26.07.2018. domes sēde (protokols Nr.10)

345. Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma „X”, Priekules pagastā, Priekules novadā

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2018.gada 26.jūlijā                                                                                                                                   

Nr.345       

          (protokols Nr.10,  19.punkts)

 

Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma „X”, Priekules pagastā, Priekules novadā

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojoša, Priekulē, X., 18.07.2018. iesniegums ar lūgumu atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma “Pauguri”, Priekules pagastā zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6482 004 0021 un piešķirt jaunu nosaukumu “Vizbulītes”.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu X (turpmāk tekstā- nekustamais īpašums), kadastra Nr.6482 006 0060, Priekules pagastā, Priekules novadā, reģistrētas Kurzemes rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Priekules pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.74 uz iesniedzēja vārda.

Nekustamais īpašums sastāv no desmit atsevišķām zemes vienībām.

Iesniedzējs vēlas atdalīt no nekustamā īpašuma vienu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6482 004 0021-27,9 ha platībā, piešķirot jaunu nosaukumu “Vizbulītes”.

Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 19.,32. un 33. pantiem, pēc tiesīgās personas ierosinājuma saņemšanas, ievērojot normatīvajos aktos noteikto kārtību, ir iespējams izveidot nekustamo īpašumu, sadalot reģistrētu nekustamo īpašumu vairākos nekustamajos īpašumos vai grozot reģistrētu nekustamā īpašuma sastāvu, no tā atdalot nekustamā īpašuma objektus.

Saskaņā Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktu nekustamā īpašuma nosaukums ir ar pašvaldības lēmumu nekustamajam īpašumam lauku apvidū un, ja nekustamā īpašuma sastāvā esošā zemes vienība vai būve nav adresācijas objekts, nekustamajam īpašumam pilsētā vai ciema teritorijā piešķirts rekvizīts, kas nav adrese.

 Pamatojoties uz likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 1.panta 14.punktu, 19.panta pirmās daļas 1.punktu, 32.,33.pantiem, likuma „Par Pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma “X”, kadastra Nr.6482 006 0060, Priekules pagastā, Priekules novadā, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6482 004 0021, saskaņā ar grafisko pielikumu (9.pielikums).

2. Atdalāmajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6482 004 0021 piešķirt jaunu nosaukumu “Vizbulītes” un noteikt zemes lietošanas mērķi- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM kods 0101.

3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV-3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Lēmums izsūtāms 1 eks. izsūtāms: XX, X.; Valsts zemes dienestam, kurzeme@vzd.gov.lv , nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

 

Pašvaldības domes priekšsēdētājas vietnieks     (personiskais paraksts)                     A.Cīrulis

 

 

 

 

 

 

346. Par īpašumu X un X, Priekulē, Priekules novadā apvienošanu

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2018.gada 26.jūlijā                                                                                                                                   

Nr.346       

          (protokols Nr.10,  20.punkts)

 

Par īpašumu X un X, Priekulē, Priekules novadā apvienošanu

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts X” (turpmāk tekstā- Iesniedzējs), reģ.Nr.58501004241, juridiskā adrese “X”, valdes priekšsēdētāja XX, iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/18/1358-S, ar lūgumu atļaut apvienot zemes gabalus X un X, Priekulē, piešķirot vienotu adresi un  noteikt lietošanas mērķi.

 Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Iesniedzējs vēlas apvienot viņam piederošos nekustamos īpašumus X un X, Priekulē vienā nekustamajā īpašumā un apvienot blakus esošas zemes vienības vienā zemes gabalā.

Saskaņā ar Kadastra likuma 11.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka sadala vai apvieno tikai zemesgrāmatā ierakstītu nekustamo īpašumu.

Nekustamais īpašums X, Priekulē, kadastra Nr. 6415 007 0035, ir ierakstīts uz iesniedzēja vārda Kurzemes rajona tiesas zemesgrāmatas nodaļas Priekules pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 100000497745, sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6415 007 0033  14847 m² platībā.

Nekustamais īpašums X, kadastra Nr. 6415 007 0045, ir ierakstīts uz iesniedzēja vārda Kurzemes rajona tiesas zemesgrāmatas nodaļas Priekules pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 100000520321, sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6415 007 0041  20087 m² platībā.

Pēc pašvaldības rīcībā esošiem kadastra informācijas sistēmas datiem, nekustamo īpašumu X, kadastra Nr. 6415 007 0035, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6415 007 0033 un X, kadastra Nr.6415 007 0045, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6415 007 0041 ir blakus esošas zemes vienības.

Atbilstoši Zemes ierīcības likuma 8.panta trešās daļas 2.punktam zemes ierīcības projekts nav izstrādājams, ja apvieno divas vai vairākas blakus esošas zemes vienības un par to ir pieņemts vietējās pašvaldības lēmums.

Atbilstoši Kadastra likuma 19.panta 4.punktam, kurš nosaka, kapamatojoties uz šā likuma 24.panta pirmās daļas 1., 2., 3., 5., 6., 7. un 11.punktā minēto personu iesniegumu, atbilstoši normatīvo aktu un šā likuma 34.panta nosacījumiem Kadastra informācijas sistēmā drīkst apvienot vairākus viena veida nekustamā īpašuma objektus vienā nekustamā īpašuma objektā

 Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr. 496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punkts nosaka, ka lietošanas mērķi nosaka, ja tiek izveidota jauna zemes vienība. Pamatojoties uz SIA “Maileks” iesniegumu, Kadastra likuma 11. panta pirmo daļu, 19.panta 4.punktam, 2006.gada 14.septembra likuma „Zemes ierīcības likums” 8.panta trešās daļas 2.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 23.11.2015. Priekules novada teritorijas plānojums 2015.-2026.gadam, atklāti balsojot PAR – 13 (Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Atļaut apvienot X”, reģ.Nr.X piederošās zemes vienības X,., kadastra apzīmējums 6415 007 0033- 14847 m² platībā un X, X., kadastra apzīmējums 6415 007 0041- 20087 m² platībā, saskaņā ar grafisko pielikumu.

2. Jaunveidojamai zemes vienībai piešķirt adresi X, Priekule, Priekules novads.

3. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi jaunveidojamai zemes vienībai–rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve, kods 1001.

5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV-3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

                

Lēmums 1 eks.izsūtāms:   Valsts zemes dienestam, kurzeme@vzd.gov.lv, X”, nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētājas vietnieks     (personiskais paraksts)                     A.Cīrulis

 

 

 

 

 

 

347. Par autorallija „Eiropas rallija čempionāta posms Rally Liepāja” trases saskaņošanu

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2018.gada 26.jūlijā                                                                                                                                   

Nr.347      

          (protokols Nr.10,  21.punkts)

 

Par autorallija „Eiropas rallija čempionāta posms Rally Liepāja” trases saskaņošanu

 

            Izskata SIA “ RA EVENTS” tehniskā direktora Kaspara Ērkuļa iesniegumu (reģ.Nr. 2.1.4/18/1291 - S no 11.07.2018.), kurā norādīts, ka šī gada 12.-14.oktobrī Liepājā un tās apkārtnē notiks Eiropas rallija čempionāta  posms Rally Liepāja un lūdz atļauju izmantot Priekules novada pašvaldībā esošos ceļa posmus Virgas un Gramzdas pagasta teritorijā izmantojot valsts un pašvaldības ceļus. Sacensību ātrumposms SS8 - Paplaka notiks 14.oktobrī  laika posmā no plkst. 10.45. Sacensību ātrumposms SS9 - Paplaka notiks 14.oktobrī  laika posmā no plkst. 12.05 Ātrumposmu slēdz no plkst. 8:00- 14:00. Testa posms 10 – 11.oktobrī Priekules pagastā no plkst.10.00 – 17.00., atklāti balsojot PAR – 13 (Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Atļaut SIA „RA EVENTS” 2018.gada   no 10 – 11.oktobrim rīkot    testa ātrumposmus Priekules pagasta teritorijā, izmantojot ceļus maršrutā

C 94 Judu ceļš, C95 Jauninieku ferma – Birznieki, B82 Dzidras – Kalnu iela, izpildot šādus nosacījumus:

1) garantēt ceļa greiderēšanu divu darbu dienu laikā un grants segas atjaunošanu pēc nepieciešamības desmit darba dienu laikā pēc testa ātrumposma sacensībām, pirms tam noslēdzot ar pašvaldību ceļu apsekošanas aktus un uzrādot noslēgto līgumu līdz 1.oktobrim ar darbuzņēmēju par ceļu sakārtošanu.

2. Atļaut SIA „RA EVENTS” 2018.gada 14.oktobrī rīkot   ātrumposmus Gramzdas un Virgas pagasta teritorijā, izmantojot pašavaldības ceļus  C80 Trekņu alejas ceļš, B66 Trekņu kapu ceļu maršrutā  Paplaka -  Purmsāti – Gramzda  izpildot šādus nosacījumus:

1) garantēt ceļa greiderēšanu divu darbu dienu laikā un grants segas atjaunošanu pēc nepieciešamības desmit darba dienu laikā pēc autorallija sacensībām, pirms tam noslēdzut ar pašvaldību ceļu apsekošanas aktus un uzrādot noslēgto līgumu līdz 1.oktobrim ar darbuzņēmēju par ceļu sakārtošanu.

2) rakstiski saskaņot līdz 31.augustam rallija norisi ar zemju īpašniekiem, kuru zemes robežojas ar rallijā izmantojamiem ceļiem.

 

Pašvaldības domes priekšsēdētājas vietnieks     (personiskais paraksts)                     A.Cīrulis

348. Par Kalētu Mūzikas un mākslas pamatskolas nolikuma apstiprināšanu

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2018.gada 26.jūlijā                                                                                                                                   

Nr.348     

          (protokols Nr.10,  22.punkts)

 

Par Kalētu Mūzikas un mākslas pamatskolas nolikuma apstiprināšanu

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 4. punktu, 21. panta pirmās daļas 8. punktu, 41. panta pirmās daļas 2. punktu, Izglītības likuma 22. panta pirmo daļu, Vispārējās izglītības likuma 8. un 9. pantu, un saskaņā ar 2018.gada 22.februāra domes lēmumu Nr. 80  Par Kalētu pamatskolas apvienošanu ar Kalētu Mūzikas un mākslas skolu, atklāti balsojot PAR – 13 (Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

Apstiprināt Kalētu Mūzikas un mākslas pamatskolas nolikumu.

 

Pielikumā: Kalētu Mūzikas un mākslas pamatskolas nolikums.

 

Pašvaldības domes priekšsēdētājas vietnieks     (personiskais paraksts)                     A.Cīrulis

 

 

349. Par Kalētu Mūzikas un mākslas pamatskolas direktora apstiprināšanu amatā

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2018.gada 26.jūlijā                                                                                                                                   

Nr.349      

          (protokols Nr.10,  23.punkts)

 

Par Kalētu Mūzikas un mākslas pamatskolas direktora apstiprināšanu amatā

 

Saskaņā ar domes (2017. gada februāra lēmumu Nr.80) “Par Kalētu pamatskolas apvienošanu ar Kalētu Mūzikas un mākslas skolu” kā rezultātā tika izveidota jauna izglītības iestāde Kalētu Mūzikas un mākslas pamatskola, nepieciešams apstiprināt šīs izglītības iestādes direktori. Tā kā Kalētu pamatskolas direktore Inese Kuduma 2010.gadā tika pieņemta darbā konkursa kārtībā, A.Purviņa ierosina jaunizveidotās izglītības iestādes direktora amatā apstiprināt Inesi Kudumu. Kopš 2015.gada 1.septembra, kad negaidīti no darba aizgāja iepriekšējā direktore, Inese Kuduma sekmīgi pilda arī Kalētu Mūzikas un mākslas skolas direktores pienākumus.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu, „Izglītības likuma” 17.panta trešās daļas 2.punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

  1. Apstiprināt Kalētu Mūzikas un mākslas pamatskolas direktora amatā Inesi Kudumu.
  2. Lēmums stājas spēkā pēc saskaņojuma saņemšanas no LR Izglītības un zinātnes ministrijas “Izglītības likumā” noteiktajā kārtībā.
  3. Desmit darbdienu laikā pēc lēmuma stāšanās spēkā, iesniegt lēmumu Izglītības kvalitātes valsts dienestā izmaiņu veikšanai izglītības iestāžu reģistrā.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētājas vietnieks     (personiskais paraksts)                     A.Cīrulis

 

 

 

350. Par Virgas pamatskolas direktora apstiprināšanu amatā

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2018.gada 26.jūlijā                                                                                                                                   

Nr.350     

          (protokols Nr.10,  24.punkts)

 

Par Virgas pamatskolas direktora apstiprināšanu amatā

 Virgas pamatskolas direktora amata pretendentu izvērtēšanai tika izveidota komisija un tika izsludināts atkārtots konkurss, kurā pieteicās viens pretendents. Komisija atbilstoši „Priekules novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju amata pretendentu atlases konkursa nolikumam”, kas apstiprināts 2017. gada 26. janvārī, izvirza apstiprināšanai amatā Zaigu Ūdriņu.

Atbilstoši Izglītības likuma 17.panta 3 daļas 2.punktam novada pašvaldība pieņem darbā un atbrīvo no darba tās padotībā esošo vispārējās izglītības iestāžu, tai skaitā internātskolu, speciālo izglītības iestāžu, …,  vadītājus, saskaņojot ar Izglītības un zinātnes ministriju. 

Atbilstoši „Vispārējās izglītības likuma” 11. pantam, vispārējās izglītības iestādes vadītāju pieņem darbā un atbrīvo no darba attiecīgās izglītības iestādes dibinātājs.

            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu, „Izglītības likuma” 17.panta trešās daļas 2.punktu, Ministru kabineta noteikumiem Nr.397 (2015.gada 14.jūlijā) Izglītības iestāžu un citu Izglītības likumā noteikto institūciju reģistrācijas kārtība, atklāti balsojot PAR – 13 (Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Apstiprināt Virgas pamatskolas direktora amatā Zaigu Ūdriņu.

2. Lēmums stājas spēkā pēc saskaņojuma saņemšanas no LR Izglītības un zinātnes ministrijas “Izglītības likumā” noteiktajā kārtībā.

3. Desmit darbdienu laikā pēc lēmuma stāšanās spēkā, iesniegt lēmumu Izglītības kvalitātes valsts dienestā izmaiņu veikšanai izglītības iestāžu reģistrā.

Lēmuma projektu sagatavoja A.Purviņa

Lēmums nosūtāms A.Purviņai, Z.Ūdriņai, I.Juškevičai

 

Pašvaldības domes priekšsēdētājas vietnieks     (personiskais paraksts)                     A.Cīrulis

 

351. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2018.gada 26.jūlijā                                                                                                                                   

Nr.351     

          (protokols Nr.10,  25.punkts)

 

Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX

 

1.    Par iesniegumu

         2018.gada 16.jūlijā reģ.Nr.2.1.5/18/1315-S Priekules novada pašvaldībā saņemts XX iesniegums ar lūgumu piešķirt Dzīvojamās telpas īres tiesības pagasta īres dzīvoklim daudzdzīvokļu mājā Dārza iela 9 dz.Nr.1, Purmsātos, Virgas pagastā, Priekules novadā,  LV-3485.  

2.  Ar  domes rīcībā esošo informāciju konstatēts:

          2.1.Dzīvoklis ir brīvs un nododams izīrēšanai, dzīvoklī  īrniece apņemas veikt kosmētisko remontu.

          2.2.Īrniece strādā un apsola, ka dzīvojamās telpas īres maksu kārtos laicīgi.

3. Saskaņā ar 30.11.2017. Priekules novada pašvaldības domes noteikumiem “Par kārtību, kādā piedāvājamas un piešķiramas īrē pašvaldības brīvās dzīvojamās telpas un izbeidzami īres līgumi” (lēmums Nr. 576, protokols Nr.8 46.punkts) 4. un 5.punktu, dzīvoklis piešķirams īrē iesniedzējai, atklāti balsojot PAR – 13 (Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Piešķirt XX  īres tiesības dzīvoklim Dārza ielā Nr.9 dz. Nr.1, Purmsātos, Virgas pagastā, Priekules nov., LV-3485 ar kopējo platību 44.5 m² , ar malkas apkuri.

2.      Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu. Īres līgums ar Virgas pagasta pārvaldi noslēdzams mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža. Ja līgums netiek noslēgts noteiktajā termiņā izīrētāja vainas dēļ, tad Priekules novada pašvaldības domes lēmums par dzīvokļa izīrēšanu zaudē spēku.

3.      Par lēmuma izpildi atbildīga Virgas pagasta pārvaldes vadītāja Daiga Egle.

 

Pašvaldības domes priekšsēdētājas vietnieks     (personiskais paraksts)                     A.Cīrulis

 

352. Par nekustamā īpašuma „Asari”, Bunkas pag., Priekules novads, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2018.gada 26.jūlijā                                                                                                                                   

Nr.352     

          (protokols Nr.10,  26.punkts)

 

 

 

Ar 25.08.2016. Priekules novada pašvaldības lēmumu Nr. 19, protokols nr.15 nekustamais īpašums „Asari”, Bunkas pag., Priekules novads, kadastra nr. 6446 001 0410 tika nodots atsavināšanai.

26.06.2018. sertificēts zemes vērtētājs SIA „Invest-Rīga-Liepāja”, reģ.Nr.42103024236, juridiskā adrese Graudu iela 27/29, Liepāja, noteicis, ka nekustamā īpašuma „Asari”,  Bunkas pagastā , Priekules novadā,  kadastra Nr. 6446 001 0410, tirgus vērtība uz 2018.gada 5.jūniju ir EUR 17 996  (septiņpadsmit tūkstoši deviņi simti deviņdesmit seši eiro).

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk – PPMAL) 1.pantu, nosacītā cena šā panta izpratnē ir nekustamā īpašuma vērtība, kas noteikta atbilstoši standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem (...).

Saskaņā ar PPMAL 8.panta trešo daļu mantas nosacīto cenu apstiprina institūcija (amatpersona), kura saskaņā ar šā panta pirmo un otro daļu organizē nekustamā īpašuma novērtēšanu.

Nekustamā īpašuma nosacītā cena un izsoles sākumcena ir EUR 18 444 (astoņpadsmit tūkstoši četri simti četrdesmit četri euro), noapaļojot līdz veseliem eiro, ko veido:

          1) noteiktā nekustamā īpašuma vērtība EUR 17 996  (septiņpadsmit tūkstoši deviņi simti deviņdesmit seši eiro).

          2) izdevumi par nekustamā īpašuma novērtēšanu – EUR 447,7 (četri simti četrdesmit septiņi  euro un septiņdesmit euro centi) saskaņā ar vērtētāja izrakstīto rēķinu.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 8.panta trešo daļu, 10.panta pirmo daļu, atklāti balsojot PAR – 13 (Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 

1.       Apstiprināt Priekules novada pašvaldībai piederošānekustamā īpašuma „Asari”, Bunkas pag., Priekules nov., kadastra numurs 6446 001 0410,  pirmās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli sākumcenu EUR 18 444 (astoņpadsmit tūkstoši četri simti četrdesmit četri eiro).

2.       Apstiprināt Priekules novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma „Asari”, Bunkas pag., Priekules nov., kadastra numurs 6446 001 0410, izsoles noteikumus, to pielikumus, līguma projektu un grafisko attēlojumu.

3.       Uzdot Priekules novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai organizēt nekustamā īpašuma atsavināšanas  procesu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.

4.       Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams

- Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

- finanšu nodaļai;

- attīstības un plānošanas nodaļas vadītājai U.Ržepickai;      

- nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei.

 

Pašvaldības domes priekšsēdētājas vietnieks     (personiskais paraksts)                     A.Cīrulis

 

 

 

 

 

 

353. Par nosaukuma maiņu uz zemes vienības “Kalvas” ar kadastra apzīmējumu 6446 003 0010 , Tadaiķi, Bunkas pag., Priekules nov.

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2018.gada 26.jūlijā                                                                                                                                   

Nr.353     

          (protokols Nr.10,  27.punkts)

 

Par nosaukuma maiņu uz zemes vienības “Kalvas” ar kadastra apzīmējumu 6446 003 0010 , Tadaiķi,  Bunkas pag., Priekules nov.

 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

19.08.2009. ar XX noslēgts zemes nomas līgums par nekustamā īpašuma „Kalvas”, Bunkas pagasts, Priekules novads, kadastra nr. 6446 003 0010 , kas sastāv no divām atsevišķām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 6446 003 0010 , kadastra apz. 6446 003 0135, iznomāšanu.

Uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6446 003 0010 atrodas XX piederoša ēka – dzīvojamā māja , ar kadastra apzīmējumu 6446 003 0010 001.

XX ieguvusi īpašumā dzīvojamo māju ar nosaukumu  „Suvorovs 21”, Bunkas pag., Priekules novads, kuras patreizējais nosaukums un adrese ir „Kalvas”, Tadaiķi, Bunkas pag., Priekules novads.

Lēmums par nosaukuma maiņu nav pieņemts.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 08.decembra noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” (turpmāk- Noteikumi) 2.8. apakšpunktu – adresācijas objekts ir dzīvošanai, saimnieciskai, administratīvai vai publiskai darbībai paredzēta ēka (turpmāk – ēka) un 5.10.apakšpunktu – adrešu reģistrā reģistrē šādu informāciju par adresācijas objektu: pazīme “plānota adrese” šo noteikumu 2.7., 2.8. un 2.9. apakšpunktā minētajiem adresācijas objektiem līdz ēku reģistrācijai Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā.

Noteikumu 9.punkts nosaka, ka pašvaldības domei vai pašvaldības kompetentai institūcijai bez personas piekrišanas, izvērtējot konkrēto situāciju, ir tiesības piešķirt adresi, ja adrese adresācijas objektam nav piešķirta, un mainīt, likvidēt vai precizēt adreses pieraksta formu, ja reģistrētā adrese neatbilst šajos noteikumos minētajām prasībām. 

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, LR Ministru kabineta 2015.gada 08.decembra noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 2.8. apakšpunktu, 5.10. apakšpunktu, 9.punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

  1. Mainīt nosaukumu ēkai / būvei – dzīvojamā māja no „Suvorovs 21”, uz „Kalvas”, Tadaiķi,  Bunkas pagasts, Priekules novads.
  2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV-      3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

   

Lēmums izsūtāms:

                                         

-          1 eks. Valsts zemes dienestam :   kac.vzd@gov.lv

-          nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei

 

Pašvaldības domes priekšsēdētājas vietnieks     (personiskais paraksts)                     A.Cīrulis

 

 

 

354. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2018.gada 26.jūlijā                                                                                                                                   

Nr.354     

          (protokols Nr.10,  28.punkts

 

Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX

 

1. 2018.gada 24.jūlijā Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, p.k. X, iesniegums (ind. 2.1.5/18/1389-S) ar lūgumu piešķirt  īres tiesības dzīvoklim Rīta ielā 8 dz. Nr. 4, Priekule, Priekules novads.

2.  Ar Priekules novada domes rīcībā esošo informāciju tika konstatēts:

2.1. XX dzīvesvietu deklarējis X, Priekule, Priekules novads.

2.2. XX dzīvokli ir apsekojis un remontdarbus apņemas veikt par saviem     līdzekļiem.

2.3. Informācija par brīvo dzīvokli un ar to saistītajiem maksājumiem publicēta SIA           “Priekules nami” mājas lapā sadaļā “Brīvie pašvaldības dzīvokļi”. Dzīvoklis ir brīvs kopš         01.10.2014.

2.4. Uz lēmuma pieņemšanas dienu īres tiesību piešķiršanu uz šo dzīvokli nav lūgušas        citas personas.

Pamatojoties uz Priekules novada pašvaldības domes 2017.gada 30.novembra noteikumiem „Par kārtību, kādā piedāvājamas un piešķiramas īrē pašvaldības brīvās dzīvojamās telpas un izbeidzami īres līgumi” 3.punktu, Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot PAR – 13 (Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Piešķirt īres tiesības XX uz vienistabas dzīvokli Rīta ielā 8 dz. Nr.4, Priekule, Priekules novads ar kopējo platību 16,2 m², tai skaitā dzīvojamā platība 13,5 m².

2.      Pirmais īres tiesību termiņš ir 6 mēneši, ja šajā laikā īrnieks norēķinās par saņemtajiem pakalpojumiem īres tiesības tiek pagarinātas uz 3 gadiem. Pēc šī termiņa, ja nav parādsaistības tiek piešķirtas beztermiņa īres tiesības. Ja netiek pildītas īres un komunālo maksājumu saistības dzīvojamā telpa jāatbrīvo īres līguma termiņam beidzoties.

3.      Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

4.      XX īres līgums ar SIA „Priekules nami” noslēdzams mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža. Ja līgums netiek noslēgts noteiktajā termiņā XX vainas dēļ, tad Priekules novada pašvaldības domes lēmums par dzīvokļa īres tiesību piešķiršanu zaudē spēku.

5.       Par lēmuma izpildi atbildīga SIA „Priekules nami” valdes locekle Arta Brauna.

 

Pašvaldības domes priekšsēdētājas vietnieks     (personiskais paraksts)         A.Cīrulis

 

355. Par centralizētās kanalizācijas posmu izbūves lietderību projektā “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Priekules aglomerācijā, 2.kārta”

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2018.gada 26.jūlijā                                                                                                                                   

Nr.355     

          (protokols Nr.10,  29.punkts

 

Par centralizētās kanalizācijas posmu izbūves lietderību projektā “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Priekules aglomerācijā, 2.kārta”   

 

Priekules novada pašvaldība 2018.gada 26.jūlijā saņēma SIA „Priekules nami” valdes locekles iesniegumu ar lūgumu vērtēt un pieņemt lēmumu par centralizētās kanalizācijas posmu izbūves lietderību  projektā “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Priekules aglomerācijā, 2.kārta” uz dzīvojamām mājām Priekule, Smilšu iela Nr.11, Smilšu iela Nr. 12, Aizputes iela 2, Aizputes iela 4A, Aizputes iela 6, Aizputes iela 4, pamatojoties uz projekta pieteikumu un projektēšanas uzdevumu.

 

Izvērtējot dzīvojamo māju atrašanās vietas (t.sk.reljefu) un iedzīvotāju skaitu, šādi darbi būtiski sadārdzinās posmu izbūves izmaksas.

 

1.      Smilšu iela Nr.11 un Smilšu Nr. 12 kopā dzīvo 11 iedzīvotāji. Attālums līdz pieslēguma vietai aptuveni 600 m. Posma izbūves plānotās izmaksas EUR 115 200,00;

  1. Aizputes iela Nr. 2 dzīvo 7 iedzīvotāji. Nepieciešams izbūvēt atsevišķu kanalizācijas sūkņu staciju vai veikt upes šķērsošanu;
  2. Aizputes iela 4A (patreiz nav apdzīvota);
  3. Aizputes iela 6 – sabiedriska ēka (nav iekļaujamas attiecināmajās izmaksās);
  4. Aizputes iela 4 dzīvo 8 iedzīvotāji. Attālums līdz pieslēguma vietai aptuveni 170 m.

Aptuvenie aprēķini dzīvojamo māju Aizputes ielas posmā izbūvei sastāda  EUR no 60 000 – 100 000, Smilšu ielas posmam EUR 115 200. 

Priekules novada dome izvērtējot ekonomisko lietderību par centralizētās kanalizācijas posmu izbūvi projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Priekules aglomerācijā, 2.kārta” ietvaros, atklāti balsojot PAR – 11 (Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  2 (Arnis Kvietkausks, Inese Meļķe); Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Samazināt plānotos darbus un neveikt centrālā kanalizācijas tīkla projektēšanu un būvniecību uz dzīvojamām mājām Priekulē, Smilšu iela Nr.11, Smilšu iela Nr. 12, Aizputes iela 2, Aizputes iela 4A, Aizputes iela 6, Aizputes iela 4 projektā “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Priekules aglomerācijā, 2.kārta” ietvaros.

2.      Veikt saskaņošanu ar projekta uzraugošo institūciju;

3.      Atbildīgā par lēmumprojekta izpildi SIA “Priekules nami” valdes locekle Arta Brauna.

 

Pašvaldības domes priekšsēdētājas vietnieks     (personiskais paraksts)         A.Cīrulis