22.09.2011. sēdē pieņemtie lēmumi (protokols nr. 16)

2.§ Par Priekules novada 2011.gada speciālā budžeta līdzekļu izlietojuma apstiprināšanu ceļu uzturēšanai.

 

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 9 deputāti Modris Baumanis, Alda Binfelde,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa,  Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Ainars Jansons,  Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:
 
Apstiprināt sekojošu papildus 2011.gada Priekules novada  speciālā budžeta līdzekļu izlietojumu ceļu uzturēšanai par kopīgo summu Ls 17211,- (septiņpadsmit tūkstoši divi simti vienpadsmit lati):
 
1. Priekules pilsētai -
mērķdotācijas izlietojums slīdamības novēršanai, sniega tīrīšanai                    Ls 3270; 
 
2. Priekules pagastam -
mērķdotācijas izlietojums asfalta bedrīšu remontam                                                    Ls 2926;       
 
3. Bunkas pagastam -
mērķdotācijas izlietojums grants seguma atjaunošanai                                               Ls 3614;                  
            
4. Gramzdas pagastam -
mērķdotācijas izlietojums        ceļu greiderēšanai                                                       Ls 1098;
                                                    grants seguma atjaunošanai                                      Ls 2000;               
 
5. Kalētu pagastam -
mērķdotācijas izlietojums grants seguma atjaunošanai                                    Ls1893;                 
            
6. Virgas pagastam -
mērķdotācijas izlietojums grants seguma atjaunošanai                                              Ls 2410.              
3.§ Par grozījumiem Priekules novada domes 23.12.2011. (prot. Nr.21) 8.§ „Par limitiem 2011.gadā Priekules novada pašvaldības darbiniekiem degvielas iegādei pašvaldības jautājumu risināšanai”

 

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 9 deputāti Modris Baumanis, Alda Binfelde,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa,  Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Ainars Jansons,  Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:
 
Veikt grozījumus 2010.gada 23.decembra Priekules novada domes lēmumā (protokols Nr.21), 8.§  „Par limitiem 2011.gadā Priekules novada pašvaldības darbiniekiem degvielas iegādei pašvaldības jautājumu risināšanai” -
 
Noteikt no 2011.gada 1.oktobra līdz 2011.gada 31.decembrim degvielas iegādei limitu mēnesī novada pašvaldības funkciju realizēšanai un atļaut slēgt patapinājuma līgumu automašīnas bezatlīdzības lietošanai sekojošai Priekules novada pašvaldības darbiniekam:
 
Priekules novada dome:

1. A[:] L[:] (Priekules pilsētas ielu apgaismojuma apkalpošanai un Kalētu pagasta apgaismojuma apkalpošanai)                                    Ls40.                                                                                                                                                                   

4.§ Par atbalstu Sporta biedrības „Kanu atvars” projektam „Ponijs bērniem un sportam”

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta 6) punktu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 9 deputāti Modris Baumanis, Alda Binfelde, Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Ainars Jansons, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:
 
1. Atbalstīt Sporta biedrības „Kanu atvars” projektu „Ponijs bērniem un sportam”, ko paredzēts iesniegt Hipotēku bankas projektu konkursā „Mēs paši”.
 
2. Piešķirt Sporta biedrības „Kanu atvars” projektam „Ponijs bērniem un sportam” pašvaldības līdzfinansējumu  10% -                                                                                      Ls   40;
 

3. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas 100% -                                                          Ls 400.

5.§ Par atbalstu Sporta biedrības „Kanu atvars” projektam „Reitterapijas teritorijas pielietojuma paplašināšana”

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta 6) punktu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 9 deputāti Modris Baumanis, Alda Binfelde,  Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa,  Andris Džeriņš, Daiga Egle, Ainars Jansons,  Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:
 
1. Atbalstīt Sporta biedrības „Kanu atvars” projektu „Reitterapijas teritorijas pielietojuma paplašināšana”, ko paredzēts iesniegt Hipotēku bankas projektu konkursā „Mēs paši”.
 
2. Piešķirt Sporta biedrības „Kanu atvars” projektam „Reitterapijas teritorijas pielietojuma paplašināšana” pašvaldības līdzfinansējumu  10% -                                                   Ls   40;
 

3. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas 100% -                                                          Ls 400.

6.§ Par vienreizēja pabalsta piešķiršanu sakarā ar bērna piedzimšanu

 

Pamatojoties uz Priekules novada domes 24.02.2011. sēdes lēmumu (prot. Nr.3), 16.§ „Par pabalstu Priekules novada vecākiem sakarā ar bērna(u) piedzimšanu”, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 9 deputāti  Modris Baumanis, Alda Binfelde,  Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa,  Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Ainars Jansons,  Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:
 
 
Piešķirt vienreizēju pabalstu 100 latu apmērā sakarā ar bērna piedzimšanu 2011.gadā –
 
1.      I[:] Š[:], pers. kods [:], deklarētā dzīvesvieta. Iesniegumam pievienota dēla D[:], dzimuša [:]. dzimšanas apliecības kopija, deklarētās dzīvesvietas izziņa un izziņa pašvaldības pabalsta saņemšanai.
 
2.      A[:] F[:], pers. kods [:], deklarētā dzīvesvieta. Iesniegumam pievienota meitas A[:], dzimušas [:]. dzimšanas apliecības kopija, deklarētās dzīvesvietas izziņa un izziņa pašvaldības pabalsta saņemšanai.
 
3.      M[:] B[:], pers. kods [:], deklarētā dzīvesvieta. Iesniegumam pievienota meitas E[:], dzimušas [:]. dzimšanas apliecības kopija, deklarētās dzīvesvietas izziņa un izziņa pašvaldības pabalsta saņemšanai.
7.§ Par apkures katlu katlumājā Saules ielā 1, Priekulē un Vaiņodes ielā 4A, Priekulē izslēgšanu no pamatlīdzekļu sastāvu un demontāžu

 

2011.gada 6.septembrī, pamatojoties uz 05.09.2011. Rīkojumu Nr.3-42/313 „Par komisijas izveidošanu pamatlīdzekļu norakstīšanai” (turpmāk – norakstīšanas komisija), norakstīšanas komisija tās sastāvā M[:] R[:] - Priekules pilsētas saimniecības vadītājs, M[:] M[;] – Priekules novada pašvaldības būvinženieris un Dz[:] S[:] – Priekules novada pašvaldības galvenās grāmatvedes vietniece apsekoja katlu mājas Saules ielā 1, Priekulē un Vaiņodes ielā 4A, Priekulē un konstatēja, ka apkures katli:
- SC -200, inventāra numurs 1239-47 (ekspluatācijā no 30.10.2003.), pamatlīdzekļa sākotnējā bilances vērtība ir 2770,07 Ls,   atņemot kopējo nolietojumu atlikusī vērtība ir 5 Ls, kas atrodas katlu mājā Saules ielā 1, Priekulē un
            - E 1/a M, inventāra numurs 1239-4 (ekspluatācijā no 31.05.2002), pamatlīdzekļa sākotnējā bilances vērtība ir 187 Ls, atņemot kopējo nolietojumu atlikusī vērtība ir 5,-Ls , kas atrodas Vaiņodes ielā 4A, Priekulē ir morāli un fiziski novecojuši. Atjaunošana un tālāka ekspluatācija nav ekonomiski izdevīga.
 
Ņemot vērā iepriekš minēto Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var pieņemt lēmumus citos likumos paredzētos gadījumos, 2011.gada 13.septembra Finanšu komitejas atzinumu, norakstīšanas komisijas aktu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 9 deputāti  Modris Baumanis, Alda Binfelde,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa,  Andris Džeriņš, Daiga Egle, Ainars Jansons,  Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:
 
1. Izslēgt no Priekules novada pašvaldības pamatlīdzekļu sastāva apkures katlus- 
1.1. SC -200, inventāra numurs 1239-47 (ekspluatācijā no 30.10.2003.), atlikusī vērtība ir 5 Ls, kas atrodas katlu mājā Saules ielā 1, Priekulē ;
            1.2. E 1/a M, inventāra numurs 1239-4 (ekspluatācijā no 31.05.2002), atlikusī vērtība ir 5,-Ls , kas atrodas Vaiņodes ielā 4A, Priekulē.
 
2. Apstiprināt 2011.gada 6.septembra AKTU Nr.23 par pamatlīdzekļu norakstīšanu lēmumu 1.punkts.
 
3. Atļaut demontēt apkures katlus SC -200, inventāra numurs 1239-47, kas atrodas katlu mājā Saules ielā 1, Priekulē un. E 1/a M, inventāra numurs 1239-4, kas atrodas Vaiņodes ielā 4A, Priekulē un nodot firmai (iestādei), kura uzpērk metāllūžņus. Norakstīšanas aktam pievienot dokumentu par metāllūžņu pārdošanu. Saņemto summu ieskaitīt pašvaldības budžetā.
 
4. Pieņemto lēmumu nodot izpildei Finanšu nodaļai un norakstīšanas komisijai.
 

5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram Andrim Razmam.

8.§ Par skolēnu pārvadājumu nodrošināšanu Priekules novada Priekules pagastā

 

Pamatojoties uz likuma „par pašvaldībām” 15.panta 4.punktu un Izglītības likuma 17.panta 14.daļu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 9 deputāti Modris Baumanis, Alda Binfelde,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Ainars Jansons,  Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:
 
1.      Izveidot jaunu skolēnu pārvadājuma maršrutu: Priekule – Saulaines – Kalnu iela – Knīveri – Priekule.
 
2.      Noslēgt kompensācijas līgumu ar T[:] M[:], personas kods [:], dzīvesvieta , un A[:] V[:], personas kods [:], dzīvesvieta, par skolēnu pārvadājumu veikšanu.
 
3.      Noslēgt līgumu ar Cīravas arodvidusskolu par transporta pakalpojumu sniegšanu par Priekules novada skolnieku nogādāšanu uz Vaiņodes internātskolu pirmdienās un nogādāšanu mājās no skolas piektdienās.
 

Uzdot Priekules novada domes izpilddirektoram Andrim Razmam noorganizēt līguma noslēgšanu starp Priekules novada domi un Cīravas arodvidusskolu.

9.§ Par Priekules novada skolēnu pārvadājumu maršrutu apstiprināšanu.

 

Pamatojoties uz likuma „par pašvaldībām” 15.panta 4.punktu, Izglītības likuma 17.panta 14.punktu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 9 deputāti  Modris Baumanis, Alda Binfelde,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa,  Andris Džeriņš, Daiga Egle, Ainars Jansons,  Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:
 
            Apstiprināt sekojošus Priekules novada skolēnu pārvadājumu maršrutus līdz 01.11.2011. –
1.      Bunkas pagastā saskaņā ar pielikumu Nr.1;
2.      Gramzdas pagastā saskaņā ar pielikumu Nr.2;
3.      Kalētu pagastā saskaņā ar pielikumu Nr.3;
4.      Priekules pagastā saskaņā ar pielikumu Nr.4;
5.    Virgas pagastā saskaņā ar pielikumu Nr.5.
10.§ Dzīvokļu jautājumi.

 

10.1. – I[:] S[:]
Dome iepazīstas ar I[:] S[:], personas kods [:], 04.06.2011. iesniegumu (reģ. Nr.14-1/439), kurā viņa lūdz atjaunot īres tiesības uz dzīvokli Tirgoņu ielā 17-3.
Iesniegumam pievienoti:
·        Priekules novada domes 04.07.2011. izziņa Nr.3-20/380 par deklarēto dzīves vietu un ģimenes sastāvu;
·        SIA „Priekules nami” valdes locekļa J[:] K[:] 05.07.2011. atzinums dzīvokļa īres tiesību piešķiršanai – lūdz atlikt iesnieguma izskatīšanu, kamēr nav saņemts patreizējās dzīvokļa īrnieces G[:] K[:] atteikums pildīt īrnieka pienākumus.
·        07.06.2011. Priekules novada domes vēstule (reģ. Nr.14-01/749) I[:] S[:] ar paziņojumu par iesnieguma izskatīšanu 07.07.2011. Priekules novada Veselības un sociālo jautājumu komitejas sēdē un lēmuma pieņemšanas apturēšanu līdz patreizējās īrnieces atteikuma dokumenta saņemšanai.
·        31.07.2011. G[:] K[:], deklarētā dzīvesvieta, iesniegums (reģ. Nr.3-13/517) par atteikšanos no dzīvokļa Nr.3 Tirgoņu ielā 17, Priekulē, īres tiesībām par labu iepriekšējai īrniecei I[:] S[:].
 
Dome konstatē:
·        Uz Priekules pilsētas domē 27.09.2007. (reģ. Nr.126/15) no I[:] S[:] (kura ir dzīvokļa Tirgoņu iela 17-3, Priekulē, īrniece) un 01.10.2007. (reģ. Nr.127/15) no G[:] K[:] saņemto iesniegumu pamata 27.02.2008. Priekules pilsētas dzīvokļu komisija (prot. Nr.2, 6.punkts) nolēma atzīt G[:] K[:] par dzīvokļa Tirgoņu ielā 17-3, Priekulē, īrnieci.
·        04.07.2011. Priekules novada domē saņemts I[:] S[:] iesniegums (reģ. Nr.14-1/439) ar lūgumu atjaunot īres tiesības uz dzīvokli Tirgoņu ielā 17-3, Priekulē.
·        No 04.07.2011. izziņas redzams, ka I[:] S[:] ar savu ģimeni – vīru un diviem bērniem ir deklarējuši dzīvesvietu Tirgoņu ielā 17-3, Priekulē no 2001.gada 3.aprīļa.
·        04.08.2011. saņemts G[:] K[:], deklarētā dzīvesvieta Tirgoņu iela 17-3, Priekulē, iesniegums par atteikšanos no dzīvokļa Tirgoņu ielā 17-3, Priekulē, īres tiesībām par labu I[:] S[:].
·        Iesniegums izskatīts 05.09.2011. novada domes Veselības un sociālo jautājumu komitejas un Izglītības, kultūras un sporta komiteju apvienotajā sēdē, kura atbalsta īres tiesību piešķiršanu I[:] S[:].
 
Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 9 deputāti  Modris Baumanis, Alda Binfelde,  Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa,  Andris Džeriņš, Daiga Egle, Ainars Jansons, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:
 
1. Izīrēt I[:] S[:] divistabu dzīvokli Priekulē, Tirgoņu ielā 17-3, ar kopējo platību 48 m2 un apdzīvojamo platību 31,1 m2.
 
2. Pirmais īres termiņš ir 6 mēneši. Ja šajā laikā īrniece I.S[:] laicīgi norēķinās par saņemtajiem pakalpojumiem, īres tiesības tiek pagarinātas uz 3 gadiem. Pēc šī termiņa, ja nav parādsaistības, tiek piešķirtas beztermiņa īres tiesības.
 
3. SIA „Priekules nami” mēneša laikā noslēgt ar I[:] S[:] dzīvojamo telpu īres līgumu.
 
4. Ja īres līgums netiek noslēgts mēneša laikā I.S[:] vainas dēļ, tad novada domes lēmums par dzīvokļu maiņu zaudē spēku.
 
5. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.; 76. un 79.panta pirmo daļu, šo lēmumu mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzams Administratīvajā rajona tiesā, Liepājā, Lielā ielā 4, LV-3400).
 
 
10.2. – G[:] V[:]
Domeiepazīstas ar 23.08.2011. no G[:] V[:], pers.kods [:], deklarētā dzīvesvieta, saņemto iesniegumu (reģ. Nr.3-13/561) ar lūgumu piešķirt dzīvokli Priekulē. Šobrīd dzīvo īrētā dzīvoklī, kuru īpašnieki prasa atbrīvot. G[:] ģimenē ir divi dēli, dzimuši 1993. un 1994.gadā. G.V[:] ģimenei 2011.gada 1.augustā uz laiku piešķirts trūcīgas ģimenes statuss.
 
Iesniegumam pievienoti:
·        04.08.2011. Priekules novada sociālā dienesta izziņas Nr.2-03/155P par trūcīgas ģimenes (personas) statusa piešķiršanu, kopija.
·        23.08.2011. Priekules novada domes izziņa Nr.3-20/482 par deklarēto dzīvesvietu un ģimenes sastāvu.
·        02.09.2011. SIA „Priekules nami” valdes locekļa J.K[:] atzinums par iespējām G.V[:] saņemt dzīvokļa īres tiesības Priekulē.
 
Komitejas konstatē:
·        G[:] V[:] ar diviem dēliem (17 un 18 gadu veciem), 2010.gada 16.septembrī deklarējusi dzīvesvietu Rīta ielā 1-2, Priekulē. Pēc G.V[:] iesniegumā teiktā, viņa šo dzīvokli īrēja, bet tagad saņēmusi dzīvokļa īpašnieku uzteikumu dzīvokli atbrīvot.
·        G[:] V[:] ģimenei piešķirts trūcīgas ģimenes statuss.
·        Iesniegums izskatīts 05.09.2011. novada domes Veselības un sociālo jautājumu komitejas un Izglītības, kultūras un sporta komiteju apvienotajā sēdē, kura atbalsta G[:] V[:] uzņemšanu Priekules dzīvokļu uzskaites rindā.
 
Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 9 deputāti Modris Baumanis, Alda Binfelde,  Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa,  Andris Džeriņš, Daiga Egle, Ainars Jansons,  Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:
 
1.      Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14.panta (1) punkta b) apakšpunktu : „14.pants. Personas, kuras ar dzīvojamo telpu nodrošināmas pirmām kārtām (1) Pirmām kārtām ar dzīvojamo telpu nodrošināmas: b) maznodrošinātas personas, ar kurām kopā dzīvo un kuru apgādībā ir vismaz viens nepilngadīgs bērns ….”, uzņemt G[:] V[:], personas kods [:], ģimenē trīs cilvēki, tai skaitā apgādībā esošs nepilngadīgs dēls O[:] V[:], dzimis [:], Priekules pilsētas dzīvokļu uzskaites rindā personām, kuras nodrošināmas ar dzīvojamo telpu pirmām kārtām.
 
2.      Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.; 76. un 79.panta pirmo daļu, šo lēmumu mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzams Administratīvajā rajona tiesā, Liepājā, Lielā ielā 4, LV-3400).
 
 
10.3. – S[:] U[:]
Domeiepazīstas ar S[:] U[:], personas kods [:], deklarētā dzīvesvieta, 15.08.2011. Priekules novada domē saņemto iesniegumu (reģ. Nr.3-13/545), kurā viņa lūdz piešķirt dzīvokli Nākotnes ielā 1-2, Kalnenieki, Priekules pag.. Ģimenē ir trīs nepilngadīgi bērni.
 
Iesniegumam pievienoti:
·        15.08.2011. Priekules novada sociālā dienesta izziņas Nr.2-03/51PA par trūcīgas ģimenes (personas) statusa piešķiršanu, kopija.
·        15.08.2011. Priekules novada domes izziņa Nr.3-20/471 par deklarēto dzīvesvietu un ģimenes sastāvu.
·        Priekules novada domes priekšsēdētājas vietnieces Artas Braunas atzinums par iespējām S.U[:] saņemt dzīvokļa īres tiesības Nākotnes ielā 1-2, Kalneniekos, Priekules pag..
 
Dome konstatē:
·        S[:] U[:], dzīvesvieta, kopā ar saviem trīs nepilngadīgajiem bērniem atnākot no Liepājas, deklarējusies 2011.gada 15.augustā.
·        S.U[:] ģimenei no 2011.gada 1.augusta uz laiku piešķirts trūcīgas ģimenes statuss.
·        Dzīvoklis Nākotnes ielā 1-2, Kalnenieki, Priekules pag., Priekules nov., kuru vēlas īrēt S.U[:], uz šo brīdi ir izīrēts citam īrniekam, tajā neviens nedzīvo, bet īres līgums nav lauzts.
·        Iesniegums izskatīts 05.09.2011. novada domes Veselības un sociālo jautājumu komitejas un Izglītības, kultūras un sporta komiteju apvienotajā sēdē, kura atbalsta S[:] U[:] uzņemšanu Priekules pagasta dzīvokļu uzskaites rindā.
 
Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 9 deputāti Modris Baumanis, Alda Binfelde,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Ainars Jansons, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:
 
1.      Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14.panta (1) punkta b) apakšpunktu : „14.pants. Personas, kuras ar dzīvojamo telpu nodrošināmas pirmām kārtām (1) Pirmām kārtām ar dzīvojamo telpu nodrošināmas: b) maznodrošinātas personas, ar kurām kopā dzīvo un kuru apgādībā ir vismaz viens nepilngadīgs bērns ….”, uzņemt S[:] U[:], personas kods [:], ģimenē trīs nepilngadīgi bērni, Priekules pagasta dzīvokļu uzskaites rindā personām, kuras nodrošināmas ar dzīvojamo telpu pirmām kārtām.
 
2.      Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.; 76. un 79.panta pirmo daļu, šo lēmumu mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzams Administratīvajā rajona tiesā, Liepājā, Lielā ielā 4, LV-3400).
 
 
10.4. – S[:] R[:]
10.5. – M[:] R[:]
Domeiepazīstas ar S[:] R[:], personas kods [:], deklarētā dzīvesvieta, 29.08.2011. Priekules novada domē saņemto iesniegumu (reģ. Nr.3-13/567), kurā viņa lūdz atzīt sevi par deklarētā dzīvokļa īrnieci un noslēgt ar viņu dzīvokļa īres līgumu, pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 14.panta ceturto daļu, sakarā ar vecmāmiņas V[:] L[:] J[:] nāvi 2011.gada 23.augustā.
            02.09.2011. Priekules novada dome saņēmusi S[:] R[:] 01.09.2011. iesniegumu (reģ. Nr.14-1/580), ar kuru viņa atsaukusi savu 29.08.2011. iesniegumu par dzīvokļa Tirgoņu ielā 15-5, Priekulē piešķiršanu.
            05.09.2011. Priekules novada dome saņēmusi pa faksu sūtītu S[:] R[:] iesniegumu (reģ. Nr.3-13/588) ar lūgumu atsaukt savu 01.09.2011. atteikumu atzīt sevi par dzīvokļa Tirgoņu ielas 15-5, Priekulē īrnieci.
 
Iesniegumiem pievienoti:
·        29.08.2011. Priekules novada domes izziņa Nr.3-20/486 par deklarēto dzīvesvietu.
 
Dome konstatē:
·        S[:] R[:] 21.07.2011. ir deklarējusi savu dzīvesvietu [:].
·        Dzīvokļa īrniece, S[:] vecmāmiņa V[:] L[:] J[:] mirusi [:].
·        S[:] R[:] atsauksme uz likuma „Par dzīvojamo telpas īri” 14.panta ceturto daļu: „Īrnieka nāves vai rīcībnespējas gadījumā, kā arī dzīvesvietas maiņas gadījumā pilngadīgs ģimenes loceklis, ja tam piekrīt pārējie ģimenes locekļi, ir tiesīgs prasīt dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar viņu iepriekšējā īrnieka vietā, nemainot iepriekšējā īres līguma nosacījumus” viņas atzīšanai par dzīvokļa īrnieci Tirgoņu ielā 15-5, Priekulē, noraidāma, jo mazbērni atbilstoši likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 9.panta 1.daļai un 3.daļai, nav uzskatāmi par ģimenes locekļiem un līdz ar to nevar prasīt īres līguma noslēgšanu atbilstoši šī likuma 14.panta 4.daļai, turklāt mirušais īrnieks rakstveidā nav informējis izīrētāju par šādu personu iemitināšanu.
 
Dome iepazīstas ar M[:] R[:], personas kods [:], deklarētā dzīvesvieta [:], 02.09.2011. Priekules novada domē saņemto iesniegumu (reģ. Nr.14-1/585), kurā viņš lūdz piešķirt īres tiesības dzīvoklim Tirgoņu ielā 15-5, Priekulē, sakarā ar vecāsmātes V[:] J[:] nāvi.
 
Iesniegumiem pievienoti:
·        02.09.2011. Priekules novada domes izziņa Nr.3-20/502 par deklarēto dzīvesvietu.
·        23.08.2011. Priekules novada Dzimtsarakstu nodaļas izdotās J[:] V[:] L[:] miršanas apliecības kopija.
 
Dome konstatē:
·        M[:] R[:]11.06.2008. ir deklarējis savu dzīvesvietu Tirgoņu ielā 15-5, Priekulē.
·        Dzīvokļa īrniece, S[:] un M[:] vecmāmiņa V[:] L[:] J[:] mirusi [:].
·        Tāpat kā S[:] R[:] arī M[:] R[:] iesnieguma gadījumā, mazbērni atbilstoši likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 9.panta 1.daļai un 3.daļai, nav uzskatāmi par ģimenes locekļiem un līdz ar to nevar prasīt īres līguma noslēgšanu atbilstoši šī likuma 14.panta 4.daļai, turklāt mirušais īrnieks rakstveidā nav informējis izīrētāju par šādu personu iemitināšanu.
·        Priekules pašvaldības dzīvokļu īpašumu apsaimniekotājs SIA „Priekules nami” valdes loceklis J.K[:] informējis, ka vairākkārt apsekojot dzīvokli Tirgoņu ielā 15-5, Priekulē, neviens iedzīvotājs tur nav sastopams.
·        Iesniegumi izskatīti 05.09.2011. novada domes Veselības un sociālo jautājumu komitejas un Izglītības, kultūras un sporta komiteju apvienotajā sēdē, kura informē domi par jurista atzinumu.
 
Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 9 deputāti Modris Baumanis, Alda Binfelde,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Ainars Jansons, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:
 
1.      Atlikt lēmuma pieņemšanu līdz kārtējai novada domes sēdei oktobrī.
 
2.       Novada domes priekšsēdētājas vietniecei Agritai Driviņai līdz oktobra komitejas un domes sēdei organizēt priekšlikumu izstrādi kopā ar juristiem lēmuma projektam dzīvokļa Tirgoņu ielā 15-5, Priekulē, jautājumā, ņemot vērā tos neskaidros jautājumus, kurus deputāti izteica šajā 22.09.2011. novada domes sēdē.
 
 
10.6. – A[:]U[:]
Domeiepazīstas ar A[:] U[:], personas kods [:], deklarētā dzīvesvieta, 29.08.2011. Priekules novada domē saņemto iesniegumu (reģ. Nr.3-13/566), kurā viņa lūdz piešķirt īres tiesības papildus esošajam dzīvoklim uz divām istabām Nr.3 un 4, šajā pašā mājā. Iesnieguma rakstīts, ka papildus dzīvojamā platība A.U[:] nepieciešana, jo viņa ir invalīde, kura pārvietojas ar ratiņkrēslu un esošās telpas ir par šauru, lai tur pārvietotos braukšus, tāpēc nav iespējams sevi normāli apkopt, nomazgājoties.
 
Iesniegumiem pievienoti:
·        29.08.2011. Priekules novada domes izziņa Nr.3-20/485 par deklarēto dzīvesvietu.
·        02.09.2011. SIA „Priekules nami” valdes locekļa J[:] K[:] atzinums A.U[:] iesnieguma sakarā par dzīvokļiem Nr.3 un 4, Ķieģeļu ielā 6, Priekulē.
 
Dome konstatē:
·        A[:] U[:] dzīvesvieta, apdzīvojamā telpā 21,9 m2kopplatībā, kurā istaba ir apvienota ar virtuvi. Viņas pārvietošanās ir ierobežota.
·        Telpas Nr.3 un 4 Ķieģeļu ielā 6, Priekulē, nav brīvo dzīvokļu sarakstā un tajos ir spēkā īres līguma saistības ar esošo īrnieci.
·        Iesniegums izskatīts 05.09.2011. novada domes Veselības un sociālo jautājumu komitejas un Izglītības, kultūras un sporta komiteju apvienotajā sēdē, kura rekomendē noraidīt A[:] U[:] iesniegumu par dzīvokļu Nr.3 un 4 Ķieģeļu ielā 6, Priekulē, sakarā ar to, ka tie nav brīvi.
 
Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 9 deputāti Modris Baumanis, Alda Binfelde, Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Ainars Jansons,  Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:
 
1. Noraidīt A[:] U[:], personas kods [:], deklarētā dzīvesvieta, iesniegumu ar lūgumu izīrēt dzīvokļus Nr.3 un 4, Ķieģeļu ielā 6, Priekulē, jo minētie dzīvokļi nav brīvi, tajos ir spēkā īres līguma saistības.
 
2. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.; 76. un 79.panta pirmo daļu, šo lēmumu mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzams Administratīvajā rajona tiesā, Liepājā, Lielā ielā 4, LV-3400).
 
 
 
10.7. – A[:]J[:] S[:]
Domeiepazīstas ar A[:] J[:] S[:], personas kods [:], dzīvesvieta, 29.08.2011. iesniegumu (reģ.Nr.14-1/572) ar lūgumu par dzīvokļa piešķiršanu viendzīvokļa mājā “Vīksnas”, Virgas pag., Priekules nov..
 
Dome konstatē:
·        Līdz šim A[:] J[:] S[:] dzīvo, dzīvesvieta, no 1999.gada 28.decembra. Īres līgums par šo dzīvokli bija A[:] J[:] S[:] dzīvesbiedrei M[:] H, kura [:] ir mirusi, tāpēc dzīvokļa īres tiesības , dzīvesvieta, lūdz sev piešķirt A.J.S[:]. 
·        Iesniegums izskatīts 05.09.2011. novada domes Veselības un sociālo jautājumu komitejas un Izglītības, kultūras un sporta komiteju apvienotajā sēdē, kura rekomendē izīrēt A.J.S[:] dzīvokli „Vīksnās”, Virgas pag., Priekules nov..
 
Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 9 deputāti Modris Baumanis, Alda Binfelde,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Ainars Jansons, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:
 
1.      Pieņemt zināšanai A.J.S[:] 2011.gada 28.augusta iesniegumu par dzīvokļa piešķiršanu Priekules novada Virgas pagasta “Vīksnas” ar kopējo platību 52.6 m² (divas istabas 15.6 m² + 18,7 m², atsevišķa virtuve 7,8m² + pieliekamais1,7 m² + priekštelpa 3.6 m² + piebūve 5,2 m²) un šķūnītis un kūts.
 
2.      Izīrēt A[:] J[:] S[:], personas kods [:], 2-istabu dzīvokli (kopējā platība 52,6 m², dzīvojamā platība 34,3 m²) ar šķūnīti un kūti “Vīksnās”, Virgas pagastā, Priekules novadā, ar 2011.gada 1.septembri uz sešiem mēnešiem, ar pagarināšanas tiesībām uz 3 gadiem, un pēc tam beztermiņa, ja nomas līgumā paredzētajos termiņos tiek kārtoti īres un komunālo pakalpojumu maksājumi.
 
3. Dzīvokļa īres līgums noslēdzams Virgas pagasta pārvaldē 1 mēneša laikā no lēmuma saņemšanas dienas A[:] J[:] S[:]. Ja īres līgums minētajā laikā netiek noslēgts A.J.S[:] vainas dēļ, tad Priekules novada domes lēmums par dzīvokļa izīrēšanu zaudē savu spēku.  
 
4. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76. un 79.panta pirmo daļu šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Lielā ielā 4, Liepājā.
 
 
 
 
10.8. – M[:] K[:]
Domeiepazīstas ar M[:] K[:], dzīvesvieta, 30.08.2011. iesniegumu (reģ. Nr.14-1/573), kurā viņš lūdz atļaut samainīt dzīvokli „Lielās Gobas”-8 uz dzīvokli „Lielās Gobas”-2. M. K[:] vēlas atsacīties no dzīvokļa Nr.8., kurā viņš ir deklarēts un lūdz piešķirt īres tiesības uz dzīvokli Nr.2, kura īrniece līdz miršanas dienai 10.07.2011. bija M[:] K[:] sieva M[:] K[:].
 
Iesniegumam pievienoti:
-         30.08.2011. (reģ. Nr.3-20/498) Priekules novada domes izziņa par deklarēto dzīvesvietu.
 
Dome konstatē:
·        Līdz šim M[:] K[:] praktiski dzīvoja, dzīvesvieta,   un savu dzīvokli Nr.8 tanī pat mājā izmantoja reti. Īres līgums par  dzīvokli Nr.2 bija M.K[:] sievai M[:] K[:], kura [:] ir mirusi.
·        Iesniegums izskatīts 05.09.2011. novada domes Veselības un sociālo jautājumu komitejas un Izglītības, kultūras un sporta komiteju apvienotajā sēdē, kura rekomendē atļaut dzīvokļu maiņu „Lielās Gobās”, Priekules pag., Priekules nov.
 
Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 9 deputāti Modris Baumanis, Alda Binfelde,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa,  Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Ainars Jansons,  Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:
 
1. Atļaut dzīvokļu maiņu un piešķirt M[:] K[:], pers. kods [:], deklarētā dzīvesvieta, īres tiesības uz 2- istabu dzīvokli „Lielās Gobas”-2, Priekules pagasts, Priekules novads, ar apdzīvojamo platību 32,6 m2 un 47,7 m2 kopējo platību.
 
2. Pirmais īres tiesību termiņš ir 6 mēneši, ja šajā laikā īrnieks norēķinās par saņemtajiem pakalpojumiem īres tiesības tiek pagarinātas uz 3 gadiem. Pēc šī termiņa, ja nav parādsaistības tiek piešķirtas beztermiņa īres tiesības. Ja norēķināšanās par īres vai komunālajiem pakalpojumiem netiek veikta, M.K[:] dzīvoklis pēc īres tiesību izbeigšanās jāatbrīvo.
 
3. A. Braunai mēneša laikā noslēgt ar M. K[:] dzīvojamo telpu īres līgumu.
 
4. Ja īres līgums netiek noslēgts mēneša laikā M.K[:] vainas dēļ, tad novada domes lēmums par dzīvokļu maiņu zaudē spēku.
 
5. Mēneša laikā M[:] K[:] jāatbrīvo savs bijušais dzīvoklis „Lielās Gobas” -8, Priekules pag., Priekules nov. un ar nodošanas-pieņemšanas aktu jānodod  Priekules pagasta saimniecības vadītājam E[:] R[:].
 
6. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.; 76. un 79.panta pirmo daļu, šo lēmumu mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzams Administratīvajā rajona tiesā, Liepājā, Lielā ielā 4, LV-3400).
 
 
10.9. – G[:] J[:]
Domeiepazīstas ar G[:] J[:], pers.kods [:],   30.08.2011. iesniegumu (reģ. Nr.14-1/574), kurā viņš lūdz piešķirt dzīvojamo platību Priekulē.
 
Iesniegumam pievienoti:
-         30.08.2011. (reģ.Nr.3-20/499) Priekules novada domes izziņa par deklarēto dzīvesvietu.
-         02.09.2011. SIA „Priekules nami” valdes locekļa J[:] K[:] atzinums G.J[:] dzīvokļa jautājuma sakarā.
 
Dome konstatē:
Pēc SIA „Priekules nami” (Priekules novada pašvaldības dzīvojamā fonda apsaimniekotājs Priekulē) informācijas, G.J[:] ar 2007.gada 15.oktobra Latvijas Republikas Liepājas tiesas spriedumu izbeigts dzīvojamās telpas 1998.gada 8.decembra īres līgums uz dzīvojamo platību Aizputes ielā 2-9, Priekulē. Tiesa nolēma izlikt G.J[:] no dzīvojamās telpas bez citas dzīvojamās telpas ierādīšanas. Spriedums stājas spēkā 2007.gada 8.novembrī. Lieta Nr.C20-1685/07/03.
G.J[:] dzīvokli labprātīgi neatbrīvoja un tika izlikts no dzīvokļa ar Zvērināta tiesas izpildītāja palīdzību 22.05.2008.
G.J[:] ir parādā SIA ”Priekules nami” īres maksu Ls.291,73, tiesāšanās izdevumus Ls.33,48 un maksu par Zvērināta tiesu izpildītāja pakalpojumiem Ls.103,26. Kopā: Ls 428,47.
Šobrīd nav iespējams piešķirt G.J[:] dzīvojamo īres platību jo Latvijas Republikas Liepājas tiesa nolēma izlikt G.J[:] no dzīvojamās telpas bez citas dzīvojamās telpas ierādīšanas.
Īres tiesības uz pašvaldībai piederošu dzīvokli G.J[:] varētu tikt piešķirtas pēc parādsaistību nokārtošanas ar SIA ”Priekules nami”.
Iesniegums izskatīts 05.09.2011. novada domes Veselības un sociālo jautājumu komitejas un Izglītības, kultūras un sporta komiteju apvienotajā sēdē, kura rekomendē atteikt G[:] J[:] pašvaldībai piederošas dzīvojamās platības ierādīšanu Priekulē.
 
Pamatojoties uz to, ka G[:] J[:] ir pilnībā ignorējis 1998.gada 8.decembra Liepājas tiesas spriedumu par īres parāda piedziņu, tiesāšanās izdevumu un Zvērināta tiesu izpildītāja pakalpojumu apmaksu un nav veicis pilnīgi nekādus maksājumus SIA „Priekules nami”, nav iesniedzis attaisnojošus dokumentus, kāpēc nav varējis izpildīt tiesas spriedumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 9 deputāti  Modris Baumanis, Alda Binfelde,  Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Ainars Jansons,  Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:
 
            Atteikt, kā to paredzēja Liepājas tiesas nolēmums, G[:] J[:], personas kods [:], pašvaldībai piederošas dzīvojamās platības ierādīšanu Priekulē.
 
 
 
10.10. – G[:] G[:]
Domeiepazīstas ar G[:] G[:], pers.kods [:], deklarētā dzīvesvieta, , 02.09.2011. iesniegumu (reģ. Nr.14-1/581), kurā viņa lūdz piešķirt dzīvokli Rīta ielā 8-5, Priekulē.
 
Iesniegumam pievienoti:
-         02.09.2011. (reģ. Nr.3-20/504) Priekules novada domes izziņa par deklarēto dzīvesvietu.
-         05.09.2011. SIA „Priekules nami” valdes locekļa J[:] K[:] atzinums G.G[:] dzīvokļa iesnieguma sakarā.
-         Invalīda apliecības Nr.060430 kopija.
 
Dome konstatē:
G[:] G[:] ir 2.grupas invalīde un dzīvo pašvaldībai piederošā 1-istabas dzīvoklī ar kopējo platību 16,2 m2, dzīvesvieta.
2010.gadā nomira G[:] G[:] vīrs un dēls, kuram bija piešķirtas īres tiesības uz dzīvokli Nr.5, Rīta ielā 8. Šajā dzīvoklī joprojām atrodas G.G[:] ģimenes iedzīve.
SIA „Priekules nami” iesaka piešķirt G[:] G[:] īres tiesības arī uz vienistabas dzīvokli ar kopējo platību 25,4 m2 Rīta ielā 8-5, Priekulē. No 2010.gada, kad nomira dzīvokļa Nr.5 īrnieks G.G[:] dēls, neviens nav izteicis vēlēšanos īrēt šo dzīvokli, jo abi dzīvokļi – gan Nr.4, gan Nr.5 ir bēniņstāva dzīvokļi ar slīpiem griestiem, kopējām koplietošanas telpām, vecā, tehniski nolietotā mājā.
Iesniegums izskatīts 05.09.2011. novada domes Veselības un sociālo jautājumu komitejas un Izglītības, kultūras un sporta komiteju apvienotajā sēdē, kura rekomendē izīrēt G.G[:] dzīvokli Nr.5 Rīta ielā 8, Priekulē, Priekules nov.
 
Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 9 deputāti Modris Baumanis, Alda Binfelde,  Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Ainars Jansons, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:
 
1. Izīrēt G[:] G[:], pers.kods [:], vienistabas dzīvokli Priekulē, Rīta ielā 8-5, ar kopējo platību 25,4 m2.
 
2. Pirmais īres termiņš ir 6 mēneši. Ja šajā laikā īrniece G.G[:] laicīgi norēķinās par saņemtajiem pakalpojumiem, īres tiesības tiek pagarinātas uz 3 gadiem. Pēc šī termiņa, ja nav parādsaistības, tiek piešķirtas beztermiņa īres tiesības.
 
3. SIA „Priekules nami” mēneša laikā noslēgt ar G[:] G[:] dzīvojamo telpu īres līgumu.
 
4. Ja īres līgums netiek noslēgts mēneša laikā G.G[:] vainas dēļ, tad novada domes lēmums par dzīvokļu maiņu zaudē spēku.
 
5. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.; 76. un 79.panta pirmo daļu, šo lēmumu mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzams Administratīvajā rajona tiesā, Liepājā, Lielā ielā 4, LV-3400).
 
 
10.11. – U[:] J[:]
Domeiepazīstas ar U[:] J[:], pers.kods [:], deklarētā dzīvesvieta, 02.09.2011. iesniegumu (reģ. Nr.14-1/587), kurā viņš sakarā ar mātes V[:] J[:] nāvi 21.08.2011., lūdz atzīt sevi par dzīvokļa Uzvaras ielā 2-9, Priekulē īrnieku un noslēgt ar viņu īres līgumu.
 
Iesniegumam pievienoti:
-         02.09.2011. (reģ. Nr.3-20/505) Priekules novada domes izziņa par deklarēto dzīvesvietu.
-         02.09.2011. SIA „Priekules nami” valdes locekļa J[:] K[:] atzinums U.J[:] dzīvokļa iesnieguma sakarā.
-         V[:] J[:] miršanas apliecības LV AE 0762406 kopija.
 
Dome konstatē:
U[:] J[:] savu dzīvesvietu, reģistrējis 1997.gada 2.decembrī.
[:] mirusi U.J[:] māte V[:], kura bija dzīvokļa Uzvaras ielā 2-9, Priekulē, īrniece.
SIA „Priekules nami” iesaka piešķirt U[:] J[:] īres tiesības uz divistabu dzīvokli ar kopējo platību 47,80 m2, tai skaitā apdzīvojamā platība 32,00 m2, Uzvaras ielā 2-9, Priekulē, pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 1.4.panta ceturto daļu:
„14. pants. Dzīvojamās telpas īres līguma grozīšana sakarā ar īrnieka maiņu
Īrnieka nāves vai rīcībnespējas gadījumā, kā arī dzīvesvietas maiņas gadījumā pilngadīgs ģimenes loceklis, ja tam piekrīt pārējie pilngadīgie ģimenes locekļi, ir tiesīgs prasīt dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar viņu iepriekšējā īrnieka vietā, nemainot iepriekšējā īres līguma nosacījumus.
Iesniegums izskatīts 05.09.2011. novada domes Veselības un sociālo jautājumu komitejas un Izglītības, kultūras un sporta komiteju apvienotajā sēdē, kura rekomendē izīrēt U[:] J[:] dzīvokli Nr.9, Uzvaras ielā 2, Priekulē, Priekules nov.
 
Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 9 deputāti Modris Baumanis, Alda Binfelde, Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa,  Andris Džeriņš, Daiga Egle, Ainars Jansons, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:
 
1. Izīrēt U[:] J[:], pers.kods [:], divistabu dzīvokli Priekulē, Uzvaras ielā 2-9, ar kopējo platību 47,80 m2, tai skaitā apdzīvojamā platība 32,00 m2.
 
2. Pirmais īres termiņš ir 6 mēneši. Ja šajā laikā U.J[:] laicīgi norēķinās par saņemtajiem pakalpojumiem, īres tiesības tiek pagarinātas uz 3 gadiem. Pēc šī termiņa, ja nav parādsaistības, tiek piešķirtas beztermiņa īres tiesības.
 
3. SIA „Priekules nami” mēneša laikā noslēgt ar U[:] J[:] dzīvojamo telpu īres līgumu.
 
4. Ja īres līgums netiek noslēgts mēneša laikā U.J[:] vainas dēļ, tad novada domes lēmums par dzīvokļu maiņu zaudē spēku.
 
5. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.; 76. un 79.panta pirmo daļu, šo lēmumu mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzams Administratīvajā rajona tiesā, Liepājā, Lielā ielā 4, LV-3400).
 
 
10.12. – S[:] P[:]
Domeiepazīstas ar S[:] P[:], pers.kods [:], deklarētā dzīvesvieta, 05.09.2011. iesniegumu (reģ. Nr.3-13/579), kurā viņš lūdz piešķirt dzīvokli Nr.16 Miera ielā 5, Gramzdā, Priekules nov., sakarā ar to, ka bērni apmeklēs Gramzdas skolu, sievai būs darbs Gramzdas pag., un viņa darbavieta ir netālu kaimiņu pagastā.
Iesniegumam pievienoti:
-         01.09.2011. (reģ. Nr.3-21/109) Priekules novada domes Gramzdas pagasta pārvaldes izziņa par deklarēto dzīvesvietu un ģimenes sastāvu.
-         04.09.2011. Gramzdas pagasta pārvaldes ieteikumus par dzīvokļa piešķiršanu S.P[:] ģimenei.
 
Dome konstatē:
S[:] P[:] ar savu ģimeni – sievu un diviem skolas vecuma bērniem deklarējis savu dzīvesvietu [:]. Abi bērni jau apmeklē Gramzdas pamatskolu. S[:] P[:] strādā Vaiņodes novadā, bet sieva plāno strādāt Gramzdā.
Gramzdas pagasta pārvalde ir ieinteresēta jaunu, darbaspējīgu ģimeņu ar bērniem iekļaušanos pagasta dzīvē un tai ir arī iespējas nodrošināt šādas ģimenes ar apdzīvojamo platību, ja dzīvokļa remontu pretendenti ir ar mieru veikt par saviem līdzekļiem.
Iesniegums izskatīts 05.09.2011. novada domes Veselības un sociālo jautājumu komitejas un Izglītības, kultūras un sporta komiteju apvienotajā sēdē, kura rekomendē izīrēt S[:] P[:] dzīvokli Nr.16, Miera ielā 5, Gramzdas pag., Priekules nov.
 
Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 9 deputāti Modris Baumanis, Alda Binfelde,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Ainars Jansons, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:
 
1. Izīrēt S[:] P[:], pers.kods [:], trīsistabu dzīvokli Miera ielā 5-16, Gramzdas pag., Priekules nov., ar kopējo platību 89,7 m2. Dzīvokļa remontdarbus S.P[:] veic par sav
11.§ Par telpu nomu biedrībai „Kalētu vietējā iniciatīvas grupa”, Kalētu skolā, Kalētu pag., Priekules nov.

 

2011.gada 12.augustā Priekules novada domē iesniegts biedrības „Kalētu Vietējās iniciatīvas grupa”, (turpmāk – biedrība), vienotais reģistrācijas Nr.40008109282, adrese: Liepu aleja 6, Kalēti, Kalētu pag., Priekules nov., valdes locekles E[:] J[:] 12.08.2011. iesniegums, kurā lūgts piešķirt nomas tiesības biedrībai „Kalētu VIG” Kalētu pamatskolas 0 stāvā (pagrabstāvs) uz telpu Nr.10 ar kopējo platību 46,3 m² uz 10.gadiem darbības paplašināšanai. Iesniegumam pievienots izkopējums no būves tehniskās inventarizācijas lietas.
Nekustamais īpašums „Kalētu skola”, kadastra Nr. 64640010143, ir reģistrēts Liepājas zemesgrāmatu nodaļas Kalētu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.10000057938. Īpašnieks - Kalētu pagasta pašvaldība. Uz zemes gabala atrodas skolas ēka, sporta zāle, šķūnis.
Biedrība gatavo projektu telpu pārveidošanai par trenažiera zāli. Telpu izmantošanas mērķis saskaņots ar Kalētu pamatskolas direktori I.Kudumu un Kalētu VIG valdes priekšsēdētāju A. Purviņu.
Likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 6.¹ pants nosaka, ja likumā vai Ministru kabineta noteikumos nav paredzēts citādi, nekustamā īpašuma nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav ilgāks par 12 gadiem.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, Biedrības „Kalētu Vietējās iniciatīvas grupa” valdes locekles E.Jaunzemes iesniegumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 9 deputāti Modris Baumanis, Alda Binfelde,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Ainars Jansons, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:
 
1. Iznomāt biedrībai „Kalētu Vietējās iniciatīvas grupa”, vienotais reģistrācijas Nr.40008109282, adrese: Liepu aleja 6, Kalēti, Kalētu pag., Priekules nov., pašvaldībai piederošā ēkā „Kalētu skola”, Liepu aleja 4, Kalēti, Kalētu pag., Priekules nov., kadastra apzīmējums 64640010143001, nedzīvojamo telpu Nr.10 (pagrabstāvā) 46,3 m² platībā darbības paplašināšanai. Iznomājamo telpu plāns ir neatņemama sastāvdaļa šim lēmumam (pielikums Nr.1), nosakot:  
1.1. nomas termiņu līdz 2021.gada 31.decembrim;
1.2. nomas maksu 0,05 Ls/m² (bez PVN). 
 
2. Uzdot Attīstības plānošanas nodaļai sagatavot divu mēnešu laikā (lēmuma 1.punkts) atbilstošu nomas līgumu.
 
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
12.§ Par nomas līguma izbeigšanu ar SIA „OZOLKOKS”.

 

Pamatojoties uz Bunkas pagasta padomes 21.11.2007. lēmumu (prot. Nr.13, 5.15 punkts) Bunkas pagasta padome iznomāja daļu no ēkām un būvēm „Mehāniskās darbnīcas” 623 m² un zemesgabalu 0,64 ha platībā sabiedrībai ar ierobežotu atbildību (SIA) „BOULDER” vienotais reģistrācijas Nr.42103043222, par ko 2008.gada 2.janvārī tika noslēgts Nekustama īpašuma „Mehāniskās darbnīcas” nomas līgums (turpmāk –Nomas līgums).
2010.gada 23.februārī tika noslēgts Pārjaunojuma līgums Nr.8/2010, kur Priekules novada pašvaldība, kura iestājās Bunkas pagasta padomes (IZNOMĀTĀJS) vietā, pārņemot visas nomas līgumā noteiktās iznomātāja tiesības, pienākumus un saistības un sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) ”BOULDER”, vienotais reģistrācijas Nr. 2103043222 (NOMNIEKS), mainīts uz SIA „OZOLKOKS”, (pamatojoties uz 23.11.2009. LR Uzņēmumu reģistra lēmumu Nr.15-10/156073).
2011.gada 28.jūlijā Priekules novada dome pieņēma lēmumu (prot. Nr.13) 9.§ ”Par nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu neksutamam īpašumam – apbūvētam zemesgabalam „Mehāniskās darbnīcas”, Bunka, Bunkas pag., Priekules nov.” 1. Atsavināt Priekules novada domei piederošu neksutamu īpašumu, kadastra numurs 6446 005 0096 „Mehāniskās darbnīcas”, kas sastāv no viena zemesgabala, kadastra apzīmējums 6446 005 0096 un vienas ēkas, kadastra apzīmējums 6446 005 0096 003. 2. Apstiprināt nosacīto cenu. 3. Apstiprināt izsoles noteikumus. 5. Par šī lēmuma pieņemšanu informēt SIA „OZOLKOKS” valdes locekli S[:] S[:].
Nomas līguma 7.punkta 7.1.1apakšpunkts nosaka, ka gadījumā, ja kāda no pusēm vēlas lauzt šo līgumu, tā paziņo rakstveidā par to otrai pusei trīs mēnešus iepriekš.
Civillikuma 2173.pants nosaka, ka visos gadījumos, kad vienai pusei ir tiesības atkāpties no līguma, viņai jāpaziņo par savu nodomu otrai, lai tai dotu vajadzīgo laiku :iznomātājam pieņemt, nomniekam atdot vai atbrīvot lietu.   
2011.gada 2.augustā Priekules novada pašvaldība nosūtīja SIA „OZOLKOKS” Nr. 42103043222 valdes loceklim S[:] S[:] paziņokumu „Par 2008.gada 2.janvāra Nekustamā īpašuma „Mehāniskās darbnīcas” nomas līguma uzteikumu, ka līdz 2011.gada 28.oktobrim jāatbrīvo telpas, jānodod tās iznomātājam, un, ka tiks lauzts nomas līgums, ko apliecina paziņojums par reģistrētu pasta sūtījumu nosūtīšanu.
 
            Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, nomas līguma 7.punkta 7.2.apakšpunktu, 8.punkta 8.1.apakšpunktu, 2011.gada 13.septembra Finanšu komitejas atzinumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 9 deputāti Modris Baumanis, Alda Binfelde,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Ainars Jansons, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:
 
1. Izbeigt pirms termiņa 2008.gada 2.janvārī noslēgto nekustamā īpašuma „Mehāniskās darbnīcas” nomas līgumu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību (SIA) „OZOLKOKS” vienotais reģistrācijas Nr.42103043222, nosakot, ka līguma izbeigšanās termiņš ir 2011.gada 27.oktobris.
 
2. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei Vērai Rubezei sagatavot atbilstošu vienošanos šī lēmuma 1.punkta izpildei.
 
3. Kontroli par šī līguma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram Andrim Razmam.
 
4. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmajai daļai, 76.panta pirmajai daļai un 79.panta pirmajai daļai šo lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā (Lielā ielā 4, Liepājā, LV-3401) no tā spēkā stāšanās brīža.
13.§ Par garāžas telpas nomu Dzirnavu ielā 4, Bunkas pag., Priekules nov., E.L[:].

 

2011.gada 23.jūnijā Priekules novada pašvaldībā saņemts E[:] L[:], dzīvojoša, dzīvesvieta, iesniegums, kurā tiek lūgts pagarināt īres līgumu garāžai Bunkas pagasta Dzirnavu ielā 4.
2011.gada 6.jūlijā Bunkas pagasta pārvaldes vadītājs Edgars Dargužis atbildot uz E.L[:] iesniegumu iesaka domei pagarināt garāžas īres līgumu un norāda, ka Bunkas pagasta pārvalde neiebilst garāžas līguma pagarināšanai.
E.L[:] iesniegumam nav pievienojis iepriekš noslēgto īres līgumu, par telpas nomu garāžā Dzirnavu ielā 4, Bunkas pag.
Priekules novada pašvaldībā nav reģistrēts „īres” līgums par garāžas telpas nomu, Dzirnavu ielā 4, Bunkas pag., kas būtu noslēgts ar E.L[:].
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, E.L[:] un Bunkas pagasta pārvaldes iesniegumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 9 deputāti Modris Baumanis, Alda Binfelde,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Ainars Jansons, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:
 
 
1. Ar 2011.gada 1.oktobri noslēgt nedzīvojamo telpu nomas līgumu ar E[:] L[:], dzīvojošu, dzīvesvieta,  par telpu 17,73 m2platībā garāžā nomu, kas atrodas Dzirnavu ielā 4, Bunkas pag., Priekules nov. saskaņā ar pielikumu – izkopējums no inventarizācijas lietas, kas ir šī lēmuma neatņemama sastāvdaļa, iznomājamā telpa iezīmēta ar sarkanu līniju, nosakot:
1.1. Nomas līguma termiņu līdz 2012.gada 31.decembrim;
1.2. Nomas maksu 0,07 Ls/m² mēnesī (Nomas maksā nav ieskaitīt pievienotās vērtības nodoklis PVN). Nomnieks papildus nomas maksai maksā normatīvos aktos noteiktos nodokļus.
 
2. Pieņemt zināšanai, ka nomas maksas apmērs var tikt pārskatīts mainoties normatīvajos aktos noteiktajam apmēram.
 
3. Nomniekam E.L[:]   divu mēnešu laikā jānoslēdz nomas līgums. Ja nomas līgums netiek noslēgts nomnieka vainas dēļ, šis lēmums zaudē spēku.
 
4. Nekustamo īpašumu speciālistei V.Rubezei sagatavot atbilstošu līgumu (lēmuma 1.punkts).
 

5. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmajai daļai, 76.panta pirmajai daļai, 79.panta pirmajai daļai šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā.

14.§ Par daļu no zemes „Pie Vīksnām” Kalētu pag., Priekules nov., nomas līguma pārtraukšanu R.P[].

 

Priekules novada dome izskatījusi R[] P[], dzīvojošas, dzīvesvieta,  17.08.2011. iesniegumu ar lūgumu pārtraukt zemes nomas līgumu ar Nr.111 no 10.11.2003. par daļu no zemes „Pie Vīksnām” 1,12 ha platībā, Kalētu pagastā, Priekules novadā, kadastra apzīmējums 64640040094, iznomāšanu.
Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
Starp Kalētu pagasta padomi un R[:] P[:] 2003.gada 10. novembrī noslēgts zemes nomas līgums ar Nr.111 par daļu no zemes „Pie Vīksnām”, apzīmējums kadastrā 64640040094 – 1,12 ha platībā,  iznomāšanu.
Ar Kalētu pagasta padomes 24.11.2008. lēmumu, protokols Nr.11, nekustamais īpašums ar nosaukumu „Pie Vīksnām”, kadastra Nr.64640040094, ir pašvaldībai piekrītošs.
Par iznomāto zemes daļu nav nomaksāts nekustamā īpašuma nodoklis un nomas maksa. 2011.gada 17. augustā R.P[:] tika atkārtoti nosūtīts maksāšanas paziņojums Nr.11- 4483, kā arī mutiski brīdināta par nekustamā īpašuma un nomas maksas nomaksu.
Atbilstoši likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 1.daļai ir noteikts, ka nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs saskaņā ar šo likumu ir atbildīgs par nodokļa pilnīgu nomaksāšanu noteiktajā laikā.
 
 Pamatojoties uz R.P[:] iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 1.daļu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 9 deputāti Modris Baumanis, Alda Binfelde,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Ainars Jansons, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:
 
 
Pārtraukt 10.11.2003. zemes nomas līgumu Nr.111, par daļu no zemes „Pie Vīksnām” 1,12 ha platībā, Kalētu pag., Priekules nov., kadastra apzīmējums 64640040094, iznomāšanu R[:] P[:], personas kods [:].
15.§ Par zemes „Skudriņi”, Kalētu pag., Priekules nov., nomas līguma pārtraukšanu S.Z[:].

 

Priekules novada dome izskatījusi S[:] Z[:], dzīvojošas, dzīvesvieta, 17.08.2011. iesniegumu ar lūgumu pārtraukt 05.01.2009. zemes nomas līgumu Nr.331  par nekustamā īpašuma „Skudriņi”, Kalētu pagastā, Priekules novadā, kadastra Nr.64640040148, kurš sastāv no diviem zemesgabaliem – kadastra apzīmējums 64640040148 – 7,0 ha platībā un 64640030054 – 4,6 ha platībā, iznomāšanu.
Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
Starp Kalētu pagasta padomi un S[:] Z[:] 2009.gada 05.janvārī noslēgts zemes nomas līgums  Nr.331 par zemes „Skudriņi”, apzīmējums kadastrā 64640040148 – 7,0 ha platībā un 64640030054 – 4,6 ha platībā, iznomāšanu.
Ar Kalētu pagasta padomes 15.09.2008. lēmumu, protokols Nr.9, nekustamais īpašums ar nosaukumu „Skudriņi”, kadastra Nr.64640040148, ir pašvaldībai piekrītošs.
 Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu Nr.64640040148 ir apbūvēta, uz tās atrodas dzīvojamā māja ar palīgēkām. Ēku apliecinoši dokumenti nav iesniegti.
Sakarā ar šķiršanos no vīra un dzīvesvietas maiņu S[:] Z[:] atsakās no augstāk minētās zemes nomas un lūdz pārtraukt zemes nomas līgumu.
Par nekustamo īpašumu „Skudriņi”, Kalētu pag., Priekules nov., nav nomaksāts nekustamā īpašuma nodoklis par 2011. gada diviem ceturkšņiem – zeme Ls 34,87 un nokavējuma nauda Ls 0,82, par ēkām Ls 1,14 un nokavējuma nauda Ls 0,03. Kopā  Ls 36,86. Nomas maksa par 2011.gada trim ceturkšņiem par summu Ls 21,28.
Atbilstoši likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 1.daļai ir noteikts, ka nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs saskaņā ar šo likumu ir atbildīgs par nodokļa pilnīgu nomaksāšanu noteiktajā laikā.
 Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 1.daļu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 9 deputāti Modris Baumanis, Alda Binfelde,  Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Ainars Jansons, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:
 
1. Pārtraukt 05.01.2009. zemes nomas līgumu Nr.331  par nekustamā īpašuma „Skudriņi” 11,6 ha kopplatībā, Kalētu pag., Priekules nov., kadastra Nr.64640040148, iznomāšanu S[:] Z[:], personas kods [:].
 

2. Kalētu pagasta pārvaldei brīdināt S.Z[:] par nekustamā īpašuma nodokļa un nomas maksas samaksu.

16.§ Par daļu no zemes „Mētras” Priekules pag., Priekules nov., lietošanas tiesību izbeigšanu V.U[:].

 

Priekules novada dome izskatīja V[:] U[:] 25.08.2011.  iesniegumu Nr.3-13/563, par atteikšanos no zemes uz daļu īpašuma „Mētras”, 5,0 ha platībā saskaņā ar klāt pievienoto zemes robežu plānu.
V[:] U[:] zeme 7,0 ha platībā piešķirta pastāvīgā lietošanā piemājas saimniecības „Mētras” uzturēšana 1992.gada 21. maijā ar Priekules pagasta TDP 7. sasaukuma 12. sesijas lēmumu.
Atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25. panta pirmās daļas 4. punktam, lauku apvidus zemes pastāvīgajiem lietotājiem, kuriem līdz 2010. gada 30. decembrim nav noslēgts zemes izpirkuma (pirkuma) līgums ar valsts akciju sabiedrību „Latvijas Hipotēku un zemes banka”, izbeidzas zemes pastāvīgās lietošanas tiesības.
Pēc zemes „Mētras” sadalīšanas tiek izveidotas 2 zemes vienības saskaņā ar klāt pievienoto zemes robežu plānu: 1. zemes vienība 5,0 ha platībā, no kuras V[:] U[:] atsakās un nevēlas slēgt zemes nomas līgumu un 2. zemes vienība, uz kuras tiek izbeigtas zemes lietošanas tiesības V[:] U[:] un par kuru tiks slēgts lauku apvidus zemes nomas līgums Uz  2.zemes vienības „Mētras ” atrodas V[:] U[:] piederošas ēkas. Ēku īpašumtiesību apliecinoši dokumenti nav iesniegti.
 
Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 9 deputāti Modris Baumanis, Alda Binfelde,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Ainars Jansons, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:
 
1. Izbeigt zemes pastāvīgās lietošanas tiesības V[:] U[:], dzīvesvieta,  uz zemes vienību „Mētras” Priekules pag., Priekules nov., kadastra Nr.6482 003 0005, zemes vienības kopplatība 7,0 ha.
 
2. Zemes vienību 5,0 ha platībā, vairāk vai mazāk kā izrādīsies pēc zemes kadastrālās uzmērīšanas, ieskaitīt rezerves zemes fondā un noteikt zemes lietošanas mērķi - zeme uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101.
 
3. Zemes vienībai „Mētras”, Priekules pag., Priekules nov. 2,0 ha platībā, vairāk vai mazāk kā izrādīsies pēc zemes kadastrālās uzmērīšanas, noteikt statusu – pašvaldībai piekrītoša zeme un noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101.
 
4. Par 2. zemes vienību „Mētras”, Priekules pag., Priekules nov. divu mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas brīža noslēgt ar V[:] U[:] lauku apvidus zemes nomas līgumu uz 10 gadiem.
Par nomas līguma noslēgšanu atbildīgā persona Priekules novada pašvaldības nekustamo īpašumu speciāliste Gunta Briekmane.
 
5. Nomas maksas aprēķināšanas periods ir tekošais gads un nomas maksa ir 0,5 % no     kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā likumos noteiktos nodokļus.
 

6. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā   stāšanās dienas (Lielā ielā 4, Liepāja, LV- 3400).

17.§ Par zemes „Upmalas”, Gramzdas pag., Priekules nov., lietošanas tiesību izbeigšanu V.J[:].

 

 
Priekules novada dome izskatīja V[:] J[:] 14.04.2011.  iesniegumu Nr.3-13/268, par atteikšanos no zemes lietojuma „Upmalas”, 2,6 ha platībā saskaņā ar klāt pievienoto zemes robežu plānu.
V[:] J[:] zeme 2,6 ha platībā piešķirta pastāvīgā lietošanā zemnieku saimniecības „Upmalas” izveidošanai 2000. gada 16.martā ar Gramzdas pagasta padomes lēmumu Nr.3.
Ar Gramzdas pagasta padomes lēmumu 2007. gada 21. maijā (prot. Nr.7. 3.§ 25.p.),  J[:] V[:] izbeigtas zemes pastāvīgās lietošanas tiesības uz zemes vienību un noslēgts lauku zemes nomas līgums.
Uz zemes vienības ēkas un būves neatrodas.
Atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25. panta 2¹ daļai, ir noteikts,  ja minētā termiņā persona zemes nomas pirmtiesības neizlieto, pašvaldība pieņem lēmumu par attiecīgās zemes izmantošanu zemes reformas pabeigšanai vai par ieskaitīšanu rezerves zemes fondā.
 
Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 9 deputāti Modris Baumanis, Alda Binfelde,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Ainars Jansons, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:
 
1. Izbeigt zemes pastāvīgās lietošanas tiesības V[:] J[:], dzīvesvieta,  uz zemes vienību „Upmalas”, Gramzdas pag., Priekules nov., kadastra Nr.6458 001 2228, kopplatībā 2,6 ha.
 
2. Zemes vienību 2,6 ha platībā, vairāk vai mazāk kā izrādīsies pēc zemes kadastrālās uzmērīšanas, ieskaitīt rezerves zemes fondā un noteikt zemes lietošanas mērķi - zeme uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101.
 
3. Izbeigt lauku zemes nomas līgumu, noslēgtu starp Gramzdas pagasta pašvaldību un V[:] J[:] 2007.gada 1. augustā.
 
4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā   stāšanās dienas (Lielā ielā 4, Liepāja, LV- 3400). 
18.§ Par zemes „Mālkalniņi”, Virgas pag., Priekules nov., nomas līguma nepagarināšanu ar K. G[:].

 

Priekules novada dome izskatījusi K[:] G[:], dzīvesvieta,  2011.gada 05.septembra iesniegumu par 26.02.2007. zemes nomas līguma Nr.VPP-2007/23 uz zemi „Mālkalniņi” 4,3 ha platībā, Virgas pagastā, Priekules novadā, nepagarināšanu.
Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
26.02.2007. starp Virgas pagasta padomi un K[:] G[:] noslēgts zemes nomas līgums Nr.VPP-2007/23 par zemes ar nosaukumu „Mālkalniņi”, apzīmējums kadastrā 64980020117, iznomāšanu kā pirmnomas personai. Līguma termiņš ir līdz 31.12.2011..
Atbilstoši likuma Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta otrai daļai,  personai , kura ir ieguvusi zemes nomas pirmtiesības uz tās lietošanā bijušo zemi, slēdz zemes nomas līgumu uz laiku, kas nav mazāks par 10 gadiem., ja vien zemes nomnieks nevēlas noslēgt zemes nomas līgumu uz īsāku termiņu. Ja zemes nomnieks vēlas, zemes nomas līgums tiek pagarināts.
Zemes nomnieks vairs nevēlas zemi nomāt pēc zemes nomas līguma termiņa beigām, t.i., 31.12.2011.
Pamatojoties uz K.G[:] iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas27.punktu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 9 deputāti Modris Baumanis, Alda Binfelde,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Ainars Jansons, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:
 
Pieņemt zināšanai K[:] G[:], personas kods [:], iesniegumu par 26.02.2007. zemes nomas līguma Nr.VPP-2007/23, nepagarināšanu.
19.§ Par zemes vienības „Mazvīksnas”, Virgas pag., Priekules nov., iznomāšanu A.J.S[:].

 

Priekules novada dome izskatījusi A[:] J[:] S[:], personas kods [:], dzīvosvieeta, 29.08.2011. iesniegumu ar lūgumu iznomāt zemes vienību „Mazvīksnas” 1,5 ha platībā, apzīmējums kadastrā 64980040178, Virgas pagastā, Priekules novadā,  palīgsaimniecības vajadzībām.
Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
Augstāk minētā zemes vienība ir pašvaldībai piekrītoša zeme, saskaņā ar Virgas pagasta padomes 03.09.2008. lēmumu 1.24.§ (protokols Nr.10).
A.J.S[:] pastāvīgi dzīvo, dzīvesvieta,  saimniecībā ir lopi., tāpēc ir nepieciešamas ganību platības.
Saskaņā ar Priekules novada domes izdotajiem noteikumiem „Par Priekules novada pašvaldības zemes nomu” (29.12.2009. lēmums 7.§, protokols Nr.17) 11.punktu, ir noteikts, ka, personīgās palīgsaimniecības un ganību platības iznomā uz laiku līdz 5 gadiem un 27.punktu, kas nosaka, ka neapbūvētu pašvaldības zemesgabalu, kura tiek izmantota personisko palīgsaimniecību vajadzībām, nomas maksa ir 0.5% no kadastrālās vērtības.
Pamatojoties uz A.J.S[:] iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 9 deputāti Modris Baumanis, Alda Binfelde,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Ainars Jansons,  Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:
 
1. Iznomāt A[:] J[:] S[;], personas kods [:], zemes vienību Mazvīksnas1,5 ha lielā platībā, Virgas pag., Priekules nov., apzīmējums kadastrā 64980040178, palīgsaimniecības vajadzībām, slēdzot līgumu uz 5 (pieciem) gadiem, saskaņā ar lēmumam pievienoto zemes vienības robežu skici.
 
2. Noteikt nomas maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus.
 
3. Nomniekam divu mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks divu mēneša laikā neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.
 
4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
20.§ Par zemes vienības „Skudriņi” Kalētu pag., Priekules nov. iznomāšanu E.Z[:] un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 64640030054 ieskaitīšanu rezerves zemes fondā.

 

Priekules novada dome izskatījusi E[:] Z[:], dzīvojoša, dzīvesvieta,, 31.08.2011. iesniegumu ar lūgumu iznomāt zemes vienību „Skudriņi” 7,0 ha platībā, Kalētu pagastā, Priekules novadā, ar kadastra apzīmējumu 64640040148.
No zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 64640030054 nomas atsakās.
Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
Ar Kalētu pagasta padomes 15.09.2008. lēmumu, protokols Nr.9, nekustamais īpašums ar nosaukumu „Skudriņi”, kadastra Nr.64640040148, sastāvošs no divām zemes vienībām ir pašvaldībai piekrītošs.   
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu Nr.64640040148 ir apbūvēta, uz tās atrodas dzīvojamā māja ar palīgēkām. Ēku piederību apliecinoši dokumenti nav iesniegti.
Saskaņā ar Kalētu pagasta pārvaldes 31.08.2011. izdotu izziņu Nr.3-21/108, E[:] Z[:] ir deklarējis savu dzīvesvietu un patstāvīgi dzīvo, dzīvesvieta,  kopš 1997.gada 10.oktobra.
Augstāk minētās zemes vienības bija lietošanā E[:] Z[:].  
Atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 2¹ daļai , ja persona nenoslēdz zemes nomas līgumu uz visu tās pastāvīgā lietošanā bijušo zemesgabalu vai tā daļu, pašvaldība pieņem lēmumu par attiecīgās zemes ieskaitīšanu rezerves zemes fondā.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 5.4.punktu: „lai noslēgtu zemes nomas līgumu uz apbūvētu zemesgabalu pašvaldībā ir jāiesniedz dokuments, kas apliecina īpašumtiesības uz attiecīgajām ēkām (būvēm) vai līdz to nostiprināšanai zemesgrāmatā – vienu no likuma „Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās ” 17. un 28.pantā minētajiem dokumentiem, vai arī pašvaldības izdotu izziņu par to, ka ēkas (būves) atrodas pirmtiesīgās personas lietošanā un piekrīt šīs personas mājsaimniecībai un 7.punktu- nomas maksa gadā ir 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības”. Nomnieks papildus nomas maksai maksā iznomātājam likumos noteiktos nodokļus.
             Pamatojoties uz E.Z[:] iesniegumu, likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta 2¹ daļu un Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 5., 7. punktu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 9 deputāti Modris Baumanis, Alda Binfelde,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa,  Andris Džeriņš, Daiga Egle, Ainars Jansons, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:
 
1. Iznomāt E[:] Z[:], personas kods [:], pašvaldībai piekrītošo apbūvētu zemes vienību ar nosaukumu ”Skudriņi”, Ozoli, Kalētu pag., Priekules nov., kadastra apzīmējums 64640040148, 7,0 ha lielā platībā, slēdzot līgumu uz 10 gadiem.
 
2. Noteikt nomas maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus.
 
3. Mainīt zemes vienībai „Skudriņi”, kadastra apzīmējums 64640030054, statusu, to ieskaitot rezerves zemes fondā. Noteikt lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101.
 
4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
21.§ Par zemes „Dižbrakši”, Bunkas pag., Priekules nov., iznomāšanu A.R[:].

 

Priekules novada dome izskatījusi A[:] R[:], dzīvesvieta, 03.08.2011. iesniegumu (reģ.Nr.3-13a/514) ar lūgumu iznomāt zemi „Dižbrakši” 0,36 ha platībā, apzīmējums kadastrā 64460060076, Bunkas pagastā, Priekules novadā, ēku uzturēšanai.
Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
 Ar Priekules novada domes 26.11.2009. lēmumu, nekustamais īpašums ar nosaukumu „Dižbrakši” ieskaitīts pašvaldībai piederošās  zemēs.
Uz zemes „Dižbrakši” 0,36ha platībā, apzīmējums kadastrā 64460060076 atrodas A[:] R[:] piederošas ēkas, reģistrētas Liepājas zemesgrāmatu nodaļas Bunkas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā ar Nr.100000004204.
Saskaņā ar Priekules novada domes izdotajiem noteikumiem „Par Priekules novada pašvaldības zemes nomu” (29.12.2009.gada protokols Nr.17,7.§) 11.punktu, ir noteikts, ka, personīgās palīgsaimniecības un ganību platības iznomā uz laiku līdz 5 gadiem un 29.punktu, ir noteikts, nomas maksu 1.5% no kadastrālās vērtības.
Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 9 deputāti Modris Baumanis, Alda Binfelde,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Ainars Jansons, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:
 
1. Iznomāt A[:] R[:], personas kods [:], zemes gabalu 0,36 ha platībā ar nosaukumu Dižbrakši, Bunkas pag., Priekules nov., apzīmējums kadastrā 64460060076, ēku uzturēšanai, slēdzot līgumu uz 5 (pieciem) gadiem, saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skici.
 
2. Noteikt nomas maksu 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli PVN atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus.
 
3. Nomniekam divu mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks divu mēneša laikā neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.
 
4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.