31.10.2013. domes sēdē pieņemtie lēmumi (protokols nr.8)

41. § Par īres un komunālo pakalpojumu maksājumu parāda piedziņu no N.N.

 2013.gada 18.oktobrī Priekules novada pašvaldības domē saņemts Priekules novada pašvaldības domes grāmatvedes I. Sokolovskas iesniegums ar lūgumu lemt par īres un komunālo pakalpojumu maksājumu parāda piedziņu no N. N..

            Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus un Domes rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts sekojošais:

 

1.Starp Priekules pagasta padomi, Priekules novada domi un N. N., personas kods[:], noslēgti sekojoši līgumu:

-          1998.gada 13.februārī „Dzīvojamās telpas īres līgums” par dzīvokli [adrese]., Kalneniekos, Priekules pagastā;

-          2010.gada 1.martā „Līgums Nr.8-2.G/PP/16 par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu”;

-          2010.gada 1.martā „Līgums Nr.8-2.Ū/PP/27 par ūdensapgādes pakalpojumu izmantošanu”;

-          2012.gada 1.martā „Līgums Nr.8-2.K/PP/14 par kanalizācijas pakalpojumu izmantošanu”.

2.Īrniece N. N. nav izpildījusi augstāk minēto līgumu nosacījumus – nav pilnībā norēķinājusies par īres maksu un saņemtajiem komunālajiem pakalpojumiem, tāpēc izveidojies parāds Ls 287,60 apmērā.

      Parāds sastāv no:  

-     īres maksa 01.07.2010. – 31.10.2013. Ls 215,35;

-          atkritumu apsaimniekošana 01.04.2011. – 31.10.2013. Ls 64,20;

-          ūdens apgāde 01.04.2012. – 30.04.2012. Ls 8,05.

3.Dzīvokļa Nākotnes ielā 10. - 6., Priekules pagastā kopējā platība ir 49,0 m2, tajā ir divas istabas, malkas krāsns apkure, ūdensvads.

4.2012.gada 3.oktobrī N.N. tika nosūtīts atgādinājums (Nr.3-06/1210 no 02.10.2012.) par parāda esamību un aicinājums to līdz 2012.gada 31.oktobrim labprātīgi samaksāt vai noslēgt vienošanos par parāda samaksu. Uz šo uzaicinājumu netika atbildēts.

2013.gada 3.septembrī N.N. tika nosūtīts atkārtots atgādinājums (Nr.3-06/23 no 28.08.2012.) par parāda esamību un aicinājums to līdz 2012.gada 20.septembrim labprātīgi samaksāt.

Līdz pat 2013.gada 24.oktobrim N.N. uz vēstuli nav atbildējusi un parādu nav samaksājusi.

5.Pēdējais maksājums no N.N. Ls 6,90 apmērā saņemts 2012. gada 7.decembrī.

6.Ikmēneša maksājums par īri un komunālajiem pakalpojumiem minētajā dzīvoklī ir sekojošs:

-          īres maksa Ls 8,82;

-          atkritumu izvešana (2 cilvēkiem) Ls 2,11;

-          Kopā mēnesī Ls 10,93.

Ūdens patēriņa un kanalizācijas apsaimniekošanas uzskaite notiek ar ūdens skaitītājiem. Jānorēķinās ik mēnesi par faktiski patērēto daudzumu.

 

Pamatojoties uz visu iepriekš minēto, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 1.daļas 4) punktu un finanšu komitejas 24.10.2013. lēmumu, Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Alda Binfelde, Ainars Cīrulis, Andris Džeriņš, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Ilgonis Šteins, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Vērsties tiesā ar prasības pieteikumu par īres un komunālo maksājumu parāda piedziņu no N. N., personas kods [:], dzīvojoša [adrese], Kalneniekos, Priekules pagastā, Priekules novadā, par dzīvokli [adrese], Kalneniekos, Priekules pagastā, Priekules novadā Ls 287,60 (Divi simti astoņdesmit septiņi lati, 60 santīmi) apmērā.

2.Uzdot Priekules novada domes juristei I. Avotiņai sagatavot prasības pieteikumu tiesai un divu mēnešu laikā no šī lēmuma stāšanās spēkā iesniegt to tiesā.

3.Lēmums nosūtāms:

-          N. N., [adrese], Kalneniekos, Priekules pagastā, Priekules novadā;

-          Priekules pagasta saimniecības daļas vadītājam E. Rubezim;

-          Priekules novada domes juristei I. Avotiņai;

-          Priekules novada domes finanšu nodaļai.

4.   Atbildīgais par šī lēmuma izpildes kontroli Priekules novada pašvaldības izpilddirektors A. Razma.

 

42.§ Par īres un komunālo pakalpojumu maksājumu parāda piedziņu no F. R.

 Priekules novada dome izskatīja F. R. 2013.gada 10.septembra iesniegumu (reģistrēts 10.09.2013., indekss Nr.3-13/1155) ar lūgumu neuzsākt parāda piedziņas procesu par īres maksājumu parādu, jo viņa apņemas sākot no 2013.gada 30.septembra ik mēnesi samaksāt vismaz Ls 23,00 īres parāda un kārtējo maksājumu segšanai.

            Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus un Domes rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts sekojošais:

1.      Starp Priekules pagasta pašvaldību un F. R., personas kods [:], 2008.gada 3.martā noslēgts „Dzīvojamās telpas īres līgums” par dzīvokļa [adrese], Priekules pagastā īri.

2.      Īrniece F. R. nav izpildījusi augstāk minētā līguma nosacījumus – nav pilnībā norēķinājusies par īres maksu, tāpēc izveidojies parāds Ls 338,97 apmērā par laiku 01.07.2008. – 30.09.2013.

3.      Dzīvokļa [adrese], Priekules pagastā kopējā platība ir 66,9 m2, tajā ir divas istabas, krāsns apkure, ūdens pieejams akā.

4.      Pēdējais maksājums no F.R. Ls 23,00 apmērā saņemts 2013. gada 13.septembrī.

5.      2012.gada 31.augustā F.R. tika nosūtīts atgādinājums (Nr.3-06/1114 no 30.08.2012.) par parāda esamību un aicinājums to līdz 2012.gada 15.septembrim labprātīgi samaksāt.

2013.gada 26.augustā F.R. tika nosūtīts atgādinājums Nr.3-06/859 par parāda esamību un aicinājums to līdz 2013.gada 4.oktobrim labprātīgi samaksāt.

6.      2013.gada 10.septembrī F.R. sarunā ar grāmatvedi .I Sokolovsku pauda, ka viņa atzīst parāda esamību un ir gatava ik mēnesi maksāt Ls 23,00, lai segtu īres maksas parādu un kārtējos maksājumus par īri.

Ikmēneša maksājums par īri minētajā dzīvoklī ir Ls 8,03.

Pamatojoties uz visu iepriekš minēto, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 1.daļas 4) punktu un Finanšu komitejas 24.10.2013. lēmumu, Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot„par” - 13 deputāti Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Inese Kuduma, Alda Binfelde, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze, Malda Andersone, Ilgonis Šteins, Arnis Kvietkausks, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Andris Džeriņš, Gražina Ķervija; ’’pret’’- nav, ‘’atturas’’ – nav, nolemj:

 

1.      Vērsties tiesā ar prasības pieteikumu par īres un komunālo maksājumu parāda piedziņu no F. R., personas kods [:], dzīvojošas [adrese], Priekules pagastā, Priekules novadā, par dzīvokli [adrese], Priekules pagastā, Priekules novadā Ls 338,97 (Trīs simti trīsdesmit astoņi lati, 97 santīmi) apmērā.

2.      Uzdot Priekules novada domes juristei I. Avotiņai sagatavot prasības pieteikumu tiesai un divu mēnešu laikā no šī lēmuma stāšanās spēkā iesniegt to tiesā.

3.      Lēmums nosūtāms:

-          F. R., personas kods [:], [adrese], Priekules pagastā, Priekules novadā;

-          Priekules pagasta saimniecības daļas vadītājam E. Rubezim;

-          Priekules novada domes juristei I. Avotiņai;

-          Priekules novada domes finanšu nodaļai.

4.   Atbildīgais par šī lēmuma izpildes kontroli Priekules novada pašvaldības izpilddirektors A. Razma.

43. § Par īres un komunālo pakalpojumu maksājumu parāda piedziņu no J.K.

 2013.gada 18.oktobrī Priekules novada pašvaldības domē saņemts Priekules novada pašvaldības domes grāmatvedes I. Sokolovskas iesniegums ar lūgumu lemt par īres un komunālo pakalpojumu maksājumu parāda piedziņu no J.K..

 

            Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus un Domes rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts sekojošais:

 

1.Starp Priekules pagasta padomi, Priekules novada domi un J. K., personas kods[:], noslēgti sekojoši līgumu:

-          2003.gada 27.novembrī „Dzīvojamās telpas īres līgums” par dzīvokli [adrese]., Kalneniekos, Priekules pagastā;

-          2010.gada 1.martā „Līgums Nr.8-2.G/PP/17 par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu”;

-          2010.gada 1.martā „Līgums Nr.8-2.Ū/PP/28 par ūdensapgādes pakalpojumu izmantošanu”;

-          2012.gada 1.martā „Līgums Nr.8-2.K/PP/15 par kanalizācijas pakalpojumu izmantošanu”.

2.Īrnieks J. K. nav izpildījis augstāk minēto līgumu nosacījumus – nav pilnībā norēķinājies par īres maksu un saņemtajiem komunālajiem pakalpojumiem, tāpēc izveidojies parāds Ls 593,29 apmērā.

      Parāds sastāv no:  

-     īres maksa 01.08.2010. – 31.10.2013. Ls 268,70;

-          atkritumu apsaimniekošana 01.09.2010. – 31.10.2013. Ls 138,46;

-          ūdens apgāde līdz 31.08.2012 Ls 175,74;

-          kanalizācijas pakalpojumi līdz 31.08.2012. Ls 10,39.

3.Dzīvokļa [adrese]., Priekules pagastā kopējā platība ir 64,1 m2, tajā ir trīs istabas, vietējā centrālapkure.

4.2012.gada 18.jūlijā J.K. noslēdza „Vienošanos par parāda samaksu Nr.8-4/35” un apņēmās katru mēnesi samaksāt vismaz Ls 10,00, lai segtu tobrīd esošo parādu Ls 452,16.

      Šo vienošanos J.K. nav pilnībā izpildījis, jo laikā 31.08.2012. – 31.10.2013. bija jāsamaksā vismaz Ls 150,00, bet faktiski ir samaksāti Ls 86,65.

5.Pēdējais maksājums no J.K. Ls 20,00 apmērā saņemts 2013. gada 19.aprīlī.

 

6.2012.gada 19.maijā J.K. tika nosūtīts atgādinājums (Nr.3-06/724 no 17.05.2012.) par parāda esamību un aicinājums to līdz 2012.gada 31.maijam labprātīgi samaksāt vai noslēgt vienošanos par parāda samaksu. J.K. noslēdza vienošanos par parāda samaksu.

Tā kā J.K. nepildīja „Vienošanās par parāda samaksu” nosacījumus un neveica parāda samaksu kā atrunāts vienošanā, tad 2013.gada 3.septembrī viņam tika nosūtīts atgādinājums (Nr.3-06/24 no 28.08.2013.) par parāda esamību un aicinājums to līdz 2013.gada 20.septembrim labprātīgi samaksāt.

Līdz pat 2013.gada 31.oktobrim samaksa nav veikta.

7.Ikmēneša maksājums par īri un komunālajiem pakalpojumiem minētajā dzīvoklī ir sekojošs:

-          īres maksa Ls 11,54;

-          atkritumu izvešana (3 cilvēkiem) Ls 3,16;

-          Kopā mēnesī Ls 14,70.

Ūdens patēriņa un kanalizācijas apsaimniekošanas uzskaite notiek ar ūdens skaitītājiem. Jānorēķinās ik mēnesi par faktiski patērēto daudzumu.

 

Pamatojoties uz visu iepriekš minēto, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 1.daļas 4) punktu un finanšu komitejas 24.10.2013. lēmumu, Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Alda Binfelde, Ainars Cīrulis, Andris Džeriņš, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Ilgonis Šteins, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 

1.Vērsties tiesā ar prasības pieteikumu par īres un komunālo maksājumu parāda piedziņu no J. K., personas kods [:], dzīvojoša [adrese], Kalneniekos, Priekules pagastā, Priekules novadā, par dzīvokli [adrese], Kalneniekos, Priekules pagastā, Priekules novadā Ls 593,29 (Pieci simti deviņdesmit trīs lati, 29 santīmi) apmērā.

2.Uzdot Priekules novada domes juristei I. Avotiņai sagatavot prasības pieteikumu tiesai un divu mēnešu laikā no šī lēmuma stāšanās spēkā iesniegt to tiesā.

3.Lēmums nosūtāms:

-          J. K.,[adrese], Kalneniekos, Priekules pagastā, Priekules novadā;

-          Priekules pagasta saimniecības daļas vadītājam E. Rubezim;

-          Priekules novada domes juristei I. Avotiņai;

-          Priekules novada domes finanšu nodaļai.

4.   Atbildīgais par šī lēmuma izpildes kontroli Priekules novada pašvaldības izpilddirektors A. Razma.

 

 

44. § Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu [adrese], Priekules pag., Priekules nov.

 Priekules novada dome izskatīja mērniecības firmas SIA METRUM 14.10.2013. Nr.1094/a/34-2013 iesniegumu par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam [adrese] Priekules pag., Priekules nov.

Īpašums [adrese], apzīmējums kadastrā [:], Priekules pagastā Priekules novadā 11,61 ha platībā ir reģistrēts Liepājas zemesgrāmatu nodaļā, lēmuma pieņemšanas datums 26.02.2008., nodalījuma Nr.100000121219. Īpašnieks ir A. P..

Īpašums sastāv no vienas zemes vienības, ar kadastra apzīmējumu  [:], platība 11,61 ha. Uz zemes vienības ēkas neatrodas. No nekustamā īpašuma [adrese] Priekules pag., Priekules nov. zemes vienības apzīmējums  kadastrā [:] tiek atdalīta projektētā zemes vienība Nr.2. 4,0 ha platībā. Zemes vienība [adrese] kadastra apzīmējums [:] (projektētā zemes vienība Nr.1) platība, pēc projektētās zemes vienības Nr. 2 atdalīšanas, ir 7,61 ha.

Ar Priekules novada domes 2013. gada 29.augusta lēmumu Nr.5.45 § ir pieņemts lēmums par nekustamā īpašuma [adrese] Priekules pag., Priekules nov. sadalīšanu un zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu.

Zemes ierīcības projekts [adrese], Priekules pag., Priekules nov. atbilst Priekules pagasta, spēkā esošiem teritoriju izmantošanas un apbūves noteikumiem.

Zemes ierīcības projektu izstrādājis SIA „Metrum” 14.10.2013. atbilstoši Ministru kabineta 2011. gada 12. aprīļa noteikumiem Nr. 288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”. Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālā nodaļa 11.10.2013. sniedza atzinumu un pārbaudē konstatēja, ka iesniegtais zemes ierīcības projekts atbilst Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem un uz grafiskās daļas  ir uzspiests atzinuma spiedogs.

Pamatojoties uz „Zemes ierīcības likuma” 19. panta otro daļu, kas nosaka, ka zemes ierīcības projektu apstiprina vietējā pašvaldība, izdodot administratīvo aktu un Ministru kabineta 2009. gada 3. novembra noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 6.2. punkts, kas nosaka, ka katram adresācijas objektam piešķir tikai vienu adresi, Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Alda Binfelde, Ainars Cīrulis, Andris Džeriņš, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Ilgonis Šteins, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

      1.Apstiprināt zemes ierīcības projektu īpašumam [adrese] Priekules pag., Priekules nov.

2. Atdalīt no nekustamā īpašuma [adrese], Priekules pag., Priekules nov., no zemes vienības ar apzīmējumu kadastrā [:] zemes vienību Nr. 2. 4,0 ha platībā, jauna īpašuma veidošanai.

3. Zemes vienībai piešķirt nosaukumu [:], Priekules pag., Priekules nov. un noteikt zemes lietošanas mērķi –zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība –kods 0201.

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā   stāšanās dienas (Lielā  ielā 4, Liepāja, LV- 3400) .

 

 

 

45. § Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu ‘’Mazie Arāji’’, Priekules pag., Priekules nov.

 Priekules novada dome izskatīja mērniecības firmas SIA METRUM 14.10.2013. Nr.1082/a/34-2013 iesniegumu par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam „Mazie Arāji” Priekules pag., Priekules nov.

Īpašums „Mazie Arāji” Priekules pagastā Priekules novadā 57,99 ha platībā ir reģistrēts Liepājas zemesgrāmatu nodaļā, lēmuma pieņemšanas datums 10.02.2005., nodalījuma Nr.100000150929. Īpašnieks ir Arājs AB SIA.

Īpašums sastāv no trīs zemes vienībām, ar kadastra apzīmējumiem  6482 002 0088 (18,5 ha), 6482 006 0097 (26,88 ha) un 6482 006 0114 (12,61 ha) Uz zemes vienībām ēkas neatrodas. No nekustamā īpašuma „Mazie Arāji” Priekules pag., Priekules nov. no zemes vienības ar apzīmējumu kadastrā 6482 006 0097 tiek atdalīta projektētā zemes vienība Nr.2. 5,31 ha platībā. Zemes vienības „Mazie Arāji” kadastra apzīmējums 6482 006 0097 (projektētā zemes vienība Nr.1) platība, pēc projektētās zemes vienības Nr. 2 atdalīšanas, ir 21,57 ha.

Ar Priekules novada domes 2013. gada 29.augusta lēmumu Nr.5.44 § ir pieņemts lēmums par nekustamā īpašuma „Mazie Arāji” Priekules pag., Priekules nov. sadalīšanu un zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu.

Zemes ierīcības projekts „Mazie Arāji”, Priekules pag., Priekules nov. atbilst Priekules pagasta, spēkā esošiem teritoriju izmantošanas un apbūves noteikumiem.

Zemes ierīcības projektu izstrādājis SIA „Metrum” 10.10.2013. atbilstoši Ministru kabineta 2011. gada 12. aprīļa noteikumiem Nr. 288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”. Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālā nodaļa 09.10.2013. sniedza atzinumu un pārbaudē konstatēja, ka iesniegtais zemes ierīcības projekts atbilst Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem un uz  grafiskās daļas  ir uzspiests atzinuma spiedogs.

Pamatojoties uz „Zemes ierīcības likuma” 19. panta otro daļu, kas nosaka, ka zemes ierīcības projektu apstiprina vietējā pašvaldība, izdodot administratīvo aktu un Ministru kabineta 2009. gada 3. novembra noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 6.2. punkts, kas nosaka, ka katram adresācijas objektam piešķir tikai vienu adresi, Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Alda Binfelde, Ainars Cīrulis, Andris Džeriņš, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Ilgonis Šteins, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

      1.Apstiprināt zemes ierīcības projektu īpašumam „Mazie Arāji” Priekules pag., Priekules nov.

2. Atdalīt no nekustamā īpašuma „Mazie Arāji ”, Priekules pag., Priekules nov., no zemes vienības ar apzīmējumu kadastrā 6482 006 0097 zemes vienību Nr. 2. 5,31 ha platībā, jauna īpašuma veidošanai.

3. 2. zemes vienībai piešķirt nosaukumu „Palejas”, Priekules pag., Priekules nov. un noteikt zemes lietošanas mērķi –zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība –kods 0101.

4.Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā   stāšanās dienas (Lielā  ielā 4, Liepāja, LV- 3400).

 

46. § Par Priekules novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ‘’Rubeņi’’, Priekules pag., Priekules nov. ierakstīšanu zemesgrāmatā

 2013.gada 10.oktobrī (reģ. nr. 3-13/1320) Priekules novada pašvaldībā saņemts A. O., personas kods [:] pilnvarotās personas D. Z., dzīv.[adrese], Kuldīga iesniegums, kurā lūgts pilnvarot mani ( D. Z.) ierakstīt zemesgrāmatā pašvaldībai piekrītošo zems vienību „Rubeņi”, Priekules pag., kadastra apzīmējums 6482 008 0101, 26.05.2011. Zemes nomas līgumu Nr. 3/11.

 D.Z. iesniegumam pievienojis :

–  08.10.2013. ģenerālpilnvaras, ko izsniegusi un apliecinājusi zvērināta notāre Irīna Birzniece kopiju. Ģenerālpilnvaras reģistrācijas Nr. 4548. 

-          26.05.2011. Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr. 3/11 kopiju.

Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta otrās ¹ daļu Priekules novada dome 30.09.2010. pieņēma lēmumu (prot. Nr. 16) 39 §”Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Priekules novada Gramzdas un Priekules pagastos” 2.punkta 2.3. apakšpunkts izbeigt A. O.  zemes lietošanas tiesības uz zemes vienību „Rubeņi”, Priekules pag., Priekules nov., kadastra apzīmējums 6482 008 0101 20,2 ha platībā iegūstot pirmnomas  tiesības uz  lietošanā bijušo zemi.

Likums „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatas” 3.panta piektās daļas 2.punkts nosaka, ka „Zemes reformas laikā pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma 2) neapbūvēta lauku apvidu zeme, par kuru valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 2.1. daļā noteiktajā termiņā ir noslēgti zemes nomas līgumi”.

2011.gada 26.maijā starp Priekules novada domi un A. O., personas kods [:] tika noslēgts Lauku apvidus zemes nomas līgums Nr. 3/11 par zemes vienības „Rubeņi”, Priekules pag., Priekules nov., kadastra numurs 6482 008 0101, nomu 20,2 ha platībā, nomas līguma termiņš ir līdz 2021.gada 26.maijam.

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 2007.gada 30.oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 735 „Noteikumi par valsts un pašvaldības zemes nomu” Noslēguma jautājumi 45.punktu, 2013.gada 17.oktobra Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, A. O. pilnvarotās personas D. Z. 09.10.2013.iesniegumu, Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Alda Binfelde, Ainars Cīrulis, Andris Džeriņš, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Ilgonis Šteins, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.      Pilnvarot D. Z., personas kods [:], veikt visas nepieciešamās formalitātes zemes vienības Priekules pagasta, „Rubeņi”, apzīmējums kadastrā 6482 008 0101  20,2 ha platībā  uzmērīšanu  un ierakstīšanai  zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda, visās iestādēs pieprasīt, iesniegt un saņemt šim mērķim nepieciešamos dokumentus un, ja nepieciešams, arī pārsūdzēt zemesgrāmatu tiesneša un valsts iestāžu lēmumus un rīcību (pielikumā  zemes robežu plāna kopija)

2.      D. Z.  sedz visus izdevumus, kas saistīti ar zemes vienības Priekules pag., „Rubeņi”, apzīmējums kadastrā  6482 008 0101  20,2 ha platībā ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda.

3.      Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmajai, 76.panta pirmajai daļai, 79.panta pirmajai daļai šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Lielā ielā 4, Liepājā.

 

47. § Par nosaukuma un zemes lietošanas mērķa piešķiršanu zemes vienībai [adrese], Priekules pag., Priekules nov.

 Priekules novada dome izskatīja V. I., 07.010.2013. iesniegumu, kas ir reģistrēts Priekules novada domē ar Nr. 3-13/1300 par nosaukuma piešķiršanu zemes vienībai ar kadastra Nr. 6482 002 0079 Priekules pagastā Priekules novadā un lietošanas mērķa noteikšanu.

 V.I. ar LR Centrālās zemes komisijas lēmumu Nr.518 Ī/t 2013. gada 30. augustā atzina īpašuma tiesības uz īpašumu [adrese] ( vēsturiski atradās Rīgas apriņķī Bīriņu pagastā) Priekules pagastā, Priekules novadā 2,27 ha platībā, vairāk vai mazāk – cik izrādīsies pēc zemes kadastrālās  uzmērīšanas.

Pamatojoties uz likumu „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 16. punkta pirmo daļu, 17. panta pirmās daļas 3. punktu un likumu „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 20. punktu, 03.11.2009.

Priekules novada pašvaldības dome, ņemot vērā 2013.gada 17.10 tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu,  atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Alda Binfelde, Ainars Cīrulis, Andris Džeriņš, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Ilgonis Šteins, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Piešķirt nosaukumu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6482 002 0079 2,88 ha platībā [adrese] Priekules pag. Priekules nov.

2.      Zemes vienībai [adrese], Priekules pag., Priekules nov. noteikt zemes lietošanas mērķi  - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība lauksaimniecība, kods 0101.

3.      Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā  stāšanās dienas (Lielā  ielā 4, Liepāja, LV- 3400). 

 

48. § Par nosaukumu piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu zemes gabaliem ar kad. apz.[:], Kalētu pagastā, [:], [:], [:], Priekules pagastā, Priekules nov.

 Priekules novada dome izskatījusi I. V., dzīvojoša [adrese], Rīgā, 16.09.2013. iesniegumu (iereģistrēts 25.09.2013. ar Nr.3-13/1225), ar lūgumu piešķirt nosaukumus zemes reformas pabeigšanai paredzētām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu[:], [adrese], Kalētu pag., Priekules nov., [:]– [adrese], Priekules pag., Priekules nov., [:]- [:adrese], Priekules pag., Priekules nov., [:]- [adrese], Priekules pag., Priekules nov., uz kuriem atzītas īpašuma tiesības. Noteikt zemes lietošanas mērķi- zemes, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Saskaņā ar 26.08.2013. Centrālās zemes komisijas atzinumu Nr.9191 Par īpašuma tiesību atzīšanu uz zemes reformas pabeigšanai paredzēto zemi I. V. atzītas īpašuma tiesības uz Priekules novada Kalētu pagasta zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu [:]- 5,82 ha platībā un Priekules pagasta zemes gabaliem ar kadastra apzīmējumu [:]- 3,93 ha platībā, [:]- 5,80 ha platībā, [:]- 2,20 ha platībā.

Valsts kadastra Nekustamā īpašuma informācijas sistēmā zemes gabals ar kadastra apzīmējumu [:] reģistrēts ar nosaukumu [:].

Valsts kadastra Nekustamā īpašuma informācijas sistēmā zemes gabals ar kadastra apzīmējumu [:] reģistrēts ar nosaukumu [:].

Atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktam nekustamāīpašuma nosaukums ir ar pašvaldības lēmumu nekustamajam īpašumam lauku apvidū piešķirts rekvizīts, kas nav adrese.

Par Nekustamā īpašuma lietošanas mērķi un lietošanas mērķim piekrītošo zemes platību, atbilstoši Ministru kabineta 2006.gada 20. jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” noteiktajai kārtībai un vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā noteiktajai izmantošanai nosaka vietējā pašvaldība.

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20. jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.2. punktu, Priekules novada domes 28.01.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.4 „Par Priekules novada teritoriālo vienību teritorijas plānojumu apstiprināšanu”, 2013.gada 17.10.tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu,  Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Alda Binfelde, Ainars Cīrulis, Andris Džeriņš, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Ilgonis Šteins, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Nekustamajam īpašumam [adrese], kadastra Nr.[:], Kalētu pagastā, Priekules novadā, sastāvošs no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [:], mainīt nosaukumu uz [adrese]. Noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101.

2.      Nekustamajam īpašumam [adrese], kadastra Nr. [:], Priekules pagastā, Priekules novadā, sastāvošs no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [:], mainīt nosaukumu uz [adrese]. Noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101.

3.      Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu [:] nosaukumu [adrese], Priekules pag., Priekules nov. Noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101.

4.      Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu [:] nosaukumu [adrese], Priekules pag., Priekules nov. Noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101.

5.      Pieņemto lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālai nodaļai, Graudu ielā 27/29, Liepāja, LV-3401 un I. V., [adrese], Rīga, LV-1019.

6.      Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

49.§ Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamam īpašumam [adrese] Priekules pag. Priekules novadā

 Priekules novada dome izskatīja I. J., adrese [:], Priekules pag., Priekules nov. iesniegumu, kas ir reģistrēts Priekules novada domē 26.09.2013. ar Nr.3-13/1237 par nekustamā īpašuma [adrese] sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu. Iesniegumam pievienots zemes robežu plāns un zemesgrāmatas apliecības kopija.

Īpašums [adrese] Priekules pagastā Priekules novadā 24,8 ha platībā ir reģistrēts Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļā 05.09.2013. zemesgrāmatas nodalījuma Nr.100000524529, īpašniece I. J.

            Atbilstoši likumam „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 13. punktu, Ministru kabineta 20.06.2006.noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, saskaņā ar spēkā esošo Priekules pagasta Priekules novada pašvaldības teritorijas plānojumu, apstiprinātu ar Priekules novada domes 2009. gada 29. decembra lēmumu (sēdes prot.. Nr. 17. 45§.), 2013.gada 17.10.tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Alda Binfelde, Ainars Cīrulis, Andris Džeriņš, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Ilgonis Šteins, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

  1. Atļaut uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi zemes īpašumam [adrese] 24,8 ha kopplatībā, kadastra Nr.[:] Priekules pagastā, Priekules novadā.
  2. No nekustamā īpašuma [adrese], Priekules pagastā, Priekules nov. atdalīt zemes vienību 9,8 ha platībā, vairāk vai mazāk, kā izradīsies pēc uzmērīšanas dabā, saskaņā ar klāt pievienoto zemes robežu plānu.
  3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā   stāšanās dienas (Lielā  ielā 4, Liepāja 3400).
50.§ Par zemes nomas līgumu noslēgšanu par pašvaldībai piekrītošo zemi ar A. A.

 Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 26.panta pirmo daļu, 2012.gada 26.jūlijā Priekules novada dome pieņēma lēmumu (prot. Nr.9) 41§”Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu zemes vienībām Priekules pilsētā, Priekules novadā” izbeigt zemes lietošanas tiesības A. A. uz zemes vienību Brīvības iela 56, Priekule, kadastra apzīmējums 6415 004 0109, 1144 m² platībā. Minētai zemes vienībai piešķirts statuss- pašvaldībai piekrītošā zeme.

  Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 26.panta otrā daļa nosaka, ka „Personai, kurai zemes lietošanas tiesības izbeidzas šā likuma 25.panta pirmajā daļā minētajos gadījumos, iegūst zemes nomas tiesības uz tās lietošanā bijušo zemi. Par šo zemi ar pašvaldību noslēdzams zemes nomas līgums”.

Ņemot vērā augstāk minēto normatīvo aktu un pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām”14.panta pirmās daļas 2.punktu, 30.10.2007. Ministru kabineta noteikumu Nr. 735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 4.punktu, 34. un 34¹ punktu, Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Alda Binfelde, Ainars Cīrulis, Andris Džeriņš, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Ilgonis Šteins, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Noslēgt ar A. A., personas kods [:] , zemes nomas līgumu par Priekules novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības Brīvības iela 56, Priekule, Priekules nov., apzīmējums kadastrā 6415 004 0109, 1144 m² platībā iznomāšanu, ēku/būvju uzturēšanai, saskaņā ar pielikumu, nosakot:

1.1. Nomas līguma termiņu līdz 2023.gada 31.decembrim;

1.2. Nomas maksu 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāku par 20 lati gadā.

 Nomnieks papildus nomas maksai maksā normatīvos aktos noteiktos nodokļus.

1.3. Pieņemt zināšanai, ka nomas maksas apmērs var tikt pārskatīts mainoties normatīvajos aktos noteiktajam apmēram.

2. Nekustamo īpašumu speciālistei V.Rubezei sagatavot atbilstošu līgumu (lēmuma 2.punkts) un nosūtīt   uzaicinājumu parakstīt zemes nomas līgumu.

3.Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmajai daļai, 76.panta pirmajai daļai, 79.panta pirmajai daļai šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, LV-3401.

Lēmums izsūtāms : 1eks. A. A., adrese: [:], Priekule, Priekules nov., LV-3434

51.§ Par zemes nomas līgumu noslēgšanu par pašvaldībai piekrītošo zemi ar A. P.

 Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 26.panta pirmo daļu, 2012.gada 26.jūlijā Priekules novada dome pieņēma lēmumu (prot. Nr.9) 41§”Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu zemes vienībām Priekules pilsētā, Priekules novadā” izbeigt zemes lietošanas tiesības A. P. uz zemes vienību Paplakas iela 20, Priekule, kadastra apzīmējums 6415 001 0029, 1257 m² platībā. Minētai zemes vienībai piešķirts statuss- pašvaldībai piekrītošā zeme.

  Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 26.panta otrā daļa nosaka, ka „Personai, kurai zemes lietošanas tiesības izbeidzas šā likuma 25.panta pirmajā daļā minētajos gadījumos, iegūst zemes nomas tiesības uz tās lietošanā bijušo zemi. Par šo zemi ar pašvaldību noslēdzams zemes nomas līgums”.

Ņemot vērā augstāk minēto normatīvo aktu un pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām”14.panta pirmās daļas 2.punktu, 30.10.2007. Ministru kabineta noteikumu Nr. 735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 4.punktu, 34. un 34¹ punktu, Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Alda Binfelde, Ainars Cīrulis, Andris Džeriņš, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Ilgonis Šteins, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Noslēgt ar A. P., personas kods [:], zemes nomas līgumu par Priekules novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības Paplakas iela 20, Priekule, Priekules nov., apzīmējums kadastrā 6415 001 0029, 1257 m² platībā iznomāšanu, ēku/būvju uzturēšanai, saskaņā ar pielikumu, nosakot:

1.1. Nomas līguma termiņu līdz 2023.gada 31.decembrim;

1.2. Nomas maksu 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāku par 20 lati gadā

 Nomnieks papildus nomas maksai maksā normatīvos aktos noteiktos nodokļus.

1.3. Pieņemt zināšanai, ka nomas maksas apmērs var tikt pārskatīts mainoties normatīvajos aktos noteiktajam apmēram.

2. Nekustamo īpašumu speciālistei V.Rubezei sagatavot atbilstošu līgumu (lēmuma 1.punkts) un nosūtīt uzaicinājumu parakstīt zemes nomas līgumu.

3.Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmajai daļai, 76.panta pirmajai daļai, 79.panta pirmajai daļai šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, LV-3401.

 

Lēmums nosūtāms :1 eks. A. P., adrese: [:], Priekule, Priekules nov., LV-3434.

52.§ Par zemesgabala nomas līguma izbeigšanu

 2008.gada 30.oktobrī starp Iznomātāju - Priekules pilsētas domi un Nomnieku –J. Baumani tika noslēgts Zemesgabala nomas līgums Nr. 60/2008 par daļu no zemesgabala Paplakas iela 28, Priekule, 65,29 m² platībā nomu, garāžas uzturēšanai.

Pēc Iedzīvotāju reģistra ziņām (15.10.2013.) Nomnieks J.Baumanis miris 11.09.2013.

2008.gada 30.oktobrī starp Iznomātāju - Priekules pilsētas domi un Nomnieku –Ž. Rašmani tika noslēgts Zemesgabala nomas līgums Nr. 59/2008 par daļu no zemesgabala Paplakas iela 28, Priekule, 65,29 m² platībā  nomu, garāžas uzturēšanai.

Pēc Iedzīvotāju reģistra ziņām (15.10.2013.) Nomnieks Ž. Rašmanis miris 19.09.2013.

2008.gada 30.oktobrī starp Iznomātāju - Priekules pilsētas domi un Nomnieku –I. Matvejevu  tika noslēgts Zemesgabala nomas līgums Nr. 46/2008 par daļu no zemesgabala Paplakas iela 28, Priekule, 65,29 m² platībā  nomu, garāžas uzturēšanai.

Pēc Iedzīvotāju reģistra ziņām (15.10.2013.) Nomnieks I. Matvejevs miris 12.09.2013.

Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 26.panta pirmās daļas 1.punktu A. Haliginam tika izbeigtas zemes lietošanas tiesības, iegūstot zemes nomas tiesības uz viņam lietošanā bijušo zemi. 13.05.2009. A. Haliginam tika nosūtīts uzaicinājums parakstīt Zemes nomas līgumu Nr. 3/2009. A.Haligins uzaicinājumam, parakstīt līgumu, neatsaucās.  Starp Iznomātāju - Priekules novada pašvaldību un Nomnieku – A. Haliginu no 01.02.2009. līdz 10.04.2010. pastāvēja faktiskās nomas attiecības par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības Brīvības iela  34, Priekule, Priekules nov., 1539 m² nomu, individuālo dzīvojamo māju apbūvei.   

Pēc Iedzīvotāju reģistra ziņām (15.10.2013.) Nomnieks A. Haligins miris 10.04.2010.

Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 26.panta pirmās daļas 1.punktu Z. Bilertei tika izbeigtas zemes lietošanas tiesības, iegūstot zemes nomas tiesības uz viņai lietošanā bijušo zemi. 01.02.2009. starp Priekules novada domi un Z. Bilerti tika noslēgts zemes nomas līgums Nr. 2/2009 par zemes vienības Brīvības iela 25, Priekule, Priekules nov., 1308 m² platībā nomu, individuālo dzīvojamo māju apbūvei.

Pēc iedzīvotāju reģistra ziņām (15.10.2013.) Nomniece Z. Bilerte mirusi 12.08.2011.

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, 2014.gada 17.oktobra tautsaimniecības un attīstība komitejas atzinumu, nekustamo īpašumu speciālistes V.Rubezes 15.10.2010.iesniegumu, Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Alda Binfelde, Ainars Cīrulis, Andris Džeriņš, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Ilgonis Šteins, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Izbeigt 2008.gada 30.oktobrī noslēgto zemesgabala nomas līgumu nr. 60/2008 ar  J. Baumani, par Priekules novada pašvaldībai piekrītošās zemes daļu no zemesgabala Paplakas iela 28, Priekule, 65,29 m² nomu,  sakarā ar nomnieka nāvi.

2. Izbeigt 2008.gada 30.oktobrī noslēgto zemesgabala nomas līgumu nr. 59/2008 ar  Ž. Rašmani, par Priekules novada pašvaldībai piekrītošās zemes daļu no zemesgabala Paplakas iela 28, Priekule, 65,29 m² nomu,  sakarā ar nomnieka nāvi.

3. Izbeigt 2008.gada 30.oktobrī noslēgto zemesgabala nomas līgumu nr. 46/2008 ar  I. Matvejevu par Priekules novada pašvaldībai piekrītošās zemes daļu no zemesgabala Paplakas iela 28, Priekule, 65,29 m² nomu,  sakarā ar nomnieka nāvi.

4. Uzskatīt par izbeigtu 2009.gada 1.februāra Zemes nomas līgumu Nr. 3/2009 ar A. Haliginu par Priekules novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības Brīvības iela 34, Priekule, Priekules nov., kadastra apzīmējums 6415 003 0098 , 1593 m² platībā , nomu, sakarā ar nomnieka nāvi.

5. Izbeigt 2009.gada 1.februāra Zemes nomas līgumu Nr. 3/2009   ar Z. Bilerti  par Priekules novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības Brīvības iela 25, Priekule, Priekules nov., kadastra apzīmējums 6415 002 0025 , 1308 m² platībā, nomu, sakarā ar nomnieka nāvi.

 

            Izsūtāms : 1 eks. finanšu nodaļai –grāmatvedei I. Sokolovskai

                             1 eks. nekustamo īpašumu speciālistei V.Rubezei

 

53.§ Par nedzīvojamo telpu nomas līguma Nr. 3-39/12-2012 pirmstermiņa izbeigšanu

 2013.gada 8.oktobrī (reģistrācijas Nr. 3-13/1307) Priekules novada pašvaldībā saņemts I. J., dzīvojošas [adrese], Liepāja iesniegums. I. J. iesniegumā min, ka atsakās no telpu nomas Ķieģeļu ielā 2A, sakarā ar citu darba vietu.

Pamatojoties 2012.gada 22.marta Priekules novada domes lēmumu (prot. Nr. 4) 38§ ”Par nedzīvojamās telpas Ķieģeļu iela 2A, Priekule, Priekules nov., iznomāšanu I.J.” starp Iznomātāju - Priekules novada pašvaldību un Nomnieku – I. J. tika noslēgts 03.04.2012. Nedzīvojamo telpu nomas līgums Nr. 3-39/12-2012 par telpas Nr. 18 nomu ēkās, kas atrodas Ķieģeļu iela 2A, Priekule, Priekules nov., 12 m² platībā –veselīga uztura skolas nodarbībām (turpmāk tekstā –līgums). Līguma termiņš ir līdz 31.12.2013.

Saskaņā ar Līguma nosacījumiem Nomniekam telpas jāatbrīvo 10 dienu laikā no līguma laušanas (izbeigšanās) brīža, nomas telpa jānodod ar pieņemšanas –nodošanas aktu.

Pēc Priekules novada grāmatvedības datiem uz 15.10.2013. I. J. par telpas Nr. 18 nomu, kas atrodas Ķieģeļu ielā 2A, Priekule, nav nomas maksas parāda, atlicis kārtējais nomas maksas maksājums LVL 5,08, kurš jāsamaksā līdz 2013.gada 25.oktobrim.

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmo daļu, 2013.gada 17.oktobra tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, 03.04.2012. noslēgto nedzīvojamo telpas nomas līgumu Nr. 3-39/12-2012, I. J. iesniegumu, Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Malda Andersone, Alda Binfelde, Ainars Cīrulis, Andris Džeriņš, Tatjana Ešenvalde, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Ilgonis Šteins, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa), deputāte Vija Jablonska, pildot likumā ‘’Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā’’ paredzētos  lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, šī lēmuma pieņemšanā nepiedalās; PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Izbeigt pirms termiņa 2012.gada 3.aprīlī noslēgto Nedzīvojamo telpu nomas līgumu Nr.3-39/12-2012 ar nomnieku – I. J..

2. Uzdot Attīstības plānošanas nodaļai veikt nepieciešamās darbības šī lēmuma 1.punkta izpildei.

3. Atbilstoši Paziņošanas likuma 8.panta otrai daļai (2) Dokuments, kas paziņots kā vienkāršs pasta sūtījums, uzskatāms par paziņotu astotajā dienā no dienas, kad tas iestādē reģistrēts kā nosūtāmais dokuments un Administratīvā procesa likuma 76.panta pirmajai

daļai un 79.panta pirmajai daļai, šo lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā iela 4, Liepāja, LV-3401.

 

 

54.§. Par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības Dārza iela 24, Priekule, Priekules nov., un Dārza iela 24A, Priekule, Priekules nov., nomas tiesību izsoles procesa uzsākšanu

  2013.gada 7.oktobrī (reģistrācijas Nr. 3-13/1287) Priekules novada pašvaldībā saņemts biedrības „SK Dienvidkurzeme” reģistrācijas Nr. 40008208979 iesniegums (turpmāk –iesniegums) , kurā lūgts iznomāt biedrībai izmantošanā zemi Dārza ielā 24 un Dārza ielā 24 A autotrases un mototrases izveidošanai. Pielikumā pievienots biedrības reģistrācijas apliecības kopija, iesniegumā norādīta biedrības juridiskā adrese Brīvības iela 27, Priekule.         

 Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tiek konstatēts, ka:

 

1.      Zemes vienība Dārza iela 24, Priekule, Priekules nov., kadastra apzīmējums 6415 005 0016 , 104105 m² platībā ir Priekules novada pašvaldībai piekritīga zeme –pamatojoties uz 26.11.2009. Priekules novada domes lēmumu (prot. Nr. 14,47§)

2.      Zemes vienība Dārza iela 24A, Priekule, Priekules nov., kadastra apzīmējums 6415 005 0035 , 36676 m² pašvaldībai piekritīgā zeme, ar 22.11.2012. pieņemts atzinuma lēmums par īpašuma tiesību atjaunošanu uz šo zemes vienību. 

3.      Priekules novada pašvaldībā ir saņemts viena pretendenta pieteikums par pašvaldībai piekrītošo zemes vienību ar adresi Dārza iela 24, Priekule, Priekules nov., kadastra apzīmējums 6415 005 0016 104105 m² un Dārza iela 24A, Priekule, Priekules nov., kadastra  apzīmējums 6415 005 0035 , 36676 m², iznomāšanu.

4.      Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 6¹ panta otrā daļa nosaka, ka „Publiskas personas mantas iznomātājs veic iznomāšanai paredzēto un iznomāto objektu uzskaiti, kā arī nodrošina, ka informācija par tiem ir publiski pieejama, ievērojot normatīvajos aktos paredzētos informācijas pieejamības ierobežojumus”.

5.      Likumā „Par pašvaldībām” 77.panta pirmās daļā noteikts, ka pašvaldība pārvalda, lieto savu īpašumu un rīkojas ar to likumā noteiktajā kārtībā. Šī pašā likuma ceturtajā daļā noteikts, ka pašvaldība, to īpašuma daļu, kas nav nepieciešama pašvaldības administratīvās teritorijas iedzīvotāju vajadzību apmierināšanai, gan nododot to publiskā lietošanā, gan veidojot pašvaldības kapitālsabiedrības, kas nav nepieciešama iepriekš minētos nolūkiem, var izmantot, lai saimnieciskā kārtā gūtu ienākumus iedzīvotāju vajadzību apmierināšanai.

6.      Zemes vienības Dārza iela 24, Priekule, Priekules nov., kadastra apzīmējums 6415 005 0016, kadastrālā vērtība uz 2013.gada 1.janvāri ir 5205 lati.

7.      Zemes vienības Dārza iela 24A, Priekule, Priekules nov., kadastra apzīmējums 6415 005 0035, kadastrālā vērtība uz 2013.gada 1.janvāri ir 1834 lati.

8.      Ar 2012.gada 22.novembra Priekules novada lēmumu (prot. Nr. 15) 37§ ”Par īpašuma Parka iela 31, Priekule, Priekules nov., grafiskā pielikuma apstiprināšanu” uz daļu 34733 m² platībā no zemes vienības Dārza iela 24, Priekule atjaunotas īpašuma tiesības uz Priekules pilsētas īpašumu Parka iela 31(vēsturiskais nosaukums „Valta Birzs”), atdalītajai zemes vienībai noteikta adrese Dārza iela 24A, Priekule, Priekules nov.  Līdz ar to zemes vienībai Dārza iela 24, Priekule, ir mainīts grafiskais pielikums, kāds bija apstiprināts ar Priekules novada domes 26.11.2009. lēmumu (prot. Nr. 14) 47 § „Par pašvaldībai, valstij vai zemes reformas pabeigšanai piekrītošām zemēm” 8.punkta pielikumā  un mainās platība no 104105 m² uz 67429  m² (platība var tikt precizēta veicot kadastrālo uzmērīšanu) .

9.      Saskaņā ar Priekules pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu grafisko pielikumu Priekules pilsētas teritorijas plānojums plānotā un atļautā teritorijas izmantošana  (apstiprināti ar Priekules novada domes 28.01.2010. lēmumu prot. Nr. 1, 45§) (turpmāk tekstā Noteikumi) Zemes vienība Dārza iela 24, Priekule, Priekules nov., kadastra apzīmējums 6415 005 0016 un Dārza iela 24A, Priekule, Priekules nov., kadastra apzīmējums 6415 005 0035  atrodas –daļa Jauktas ražošanas un tehniskās apbūves teritorijā, daļa Tūrisma un rekreācijas teritorijā, uz daļu no  zemes vienības Dārza iela 24, Priekule atrodas  ēkas/būves.

Tūrisma un rekreācijas teritorijas atļautā izmantošanā 3.8.2.

(1) Parki, skvēri, meža parki.

(2) Masu izklaides un atpūtas pasākumu objektu (atrakcijas parku, brīvdabas estrāžu, sporta lauku, auto un moto sporta trašu) apbūve.   

(3) Kafejnīcu un citu apkalpes uzņēmumu apbūve.

(4) Tūrisma un rekreācijas objekti un teritorijas.

(5) Autostāvvietas minēto teritoriju apmeklētājiem.

(6) Dzīvoklis kā palīgizmantošana.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 08.06.2010. Ministru kabineta noteikumu Nr.515 "Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem" 7.,10.,12.,14.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 1.2.,17.,19.punktu, 2013.gada 17.oktobra tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Alda Binfelde, Ainars Cīrulis, Andris Džeriņš, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Ilgonis Šteins, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Uzsākt Priekules novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības Dārza iela 24, Priekule, Priekules nov., kadastra apzīmējums 6415 005 0016, 104105 m² platībā un Dārza iela 24A, Priekule, Priekules nov., kadastra apzīmējums 6415 005 0035, 36676 m², nomas tiesību izsoles procesu. 

2.      Apstiprināt iznomājamā nomas objekta publicējamo informāciju (10. pielikums).

3.      Apstiprināt nomas tiesību izsoles noteikumus (11.pielikums)

4.      Apstiprināt iznomājamā objekta  nomas tiesību līguma projektu (12.pielikums).

5.    Pēc nomas tiesību izsoles rezultātu paziņošanas noslēgt nekustamā īpašumanomas tiesību līgumu ar izsoles uzvarētāju.

6.      Uzdot Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijas rīkot zemes vienības Dārza iela 24, Priekule, Priekules nov., kadastra apzīmējums 6415 005 0016 104 m² platībā un Dārza iela 24A, Priekule, Priekules nov., kadastra  apzīmējums 6415 005 0035 , 36676 m²    platībā  nomas tiesību izsoli.

7.      Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmai daļai, 76.panta pirmai daļai, 79.panta pirmai daļai šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā , Liepājā, Lielā ielā 4.

 

Izsūtāms:

1 eks. Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai

1 eks. Biedrības „SK Dienvidkurzeme” valdes priekšsēdētājam V.Z., adrese Brīvības iela 27, Priekule, Priekules nov., LV-3434

 

 

55.§ Par Priekules novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības Dārza iela 24, Priekule, kadastra numurs 6415 005 0016, ierakstīšanu zemesgrāmatā

 1. Ar 2009.gada 26.novembra Priekules novada domes lēmumu (prot. Nr. 14) 47 § „Par pašvaldībai, valstij vai zemes reformas pabeigšanai piekrītošām zemēm” Zemes vienība Dārza iela 24, Priekule, Priekules nov., kadastra apzīmējums 6415 005 0016 10,4105 m² platībā (turpmāk- zemes vienība), piekrīt pašvaldībai.

2. Uz zemes vienības atrodas pašvaldībai piederošas ēkas pamatojoties uz 20.07.2000. Priekules pilsētas domes lēmumu Saistošie noteikumi Nr. 1, (prot. Nr. 8;10§) „Par militāro objektu pārņemšanu”. Priekules pilsētas pašvaldība pārņēma savā īpašumā bijušās PSRS Aizsardzības ministrijas karaspēka daļas Nr. 89599 pārziņā bijušos objektus- ēkas un iekārtas t.sk. autoparka garāžu kompleksu, kas atrodas uz zemesgabala Dārza ielā 24, bez bilances vērtības, kuras ar Latvijas Republikas Ministru Padomes 1993.gada 24.februāra lēmumu Nr. 97 savā īpašumā pārņēmusi Latvijas Republikas valsts.

3. Likums „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 1.punkts nosaka, ka zemes reformas laikā pašvaldībām piekrīt  un uz pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma zeme, kura 1940.gada 21.jūlijā piederēja fiziskajām   un juridiskajām personām, ja šīs personas par zemi saņēmušas kompensāciju, nav pieprasījušas atjaunot īpašuma tiesības uz zemi vai arī zemes īpašuma tiesību atjaunošana likumos nav paredzēta, tikai gadījumos, ja uz šī zemes ir pašvaldībai piederošas ēkas.

 4. Zemes vienība Dārza iela 24, Priekule, Priekules nov., kadastra apzīmējums 6415 005 0016,  10,4105 m² platībā piekrīt pašvaldībai un ierakstāma zemesgrāmatā pamatojoties uz Likums „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 1.punkts.

5. Ar 2012.gada 22.novembra Priekules novada lēmumu (prot. Nr. 15) 37§ ”Par īpašuma Parka iela 31, Priekule, Priekules nov., grafiskā pielikuma apstiprināšanu” uz daļu 34733 m² platībā no zemes vienības Dārza iela 24, Priekule atjaunotas īpašuma tiesības uz Priekules pilsētas īpašumu Parka iela 31(vēsturiskais nosaukums „Valta Birzs”), atdalītajai zemes vienībai noteikta adrese Dārza iela 24A, Priekule, Priekules nov.  Līdz ar to zemes vienībai Dārza iela 24, Priekule, ir mainīts grafiskais pielikums, kāds bija apstiprināts ar Priekules novada domes 26.11.2009. lēmumu (prot. Nr. 14) 47 § „Par pašvaldībai, valstij vai zemes reformas pabeigšanai piekrītošām zemēm” 8.punkta pielikumā  un mainās platība no 104105 m² uz 94669 m² (platība var tikt precizēta veicot kadastrālo uzmērīšanu) .

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka „Tikai dome var lemt par pašvaldības nekustama īpašuma atsavināšanu, ieķīlāšanu vai privatizēšanu, kā arī par nekustamā mantas iegūšanu pašvaldības īpašumā”, likumu „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 1.punktu, 2013.gada   24.oktobra finanšu komitejas sēdi, Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Alda Binfelde, Ainars Cīrulis, Andris Džeriņš, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Ilgonis Šteins, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Ierakstīt zemesgrāmatā Priekules novada pašvaldībai piekrītošu zemes vienību  104105  m² platībā (pirms uzmērīšanas) kadastra numurs 6415 005 0016, un uz tās atrodošās ēkas Dārza iela 24, Priekule, Priekules nov., uz pašvaldības vārda, saskaņā ar pielikumu –izkopējumu no Priekules pilsētas kadastra kartes (skat.13.pielikumu).

2. Izdevumus, kas saistīti ar zemes vienības Dārza iela 24, Priekule, Priekules nov., kadastra numurs 6415 005 0016, ierakstīšanu zemesgrāmatā, segt no Priekules novada pašvaldības budžeta līdzekļiem.

3. Uzdot Priekules novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas nekustamo īpašumu speciālistēm ierakstīt zemesgrāmatā pašvaldībai piekrītošo zemes vienību Dārza iela 24, Priekule, Priekules nov.

4. Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot attīstības plānošanas nodaļas vadītājam M. Baumanim.

 

Lēmums izsūtāms:

1 eks. ar pielikumu VZD Kurzemes reģionālai nodaļai, adrese Graudu iela 27/29,Liepāja,LV-3434

3 eks. nekustamo īpašumu speciālistēm

 

56.§ Par nekustamā īpašuma - Priekules novada pašvaldībai piederoša zemesgabala „Līdumi”, Priekule, Priekules nov. pirkuma līguma noslēgšanu

 2012.gada 13.novembrī Priekules novada pašvaldības domē saņemts M. M., personas kods [:], dzīvojošs [adrese], Liepājā, iesniegums, kurā lūgts atsavināt zemesgabalu „Līdumi”, Virgas pag., Priekules nov., kadastra apzīmējums 6498 002 0056, ar kopējo platību 7,73 ha.

2013.gada 02.septembrī Priekules novada dome, pamatojoties uz atsavināšanas ierosinājumu un Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 44.panta astoto daļu, nosūtīja paziņojumu Nr.3-06/843 M. M. par zemes vienību „Līdumi” atsavināšanu un pirmpirkuma tiesību izmantošanu.

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 44¹. panta otrā daļa paredz, ka atsavināšanas ierosinātājs, kuram ir pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu, atbildi sniedz četru mēnešu laikā pēc paziņojuma saņemšanas dienas un sniedzot atbildi, norāda vēlamo samaksas termiņu norēķiniem par zemesgabalu - samaksājot vai nu visu pirkuma maksu vai nomaksas pirkuma līguma gadījumā - avansu 10 procentu apmērā no pirkuma maksas.

2013.gada 06.septembrī Priekules novada pašvaldības domē saņemts atbildes iesniegums Nr. 3-13/1126, kurā M. M. norāda, ka vēlas izmantot savas pirmpirkuma tiesības un iegādāties nekustamo īpašumu „Līdumi”, Virgas pag., Priekules nov., 7,73 ha platībā par kopējo pirkuma summu 8855,00 LVL (astoņi tūkstoši astoņi simti piecdesmit pieci lati un nulle santīmi), vienlaicīgi lūdzot pirkuma summu sadalīt pa daļām uz diviem gadiem.

2013.gada 13.septembrī M.M. veicis nomaksas pirkuma līguma avansa maksājumu 10% (desmit procenti) apmērā no pirkuma līguma summas, t.i. 885,50 LVL (astoņi simti astoņdesmit pieci lati un nulle piecdesmit santīmi) Priekules novada domes kasē.

Uz 2013.gada 08.oktobri M. M. ir veicis visu pirkuma maksu 8855,00 LVL (astoņi tūkstoši astoņi simti piecdesmit pieci lati un nulle santīmi) apmērā.

Pamatojoties M. Maža atsavināšanas ierosinājumu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 44¹. panta otro daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Alda Binfelde, Ainars Cīrulis, Andris Džeriņš, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Ilgonis Šteins, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Noslēgt nekustamā īpašuma pirkuma līgumu ar M. M., personas kods [:], dzīvojošs [adrese], Liepājā, par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – zemesgabala „Līdumi”, Virgas pag., Priekules nov., kadastra numurs 64980020056, ar kopējo platību 7,73 ha par pirkuma līguma summu 8855,00 LVL (astoņi tūkstoši astoņi simti piecdesmit pieci lati un nulle santīmi) septiņu dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas.

2.      Uzdot A. Mickus sagatavot nekustamā īpašuma pirkuma līgumu.

 

57.§ Priekules novada pašvaldībai piederoša nekustamā dzīvokļa īpašuma – Nākotnes iela 13 – 4, Priekule, Priekules nov. pirkuma līguma noslēgšanu

 2013.gada 05.februārī Priekules novada pašvaldībā saņemts I. J., personas kods[:], dzīvojošs [adrese], Priekule, Priekules novads, iesniegums Nr.3-13/141 ar lūgumu atsavināt nekustamo īpašumu – dzīvokli Nr.4, Nākotnes ielā 13, Priekulē, Priekules novadā.

2008.gadā 01.decembrī starp I. J.un Priekules novada pašvaldību noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums. Īres līguma priekšmets dzīvojamā telpa Nākotnes ielā 13-4, Priekulē, Priekules nav., ar kopējo platību 31,8 m2, kas sastāv no vienas istabas. Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu - dzīvokli Nr.2, Nākotnes iela 13, Kalnenieki, Priekules pag., Priekules nov.,  ar 224/1000 kopīpašuma domājamām daļām no dzīvojamās mājas nostiprinātas uz Priekules novada pašvaldības vārda, Priekules pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr.183, pamats Liepājas zemesgrāmatu nodaļas 22.04.1999. tiesneša lēmums.

2013.gada 28.martā Priekules novada pašvaldības dome pieņēma lēmumu (prot.Nr.4, 25.§) par dzīvokļa īpašuma Nr.4, Nākotnes iela 13, Kalnenieki, Priekules pag., Priekules nov. nodošanu atsavināšanai.

2013.gada 27.jūnijā ar Priekules novada pašvaldības domes lēmumu (prot. Nr.2, 12.§) apstiprināja nosacīto nekustamā īpašuma atsavināšanas cenu 760,00 LVL

Pamatojoties uz I. J. 2013.gada 22.jūlija iesniegumu Nr.3-13/909 par nosacītās cenas pārskatīšanu Priekules novada pašvaldības dome ar 2013.gada 29.augusta lēmumu (prot.Nr. 5, 24.§) atstāja spēkā 2013.gada 27.jūnija lēmumu par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu par 760,00 LVL (septiņi simti sešdesmit lati un nulle santīmi).

2013.gada 19.septembrī Priekules novada pašvaldības domē saņemts I. J. iesniegums Nr.3-13/1208, kurā izteikta piekrišana izmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu – dzīvokli Nr.4, Nākotnes iela 13, Kalnenieki, Priekules pag., Priekules nov. (kadastra apzīmējums 6482 007 0079 001 004), 224/1000 domājamām daļām no dzīvojamās mājas Nākotnes iela 13, Kalnenieki, Priekules pag., Priekules nov., kadastra numurs 6482  007 0079.

Uz 2013.gada 16.oktobri I. J. veicis visu pirkuma apmaksu par summu 760,00 LVL (septiņi simti sešdesmit lati un nulle santīmi).

 

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 6.punktu, 14.panta otro daļu, 45.panta trešo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Alda Binfelde, Ainars Cīrulis, Andris Džeriņš, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Ilgonis Šteins, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Noslēgt pirkuma līgumu ar I. J., personas kods [:], dzīvojošs [adrese], Kalnenieki, Priekules pag., Priekules nov., par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo dzīvokļa īpašumu Nr.4, Nākotnes iela 13, Kalnenieki, Priekules pag, Priekules nov., (kadastra apzīmējums 6482 007 0079001 004), 224/1000domājamām daļām no dzīvojamās mājas, kadastra Nr. 6482 007 0079 par kopējo līguma summu 760 LVL (septiņi simti sešdesmit lati un nulle santīmi).

 

2. Uzdot A. Mickus sagatavot nekustamā īpašuma pirkuma līgumu.

58.§ Par Priekules novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma – nedzīvojamā ēka (katlu māja), Vaiņodes iela 4A, Priekule, Priekules nov., izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

 Ar 2013.gada 29.augusta Priekules novada pašvaldības domes lēmumu (prot.Nr.5, 30.§.) Priekules novada pašvaldībai piederošais nekustamais īpašumu – nedzīvojamā ēka (katlu māja), Vaiņodes iela 4A, Priekule, Priekules nov., kadastra apzīmējuma numurs 6415 507 0013, ar kopējo ēkas apbūves platību 321,9 m2 tika nodots atkārtotai atsavināšanai trešajā mutiskajā izsolē.

2013. gada 09.maijā  paziņojums par izsoli likumā noteiktajā kārtībā publicēts laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un Priekules novada pašvaldības mājas lapā ar informāciju par pirmpirkuma tiesību izmantošanas tiesībām, atbilstoši „Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma” 11. panta pirmajai daļai.

2013. gada 14.oktobrī uz izsoli pieteicās viens dalībnieks, SIA „GS TERMO” reģ. Nr. 42103054739, juridiskā adrese Vaiņodes iela 4A, Priekule, Priekules nov., tās valdes locekļa Ģ. Š. personā.

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 14.panta otro daļu un izsoles noteikumu 4.4.punktu – izsole var notikt arī tad, ja reģistrējies un uz izsoli ieradies ir tikai viens dalībnieks, tādā gadījumā izsoli nerīko, bet ar vienīgo dalībnieku noslēdz pirkuma līgumu par nosacīto cenu.

2013. gada 16.oktobrī SIA „GS TERMO”, reģ.Nr.42103054739, kā vienīgais izsoles dalībnieks piekrita iegādāties izsolāmo objektu par nosacīto izsoles cenu 6158,00 LVL (seši tūkstoši simtu piecdesmit astoņi lati un nulle santīmi). Pirkuma pilnīga apmaksu, saskaņā ar izsoles noteikumiem, veicama divu nedēļu laikā pēc izsoles dienas rezultātu apstiprināšanas.

Pamatojoties uz „Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma” 14. panta otro daļu, 34.panta otro daļu, 36.panta pirmo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu Priekules novada pašvaldības dome,

Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Malda Andersone, Alda Binfelde, Ainars Cīrulis, Andris Džeriņš, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa); deputāts Ilgonis Šteins, pildot likumā ‘’Par interešu konflikta novēršanu valstsun pašvaldību amatpersonu darbā’’ paredzētos lēmumu pieņemšanas  ierobežojumus, šī lēmuma pieņemšanā nepiedalās; PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Apstiprināt 2013.gada 16.oktobra nekustamā īpašuma – nedzīvojamās ēkas (katlu mājas), Vaiņodes iela 4A, Priekule, Priekules nov., izsoles rezultātus.

2.      Septiņu dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas un pilnīgas pirkuma summas apmaksas noslēgt pirkuma līgumu ar SIA „GS TERMO”, reģ. Nr.42103054739 par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – nedzīvojamās ēkas (katlu mājas), Vaiņodes ielā 4A, Priekule,   Priekules nov., kadastra numurs 6415 507 0013, ar kopējo platību 321,9 m2 atsavināšanu par kopējo pirkuma līguma summu 6158,00 LVL (seši tūkstoši simtu piecdesmit astoņi lati un nulle santīmi).

3.      Uzdot A. Mickus sagatavot nekustamā īpašuma pirkuma līgumu.

 

59.§ Par zvērināta tiesu izpildītāja piedāvājumu iegādāties nekustamo īpašumu Brīvības iela 76 Priekule, Priekules novads

 Priekules novada dome izskatīja zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes piedāvājumu pašvaldībai iegādāties nekustamo īpašumu Brīvības iela 76 Priekule, Priekules novads par pirmās izsoles sākumcenu Ls 17 200,00 un konstatēja:

2012.gada 22.novembrī Priekules novada pašvaldības dome pieņēma lēmumu, protokols Nr.15 8.2§ Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no M. L. par nekustamo īpašumu Brīvības iela 76, Priekulē, Priekules novadā. Nekustamā īpašuma nodokļa parāds par laika periodu no 2009.gada līdz 2012.gada 22.novembrim ir sekojošs:

nekustamā īpašuma nodokļa kopējā pamatsumma –   LVL 2219,04.-

nokavējuma naudas kopējā summa –                          LVL 657,47.-

KOPĀ                       LVL 2876,51. - (divi tūkstoši astoņi simti astoņdesmit seši lati 51 santīms).

2013.gada 18.oktobrī, M. L. piederošā nekustamā īpašuma, kas atrodas Brīvības ielā 76, Priekulē, Priekules novadā, pirmā izsole atzīta par nenotikušu, jo izsolē nav ieradies neviens solītājs. Atbilstoši Latvijas Civilprocesa likuma 615.panta 1.daļas noteikumiem Priekules novada pašvaldībai, kā kreditoram, ir tiesības divu nedēļu laikā no tiesu izpildītāja uzaicinājuma nosūtīšanas dienas paziņot tiesu izpildītājam par nekustamā īpašuma paturēšanu sev.

 

Zemes Brīvības iela 76 Priekule, Priekules novads kadastra nr.6415 005 0028 lietošanas mērķis ir rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve, kods 1001. Kopējā platība 10,0361 ha. Minētais zemes gabals nav nepieciešams pašvaldības funkciju izpildei.

 

             Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta otro daļu 17.punktu, Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Alda Binfelde, Ainars Cīrulis, Andris Džeriņš, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Ilgonis Šteins, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Neizmantot tiesības iegūt nekustamo īpašumu Brīvības iela 76, Priekulē, Priekules novadā ar kopējo platību 10,0361 ha par  Ls 17 200,00.

 

2.      Pieņemto lēmumu nosūtīt Latvijas Republikas Kurzemes apgabaltiesas 5. Iecirkņa zvērinātai tiesu izpildītājai Agnesei Biķei, Jūras ielā 12, Liepāja, LV-3401.

3.      Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā ( Liepājā, Lielā ielā 4, LV-3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

60.§ Par platības precizēšanu zemes vienībai Rīta iela 12A, Priekule, Priekules nov., kadastra apzīmējums 6415 004 0106

 Priekules novada pašvaldībā saņemts nekustamo īpašumu speciālistes V.Rubezes iesniegums, kurā lūgts precizēt platību zemes vienībai, kuras adrese ir Rīta iela 12A, Priekule, Priekules nov. Zemes vienības kadastra apzīmējums 6415 004 0106.

            Izskatot SIA „TOPO Libau” reģistrācijas Nr. 42103042477 iesniegto Zemes robežu plānu - zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6415 0040106, adrese: Rīta iela 12A, Priekule, Priekules nov., konstatēts:

1. Ar Priekules novada domes 2009.gada 26.novembra lēmumu (prot. Nr. 14) 47§ „Par pašvaldībai, valstij vai zemes reformas pabeigšanai piekrītošām zemēm” zemes vienība Rīta iela 12A, Priekule, Priekules nov., 1111 m² platībā piekrīt pašvaldībai. 

2. 2013.gada 11.jūlijā SIA „TOPO Libau” reģistrācijas numurs 42103042477, veica zemes vienības kadastra apzīmējums 6415 004 0106  robežu uzmērīšanu, uzmērot kadastrāli zemes platība ir 1624 m²  (0.1624  ha).

3.Atbilstoši Zemes robežu plānam zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  6415 004 0106  platība  ir lielāka 1624 m² par Priekules novada domes 26.11.2009. lēmumā (prot. Nr. 14) 47§ ”Par pašvaldībai, valstij vai zemes reformas pabeigšanai piekrītošām zemēm” noteikto platību 1111 m² .

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27 punktu, SIA „TOPO Libau” reģistrācijas Nr.42103042477, 2013.gada 11.jūlijā veikto robežu uzmērīšanu, 2013.gada 17.oktobra tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Alda Binfelde, Ainars Cīrulis, Andris Džeriņš, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Ilgonis Šteins, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

             Precizēt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6415 004 0106, adrese: Rīta iela 12A, Priekule, Priekules nov., pēc kadastrālās uzmērīšanas platību 1624 m² saskaņā ar pielikumu Nr. 1 - Zemes robežu plānu, mērogā 1:500.