgumu par daļu no zemesgabala Smilšu ielā 21, Priekulē, nomu.

 2010.gada 28.janvārī  Priekules novada dome pieņēma  lēmumu (prot. Nr.1,23.§)  iznomāt I[ :] K[ :] zemesgabalu 10120 m² kopplatībā  ganību un koku aploku ierīkošanai, 2010.gada 1.februārī noslēdzot Zemes nomas līgumu Nr.3-36/7-2010. Nomas līguma termiņš 2010.gada 31.decembris.

2011.gada 3.februārī starp Priekules novada domi un I[ :] K[ :] tika noslēgta Vienošanās par 01.02.2010. Zemes nomas līguma Nr.3-36/7-2010 pagarināšanu (pamatojums-Priekules novada domes 27.01.2011. lēmums (prot. Nr. 2,44.§)), 10470 m² kopplatībā.

Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumi Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas nomu” 18. punkts nosaka, ka Neapbūvēta zemesgabala iznomātājs pēc tam, kad ir pieņemts Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 22.panta otrajā daļā minētais lēmums par zemesgabala iznomāšanu ar apbūves tiesībām, vai arī tad, kad neapbūvēta zemesgabala iznomātājs ir pieņēmis lēmumu par zemesgabala iznomāšanu bez apbūves tiesībām, nosaka nomas maksu 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā likumos noteiktos nodokļus. Pašvaldībai ir tiesības noteikt lielāku nomas maksas apmēru, izdodot saistošos noteikumus. Ja pašvaldības saistošie noteikumi nav izdoti, neapbūvēta zemesgabala nomas maksa gadā ir: „18.2. zemei pilsētās, kuru nodod pagaidu lietošanā sakņu (ģimenes) dārzu ierīkošanai - 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības”.

            Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 2013.gada 17.janvāra Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, I.K[:] iesniegumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 14 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons,  Gunta Jonauska,  Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Pagarināt 2010.gada 1.februārī starp Priekules novada domi un I[:] K[:] noslēgto Zemes nomas līgumu Nr.3-36/7-2011, izsakot  zemes nomas līgumu jaunā redakcijā,  par zemes nomu – daļu no  Priekules novada pašvaldībai piekrītoša zemes gabala Smilšu iela 21, Priekule, kadastra apzīmējums 6415 005 0024, 10470 m² kopplatībā, ganību  un koka aploka ierīkošanai, nosakot:

            1.1. nomas maksu 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības gadā;

1.2. nomas līguma termiņu no 2013.gada 1.janvāra līdz 2016.gada 31.janvārim.

Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā likumos noteiktos nodokļus.

 

2. Priekules novada pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistei V. R[:] divu mēnešu laikā sagatavot šī lēmuma 1.punktam atbilstošu līgumu. 

 

3. Pieņemto lēmumu nosūtīt:

3.1.      - 1.eks.I.K[:]: [dzīvesvieta],

3.2.      -1.eks.Attīstības plānošanas nodaļas nekustamo īpašumu speciālistei V.R[:].

 

4. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmajai daļai, 76.panta pirmajai daļai, 79.panta pirmajai daļai šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Liepājas Tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, LV-3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

 

73.§ Par zemes „Mazkupši”, Virgas pag., Priekules nov., nomas līguma termiņa pagarināšanu P. Ž[ :]

Priekules novada dome izskatījusi P[ :] Ž[ :], personas kods [ :], dzīvojošas [dzīvesvieta], 18.12.2012. iesniegumu ar lūgumu pagarināt 30.07.2007. zemes nomas līguma Nr.VPP-2007/92, noslēgts Virgas pagastā, termiņu par zemes vienības „Mazkupši”, kadastra apzīmējums 6498 003 0086, Virgas pagastā, Priekules novadā, iznomāšanu. Iesniegumam pievienota 1996.gada 17.decembra vienošanās par namīpašuma privatizāciju kopija.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

30.07.2007. starp Virgas pagasta padomi un P[ :] Ž[ :] noslēgts zemes nomas līgums Nr.VPP-2007/92 par apbūvētas zemes vienības ar nosaukumu „Mazkupši” – 2,1 ha, kadastra apzīmējums 6498 003 0086, Virgas pagastā, Priekules novadā, iznomāšanu, kā ēku īpašniekam. Līguma termiņš ir līdz 31.12.2012.

Zemes vienība „Mazkupši”, Virgas pag., Priekules nov., ir pašvaldībai piekrītoša ar Virgas pagasta padomes 2008.gada 03.septembra lēmumu 1.24§, protokols Nr.10.

Zemes vienība „Mazkupši”, kadastra apzīmējums 6498 003 0086, Virgas pagastā, ir apbūvēta. Uz tās atrodas dzīvojamā māja ar palīgēkām, kuras saskaņā ar 1996.gada 17.decembrī sastādīto vienošanos par namīpašuma privatizāciju, ko apliecinājusi zvērināts notārs L.M[ :] (iereģistrēts ar Nr.5257), pieder P[ :]Ž[ :].

P.Ž[ :] ir izteikusi vēlēšanos pagarināt zemes nomas termiņu.

Saskaņā Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 (01.04.2012. redakcijā) „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 7.2.punktu, ir noteikts, ka apbūvēta zemesgabala nomas maksu gadā nosaka 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Nomnieks papildus nomas maksai maksā iznomātājam likumos noteiktos nodokļus.

Atbilstoši likuma „Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937.gada Civillikuma saistību tiesības daļas spēkā stāšanās laiku un kārtību” 12.pantu, kas nosaka, kalīdz Zemesgrāmatu likuma atjaunošanai un īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatās nekustamās mantas nomas un īres līgumi, izņemot līgumus par dzīvojamo telpu īri, var tikt noslēgti uz laiku, ne ilgāku par pieciem gadiem, ja likumos nav paredzēti citi termiņi.

 

            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 (01.04.2012. redakcijā) „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”4.,6.1.,6.3.,7.2.punktu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 14 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons,  Gunta Jonauska, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Pagarināt 2007.gada 30.jūlijā starp Virgas pagasta padomi un P[:]Ž[:] noslēgto zemes nomas līgumu, pārslēdzot zemes nomas līgumu ar P[:] Ž[:], personas kods [:], par apbūvētas zemes vienības ar nosaukumu ”Mazkupši”2,1 ha, kadastra apzīmējums 6498 003 0086, Virgas pag., Priekules nov., iznomāšanu uz 5 (pieciem) gadiem, saskaņā grafisko pielikumu (pielikums Nr.1).

 

2. Noteikt nomas maksu gadā 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus.

 

3. Uzdot Virgas pagasta pārvaldes zemes lietu speciālistei M.K[:] 10 darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas sagatavot zemes nomas līgumu atbilstoši šim lēmumam.

 

4. Nomniekam divu mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

 

5. Pieņemto lēmumu nosūtīt P.Ž[:], [dzīvesvieta].

 

6. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

 

74.§ Par grozījumiem 02.09.2009. zemes „Ūsiņas”, Virgas pag., Priekules nov., nomas līgumā ar B.S[:]

Priekules novada dome izskatījusi Virgas pagasta zemes lietu speciālistes M[:] K[:], 15.01.2013. iesniegumu ar lūgumu veikt grozījumus 02.09.2009. lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.26/2009  1.1.apakšpunktā aizstājot ciparu „5,0” ar „3,6”.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Starp Priekules novada domi un B[:]S[:], dzīvojošu [dzīvesvieta], 2009.gada 02.septembrī tika noslēgts Lauku apvidus zemes nomas līgums  Nr.26/2009 par zemes „Ūsiņas” 5,0 ha platībā, Virgas pag., Priekules nov., iznomāšanu.

Priekules novada dome 2012.gada 23.februārī pieņēma lēmumu Nr.59.§, protokols Nr.3 „Par platības precizēšanu zemes vienībai „Ūsiņas”, Virgas pag., Priekules nov.”, kurā zemei precizēta platība no 5,0 ha uz 3,6 ha.

            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 17.01.2013. Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 14 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons,  Gunta Jonauska, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Izdarīt grozījumus 02.09.2009. lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.26/2009 1.1.apakšpunktā aizstājot ciparu „5,0” ar „3,6”.

 

2. Uzdot Virgas pagasta pārvaldes zemes lietu speciālistei M. K[:] 10 darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas sagatavot grozījumus atbilstoši šim lēmumam.

 

3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

 

75.§ Par grozījumiem 01.11.2011. zemes „Pie Kalnbērziem”, Kalētu pag., Priekules nov., nomas līgumā ar P.Ž[:]

Priekules novada dome izskatījusi Kalētu pagasta zemes lietu speciālistes M[:] K[:], 02.01.2013. iesniegumu ar lūgumu veikt grozījumus 01.11.2011. starp Priekules novada domi un P.Ž[:] noslēgtajā zemes nomas līguma Nr.3-36/59-2011 pirmajā daļā 1.1.1. punktā, to izsakot šādā redakcijā – adrese „Pie Kalnbērziem”, Kalētu pagastā, Priekules novadā, platība 0,3518 ha, kadastra apzīmējums 6464 004 0170.  .

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

2011.gada 01.novembrī starp Priekules novada domi  un P[:] Ž[:] tika noslēgts zemes nomas līgums  Nr.3-36/59-2011, par zemes ar nosaukumu „Pie Kalnbērziem”, kadastra apzīmējums 6464 004 0170 – 0,8 ha un 6464 004 0151 – 0,1 ha, Kalētu pagastā Priekules novadā, nomu.

Ar Priekules novada domes 2012.gada 23.februāra lēmumu Nr.58.§, protokols Nr.3, augstāk minētās zemes vienības apvienotas vienā zemes gabalā un precizēta platība.

            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Zemes nomas līguma Nr.3-36/59-2011 6.punkta 6.2.apakšpunktu, 17.01.2013. Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 14 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons,  Gunta Jonauska, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Izdarīt 01.11.2011. starp Priekules novada domi un P[:]Ž[:] noslēgtajā zemes nomas līguma Nr.3-36/59-2011, 1.1.punkta 1.1.1.apakšpunktā grozījumus, to izsakot šādā redakcijā: „ „Pie Kalnbērziem”, Kalētu pag., Priekules nov., platība 0,3518 ha, kadastra apzīmējums 6464 004 0170”.

 

2. Uzdot Kalētu pagasta pārvaldes zemes lietu speciālistei M. K[:] 10 darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas sagatavot grozījumus atbilstoši šim lēmumam.

 

3. Pieņemto lēmumu nosūtīt P.Ž[:], [dzīvesvieta].

 

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

 

76.§ Par zemes lietošanas mērķa maiņu nekustamajiem īpašumiem „Baroniņi” un „Kārklieni”, Virgas pag., Priekules nov.

Priekules novada dome izskatījusi Virgas pagasta pārvaldes zemes lietu speciālistes M[:]K[:], 07.01.2013. iesniegumu ar lūgumu mainīt zemes lietošanas mērķi nekustamajiem īpašumiem „Baroniņi” 4,3 ha lielā platībā, kadastra apzīmējums 6498 002 0158, no sportam un atpūtai aprīkotām dabas teritorijām uz lauksaimnieciska rakstura uzņēmuma apbūve, kods 1003 un „Kārklieni” 0,8 ha, kadastra apzīmējums 6498 002 0168, no sportam un atpūtai aprīkotām dabas teritorijām uz dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa, kods 0501.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Pašvaldībai piekrītošajiem nekustamajiem īpašumiem „Baroniņi” 4,3 ha kopplatībā, kadastra Nr.6498 002 0158 un „Kārklieni” 0,8 ha kopplatībā, kadastra Nr.6498 002 0168, Virgas pagastā, Priekules novadā, ir noteikts zemes lietošanas mērķis – sportam un atpūtai aprīkotās dabas teritorijas, kods 0503.

 Saskaņā ar Priekules novada Domes 28.01.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.4 „Par Priekules novada teritoriālo vienību teritorijas plānojumu apstiprināšanu” Virgas pagasta teritorijas grafisko karti „Teritorijas atļautā un plānotā izmantošana” zemes vienība „Baroniņi” atrodas ražošanas un darījumu apbūves teritorijā un zemes vienība „Kārklieni” – dabas un apstādījumu teritorijā.

Saskaņā ar LR Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 18.punktu nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiņu var ierosināt pašvaldības institūcija.

             Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 13.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 2., 17.7. un 18.punktu, 17.01.2013. Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 14 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons,  Gunta Jonauska,  Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Mainīt nekustamajam īpašumam „Baroniņi”, 4,3 ha lielā platībā, kadastra apzīmējums 6498 002 0158, Virgas pag., Priekules nov., nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no sportam un atpūtai aprīkotām dabas teritorijām (NĪLM kods 0503), uz lauksaimnieciska rakstura uzņēmuma apbūve, NĪLM kods 1003.

 

2. Mainīt nekustamajam īpašumam „Kārklieni” 0,8 ha lielā platībā, kadastra apzīmējums 6498 002 0168, Virgas pag., Priekules nov., nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no sportam un atpūtai aprīkotām dabas teritorijām (NĪLM kods 0503), uz dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa, NĪLM kods 0501.

 

3. Pieņemto lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālai nodaļai, Graudu ielā 27/29, Liepāja, LV-3401.

 

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4, LV-3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

 

 

77.§ Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai „Mežmalas”, Kalētu pag., Priekules nov.

Priekules novada dome izskatījusi Kalētu pagasta pārvaldes zemes lietu speciālistes M[ :]K[ :], 07.01.2013. iesniegumu ar lūgumu mainīt zemes vienībai „Mežmalas” 0,5812 ha lielā platībā, kadastra apzīmējums 6464 001 0256, Kalētu pagastā, Priekules novadā, lietošanas mērķi no komercdarbības objektu apbūves zemes uz neapgūta ražošanas objektu apbūves zemi, kods 1000.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Ar Priekules novada domes 26.07.2012. lēmumu, protokols Nr.9, G[ :] G[ :] izbeigtas zemes lietošanas tiesības uz augstāk minēto zemi un piešķirtas zemes pirmnomas tiesības. Zeme ir pašvaldībai piekrītoša.

 Zemes vienībai ir noteikts lietošanas mērķis 0801 – komercdarbības objektu apbūve. Uz tās atradās degvielas bāze. G.G[ :] Kalētu pagasta pārvaldē iesniedza Liepājas reģiona novadu būvvaldes 11.12.2012. izsniegtu izziņu Nr.1-12/113 „Par ēku nojaukšanu „Mežmalas”, Kalētu pagasts, Priekules novads”. No kadastra reģistra ēka ar kadastra apzīmējumu 6464 001 0256 001 dzēsta 2012.gada 20.decembrī.

  Saskaņā ar Priekules novada Domes 28.01.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.4 „Par Priekules novada teritoriālo vienību teritorijas plānojumu apstiprināšanu” Kalētu pagasta teritorijas grafisko karti, zemes vienība atrodas esošajās ražošanas un tehniskās apbūves teritorijā. Ražošanas objektu un tehniskās apbūves teritorija plānojumā tiek noteikta, lai nodrošinātu rūpnieciskās un lauksaimnieciskās ražošanas attīstību, tehniskās apkalpes, kā arī transporta un noliktavu saimniecības attīstības iespējas.

Pašreiz zemes vienība ir neapbūvēta.

 Saskaņā ar LR Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 18.punktu nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiņu var ierosināt pašvaldības institūcija.

             Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 13.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 2., 17.7. un 18.punktu, 17.01.2013. Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 14 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons,  Gunta Jonauska, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Mainīt zemes vienībai „Mežmalas” 0,5812 ha lielā platībā, kadastra apzīmējums 6464 001 0256, Kalētu pag., Priekules nov., nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no komercdarbības objektu apbūves zemes (NĪLM kods 0801) uz neapgūta ražošanas objektu apbūves zemi (NĪLM kods 1000).

 

2. Pieņemto lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālai nodaļai, Graudu ielā 27/29, Liepāja, LV-3401.

 

3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4, LV-3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

 

 

78.§ Par divu zemes gabalu atdalīšanu no nekustamā īpašuma [adrese] un nosaukumu „Druvienas” un „Olīši” piešķiršanu

Priekules novada dome izskatījusi  A[:]R[:], personas kods [:], dzīvojoša [dzīvesvieta], 07.01.2013. iesniegumu par nekustamā īpašuma [adrese], kadastra Nr.[:],  sadalīšanu, atdalot divas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [:],  4,91 ha platībā un [:],  2,5 ha platībā. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu [:] piešķirt nosaukumu „Olīši” un ar kadastra apzīmējumu [:] piešķirt nosaukumu „Druvienas”. Zemes lietošanas mērķis netiek mainīts.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums „Pavasari”, Virgas pag., Priekules nov., pieder A[:] [:], kurš reģistrēts Liepājas zemesgrāmatu nodaļas Virgas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā ar Nr.1000 0051 4544.

Nekustamais īpašums [adrese], 8,9075 ha kopplatībā, kadastra Nr.[:], sastāv no 3 (trim) atsevišķām zemes vienībām.

Īpašnieks vēlas atdalīt no nekustamā īpašuma [adrese], kadastra Nr.[:}, zemes vienību 4,91 ha platībā, kadastra apzīmējums [:], piešķirot nosaukumu „Olīši” un zemes vienību 2,5 ha platībā, kadastra apzīmējums [:], piešķirot nosaukumu „Druvienas”, nosakot zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.

 Uz atdalāmām zemes vienībām ēkas un būves neatrodas.

Zemes ierīcības likums neparedz izstrādāt zemes ierīcības projektu īpašuma sadalīšanai atsevišķos īpašumos, kas reāli dabā ir atdalīti, zemes robežu plānā iezīmētas atsevišķas zemes vienības.

             Pamatojoties uz likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 19.panta pirmās daļas 1.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, Priekules novada Domes 28.01.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.4 „Par Priekules novada teritoriālo vienību teritorijas plānojumu apstiprināšanu” un  17.01.2013. Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 14 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons,  Gunta Jonauska, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma [adrese], kadastra Nr.[:]:

1.1. zemes vienību ar kadastra apzīmējumu [:]  4,91 ha platībā,

1.2. zemes vienību ar kadastra apzīmējumu [:]  2,5 ha platībā, saskaņā ar grafisko pielikumu (Pielikums Nr.1, Nr.2).

 

2. Atdalāmajām zemes vienībām piešķirt nosaukumu un noteikt zemes lietošanas mērķi:

2.1. ar kadastra apzīmējumu [:] – „Olīši”. Zemes lietošanas mērķis- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM kods 0101.

2.2. ar kadastra apzīmējumu [:] – „Druvienas”. Zemes lietošanas mērķis- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM kods 0101.

 

3. Pieņemto lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālai nodaļai, Graudu ielā 27/29, Liepāja, LV-3401 un A[:] R[:], [adrese].

 

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4, LV-3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

 

79.§ Par zemes gabala atdalīšanu no nekustamā īpašuma [adrese], un nosaukuma „Upeslīči” piešķiršanu

Priekules novada dome izskatījusi  M[:] L[:], personas kods [:], dzīvojoša [dzīvesvieta], 07.01.2013. iesniegumu, iereģistrēts ar Nr.3-13/23, par nekustamā īpašuma [adrese], kadastra Nr.[:], sadalīšanu, atdalot vienu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu [:],  5,5 ha platībā un nosaukuma „Upeslīči” piešķiršanu. Zemes lietošanas mērķis - lauksaimniecība.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums [adrese], pieder M[:] L[:] un reģistrēts Liepājas zemesgrāmatu nodaļas Kalētu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā ar Nr.37.

Nekustamais īpašums [adrese], 18,6 ha kopplatībā, kadastra Nr.[:], sastāv no 6 (sešām) atsevišķām zemes vienībām.

Īpašnieks vēlas atdalīt no nekustamā īpašuma [adrese], kadastra Nr.[:], zemes vienību 5,5 ha platībā, kadastra apzīmējums [:], piešķirot nosaukumu „Upeslīči” un nosakot zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.

Uz atdalāmās zemes vienības ēkas un būves neatrodas.

Zemes ierīcības likums neparedz izstrādāt zemes ierīcības projektu īpašuma sadalīšanai atsevišķos īpašumos, kas reāli dabā ir atdalīti, zemes robežu plānā iezīmētas atsevišķas zemes vienības.

             Pamatojoties uz likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 19.panta pirmās daļas 1.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, Priekules novada Domes 28.01.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.4 „Par          Priekules novada teritoriālo vienību teritorijas plānojumu apstiprināšanu” un  17.01.2013. Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 14 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons,  Gunta Jonauska, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma [adrese], kadastra Nr. [:], zemes vienību ar kadastra apzīmējumu [:]  5,5 ha platībā, saskaņā ar grafisko pielikumu. (Pielikums Nr.1)

 

2. Atdalāmajai zemes vienībai piešķirt nosaukumu „Upeslīči” un noteikt zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM kods 0101.

 

3. Pieņemto lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālai nodaļai, Graudu ielā 27/29, Liepāja, LV-3401 un M.L[:], [dzīvesvieta].

 

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4, LV-3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

 

 

80.§ Par nekustamā īpašuma Zviedru vārti 1, Priekule, Priekules novads, pirkuma līguma izpildi

2010.gada 5.jūlijā, pamatojoties uz 25.02.2010. Priekules novada domes lēmumu (prot. Nr.3) 19.§ „Par nekustamā īpašuma – ēkas Zviedru vārti 1, Priekule, Priekules nov., atsavināšanu”, Priekules novada domes 25.03.2010. lēmumu (prot. Nr.7) 18.§  ”Par nekustamā īpašuma Zviedru vārti 1, Priekule, Priekules nov., izsoles noteikumu un nosacītās cenas apstiprināšanu”, Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likums, tika noslēgts Nekustamā īpašuma pirkuma līgums Nr.3-32/301 (turpmāk-Līgums)  par to, ka Pārdevējs (Priekules novada dome) pārdod un Pircējs (SIA „Niedres & Ko”),  vienotais reģistrācijas numurs 42103045327, juridiskā adrese Lauktehnikas iela 1C, Grobiņa, valdes locekļa J[:]P[:] personā nopirka  nekustamo īpašumu ēku - Zviedru vārti 1, Priekule, Priekules nov., kadastra numurs 6415 507 0010. Nekustamā īpašuma pārdošanas cena 12 000 Ls.

            Saskaņā ar Līguma 3.punkta 3.4.apakšpunkta nosacījumiem, Objektu drīkst izmantot tikai viesnīcas, viesu nama ierīkošanai, kurai jāsāk darboties ne vēlāk kā ar 2013.gada 1.februāri. Par Līguma 3.punkta 3.4.apakšpunkta  neizpildīšanu, Pārdevējs ir tiesīgs uzlikt un iekasēt līgumsodu līdz 12 000 Ls (divpadsmit tūkstoši lati).

Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 62.panta pirmo daļu, kas nosaka, ja lemjot par tāda administratīvā akta izdošanu, kurš varētu būt nelabvēlīgs adresātam vai trešajai personai, iestāde noskaidro un izvērtē adresāta vai trešās personas viedokli un argumentus šajā lietā, uz 2013.gada 17.janvāra Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdi bija uzaicināts Pircējs SIA „Niedres & KO„ valdes loceklis J[:]P[:}.

Uzaicinājums Pircējam ierasties uz 17.01.2013. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdi nosūtīts ierakstītā (vēstulē) pasta sūtījumā 14.12.2012. Nr. 3-06/1580 ar precizējumiem uzaicinājumā (par sēdes norises laiku) 21.12.2012. Pircējs piedalījās Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē.

             Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmo daļu, 2010.gada 5.jūlija Nekustamā īpašuma pirkuma līgumu Nr.3-32/301, 2013.gada 17.janvāra Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 14 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons,  Gunta Jonauska, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1.      Rekomendēt SIA „Niedres & Ko” valdes loceklim J[:]P[:] mēneša laikā noreģistrēt nekustamo īpašumu -  ēkas Zviedru vārti 1, Priekule, Priekules nov., Zemesgrāmatā un reģistra kopiju iesniegt Priekules novada domei.

 

2.      Jautājumu izskatīt Priekules novada domes sēdē pēc ēkas Zviedru vārti 1, Priekule, Priekules nov., Zemesgrāmatas reģistra kopijas saņemšanas.

 

3.      Uzdot Priekules novada domes nekustamo īpašumu speciālistei V[:] R[:] par pieņemto lēmumu paziņot J[:] P[:].