Saistošie noteikumi

Par krīzes pabalstu piešķiršanu Priekules novadā ārkārtējās situācijas laikā saistībā ar Covid-19 izplatību (zaudējuši spēku ar 01.08.2020.)
Par Priekules novada pašvaldības budžetu 2020.gadam
Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Priekules novadā
Īpašumā esošās mantas novērtēšanas kritēriji, nosakot atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam
Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša personas atzīstama par maznodrošinātu Priekules novadā
Atbalsts ēdināšanai izglītojamiem no daudzbērnu ģimenēm, audžuģimenēm un aizbildņu ģimenēm, kuri izglītību apgūst Priekules novada pašvaldības izglītības iestādēs
Priekules novada teritorijas plānojuma 2015.-2026.gadam Grafiskā daļa un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi
Par nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju īrniekiem, nomniekiem un tiesiskajiem valdītājiem Priekules novadā