Aktualitātes

Sāksies projekta “Teritorijas daļējs labiekārtojums, gadskārtu godu un tautas tradīciju rituālu laukums Krotē, Bunkas pagastā, Priekules novadā” realizācija!

Sāksies projekta “Teritorijas daļējs labiekārtojums, gadskārtu godu un tautas tradīciju rituālu laukums Krotē, Bunkas pagastā, Priekules novadā” realizācija!

Tradīciju uzturēšanā liela nozīme ir reģioniem, īpaši novadiem un pagastiem, jo šeit ir iespēja tradīciju maksimāli pietuvināt videi, kurā tā radusies un dzīvojusi. Cilvēks vēlas sevi identificēt ar vietu, kurā dzimis un audzis, līdz ar to reģiona tradīcijas ir daļa no viņa identitātes. Lielpilsētās tradīciju funkcionēšana ir apgrūtinātāka. Tradīciju saglabāšanā liela nozīme ir pašvaldībām, kas atbalsta vietējās kopienas, un iekļauj nemateriālo kultūras mantojumu savos plānošanas dokumentos. Tieši ar nemateriālo kultūras mantojumu pašvaldībām ir iespēja vienai no otras atšķirties un piedāvāt ko tikai sev raksturīgu un unikālu. Nemateriālajam kultūras mantojumam ir liela nozīme nacionālās identitātes veidošanā un uzturēšanā. Lai to uzturētu Bunkas pagastā, lai radītu tam pastāvīgu realizēšanās vietu, Krotē, maija mēnesī sāksies būvdarbi teritorijā pie Krotes Kronvalda Ata pamatskolas. Šie būvdarbi notiks pateicoties 2019.gadā LEADER programmā iesniegtajam un apstiprinātajam projektam “Teritorijas daļējs labiekārtojums, gadskārtu godu un tautas tradīciju rituālu laukums Krotē, Bunkas pagastā, Priekules novadā”, Nr. 19-02-AL13-A019.2203-000007.

Gadskārtu godu un tautas tradīciju rituālu laukums Krotē, Bunkas pagastā, Priekules novadā būs vienīgais šāds laukums ne tikai novadā, bet arī tuvākajā apkārtnē, iespējams pat vietējās rīcības grupas biedrības “Liepājas rajona partnerība” teritorijā. Pateicoties folkloras kopai “Traistēni” Bunkas pagastā un Priekules novadā jau izsenis tiek godā celtas mūsu senču tradīcijas, kopts un saglabāts mūsu tautas nemateriālais kultūras mantojums. Realizējot projektu tiks radīts jauns produkts, mēs piedāvāsim iespēju mācīties kopt latviskās tradīcijas, svinēt godus un gadskārtu svētkus, iedzīvināsim nemateriālo kultūras mantojumu. Paralēli tautas tradīciju kopšanai un saglabāšanai laukums kalpos arī kā ciema un pagasta iedzīvotāju atpūtas un pulcēšanās vieta. Tā būs arī lieliska vieta pie skolas, bibliotēkas un senlietu krātuves tuvāku un tālāku ciemiņu atelpas brīdim, ģimeniskiem pasākumiem, jo personības harmoniskai attīstībai nepieciešama gan kultūras, gan dabiskās vides daudzveidība. Ar šī projekta tapšanu mēs veicināsim visas sabiedrības iesaistīšanos vietējā dabas, sociālā un cilvēku kapitāla stiprināšanas un kultūras kapitāla stratēģiskas un ilgtspējīgas izmantošanas un attīstības iniciatīvās, tā palielinot lauku iedzīvotāju drošumspēju, kā arī vietas potenciālu un pievilcību, kas var kļūt par priekšnosacījumu jaunu integrētu tūrisma, kultūras un citu saistītu pakalpojumu un produktu piedāvājumam.

Galvenais projekta uzdevums ir radīt vidi gadskārtu godiem un rituāliem. 2018.gadā tika izstrādāta būvniecības iecerei nepieciešamā dokumentācija (paskaidrojuma raksts). Projektā paredzēts labiekārtot teritoriju, izbūvējot bruģētu laukumu dažādu gadskārtu godu svinēšanai un tautas tradīciju rituāliem. Laukumā tiks izbūvētas arī divas ugunskura vietas – vienu izmantotu kā rituālu ugunskuru, bet otra būtu kā pavards. 2019.gada jūnija mēnesī tika veikta cenu aptauja būvniecības darbiem, lai noskaidrotu paredzamo līgumcenu. Pēc cenu aptaujas rezultātiem līguma slēgšanas tiesības piešķīra SIA “SINREN” par līgumcenu 16 824,38 EUR bez PVN. Būvuzraudzību veiks SIA “Būviecere”, līgumcena 720,00 EUR. Līgums ar būvnieku noslēgts 27.aprīlī, būvdarbus jāpabeidz trīs mēnešu laikā. Projekta noslēgums un laukuma atklāšana paredzēta 22.septembrī, kad atzīmējam Baltu vienības dienu.

            Projekta kopējās izmaksas 21 308,70  EUR ar PVN no kurām 13 850,65 EUR ir biedrības “Liepājas rajona partnerība” administrētais Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atbalsts. Pašvaldības līdzfinansējums ir 7 458,05 EUR.

29.04.2020.

Bunkas pagasta pārvaldes vadītāja

Patricija Andersone

Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja

Una Ržepicka

Atpakaļ