PERSONAS INFORMĒŠANA PAR DATU APSTRĀDI ADOPCIJAS JAUTĀJUMOS

Pārzinis personas datu apstrādei: Priekules novada dome, adrese: Saules iela 1, Priekule, LV-3434, tālrunis: 63461006, elektroniskā pasta adrese: dome@priekulesnovads.lv.

Personas datu aizsardzības speciālists: Jānis Hermanis, adrese: Saules iela 1, Priekule, LV-3434, tālrunis: 20211325, elektroniskā pasta adrese: gdpr@sits.lv .

Jūsu personas datu (vārds, uzvārds, personas kods, kontaktinformācija, veselības dati, materiālais stāvoklis, ģimenes stāvoklis, dzīves apstākļi, izglītība, reliģiskā piederība, dzīves un ģimenes pieredze, psihologa sniegtā informācija, informācija, ko var sniegt tiesībaizsardzības (dati par sodāmību un pārkāpumiem) iestādes, kā arī citi dati un informācija, kura atbilstoši normatīvajiem aktiem ir obligāta vai konkrētajā gadījuma nepieciešama Priekules novada Bāriņtiesas normatīvajos aktos noteikto funkciju izpildei konkrētā mērķa ietvaros) apstrādes mērķis: iesnieguma par adoptētāja statusa piešķiršanu izskatīšanas, lēmuma sagatavošanas un pieņemšanas, kā arī labvēlīga administratīvā akta pieņemšanas gadījumā – turpmāko lēmumu konkrētā bērna adopcijas jautājumos pieņemšanas, adopcijas procesa uzraudzības un kontroles nodrošināšanai.

Tiesiskais pamats Jūsu personas datu apstrādei: Jūsu attiecīgs iesniegums un pārzinim tiesību aktos noteikto juridisko pienākumu izpilde (saskaņā ar Civillikumu (162.-176.pants), Bāriņtiesu likumu (t.sk., 4., 16., 17., 34.pants u.c.), Bērnu tiesību aizsardzības likumu, Civilprocesa likumu, Ministru kabineta 2018.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.667 “Adopcijas kārtība”).

Personas datu saņēmēji: konkrētā administratīvā procesa dalībnieki, lietā pieaicināts tulks, pēc attiecīgā pieprasījuma tiesībaizsardzības iestādes (policija, prokuratūra, tiesa), Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (lietas pārbaudes veikšana), Tiesībsarga birojs (lietas pārbaudes veikšana), Labklājības ministrija (iekļaušana adoptētāju reģistrā, norīkojums par iepazīšanos ar bērnu u.c., normatīvajos aktos noteiktie gadījumi) Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (pabalstu jautājumi), personas un iestādes, kurām tiks nosūtīts pārziņa pieprasījums par informācijas sniegšanu (tiks nodoti tikai tādi dati, kuri nepieciešami informācijas pieprasījuma izpildei).

Jūsu personas dati tiks glabāti saskaņā ar Arhīvu likumu, Ministru kabineta 2012.gada 6.novembra noteikumiem Nr.748 “Dokumentu un arhīvu pārvaldības noteikumi” un Priekules novada Bāriņtiesas lietu sarakstam.

Informējam, ka Jums kā datu subjektam ir tiesības: Pieprasīt pārzinim izsniegt Jūsu kā datu subjekta apstrādātos personas datus, kuri ir pārziņa rīcībā, lūgt neprecīzo personas datu labošanu, iesniedzot pamatojumu Jūsu lūgumam. Tāpat likumā noteiktajos gadījumos Jums ir tiesības iesniegt sūdzību par nelikumīgu Jūsu personas datu apstrādi uzraudzības iestādē (Datu valsts inspekcijā).