28.12.2017. domes sēdē pieņemtie lēmumi (protokols Nr.9)

28.12.2017. domes sēdes audioieraksts
28.12.2017. domes sēdes protokols Nr.9
591.Par Dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu dzīvoklim Aizputes ielā 21, dz.Nr.2, Priekulē XX

 LĒMUMS

Priekulē

2017.gada 28.decembrī                                                                                                                            

Nr.591                  

          (protokols Nr.9,  1.punkts)

 Par Dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu dzīvoklim Aizputes ielā 21, dz.Nr.2, Priekulē XX

 

1. 2017.gada 14.novembrī Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, pers. kods XX, iesniegums (ind. 2.1.5/17/3191-S) ar lūgumu pārslēgt Dzīvojamās telpas īres tiesību līgumu  dzīvoklim XX, sakarā ar sievas XX (mirusi 14.09.2017).

2.Ar Priekules novada domes rīcībā esošo informāciju tika konstatēts:

2.1. Dzīvojamās telpas īres līgums XX, pers.kods XX, uz dzīvojamo telpu XX tika noslēgts 24.04.2008. un pagarināts līdz 28.11.2016.

2.2. Ikmēneša īres un apsaimniekošanas un komunālo maksājumu apmērs ir EUR 17,00. A. Klints ir apņēmies veikt ikmēneša maksājumu EUR 25,00 apmērā. 

2.3. Minētajā dzīvoklī ir īres, apsaimniekošanas un komunālie parāds EUR 421,86.

3.Saskaņā ar likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 14.panta ceturto daļu:

„(4) Īrnieka nāves vai rīcībnespējas gadījumā, kā arī dzīvesvietas maiņas gadījumā pilngadīgs ģimenes loceklis, ja tam piekrīt pārējie pilngadīgie ģimenes locekļi, ir tiesīgs prasīt dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar viņu iepriekšējā īrnieka vietā, nemainot iepriekšējā īres līguma nosacījumus.”

 

Atklāti balsojot PAR – 15 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Piešķirt XX īres tiesības uz trīs istabu dzīvokli XX2, ar kopējo platību 39,70 m², tai skaitā apdzīvojamā platība 38,60 m².

     2. Dzīvojamās telpas īres līgums noslēdzams uz noteiktu laiku līdz 2018.gada 1.jūlijam.

3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

4. Īres līgums ar SIA „Priekules nami” noslēdzams mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža. Ja līgums netiek noslēgts noteiktajā termiņā XX vainas dēļ, tad novada pašvaldības domes lēmums par dzīvokļa īres tiesību piešķiršanu zaudē spēku.

5. Lēmumu var pārsūdzēt vispārējās jurisdikcijas tiesā.

6. Par lēmuma izpildi atbildīga SIA „Priekules nami” valdes locekle Arta Brauna.

592.Par Dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu dzīvoklim Nākotnes ielā 8, dz.Nr.11, Priekules pagasts, XX

 LĒMUMS

Priekulē

 2017.gada 28.decembrī                                                                                                                            

Nr.592                  

          (protokols Nr.9,  2.punkts)

 Par Dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu dzīvoklim Nākotnes ielā 8, dz.Nr.11, Priekules pagasts, XX

 

1. 2017.gada 27.novembrī Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, iesniegums (ind.2.1.5/17/3298-S) ar lūgumu piešķirt Dzīvojamās telpas īres tiesības dzīvoklim XX, Priekules pagasts, Priekules novads.

2.  Ar Priekules novada domes rīcībā esošo informāciju tika konstatēts:

2.1. Priekules novada pašvaldība 2017.gada 27. novembrī saņēma XX, Priekules pagasts, Priekules novads iesniegumu (ind. 2.1.5/17/3297-S) par īres tiesību pārtraukšanu.

2.2. XX ir veicis dzīvokļa apsekošanu.

2.3. XX nav īres un komunālo maksājumu parādsaistību pret SIA “Priekules nami”.

Pamatojoties uz Priekules novada pašvaldības domes 2017.gada 30.novembra noteikumiem „Par kārtību, kādā piedāvājamas un piešķiramas īrē pašvaldības brīvās dzīvojamās telpas un izbeidzami īres līgumi” 5.punktu, Atklāti balsojot PAR – 15 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Piešķirt īres tiesības XX uz divistabu dzīvokli XX, Priekules novads ar kopējo platību 34,90 m², tai skaitā dzīvojamā platība 17,30 m².

      2. Pirmais īres tiesību termiņš ir 6 mēneši, ja šajā laikā īrnieks norēķinās par saņemtajiem pakalpojumiem īres tiesības tiek pagarinātas uz 3 gadiem. Pēc šī termiņa, ja nav parādsaistības tiek piešķirtas beztermiņa īres tiesības. Ja netiek pildītas īres un komunālo maksājumu saistības dzīvojamā telpa jāatbrīvo īres līguma termiņam beidzoties.

3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

4. XX īres līgums ar SIA „Priekules nami” noslēdzams mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža. Ja līgums netiek noslēgts noteiktajā termiņā XX vainas dēļ, tad Priekules novada pašvaldības domes lēmums par dzīvokļa īres tiesību piešķiršanu zaudē spēku.

5. Par lēmuma izpildi atbildīga SIA „Priekules nami” valdes locekle Arta Brauna.

593. Par Dzīvojamās telpas īres tiesību pagarināšanu dzīvojamām telpām XX, XX

 LĒMUMS

Priekulē

 2017.gada 28.decembrī                                                                                                                            

Nr.593                  

          (protokols Nr.9, 3.punkts)

 

Par Dzīvojamās telpas īres tiesību pagarināšanu dzīvojamām telpām XX, XX

 

  

1. 2017.gada 11.novembrī Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, iesniegums ar lūgumu pagarināt  īres tiesības dzīvojamām telpām XX, Priekules novadā.

2.  Ar Priekules novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju tika konstatēts:

2.1. XX ar ģimeni dzīvesvietu deklarējusi un dzīvo XX kopš 2014.gada 13.janvāra, īres līgums Nr.2.13.1/1.

2.2. Dzīvojamās telpas īres līguma termiņš ir beidzies.

 

Pamatojoties uz Priekules novada pašvaldības domes 2017.gada 30.novembra noteikumiem „Par kārtību, kādā piedāvājamas un piešķiramas īrē pašvaldības brīvās dzīvojamās telpas un izbeidzami īres līgumi” 4., 5.punktu, atklāti balsojot PAR – 15 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Pagarināt īres tiesības XX uz dzīvojamām telpām XX, Priekules novads.

      2. Īres tiesību pagarināšanas termiņš tiek noteikts 6 mēneši, ja šajā laikā īrnieks norēķinās par saņemtajiem pakalpojumiem un nav parādsaistību attiecībā pret pašvaldību, īres tiesības tiek pagarinātas.

3. Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi.

4. XX īres līgums jāpagarina  ar Virgas pagasta pārvaldes vadītāju viena mēneša laikā.

5. Par lēmuma izpildi atbildīga Virgas pagasta pārvaldes vadītāja D.Egle.

 

Izsūtāms: Virgas pagasta pārvalde; XX.

594. Par Dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu dzīvoklim XX,XX

 LĒMUMS

Priekulē

 2017.gada 28.decembrī                                                                                                                            

Nr.594                  

          (protokols Nr.9,  4.punkts)

 Par Dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu dzīvoklim XX,XX

 

1. 2017.gada 14.decembrī Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, p.k. XX, iesniegums (ind. 2.1.5/17/3461-S) ar lūgumu piešķirt īres tiesības dzīvoklim XX, Priekules novads.

2.  Ar Priekules novada domes rīcībā esošo informāciju tika konstatēts:

2.1. XX, deklarētā dzīvesvieta XX, Priekules novads.

2.2. XX faktiskā dzīvesvieta XX, Priekules novads. Apakšīres līgums Nr.5 noslēgts 30.06.2017. XX dzīvoklī dzīvo kopā ar diviem nepilngadīgiem bērniem.

2.3. Informācija par brīvo dzīvokli un ar to saistītajiem maksājumiem publicēta SIA “Priekules nami” mājas lapā sadaļā “Brīvie pašvaldības dzīvokļi”. Dzīvoklis ir brīvs kopš 29.11.2017.

2.4. XX nav parādsaistību pret SIA “Priekules nami”.

2.5. XX dzīvokli ir apsekojusi un remontdarbus apņemas veikt par saviem līdzekļiem.

2.6. Uz lēmuma pieņemšanas dienu, īres tiesību piešķiršanu uz šo dzīvokli nav lūgušas citas personas.

Pamatojoties uz Priekules novada pašvaldības domes 2017.gada 30.novembra noteikumiem „Par kārtību, kādā piedāvājamas un piešķiramas īrē pašvaldības brīvās dzīvojamās telpas un izbeidzami īres līgumi” 4.un 5.punktu, atklāti balsojot PAR – 15 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Piešķirt īres tiesības XX uz vienistabas dzīvokli XX, Priekules novads ar kopējo platību 32,80 m², tai skaitā dzīvojamā platība 25,50 m².

      2. Pirmais īres tiesību termiņš ir 6 mēneši, ja šajā laikā īrnieks norēķinās par saņemtajiem pakalpojumiem īres tiesības tiek pagarinātas uz 3 gadiem. Pēc šī termiņa, ja nav parādsaistības tiek piešķirtas beztermiņa īres tiesības. Ja netiek pildītas īres un komunālo maksājumu saistības dzīvojamā telpa jāatbrīvo īres līguma termiņam beidzoties.

3. Lēmums stājas spēkā, kad tas paziņots adresātam.

4. XX īres līgums ar SIA „Priekules nami” noslēdzams mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža. Ja līgums netiek noslēgts noteiktajā termiņā XX vainas dēļ, tad Priekules novada pašvaldības domes lēmums par dzīvokļa īres tiesību piešķiršanu zaudē spēku.

5.Par lēmuma izpildi atbildīga SIA „Priekules nami” valdes locekle Arta Brauna.

 

595. Par Dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu dzīvoklim XX, XX

 LĒMUMS

Priekulē

 2017.gada 28.decembrī                                                                                                                            

Nr. 595                 

          (protokols Nr.9, 5.punkts)

 Par Dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu dzīvoklim XX, XX

1. 2017.gada 14.decembrī Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, p.k.XX, iesniegums (ind. 2.1.5/17/3462-S) ar lūgumu piešķirt  īres tiesības dzīvoklim XX, Priekules novads.

2.  Ar Priekules novada domes rīcībā esošo informāciju tika konstatēts:

2.1. XX dzīvesvietu deklarējis un dzīvo XX, Priekules novads, jo bija XX apakšīrnieks.

2.2. XX dzīvoklī XX dzīvo kopā ar dēlu. Dzīvoklis ir bez ērtībām.

2.3. XX dzīvokli XX, Priekule ir apsekojis un remontdarbus apņemas veikt par saviem līdzekļiem.

2.4.XX nav parādsaistības pret SIA “Priekules nami”.

Pamatojoties uz Priekules novada pašvaldības domes 2017.gada 30.novembra noteikumiem „Par kārtību, kādā piedāvājamas un piešķiramas īrē pašvaldības brīvās dzīvojamās telpas un izbeidzami īres līgumi” 4.un 5. punktu, atklāti balsojot PAR – 15 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Piešķirt īres tiesības XX uz divistabu dzīvokli XX, Priekules novads ar kopējo platību 48,2 m², tai skaitā dzīvojamā platība 33,50 m².

      2. Pirmais īres tiesību termiņš ir 6 mēneši, ja šajā laikā īrnieks norēķinās par saņemtajiem pakalpojumiem īres tiesības tiek pagarinātas uz 3 gadiem. Pēc šī termiņa, ja nav parādsaistības tiek piešķirtas beztermiņa īres tiesības. Ja netiek pildītas īres un komunālo maksājumu saistības dzīvojamā telpa jāatbrīvo īres līguma termiņam beidzoties.

3. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.

4. XX īres līgums ar SIA „Priekules nami” noslēdzams mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža. Ja līgums netiek noslēgts noteiktajā termiņā XX vainas dēļ, tad Priekules novada pašvaldības domes lēmums par dzīvokļa īres tiesību piešķiršanu zaudē spēku.

5. Par lēmuma izpildi atbildīga SIA „Priekules nami” valdes locekle Arta Brauna.

 

596. Par degvielas iegādes limitu noteikšanu Priekules novada pašvaldības darbiniekiem personīgo transporta līdzekļu izmantošanai darba pienākumu pildīšanai

 LĒMUMS

Priekulē

 2017.gada 28.decembrī                                                                                                                            

Nr.596                  

          (protokols Nr.9, 6 .punkts)

 Par degvielas iegādes limitu noteikšanu Priekules novada pašvaldības darbiniekiem personīgo transporta līdzekļu izmantošanai darba pienākumu pildīšanai

Atklāti balsojot PAR – 15 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 1.      Noteikt no 2018.gada 1.janvāra līdz 2018.gada 31.decembrim degvielas iegādei limitus personīgo transporta līdzekļu izmantošanai darba pienākumu pildīšanai darbiniekiem, kuri ieņem šādus amatus:

Amats

Limiti euro/mēn.

Struktūrvienība

BUNKAS PAGASTA PĀRVALDE

Feldšeru vecmāšu punkta vadītājs

70

07.2402

Krotes Kronvalda Ata pamatskolas direktors

45

09.2102

Sporta organizators

15

08.1001

Elektriķis

60

06.6002

Nekustamo īpašumu speciālists

30

04.7401

GRAMZDAS PAGASTA PĀRVALDE

Pārvaldes vadītājs

200

01.1103

Gramzdas pamatskolas direktors

45

09.2103

Elektriķis

25

06.6003

Kultūras pasākuma organizators

20

08.2303

Bibliotekāre

20

08.2303-1

Sporta organizators ,treneris

50

08.1001

KALĒTU PAGASTA PĀRVALDE

Sporta organizators

45

08.1001

Sociālā darbiniece

30

10.7001

Bāriņtiesas loceklis

30

10.4001

Elektriķis

30

06.6004

Kalētu pamatskolas direktors, Kalētu mūzikas un mākslas skolas direktora pienākumu izpildītājs

45

09.2104

Tūrisma speciālists

40

04.7301

VIRGAS PAGASTA PĀRVALDE

Virgas pamatskolas direktors

45

09.2106

Ambulatorās medicīnas māsa

100

07.2406

Elektriķis

60

06.6006

Bāriņtiesas loceklis

30

10.4001

Prūšu ūdenskrātuves uzraugs

30

06.6006

Kultūras pasākumu organizators

30

08.2301

PRIEKULE

Izpilddirektors

200

01.1101

Attīstības plānošanas nodaļas vadītājs

50

04.7401

Projektu koordinators

40

04.7401

Nekustamo īpašumu speciālists

30

04.7401

Būvinženieris

60

04.7401

Informācijas sistēmu uzturētājs

50

04.7401

Lauku attīstības speciālists

70

04.7401

Būvvaldes vadītājs

150

04.4301

Būvinspektors

80

04.4301

Būvinspektors

100

04.4301

Izglītības vadītājs

85

09.8101

Sporta vadītājs

60

08.1001

Sporta treneris

45

08.1001

Kultūras vadītājs

85

08.2901

Tūrisma organizators

60

04.7301

Priekules kultūras nama direktors

30

08.2301

Sociālā dienesta vadītājs

15

10.7001

Sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm un bērniem

25

10.7001

Sociālais darbinieks (Bunkas pagasts)

25

10.7001

Sociālais darbinieks (Priekules pagasts)

25

10.7001

Bāriņtiesas priekšsēdētājs

70

10.4001

Priekules Mūzikas un mākslas skolas direktors

25

09.5101

Darba drošības speciālists

80

01.1101

Sabiedrisko attiecību speciālists

40

01.1101

2.      Atļaut izpilddirektoram slēgt līgumus ar darbiniekiem, kuri ieņem lēmuma 1.punktā minētos amatus, par personīgā transportlīdzekļa izmantošanu darba pienākumu izpildes nodrošināšanai un par transporta nolietojuma un ekspluatācijas izdevumu kompensēšanu, ievērojot tiem apstiprinātos degvielas iegādes limitus.

3.      Lēmums stājas spēkā ar 2018.gada 1.janvāri.

Lēmums paziņojams: 1 eks. izsniedzot finanšu nodaļai

 

597. Par degvielas limitu noteikšanu Priekules novada pašvaldības transporta līdzekļiem 2018.gadā

 LĒMUMS

Priekulē

2017.gada 28.decembrī                                                                                                                            

Nr.597                  

          (protokols Nr.9,  7.punkts)

 Par degvielas limitu noteikšanu Priekules novada pašvaldības transporta līdzekļiem 2018.gadā

 

Atklāti balsojot PAR – 15 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

Noteikt no 2018.gada 1.janvāra līdz 2018.gada 31.decembrim Priekules novada pašvaldības funkciju realizēšanai pašvaldības transporta līdzekļiem šādus degvielas iegādes limitus:

Transportlīdzekļa marka modelis (valsts reģistrācijas Nr.)

Gada limits

Vidēji mēnesī EUR

Struktūrvienība

EUR

BUNKAS PAGASTA PĀRVALDE

 

Autobuss Mercedes Benz 0303 (GK 8589)

6000

500

6.6002

Autobuss MB INTOURO (HN 7374)

8400

700

9.6002

MB Sprinter 519 (JF 9987)

6000

500

6.6002

VW Transporter (HF 1206)

3600

300

9.2102

Renault Trafic (JM 5508)

4800

400

6.6002

Renault Master (KJ 6659)

3000

250

6.6002

Peugeot 307 (GZ 9891)

2400

200

1.1102

Traktors JUMZ 6 (T6230LF)

600

50

6.6002

Saimnieciskā karte

2400

200

6.6002

PURMSĀTU SPECIĀLĀ INTERNĀTPAMATSKOLA

 

VW Transporter (GP 6057)

3600

300

09.2107-2

Traktors MTZ 80 (T7154LP)

600

50

09.2107-2

Saimnieciskie darbi

2640

220

09.2107-2

GRAMZDAS PAGASTA PĀRVALDE

 

Autobuss SOR LC 9,5 (JV 1532)

7200

600

9.6003

VW Transporter (HG 6729)

4800

400

6.6003

Suzuki Liana (ZS 7808)

960

80

7.2403

Traktors T-16 MT 3926LP

600

50

6.6003

Traktors T – 25 A3 T5838LC

1200

100

6.6003

Saimniecības darbi

2040

170

6.6003

KALĒTU PAGASTA PĀRVALDE

 

Belarus 820 (T3010LS)

3000

250

6.6004

Opel Zafira (KP 6624)

2400

200

1.1104

Autobuss BMC Probus 215SCB (HO 184)

8400

700

9.6004

Autobuss Mersedes Benz 0303 (FS 6426)

6000

500

9.6004

Autobuss MB Sprinter 519(KP 9109)

              4800

400 

9.6004 

 VW Transporter (GS 8754)

4200

350

6.6004

Traktors T-40 (T2824LB)

600

50

6.6004

Traktors JUMZ GKL (T63328LF)

1200

100

6.6004

Saimnieciskā karte

2400

200

6.6004

VIRGAS PAGASTA PĀRVALDE

 

Hyundai H1 (HG 8862)

4200

350

6.6006

Autobuss MB INTOURO (HN 7372)

8400

700

9.6006

Autobuss IVECO 4510 (FS 9247)

2400

200

9.6005

Traktors K-701 (T2271LF)

3600

300

4.5106

MTZ 80 (T5306LP)

2400

200

6.6006

MTZ 80 (T2270LF)

800

65

6.6006

JUMZ GKL (T2272LF)

1200

100

6.6006

Renault Trafic ( KN7939)

4200

350

6.6006

Saimnieciskie darbi

2400

200

6.6006

PRIEKULE

 

VW Passat (HJ 2697)

2400

200

1.1101

VW Caravelle (HV 810)

7200

600

6.6005

VW Caravelle (GJ 6440)

3600

300

6.6005

Autobuss Mercedess Benz (FH 3464)

9600

800

9.6005

Autobuss MB Sprinter 519 (KP 9108)

              6000

500 

9.2101

Škoda Octavia (FU 4037)

2400

200

1.1101

Opel Combo (EZ 1505)

1200

100

6.6005

VW Caravelle (GS 7699)

3600

300

6.6005

Mercedes Benz 1722 (HM 8506)

9600

800

6.6005

Autogreideris YTO RY165C-2 (T3283LM)

8400

700

04.5105-1

Traktors MTZ-82 (T2273LF)

2400

200

6.6005

Saimnieciskie darbi (sporta halle)

1800

150

8.1001

Saimniecības darbi

3000

250

6.6005

 

 Lēmums paziņojams:

1 eks. izsniedzot finanšu nodaļai; 1 eks. izsniedzot izpilddirektoram.

598. Par mobilo telefonu lietošanas limitu apstiprināšanu 2018.gadam

 LĒMUMS

Priekulē

 2017.gada 28.decembrī                                                                                                                            

Nr.598                  

          (protokols Nr.9,  8.punkts)

 Par mobilo telefonu lietošanas limitu apstiprināšanu 2018.gadam

 Atklāti balsojot PAR – 15 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Apstiprināt ar 2018.gada 1.janvāri sekojošus mobilo telefonu lietošanas limitus darba pienākumu pildīšanai Priekules novada pašvaldības amatpersonām un darbiniekiem, kas ieņem šādus amatus:

 

Nr.p.k.

Amats

Mēneša limits euro

(ar PVN)

ADMINISTRĀCIJA

 

1.

Domes priekšsēdētājs

30

2.

Domes priekšsēdētāja vietnieks

25

3.

Izpilddirektors

30

FINANŠU NODAĻA

 

4.

Finanšu nodaļas vadītājs

10

DOKUMENTU PĀRVALDĪBAS NODAĻA

 

5.

Dokumentu pārvaldības nodaļas speciālists

5

6.

Sabiedrisko attiecību speciālists

10

ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANAS NODAĻA

 

7.

Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājs

15

8.

Būvinženieris

10

9.

Projektu koordinators

10

10.

Informācijas sistēmas uzturētājs

5

11.

Nekustamo īpašumu speciālists (Priekules pagasts - pilsēta, Bunka)

10

12.

Nekustamo īpašumu speciālists (Gramzda, Kalēti, Virga)

10

13.

Lauksaimniecības konsultants

7

14.

Lauku attīstības konsultants

15

JURIDISKĀ NODAĻA

 

15.

Jurists

5

16.

Galvenais iepirkuma speciālists

10

17.

Dzimtsarakstu nodaļas vadītājs, personāla speciālists

5

18.

Darba aizsardzības speciālists

7


IZGLĪTĪBAS IESTĀDES

 

19.

Izglītības vadītājs

20

20.

 

Priekules pirmsskolas izglītības iestādes  “Dzirnaviņas” vadītājs

10

21.

Priekules Mūzikas un mākslas skolas direktors

10

22.

Priekules vidusskolas direktors

10

23.

Priekules vidusskolas direktora vietnieks mācību darbā

5

24.

Krotes pamatskolas direktors

10

25.

Krotes pamatskolas saimniecības vadītājs

5

26.

Gramzdas pamatskolas direktors

15

27.

Kalētu pamatskolas direktors

15

28.

Kalētu pamatskolas direktora vietnieks (pirmsskola)

5

29.

Kalētu pamatskolas direktora vietnieks

10

30.

Kalētu Mūzikas un mākslas skolas direktora vietnieks

7

31.

Virgas pamatskolas direktors

10

PURMSĀTU SPECIĀLĀ INTERNĀTPAMATSKOLA

 

32.

Izglītības iestādes direktors

10

33.

Saimniecības vadītājs

5

KULTŪRAS NODAĻA

 

34.

Kultūras vadītājs

20

35.

Tūrisma organizators

15

36.

Priekules kultūras nama direktors

15

37.

Bunkas kultūras nama direktors

15

38.

Kalētu tautas nama vadītāja

10

39.

Kultūras pasākumu organizatore (Virga)

10

40

Kultūras pasākumu organizatore (Gramzda)

10

41.

Krotes bibliotēkas vadītājs, senlietu krātuves darbinieks

7

42.

Tadaiķu bibliotēkas vadītājs

7

43.

Gramzdas bibliotēkas vadītājs

7

44.

Kalētu bibliotēkas vadītāja

7

SPORTS

 

45.

Sporta vadītājs

15

46.

Sporta metodiķis

15

47.

Sporta halles saimniecības vadītājs

5

48.

Sporta organizators (Bunkas pagasts)

7

49.

Sporta organizators (Kalētu pagasts)

15

50.

Sporta organizators, treneris (Gramzda)

10

BĀRIŅTIESA

 

50.

Bāriņtiesas priekšsēdētājs

20

51.

Bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieks

7

52.

Bāriņtiesas locekļi

7

SOCIĀLAIS DIENESTS

 

53.

Sociālā dienesta vadītājs

15

54.

Sociālais darbinieks

10

55.

    DI projekta vadītājs

10

 

TERITORIJAS UN MĀJOKĻU APSAIMNIEKOŠANA (Priekule)

 

56.

Priekules pilsētas un pagasta saimniecības  vadītājs

10

57.

Autobusa vadītājs

5

58.

Kravas automašīnas vadītājs

5

59.

Mikroautobusa vadītājs

15

60.

Autogreidera vadītājs

5

61.

Elektriķis

7

BUNKAS PAGASTA PĀRVALDE

 

62.

Pārvaldes vadītājs

15

63.

Lietvedības sekretārs

5

64.

Elektriķis

10

65.

Autobusu vadītāji

5

66.

Bunkas FVP vadītājs

10

67.

Komunālās saimniecības pārzinis

7

68.

Santehniķis

7

GRAMZDAS PAGASTA PĀRVALDE

 

69.

Pārvaldes vadītājs

15

70.

Lietvedības sekretārs

5

71.

Saimniecības vadītājs

7

72.

Santehniķis

5

73.

Mikroautobusa vadītājs

7

74.

Autobusa vadītājs

5

75.

Gramzdas un Aizvīķu FVP vadītājs

10

KALĒTU PAGASTA PĀRVALDE

 

76.

Pārvaldes vadītājs

15

77.

Lietvedības sekretārs

5

78.

Autobusa vadītājs

5

79.

Komunālās saimniecības vadītājs

5

80.

Elektriķis

5

81.

Kalētu FVP vadītājs

15

82.

Kalētu FVP feldšeris

5

VIRGAS PAGASTA PĀRVALDE

 

83.

Pārvaldes vadītājs

15

84.

Saimniecības vadītājs

5

85.

Autobusa vadītājs

5

86.

Ūdenskrātuves  uzraugs

5

87.

Ambulatorās medicīnas medmāsa

7

 

2.      Limita piešķiršana konkrētam darbiniekam tiek noteikta ar izpilddirektora rīkojumu, norādot tajā darbinieka amatu, vārdu uzvārdu, telefona numuru, ņemot vērā lēmuma 1.punktā noteiktos limitu apmērus.

3.      Lēmums stājas spēkā ar 2018.gada 1.janvāri.

 

Lēmums paziņojams:

1 eks. – pašvaldības izpilddirektoram.

599. Par ziedojuma pieņemšanu Purmsātu speciālai internātpamatskolai

 LĒMUMS

Priekulē

2017.gada 28.decembrī                                                                                                                            

Nr.599                  

          (protokols Nr.9,  9.punkts)

 Par ziedojuma pieņemšanu Purmsātu speciālai internātpamatskolai

 Purmsātu speciālās internātpamatskolas direktore A.Šneidere  iesniegusi iesniegumu, kurā lūgts atļaut pieņemt ziedojumu EUR 240.00 apmērā no Norvēģijas pilsoņa Terjes Bindera.

Iesniegumā norādīts, ka ziedojums tiks ieskaitīts pašvaldības ziedojumu kontā un to izmantos  divu basketbola grozu ar vairogiem iegādes līdzfinansēšanai.

 

Atklāti balsojot PAR – 15 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.      Apstiprināt saņemto ziedojumu EUR 240.00 apmērā no Norvēģijas pilsoņa Terjes Bindera.

2.      Minēto ziedojumu izlietot divu basketbola grozu ar vairogiem iegādes līdzfinansēšanai Purmsātu speciālajai internātpamatskolai.

3.      Par lēmuma izpildi atbild Purmsātu speciālās internātpamatskolas direktore Anitra Šneidere.

 

Lēmums nosūtāms: Purmsātu speciālā internātpamatskola; Finanšu nodaļa

600. Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšanu

 LĒMUMS

Priekulē

 2017.gada 28.decembrī                                                                                                                            

Nr.600                  

          (protokols Nr.9,  10.punkts)

 Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšanu

             Pašvaldībā saņemts SIA “Pilsētvides serviss” (reģ.Nr.40003244831) 04.12.2017. iesniegums Nr.1-05-2017/320-e ar lūgumu grozīt sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifu ar 2018.gada 1.janvāri, nosakot to 9,15 EUR/m3 bez PVN līdzšinējo 8,43 EUR/m3 bez PVN vietā.

            Lūgums pamatots ar Dabas resursu nodokļa likumā noteikto, ka dabas resursu nodokļa likme laika periodā no 2018.gada 01.janvāra līdz 2018.gada 31.decembrim ir noteikta 35,00 EUR/tonnā līdzšinējo 25,00 EUR/tonnā, kur maksājamā nodokļa daļa par atkritumu noglabāšanu SIA “Liepājas RAS” poligonā sastāda 48%. Kopējais atkritumu noglabāšanas tarifs (t.sk. dabas resursu nodoklis) tiek paaugstināts no 35,42 EUR/tonnā uz 40,22 EUR/tonnā.

            Atkritumu apglabāšanas izmaksas ir pieaugušas par 4,80 EUR/tonnā  vai 0,72 EUR/m3 bez PVN.

            Izskatot minēto iesniegumu, konstatēts sekojošais:

            Sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Priekules novadā organizē atbilstoši Priekules novada domes 24.11.2011. saistošajiem noteikumiem Nr.7 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Priekules novadā ”.

            Pamatojoties uz iepirkuma procedūras “Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Priekules administratīvajā teritorijā” ar identifikācijas Nr. PND/3013-10 rezultātiem starp Priekules novada pašvaldību un SIA “Vides pakalpojumu grupa” 08.01.2014. tika noslēgts  Līgums par tiesībām apsaimniekot fizisko un juridisko personu radītos sadzīves atkritumus Priekules novadā ar Nr.2.2.2/5 (turpmāk tekstā – Līgums).

            Saskaņā ar Līguma 3.3.punktu maksas izmaiņas ir pieļaujamas. Kā viena no maksas izmaiņu gadījumiem minēta situācija, kad tiek paaugstināts tarifs par atkritumu noglabāšanu sadzīves atkritumu poligonā, ko nosaka Līguma 3.3.3.punkts.

            Nosakot tarifu 9,15 EUR/m3 bez PVN, tarifs pieaug par 0,72 EUR/m3 bez PVN.

            Saskaņā ar SIA “Vides pakalpojumu grupa” un Priekules novada pašvaldības 05.03.2014. Līguma Nr. 5537-2014F “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu” 3.7.punktu, lēmumu par tarifu grozījumiem pieņem Priekules novada pašvaldības dome, paziņojot to elektroniski vienu mēnesi pirms to spēkā stāšanās. Pēc lēmuma spēkā stāšanās jaunie pakalpojuma tarifi kļūst saistoši.

            Pamatojoties uz Atkritumu apsaimniekošanas likuma  39.panta pirmo daļu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta e) apakšpunktu, atklāti balsojot PAR – 15 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.      Apstiprināt atkritumu apsaimniekošanas maksu Priekules novadā EUR/m3 9,15.- (deviņi euro un 15 centi par vienu kubikmetru) bez PVN ar 2018.gada 1.janvāri.

 

2.      Lēmumu publicēt pašvaldības mājas lapā www.priekulesnovads.lv un izdevumā “Priekules Novada ziņas”.

3.      Atbildīgais par lēmuma izpildes kontroli – pašvaldības izpilddirektors.

 

Izsūtāms: SIA “Pilsētvides serviss”, visām pārvaldēm, Finanšu nodaļai, SIA “Priekules nami”.

601. Par atkritumu apsaimniekošanas tarifa noteikšanu Priekules novada Bunkas, Gramzdas, Kalētu un Virgas pagastos

 LĒMUMS

Priekulē

2017.gada 28.decembrī                                                                                                                            

Nr.601                  

          (protokols Nr.9,  11.punkts)

 Par atkritumu apsaimniekošanas tarifa noteikšanu Priekules novada Bunkas, Gramzdas, Kalētu un Virgas pagastos

 Atkritumu apsaimniekošanas tarifs ir apstiprināts 2017.gada 28.decembrī. Šobrīd izanalizējot esošo situāciju, pārskatot iedzīvotāju skaitu adresēs, konteineru skaitu ir secināts, ka daudzviet mainījušies iepriekšējā aprēķinā izmantotie sākotnējie dati. Līdz ar to ir nepieciešams veikt jaunus aprēķinus un noteikt jaunus apsaimniekošanas tarifus. Ar 2017.gada 28.decembra pašvaldības domes lēmumu Nr.600, 10.punkts, “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu” atkritumu apsaimniekošanas maksa Priekules novadā apstiprināta EUR/m3 9,15 (deviņi euro un 15 centi par vienu kubikmetru) bez PVN no 2018.gada 1.janvāra.

Atklāti balsojot PAR – 15 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.      Ar 2018.gada 1.janvāri apstiprināt atkritumu apsaimniekošana tarifu

1.1.   Priekules novada Bunkas pagastā, EUR bez PVN:

1.1.1.      Lāčplēši                       0.56

1.1.2.      Krasta iela 3                1.03

1.1.3.      Kurši                           0.63

1.1.4.      Suvorova 31                0.63    

1.2.   Priekules novada Gramzdas pagastā, EUR bez PVN:

1.2.1.      Miera iela 4,5,7           0.79

1.2.2.      Skolas iela 6                0.81

1.2.3.      Uzvaras iela 4              0.81

1.2.4.      Miera iela 2                 0.81

1.2.5.      Meža iela 3                  1.26

1.2.6.      Liepas (Aizvīķi)          1.46

1.3.   Priekules novada Kalētu pagastā EUR bez PVN:

1.3.1.      Liepu aleja 2                0.82

1.3.2.      Liepu aleja 2a              0.82

1.3.3.      Liepu aleja 3                0.91

1.3.4.      Liepu aleja 3a              0.91

1.3.5.      Brūzis                          0.98

1.4.   Priekules novada Virgas pagastā EUR bez PVN:

1.4.1.      Sarmas, Blāzmas         0.78

1.4.2.      Vārtājas                       0.47

1.4.3.      Gaismas                       0.88

1.4.4.      Ērgļi                            0.80

1.4.5.      Zīlītes                          0.73

2.      Par lēmuma izpildi atbild pagastu pārvalžu vadītāji.

3.      Ar lēmuma spēkā stāšanos, spēku zaudē Priekules novada domes 2017.gada 29.jūnija lēmums „Par atkritumu apsaimniekošanas tarifu noteikšanu Priekules novada Bunkas, Gramzdas, Kalētu, Priekules un Virgas pagastos” (protokols Nr.2, 10.punkts, lēmums Nr.246).

 

Lēmums nosūtāms:

1.      Bunkas, Gramzdas, Kalētu un Virgas pagastu pārvaldēm;

2.      Finanšu nodaļai.

602. Par domes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka un deputātu mēnešalgas noteikšanai piemērojamā koeficienta lieluma noteikšanu

 LĒMUMS

Priekulē

 2017.gada 28.decembrī                                                                                                                            

Nr.602                  

          (protokols Nr.9,  12.punkts)

 Par domes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka un deputātu mēnešalgas noteikšanai piemērojamā koeficienta lieluma noteikšanu

          Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var noteikt domes priekšsēdētāja, viņa vietnieka, vietējās pašvaldības administrācijas darbinieku, pašvaldības iestāžu vadītāju un citu pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzību, un Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 4.panta otro daļu un 5.pantu, atklāti balsojot PAR – 15 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 1.     Noteikt, ka Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētāja mēnešalgas aprēķināšanai piemērojamā koeficienta lielums 2018.gadā ir 1,915.

2.     Noteikt, ka Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieka mēnešalgas aprēķināšanai piemērojamā koeficienta lielums 2018.gadā ir 1,674.

3.     Noteikt, ka domes komiteju priekšsēdētājiem deputātu maksimālā atlīdzības apmēra noteikšanai piemērojamā koeficienta lielums 2018.gadā ir 1,5.

4.     Noteikt, ka domes deputātiem maksimālā atlīdzības apmēra noteikšanai piemērojamā koeficienta lielums 2018.gadā ir 0,70.

5.     Aprēķinos izmantot Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā publicēto valstī strādājošo aizpagājušā gada mēneša vidējās darba samaksas apmēru – 859 EUR.

603. Par Priekules novada pašvaldības amatu un amatalgu saraksta 2018.gadam apstiprināšanu

 LĒMUMS

Priekulē

 2017.gada 28.decembrī                                                                                                                            

Nr.603                  

          (protokols Nr.9, 13.punkts)

Par Priekules novada pašvaldības amatu un amatalgu saraksta 2018.gadam apstiprināšanu 

            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var noteikt domes priekšsēdētāja, viņa vietnieka, pašvaldības administrācijas darbinieku, kā arī pašvaldības iestāžu vadītāju algu likmes, atklāti balsojot PAR – 15 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

            1. Apstiprināt Priekules novada pašvaldības amatu un amatalgu sarakstu 2018.gadam saskaņā ar lēmumam pievienoto pielikumu.

2. Lēmums stājas spēkā ar 2018.gada 1.janvāri, izņemot lēmuma 3.punktā noteiktos gadījumus.

3. Grozījumi amatos, kur tiek samazināts noslogojums vai kuri tiek svītroti no amatu saraksta, stājas spēkā ar 2018.gada 01.februāri.

 

Pielikumā: Priekules novada pašvaldības amatu un amatalgu saraksts 2018.gadam uz 39. lp.

 

Lēmums paziņojams:1 eks. – finanšu nodaļas vadītājai;1 eks. – personāla vadības speciālistei.

604. Par sadarbību tūrisma jomā

 LĒMUMS

Priekulē

 2017.gada 28.decembrī                                                                                                                            

Nr.604                  

          (protokols Nr.9, 14.punkts)

Par sadarbību  tūrisma jomā

 Pamatojoties uz Tūrisma likuma 8.panta otro daļu, kas nosaka, ka pašvaldība saskaņā ar teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem nodrošina pasākumus tūrisma, tai skaitā kūrortu, attīstībai, kā arī vispusīgas un precīzas informācijas sniegšanu Latvijā un ārvalstīs par tūrisma iespējām, dabas dziednieciskajiem resursiem un kūrortu pakalpojumiem savā teritorijā un šā panta ceturto daļu, kas nosaka, ka pašvaldība piedalās tūrisma informācijas centru, punktu un stendu izveidošanā un finansēšanā, Priekules novada pašvaldības dome nolemj sadarboties ar SIA „Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs” tūrisma informācijas publicitātes, kursu, apmācību un tūrisma attīstības veicināšanas jomā.

Pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmo daļu publiska persona var deleģēt privātpersonai un citai publiskai personai (turpmāk — pilnvarotā persona) pārvaldes uzdevumu, ja pilnvarotā persona attiecīgo uzdevumu var veikt efektīvāk. Pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 41.pantu pirmo daļu persona var deleģēt pārvaldes uzdevumus, kuru izpilde ietilpst šīs publiskās personas vai tās iestādes kompetencē.

SIA “Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs” ir tiesīga veikt deleģējamos uzdevumus, tai ir pietiekama pieredze, reputācija, resursi un tās rīcībā ir kvalificēts personāls uzdevumu izpildei.

Pamatojoties uz Tūrisma likuma 8.panta otro un ceturto daļu un Valsts pārvaldes iekārtās likuma 40.panta pirmo daļu, atklāti balsojot PAR – 15 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.      Sadarboties tūrisma attīstības un veicināšanas jomā ar SIA “Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs”, noslēdzot attiecīgu deleģēšanas līgumu uz vienu gadu.

2.      Piešķirt 2018. gadā finanšu līdzekļus deleģēto uzdevumu veikšanai 3000 EUR  (trīs tūkstoši euro) apmērā.

3.      Par līguma noslēgšanu atbildīgs Priekules novada pašvaldības kultūras nodaļas vadītājs.

4.      Piecu dienu laikā no šā līguma noslēgšanas dienas publicēt līgumu pašvaldības mājas lapā.

 

Lēmums paziņojams:

Kultūras nodaļas vadītājam; Finanšu nodaļas vadītājai.

 

605. Par pašvaldību dotāciju plānošanas reģionam

 LĒMUMS

Priekulē

 2017.gada 28.decembrī                                                                                                                            

Nr.605                  

          (protokols Nr.9,  15.punkts)

Par pašvaldību dotāciju plānošanas reģionam

Saskaņā ar savstarpēji noslēgtajiem līgumiem starp Kurzemes plānošanas reģionu (turpmāk KPR) un pašvaldībām par dotācijas piešķiršanu plānošanas reģionam, KPR administrācija pateicas pašvaldībai par KPR piešķirto finansējumu 2017.gadā, kas ļāva piesaistīt tās darbības nodrošināšanai papildus cilvēkresursus.

Pateicoties piešķirtajam finansējumam, KPR administrācijā tika piesaistīti cilvēkresursi, lai nodrošinātu projektu ideju izstrādi un pieteikumu sagatavošanu izsludinātajiem konkursiem Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmā un Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmā, kā arī nodrošināta reģiona viedokļu pārstāvība minēto programmu uzraudzības komitejās, aizstāvot visus no Kurzemes reģiona iesniegtos projektus vai projektu idejas.

Saskaņā ar Reģionālās attīstības likuma 171.panta 1.daļas 3.punktu, tiek lūgts pašvaldībai izskatīt jautājumu par līdzfinansējuma 1500.00 EUR apmērā piešķiršanu plānošanas reģionam 2018.gadam domes sēdē un informēt KPR administrāciju par pieņemto lēmumu, nosūtot sēdes protokola izrakstu. Pašvaldību līdzfinansējuma izlietojuma mērķis tiek saglabāts nemainīgs, un līdzīgi kā iepriekšējos gados, tas tiks novirzīts Administrācijas kapacitātes stiprināšanai, kā arī labās prakses apgūšanas brauciena organizēšanai.

Atklāti balsojot PAR – 14 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

Piešķirt līdzfinansējumu 1500.00 EUR apmērā Kurzemes plānošanas reģionam 2018.gadam administrācijas kapacitātes stiprināšanai, kā arī labās prakses apgūšanas brauciena organizēšanai.

 

Lēmums nosūtāms: Kurzemes Plānošanas Reģionam; Finanšu nodaļai

606.Par sadarbību ar Liepājas rajona Sporta skolu

 LĒMUMS

Priekulē

 2017.gada 28.decembrī                                                                                                                            

Nr.606                  

          (protokols Nr.9, 16.punkts)

 Par sadarbību ar Liepājas rajona Sporta skolu

 12.12.2017. Priekules novada pašvaldība ir saņēmusi Liepājas rajona sporta skolas  iesniegumu ar lūgumu atbalstīt un apstiprināt sadarbību ar Grobiņas novada domes dibināto Liepājas rajona Sporta skolu un piešķirt finansējumu administratīviem izdevumiem un administrācijas atalgojumam 2018. gadā  3233 eiro apmērā.

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, atklāti balsojot PAR – 14 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            Atbalstīt un apstiprināt sadarbību ar Grobiņas novada domes dibināto Liepājas rajona Sporta skolu un piešķirt finansējumu administratīviem izdevumiem un administrācijas atalgojumam 2018. gadā  3233 eiro apmērā.

 

Lēmums izsniedzams: Finanšu nodaļai; Liepājas rajona Sporta skolai; M.Mikālam.

607. Par deleģējumu un līdzfinansējumu Liepājas Centrālajai zinātniskajai bibliotēkai

 LĒMUMS

Priekulē

 2017.gada 28.decembrī                                                                                                                            

Nr.607                  

          (protokols Nr.9,  17.punkts)

Par deleģējumu un līdzfinansējumu Liepājas Centrālajai zinātniskajai bibliotēkai

Liepājas Centrālā zinātniskā bibliotēka (turpmāk – LCZB) kā reģiona galvenā bibliotēka veic Bibliotēku likuma 12.panta pirmās daļas 3.,4.,5.,7. un 8.punktā minētās funkcijas Priekules novadā esošajās bibliotēkās – Priekules pilsētas bibliotēkā, Bunkas pagasta bibliotēkā, Bunkas pagasta Krotes bibliotēkā, Bunkas pagasta Tadaiķu ciema bibliotēkā, Gramzdas pagasta bibliotēkā, Gramzdas pagasta bibliotēkas ārējās apkalpošanas punktā Aizvīķos, Kalētu pagasta bibliotēkā, Virgas pagasta bibliotēkā, Virgas pagasta bibliotēkas ārējās apkalpošanas punktā Paplakā, Virgas pagasta Purmsātu bibliotēkā.

Atbilstoši bibliotēku likuma 17.panta piektās daļas trešajam punktam reģiona galvenās bibliotēkas finansējumu veido finanšu līdzekļi, kurus noteiktu uzdevumu veikšanai saskaņā ar savstarpēju vienošanos piešķir pašvaldības, kas pieņēmušas saskaņotu lēmumu par attiecīgās bibliotēkas izvirzīšanu reģiona galvenās bibliotēkas statusam.

Bibliotēkas uzdevumi saistīti ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktā minēto pašvaldības autonomo funkciju.

Pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmo daļu publiska persona var deleģēt privātpersonai un citai publiskai personai (turpmāk — pilnvarotā persona) pārvaldes uzdevumu, ja pilnvarotā persona attiecīgo uzdevumu var veikt efektīvāk. Pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 41.pantu pirmo daļu persona var deleģēt pārvaldes uzdevumus, kuru izpilde ietilpst šīs publiskās personas vai tās iestādes kompetencē.

LCZB tiesības veikt reģiona galvenās bibliotēkas funkcijas un uzdevumus izriet no Bibliotēku likuma 9.panta un 17.panta. Lai nodrošinātu kvalitatīvu pašvaldības funkcijas un no tās izrietošo uzdevumu izpildi atbilstoši Bibliotēku likuma prasībām un atbilstoši Ministru kabineta 2001.gada 7.augusta noteikumu Nr.355 “Vietējas nozīmes bibliotēku tīkla darbības noteikumi” prasībām Priekules novada esošajās bibliotēkās, nepieciešams uzturēt sadarbību ar LCZB, nododot tai šādu uzdevumu pildīšanu – metodiskais un konsultatīvais atbalsts bibliotēkām un informācijas resursu veidošana un pieejamības nodrošināšana.  LCZB ir pietiekama pieredze, reputācija, resursi un tās rīcībā ir kvalificēts personāls un citi nepieciešamie tehnoloģiju un informatīvie risinājumi deleģēto uzdevumu efektīvākai izpildei.

Pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmo daļu, 41.panta pirmo daļu, Bibliotēku likuma 12.panta otro daļu, 17.panta pirmo, otro daļu un piektās daļas 3.punktu, 29.panta pirmo un ceturto daļu un likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu un trešo daļu, atklāti balsojot PAR – 14 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.      Noslēgt deleģēšanas līgumu ar Liepājas Centrālo zinātnisko bibliotēku kā reģiona galveno bibliotēku par funkciju veikšanu un finansēšanu uz vienu gadu.

2.      Piešķirt finanšu līdzekļus deleģēto uzdevumu veikšanai 2018. gadā EUR 3150,11 (trīs tūkstoši viens simts piecdesmit euro un 11 euro centi) apmērā.

3.      Publicēt noslēgto līgumu pašvaldības mājas lapā piecu dienu laikā no līguma parakstīšanas dienas.

4.      Uzraudzību par deleģēto uzdevumi izpildi veic pašvaldības kultūras nodaļa.

 

Par līguma noslēgšanu atbildīgi pašvaldības kultūras nodaļas un juridiskās nodaļas vadītāji.

 

Par līguma publicēšanu atbildīga dokumentu pārvaldības nodaļa.

 

Lēmums paziņojams: Kultūras nodaļas vadītājam, juridiskajai nodaļai, Finanšu nodaļai

608. Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības domes 2014.gada 30.decembra Priekules novada pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku nolikumā

 LĒMUMS

Priekulē

2017.gada 28.decembrī                                                                                                                           

Nr.608                  

          (protokols Nr.9, 18.punkts)

Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības domes 2014.gada 30.decembra Priekules novada pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku nolikumā

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, atklāti balsojot PAR – 14 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Izdarīt Priekules novada pašvaldības domes 2014.gada 30.decembra Priekules novada pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku nolikumā (turpmāk – nolikums), šādus grozījumus:

1.1.  aizstāt nolikuma 23.punktā skaitli “43,00” ar skaitli “45,00”’, skaitli “50,00” ar skaitli “53,00”, skaitli “71,00” ar skaitli “75,00”, skaitli “3,72” ar skaitli “4,00”.

1.2.  aizstāt nolikuma36.1.3.apakšpunktā  skaitli “900” ar skaitli “780” un nolikuma 36.1.4.apakšpunktā skaitli “899” ar skaitli “”799”.

1.3.  aizstāt 46.punktā vārdus “Domes priekšsēdētāja” ar vārdiem “pašvaldības izpilddirektora”

1.4.  papildināt nolikumu ar49.1 punktu šādā redakcijā: “49.1 Darbiniekam, kurš  kvalitatīvi realizējis projektu, piesaistot papildus finansējumu pašvaldības mērķu sasniegšanai, uz šī Nolikuma 46.punktā minētā rīkojuma pamata, ņemot vērā šī nolikuma 49.punktā noteikto ierobežojumu, var noteikt piemaksu atkarībā no piesaistītā finansējuma apjoma šādā apmērā:

49.1 1. Līdz EUR 1000,00 piemaksu nosaka EUR 50,00 apmērā gadā neatkarīgi no realizēto projektu skaita;

49.1 2. EUR 1001,00 – EUR 5000,00 piemaksu nosaka EUR 100,00 apmērā par katru realizēto projektu;

49.1 3. EUR 5001,00 – EUR 20 000,00 piemaksu nosaka EUR 150,00 apmērā par katru realizēto projektu;

49.1 3. Virs EUR 20 000,00 piemaksu nosaka EUR 200,00 apmērā par katru realizēto projektu.”

1.5.  aizstāt nolikuma 53.punktā vārdus “Uz finanšu komitejas lēmuma pamata” ar tekstu “Uz pašvaldības izpilddirektora rīkojuma pamata, ja ir saņemts pozitīvs finanšu komitejas atzinums,”

1.6.  papildināt nolikumu ar 79.1 punktu šādā redakcijā: “79.1 Bāriņtiesā un Sociālajā dienestā nodarbinātajām amatpersonām (darbiniekiem), kuras veicot darba (amata) pienākumus, ir pakļautas reālam dzīvības vai veselības apdraudējumam (riskam) pašvaldība nodrošina veselības apdrošināšanu un apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem”.

 

2.      Konsolidēt nolikumu pēc tā pieņemšanas un publicēt pašvaldības mājaslapā.

Grozījumi stājas spēkā ar 2018.gada 1.janvāri.

Par nolikuma grozījumu publicēšanu un konsolidēšanu atbildīga Priekules novada pašvaldības dokumentu pārvaldības nodaļa