30.05.2019. domes sēde (protokols Nr. 7)

30.05.2019. domes sēdes audioieraksts

 30.05.2019. domes sēdes audioieraksts

30.05. 2019. domes sēde protokols Nr. 7
255. Par pašvaldības iestādes “Priekules feldšeru punkts” izveidošanu Priekulē, Aizputes ielā 5

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 30.maijā                                                                                                                                  

Nr.255           

          (protokols Nr.7,  1.punkts)

 

Par pašvaldības iestādes “Priekules feldšeru punkts” izveidošanu

Priekulē, Aizputes ielā 5

         

          2019.gada 1.jūlijā divi ģimenes ārsti Priekulē  izbeidz ģimenes ārsta praksi sakarā ar aiziešanu pensijā.

          Līdz ar to Priekules novadā kļūst nepietiekams ģimenes ārstu sniegto pakalpojumu nodrošinājums un iedzīvotājiem kļūst apgrūtināta veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība.

          Ir panākta vienošanās ar ģimenes ārstu-rezidentu, ka ģimenes ārsts-rezidents pēc sertifikāta saņemšanas nodrošinās ģimenes ārsta pakalpojumus Priekules novadā.

          28.08.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr.555 “Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība” 19.punkts nosaka:

“19. Teritorijās, kurās ir nepietiekams ģimenes ārstu sniegto pakalpojumu nodrošinājums un apgrūtināta veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība, dienests izņēmuma gadījumā var slēgt ar pašvaldību līgumu par feldšerpunkta (kurā strādā sertificēts ārsta palīgs (feldšeris)) darbību primārās veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai, ja ir spēkā viens no šādiem nosacījumiem:

19.1. novada pagastā, kurā atrodas feldšerpunkts, nav reģistrēta ģimenes ārsta prakse vai attālums no feldšerpunkta līdz tuvākajai ģimenes ārsta praksei ir lielāks par 10 km;

19.2. feldšerpunkta apkalpes zonā (teritorijā, kuras iedzīvotāji saņem ārsta palīga (feldšera) sniegtos veselības aprūpes pakalpojumus) deklarēti ne mazāk par 400 iedzīvotājiem;

19.3. teritorijā nav reģistrēta ģimenes ārsta prakse un dienests ir saņēmis apliecinājumu no attiecīgās pašvaldības vai ģimenes ārsta–rezidenta, ka ģimenes ārsts–rezidents pēc sertifikāta saņemšanas nodrošinās ģimenes ārsta pakalpojumus konkrētajā teritorijā.”

 

          Lai nodrošinātu novada iedzīvotājiem veselības aprūpes pakalpojuma pieejamību ir nepieciešams izveidot feldšeru punktu Priekulē.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu, 28.08.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr.555 “Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība” 19.3. punktu, 08.03.2005.Ministru kabineta noteikumu Nr.170 
“Noteikumi par ārstniecības iestāžu reģistru” 6.punktu,
atklāti balsojot PAR – 13 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana

Ešenvalde, Mikāls Mārtiņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.Izveidot pašvaldības iestādi “Priekules feldšeru punkts”, adrese: Aizputes ielā 5, Priekulē, Priekules novadā, LV 3434.

2.Noteikt, ka pašvaldības iestāde “Priekules feldšeru punkts” darbību uzsāk ar 2019.gada 1.jūliju.

3.Apstiprināt Priekules feldšeru punkta nolikumu.

4.Par Priekules feldšeru punkta vadītāju apstiprināt Viju Zīverti.

5. Slēgt nomas līgumu ar SIA “Priekules slimnīca” par telpu nomu Priekules feldšeru punkta vajadzībām.

6.Reģistrēt feldšeru punktu Valsts ieņēmumu dienestā.

7.Reģistrēt feldšeru punktu Latvijas Republikas Veselības ministrijas  Veselības inspekcijā Ārstniecības iestāžu reģistrā.

8.Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V.Jablonska

255. LĒMUMA NOLIKUMS

256. Par ārkārtas gadījumā izdota rīkojuma apstiprināšanu

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 30.maijā                                                                                                                                  

Nr. 256          

          (protokols Nr.7,  2.punkts)

 

Par ārkārtas gadījumā izdota rīkojuma apstiprināšanu

 

Sakarā ar 2019.gada 15.aprīlī notikušo ugunsgrēku, kurā nodega XX piederošā ģimenes  māja XX, Priekules novadā, Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētāja 22.05.2019. izdeva rīkojumu Nr.1.1.6/19/298 ‘’Par finanšu līdzekļu piešķiršanu ārkārtas situācijā’’, piešķirot pabalstu 700,00 EUR apmērā būvmateriālu un iedzīves iegādei.

Pamatojoties uz Priekules novada pašvaldības nolikuma 22.19.punktu, atklāti balsojot PAR – 12 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            Apstiprināt Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētājas 22.05.2019. rīkojumu Nr.1.1.6/19/298 ‘’Par finanšu līdzekļu piešķiršanu ārkārtas situācijā’’.

 

 

Izsūtāms: Fin.nodaļai 1 eks.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V.Jablonska

 

 

 

257. Par vienreizēja materiāla pabalstu piešķiršanu politiski represētajām personām un Černobiļas avārijas seku novēršanā iesaistītajām personām

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 30.maijā                                                                                                                                   

Nr.257          

          (protokols Nr.7,  3.punkts)

 

           

Par vienreizēja materiāla pabalstu piešķiršanu politiski represētajām personām un Černobiļas avārijas seku novēršanā iesaistītajām personām

 

Ir ierosināts piešķirt materiālu pabalstu EUR 20.00 apmērā Priekules novada administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušām un pastāvīgi dzīvojošām politiski represētajām personām un Černobiļas avārijas seku novēršanā iesaistītajām personām vienu reizi gadā – uz Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienu (14. jūnijs).

Materiāla pabalsta summa ir iekļauta Priekules novada pašvaldības 2019. gada budžetā.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR – 12 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

Piešķirt materiālu pabalstu EUR 20.00 (divdesmit euro) vienai personai Priekules novada administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušām un pastāvīgi dzīvojošām politiski represētājām personām un Černobiļas avārijas seku novēršanā iesaistītajām personām  saskaņā ar šim lēmumam pievienotajiem 1.un 2.pielikumiem.

 

 

Lēmums nosūtāms finanšu nodaļai.

 

 

Pašvaldības domes  priekšsēdētāja                                                                    V.Jablonska

259. Par pašvaldībai piederoša dzīvokļa īpašuma Liepājas iela 7A-28, Priekule, Priekules novads, atsavināšanas izsoles rīkošanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 30.maijā                                                                                                                                   

Nr.259           

          (protokols Nr.7, 5 .punkts)

 

Par pašvaldībai piederoša dzīvokļa īpašuma Liepājas iela 7A-28, Priekule, Priekules novads, atsavināšanas izsoles rīkošanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

 

Ar 29.11.2018. Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr.554, protokols nr.15 nekustamais īpašums Liepājas iela 7A-28, Priekule, Priekules novads, tika nodots atsavināšanai.

          30.04.2019. sertificēts zemes vērtētājs SIA „Invest-Rīga-Liepāja”, reģ. Nr.42103024236, juridiskā adrese Graudu iela 27/29, Liepāja, noteicis, ka nekustamā īpašuma Liepājas iela 7A, dzīvokļa nr.28, Priekulē, Priekules novadā, kadastra Nr. 6415 900 0355, tirgus vērtība uz 2019. gada 12.martu (apsekošanas datumu) ir 1978,00 EUR  (viens tūkstotis deviņi simti septiņdesmit astoņi euro un 00 centi).

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk – PPMAL) 1.pantu, nosacītā cena šā panta izpratnē ir nekustamā īpašuma vērtība, kas noteikta atbilstoši Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem [..]

Saskaņā ar PPMAL 8.panta trešo daļu mantas nosacīto cenu apstiprina institūcija (amatpersona), kura saskaņā ar šā panta pirmo un otro daļu organizē nekustamā īpašuma novērtēšanu.

Nekustamā īpašuma nosacītā cena un izsoles sākumcena ir 2198,00 EUR (divi tūkstoši viens simts deviņdesmit astoņi euro un 00 centi ), noapaļojot līdz veseliem euro, ko veido:

1)      noteiktā nekustamā īpašuma vērtība 1978,00 EUR  (viens tūkstotis deviņi simti septiņdesmit astoņi euro un 00 centi );

2)      izdevumi par nekustamā īpašuma novērtēšanu – 84,70 EUR (astoņdesmit četri  euro un 70 centi) saskaņā ar vērtētāja izrakstīto rēķinu;

3)      izdevumi par dzīvokļa īpašuma izveidi – 114,40 EUR (viens simts četrpadsmit euro un 40 centi) saskaņā ar Valsts zemes dienesta izrakstīto rēķinu;

4)      izdevumi par dzīvokļa īpašuma reģistrāciju zemesgrāmatā – 21,34 EUR (divdesmit viens euro un 34 centi) saskaņā ar maksājuma uzdevumu par kancelejas nodevu.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.pantu, 8.panta trešo daļu, 10.panta pirmo daļu un 23.05.2019. Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR – 12 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.       Apstiprināt Priekules novada pašvaldībai piederošādzīvokļa īpašuma Liepājas iela 7A, dz.28, Priekule, Priekules novads, kadastra numurs 6415 900 0355, pirmās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli sākumcenu 2198,00 EUR (divi tūkstoši viens simts deviņdesmit astoņi euro un 00 centi).

2.       Apstiprināt Priekules novada pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Liepājas iela 7A, dz.28, Priekule, Priekules novads, kadastra numurs 6415 900 0355, izsoles noteikumus, to pielikumus un līguma projektu.

3.       Uzdot Priekules novada pašvaldības Īpašuma atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai organizēt nekustamā īpašuma atsavināšanas  procesu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.

 

 

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

 

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams

- Priekules novada pašvaldības Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

- finanšu nodaļai;

- attīstības un plānošanas nodaļas vadītājai U.Ržepickai;           

- nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei .

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                         V.Jablonska

 

PIELIKUMS

 

260. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības “Dīķu lauks”, Kalētu pagasts, Priekules novads

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 30.maijā                                                                                                                                   

Nr.260           

          (protokols Nr.7, 6 .punkts)

 

 

Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības “Dīķu lauks”, Kalētu pagasts,  Priekules novads

 

Ar 2019. gada 25. aprīļa Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr.209 pirmajā mutiskajā nomas tiesību izsolē ar augšupejošu soli nodota Priekules novada pašvaldībai piekrītoša zemes vienība “Dīķu lauks”, Kalētu pagastā, Priekules novadā 9,0 ha platībā, kadastra apzīmējums 6464 001 0181 (turpmāk – izsoles objekts), apstiprināta nomas tiesību izsoles objekta sākumcena un izsoles noteikumi. Izsoles sākumcena 69,00 EUR (sešdesmit deviņi euro un 00 centi) bez PVN par 1 ha gadā.

            2019. gada 15. maija izsolei saskaņā ar izsoles noteikumiem tika reģistrēti divi dalībnieki. Izsoles dalībnieks ar kārtas Nr.2, neieradās uz izsoli noteiktajā laikā, sazinoties ar dalībnieku, Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisija tika informēta par dalībnieka atteikšanos piedalīties izsolē.

Saskaņā ar izsoles noteikumiem, kas apstiprināti ar Priekules novada pašvaldības domes 25.04.2019. sēdes lēmumu Nr.209, prot.Nr.5 4.3.punktu, ja izsolei piesakās tikai viens izsoles dalībnieks, izsoli atzīst par notikušu. Iznomātājs ar izsoles dalībnieku slēdz nomas līgumu par nomas maksu, kas nav zemāka par iznomātāja noteikto izsoles sākuma nomas maksu.

 Saskaņā ar izsoles noteikumiem, dalībnieks ar kārtas Nr.1 – Kalētu pagasta zemnieku saimniecība “Ļaudupi”, reģ.Nr.42101025133, juridiskā adrese, “Karuļi”, Kalētu pagasts, Priekules novads, LV-3486, ieguva tiesības slēgt zemes vienības nomas līgumu par izsoles sākumcenu 69,00 EUR/ha (sešdesmit deviņi euro un 00 centi) bez PVN par vienu hektāru gadā.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2018. gada 01. jūlija noteikumiem Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” (turpmāk – MK  noteikumi Nr.350) 40.punktu, neapbūvēta zemesgabala nomas tiesību solīšanu rakstiskā vai mutiskā izsolē sāk no iznomātāja noteiktās izsoles sākuma nomas maksas (bet tā nedrīkst būt mazāka par šo noteikumu 5.punktā minēto) [..]

Pamatojoties uz MK noteikumu Nr.350 43.punktu, iznomātājs nomas līgumu slēdz ar pretendentu, kurš atbilst iznomātāja nosacījumiem un ir piedāvājis augstāko nomas maksu. Pretendents paraksta nomas līgumu vai rakstiski paziņo par atteikumu slēgt nomas līgumu ar iznomātāju saskaņotā saprātīgā termiņā, kas nav garāks par 15 darbdienām no nomas līguma projekta nosūtīšanas dienas. Ja iepriekš minētajā termiņā pretendents nomas līgumu neparaksta un neiesniedz attiecīgu atteikumu, uzskatāms, ka pretendents no nomas līguma slēgšanas ir atteicies.

Saskaņā ar izsoles noteikumu 5.2.punktu, izsoles rezultātus apstiprina Priekules novada pašvaldības dome, pirmajā domes sēdē no izsoles dienas, pieņemot lēmumu par izsoles rezultātu apstiprināšanu un zemes nomas līguma slēgšanu ar izsoles uzvarētāju un informē par to izsoles uzvarētāju (par informēšanu šā punkta izpratnē tiek uzskatīta arī lēmuma nosūtīšana) .

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2018. gada 01. jūlija noteikumiem Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 40.punktu un 43.punktu,  likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un 23.05.2019. Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR – 12 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.      Apstiprināt 2019. gada 15. maija Priekules novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības “Dīku lauks” 9,0 ha platībā Kalētu pagastā, Priekules novadā, pirmās mutiskās izsoles rezultātus un protokolu.

2.      Noslēgt šā lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma nomas līgumu ar izsoles uzvarētāju par nomas maksu 69,00 EUR/ha (sešdesmit deviņi euro un 00 centi) bez PVN par 1 ha gadā.  

3.      Papildus nosolītajai nomas maksai nomniekam jāmaksā pievienotās vērtības nodoklis un nekustamā īpašuma nodoklis un citi ar nekustamo īpašumu saistītie maksājumi LR normatīvajos aktos paredzētajā apmērā un kārtībā.

4.      Uzdot Priekules novada pašvaldības Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai sagatavot šā lēmuma 2.punktā minēto līgumu. Par nomas līguma slēgšanas laiku un vietu izsoles uzvarētājam paziņot atsevišķi.

 

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams:

1. Kalētu pagasta z/s “Ļaudupi”, “Karuļi”, Kalētu pag., Priekules nov., LV-3484;

2. Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

3. Grāmatvedei G. Vaičekauskai.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                     V.Jablonska

261. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības “Pie Sarmām”, Kalētu pagasts, Priekules novads

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 30.maijā                                                                                                                                  

Nr.261           

          (protokols Nr.7,  7.punkts)

 

Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības “Pie Sarmām”, Kalētu pagasts,  Priekules novads

 

Ar 2019. gada 25. aprīļa Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr.211 pirmajā mutiskajā nomas tiesību izsolē ar augšupejošu soli nodota Priekules novada pašvaldībai piekrītoša zemes vienība “Pie Sarmām”, Kalētu pagastā, Priekules novadā 4,5 ha platībā, kadastra apzīmējums 6464 001 0362 (turpmāk – izsoles objekts), apstiprināta nomas tiesību izsoles objekta sākumcena un izsoles noteikumi. Izsoles sākumcena 69,00 EUR (sešdesmit deviņi euro un 00 centi) bez PVN par 1 ha gadā.

            2019. gada 15. maija izsolei saskaņā ar izsoles noteikumiem tika reģistrēti divi dalībnieki. Izsoles dalībnieks ar kārtas Nr.2, neieradās uz izsoli noteiktajā laikā, sazinoties ar dalībnieku, Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisija tika informēta par dalībnieka atteikšanos piedalīties izsolē.

Saskaņā ar izsoles noteikumiem, kas apstiprināti ar Priekules novada pašvaldības domes 25.04.2019. sēdes lēmumu Nr.211, prot.Nr.5 4.3.punktu, ja izsolei piesakās tikai viens izsoles dalībnieks, izsoli atzīst par notikušu. Iznomātājs ar izsoles dalībnieku slēdz nomas līgumu par nomas maksu, kas nav zemāka par iznomātāja noteikto izsoles sākuma nomas maksu.

 Saskaņā ar izsoles noteikumiem, dalībnieks ar kārtas Nr.1 – Kalētu pagasta zemnieku saimniecība “Ļaudupi”, reģ.Nr.42101025133, juridiskā adrese, “Karuļi”, Kalētu pagasts, Priekules novads, LV-3486, ieguva tiesības slēgt zemes vienības nomas līgumu par izsoles sākumcenu 69,00 EUR/ha (sešdesmit deviņi euro un 00 centi) bez PVN par vienu hektāru gadā.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2018. gada 01. jūlija noteikumiem Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” (turpmāk – MK  noteikumi Nr.350) 40.punktu, neapbūvēta zemesgabala nomas tiesību solīšanu rakstiskā vai mutiskā izsolē sāk no iznomātāja noteiktās izsoles sākuma nomas maksas (bet tā nedrīkst būt mazāka par šo noteikumu 5.punktā minēto) [..]

Pamatojoties uz MK noteikumu Nr.350 43.punktu, iznomātājs nomas līgumu slēdz ar pretendentu, kurš atbilst iznomātāja nosacījumiem un ir piedāvājis augstāko nomas maksu. Pretendents paraksta nomas līgumu vai rakstiski paziņo par atteikumu slēgt nomas līgumu ar iznomātāju saskaņotā saprātīgā termiņā, kas nav garāks par 15 darbdienām no nomas līguma projekta nosūtīšanas dienas. Ja iepriekš minētajā termiņā pretendents nomas līgumu neparaksta un neiesniedz attiecīgu atteikumu, uzskatāms, ka pretendents no nomas līguma slēgšanas ir atteicies.

Saskaņā ar izsoles noteikumu 5.2.punktu, izsoles rezultātus apstiprina Priekules novada pašvaldības dome, pirmajā domes sēdē no izsoles dienas, pieņemot lēmumu par izsoles rezultātu apstiprināšanu un zemes nomas līguma slēgšanu ar izsoles uzvarētāju un informē par to izsoles uzvarētāju (par informēšanu šā punkta izpratnē tiek uzskatīta arī lēmuma nosūtīšana) .

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2018. gada 01. jūlija noteikumiem Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 40.punktu un 43.punktu,  likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un 23.05.2019. Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR – 12 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.      Apstiprināt 2019. gada 15. maija Priekules novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības “Pie Sarmām” 4,5 ha platībā Kalētu pagastā, Priekules novadā, pirmās mutiskās izsoles rezultātus un protokolu.

2.      Noslēgt šā lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma nomas līgumu ar izsoles uzvarētāju par nomas maksu 69,00 EUR/ha (sešdesmit deviņi euro un 00 centi) bez PVN par 1 ha gadā.  

3.      Papildus nosolītajai nomas maksai nomniekam jāmaksā pievienotās vērtības nodoklis un nekustamā īpašuma nodoklis un citi ar nekustamo īpašumu saistītie maksājumi LR normatīvajos aktos paredzētajā apmērā un kārtībā.

4.      Uzdot Priekules novada pašvaldības Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai sagatavot šā lēmuma 2.punktā minēto līgumu. Par nomas līguma slēgšanas laiku un vietu izsoles uzvarētājam paziņot atsevišķi.

 

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams:

1. Kalētu pagasta z/s “Ļaudupi”, “Karuļi”, Kalētu pag., Priekules nov., LV-3484;

2. Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

3. Grāmatvedei G. Vaičekauskai.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V.Jablonska

 

 

262. Par nekustamā īpašuma Galvenā iela 25, Priekule, Priekules novads, nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 30.maijā                                                                                                                                  

Nr.262           

          (protokols Nr.7, 8 .punkts)

 

 

Par nekustamā īpašuma Galvenā iela 25, Priekule, Priekules novads, nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu

 

Ar 28.02.2019. Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr.90, protokols nr.2 nekustamais īpašums Galvenā iela 25, Priekule, Priekules novads, kadastra Nr. 6415 003 0032, tika nodots atsavināšanai.

Nekustamais īpašums Galvenā iela 25, kadastra Nr.6415 003 0032 – 2186 m2 platībā, Priekulē, Priekules novadā, pieder Priekules novada pašvaldībai, uz kuru īpašuma tiesības nostiprinātas Kurzemes rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā Priekules pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000527867.

Uz nekustamā īpašuma Galvenā iela 25, Priekule, Priekules novads atrodas dzīvojamā ēka, kūts un šķūnis, ar adresi Galvenā iela 25, Priekule, Priekules novads, kadastra nr. 6415 503 0007, reģistrētas Kurzemes rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Priekules pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000529620 uz Marka Savčuka, personas kods 200586-11911, vārda.

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk-PPMAL) 4.panta ceturtās daļas 3.punktu atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt zemesgrāmatā ierakstītas ēkas (būves) īpašnieks vai visi kopīpašnieki, ja viņi vēlas nopirkt zemesgabalu, uz kura atrodas ēka (būve).

Saskaņā ar PPMAL 37.panta pirmās daļas 4.punktu pārdot publiskas personas mantu par brīvu cenu var, ja nekustamo īpašumu iegūst šā likuma 4.panta ceturtajā daļā minētā persona. Šajā gadījumā pārdošanas cena ir vienāda ar nosacīto cenu.

Saskaņā ar PPMAL 1.pantu, nosacītā cena šā panta izpratnē ir nekustamā īpašuma vērtība, kas noteikta atbilstoši Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem īpašuma vērtēšanas standartiem [..] un 8.panta trešo daļu [..] mantas nosacīto cenu apstiprina institūcija (amatpersona), kura saskaņā ar šā panta pirmo un otro daļu organizē nekustamā īpašuma novērtēšanu.

          23.04.2019. sertificēts zemes vērtētājs SIA „Invest-Rīga-Liepāja”, reģ. Nr.42103024236, juridiskā adrese Graudu iela 27/29, Liepāja, noteicis, ka nekustamā īpašuma Galvenā ielā 25, Priekulē, Priekules novadā,  kadastra Nr. 6415 003 0032, tirgus vērtība uz 2019. gada 12.martu (apsekošanas datums) ir 1424,00 EUR (viens tūkstotis četri simti divdesmit četri euro un 00 centi).

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka dome var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu [..], Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 3.punktu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu, 1.pantu, 8.panta trešo daļu un Finanšu komitejas 23.05.2019. atzinumu, atklāti balsojot PAR – 12 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.      Apstiprināt Priekules novada pašvaldībai piederošānekustamā īpašuma Galvenā iela 25, Priekule, Priekules novads, kadastra numurs 6415 003 0032, nosacīto cenu 1424,00 EUR (viens tūkstotis četri simti divdesmit četri euro un 00 centi).

  1. Nosūtīt paziņojumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu pirmpirkuma tiesīgajai personai.
  2. Pirmpirkuma tiesību izmantošanas gadījumā, noslēgt pirkuma līgumu saskaņā ar šim lēmumam pievienoto pirkuma līguma projektu (pielikums).
  3. Noteikt, ka pirmpirkuma tiesīgajai personai paziņojumā par pirmpirkuma tiesību izmantošanu jāsniedz informācija par to, kādā kārtībā tā izmantos pirmpirkuma tiesības vai informāciju par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām.
  4. Noteikt, ka pirmpirkuma tiesību attiekšanās gadījumā ar pirmpirkuma tiesīgo personu turpināms nomas līgums par šā lēmuma 1.punktā minēto īpašumu atbilstoši nomas līgumā noteiktajam termiņam.

 

 

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams

- Priekules novada pašvaldības Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

- finanšu nodaļai;

- attīstības un plānošanas nodaļas vadītājai U.Ržepickai;      

- nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei;

XX

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V.Jablonska

 

PIELIKUMS

 

 

 

 

263. Par nekustamā īpašuma (zemes) “Rudeņi”, Virgas pag., Priekules nov., nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 30.maijā                                                                                                                                  

Nr.263           

          (protokols Nr.7,  9.punkts)

 

 

Par nekustamā īpašuma (zemes) “Rudeņi”, Virgas pag., Priekules nov., nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu

 

Izskatot jautājumu par nekustamā īpašuma (zemes) “Rudeņi”, Virgas pagastā, Priekules novadā, nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu  tika konstatēts, ka:

Ar Priekules novada pašvaldības domes 2019.gada 25.aprīļa sēdes lēmumu Nr.207, protokols Nr.5, tika nodots atsavināšanai nekustamais īpašums “Rudeņi” 1,30 ha platībā, kadastra Nr.6498 002 0140, Virgas pagastā. Atsavināšanas ierosinātājs- pirmtiesīgā persona.

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk-PPMAL) 37.panta pirmās daļas 4.punktu pārdot publiskas personas mantu par brīvu cenu var, ja nekustamo īpašumu iegūst šā likuma 4.panta ceturtajā daļā minētā persona. Šajā gadījumā pārdošanas cena ir vienāda ar nosacīto cenu.

Saskaņā ar PPMAL 1.pantu, nosacītā cena šā panta izpratnē ir nekustamā īpašuma vērtība, kas noteikta atbilstoši standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem (...) un 8.panta trešo daļu mantas nosacīto cenu apstiprina institūcija (amatpersona), kura saskaņā ar šā panta pirmo un otro daļu organizē nekustamā īpašuma novērtēšanu.

Sertificēts nekustamā īpašuma vērtētājs SIA „INTERBALTIJA”, reģ.Nr.40003518352, noteicis, ka nekustamā īpašuma tirgus vērtība uz 26.04.2019. ir 4200 EUR (četri tūkstoši divi simti eiro).

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka dome var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu (….),  Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 3.punktu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu un 23.05.2019. Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR – 12 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma (zemes) „Rudeņi”, Virgas pag., Priekules nov., kadastra Nr. 6498 002 0140, nosacīto cenu 4200 EUR (četri tūkstoši divi simti eiro).

2. Nosūtīt paziņojumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu pirmpirkuma tiesīgajai personai.

3.Pirmpirkuma tiesību izmantošanas gadījumā, noslēgt pirkuma līgumu saskaņā ar šim lēmumam pievienoto pirkuma līguma projektu (pielikums).

4. Noteikt, ka pirmpirkuma tiesīgajai personai paziņojumā par pirmpirkuma tiesību izmantošanu jāsniedz informācija par to, kādā kārtībā tā izmantos pirmpirkuma tiesības  vai informāciju par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams:

- Priekules novada pašvaldības Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

- finanšu nodaļai;       

- nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai;

XX

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V.Jablonska

 

PIELIKUMS

264. Par nekustamā īpašuma (dzīvokļa īpašuma) “Suvorovs-31”-6, Tadaiķi, Bunkas pagasts, Priekules nov., nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 30.maijā                                                                                                                                  

Nr.264           

          (protokols Nr.7,  10.punkts)

 

 

Par nekustamā īpašuma (dzīvokļa īpašuma) “Suvorovs-31”-6, Tadaiķi, Bunkas pagasts, Priekules nov., nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu

 

Izskatot jautājumu par nekustamā īpašuma (dzīvokļa īpašuma) “Suvorovs-31”-6, Tadaiķi, Bunkas pagasts, Priekules novadā, nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu  tika konstatēts, ka:

2018.gada 12.decembrī pašvaldībā tika saņemts dzīvokļa īrnieka iesniegums ar lūgumu atsavināt dzīvokli, par kuru ir noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums.

Priekules novada pašvaldības dome 2018.gada 27.decembrī ar lēmumu “Par pašvaldības dzīvokļa “Suvorovs 31”, Tadaiķi, Bunkas pagasts, Priekules novads, nodošanu atsavināšanai” (protokols Nr.16, 23.) nolēma sagatavot atsavināšanai izveidotus dzīvokļu īpašumus .

Nekustamais īpašums 2019. gada 18.februārī reģistrēts zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda Bunkas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000583304 6.

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk – PPMAL) 4.panta ceturtās daļas 5.punkts nosaka, ka  atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt īrnieks vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvojamo māju,  tās domājamo daļu vai dzīvokļa īpašumu šā likuma 45.pantā noteiktajā kārtībā.

PPMAL 45.panta trešā daļa nosaka, ka  atsavinot valsts vai pašvaldības īpašumā esošu viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu, par kuru lietošanu likumā "Par dzīvojamo telpu īri" noteiktajā kārtībā ir noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums, to vispirms rakstveidā piedāvā pirkt īrniekam un viņa ģimenes locekļiem.

Saskaņā ar PPMAL 37.panta pirmās daļas 4.punktu pārdot publiskas personas mantu par brīvu cenu var, ja nekustamo īpašumu iegūst šā likuma 4.panta ceturtajā daļā minētā persona. Šajā gadījumā pārdošanas cena ir vienāda ar nosacīto cenu.

Saskaņā ar PPMAL 1.pantu, nosacītā cena šā panta izpratnē ir nekustamā īpašuma vērtība, kas noteikta atbilstoši Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem [..] un 8.panta trešo daļu mantas nosacīto cenu apstiprina institūcija (amatpersona), kura saskaņā ar šā panta pirmo un otro daļu organizē nekustamā īpašuma novērtēšanu.

Sertificēts nekustamā īpašuma vērtētājs SIA „INVEST RĪGA LIEPĀJA”, reģ.Nr.42103024236, juridiskā adrese Graudu iela 27/29, Liepāja, noteicis, ka nekustamā īpašuma tirgus vērtība uz  07.03.2019. ir 1057,00 EUR (viens tūkstotis piecdesmit septiņi  euro un 00 centi).

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu,  Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 45.panta trešo daļu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu, 1.pantu, 8.panta trešo daļu un 23.05.2019. Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR – 12 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu (dzīvokļa īpašumu) “Suvorovs 31”-6, Tadaiķi, Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra Nr. 6446 900 0016.

2. Apstiprināt nekustamā īpašuma (dzīvokļa īpašuma) “Suvorovs 31”-6, Tadaiķi, Bunkas pagastā , Priekules novadā, kadastra Nr. 6446 900 0016, nosacīto cenu 1057,00 EUR (viens tūkstotis piecdesmit septiņi  euro un 00 centi).

 

3. Nosūtīt paziņojumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu pirmpirkuma tiesīgajai personai.

4. Pirmpirkuma tiesību izmantošanas gadījumā, noslēgt pirkuma līgumu saskaņā ar šim lēmumam pievienoto pirkuma līguma projektu (pielikums).

5. Noteikt, ka pirmpirkuma tiesīgajai personai paziņojumā par pirmpirkuma tiesību izmantošanu jāsniedz informācija par to, kādā kārtībā tā izmantos pirmpirkuma tiesības  vai informāciju par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām.

6. Noteikt, ka, apstiprinot pirmpirkuma tiesību izmantošanu, pirmpirkuma tiesīgai personai  pašvaldības Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai jāiesniedz pieteikumam pievienota īrnieka un viņa ģimenes locekļu noslēgta, notariāli apliecināta vienošanās par to, kurš vai kuri no viņiem iegūs īpašumā īrēto dzīvokļa īpašumu.

7. Noteikt, ka pirmpirkuma tiesību izmantošanas atteikuma gadījumā par turpmāku atsavināšanas procesa organizēšanu, lemj Priekules novada pašvaldības dome.

 

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams:

- Priekules novada pašvaldības Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

- finanšu nodaļai;

- XX

- attīstības un plānošanas nodaļas vadītājai Unai Ržepickai. 

- nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei;

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V.Jablonska

 

PIELIKUMS

 

 

265. Par nekustamā īpašuma (dzīvokļa īpašuma) “Suvorovs-31”-5, Tadaiķi, Bunkas pagasts, Priekules nov., nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu

 

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 30.maijā                                                                                                                                  

Nr.265           

          (protokols Nr.7,  11.punkts)

 

 

Par nekustamā īpašuma (dzīvokļa īpašuma) “Suvorovs-31”-5, Tadaiķi, Bunkas pagasts, Priekules nov., nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu

 

Izskatot jautājumu par nekustamā īpašuma (dzīvokļa īpašuma) “Suvorovs-31”-5, Tadaiķi, Bunkas pagasts, Priekules novadā, nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu  tika konstatēts, ka:

2018.gada 12.decembrī pašvaldībā tika saņemts dzīvokļa īrnieka iesniegums ar lūgumu atsavināt dzīvokli, par kuru ir noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums.

Priekules novada pašvaldības dome 2018.gada 27.decembrī ar lēmumu “Par pašvaldības dzīvokļa “Suvorovs 31”, Tadaiķi, Bunkas pagasts, Priekules novads, nodošanu atsavināšanai” (protokols Nr.16, 23.) nolēma sagatavot atsavināšanai izveidotus dzīvokļu īpašumus .

Nekustamais īpašums 2019. gada 18.februārī reģistrēts zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda Bunkas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000583304 5.

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk – PPMAL) 4.panta ceturtās daļas 5.punkts nosaka, ka  atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt īrnieks vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvojamo māju,  tās domājamo daļu vai dzīvokļa īpašumu šā likuma 45.pantā noteiktajā kārtībā.

PPMAL 45.panta trešā daļa nosaka, ka  atsavinot valsts vai pašvaldības īpašumā esošu viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu, par kuru lietošanu likumā "Par dzīvojamo telpu īri" noteiktajā kārtībā ir noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums, to vispirms rakstveidā piedāvā pirkt īrniekam un viņa ģimenes locekļiem.

Saskaņā ar PPMAL 37.panta pirmās daļas 4.punktu pārdot publiskas personas mantu par brīvu cenu var, ja nekustamo īpašumu iegūst šā likuma 4.panta ceturtajā daļā minētā persona. Šajā gadījumā pārdošanas cena ir vienāda ar nosacīto cenu.

Saskaņā ar PPMAL 1.pantu, nosacītā cena šā panta izpratnē ir nekustamā īpašuma vērtība, kas noteikta atbilstoši Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem [..] un 8.panta trešo daļu mantas nosacīto cenu apstiprina institūcija (amatpersona), kura saskaņā ar šā panta pirmo un otro daļu organizē nekustamā īpašuma novērtēšanu.

Sertificēts nekustamā īpašuma vērtētājs SIA „INVEST RĪGA LIEPĀJA”, reģ.Nr.42103024236, juridiskā adrese Graudu iela 27/29, Liepāja, noteicis, ka nekustamā īpašuma tirgus vērtība uz 7.03.2019. ir 1176,00 EUR (viens tūkstotis viens simts septiņdesmit seši  euro un 00 centi).

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu,  Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 45.panta trešo daļu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu, 1.pantu. 8.panta trešo daļu un 23.05.2019. Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR – 12 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu (dzīvokļa īpašumu) “Suvorovs 31”-5, Tadaiķi, Bunkas pagastā , Priekules novadā, kadastra Nr. 6446 900 0017.

2. Apstiprināt nekustamā īpašuma (dzīvokļa īpašuma) “Suvorovs 31”-5, Tadaiķi, Bunkas pagastā , Priekules novadā, kadastra Nr. 6446 900 0017, nosacīto cenu 1176,00 EUR (viens tūkstotis viens simts septiņdesmit seši  euro un 00 centi).

3. Nosūtīt paziņojumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu pirmpirkuma tiesīgajai personai.

4. Pirmpirkuma tiesību izmantošanas gadījumā, noslēgt pirkuma līgumu saskaņā ar šim lēmumam pievienoto pirkuma līguma projektu (pielikums).

5. Noteikt, ka pirmpirkuma tiesīgajai personai paziņojumā par pirmpirkuma tiesību izmantošanu jāsniedz informācija par to, kādā kārtībā tā izmantos pirmpirkuma tiesības  vai informāciju par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām.

6. Noteikt, ka, apstiprinot pirmpirkuma tiesību izmantošanu, pirmpirkuma tiesīgai personai  pašvaldības Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai jāiesniedz pieteikumam pievienota īrnieka un viņa ģimenes locekļu noslēgta, notariāli apliecināta vienošanās par to, kurš vai kuri no viņiem iegūs īpašumā īrēto dzīvokļa īpašumu.

7. Noteikt, ka pirmpirkuma tiesību izmantošanas atteikuma gadījumā par turpmāku atsavināšanas procesa organizēšanu, lemj Priekules novada pašvaldības dome.

 

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams:

- Priekules novada pašvaldības Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

-XX

- finanšu nodaļai;

- attīstības un plānošanas nodaļas vadītājai Unai Ržepickai. 

- nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei;

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V.Jablonska

 

PIELIKUMS

 

 

266. Par nekustamā īpašuma (dzīvokļa īpašuma) Liepājas iela 1-27, Priekule, Priekules nov., nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 30.maijā                                                                                                                                  

Nr.266           

          (protokols Nr.7, 12.punkts)

 

 

Par nekustamā īpašuma (dzīvokļa īpašuma) Liepājas iela 1-27, Priekule, Priekules nov., nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu

 

Izskatot jautājumu par nekustamā īpašuma (dzīvokļa īpašuma) Liepājas iela 1-27, Priekule, Priekules novadā, nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu  tika konstatēts, ka:

2018.gada 20.decembrī pašvaldībā tika saņemts dzīvokļa īrnieka iesniegums ar lūgumu atsavināt dzīvokli, par kuru ir noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums.

Priekules novada pašvaldības dome 2019.gada 31.janvārī ar lēmumu “Par dzīvokļa īpašuma izveidošanu dzīvoklim Nr. 27, dzīvojamā mājā Liepājas iela 1, Priekule, Priekules novads un reģistrēšanu zemesgrāmatā ” (protokols Nr.1, 20.) nolēma sagatavot atsavināšanai izveidotu dzīvokļa īpašumu .

Nekustamais īpašums 2019. gada 2.maijā reģistrēts zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda Priekules pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.82 27.

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk – PPMAL) 4.panta ceturtās daļas 5.punkts nosaka, ka  atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt īrnieks vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvojamo māju,  tās domājamo daļu vai dzīvokļa īpašumu šā likuma 45.pantā noteiktajā kārtībā.

PPMAL 45.panta trešā daļa nosaka, ka  atsavinot valsts vai pašvaldības īpašumā esošu viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu, par kuru lietošanu likumā "Par dzīvojamo telpu īri" noteiktajā kārtībā ir noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums, to vispirms rakstveidā piedāvā pirkt īrniekam un viņa ģimenes locekļiem.

Saskaņā ar PPMAL 37.panta pirmās daļas 4.punktu pārdot publiskas personas mantu par brīvu cenu var, ja nekustamo īpašumu iegūst šā likuma 4.panta ceturtajā daļā minētā persona. Šajā gadījumā pārdošanas cena ir vienāda ar nosacīto cenu.

Saskaņā ar PPMAL 1.pantu, nosacītā cena šā panta izpratnē ir nekustamā īpašuma vērtība, kas noteikta atbilstoši Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem [..] un 8.panta trešo daļu mantas nosacīto cenu apstiprina institūcija (amatpersona), kura saskaņā ar šā panta pirmo un otro daļu organizē nekustamā īpašuma novērtēšanu.

Sertificēts nekustamā īpašuma vērtētājs SIA „INVEST RĪGA LIEPĀJA”, reģ.Nr.42103024236, juridiskā adrese Graudu iela 27/29, Liepāja, noteicis, ka nekustamā īpašuma tirgus vērtība uz 12.03.2019. ir 2417,00 EUR (divi tūkstoši četri simti septiņpadsmit euro un 00 centi).

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 45.panta trešo daļu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu, 1.pantu, 8.panta trešo daļu un 23.05.2019. Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR – 12 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu (dzīvokļa īpašumu) Liepājas ielā 1-27, Priekulē, Priekules novadā, kadastra Nr.6415 900 0356

2. Apstiprināt nekustamā īpašuma (dzīvokļa īpašuma) Liepājas ielā 1-27, Priekulē, Priekules novadā,  kadastra Nr. 6415 900 0356, nosacīto cenu 2417,00 EUR (divi tūkstoši četri simti septiņpadsmit euro un 00 centi).

3. Nosūtīt paziņojumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu pirmpirkuma tiesīgajai personai.

4. Pirmpirkuma tiesību izmantošanas gadījumā, noslēgt pirkuma līgumu saskaņā ar šim lēmumam pievienoto pirkuma līguma projektu (pielikums).

5. Noteikt, ka pirmpirkuma tiesīgajai personai paziņojumā par pirmpirkuma tiesību izmantošanu jāsniedz informācija par to, kādā kārtībā tā izmantos pirmpirkuma tiesības  vai informāciju par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām.

6. Noteikt, ka, apstiprinot pirmpirkuma tiesību izmantošanu, pirmpirkuma tiesīgai personai  pašvaldības Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai jāiesniedz pieteikumam pievienota īrnieka un viņa ģimenes locekļu noslēgta, notariāli apliecināta vienošanās par to, kurš vai kuri no viņiem iegūs īpašumā īrēto dzīvokļa īpašumu.

7. Noteikt, ka pirmpirkuma tiesību izmantošanas atteikuma gadījumā par turpmāku atsavināšanas procesa organizēšanu, lemj Priekules novada pašvaldības dome.

 

 

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams:

- Priekules novada pašvaldības Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

- Valei Rozentālei , Liepājas iela 1-27, Priekule, Priekules nov.;

- finanšu nodaļai;

- attīstības un plānošanas nodaļas vadītājai Unai Ržepickai. 

- nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei;

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V.Jablonska

 

PIELIKUMS

 

 

275. Par atbalsta sniegšanu izglītības sasniegumu veicināšanai un dalībai Internacionālā pasaules ģeogrāfijas olimpiādē Honkongā (Ķīnā) no 2019.gada 29.jūlija līdz 5.augustam

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 30.maijā                                                                                                                                   

Nr.275           

          (protokols Nr.7,  21.punkts)

 

Par atbalsta sniegšanu izglītības sasniegumu veicināšanai un dalībai Internacionālā pasaules ģeogrāfijas olimpiādē Honkongā (Ķīnā) no 2019.gada 29.jūlija līdz 5.augustam

 

2019.gada 7.maijā Priekules novada pašvaldībā saņemts Priekules vidusskolas direktores Irinas Tiesneses pieteikums pašvaldības atbalsta saņemšanai 11.klases skolnieces XX dalībai Baltijas reģiona ģeogrāfijas olimpiādē Kaļiņingradā un Internacionālā pasaules ģeogrāfijas olimpiādē Honkongā.

Nepieciešamā atbalsta summa EUR 915.-

 

XX sasniegumi 2018./19.mācību gadā mācību priekšmetu olimpiādēs valstī:

Valsts bioloģijas 41. olimpiāde – 3.vieta

Valsts ģeogrāfijas 36. olimpiāde – 1.vieta

Valsts latviešu valodas 45. olimpiāde - dalība

 

Izskatot pieteikumu Priekules novada pašvaldības dome konstatē:

- Iesniedzējs atbilst 2013.gada 31.janvāra saistošo noteikumu Nr.2 “’Par atbalsta sniegšanu izglītības, mūzikas, mākslas un sporta sasniegumu veicināšanai Priekules novadā” (turpmāk – saistošie noteikumi) 2.1.punktā noteiktajai pretendentu kategorijai;

 - Iesniegumam pievienoti Valsts olimpiāžu protokoli un diplomi par sasniegumiem;

 - Iesniegumā lūgtais finansējuma atbalsta apmērs pārsniedz  2013.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2 „Par atbalsta sniegšanu izglītības, mūzikas, mākslas un sporta sasniegumu veicināšanai Priekules novadā” 6.1.punktā noteiktajam finansiālā atbalsta maksimālajam apmēram  EUR 426,86 gadā vienai personai, ja tai pēdējā gada laikā bijuši panākumi valsts nozīmes sacensībās, konkursos, olimpiādēs – iegūtas no 1. līdz 3.vietai;

 

Pamatojoties uz Priekules novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.2 “Par atbalsta sniegšanu izglītības, mūzikas, mākslas un sporta sasniegumu veicināšanai Priekules novadā” 10.punktu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR – 12 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.      Piešķirt atbalstu Priekules vidusskolas skolniecei XX dalībai Baltijas reģiona ģeogrāfijas olimpiādē Kaļiņingradā (Krievijā) un Internacionālā pasaules ģeogrāfijas olimpiādē Honkongā (Ķīnā) EUR 915.- apmērā, izmaksājot:

 

1.1.    EUR 426,86.- saskaņā ar 2013.gada 31.janvāra saistošiem noteikumiem Nr.2 “’Par atbalsta sniegšanu izglītības, mūzikas, mākslas un sporta sasniegumu veicināšanai Priekules novadā”;

1.2.    EUR 488,14. no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem.

 

2.      Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi.

3.      Par lēmuma izpildi atbildīga Finanšu nodaļa.

 

 

Lēmums elektroniski nosūtāms- Priekules vidusskolai, finanšu nodaļas vadītājai, izglītības vadītājai.

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                         V.Jablonska

 

276. Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības domes 2018.gada 22.februāra lēmumā Nr.88 “Par Kurzemes plānošanas reģiona projekta “Kurzeme visiem’’ ietvaros izstrādātā deinstitucionalizācijas plāna saskaņošanu””

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 30.maijā                                                                                                                                  

Nr.276           

          (protokols Nr.7,  22.punkts)

 

          Priekules novada pašvaldības dome 2018.gada 29.novembrī nolēma (protokols Nr.15, lēmums Nr.552) izdarīt grozījumus Priekules novada pašvaldības domes 2018.gada 22.februāra lēmuma Nr.88 “Par Kurzemes plānošanas reģiona projekta “Kurzeme visiem” ietvaros izstrādātā deinstitucionalizācijas plāna saskaņošanu” 1.punktā, izsakot to šādā redakcijā: “Saskaņot Kurzemes plānošanas reģiona projekta “Kurzeme visiem” ietvaros izstrādāto deinstitucionalizācijas plānu (turpmāk KPR DI) ar tā pielikumiem un tajā iekļautajiem risinājumiem sabiedrībā balstīto sociālo pakalpojumu sniedzēju infrastruktūras izveidei, nosakot adresi Priekules novads, Priekule, Ķieģeļu iela 7.” un lūgt Kurzemes plānošanas reģionu izdarīt attiecīgus grozījumus Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plānā.

          Priekules novada sociālajā dienestā 2019.gada 16.maijā reģistrēta Kurzemes plānošanas reģiona e-pasta vēstule ar informāciju, ka  grozījumi KPR DI plānā ir precizēšanā, jo Sociālo pakalpojumu attīstības padome ir pieprasījusi papildu informāciju. Priekules novada pašvaldībai nepieciešams tehniski precizēt iepriekš pieņemto lēmumu, norādot tajā izveidojamo pakalpojuma vietu skaitu. Saskaņā ar KPR DI plānu izveidojamo pakalpojuma vietu skaits dienas aprūpes centram ir 10 un specializētajai darbnīcai – 10.

Atklāti balsojot PAR – 12 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.      Izdarīt grozījumus Priekules novada pašvaldības domes 2018.gada 22.februāra lēmuma Nr.88 “Par Kurzemes plānošanas reģiona projekta “Kurzeme visiem” ietvaros izstrādātā deinstitucionalizācijas plāna saskaņošanu” 1.punktā, izsakot to šādā redakcijā:

“1.Saskaņot Kurzemes plānošanas reģiona projekta ‘’Kurzeme visiem’’ ietvaros izstrādāto deinstitucionalizācijas plānu (turpmāk KPR DI) ar tā pielikumiem un tajā iekļautajiem risinājumiem sabiedrībā balstīto sociālo pakalpojumu sniedzēju infrastruktūras izveidei, nosakot adresi Priekules novads, Priekule, Ķieģeļu iela 7, izveidojamo pakalpojuma vietu skaits - dienas aprūpes centrs (bez atbalsta aprūpē) – 10 vietas, specializētā darbnīca – 10 vietas”.

2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Lēmums nosūtāms:

Kurzemes plānošanas reģionam, Priekules novada sociālajam dienestam, Priekules novada pašvaldības attīstības plānošanas nodaļai, Priekules novada pašvaldības finanšu nodaļai.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V.Jablonska

272. Par līdzfinansējuma nodrošināšanu projekta “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Priekules novadā” īstenošanai

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 30.maijā                                                                                                                                  

Nr.272           

          (protokols Nr.7, 23 .punkts)

 

 

Par līdzfinansējuma nodrošināšanu projekta “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Priekules novadā” īstenošanai

 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2016.gada 20.decembra noteikumu Nr.871 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1.pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” pirmās un otrās projektu iesniegumu  atlases kārtas īstenošanas noteikumi” 22.punktu un 25.1.apakšpunktu, kā arī ņemot vērā 25.2.apakšpunktā noteikto, Centrālā finanšu un līgumu aģentūra kā sadarbības iestāde 2018.gada 12.oktobrī uzaicinājusi (vēstule Nr.39-2-60/12789) Priekules novada pašvaldību sagatavot un iesniegt otrajā atlases kārtā Eiropas Reģionālā attīstības fonda (turpmāk- ERAF) projekta iesniegumu. 

            Ir sagatavots projekta “Pakalpojumu infrastruktūras izveide deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Priekules novadā” iesniegums.

Atbilstoši Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plānā noteiktajam projekta mērķis ir izveidot dienas aprūpes centru (bez atbalsta aprūpē) un specializēto darbnīcu sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanai pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem.

 

Projekta plānotās kopējās izmaksas ar PVN                                   EUR  207255,00

            t.sk.     ERAF                                                                          EUR    164435,90

Valsts budžeta dotācija pašvaldībām                          EUR    9326,47

                        Priekules novada pašvaldības finansējums                 EUR    21761,78

Cits publiskais finansējums                                         EUR    11730,85

 

Atklāti balsojot PAR – 12 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Izveidot Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plānā paredzēto infrastruktūru sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanai pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, īstenojot projektu "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Priekules novadā".

2. Apstiprināt projekta izmaksas:

 

Projekta plānotās kopējās izmaksas ar PVN                                   EUR  207255,00

            t.sk.     ERAF                                                                          EUR    164435,90

Valsts budžeta dotācija pašvaldībām                          EUR    9326,47

                        Priekules novada pašvaldības finansējums                 EUR    21761,78

Cits publiskais finansējums                                         EUR    11730,85.

 

 

3. Priekules novada pašvaldības finansējumu nodrošināt, ņemot aizņēmumu Valsts kasē.

 

4. Par projekta vadītāju apstiprināt Priekules novada sociālā dienesta vadītāju Andru Valuži.

 

 

Lēmums nosūtams – Sociālā dienesta vadītājai, Attīstības plānošanas nodaļas vadītājai un Finanšu nodaļai.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                  V.Jablonska

282. Par izbraukuma tirdzniecību Priekules pilsētā, Priekules, Virgas, Bunkas , Kalētu pagastos Priekules novadā

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 30.maijā                                                                                                                                  

Nr.282           

          (protokols Nr.7, 28.punkts)

 

 

Par izbraukuma tirdzniecību Priekules pilsētā, Priekules, Virgas,  Bunkas , Kalētu pagastos  Priekules novadā

 

            Izskata SIA „CP-23” reģ.nr.421003008439, valdes locekles XX iesniegumu (reģ.Nr. 2.1.4/19/859 - S  no 20.04.2019.), kurā  lūdz atļauju autoveikala tirdzniecībai ar pārtikas un nepārtikas precēm, alkoholiskiem dzērieniem, tabakas izstrādājumiem ar automašīnu VW Transporter, reģ .nr.KP 7911.

 

Priekules pilsētas teritorijā trešdienās Parka ielā  no plkst.11.00 – 11.40.

             Virgas pagasta teritorijā trešdienās  pie mājām “Smilgas” no plkst.11.50 – 12.10, “Kraujas” no plkst.12.15 – 12.30, “Rūķīši” no plkst.12.35 – 12.45, “ Rožlejas” no plkst.12.50 – 13.10,” Ziediņi” no plkst.13.20 – 13.35

Purmsātos -  ceturtdienās no plkst.10.30 – 11.30, pie mājām “ Ukstiņi” no plkst.11.45 – 12.00.

             Priekules pagasta teritorijā  otrdienās  pie daudzdzīvokļu mājas “Altajs” no plkst.10.30 – 10.50, pie daudzdzīvokļu mājas “Audari” no plkst.11.00 – 11.40, Kalnenieku ciemā Nākotnes ielā 10 – 1 no plkst. 12.00 – 13.00.Pie mājām “ Staņukrogs” no plkst.15.30 – 15.50.

     

             Bunkas pagasta teritorijā Tadaiķu ciemā  trešdienās  pie ēkas “Tēva nams” no plkst.14.30 – 15.30.

             Kalētu pagasta teritorijā ceturtdienās  Kalētos pie pasta ēkas no plkst.12.10 – 12.30, Ozolu ciemā   no plkst.12.40 – 13.30.

 

 Pamatojoties uz likuma “ Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 11.punktu kā pašvaldības funkcija ir izsniegt atļaujas un licences komercdarbībai, ja tas paredzēts likumos, kā arī uz 12.05.2010. MK Noteikumiem Nr.440 ”Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību un tirdzniecības organizēšanas kārtību”, atklāti balsojot PAR – 12 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 

1. Atļaut SIA „CP - 23” reģ.nr.421003008439, tirdzniecību ar pārvietojamo mazumtirdzniecības punktu ar pārtikas un nepārtikas precēm, alkoholiskiem dzērieniem, tabakas izstrādājumiem ar automašīnu VW Transporter, reģ .nr.KP7911, līdz 2020.gada 1.jūnijam.

 

             1.1.Priekules pilsētas teritorijā trešdienās Parka ielā  no plkst.11.00 – 11.40.

 

             1.2.  Virgas pagasta teritorijā trešdienās  pie mājām “Smilgas” no plkst.11.50 – 12.10, “Kraujas” no plkst.12.15 – 12.30, “Rūķīši” no plkst.12.35 – 12.45, “ Rožlejas” no plkst.12.50 – 13.10,” Ziediņi” no plkst.13.20 – 13.35

Purmsātos -  ceturtdienās no plkst.10.30 – 11.30, pie mājām “ Ukstiņi” no plkst.11.45 – 12.00.

              1.3. Priekules pagasta teritorijā otrdienās pie daudzdzīvokļu mājas “Altajs” no plkst.10.30 – 10.50, pie daudzdzīvokļu mājas “Audari” no plkst.11.00 – 11.40, Kalnenieku ciemā Nākotnes ielā 10 – 1 no plkst. 12.00 – 13.00.Pie mājām “ Staņukrogs” no plkst.15.30 – 15.50.

     

              1.4.   Bunkas pagasta teritorijā Tadaiķu ciemā  trešdienās  pie ēkas “Tēva nams” no plkst.14.30 – 15.30.

              1.5.  Kalētu pagasta teritorijā ceturtdienās  Kalētos pie pasta ēkas no plkst.12.10 – 12.30, Ozolu ciemā   no plkst.12.40 – 13.30.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V.Jablonska

 

302. Par aizņēmumu projekta “Priekules vidusskolas ieejas portāla un ārējo kāpņu atjaunošana Aizputes ielā 1, Priekulē, Priekules novadā” apstiprināšanu un realizāciju 2019.gadā.

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 30.maijā                                                                                                                                  

Nr.302           

          (protokols Nr.7,  48.punkts)

Par aizņēmumu projekta Priekules vidusskolas ieejas portāla un ārējo kāpņu atjaunošana Aizputes ielā 1, Priekulē, Priekules novadā” apstiprināšanu un realizāciju 2019.gadā.

            Pamatojoties uz 2019. gada 28. maija iepirkuma komisijas sēdes protokola Nr. 2.41-1/19/19-3, ir noslēdzies iepirkuma konkurss projektā “Priekules vidusskolas ieejas portāla un ārējo kāpņu atjaunošana Aizputes ielā 1, Priekulē, Priekules novadā”.

            Pēc iepirkuma konkursa noslēgšanās līguma slēgšanas tiesības iepirkumā „Priekules vidusskolas ieejas portāla un ārējo kāpņu atjaunošana Aizputes ielā 1, Priekulē, Priekules novadā” piešķirtas pretendentam SIA “Skorpions VS” (reģ. Nr. 48503007289 par līgumcenu 107 986,91 EUR bez PVN, jo tā piedāvājums atbilst visām nolikumā izvirzītajām prasībām un ir ar viszemāko piedāvāto līgumcenu.

No pašvaldības budžeta paredzēts līdzfinansējums 25% apmērā 26 996.73 EUR.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1. punktu un likuma „Par pašvaldību budžetiem” 21.punktu, atklāti balsojot PAR – 12 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  1 deputāts (Inese Meļķe); Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

Atbalstīt projekta “Priekules vidusskolas ieejas portāla un ārējo kāpņu atjaunošana Aizputes ielā 1, Priekulē, Priekules novadā” (iepirkuma identifikācijas Nr.PNP2019/19) realizāciju 2019.gadā.

1.                       Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei atļauju 2019.gadā Priekules novada pašvaldībai ņemt ilgtermiņa aizņēmumu 80 990.18 EUR (astoņdesmit tūkstoši deviņi simti deviņdesmit euro 18 centi) Valsts Kasē uz  25 gadiem ar Valsts kases noteikto gada procentu likmi.

2.                       Aizņēmuma pamatsummas atmaksu veikt saskaņā ar kredīta atmaksas grafiku.

3.                       Aizņēmumu garantēt ar Priekules novada pašvaldības budžetu.

4.                       Aizņēmumu sākt atmaksāt ar 2021. gada jūliju.

5.                       Uzdot Finanšu nodaļai sagatavot dokumentus atbilstoši MK 2008.gada 25.marta noteikumiem Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” iesniegšanai Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei.

Lēmums nosūtāms: Finanšu nodaļai

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                           V.Jablonska