VIESĢIMENE

 

Viesģimene ir laulātie vai persona, kas uz laiku uzņem savā dzīvesvietā bērnu aprūpes iestādē ievietotu bērnu vai bērnu aprūpes iestādē kontaktējas ar tur ievietotu bērnu.

  • Bāriņtiesa izvērtē iespējamās viesģimenes piemērotību viesģimenes statusa iegūšanai, tajā skaitā, izvērtē laulāto vai personas motivāciju kļūt par viesģimeni, savstarpējās attiecības ģimenē un spējas aprūpēt bērnu, pārbauda un izvērtē laulāto vai personas sadzīves un materiālos apstākļus, pieprasa ģimenes ārsta atzinumu par laulāto vai personas veselības stāvokli, nosūta laulātos vai personu pie psihologa, lai saņemtu atzinumu par piemērotību viesģimenes statusa iegūšanai, pieprasa informāciju par Sodu reģistrā iekļautajām ziņām par laulātajiem vai personu.

  • Bāriņtiesa, izvērtējot iespējamās viesģimenes piemērotību viesģimenes statusam, pieņem lēmumu par viesģimenes statusa piešķiršanu laulātajiem vai personai vai atteikumu piešķirt viesģimenes statusu laulātajiem vai personai.

  • Bērnu aprūpes iestāde, rakstveidā vienojoties ar viesģimeni, nosaka bērna uzturēšanās ilgumu viesģimenē, pušu tiesības un pienākumus, kā arī izmaksā viesģimenei piešķirto bērna uzturnaudu vai pabalstu uzturam atbilstoši laikposmam, kurā bērns atrodas citas personas aprūpē. Bērnu aprūpes iestāde nosūta viesģimenes dzīvesvietas bāriņtiesai noslēgtās vienošanās apliecinātu kopiju.

  • Bāriņtiesa nodrošina regulāru viesģimenē ievietotā bērna dzīves apstākļu pārbaudi.

  • Bāriņtiesa, kas pieņēmusi lēmumu par viesģimenes statusa piešķiršanu, ne retāk kā reizi gadā izvērtē viesģimenes piemērotību viesģimenes statusam un pārliecinās, vai viesģimene arī turpmāk var veikt viesģimenes pienākumus.

Viesģimenes uzdevumi:

  • Nodrošināt iespēju bērnam iestādē tikties ar personu, vai nodot bērnu uz laiku šīs personas aprūpē Latvijā, ja tai piešķirts viesģimenes statuss, vai nodot bērnu citas personas aprūpē ārvalstī, ja attiecīgā persona ārvalstī ieguvusi atzinumu, ka viņa atbilst viesģimenes statusam.

  • Bāriņtiesa lemj par laulāto vai personas piemērotību viesģimenes pienākumu veikšanai.

  • Bāriņtiesa lemj par viesģimenes statusa piešķiršanu. Viesģimenes statusu piešķir laulāto vai personas dzīvesvietas bāriņtiesa.

  • Bāriņtiesa lemj par viesģimenes statusa izbeigšanu, ja viesģimene atsakās no viesģimenes pienākumu pildīšanas, vai par viesģimenes statusa atņemšanu, ja bāriņtiesa konstatē, ka viesģimene nepilda viesģimenes pienākumus atbilstoši bērna interesēm.

  • Bāriņtiesa, kas pieņēmusi lēmumu par bērna ārpusģimenes aprūpi, dod piekrišanu ārpusģimenes aprūpē esošu bērnu nodot uz laiku citas ģimenes aprūpē ārvalstī, ja bāriņtiesa atzinusi, ka nodošana atbilst bērna interesēm un attiecīgā persona (ģimene) spēs bērnu pienācīgi aprūpēt.