25.09.2014. sēdē pieņemtie lēmumi (protokols Nr. 18)

1.Par Priekules novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem „Par sociālās palīdzības pabalstiem Priekules novadā”

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 16.punktu, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Mārtiņš Mikāls, Arta Brauna, Gražina Ķervija, Alda Binfelde,  Andris Džeriņš, Ilgonis Šteins, Inese Kuduma, Andis Eveliņš, Rigonda Džeriņa); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Apstiprināt  Priekules novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.7 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Priekules novadā”.

2.      Noteikt,ka saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas izdevumā ‘’Priekules Novada Ziņas’’.

 

Pielikumā: saistošie noteikumi  Nr.7 ‘’Par sociālās palīdzības pabalstiem Priekules novadā’’ uz 6 lp.

2.Par nolikuma „Priekules novada pašvaldības autoceļu fonda nolikums” apstiprināšanu

 Pamatojoties uz LR likumu „Par autoceļiem” 12.panta astoto daļu, uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 2.apakšpunktu, Ministru kabineta 11.02.2008.noteikumiem Nr.173 „Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība”, Finanšu komitejas 18.09.2014. sēdes atzinumu,

 

atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Mārtiņš Mikāls, Arta Brauna, Gražina Ķervija, Alda Binfelde, Andris Džeriņš, Ilgonis Šteins, Inese Kuduma, Andis Eveliņš, Rigonda Džeriņa); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

Apstiprināt nolikumu „Priekules novada pašvaldības autoceļu fonda nolikums”.

Pielikumā: Priekules novada pašvaldības autoceļu fonda nolikums uz 4 lp.

3.Par noteikumu „Par Priekules novada pašvaldības amatpersonu (darbinieku) un komandēto personu komandējumiem un darba braucieniem” apstiprināšanu.

 (ziņo P.Andersone)

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, „Darba likuma” 53.; 76.; un 130.pantu, Ministru kabineta 12.10.2010. noteikumiem Nr.969 „Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi” un Priekules novada pašvaldības grāmatvedības politiku un citiem normatīvajiem aktiem ir izstrādāti „Noteikumi par Priekules novada pašvaldības amatpersonu (darbinieku) un komandēto personu komandējumiem un darba braucieniem”,

atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Mārtiņš Mikāls, Arta Brauna, Gražina Ķervija, Alda Binfelde, Andris Džeriņš, Ilgonis Šteins, Inese Kuduma, Andis Eveliņš, Rigonda Džeriņa); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

Apstiprināt noteikumus „Par Priekules novada pašvaldības amatpersonu (darbinieku) un komandēto personu komandējumiem un darba braucieniem”.

 

Pielikumā: „Noteikumi par Priekules novada pašvaldības amatpersonu (darbinieku) un komandēto personu komandējumiem un darba braucieniem” uz 8 lapām.

 

4.Par noteikumu ‘’Par Priekules novada pašvaldības apbalvojumiem’’ apstiprināšanu.

 (ziņo A.Cīrulis)

 

 

            Priekules novada pašvaldības dome, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Mārtiņš Mikāls, Arta Brauna, Gražina Ķervija, Alda Binfelde, Andris Džeriņš, Ilgonis Šteins, Inese Kuduma, Andis Eveliņš, Rigonda Džeriņa); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Apstiprināt noteikumus „Par Priekules novada pašvaldības apbalvojumiem”.

2.      Par lēmuma izpildi atbild Priekules novada pašvaldības kultūras vadītājs Gundars Venens.

3.      Lēmums stājas spēkā ar 2014.gada 01. oktobri.

 

Pielikumā: noteikumi ‘’Par Priekules novada pašvaldības apbalvojumiem’’ uz 6 lp.

5.Par noteikumu „Par vecāku līdzfinansējumu Priekules Mūzikas un mākslas skolā” apstiprināšanu.

 (Ziņo A.Cīrulis)

 

 

2014.gada 15.septembrī  Priekules novada pašvaldībā saņemts Priekules Mūzikas un mākslas skolas direktores  Initas Rubezes  iesniegums ar lūgumu apstiprināt „Noteikumus par vecāku līdzfinansējumu Priekules Mūzikas un mākslas skolā”.

 

Saskaņā ar LR Izglītības likuma 59.panta 4.daļas 2.punktu

(4)Izglītības iestādes var saņemt papildus finanšu līdzekļus:

2) sniedzot maksas pakalpojumus iestādes nolikumā vai satversmē noteiktajos gadījumos.

 

Saskaņā ar LR Izglītības likuma 60.panta 7.daļu

(7) Šā likuma 59.panta 4.daļā minētie finanšu līdzekļi ieskaitāmi attiecīgās izglītības iestādes attiecīgajā budžeta kontā un izmantojami tikai;

1) izglītības iestādes attīstībai;

2) mācību līdzekļu iegādei;

3) iestādes aprīkojuma iegādei;

4) pedagogu un izglītojamo materiālajai stimulēšanai, un pedagogu, kas īsteno profesionālās pamatizglītības, profesionālās vidējās izglītības un profesionālās ievirzes izglītības programmas sportā, mūzikā un mākslā valsts vai pašvaldības izglītības iestādēs, darba samaksai.

 

Atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Mārtiņš Mikāls, Arta Brauna, Gražina Ķervija, Alda Binfelde,  Andris Džeriņš, Ilgonis Šteins, Inese Kuduma, Andis Eveliņš, Rigonda Džeriņa); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Apstiprināt noteikumus ‘’Par vecāku līdzfinansējumu Priekules Mūzikas un mākslas skolā”.
 1. Lēmums stājas spēkā ar 2014.gada 2.septembri.

 

Pielikumā: noteikumi ‘’Par vecāku līdzfinansējumu Priekules Mūzikas un mākslas skolā’’ uz 2 lp.

6.Par grozījumiem 2013.gada 31.oktobra lēmumā „Par pašvaldības dzīvojamo māju īres un apsaimniekošanas maksas noteikšanu Bunkas, Gramzdas, Kalētu, Prieku-les un Virgas pagastos”

 ( ziņo A.Cīrulis )

 

No Kalētu pagasta Liepu alejas 2 un Liepu alejas 2a iedzīvotājiem ir saņemts iesniegums, ar lūgumu par jumta nomaiņu šīm mājām. Šobrīd mājas iedzīvotāji maksā īres maksu 0.16 euro/m2 un apsaimniekošanas maksu 0.14 euro/m2. Mājas uzkrājums uz 2014.gada jūliju ir 5272.22 euro. Pēc iesniegtajām būvniecības tāmēm jumta izmaksas ir 30323.62 euro. Iedzīvotāji lūdz apstiprināt apsaimniekošanas maksu 0.30 euro/m2 un apņemas desmit gadu laikā segt jumta nomaiņas izmaksas. Īres maksa šajās adresēs aprēķināta 0.34 euro/m2.

 

Atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Mārtiņš Mikāls, Arta Brauna, Gražina Ķervija, Alda Binfelde, Andris Džeriņš, Ilgonis Šteins, Inese Kuduma, Andis Eveliņš, Rigonda Džeriņa); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Izdarīt grozījumus 2013.gada 31.oktobra lēmumā (protokols Nr.8) „Par pašvaldības dzīvojamo māju īres un apsaimniekošanas maksas noteikšanu Bunkas, Gramzdas, Kalētu, Priekules un Virgas pagastos.”, izsakot lēmuma 1.pielikuma 3.sadaļu „Kalētu pagasts” 3.1. un 3.2. punktus šādā redakcijā:

3.

Kalētu pagasts

Īre

Apsaimniekošana

3.1.

Liepu aleja 2

0.34

0.30

3.2.

Liepu aleja 2a

0.34

0.30

 

2.      Lēmums stājas spēkā ar 2014.gada 1.oktobri.

7.Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības pedagogu amatu un amatalgu sarakstu 2014.gadam

 (ziņo A.Cīrulis)

 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var noteikt domes priekšsēdētāja, viņa vietnieka, vietējās pašvaldības administrācijas darbinieku, pašvaldības iestāžu vadītāju un citu pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzību.

            Atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Mārtiņš Mikāls, Arta Brauna, Gražina Ķervija, Alda Binfelde, Andris Džeriņš, Ilgonis Šteins, Inese Kuduma, Andis Eveliņš, Rigonda Džeriņa); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

Apstiprināt grozījumus Priekules novada pašvaldības pedagogu amatu un amatalgu sarakstā 2014.gadam Priekules novada pašvaldības izglītības iestādēs saskaņā ar lēmumam pievienoto 1. pielikumu.

 

Pielikumā: 1.pielikums - grozījumi Priekules novada pašvaldības pedagogu amatu un amatalgu saraksts 2014.gadam uz 1 lp.

8.Par Tadaiķu ciema bibliotēkas Saieta telpas izmantošanas izcenojumiem.

 ( ziņo A.Cīrulis )

 

2014.gada 4.septembrī Priekules novada pašvaldības domē saņemts Bunkas pagasta pārvaldes vadītāja E.Darguža iesniegums (reģ.Nr.2.1.3/1385). Sakarā ar Tadaiķu ciema bibliotēkas jaunās Saietu telpas atklāšanu un nodošanu apmeklētāju rīcībā, E.Dargužis lūdz Priekules novada pašvaldības domi noteikt izcenojumus telpas un iekārtu nomai.

 

Pamatojoties uz likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 21.panta pirmās daļas 14.punktu, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Mārtiņš Mikāls, Arta Brauna, Gražina Ķervija, Alda Binfelde, Andris Džeriņš, Ilgonis Šteins, Inese Kuduma, Andis Eveliņš, Rigonda Džeriņa); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

Apstiprināt Priekules novada Bunkas pagasta Tadaiķu ciema bibliotēkas Saieta telpas izcenojumus telpai un iekārtu nomai:

 

1.      Saietu telpas izmantošana (sapulcēm, mācībām ) – 2,00 EUR stundā bez PVN.

2.      Svinību rīkošanai (ieskaitot iekārtu: trauku un plīts u.c. izmantošana) – 14,00 EUR diennaktī bez PVN.

3.      Veļas mašīnas izmantošana – 0,70 EUR par 1 reizi bez PVN.

4.      Apstiprinātā samaksa stājas spēkā ar 2014.gada 1.oktobri.

9.Par atbalstu projektam Tūrisma rallijs – 2015 Priekules novadā.

 (ziņo D.Egle )

 

A.Cīrulis uzaicina tūrisma organizatori Daigu Egli informēt deputātus par projektu.

D.Egle - tūrisma attīstība novadā notiek pamazām,  vērtējot no 2010.gada 1.oktobra līdz šodienai tūrismu plānojot un organizējot dažādus pasākumus ir panākts tas, ka izveidojušās  un veidojas jaunas tūrisma tradīcijas un aktivitātes, kas nes arī novada vārdu aiz novada robežām. Tas attiecināms uz biedrības ’’AtpūtasBāzes.lv’’ uzaicinājumu ikgadējo Vasaras tūrisma ralliju , tā Kurzemes tūres noslēgumu 2015.gadā organizēt Priekules novada teritorijā.  Rallijā plānotais dalībnieku skaits būs līdz 1000 dalībnieku, kas ieradīsies novadā ar 270 – 300 transporta līdzekļiem. Dalībnieki noslēguma pasākumā tiks apbalvoti, par godu tiem tiks organizēts Latvijā pazīstamu estrāde mākslinieku koncerts , notiks pasākuma noslēguma balle, būs vēlme  arī vakariņot un nakšņot pasākuma noslēguma vietā. Pasākuma norisei šobrīd izvēlēts Purmsātu ciems - Purmsātu skolas teritorija, kuras internātā naktsmītnes varēsim piedāvāt  120 rallija dalībniekiem un skolas parks, kurā auto novietnes un telšu vietas naktsmītnēm varēsim piedāvāt  150 dalībniekiem. Pasākumā tiks reklamēti novada kultūrvēsturiskie objekti, būs  iespēja pasākuma dalībniekus vairāk iepazīstināt ar aktīvās atpūtas tūrismu Priekules  novadā  un tiks radīta iespēja novada tirgotājiem un uzņēmējiem apkalpot lielo skaitu pasākuma dalībnieku  (tirdziņš, ēdināšana, vizināšanās ar laivām, zirgiem, velo izbraucieni u.c. atpūtas  veidi). Savlaicīgi pasākumu reklamējot , tas motivēs arī novada iedzīvotājus ņemt dalību šajā pasākumā.

Pamatojoties uz Tūrisma biedrības ‘’AtpūtasBāzes.lv’’ iesniegumu no 09.09.2014 par ’’Vasaras tūrisma rallija 2015’’ noslēguma organizēšanu Priekules novadā 2015.gada 1.augustā un lūgumu piešķirt  600.00 EUR dažādu aktivitāšu organizēšanai, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Mārtiņš Mikāls, Arta Brauna, Gražina Ķervija, Alda Binfelde,  Andris Džeriņš, Ilgonis Šteins, Inese Kuduma, Andis Eveliņš, Rigonda Džeriņa); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Piešķirt  600.00 EUR ’’Tūrisma rallija 2015’’ organizēšanai.

2. Minēto summu ieplānot 2015.gada budžetā no Tūrisma budžeta līdzekļiem.

3. Noteikt par atbildīgo pasākuma organizēšanā tūrisma organizatori Daigu Egli.

10.Par izmaiņām Priekules novada pašvaldības komisijas sadarbībai ar nevalstiskajām organizācijām sastāvā

 ( ziņo  A.Valuže )

2014.gada 28.augustā Priekules novada pašvaldībā saņemts komisijas sadarbībai ar nevalstiskajām organizācijām priekšsēdētājas Ineses Paulauskas iesniegums (reģistrēts pašvaldībā ar Nr.2.1.3/1338) ar lūgumu atbrīvot viņu no darba komisijā sadarbībai ar nevalstiskajām organizācijām, jo palielinājies darba apjoms pamata darba vietā.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu un Priekules novada pašvaldības komisijas sadarbībai ar nevalstiskajām organizācijām nolikuma 2.punktu, kas nosaka, ka komisiju izveido ne mazāk kā 5 locekļu sastāvā un personālsastāvu nosaka, veic izmaiņas tās sastāvā, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Mārtiņš Mikāls,  Arta Brauna, Gražina Ķervija, Alda Binfelde, Andris Džeriņš, Ilgonis Šteins, Inese Kuduma, Andis Eveliņš, Rigonda Džeriņa); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

Atbrīvot Inesi Paulausku no darba komisijā sadarbībai ar nevalstiskajām organizācijām ar 2014.gada 30.septembri.

11.Par Priekules novada pašvaldības autoceļu ikdienas uzturēšanas kārtību.

 (ziņo A.Razma, izsakās A.Brauna, P.Andersone, A.Cīrulis )

 

            Pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumiem Nr.224 „Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli”, pašvaldība izmanto Ministru Kabineta noteikto autoceļu ikdienas uzturēšanas kārtību.

Atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija, Alda Binfelde, Andris Džeriņš, Ilgonis Šteins, Inese Kuduma, Andis Eveliņš, Rigonda Džeriņa); PRET -  1 deputāts Arta Brauna; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Noteikt, ka Priekules novada pašvaldības autoceļu ikdienas uzturēšanā izmanto 2010.gada 9.marta Ministru kabineta noteikumus Nr.224 „Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli”.

2.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Priekules novada pašvaldības izpilddirektoram Andrim Razmam.

12.Par īres, pamatpakalpojumu un papildpakalpojumu maksājumu parāda piedziņu no A. K.

 (ziņo A.Cīrulis)

 

            Priekules novada pašvaldības domē saņemts Priekules novada pašvaldības domes grāmatvedes Ilzes Sokolovskas iesniegums (reģistrēts 11.09.2014. ar indeksu 2.1.3/1413) ar lūgumu lemt par īres, pamatpakalpojumu un papildpakalpojumu maksājumu parāda piedziņu no A. K.

            Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus un Domes rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts sekojošais:

 

1.      Starp Virgas pagasta pārvaldi un A. K., personas kods [:], 31.03.2010. noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums par dzīvokļa [adrese], Paplakā, Virgas pagastā īri. Dzīvokļa kopējā platība ir 42,8 m2, tajā ir divas istabas, krāsns apkure, ūdensvads un kanalizācija. Īres līgumā paredzēts papildpakalpojums – šķūnīša īre.

 

2.      Īrnieks A. K. nav izpildījis augstāk minētā līguma nosacījumus – nav pilnībā norēķinājies par īres maksu un saņemtajiem pamat un papildpakalpojumiem, tāpēc izveidojies parāds EUR 462,68 apmērā.

      Parāds sastāv no:  

-          īres maksa – 31.08.2014. EUR 298,91;

-          saimniecības ēku īre 01.04.2012. – 31.08.2014. EUR 7,93;

-          atkritumu apsaimniekošana 01.04.2012. – 31.08.2014. EUR 33,78;

-          ūdens apgāde 01.04.2012. – 31.08.2014. EUR 62,86;

-          kanalizācijas pakalpojums 01.04.2012. – 31.08.2014. EUR 59,20.

 

3.      Pēdējais maksājums no A.K. Ls 8,00 (t.i. EUR 11,38) apmērā saņemts 23.07.2012.

 

4.      04.03.2014. Virgas pagasta pārvalde A.K. nosūtīja atgādinājumu (Nr.2.1.17/34 no 04.03.2014.) par parāda esamību un aicināja to līdz 04.04.2014. labprātīgi samaksāt vai rakstveidā informēt pagasta pārvaldi par parāda samaksāšanas laiku.

Līdz 25.09.2014. A.K. parādu nav samaksājis un nav arī informējis Virgas pagasta pārvaldi par parāda samaksāšanas iespējamo laiku.

 

5.      Ikmēneša maksājums par īri un pakalpojumiem minētajā dzīvoklī šobrīd ir sekojošs:

-          īres maksa EUR 11,13;

-          saimniecības ēku īre EUR 0,28;

-          atkritumu izvešana (1 cilvēkam) EUR 0,82;

-          ūdens (1 cilvēkam) EUR 10,45;

-          kanalizācijas pakalpojums (1 cilvēkam) EUR 9,39;

-          kopā mēnesī EUR 32,07.

 

Pamatojoties uz visu iepriekš minēto, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 4) punktu, otrās daļas 3), 4) un 6) punktu, likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 28.2 panta pirmo daļu, Civilprocesa likuma 41.panta 1.daļu un Finanšu komitejas 18.09.2014. sēdes lēmumu, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Mārtiņš Mikāls, Arta Brauna, Gražina Ķervija, Alda Binfelde, Andris Džeriņš, Ilgonis Šteins, Inese Kuduma, Andis Eveliņš, Rigonda Džeriņa); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Atļaut A. K. savu īres, pamatpakalpojumu un papildpakalpojumu maksas parādu EUR 462,68 apmērā labprātīgi samaksāt līdz 30.11.2014.

2.      Ja augstāk minētais parāds nav samaksāts līdz 30.11.2014., ar 01.12.2014. izbeigt „Dzīvojamās telpas īres līgumu”, kas 31.03.2010. noslēgts ar A. K. par dzīvokļa [adrese], Paplakā, Virgas pagastā, Priekules novadā īri un izlikt viņu no īrētās dzīvojamās telpas.

Līguma laušanas gadījumā noteikt, ka A.K. dzīvojamās telpas [adrese], Paplakā, Virgas pagastā jāatbrīvo līdz 30.11.2014. Ja dzīvojamās telpas netiek labprātīgi atbrīvotas, izlikšanu veikt tiesas ceļā.

3.      Ja augstāk minētais parāds nav samaksāts līdz 30.11.2014., vērsties tiesā ar prasības pieteikumu par īres, pamatpakalpojumu un papildpakalpojumu maksājumu parāda piedziņu no A. K., personas kods [:], dzīvojoša [dzīvesvieta], Paplakā, Virgas pagastā, Priekules novadā, par dzīvokli [adrese], Paplakā, Virgas pagastā, Priekules novadā EUR 462,68  (četri simti sešdesmit divi euro, 68 centi) apmērā.

4.      Ja augstāk minētais parāds nav samaksāts līdz 30.11.2014., uzdot Priekules novada pašvaldības domes juristei Inārai Avotiņai sagatavot prasības pieteikumu tiesai un līdz 31.01.2015. iesniegt to tiesā.

5. Lēmums nosūtāms:

-          A. K.,[aderse], Paplakā, Virgas pagastā, Priekules novadā;

-          Virgas pagasta pārvaldei;

-          Priekules novada pašvaldības juristei Inārai Avotiņai;

-          Priekules novada pašvaldības finanšu nodaļai;

-          Priekules novada pašvaldības izpilddirektoram Andrim Razmam.

 

5.   Atbildīgais par šī lēmuma izpildes kontroli Priekules novada pašvaldības izpilddirektors Andris Razma.

13.Par īres līguma laušanu un īres, pamatpakalpojumu un papildpakalpojumu maksājumu parāda piedziņu no J.Z.

 (ziņo  A.Cīrulis )

 

            Priekules novada pašvaldībā saņemts grāmatvedes Ilzes Sokolovskas iesniegums par J. Z. īres līguma laušanu un  īres, pamatpakalpojumu un papildpakalpojumu parāda piedziņas prasības iesniegšanu tiesā. 

            Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus un Domes rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts sekojošais:

 

1.      Starp Virgas pagasta padomi un J. Z., personas kods[:], 02.01.2003. noslēgts „Dzīvojamās telpas īres līgums” par dzīvokļa [adrese], Virgas pagastā īri. Īres līgumā paredzēts arī papildpakalpojums - šķūnīša īre.

2.      Īrnieks J. Z. nav izpildījis augstāk minētā līguma nosacījumus – nav pilnībā norēķinājies par īri, pamatpakalpojumiem un par šķūnīša īri, tāpēc izveidojies parāds EUR 341,67 apmērā par laiku 01.03.2013. – 31.08.2014.

3.      Dzīvokļa [adrese], Virgas pagastā kopējā platība ir 48,8 m2. Tajā ir divas istabas, ūdensvads, kanalizācija, vietējā centrālā apkure.

4.      Šobrīd ikmēneša maksājums par dzīvokļa un saimniecības ēkas īri un pamatpakalpojumiem J.Z. ir EUR 33,63.

5.      Pēdējais maksājums no J.Z. LVL 12,08 (t.i. EUR 17,19) apmērā saņemts 06.11.2013.

6.      04.03.2014. Virgas pagasta pārvalde J. Z. uz viņa deklarēto dzīvesvietu [adrese], Paplakā, Virgas pagastā, Priekules novadā nosūtīja vēstuli (reģistrēta ar Nr.2.1.17/36), kurā informēja, ka 28.02.2014. viņa parāds ir EUR 206,47 liels un aicināja to samaksāt līdz 04.04.2014. vai rakstveidā informēt Virgas pagasta pārvaldi par parāda samaksāšanas iespējamo laiku. Īrnieks arī informēts, ka parāda nesamaksāšanas gadījumā tiks celta prasība tiesā par parāda piespiedu piedziņu.

Līdz 25.09.2014. J.Z. parādu nav samaksājis un nav arī informējis Virgas pagasta pārvaldi par iespējamo parāda samaksāšanas laiku.

7.      Saskaņā ar Virgas pagasta pārvaldes rīcībā esošo informāciju, J. Z. minētajā īrētajā dzīvoklī nedzīvo.

 

Pamatojoties uz visu iepriekš minēto, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 4. punktu, otrās daļas 3., 4. un 6.punktu, likuma  „Par dzīvojamo telpu īri” 28.2 panta pirmo daļu, Civilprocesa likuma 41.panta 1.daļu un Finanšu komitejas 18.09.2014. sēdes lēmumu, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Mārtiņš Mikāls, Arta Brauna, Gražina Ķervija, Alda Binfelde, Andris Džeriņš, Ilgonis Šteins, Inese Kuduma, Andis Eveliņš, Rigonda Džeriņa); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Ar 01.12.2014. izbeigt „Dzīvojamās telpas īres līgumu”, kas 02.01.2003. noslēgts ar J. Z. par dzīvokļa [adrese], Virgas pagastā, Priekules novadā īri un izlikt viņu no īrētās dzīvojamās telpas.

Noteikt, ka J.Z. dzīvojamās telpas [adrese], Virgas pagastā jāatbrīvo līdz 30.11.2014. Ja dzīvojamās telpas netiek labprātīgi atbrīvotas, izlikšanu veikt tiesas ceļā.

 

1.     Vērsties tiesā ar prasības pieteikumu par īres, pamatpakalpojumu un papildpakalpojumu parāda piedziņu no J. Z., personas kods [:], dzīvojoša [dzīvesvieta], Paplakā, Virgas pagastā, Priekules novadā, par dzīvokli [adrese], Virgas pagastā, Priekules novadā EUR 341,67 (trīs simti četrdesmit viens euro, 67 centi) apmērā.

2.      Uzdot Priekules novada domes juristei Inārai Avotiņai sagatavot prasības pieteikumu tiesai un divu mēnešu laikā no šī lēmuma stāšanās spēkā iesniegt to tiesā.

3.      Lēmums nosūtāms:

 

-          J. Z.,[adrese], Paplakā, Virgas pagastā, Priekules novadā;

-          Virgas pagasta pārvaldei;

-          Priekules novada domes juristei Inārai Avotiņai;

-          Priekules novada domes finanšu nodaļai;

-          Priekules novada pašvaldības izpilddirektoram Andrim Razmam.

 

5.   Atbildīgais par šī lēmuma izpildes kontroli Priekules novada pašvaldības izpilddirektors Andris Razma.

 

14.Par īres līguma laušanu un īres, pamatpakalpojumu un papildpakalpojumu parāda piedziņu no Z. G.

 (ziņo A.Cīrulis)

 

            Priekules novada pašvaldībā saņemts grāmatvedes Ilzes Sokolovskas iesniegums (reģistrēts 11.09.2014. ar indeksu 2.1.3/1412) ar lūgumu lemt par īres līguma laušanu un prasības sniegšanu tiesā par parāda piedziņu no Z. G. par īres, pamatpakalpojumu un papildpakalpojumu parādu dzīvoklī [adrese], Virgas pagastā.

            Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus un Domes rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts sekojošais:

 1. Starp Virgas pagasta padomi un Z. G., personas kods [:], 03.11.2011. noslēgts „Dzīvojamās telpas īres līgums” par dzīvokli [adrese], Virgas pagastā. Dzīvokļa [adrese], Virgas pagastā kopējā platība ir 40,8 m2, tajā ir divas istabas, ūdensvads, kanalizācija un krāsns apkure. Īres līgumā paredzēts arī papildpakalpojums – saimniecības ēkas (šķūnīša) īre.

Īres līguma termiņš ir 30.10.2014. ar iespēju to pagarināt uz nenoteiktu laiku, ja savlaicīgi samaksāti maksājumi par īri un pamatpakalpojumiem.

 

 1. Īrniece Z.G. nav izpildījusi augstāk minētā līguma nosacījumus – nav pilnībā norēķinājusies par īres maksu, saņemtajiem pamat un papildpakalpojumiem, tāpēc izveidojies parāds EUR 509,10 apmērā.

      Parāds sastāv no:   - īres maksa                             01.09.2012. - 31.08.2014.       EUR 237,79;

                                    - saimniecības ēku īre              01.09.2012. - 31.08.2014.       EUR 6,51;

                                    - ūdens piegāde                       01.09.2012. - 31.08.2014.       EUR 107,05;

                                    - kanalizācijas apsaimniekošana 01.09.2012. - 31.08.2014.    EUR 100,59;

                                    - atkritumu apsaimniekošana   01.09.2012. - 31.08.2014.       EUR 57,16.

 

3.      Pēdējais maksājums no Z.G. LVL 30,00 (t.i. EUR 42,69) apmērā saņemts 08.03.2013.

 1. 04.03.2013. Virgas pagasta pārvalde Z. G. uz īrēto dzīvokli [adrese], Virgas pagastā nosūtīja atgādinājumu (Nr.2.1.17/37 no 04.03.2013.) par parāda esamību un lūdza to līdz 04.04.2013. labprātīgi samaksāt vai arī informēt Virgas pagasta pārvaldi par parāda samaksāšanas iespējamo laiku.

Līdz 25.09.2014. Z.G. nav sniegusi informāciju par iespējām parādu labprātīgi samaksāt un nav arī parādu samaksājusi.

 1. Ikmēneša maksājums par īri un pamatpakalpojumiem minētajā dzīvoklī ir sekojošs:

-          īres maksa EUR 10,61;

-          saimniecības ēku īre EUR 0,28;

-          ūdens piegāde (2 cilvēkiem) EUR 20,91;

-          kanalizācijas apsaimniekošana (2 cilvēkiem) EUR 18,78;

-          atkritumu izvešana (2 cilvēkiem) EUR 1,65;

-          Kopā mēnesī EUR 52,23.

 

 1. Pēc Virgas pagasta pārvaldes rīcībā esošās informācijas, Z.G. īrētajā dzīvoklī nav sastopama un tajā nedzīvo.

 

Pamatojoties uz visu iepriekš minēto, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 4.punktu, otrās daļas 3., 4. un 6.punktu, likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 28.2 panta 1.daļas 1.punktu, 03.11.2011. Dzīvojamās telpas īres līguma 3.2. punktu un Finanšu komitejas 25.09.2014. lēmumu, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Mārtiņš Mikāls, Arta Brauna, Gražina Ķervija, Alda Binfelde, Andris Džeriņš, Ilgonis Šteins, Inese Kuduma, Andis Eveliņš, Rigonda Džeriņa); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Ar 01.11.2014. izbeigt dzīvojamās telpas īres līgumu, kas 03.11.2011. noslēgts ar Z. G. un izlikt viņu no īrētās dzīvojamās telpas.

Noteikt, ka Z.G. dzīvojamās telpas [adrese], Virgas pagastā jāatbrīvo līdz 31.10.2014. Ja dzīvojamās telpas netiek labprātīgi atbrīvotas, izlikšanu veikt tiesas ceļā.

2. Vērsties tiesā ar prasības pieteikumu par īres, pamatpakalpojumu un papildpakalpojumu maksājumu parāda piedziņu no Z. G., personas kods [adrese], par dzīvokli [adrese], Virgas pagastā, Priekules novadā EUR 509,10 (pieci simti deviņi euro, 10 centi) apmērā.

 

 1. Uzdot Priekules novada pašvaldības juristei Inārai Avotiņai sagatavot prasības pieteikumu tiesai un divu mēnešu laikā no šī lēmuma stāšanās spēkā iesniegt to tiesā.

2.      Lēmums nosūtāms:

-          Z. G., [adrese], Virgas pagastā, Priekules novadā, LV 3433;

-          Virgas pagasta pārvaldei;

-          Priekules novada pašvaldības juristei Inārai Avotiņai;

-          Priekules novada domes finanšu nodaļai;

-          Priekules novada pašvaldības izpilddirektoram.

 

5.   Atbildīgais par šī lēmuma izpildes kontroli Priekules novada pašvaldības izpilddirektors Andris Razma.

 

15.Par Priekules novada domes 2009.gada 29.decembra noteikumu „Par Priekules novada pašvaldības zemes nomu” atcelšanu

 (ziņo A.Cīrulis)

 

Izskatot jautājumu Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības 29.12.2009. Noteikumos „Par Priekules novada pašvaldības zemes nomu” tiek konstatēts, ka:

[1.]Ar 2009.gada 29.decembra Priekules novada domes lēmumu (prot. Nr.17,7.§) tika apstiprināti Noteikumi par Priekules novada pašvaldības zemes nomu”. Šo noteikumu sadaļā „zemes nomas maksas aprēķināšanas kārtība” tika noteikta zemes nomas maksas kārtība.

[2.]2013.gada 26.septembrī Priekules novada dome pieņēma lēmumu (prot. Nr. 11, 5§) „Saistošie noteikumi Nr.9 „Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtībā” , kurā ir noteikta kārtībā kādā pašvaldība nosaka nomas maksu par pašvaldībai piederošu vai piekrītošu neapbūvētu zemesgabalu.

 [3.] Ņemot vērā to, ka 2013.gada 26.septembrī Priekules novada domes pieņemtie  saistošie noteikumi Nr.9 „Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību”  un 2009.gada 29.decembra Priekules novada domes pieņemtie  „Noteikumi par Priekules novada pašvaldības zemes nomu” ir dažādi juridiskie spēki un pieņemšanas datumi, un šie noteikumi ir saistoši pašvaldībai un tās padotajai institūcijai, un nav saistoši citām personām,   „Noteikumus par Priekules novada pašvaldības zemes nomu” ir nepieciešams atcelt.

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām”21.panta pirmo daļu, 2013.gada 26.septembra Priekules novada domes „Saistošiem noteikumiem Nr.9 „Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtībā”, atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija, Alda Binfelde, Andris Džeriņš, Ilgonis Šteins, Inese Kuduma, Andis Eveliņš, Rigonda Džeriņa); PRET -  nav; ATTURAS -  1 deputāts Arta Brauna; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Atzīt par spēku zaudējušiem Priekules novada domes 2009.gada 29.decembra noteikumus ‘’Par Priekules novada pašvaldības zemes nomu’’.

2.      Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

3.      Lēmums izsūtāms zemes lietu speciālistēm (Marinai Kokovihinai Kalētu pag., Virgas pag., Ilzei Lācītei Bunkas pag.)  un nekustamo  īpašumus speciālistēm (Guntai Briekmanei un Vērai Rubezei).

16.Par daļu no zemes “Meža Siseņi”, Kalētu pag., Priekules nov. iznomāšanu

 (ziņo A.Cīrulis )

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts R. R., dzīvesvieta [adrese], Kalētu pagasts, Priekules novads, 20.08.2014. iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/1299, ar lūgumu iznomāt daļu no zemes “Meža Siseņi” 3,9 ha platībā, kadastra apzīmējums 6464 002 0106, Kalētu pagastā, Priekules novadā, lauksaimniecības vajadzībām.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Ar Kalētu pagasta padomes 15.09.2008. sēdes lēmumu, protokola izraksts Nr.9, zemes vienība “Meža Siseņi” 5,9 ha platībā, kadastra apzīmējums 6464 002 0106, Kalētu pag., piekrīt pašvaldībai. Zemesgabals nav instrumentāli uzmērīts un  reģistrēts zemesgrāmatā.

Uz zemes vienības atrodas J.L. piederošas ēkas un bija noslēgts zemes nomas līgums kā ar pirmnomas personu.

2014.gada 05.martā J.L. iesniedza iesniegumu par atteikšanos no daļas zemes nomas. Turpina nomāt 2,0 ha zemes.

Likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktā ir noteikts, ka, lai izpildītu savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr. 735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 15.punktu pašvaldība informāciju par iznomājamiem tās valdījumā vai turējumā esošajiem neapbūvētiem zemesgabaliem izliek redzamā vietā pašvaldības domes ēkā.

Tautsaimniecības un attīstības komiteja 2014.gada 11.septembra sēdē nolēma, ka informācija par iznomājamo zemes vienības daļu ir izvietojama Kalētu pagasta pārvaldes ēkā un pašvaldības mājaslapā un rīkojama zemes nomas tiesību izsole.

Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 19.punkts nosaka, ka, ja tiek rīkota neapbūvēta valsts vai pašvaldības zemesgabala nomas tiesību izsole, solīšanu sāk no nomas maksas apmēra, kas noteikts šo noteikumu 18.punktā paredzētajā kārtībā.

Saskaņā ar Priekules novada pašvaldības Saistošiem noteikumiem Nr.9 „Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” 5.punktu- Pārējos gadījumos, nomas maksu nosaka 5% no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā 0,035 EUR/m².

Zemes vienības „Meža Siseņi” 5,9 ha kopplatībā, Kalētu pagastā, kadastrālā vērtība uz 01.01.2014. ir 3643,00 EUR. Zemes vienības daļas 3,9 ha kadastrālā vērtība ir 2408,08 EUR (divi tūkstoši četri simti astoņi euro un astoņi centi).  Zemesgabala nomas sākumcena tiek noteikta sekojoši: 2408,08 EUR x 5% = 120,40 EUR/ gadā. Par 1 ha 5% ir 30,87 EUR, bet ne mazāk kā 35 EUR. Nomas tiesības piešķiramas pretendentam, kurš nosolījis augstāko nomas maksu par zemesgabalu.

Zemes izmantošanas mērķis ir lauksaimniecība.

Zemes vienības daļa nododama nomā bez apbūves tiesībām, ar nomas termiņu uz 5 (pieciem) gadiem.

Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldības finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 1.pantu, 3.panta 2.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 1.2., 19.punktu, finanšu komitejas 18.09.2014.atzinumu, Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot „par’’ – 15 deputāti – Malda Andersone, Arta Brauna, Ainars Cīrulis, Alda Binfelde, Andris Džeriņš,  Tatjana Ešenvalde, Andis Eveliņš, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze,  Ilgonis Šteins, Rigonda Džeriņa; „pret”- nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Iznomāt Priekules novada pašvaldībai piekritīgo neapbūvētu zemes vienības daļu „Meža Siseņi” 3,9 ha lielā platībā, kadastra apzīmējums 6464 002 0106, Kalētu pagastā, Priekules novadā, lauksaimniecības vajadzībām, rīkojot nomas tiesību izsoli.

2. Publiskot informāciju par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas „Meža Siseņi” 3,9 ha lielā platībā, kadastra apzīmējums 6464 002 0106, Kalētu pagastā, iznomāšanu, izvietojot paziņojumu Kalētu pagasta pārvaldes ēkā un pašvaldības mājaslapā no 01.10.2014. līdz 13.10.2014.

3. Noteikt piekļuvi iznomājamam zemes gabalam pa zemes vienības „Meža Siseņi”, kadastra apzīmējums 6464 002 0106, Kalētu pagastā saskaņā ar grafisko pielikumu (2.pielikums).

4. Apstiprināt Priekules novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības daļas „Meža Siseņi”, kadastra apzīmējums 6464 002 0106, 3,9 ha platībā, 1 ha nosacīto izsoles sākumcenu 35  EUR (bez PVN).

5. Noteiktnomas tiesību izsoles soli 2.00 EUR (bez PVN).

6.  Apstiprinātizsoles noteikumus (protokola pielikumā) un šādus izsoles noteikumu pielikumus:

6.1. grafiskais attēlojums –  1.pielikums;

6.2. pieteikuma veidlapa dalībai izsolē – 2. pielikums;

6.3. dalībnieka reģistrācijas apliecības veidlapa – 3. pielikums;

6.4. zemes nomas līguma projekts – 4. pielikums.

7. Pieņemto lēmumu nosūtīt R.R., [adrese], Kalētu pag., Priekules nov., LV-3484 un Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai, Kalētu pagasta pārvaldei.

8. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Pielikumā:

2.pielikums – par piekļuvi iznomājamai zemes vienībai ‘’Meža Siseņi’’ Kalētu pagastā, Priekules novadā,

Izsoles noteikumi ar 1.,2.,3.,4.pielikumiem pie izsoles noteikumiem.

17.Par pašvaldībai piekritīgās neapbūvētās zemes vienības daļas „Brazdaiķi”, kadastra apzīmējums 6458 001 0090, Gramzdas pag., Priekules nov., iznomāšanu, rīkojot nomas tiesību izsoli

 (ziņo A.Cīrulis )

                                                              

Priekules novada pašvaldībā saņemts L. B., dzīvojošas [adrese], Gramzdas pag., Priekules nov., 16.07.2014.iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/1137, un 13.08.2014.iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/1266, par daļu no pašvaldībai piekritīgās zemes vienības „Brazdaiķi” 8,0 ha lielā platībā, kadastra apzīmējums 6458 001 0090, Gramzdas pag., Priekules nov., iznomāšanu.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Ar Priekules novada domes 29.05.2014.g sēdes lēmumu, protokola  Nr.10, zemes vienība „Brazdaiķi” 10,1 ha kopplatībā, kadastra apzīmējums 6458 001 0090, Gramzdas pagastā, Priekules novadā ir pašvaldībai piekrītošā zeme.

Uz daļu no zemes 2,0 ha atrodas nenoskaidrotas piederības ēkas, ko izmanto V. J. mantinieki.

Likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktā ir noteikts, ka, lai izpildītu savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 19.punktu, kas nosaka, ka, ja tiek rīkota neapbūvēta valsts vai pašvaldības zemesgabala nomas tiesību izsole, solīšanu sāk no nomas maksas apmēra, kas noteikts šo noteikumu 18.punktā paredzētajā kārtībā.

Zemes vienības „Brazdaiķi” 10,1 ha, Gramzdas pagastā kadastrālā vērtība uz 01.01.2014. ir 7616 EUR. Zemes vienības daļas 8,0 ha kadastrālā vērtība ir 6032,48 EUR (seši tūkstoši trīsdesmit divi euro un četrdesmit astoņi centi).  Zemesgabala nomas sākumcena ir 6032,48 EUR x 5% . Nomas tiesības piešķiramas pretendentam, kurš nosolījis augstāko nomas maksu par zemesgabalu.

Zemes izmantošanas mērķis – lauksaimniecība.

Zemes vienības daļa nododama nomā bez apbūves tiesībām, ar nomas termiņu uz 5 (pieciem) gadiem.

Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldības finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 1.pantu, 3.panta 2.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un otrās daļas 3.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 1.2.,18.3., 19.punktu, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Mārtiņš Mikāls, Arta Brauna, Gražina Ķervija, Alda Binfelde, Andris Džeriņš, Ilgonis Šteins, Inese Kuduma, Andis Eveliņš, Rigonda Džeriņa); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.       Iznomāt Priekules novada pašvaldībai piekritīgo neapbūvētu zemes vienības daļu „Brazdaiķi” 8,0 ha lielā platībā, kadastra apzīmējums 6458 001 0090, Gramzdas pagastā, Priekules novadā, lauksaimniecības vajadzībām, rīkojot nomas tiesību izsoli.

 

2.       Apstiprināt Priekules novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības daļas „Brazdaiķi”, kadastra apzīmējums 6458 001 0090, 8,0 ha platībā, 1 ha nosacīto izsoles sākumcenu 38.00 EUR (bez PVN).

 

3.       Noteiktnomas tiesību izsoles soli 2.00 EUR (bez PVN).

 

4.       Apstiprinātizsoles noteikumus (protokola pielikumā) un šādus izsoles noteikumu pielikumus:

4.1. grafiskais attēlojums –  1.pielikums;

4.2. pieteikuma veidlapa dalībai izsolē – 2. pielikums;

        4.3. dalībnieka reģistrācijas apliecības veidlapa – 3. pielikums;

4.4. zemes nomas līguma projekts – 4. pielikums.

 1. Uzdot īpašuma atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai organizēt nomas  tiesību izsoli.
 2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Pielikumā: izsoles noteikumi ‘’Par pašvaldībai piekritīgās neapbūvētās  zemes vienības daļas „Brazdaiķi”, kadastra apzīmējums 6458 001 0090, Gramzdas pag., Priekules nov., iznomāšanu, rīkojot nomas tiesību izsoli’’ ar 1.,2.,3.,4.pielikumiem pie izsoles noteikumiem.

18.Par Priekules novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma - zemes vienības Parka iela 31, Priekule, Priekules nov., ar kadastra numuru 6415 003 0164, daļas 10 ha platībā izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu

 ( ziņo A.Cīrulis )

 

Ar 2014.gada 28.augusta Priekules novada pašvaldības domes lēmumu (prot.Nr.16, 42.§.) Priekules novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – zemes vienības Parka iela 31, Priekule, Priekules nov., ar kadastra numuru 6415 003 0164, daļa 10 ha platībā tika nodota pirmajai mutiskajai nomas tiesību izsolei.

Paziņojums par izsoli likumā noteiktajā kārtībā publicēts Priekules novada pašvaldības mājas lapā.

Izsolei pieteicās un tika reģistrēts viens nomas tiesību izsoles dalībnieks:

 M. C., [personas kods], dzīvojošs [dzīvesvieta], Priekules pag., Priekules novads.

Saskaņā ar 2007.gada 30.oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr.735. „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 18.3. un 19.punktu „nomas līgumu slēdz ar personu, kura nosolījusi augstāko nomas maku”. Saskaņā ar nomas tiesību izsoles noteikumiem, kas apstiprināti ar Priekules novada pašvaldības domes 28.08.2014. sēdē (prot.Nr.16, 42.§) 24.punktu, „ja izsolei piesakās tikai viens nomas tiesību pretendents, izsoli atzīst par notikušu un ar šo pretendentu slēdz nomas līgumu par nomas maksu, kas ir vienāda ar izsoles sākumcenu, kas noteikta šo noteikumu 15.punktā”.

Pamatojoties uz augstāk minēto un 2014. gada 12.septembra Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību komisijas izsoles protokolu Nr.12, par nomas tiesību ieguvēju atzīstams vienīgais reģistrētais izsoles dalībnieks Mārtiņš Ceriņš, [personas kods], dzīvojošs Lauku iela 9, Saulaine, Priekules pag., Priekules novads, kurš iegūst tiesības slēgt nomas tiesību līgumu par Priekules novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma - zemes vienības Parka iela 31, Priekule, Priekules nov., ar kadastra numuru 6415 003 0164, daļa 10 ha platībā par līguma cenu 35,00 EUR/par 1 ha gadā bez PVN.

Saskaņā ar Izsoles noteikumiem (apstiprināti ar Priekules novada pašvaldības domes 28.08.2014.) sēdes lēmumu (prot.Nr.16,42.§) 42.punktu izsoles rezultātus apstiprina Priekules novada pašvaldības dome tuvākajā domes sēdē pēc izsoles dienas, pieņemot lēmumu par izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu ar nomas tiesību ieguvēju (…).

Pamatojoties uz 2007.gada 30.oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr.735. „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 18.3., 19.punktu,  Izsoles noteikumu (apstiprināti ar 28.08.2014. Priekules novada pašvaldības domes lēmumu (prot.Nr.16, 42.§) 24., 42.punktu un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Mārtiņš Mikāls, Arta Brauna, Gražina Ķervija, Alda Binfelde, Andris Džeriņš, Ilgonis Šteins, Inese Kuduma, Andis Eveliņš, Rigonda Džeriņa); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.       Apstiprināt 2014.gada 12.septembra Priekules novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Parka iela 31, Priekule, Priekules nov., ar kadastra numuru 6415 003 0164, daļas 10 ha platībā izsoles rezultātus.

2.       Noslēgt nomas līgumu par Parka iela 31, Priekule, Priekules nov., ar kadastra numuru 6415 003 0164, daļa 10 ha platībā ar  līguma cenu 35,00 EUR/par 1ha gadā bez PVN ar M. C., [personas kods], dzīvojošs [dzīvesvieta], Priekules pag., Priekules novads.

Par papildus maksājumiem, kas izriet no nomas tiesiskajām attiecībām puses līdz līguma noslēgšanai vienojas un cieši atrunā nomas līgumā.

 

Uzdot Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai sagatavot šā lēmuma 2.punktā minēto līgumu.

 

Atbildīgais par lēmuma izpildi attīstības nodaļas vadītājs M.Baumanis.

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams:

 M. C., dzīvojošs [dzīvesvieta] , Priekules pag., Priekules novads,

Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai, Priekules novada pašvaldības finanšu nodaļai.

19.Par dzīvokļa īpašuma Nr.4, Meža ielā 3, Gramzda, Gramzdas pag., Priekules nov. ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda un nodošanu atsavināšanai

 (ziņo A.Cīrulis )

 

Atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmās daļas 5.punktam 2014.gada 27.augustā (reģistrācijas numurs 2.1.4/1333) Priekules novada pašvaldībā saņemts A. B., dzīvojoša [dzīvesvieta], Gramzda, Gramzdas pag., Priekules nov. iesniegums (turpmāk tekstā –iesniegums), kurā lūgts atsavināt dzīvokli [adrese], Priekules novadā, Gramzdas pagastā. A.B. dzīvojamā platībā dzīvo viens un neviens cits nav deklarēts.

A.B. iesniegumam pievienojis 01.04.2011.g. dzīvojamās telpas īres līguma kopiju (turpmāk –īres līgums). Īres līgumā kā īrnieks ir norādīts A. B., personas kods [:], citas personas īres līgumā nav minētas.  

Īres līguma priekšmets: dzīvojamā telpa, kura atrodas Gramzdā, Gramzdas pag. Priekules nov., [adrese], ar kopējo platību 75.55 m² , tajā ir četras istabas.

 Ar Liepājas zemesgrāmatu nodaļas 16.12.1996. tiesneša lēmumu, īpašuma tiesības uz nekustamu īpašumu zemi 0,434 ha kopplatībā, dzīvojamo ēku  un divpadsmit malkas šķūnīšiem Meža iela 3, Gramzda, Gramzdas pag., Priekules nov. nostiprinātas uz Gramzdas pagasta pašvaldības (tagad Priekules novada pašvaldības) vārda, Gramzdas pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr.27. 

Atbilstoši 01.02.2011. Ministru kabineta noteikumiem nr. 109 ”Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta” 5.punktam ir iesniegti nepieciešamie dokumenti, t.i., atsavināšanas ierosinātāja personas apliecinoša dokumenta kopija, atsavināmā īpašuma dzīvojamās telpas īres līguma kopija, izziņu par īres un komunālo maksājumu parādā neesamību.

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta otrā daļa nosaka, ka „Lēmumu atļaut atsavināšanas ierosinājumā minētās pašvaldības mantas atsavināšanu vai motivētu atteikumu par atsavināšanas ierosinājuma noraidīšanu attiecīgās pašvaldības dome pieņem sešu mēnešu laikā no atsavināšanas ierosinājuma saņemšanas dienas”.

            Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta 17.punktu, kas nosaka, ka pašvaldība lemj par nekustamā īpašuma atsavināšanu, ieķīlāšanu vai privatizēšanu, kā arī par nekustamā īpašuma iegūšanu īpašumā, Publisko personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktu, 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 5.panta pirmo daļu un  piekto daļu, 2013.gada 19.marta Finanšu komitejas atzinumu, 27.08.2014. A.Bluka iesniegumu, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Mārtiņš Mikāls, Arta Brauna, Gražina Ķervija, Alda Binfelde, Andris Džeriņš, Ilgonis Šteins, Inese Kuduma, Andis Eveliņš, Rigonda Džeriņa); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Ierakstīt zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda dzīvokli Meža iela 3-4, Gramzda, Gramzdas pag., Priekules nov.

2.       Atļautnodot atsavināšanai pašvaldības dzīvokļa īpašumu Meža iela 3-4, Gramzda, Gramzdas pag., Priekules nov., kas ir 737/5381 domājamās daļas no dzīvojamās mājas Meža iela 3, zemes gabala un saimniecības ēkas, Gramzda, Gramzdas pag., Priekules nov., kadastra numurs 6458 001 0026.

3.      Atsavināt lēmuma 2.punktā minēto dzīvokļa īpašumu par brīvu cenu.

4.      Uzdot Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai (A.Mickus) organizēt lēmuma 2.punktā minētā dzīvokļa īpašuma atsavināšanu atbilstoši Publisko personas mantas atsavināšanas likumam.

5.      Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmai daļai, 76.panta pirmai daļai, 79.panta pirmai daļai šo lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu namā (Lielā ielā 4, Liepājā, LV-3401).

20.Par zemes nomu daļā no zemes vienības „Krasta iela 3” , Bunkas pag., Priekules novadā

 ( ziņo A.Cīrulis )

 

Priekules novada pašvaldībā 08.07.2014. saņemts V.S. iesniegums (reģ.nr.2.1.4/1101) ar lūgumu iznomāt zemi nekustamajā īpašumā ‘’Krasta iela 3’’, Bunkas pagastā. Pēc pašvaldības rīcībā esošās informācijas ir konstatēts, ka V.S. izveidojies parāds par īri saistībā ar 18.03.2014. noslēgto dzīvojamās telpas īres līgumu Nr.N-2.13.1/5 par dzīvokli [adrese], Bunkā.

      Priekules novada pašvaldība nenodod īrē vai nomā citu pašvaldības īpašumu, ja iesniedzējam ir parādi pret pašvaldības budžetu saistībā ar citiem noslēgtajiem līgumiem.

Pēc informācijas uz 25.septembri parāds par īri vēl nav samaksāts.

 

Atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Mārtiņš Mikāls, Arta Brauna, Gražina Ķervija, Alda Binfelde, Andris Džeriņš, Ilgonis Šteins, Inese Kuduma, Andis Eveliņš, Rigonda Džeriņa); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

Atlikt V.S. iesnieguma izskatīšanu uz oktobra tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdi. Uzaicināt V.S.uz komitejas sēdi, lai izlemtu par iesniegumā izteikto lūgumu.