Aktualitātes

Par spīti ārkārtas situācijai darbs pašvaldībā turpinās

 Kā jau visos mēdijos, sociālajos tīklos un daudzos citos informācijas kanālos tiek vēstīts, Ministru kabinets 2020.gada 12.martā izdeva rīkojumu Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” ar kuru visā valsts teritorijā tika ieviesti dažādi pasākumi un ierobežojumi cīņai ar koronavīrusu COVID-19. Šie ārkārtējās situācijas pasākumi un ierobežojumi arvien vairāk ietekmē dažādas saimnieciskās nozares un iedzīvotājus, izmainot gan finansiālos apstākļus, gan darba apstākļus. Tomēr neskatoties uz pašreiz valstī un pasaulē notiekošo, Priekules novadā pašvaldības darbs turpinās un pielāgojamies jaunajiem apstākļiem. Pēdējo nedēļu laikā un šobrīd novadā ir uzsākti un tiek veikti vairāki lielāki vai mazāki darbi. Visos pagastos un pilsētā notiek malkas sagatavošanas darbi 2020./2021.gada apkures sezonai. Lieli darbinieku resursi visā novada teritorijā novirzīti, lai sazāģētu un nogādātu uz malkas glabāšanas vietām nesenajā vētrā gāztos kokus, tiek izvērtēti arī bīstamie koki, kuri nepieciešamības gadījumā tiek sazāģēti un arī nogādāti uz malkas glabāšanas vietām pie novada iestādēm. Kā jau ierasts pavasarī tiek veikti kopšanas darbi visās novada kapsētās, un lielākajos un nozīmīgākajos parkos, notiek pavasara greiderēšanas darbi pašvaldības ceļos, kā arī nepieciešamajās vietās, rūpējoties par satiksmes drošību, tiek uzstādītas “Dodiet ceļu” ceļa zīmes. Tā kā nupat bija Lieldienu svētki, pašvaldības darbinieki bija nodarbināti svētku rotājumu sagatavošanā, izvietošanā un vēlāk arī novākšanā rūpējoties, lai iedzīvotājiem būtu kaut mazliet svētku sajūtas. Protams neizpaliek arī dažādu avārijas gadījumu novēršana, kā piemēram ūdensvada plīsumu, kanalizācijas aizdambēšanās, ceļa segumu labošana un grāvju tīrīšana. Pavasaris ierasti ir arī dažādu gružu vākšanas laiks un arī šogad tiek apsekotas pašvaldības teritorijas un izmestie gruži tiek savākti. Diemžēl cilvēku bezatbildība nav mazinājusies un gružus joprojām izmet ne tiem paredzētajās vietās. Norit sagatavošanās procesi dažādiem 2020.gada budžetā plānotajiem darbiem.

 

18.martā tika parakstīts līgums ar SIA “A-Land” par 2.kārtas būvdarbiem projektā “Kanalizācijas izbūve Priekules novada Bunkas pagasta Krotes ciemā”. Līguma kopējā summa ir 49 670,48 EUR bez PVN. Saistībā ar kanalizācijas izbūvi Bunkas pagasta Krotes ciemā darbi notika jau 2019.gadā, kad izbūvēja pusi no būvprojektā paredzētā apjoma, otru pusi paredzot veikt 2020.gadā. Šogad paredzēts izbūvēt kanalizācijas tīklu posmā ceļš „Rūķīši”- „Zemzari” uz ceļu „Parks – Akmentiņi”, ceļš „Dināri”-„Ziedkalni” un pievienot sūknētavu pie elektroapgādes tīkliem. Realizējot šīs daļas tiktu pabeigta kanalizācijas izbūve Krotes ciemā. Šobrīd darbi rit pilnā sparā.

Saistībā ar Krotes ciemu ir noslēgts vēl viens līgums, kas uzlabos dzeramā ūdens kvalitāti ciema iedzīvotājiem. Līgums par ūdens atdzelžošanas stacijas rekonstrukciju objektā “Krotes ŪAS” ar SIA “WATEX” parakstīts pirms Lieldienām par kopējo summu 8280,03 EUR ar PVN. Pēc līgumā paredzēto darbu veikšanas minētajā objektā tiks uzstādīta jaudīgāka ūdens atdzelžošanas iekārta un amonija samazināšanas iekārta. Drīzumā Krotē ir paredzēts uzsākt 2019.gadā apstiprinātā LEADER projekta “Teritorijas daļējs labiekārtojums, gadskārtu godu un tautas tradīciju rituālu laukums Krotē, Bunkas pagastā, Priekules novadā”, pieteikuma Nr. 2019/AL13/6/A019.22.03/3 realizāciju. Būvdarbi noritēs Krotes Kronvalda Ata pamatskolas teritorijā. Šobrīd norit līguma slēgšanas process. Darbus veiks SIA “SINREN”. Projekta kopējās izmaksas 21308,71 EUR, no kurām 13850,65 EUR ir ELFLA LEADER finansējums, bet  7458,06 EUR pašvaldības finansējums.

Pašu spēkiem ir pārvietota Bunkas kultūras namā esoša trenažieru zāle uz citām telpām, kur tās apmeklētāji aprīkojumam varēs piekļūt pa atsevišķu ieeju. Jaunās trenažieru zāles telpas atrodas Bunkas kultūras nama ēkā, pasta galā.

Gramzdas pagastā šogad ir paredzēts papildināt pie pagasta pārvaldes esošos stādījumus, sagatavošanās darbi jau sākti. Ļoti nozīmīgs darbs tiek veikts pašvaldības apsaimniekoto mājokļu sakārtošanā un aprīļa mēneša ietvaros paredzēts pabeigt nomainīt logus vairāku daudzdzīvokļu māju pagrabos. Šis darbs nav vienkāršs, jo vecie logi ir bijuši dažāda izmēra, jaunie ir pasūtīti visi vienāda augstuma līdz ar to daudzviet ir nepieciešams logu ailes daļu aizmūrēt. Darbs tiek veikts pašu spēkiem.

Sadarbībā ar SIA “Priekules nami” ir sakārtots skurstenis dīķsaimniecības ēkai. Viena no lielākajām investīcijām šajā laikā ir saistīta ar Gramzdas ciema centralizēto apkuri, jo ir nokalpojis viens no apkures katliem, pateicoties siltajai ziemai, iedzīvotājiem nebija jūtamas īpašas izmaiņas sniegtajā pakalpojumā, bet tā kā apkures sezona tūlīt noslēgsies un jāsakārto iekārtas nākamai, ir noslēgusies cenu aptauja par jauna apkures katla iegādi un uzstādīšanu. Jaunais apkures katls kopā ar uzstādīšanu izmaksā gandrīz 9500 EUR ar PVN.

Saistībā ar veselības aprūpi, nu pagastu feldšeri ir vēl noslogotāki, jo, kā teica Gramzdas pagasta feldšere, izsaukumu skaits esot pieaudzis.

Kalētu pagastā šī brīža lielākais un aktuālais darbs ir saistīts ar LEADER projekta “Piekļuves nodrošināšana sociāliem un veselības pakalpojumiem pierobežā – Kalētu pagastā”, pieteikuma Nr. 2019/AL13/6/A019.22.03/6 realizāciju. Nu jau labu laiku pašvaldības telpās ēkā “Brūzis” rosās SIA “Skorpions VS”, kas 28.janvārī noslēdza līgumu ar pašvaldību par būvdarbu veikšanu šajās telpās. Ar katru dienu vairāk šīs telpas iegūst jaunu izskatu, nu jau ir skaidri saskatāms jaunais telpu plānojums, kā arī liela daļa no apdares darbiem jau ir veikts, telpām ir ieliktas durvis, logi, veikta sienu flīzēšana, kur nepieciešams un kur nepieciešams uzlikts ģipškartons. Pabeidzot darbus telpās iekārtosies Kalētu sociālais dienas atbalsta centrs un feldšeru punkts.

Jaunums Kalētu pagastā būs noteikti jebkuram, kurš nāks veikt maksājumus uz pašvaldības kasi, jo arī tā beidzot ir piedzīvojusi pārvērtības, nu ir kļuvis gan darbiniekiem, gan klientiem daudz ērtāk un drošāk, jo ir nodalīta klientu zona. Šīs pārvērtības veiktas pašu spēkiem un izmaksāja ap 500 EUR.

 

Priekules pagastā šobrīd tiek veikta žogu cenu apzināšana un pieejamības noskaidrošana, lai vēlāk varētu iegādāties un uzstādīt jaunu žogu Judu kapiem.

Arī Priekulē notiek vērienīgi un mazāk vērienīgi darbi. Veikta cenu aptauja kalcija hlorīda iegādei, kas ir arī piegādāts un pretputekļu maisījums (kalcija hlorīds) uz ielām tiks iestrādāts maija mēneša otrajā pusē. Vērienīgākais darbs pilsētā un blakus esošajā Saulaines ciemā bez ikdienišķajām un ierastajām lietām un darbiem ir saistīts ar Kohēzijas fonda finansēto projektu “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Priekules aglomerācijā, 2.kārta” Nr. 5.3.1.0/17/I/030. Šo projektu realizē pašvaldības kapitālsabiedrība SIA “Priekules nami”. Vēl nesen, februāra pašās beigās, tika noslēgts būvniecības līgums ar SIA “Grobiņas SPMK” par “Ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmu pārbūve Priekules pilsētā un Priekules pagasta Saulaines ciemā”. Līgumcena 4 258 444,59 EUR bez PVN. Būvuzraudzību šim objektam veiks SIA “Dromos” par 39 000 EUR bez PVN, līgums parakstīts 3.martā. Būvprojektu šim objektam izstrādāja SIA “Firma L4” saskaņā ar 2017.gada 14.novembrī noslēgto līgumu. Likumsakarīgi un tikai loģiski arī šī būvprojekta autoruzraudzību būvniecības laikā veiks tas pats uzņēmums. Vienošanos par autoruzraudzību ar SIA “Firma L4” parakstīja 17.martā. Autoruzraudzības izmaksas sastāda 18 000 EUR bez PVN. Pēc visu nepieciešamo formalitāšu veikšanas un līgumu parakstīšanas pašvaldības būvvalde 31.martā varēja pieņemt lēmumu par būvniecības nosacījumu izpildi un būvniecības process var sākties. Jau šobrīd ir uzstādīti informatīvie stendi par būvniecību Priekules pilsētas Brīvības ielā un Priekules pagasta Saulaines ciemā. Būvnieks SIA “Grobiņas SPMK” ir uzsācis rakšanas darbus Smilšu ielā, Galvenās un Tirgoņu ielas krustojumā virzienā uz Raiņa ielu Priekulē. Tuvākajā laikā uzsāks rakšanas darbus Galvenās, Rīta un Baznīcas ielu posmos. Būvdarbu izpildes laikā iespējami satiksmes traucējumi un atsevišķu ielu posmu slēgšana. Būvdarbu veicējam ir uzdots izvietot informatīvas ceļa zīmes par slēgto ielu posmu.

(Kohēzijas fonda finansēto projektu Priekules pilsētā un blakus esošajā Saulaines ciemā realizē pašvaldības kapitālsabiedrība SIA “Priekules nami”)

 

 

Virgas pagastā nelieli būvdarbi notiek pagasta pārvaldes ēkā, tur tiek veikts kosmētiskais remonts nekustamo īpašumu speciālistes kabinetam. Grandiozi darbi gada sākumā aizsākās un vēl turpinās Virgas tradīciju namā, jo tur tiek veikta zālē esošās grīdas atjaunošana, remontu ir piedzīvojušas labierīcības, veikti flīzēšanas darbi koridoros un kāpnēm no pagrabstāva. Aprīļa pirmajā pusē tika saņemtas jaunās zāles apgaismojuma iekārtas. Līdz aprīļa beigām paredzēts pabeigt tradīciju nama iekšienē paredzētos atjaunošanas darbus, lai maijā varētu uzsākt ārējo kāpņu atjaunošanu un jaunu margu uzstādīšanu. Paredzams, ka šo pavasar Virgas tradīciju nams būs uzspodrināts un varēs atkal vērt savas durvis apmeklētājiem.

(Virgas tradīciju nama vīriešu tualete pēc pārvērtībām)

 

Pašvaldības darbinieki strādā ievērojot piesardzību saistībā ar COVID-19, taču darbs turpinās un lietas notiek. Lai arī Jums darbiem bagāts un aizņemts pavasaris!

 

Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja

Una Ržepicka

 

Atpakaļ