16.01.2014. ārkārtas domes sēdes lēmumi ( protokols Nr. 2)

1.§ Par atbalstu projektam ‘’Lielās zivis, mazās zivis’’

 Priekules novada pašvaldības dome izskatīja sporta biedrības „Kanu atvars”, valdes locekles Dzintras Blūmas 14.01.2014. iesniegumu, kurā lūgts atbalstīt ar līdzfinansējumu sporta biedrības „Kanu atvars” projektu „Lielās zivis, mazās zivis”, ko plānots iesniegt Latvijas vides aizsardzības fonda konkursam „Atbildīgs dzīvesveids”, aktivitātē „Atbalsts vietējām vides iniciatīvām”.

Projektā plānots pulcināt dažādas mērķgrupas uz talkām teritorijas sakopšanai un smagās tehnikas pakalpojumu apmaksai, lai nolīdzinātu perspektīvās atpūtas vietas, sakārtotu vidi un pieeju Virgas upītei.

 

Plānotais projekta kopējais finansējums  6800,00 EUR

 

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 15.panta 4.punktu, un sporta biedrības „Kanu atvars”, valdes locekles Dzintras Blūmas iesniegumu, Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot „par – 12 deputāti – Malda Andersone, Arta Brauna, Alda Binfelde, Ainars Cīrulis, Andris Džeriņš,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Rigonda Džeriņa, Inita Rubeze,  Ilgonis Šteins, „pret”- 3 deputāti – Inese Kuduma, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls (šie deputāti atbalstīja ierosinājumu apstiprināt pašvaldības līdzfinansējumu 25% apmērā); „atturas” – nav, nolemj:

 

1.      Apstiprināt līdzdalību projektā „Lielās zivis, mazās zivis” 2014.gadā.

2.      Apstiprināt pašvaldības līdzfinansējumu 15% apmērā – 1020 ,00 EUR.

3.      Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā ( Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.