VECĀKU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

 

 • Līdz pilngadības sasniegšanai bērns ir vecāku aizgādībā.
 • Vecāku pienākums ir rūpēties par savu bērnu.
 • Rūpes par bērnu nozīmē viņa aprūpi, uzraudzību un tiesības noteikt viņa dzīvesvietu.
 • Bērna aprūpe nozīmē viņa uzturēšanu, t.i., ēdiena, apģērba, mājokļa un veselības aprūpes nodrošināšanu, bērna kopšanu un viņa izglītošanu un audzināšanu (garīgās un fiziskās attīstības nodrošināšana, pēc iespējas ievērojot viņa individualitāti, spējas un intereses un sagatavojot bērnu patstāvīgai dzīvei).
 • Rūpes par bērna mantu nozīmē gādību par bērna mantas uzturēšanu un izmantošanu tās saglabāšanai un vairošanai.
 • Vecāki kopīgi pārstāv bērnu viņa personiskajās un mantiskajās attiecībās.
 • Katram vecākam ir pienākums un tiesības uzturēt personiskas attiecības un tiešus kontaktus ar bērnu, arī tad, ja bērns ir šķirts no ģimenes vai nedzīvo kopā ar vienu no vecākiem vai abiem vecākiem. Tam vecākam, kurš nedzīvo kopā ar bērnu, ir tiesības saņemt ziņas par viņu, it īpaši ziņas par viņa attīstību, veselību, sekmēm mācībās, interesēm un sadzīves apstākļiem.

Vecāku tiesības ierobežot bērna brīvības

 • Bērna tiesības uz privāto dzīvi, biedrošanās un vārda brīvību vecāki var ierobežot atkarībā no viņa brieduma pakāpes, lai:

             - nodrošinātu bērna attīstību un aizsargātu viņa veselību un dzīvību;
             - aizsargātu sabiedrisko kārtību, iedzīvotāju tikumību un veselību;
             - aizsargātu citu personu tiesības un brīvības.

 

Vecāku pienākumi pret bērnu

 • Vecāku pienākums ir rūpēties par bērnu, viņa mantu un pārstāvēt bērnu viņa personiskajās un mantiskajās attiecībās.
 • Vecāku pienākums ir sagatavot bērnu patstāvīgai dzīvei sabiedrībā, pēc iespējas respektējot viņa individualitāti, ievērojot spējas un tieksmes.
 • Vecāki ir bērna dabiskie aizbildņi (likumiskie pārstāvji). Viņu pienākums ir aizstāvēt bērna tiesības un ar likumu aizsargātās intereses.
 • Par vecāku pienākumu nepildīšanu vai aizgādības tiesību ļaunprātīgu izmantošanu, bērna fizisku sodīšanu, kā arī cietsirdīgu izturēšanos pret viņu vecāki saucami pie likumā noteiktās atbildības.
 • Vecāku gribas izpausmēm attiecībā uz bērnu var noteikt ierobežojumus neatkarīgi no viņu uzskatiem un reliģiskās pārliecības, ja ir konstatēts, ka tās fiziski vai garīgi varētu kaitēt bērna turpmākajai attīstībai.
 • Vecākiem vai personai, kuras aprūpē vai uzraudzībā bērns nodots, ir pienākums neatstāt bērnu līdz 7 gadu vecumam bez pieaugušā vai vismaz 13 gadus vecas personas klātbūtnes.
 • Bērna uzraudzība nozīmē rūpes par bērna paša drošību un trešās personas apdraudējuma novēršanu.
 • Bērna tiesības uz privāto dzīvi, biedrošanās un vārda brīvību vecāki var ierobežot atkarībā no viņa brieduma pakāpes, lai:

                        - nodrošinātu bērna attīstību un aizsargātu viņa veselību un dzīvību;

                        - aizsargātu sabiedrisko kārtību, iedzīvotāju tikumību un veselību;

                        - aizsargātu citu personu tiesības un brīvības.

 

Bērns var griezties pēc palīdzības bāriņtiesā, ja vecāki, viņaprāt, noteikuši nepamatotus ierobežojumus, vai radušās citas domstarpības viņu attiecībās.

 

SKATĪT