28.03.2013. sēdē pieņemtie lēmumi (protokols nr.4)

1.§ Par Liepājas reģiona novadu būvvaldes 2012.gada pārskata apstiprināšanu

  

            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”21.panta 2)punktu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Zigrīda Dūduma, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

            Apstiprināt Liepājas reģiona novadu būvvaldes 2012.gada pārskatu.

 

2.§ Par apbalvojumiem sakarā ar Priekules mūzikas un mākslas skolas 45.gadadienu

 Pamatojoties uz Priekules novada domes 2011.gada 24.novembra noteikumu „Par Priekules novada pašvaldības apbalvojumiem” 2.1., 2.5., 3.1. un 3.4.punktu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Zigrīda Dūduma, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Atzīmējot Priekules Mūzikas un mākslas skolas 45.gadadienu, piešķirt Priekules Mūzikas un mākslas skolas direktorei Initai RUBEZEI Goda rakstu par priekšzīmīgu darbu Priekules novada labā, sekmīgi vadot Priekules Mūzikas un mākslas skolas kolektīvu, par mērķtiecīgu darbu audzēkņu piesaistē, materiāli tehniskās bāzes nostiprināšanā un jaunu aktivitāšu veicināšanā audzēkņu un pedagogu kolektīvā, kā arī Priekules novada popularizēšanu Latvijā un pasaulē, piedaloties starptautiskos sadarbības projektos.

 

2. Atzīmējot Priekules Mūzikas un mākslas skolas 45.gadadienu, piešķirt Atzinības rakstu par ilggadīgu, profesionālu un radošu pedagoģisko darbu un nozīmīgu ieguldījumu bērnu muzikālajā izglītošanā šādiem Priekules Mūzikas un mākslas skolas pedagogiem:

2.1. klavierspēles skolotājai Tatjanai JUŠKINAI;

2.2. pūšamo instrumentu un akordeona spēles skolotājai Anitai ZVIEDREI;

2.3. flautas un obojas spēles skolotājai Andrai ZABEI;

2.4. vijoļspēles skolotājai Indrai ANDERSONEI;

2.5. kora klases skolotājai Dacei ZĪRAKAI;

2.6. flautas, klarnetes un saksofona spēles skolotājai Ivonnai ROZENTĀLEI.

 

3. Atzīmējot Priekules Mūzikas un mākslas skolas 45.gadadienu, piešķirt skolas dežurantei – apkopējai Aijai JANSONEI Atzinības rakstu par ilggadīgu un pašaizliedzīgu darbu skolas labā.

 

 

3.§ Par projektu konkursa „Kultūras iniciatīvas Priekules novadā” nolikuma apstiprināšanu

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka pašvaldības dome pieņem iekšējos normatīvos aktus (noteikumi, nolikumi, instrukcijas), Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Zigrīda Dūduma, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Apstiprināt projektu konkursa „Kultūras iniciatīvas Priekules novadā” nolikumu. (Nolikums pielikumā).

 

2. Kultūras projektu konkursu izsludināt, informāciju publicējot par to Priekules novada pašvaldības mājas lapā www.priekulesnovads.lv.

 

3. Atbildīgais par lēmuma izpildi novada kultūras vadītājs G[:]V[:].

4.§ Par ziedojuma saņemšanu Purmsātu speciālai internātpamatskolai

 Purmsātu speciālās internātpamatskolas direktore A.Š[:] iesniegumā lūdz izskatīt jautājumu par biedrības „Rumula” ziedojuma 500 LVL apmērā pieņemšanu skolas internāta atpūtas telpas labiekārtošanai – dīvānu un krēslu iegādei.

            Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Zigrīda Dūduma, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1.                  Apstiprināt ziedojuma līgumu starp Priekules novada domi un biedrību „Rumula” un pieņemt ziedojumu naudā 500 LVL (pieci simti latu). Ziedojums izmantojams Purmsātu speciālās internātpamatskolas internāta atpūtas telpas labiekārtošanai – dīvānu un krēslu iegādei.

 

2.                  Biedrībai „Rumula” iesniegt atskaiti par ziedojuma izlietojumu.

 

3.                  Par lēmuma izpildi atbildīga Purmsātu speciālās internātpamatskolas direktore.

 

5.§ Par vienreizēja pabalsta piešķiršanu sakarā ar bērna piedzimšanu

 Pamatojoties uz Priekules novada domes 24.02.2011. sēdes lēmumu (prot. Nr.3), 16.§ „Par pabalstu Priekules novada vecākiem sakarā ar bērna(u) piedzimšanu”,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Zigrīda Dūduma, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

Piešķirt  vienreizēju pabalstu 100 latu apmērā sakarā ar bērna piedzimšanu –

 

1. A[:] J[:], pers. kods [:], deklarētā dzīves vieta [dzīvesvieta].. Iesniegumam pievienota meitas K[:], dzimušas [:],  dzimšanas apliecības kopija, deklarētās dzīvesvietas izziņa un izziņa pašvaldības pabalsta saņemšanai. Naudu ieskaitīt [:]..

 

6.§ Par precizējumiem Priekules novada domes 31.01.2013. (prot. Nr.1;4.§) saistošajos noteikumos Nr.3 „Par vienreizēja pabalsta piešķiršanu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu”

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 45.panta ceturto daļu,    Priekules ovada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

           

            Izdarīt Priekules novada domes 2013.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par vienreizēja pabalsta piešķiršanu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu” šādus precizējumus:

 

1. Aizstāt nodaļu numerācijā arābu ciparus ar romiešu cipariem.

 

2. Veidot visā tekstā vienlaidu viena līmeņa numerāciju.

 

3. Papildināt 5.punktu pēc vārdiem „laikā” ar vārdiem „no bērna dzimšanas reģistrācijas dienas”.

 

4. Aizstāt 7.1. apakšpunktā vārdu „to” ar vārdu „jaundzimušā bērna”.

 

5. Izteikt 8.punktu šādā redakcijā:

„8. Lai saņemtu pabalstu, pabalsta pieprasītājs vai viņa likumīgi pilnvarotā persona (uzrāda pilnvaru), Priekules novada Dzimtsarakstu nodaļā (turpmāk tekstā – Dzimtsarakstu nodaļa) aizpilda iesniegumu, apliecinot, ka iesniegumā esošā informācija ir pareiza”.

 

6. Svītrot 17.punktā vārdus „viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža”.

 

7.§ Par grozījumiem Priekules novada domes 2012.gada 27.decembra lēmumā (prot. Nr.17, 44.§) „Par limitiem 2013.gadā Priekules novada pašvaldības transportam degvielas iegādei pašvaldības jautājumu risināšanai”

 Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Zigrīda Dūduma, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

Izdarīt Priekules novada domes 2012.gada 27.decembra sēdes (prot. Nr.17 ;44.§) lēmumā „Par limitiem 2013.gadā Priekules novada pašvaldības  transportam degvielas iegādei pašvaldības jautājumu risināšanai":

 

 Noteikt no 2013.gada 1.aprīli līdz 2013.gada 31.decembrim degvielas iegādei limitu mēnesī Priekules novada domes funkciju realizēšanai novada transportam:

 

1)   PRIEKULES NOVADA DOME

 

            1)1. VW Caravelle HV 810

                   O[ :] K[ :]                                                                                                 Ls 500 ;

 

1)2.  Priekules novada dome

                    VW Caravelle GJ 6440

        I[ :] K[ :]                                                                                                  Ls 350 ;

 

1)3. Kalētu pagastu pārvalde

       Opel Zafira EJ 9226

       A[ :]D[ :]                                                                                                  Ls 200.

 

8.§ Par grozījumiem Priekules novada domes 2012.gada 27.decembra (prot.Nr.17, 43.§) lēmumā

 8.§

Par grozījumiem Priekules novada domes 2012.gada 27.decembra

(prot.Nr.17, 43.§)  lēmumā „Par patapinājuma līguma slēgšanu 2013.gadā automašīnu bezatlīdzības lietošanai un limitiem Priekules novada pašvaldības  darbiniekiem degvielas iegādei pašvaldības jautājumu risināšanai”

 

 

 

 

            Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Zigrīda Dūduma, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

 

Izdarīt Priekules novada domes 2012.gada 27.decembra lēmumā (protokols Nr.17, 43.§)  „Par patapinājuma līguma slēgšanu 2013.gadā automašīnu bezatlīdzības lietošanai un limitiem Priekules novada pašvaldības  darbiniekiem degvielas iegādei pašvaldības jautājumu risināšanai”,  šādus grozījumus:

1. Anulēt ar 2013.gada 1.aprīli noteikto limitu Priekules pagasta strādniekam I[:] K[:] degvielas karti Ls 40  mēnesī.

 

 

9.§ Par grozījumiem ar SIA „PRIEKULES SLIMNĪCA” noslēgtajos Ilglaicīgās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas centra pakalpojumu līgumos

 2013.gada 28.februārī Priekules novada domē saņemts SIA „Priekules slimnīca” iesniegums ar 01.04.2013. noteikt, ka vienai personai, kas ir bez iztikas līdzekļiem, vienas gultas dienas pilna cena ir LVL 10.- (desmit lati) diennaktī par uzturēšanos Ilglaicīgās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas centrā SIA „Priekules slimnīca”.

Līdz šim noteiktie LVL 9.- par uzturēšanos Ilglaicīgās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas centrā SIA „Priekules slimnīca” nesedz izdevumus un līdz ar to rodas zaudējumi.

            Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Zigrīda Dūduma, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Ar 01.04.2013. noteikt, ka vienai personai, kas ir bez iztikas līdzekļiem, vienas gultas dienas pilna cena ir LVL 10.- (desmit lati) diennaktī par uzturēšanos SIA „Priekules slimnīca” Ilglaicīgās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas centrā.

 

2. Viena mēneša laikā veikt grozījumus SIA „Priekules slimnīca” un Priekules novada domes noslēgtajos līgumos par uzturēšanos Ilglaicīgās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas centrā.

 

3. Atbildīgā par lēmuma izpildi Sociālā dienesta vadītāja M[:]G[:].

10.§ Par 2013. gadam valsts piešķirtās mērķdotācijas Priekules novada pašvaldības tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai sadales kārtības apstiprināšanu

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu, kas nosaka, ka viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību, Dziesmu un deju svētku likuma 9.panta otrās daļas 9.punktu, kas nosaka, ka valsts budžeta līdzekļi kārtējo Dziesmu un deju svētku starplaikā tiek izmantoti valsts mērķdotācijai kolektīvu vadītāju darba un sociālā nodokļa samaksai, Latvijas Republikas Ministru kabineta 18.09.2012. noteikumiem Nr. 629 „Kārtība, kādā tiek aprēķināta un sadalīta valsts budžeta mērķdotācija pašvaldību tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2013. gadā” (turpmāk-Noteikumi), Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Zigrīda Dūduma, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1.      Apstiprināt šādu valsts 2013. gadam piešķirtās mērķdotācijas Pašvaldības tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai sadales kārtību:

1.1.   valsts mērķdotācija tiek piešķirta Pašvaldības tautas mākslas kolektīviem, kuri uz valsts mērķdotācijas aprēķināšanas brīdi ir iekļauti elektroniskajā datubāzē "Latvijas digitālā kultūras karte" un Kultūrizglītības un nemateriālā mantojuma centra datos par kolektīvu dalību Dziesmu un deju svētku likumā noteiktajos pasākumos un kuri:

1.1.1.      sagatavo kārtējiem Vispārējiem latviešu dziesmu un deju svētkiem noteikto repertuāru (koprepertuāru) (kori, tautas deju kolektīvi un pūtēju orķestri), turpmāk – G1;

1.1.2.     saskaņā ar Dziesmu un deju svētku likumu ir noteikti par svētku dalībniekiem (folkloras kopas, etnogrāfiskie ansambļi, tautas mūzikas kopas, koklētāju ansambļi, lietišķās mākslas studijas, amatierteātri un vokālie ansambļi) un 2012. gadā vismaz reizi piedalījušies Dziesmu un deju svētku starplaikā notiekošajos pasākumos, turpmāk - G2.

1.2.   Pašvaldība veic 2013. gadam valsts piešķirtās mērķdotācijas sadali Noteikumos noteiktā kārtībā, ņemot vērā:

1.2.1.   valsts piešķirtās mērķdotācijas apmēru Pašvaldībai noteiktajam periodam;

1.2.2.   G1 un G2 kolektīvu skaitu Pašvaldībā uz mērķdotācijas aprēķināšanas brīdi;

1.2.3.   G1 kolektīviem piemērojams līdzdalības intensitātes koeficients 2.

1.3.   Piešķirtā valsts mērķdotācija tiek izlietota Pašvaldības tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām.

 

2.      veikt valsts piešķirtās mērķdotācijas sadali Pašvaldības tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām šādi:

Kolektīvs

Kolektīvu skaits Pašvaldībā

Valsts piešķirtā mērķdotācija (M) kolektīviem

Bāzes finansējuma (B) 1 kolektīvam aprēķins

Bāzes finansējums 1 kolektīvam noteiktajā periodā

Mērķdotācija 1 kolektīvam mēnesī

G1

3

LVL 1131

B=M/ ΣG1

LVL 377

LVL 31.42

G2

1

LVL 188

B=M/ ΣG2

LVL 188

LVL 15.67

 

3.      Izmaksāt valsts piešķirto mērķdotāciju sekojošiem tautas mākslas kolektīvu vadītājiem:

 

Kolektīva nosaukums

Mērķdotācijas saņēmējs

(amats)

Mērķdotācija mēnesī

(darba alga un VSAOI)

G1  Kalētu pagasta Jauktais koris KALĒTI

diriģente

 

LVL 31.42

G1 Priekules k/n sieviešu koris

diriģente

LVL 31.42

G1Priekules k/n jauniešu deju kolektīvs „Priecele”

vadītāja

 

LVL 31.42

G2 Kalētu pagasta vīru vokālais ansamblis

vadītāja

 

LVL 15.67

 

 

11.§ Par deklarētās dzīvesvietas [dzīvesvieta[ anulēšanu K.P[:] un viņas nepilngadīgajai meitai S.S[:]

  

1. Priekules novada dome izskatīja O[:] N[:], deklarētā dzīvesvieta [dzīvesvieta}, iesniegumu par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu no nekustamā īpašuma  mājas [adrese], tur nedzīvojošajai K[:]P[:] un viņas nepilngadīgajai meitai S[:] S[:], kuras reāli minētajā adresē vairs nedzīvo no 2011. gada.

2. Izvērtējot Priekules novada domes rīcībā esošo informāciju tika konstatēts:

2.1 O[:] N[:] nekustamais īpašums [adrese]  īpašumā reģistrēts Liepājas zemesgrāmatu nodaļā Žurnālā Nr.[:],  lēmuma datums 24.10.2007.

 2.2. Atbilstoši likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 2. panta otrajai daļai, kas nosaka: „Dzīvojamās telpas lietošanas vienīgais pamats īrniekam vai apakšīrniekam ir dzīvojamās telpas īres vai apakšīres līgums”.

2.3. Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanās likuma 3. panta pirmo daļu, ir noteikts: „Dzīvesvieta ir jebkuras personas brīvi izraudzīta ar nekustamo īpašumu saistīta vieta (ar adresi), kurā persona labprātīgi apmetusies ar tieši vai klusējot izteiktu nodomu tur dzīvot, kurā dzīvot tai ir tiesisks pamats un kuru šī persona atzīst par vietu, kur tā sasniedzama tiesiskajās attiecībās ar valsti un pašvaldību”.

2.4. Pēc pašvaldības rīcībā esošas informācijas K[:] P[:] un viņas nepilngadīgā meita S[:] S[:] minētajā mājā nedzīvo jau divus gadus, pašvaldība tiesiskajās attiecībās viņu sastapt nevar.

2.5. K[:] P[:] un viņas nepilngadīgā meita S[:]S[:] bija deklarēta [dzīvesvieta].

2.6. K[:] P[:] un viņas nepilngadīgā meita S[:] S[:] pēc Latvijas Republikas Iedzīvotāju reģistra datiem līdz 2013. gada 30. janvārim pārdeklarāciju uz faktisko dzīves vietu, nav veikusi.

2.7. K[:] P[:] un viņas nepilngadīgai meitai S[:] S[:] 2013. gada 31. janvārī, reģ. Nr.3-11/106, Priekules novada dome nosūtīja ierakstītu vēstuli (Latvijas Pasts, Priekules pasta nodaļas 01.02.2013. kvīts Nr.RR347814465LV), par jautājuma noskaidrošanu, sakarā ar dzīvesvietas deklarēšanu pēc faktiskās dzīvesvietas. Vēstuli Latvijas Pasts atgriezis atpakaļ  nosūtītājam 04.02.2013.

3. Dzīvesvietas deklarēšanās likuma 4. pants nosaka: „Dzīvesvietas maiņas gadījumā attiecīgās personas pienākums ir mēneša laikā, kopš tā pastāvīgi dzīvo jaunajā dzīvesvietā, deklarēt to dzīvesvietas deklarēšanās iestādē”. Pašvaldības rīcībā nav ziņu, ka Kristīne Pērkone un viņas nepilngadīgā meita Sintija Salma būtu deklarējusi dzīvesvietu citur. Pašvaldībai ir pamats uzskatīt, ka deklarētā dzīvesvieta pēc tās uzrādītās adreses nav patiesa un tā ir anulējama.

4. Dzīvesvietas deklarēšanās likuma 12. panta pirmajā daļā ir noteikts, ka: „Ziņas par deklarēto dzīvesvietu iestāde anulē, ja: 1) dzīvesvietas deklarētājs vai viņa likumiskais pārstāvis, vai dzīvesvietas deklarētāja vai viņa likumiskā pārstāvja pilnvarota persona, deklarējot dzīvesvietu, sniegusi nepatiesas ziņas; 2) attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā”.

5. Savukārt ar Ministru kabineta noteikumu Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu” 2. punktu, ir noteikts: ”Iestāde personas deklarācijā sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu anulē, pamatojoties uz iestādes rīcībā esošajiem dokumentiem, pēc šo ziņu pārbaudes normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un motivēta lēmuma pieņemšanas par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu”.

6. Viedokļi netika izteikti.

7. Saskaņā „Administratīvā procesa likums” 79. pantu, kas nosaka „Administratīvo aktu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, bet, ja rakstveidā izdotajā administratīvajā aktā nav norādes, kur un kādā termiņā to var apstrīdēt, - viena gada laikā no tā spēkā stāšanās dienas”.

 

            Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1.                  Anulēt deklarēto dzīvesvietu [dzīvesvieta] K[:] P[:], personas kods [:] un viņas  nepilngadīgajai meitai S[:] S[:], personas kods [:], jo minētās personas deklarētajā dzīvesvietā nedzīvo divus gadus, pašvaldība personu tiesiskajās attiecībās sastapt nevar.

 

2.                  Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas datumu.

 

3.                  Lēmumu par deklarētās  dzīvesvietas anulēšanu nosūtīt K[:] p{:], Priekules novada bāriņtiesai un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Liepājas nodaļai.

 

4.                  Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā iela 4, Liepāja, LV-3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

12.§ Dzīvokļu jautājumi

 2013.gada 4.februārī Priekules novada domē saņemts I[:] M[:], personas kods [:], deklarētā dzīvesvieta [dzīvesvieta] no 2007.gada 19.decembra, iesniegums ar lūgumu atļaut samainīt 4-istabu dzīvokli [dzīvesvieta[, no kurām izmanto tikai 3 istabas, uz 3- istabu dzīvokli Miera ielā 7-10, Gramzdā. Ģimenē 3 nepilngadīgi bērni un tai piešķirts trūcīgas ģimenes statuss. Radušās grūtības ar īres maksas maksājumiem un malkas sagādi tik lielas platības apkurei, kuru pilnībā faktiski neizmanto.

            Iesniegums tika izskatīts Veselības un sociālo jautājumu komitejas sēdē 2013.gada 7.februārī (prot.Nr.2, 4.6.apkašpunkts), kura konstatēja, ka dzīvoklī Nr.10, Miera ielā 7, Gramzdas pag., Priekules nov., ir deklarēta I[:] Š[:], personas kods [:}, no 1992.gada 12.jūnija,  un šo dzīvokli nav iespējams šobrīd izīrēt citai personai.

Komiteja nolēma rekomendēt novada domei -

            Noraidīt 2013.gada 4.februāra I[:] M[:], personas kods [:}, iesniegumu ar lūgumu atļaut samainīt dzīvokli [dzīvesvieta] uz dzīvokli Nr.10, Miera ielā 7, Gramzdā, jo dzīvoklis Nr.10 Miera ielā 7, Gramzdas pag., nav brīvs.

           

Šobrīd jautājums tiek skatīts no jauna, jo ir saņemta sekojoša -                    

                                                            Uzziņa

par dzīvokli Nr.10,  Miera ielā 7, Gramzdā:

  • 3 - istabu  daļēji labiekārtots (ar vietējo apkuri)  dzīvoklis ar kopējo derīgo platību 70,9 m2  un apdzīvojamo platību 42,9 m2 .

 

  • Pēc stāvokļa uz 06.03.2013. dzīvoklis ir brīvs.

            Ziņas sniegtas pēc celtnes Miera ielā 7, Gramzdā, eksplikācijas plāna kopijas un novada iedzīvotāju reģistratores I.T[:] informācijas.

           

            Priekules novada domes saistošo noteikumu Nr.16 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā un pašvaldības dzīvokļu uzskaites un piešķiršanas kārtību”, 12.1. apakšpunktā noteikts: „12.1. Palīdzības saņemšanai īrētās dzīvojamās telpas apmaiņā pret citu īrējamu dzīvojamo telpu reģistrē personas, kuras vēlas Priekules novada domei īpašumā vai valdījumā esošo dzīvojamo telpu apmainīt pret citu īrējamu Priekules novada domei īpašumā vai valdījumā esošu dzīvojamo telpu, ar mazāku dzīvojamo platību, vai zemāku labiekārtojuma līmeni”.

 

            Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Atļaut I[:] M[:], personas kods [:], dzīvojošai 4- istabu dzīvoklī[dzīvesvieta].,  samainīt šo dzīvokli uz 3-istabu dzīvokli Nr.10, Miera ielā 7, Gramzdas pag., Priekules nov., ar kopējo platību 70,9 m2 un apdzīvojamo platību 42,9 m2 .

 

2. Viena kalendārā mēneša laikā no dzīvokļa Miera ielā 7 dz.10, Gramzdā, Priekules nov.,  piešķiršanas, ar nodošanas-pieņemšanas aktu nodot dzīvokli [dzīvesvieta].

 

3. Pirmais īres tiesību termiņš ir 6 mēneši, ja šajā laikā īrnieks norēķinās par saņemtajiem pakalpojumiem, īres tiesības tiek pagarinātas uz 3 gadiem. Pēc šī termiņa, ja nav parādsaistības, tiek piešķirtas beztermiņa īres tiesības. Ja netiek pildītas īres un komunālo maksājumu saistības, dzīvojamā telpa jāatbrīvo īres līguma termiņam beidzoties.

 

4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu. I[:]M[:]  īres līgums ar Gramzdas pagasta pārvaldi noslēdzams mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža. Ja līgums netiek noslēgts noteiktajā termiņā I.M[:] vainas dēļ, tad novada domes lēmums par dzīvokļa izīrēšanu zaudē spēku.

 

5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

 

12.2. U[:] U[:]

1. 2013.gada 11.februārī Priekules novada domē saņemts U[:] U[:] iesniegums ar lūgumu piešķirt Dzīvojamās telpas īres tiesības uz dzīvokli Tirgoņu ielā 15 dz. 5, Prieklē, Priekules novadā.

2. Ar Priekules novada domes rīcībā esošo informāciju tika konstatēts:

2.1. Pēc Priekules novada domes veselības un sociālo jautājumu komitejas (07.02.2013.sēdes protokols Nr.2) ieteikuma U[:]U[:] izvēlējusies dzīvokli Tirgoņu ielā 15 dz.5,

2.2. U[:] U[:] aizbildne B[:] Z[:] līdz U[:] U[:] pilngadībai apņemas apmaksāt īres un komunālos izdevumus dzīvoklī Tirgoņu ielā 15 dz.5, (2013.gada 11.februāra Bangas Zabītes iesniegums Priekules novada domei).

3. Saskaņā ar likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”:

„14.pants. Personas, kuras ar dzīvojamo telpu nodrošināmas pirmām kārtām

3) bērni bāreņi un bērni, kuri palikuši bez vecāku gādības un audzināti bērnu aprūpes un audzināšanas iestādē, audžuģimenē vai pie aizbildņa, — pēc tam, kad beigusies viņu uzturēšanās bērnu aprūpes un audzināšanas iestādē, audžuģimenē vai pie aizbildņa, vai arī tad, kad viņi beiguši mācības izglītības iestādē, ja viņiem nav iespējams likumā noteiktajā kārtībā iemitināties agrāk aizņemtajā dzīvojamā telpā”.

4. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 79.panta 1.daļu:

„(1) Administratīvo aktu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, bet, ja rakstveidā izdotajā administratīvajā aktā nav norādes, kur un kādā termiņā to var apstrīdēt, — viena gada laikā no tā spēkā stāšanās dienas.” 

           

            Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Zigrīda Dūduma, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Piešķirt U[:] U[:], personas kods [:], īres tiesības uz vienistabas dzīvokli Tirgoņu ielā 15 Nr.5 ar kopējo platību 33,80m², tai skaitā apdzīvojamā platība 19,40m².

 

2. Pirmais īres tiesību termiņš ir 6 mēneši, ja šajā laikā īrnieks norēķinās par saņemtajiem pakalpojumiem, īres tiesības tiek pagarinātas uz 3 gadiem. Pēc šī termiņa, ja nav parādsaistības, tiek piešķirtas beztermiņa īres tiesības.

 

3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu. U[:] U[:] īres līgums ar SIA „Priekules nami” un komunālo uzņēmumu SIA ”Priekules pakalpojumi” par ūdens un kanalizācijas pakalpojumu saņemšanu noslēdzams mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža. Ja īres līgums netiek noslēgts noteiktajā termiņā U[:] U[:] vainas dēļ, tad novada domes lēmums par dzīvokļa izīrēšanu zaudē spēku.

 

4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

 

 

12.3. L[:] Z[:] K[:]

            1. 2013.gada 14.februārī Priekules novada domē saņemts L[:]Z[:] K[:], personas kods [:], deklarētā dzīvesvieta [dzīvesvieta], iesniegums (reģ.Nr.3-13/196) ar lūgumu pārslēgt īres līgumu dzīvoklim Nr.1, Nākotnes ielā 15, Kalnenieki, Priekules pagasts, sakarā ar A[:] B[:] nāvi 13.01.2013..

            2. Ar Priekules novada domes rīcībā esošo informāciju tika konstatēts:

2.1. Priekules novada dome īres tiesības uz dzīvokli Nr.1, Nākotnes iela 15, Priekules pagasts, A[:] B[:] piešķīra 22.11.2012. sēdē, prot.Nr.15, 16.§.

2.2. Īres līgums ar A. B[:]  noslēgts 2012.gada 3.decembrī. L.Z. K[:] bija A[:] B[:] faktiskā sieva.

2.3. A. B[ :] 2013. gada 13.janvārī ir miris.

2.4. Nav īres un komunālo maksājumu parāda.

2.5. L[ :] Z[ :] K[ :], personas kods [ :], savu dzīvesvietu 01.03.1999. deklarējusi [dīvesvieta]..

            3. Saskaņā ar likuma „Par dzīvojamo telpu īri”14.panta 4.daļu:

„(4) Īrnieka nāves vai rīcībnespējas gadījumā, kā arī dzīvesvietas maiņas gadījumā pilngadīgs ģimenes loceklis, ja tam piekrīt pārējie pilngadīgie ģimenes locekļi, ir tiesīgs prasīt dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar viņu iepriekšējā īrnieka vietā, nemainot iepriekšējā īres līguma nosacījumus.”

            4. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 79.panta 1.daļu:

4.1.„(1) Administratīvo aktu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, bet, ja rakstveidā izdotajā administratīvajā aktā nav norādes, kur un kādā termiņā to var apstrīdēt, — viena gada laikā no tā spēkā stāšanās dienas.” 

 

            Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Zigrīda Dūduma, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Piešķirt L[:] Z[:] K[:], personas kods [:], īres tiesības uz divistabu dzīvokli Nr.1, Nākotnes iela 15, Kalnenieki, Priekules pagasts, Priekules novads, ar kopējo platību 48,0 m2  un apdzīvojamo platību 27,6 m2 .

 

2. L[:] Z[:] K[:] īres līgums un komunālo pakalpojumu (ūdens, kanalizācija un sadzīves atkritumi)  saņemšanu, noslēdzams ar Priekules pagasta  saimniecības daļas vadītāju E.R[:] mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža. Ja līgums netiek noslēgts noteiktajā termiņā L[:] Z[:]K[:] vainas dēļ, tad novada domes lēmums par dzīvokļa izīrēšanu zaudē spēku.

 

3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

 

 

12.4. A[:] K[:]

1. 2013.gada 20.februārī Priekules novada domē saņemts A[:] K[:], personas kods [:], iesniegums ar lūgumu piešķirt Dzīvojamās telpas īres tiesības uz dzīvokli Dārza ielā 18 dz. 37, Priekulē, Priekules novadā.

2.  Ar Priekules novada domes rīcībā esošo informāciju tika konstatēts:

2.1. A[:] K[:] ar ģimeni dzīvo vienistabas dzīvoklī [dzīvesvieta]..  Īres līgums noslēgts 04.09.2010.

2.2. A[:] K[:] apņemas saviem līdzekļiem veikt visus nepieciešamos remontdarbus, kas saistās ar dzīvojamās telpas uzturēšanu tehniskā un dzīvošanai derīgā kārtībā Dārza ielā 18 dz.37, Priekulē;

2.3  Dzīvoklim [dzīvesvieta] īres un komunālo parādu nav;

2.4. Izvērtējot A[:] K[:] ienākumus, pamatojoties uz Priekules pilsētas atvieglotajiem noteikumiem īres tiesību iegūšanā, ja īrnieks remontē dzīvojamo telpu Dārza ielā 16 vai Dārza ielā 18 par saviem līdzekļiem, A[:]K[:] var piešķirt īres tiesības uz dzīvokli Nr.37, Dārza ielā 18, Priekulē.

3. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 79.panta 1.daļu:

„(1) Administratīvo aktu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, bet, ja rakstveidā izdotajā administratīvajā aktā nav norādes, kur un kādā termiņā to var apstrīdēt, — viena gada laikā no tā spēkā stāšanās dienas.” 

 

            Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Zigrīda Dūduma, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Atļaut A[:] K[:] samainīt 1-istabas  dzīvokli [dzīvesvieta] uz 2-istabu dzīvokli Dārza iela 18-37, Priekulē un piešķirt A[:] K[:], personas kods [:],   īres tiesības uz divistabu dzīvokli Dārza ielā 18 Nr.37, Priekulē, ar kopējo platību 50,90m², tai skaitā apdzīvojamā platība 31,80m².

 

2. A[:] K[:] viena kalendārā mēneša laikā no dzīvokļa Nr.37, Dārza ielā 18, Priekulē, piešķiršanas, ar nodošanas-pieņemšanas aktu nodot dzīvokli [dzīvesvieta],  namu apsaimniekotājam SIA ”Priekules nami”.

     

3. Pirmais īres tiesību termiņš ir 6 mēneši, ja šajā laikā īrnieks norēķinās par saņemtajiem pakalpojumiem, īres tiesības tiek pagarinātas uz 3 gadiem. Pēc šī termiņa, ja nav parādsaistības, tiek piešķirtas beztermiņa īres tiesības. Ja netiek pildītas īres un komunālo maksājumu saistības dzīvojamā telpa jāatbrīvo īres līguma termiņam beidzoties.

 

4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu. A[:] K[:] īres līgums ar SIA „Priekules nami” un komunālo uzņēmumu SIA ”Priekules pakalpojumi”, par ūdens un kanalizācijas pakalpojumu saņemšanu, noslēdzams mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža. Ja kāds no minētajiem līgumiem netiek noslēgts noteiktajā termiņā A[:] K[:] vainas dēļ, tad novada domes lēmums par dzīvokļa izīrēšanu zaudē spēku.

 

5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

 

12.5. I[:]T[:]

1. 2013.gada 21.februārī Priekules novada domē saņemts I[:] T[:],personas kods.[:], iesniegums ar lūgumu piešķirt dzīvojamās telpas īres tiesības dzīvoklim Ķieģeļu ielā 6 dz.8, Priekulē, Priekules nov.

 

2. Ar Priekules novada domes rīcībā esošo informāciju tika konstatēts:

2.1. I[:] T[:]deklarējusi savu dzīvesvietu [dzīvesvieta].

2.2. I[:] T[:]dzīvokļa Ķieģeļu ielā 6-8, Priekulē nepieciešamos remontdarbus apņemas veikt saviem līdzekļiem un darbaspēku, neprasot par to papildus atlīdzību.

2.3. Dzīvoklis Ķieģeļu ielā 6-8, Priekulē,  sastāv no vienas telpas 21,50 m², kurā vienā malā uzmūrēta malkas plīts ar sildmūri. Dzīvoklis ir neapdzīvots kopš 01.11.2011. un ik mēnesi rada mājas apsaimniekotājam SIA ”Priekules nami” zaudējumus Ls.5,25. Zaudējumi kopš 01.11.2011. līdz 28.02.2013. ir Ls.84,00.

 

3. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 79.panta 1.daļu:

„(1) Administratīvo aktu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, bet, ja rakstveidā izdotajā administratīvajā aktā nav norādes, kur un kādā termiņā to var apstrīdēt, — viena gada laikā no tā spēkā stāšanās dienas.” 

 

            Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Zigrīda Dūduma, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Piešķirt I[:] T[:], personas kods [:],  īres tiesības vienistabas dzīvoklim Nr.8, Ķieģeļu ielā 6, Priekulē, ar kopējo platību 21,50 m², tai skaitā apdzīvojamā platība 21,50 m².

 

2. Pirmais īres tiesību termiņš ir 6 mēneši, ja šajā laikā īrnieks norēķinās par saņemtajiem pakalpojumiem, īres tiesības tiek pagarinātas uz 3 gadiem. Pēc šī termiņa, ja nav parādsaistības, tiek piešķirtas beztermiņa īres tiesības. Ja netiek pildītas īres un komunālo maksājumu saistības dzīvojamā telpa jāatbrīvo īres līguma termiņam beidzoties.

 

3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu. I[:] T[:]īres līgums ar SIA „Priekules nami” un komunālo uzņēmumu SIA ”Priekules pakalpojumi”, par brīvkrāna izmantošanu un asenizācijas pakalpojumu saņemšanu, noslēdzams mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža. Ja kāds no minētajiem līgumiem netiek noslēgts noteiktajā termiņā I[:] T[:]vainas dēļ, tad novada domes lēmums par dzīvokļa izīrēšanu zaudē spēku.

 

4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

 

12.6. L[:] E[:]

1. 2013.gada 4.martā Priekules novada domē Saņemts L[:] E[:], personas kods [:], dzīvojošas [dzīvesvieta],  iesniegums ar lūgumu slēgt īres tiesības uz dzīvokli [dzīvesvieta]..

 

2. Ar Priekules novada domes rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts::

            2.1. L[:]E[:] ar savu ģimeni dzīvoja kopā ar māti N[:]O[:] [dzīvesvieta].

            2.2. 2003.gada 2.janvārī tika noslēgts īres līgums ar N[:] O[:] par dzīvojamās telpas īri [dzīvesvieta], kur kopējā platība ir 50,5 m2.(dzīvojamā platība 36,1 m2, trīs istabas un virtuve).

2.3. [dzīvesvieta], deklarēta L[:] E[:] ģimene, kuras sastāvā ir vīrs A[:] E[:] un 5 nepilngadīgi bērni.

2.4. Ģimenei ir trūcīgās ģimenes statuss.

2.5. Ģimenei nav īres un komunālo maksājumu parādu.

2.6. Pēc mātes nāves L[:] E[:] vēlas slēgt īres līgumu uz sava vārda. 

            2.7. Virgas pagasta pārvaldei nav iebildumu dzīvokļa īres līguma slēgšanai ar L[:] E[:].

 

            Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Zigrīda Dūduma, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Piešķirt L[:] E[:], personas kods [:],   īres tiesības uz ēku [dzīvesvieta], ar kopējo platību 50,5 m², tai skaitā apdzīvojamā platība 36,1 m².

 

2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu. L[:] E[:]īres līgums ar Virgas pagasta pārvaldi noslēdzams mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža. Ja līgums netiek noslēgts noteiktajā termiņā L[:] E[:]  vainas dēļ, tad novada domes lēmums par dzīvokļa izīrēšanu zaudē spēku.

 

3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

 

12.7. I[:] B[:]

1. 2013.gada 28.februārī Priekules novada domē saņemts I[:] B[:],personas kods [:], iesniegums ar lūgumu piešķirt labiekārtotu četristabu dzīvokli Liepājas ielā 5B dz.29. Kā nepieciešamība piešķirt dzīvokli norādīts iemesls, ka2011.gada 2.janvārī Priekules pilsētā, Aizputes ielā 6, I[:] B[:] atvērusi grāmatvedības privātpakalpojumu biroju. Ģimenē ir 6 cilvēki, no kuriem trīs ir nepilngadīgi bērni. Divi no viņiem mācās Priekules vidusskolas 7. un 2.klasē.

 

 

2. Ar Priekules novada domes rīcībā esošo informāciju tika konstatēts:

2.1. I[:]B[:]ar ģimenideklarējusi savu dzīvesvietu [dzīvesvieta], no 2012..gada 17.jūlija, vīram  G[:] B[:] piederošā mājā, kuras kopējā platība ir 53,3 m2 , dzīvojamā platība ir 2 istabas ar kopējo platību 27,6 m2, no kurām vienā dzīvo vīra māte un pārējai ģimenei šajā mājā vietas dzīvošanai nepietiek.

2.2. Pašlaik  I[:]B[:]ar ģimeni dzīvo Priekules pašvaldībai nepiederošā, no privātpersonas īrētā 2-istabu dzīvoklī [dzīvesvieta].

2.3. I[:]B[:] atvērusi savu grāmatvedības pakalpojumu biroju Aizputes ielā 6, Priekulē, (Komersanta reģistrācijas apliecība K 011869, izdota 21.04.2005.) kur sniedz grāmatvedības pakalpojumus ~ 30 Priekules novada uzņēmējiem.

2.4. Informācija par brīvo dzīvokli Liepājas ielā 5B-29, Priekulē, publiski pieejama no 01.02.2013.

2.5. Personas, kuras stāv dzīvokļu jautājumu palīdzības reģistrā Priekules pilsētā, ir rakstveidā atteikušās no dzīvokļa Liepājas ielā 5B-29, Priekulē.

2.6. I[:] B[:] atbilst to personu statusam, kuras saskaņā ar Priekules novada domes 2010.gada 25.novembra saistošo noteikumu Nr. 16 „Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā un pašvaldības dzīvokļu uzskaites un piešķiršanas kārtību” 4.sadaļas 4.3.1. apakšpunktu, varētu pretendēt uz palīdzības saņemšanu dzīvokļu jautājumu risināšanā Priekules novadā.

 

 

 

3. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 79.panta 1.daļu:

„(1) Administratīvo aktu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, bet, ja rakstveidā izdotajā administratīvajā aktā nav norādes, kur un kādā termiņā to var apstrīdēt, — viena gada laikā no tā spēkā stāšanās dienas.” 

 

4. Saskaņā ar Priekules novada domes saistošo noteikumi Nr.16 „Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā un pašvaldības dzīvokļu uzskaites piešķiršanas kārtību” 4.sadaļas „Personas, kurām sniedz dzīvokļu jautājumu palīdzību” 4.3.1. apakšpunktu:

„pašvaldības funkciju izpildei vai novadā nepieciešamu iestāžu, uzņēmumu darbības nodrošināšanai nepieciešamajiem darbiniekiem”.

 

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par”- 10 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Arta Brauna, Zigrīda Dūduma, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija; „pret” – nav; „atturas” – 1 deputāte (Alda Binfelde), nolemj:

 

1. Piešķirt I[:] B[:] īres tiesības uz četristabu dzīvokli Nr.29 Liepājas ielā 5B, Priekulē, ar kopējo platību 81,40 m², tai skaitā apdzīvojamā platība 52,20 m².

 

2. Pirmais īres tiesību termiņš ir 6 mēneši, ja šajā laikā īrnieks norēķinās par saņemtajiem pakalpojumiem, īres tiesības tiek pagarinātas uz 3 gadiem. Pēc šī termiņa, ja nav parādsaistības, tiek piešķirtas beztermiņa īres tiesības. Ja netiek pildītas īres un komunālo maksājumu saistības dzīvojamā telpa jāatbrīvo īres līguma termiņam beidzoties.

 

3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu. I[:] B[:] īres līgums ar SIA „Priekules nami” un komunālo uzņēmumu SIA ”Priekules pakalpojumi” par ūdens un kanalizācijas pakalpojumu saņemšanu, noslēdzams mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža. Ja kāds no minētajiem, līgumiem netiek noslēgts noteiktajā termiņā I[:] B[:] vainas dēļ, tad novada domes lēmums par dzīvokļa izīrēšanu zaudē spēku.

 

4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

 

13.§ Par Priekules novada dzīvokļu palīdzības aktualizēto reģistru

 Pamatojoties uz Priekules novada domes 25.11.2010. (prot. Nr.19,1.§) saistošo noteikumu Nr.16 „Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā un pašvaldības dzīvokļu uzskaites un piešķiršanas kārtību”  5.7. punktu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Zigrīda Dūduma, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

            Apstiprināt Priekules novada dzīvokļu jautājumu palīdzības reģistru, aktualizētu pēc stāvokļa uz  28.03.2013. Aktualizētais reģistrs pielikumā.

14.§ Par SIA „Ozols X2” izbraukuma tirdzniecību Virgas un Bunkas pagastos Priekules novadā

 Izskata SIA „Ozols X2” reģ.Nr.42103046356,  valdes locekļa I.O[:]–O[:] iesniegumu (06.03.2013., reģ.Nr.3–13/273), kurā  lūdz atļauju turpināt izbraukuma tirdzniecību ar pārtikas un nepārtikas precēm sekojoši:

             Virgas pagasta teritorijā  pa maršrutu autoceļā no P106 uz Paplaku pie mājām “Rasas”, “Kalvas”, “Rožlejas”, pirmdienās, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās, piektdienās.

             Bunkas pagasta teritorijā pie mājām “Tēva nams”, pirmdienās, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās, piektdienās.

             Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 11.punktu, ka pašvaldības funkcija ir izsniegt atļaujas un licences komercdarbībai, ja tas paredzēts likumos, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Zigrīda Dūduma, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Atļaut SIA „Ozols X2” reģ.Nr.42103046356, izbraukuma tirdzniecību ar pārtikas un nepārtikas precēm  līdz 2014.gada 1.aprīlim:

 

 1.1. Virgas pagasta teritorijā  pa maršrutu autoceļā P106 uz Paplaku pie mājām “Rasas”, “Kalvas”, “Rožlejas”, pirmdienās, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās, piektdienās.

 

 1.2. Bunkas pagasta teritorijā pie mājām „Tēva nams”, pirmdienās, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās, piektdienās.

15.§ Par nekustamā īpašuma Celtnieku iela 15, Priekules pag., Priekules nov., nodokļa samazinājumu M.S[:]

 2013.gada 11.marta (reģ. Nr.3-13/287) saņemts M[:] S[:], dzīvojošas [dzīvesvieta], iesniegums, kurā lūgts piešķirt nekustamā īpašuma atvieglojumus 50% apmērā  no 2013.gadam aprēķinātā nekustamā īpašuma nodokļa par nekustamo īpašumu Celtnieku iela 15, Priekules pag., Priekules nov., kadastra numurs 6482 009 0037.

M[:] S[:]  aprūpē ir nepilngadīgi bērni: K[:] S[:], dzim. [:], D[:] S[:}, dzim. [:] un K[:] S[:] dzim. [:]. kuru deklarētā dzīvesvieta ir [dzīvesvieta]. (Saskaņots ar Iedzīvotāju reģistra datiem 15.03.2013.).

M.S[:} iesniegums atbilst likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta pirmās daļas otro prim pantu un Pārejas noteikumu 50.punkta noteikumiem.

            Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmo daļu, 11.03.2013. iesniegumu, 2013.gada 19.marta Finanšu komitejas atzinumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Zigrīda Dūduma, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Samazināt 2013.gadā nekustamā īpašuma nodokļa summu par 50% M[:] S[:], personas kods [:], par dzīvojamo māju Celtnieku iela 15, Priekules pag, Priekules nov. (kadastra numurs 6482 009 0037) un tai piekrītošo zemi.

 

2. Lēmums nosūtāms : 1.eks.M[:] S[:], [dzīvesvieta], 1eks. Priekules novada pašvaldības Nekustamo īpašumu speciālistei G.B[:].

 

3. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmajai daļai, 76.panta pirmajai daļai, 79.panta pirmajai daļai šo lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu namā Lielā ielā 4, Liepājā, LV-3401.

16.§ Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem R.L[:], Kalētu pag., Priekules nov.

 Priekules novada dome izskatījusi R[:] L[:], dzīvojošas [dzīvesvieta], 15.02.2013. iesniegumu ar lūgumu piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi 50% apmērā par nekustamo īpašumu ”Pūpoli”, Kalētu pagastā, Priekules novadā, kā audžuģimenei ar trim bērniem līdz 18 gadiem.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Iesniegumā R[:] L[:] norādījusi, ka viņas aprūpē ir četri nepilngadīgi bērni (trīs bērni ir audžubērni viena aizbilstamā): K[:]T[:], personas kods [:], D[:] D[:], personas kods [:], J[:] B[:], personas kods [:], A[:] S[:], personas kods [:] un ir deklarēti vienā dzīvesvietā, ko apstiprinājusi Priekules novada bāriņtiesas locekle M.S[:].

Saskaņā ar likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” pārejas noteikumu 50. punktu, kas nosaka, ka nodokļa maksātājs, kuram 2013.gadā ir tiesības uz šā likuma 5.panta 1.2 daļā noteikto atvieglojumu, 2013.gada laikā iesniedz pašvaldībai rakstveida iesniegumu, kuram pievienoti dokumenti, kas apliecina nodokļa maksātāja tiesības uz šā atvieglojuma piemērošanu. Ja iesniegums iesniegts līdz nodokļa maksāšanas paziņojuma sagatavošanas datumam, pašvaldība nodokļa atvieglojumu piemēro, veicot nodokļa aprēķinu par 2013.gadu. Ja iesniegums iesniegts 2013.gada laikā pēc nodokļa maksāšanas paziņojuma sagatavošanas datuma, pašvaldība veic aprēķinātā nodokļa pārrēķinu un nosūta iesniedzējam jaunu nodokļa maksāšanas paziņojumu.  

            Pamatojoties uz likuma ”Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 12.daļu, kas nosaka, ka nekustamā īpašuma nodokļa summa ir samazināma par 50 procentiem no aprēķinātās nodokļa summas, bet ne vairāk par 300 latiem, par šā likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktā minētajiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem — dzīvojamām mājām neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav sadalītas dzīvokļu īpašumos, dzīvojamo māju daļām, telpu grupām nedzīvojamās ēkās, kuru funkcionālā izmantošana ir dzīvošana, un tām piekritīgo zemi personai, ja šai personai (pašai vai kopā ar laulāto) vai tās laulātajam taksācijas gada 1.janvārī ir trīs vai vairāk bērni vecumā līdz 18 gadiem (arī aizbildnībā esoši vai audžuģimenē ievietoti bērni) un ja personai vai tās laulātajam šajā objektā ir deklarētā dzīvesvieta kopā ar vismaz trim no minētajiem bērniem, 19.03.2013. Finanšu komisijas atzinumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Piemērot 2013.gadā R[:] L[:], personas kods [:], nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi 50% apmērā par dzīvojamo māju un tai piekritīgo zemi -0,4 ha platībā, kā audžuģimenei ar trim nepilngadīgiem bērniem, par nekustamā īpašuma ”Pūpoli”, Kalētu pag., Priekules nov., zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6464 001 0091.

 

 2.  Uzdot Kalētu pagasta zemes lietu speciālistei M.K[:] veikt aprēķinātā nodokļa pārrēķinu un nosūtīt iesniedzējam jaunu nodokļa maksāšanas paziņojumu.

 

3. Pieņemto lēmumu nosūtīt R.Ločmelei, „Pūpoli”, Kalētu pag., Priekules novads.

 

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

17.§ Par nekustamo īpašumu Priekules pilsētā un Priekules pagastā nodokļa samazinājumu M.G[:]

 Priekules novada dome izskatīja M[:] G[:], dzīvojoša [dzīvesvieta], iesniegumu, kas reģistrēts Priekules novada domē 04.03.2013. ar reģistrācijas Nr.3-13/256, par nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu par 50%, kā represētai personai īpašumam [adrese], [adreses].                        

            Ir iesniegti dokumenti, kas apliecina, ka M[:] G[:] ir politiski represētā persona un zeme ir viņa īpašumā vismaz 5 gadus. M[:] G[:] ar savu iesniegumu personīgi apliecina, ka nenodarbojas ar saimniecisko darbību īpašumā   [adrese], [adreses].                        

            Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5. pantu, 2. daļu (kas nosaka, ka politiski represētām personām par zemi un individuālo dzīvojamo māju apbūvē ietilpstošajām ēkām vai dzīvokļa īpašumu bez zemes domājamās daļas, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā vismaz piecus gadus, nekustamā īpašuma nodokļa summa ir samazināma par 50%, ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā. Ja nekustamais īpašums daļēji tiek izmantots saimnieciskajā darbībā, šai daļai nodokļa samazinājums netiek piemērots), Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Piešķirt 2013.gadā nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu M[ :] G[ :] par 50%, kā represētai personai īpašumam [adrese], 30,24 ha platībā, kadastra Nr.[ :], [adrese], platība 1391 m², kadastra Nr.[ :] un [adrese], platība 6415 m²,  kadastra Nr.[ :].  

 

2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Lielā ielā 4, Liepājā, LV- 3400, 

viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.   

18.§ Par līdzfinansējumu projektam „Priekules novada nevalstisko organizāciju ieguldījums politikas veidošanā un lēmumu pieņemšanā”

 Saņemts biedrības „Zviedru draugu kopa” iesniegums par līdzfinansējuma LVL  1919,82  piešķiršanu Sabiedrības integrācijas fonda apstiprinātajam projektam Nr.1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/010/129. Projektu finansē Eiropas Sociālais fonds.

            Projekta kopējās izmaksas       LVL  24209,57;

            SIF finansējums                      LVL  22289,75;

            Priekules novada dome           LVL    1919,82.

            Konstatē, ka projektā plānotie pasākumi virzīti uz Priekules novada nevalstisko organizāciju darba uzlabošanu, kapacitātes celšanu un aktīvāku iesaistīšanos iedzīvotāju interešu aizstāvēšanā. Projektā paredzēta NVO konference, tikšanās ar Saeimas deputātiem un ministriju pārstāvjiem, pieredzes apmaiņa ar NVO sadarbības partneriem no Zviedrijas Torsas komūnas un Lietuvas Skodas rajona, apmācību semināri par sabiedrības iespējām iesaistīties lēmumu pieņemšanā.

            Projektu realizēs laikā no 2013.gada 1.marta līdz 2013.gada 30.novembrim.

            Projekta vadītāja, biedrības „Zviedru draugu kopa” priekšsēdētāja R[:] B[:].

 

            Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Zigrīda Dūduma, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

            Piešķirt līdzfinansējumu projektam „Priekules novada nevalstisko organizāciju ieguldījums politikas veidošanā un lēmumu pieņemšanā” LVL 1919,82 apmērā.

 

19.§ Grozījumi 25.10.2012. Priekules novada domes sēdes (prot. Nr.14) 43.§ Par Priekules novada domes līdzfinansējumu Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātā konkursā

 19.§

Grozījumi 25.10.2012. Priekules novada domes sēdes (prot. Nr.14)

43.§ Par Priekules novada domes līdzfinansējumu Klimata pārmaiņu

 finanšu instrumenta finansēto projektu atklātā konkursā „Kompleksi

 risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai”, projektā

„Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana un energoefektivitātes

paaugstināšana Priekules novada Purmsātu speciālajā internātpamatskolā”

 

 

            Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Zigrīda Dūduma, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

            Veikt sekojošus grozījumus 25.10.2012. Priekules novada domes sēdes (prot. Nr.14) 43.§ Par Priekules novada domes līdzfinansējumu Klimata pārmaiņu  finanšu instrumenta finansēto projektu atklātā konkursā „Kompleksi  risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai”, projektā „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana un energoefektivitātes paaugstināšana Priekules novada Purmsātu speciālajā internātpamatskolā” -

 

1. Izteikt 2. punktu šādā redakcijā:

2.      Apstiprināt:

           2.1. Projekta plānoto kopējo attiecināmo izdevumu summu    694 031  LVL (seši simti deviņdesmit četri tūkstoši trīsdesmit viens lats) apmērā;

2.2. 85% no projekta kopējām attiecināmām izmaksām 589 926 (pieci simti astoņdesmit deviņi tūkstoši deviņi simti divdesmit seši lati) sastāda Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansējums;

2.3. 15% no projekta  kopējām attiecināmām izmaksām 104 104 LVL (simts četri tūkstoši simts četri lati) sastāda pašvaldības finansējums.

2.4. PVN maksājums 145 746 LVL ir neattiecināmie izdevumi, kas jāmaksā pašvaldībai.

2.5. Projekta īstenošanai nepieciešamo līdzfinansējumu, 249 851 LVL (divi simti četrdesmit deviņi tūkstoši astoņi simti piecdesmit viens lats) pašvaldība nodrošinās, ņemot aizņēmumu Valsts Kasē.

 

2. Lēmums izsūtāms:

            2.1. Attīstības un plānošanas nodaļai;

            2.2. Finanšu nodaļai;

            2.3. Purmsātu speciālās internātpamatskolas direktorei.

 

 

20.§ Par atbalsta sniegšanu Latvijas Jātnieku federācijas kausa pajūgu braukšanā 1.posma sacensībām Priekules novadā, Virgas pagastā

  

            Priekules novada dome 2013.gada 11.martā saņēmusi biedrības „KANU ATVARS” iesniegumu (reģ.Nr.3-13/286) ar lūgumu atbalstīt Latvijas Jātnieku federācijas kausa pajūgu braukšanā 1.posma sacensības Priekules novadā, Virgas pagastā STIEBRIŅOS 2013.gada 11.maijā.

            Maratona trases posmam nepieciešamas 20 kravas (apmēram 220 tonnas) smalkas smilts un grants un izlīdzināšanas darbi.

            Biedrība „KANU ATVARS” Priekules novadā aktīvi organizē sporta sacensības un popularizē veselīgu dzīvesveidu.

            Vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 6.punkta, kas nosaka, ka viena no pašvaldības funkcijām ir veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu, Priekules novada dome atbalsta Latvijas Jātnieku federācijas kausa pajūgu braukšanā 1.posma sacensības Priekules novadā, Virgas pagastā STIEBRIŅOS.

            Priekules novada dome ir noslēgusi 30.01.2013. Mantas ziedojuma līgumu ar V.K[:] zemnieku saimniecību „UZVARAS” par smilts un smalkas grants dāvinājumu Priekules novadam sabiedrisko vietu labiekārtošanai.

            Līdz ar to ir iespējams novirzīt no mantas dāvinājuma 220 tonnas smilti un smalko granti maratona trases labiekārtošanai, grants nogādāšanai līdz trasei un arī ir iespējams palīdzēt trasi izlīdzināt, lai sekmīgi noritētu Latvijas Jātnieku federācijas kausa pajūgu braukšanā 1.posma sacensības Priekules novadā, Virgas pagastā STIEBRIŅOS.

            Dāvinātājs V.K[:] zemnieku saimniecība „UZVARAS” piekrīt šādam dāvinājuma izmantošanas mērķim.

            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 6.punktu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Zigrīda Dūduma, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

1. Piešķirt no 30.01.2013. Mantas ziedojuma līgumā ziedotās V.K[:] zemnieku saimniecības „UZVARAS” smilts un smalkās grants 220 tonnas Latvijas Jātnieku federācijas kausa pajūgu braukšanā 1.posma sacensību maratona trases labiekārtošanai Priekules novadā, Virgas pagastā STIEBRIŅOS.

2. Atbalstīt smilts un smalkās grants nogādāšanu līdz trasei un izlīdzināšanu trasē, lai sekmīgi noritētu Latvijas Jātnieku federācijas kausa pajūgu braukšanā 1.posma sacensības Priekules novadā, Virgas pagastā STIEBRIŅOS 2013.gada 11.maijā.

3.  Par lēmuma izpildi atbildīgs domes izpilddirektors A[:] R[:].