PERSONAS INFORMĒŠANA PAR DATU APSTRĀDI APLIECĪBAS JAUTĀJUMOS

Pārzinis personas datu apstrādei: Priekules novada dome, adrese: Saules iela 1, Priekule, LV-3434, tālrunis: 63461006, elektroniskā pasta adrese: dome@priekulesnovads.lv.

Personas datu aizsardzības speciālists: Jānis Hermanis, adrese: Saules iela 1, Priekule, LV-3434, tālrunis: 20211325, elektroniskā pasta adrese: gdpr@sits.lv.

Personas datu (vārds, uzvārds, personas kods, kontaktinformācija, bērna fotogrāfija, informācija no bērna izglītības iestādes, lēmumā par bērna ārpusģimenes aprūpi esošā informācija) apstrādes mērķis: iesnieguma par apliecības sociālo garantiju nodrošināšanai izskatīšanas, sagatavošanas un attiecīgās apliecības izsniegšanas procesa nodrošināšanai.

Tiesiskais pamats Jūsu personas datu apstrādei: Jūsu attiecīgs iesniegums un pārzinim tiesību aktos noteikto juridisko pienākumu izpilde (saskaņā ar Bāriņtiesu likumu (4., 16.,17. un 38.pants), Bērnu tiesību aizsardzības likumu, Ministru kabineta 2005.gada 15.novembra noteikumi Nr.857 “Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās”(7.-20.punkts)).

Personas datu saņēmēji: Bērna izglītības iestāde, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija, Tiesībsarga birojs (lietas pārbaudes veikšana), personas un iestādes, kurām tiks nosūtīts pārziņa pieprasījums par informācijas sniegšanu (piem., citas pašvaldības bāriņtiesa, tiks nodoti tikai tādi dati, kuri nepieciešami informācijas pieprasījuma izpildei).

Informējam, ka Jums kā datu subjektam ir tiesības: Pieprasīt pārzinim izsniegt Jūsu kā datu subjekta apstrādātos personas datus, kuri ir pārziņa rīcībā, lūgt neprecīzo personas datu labošanu, iesniedzot pamatojumu Jūsu lūgumam. Tāpat likumā noteiktajos gadījumos Jums ir tiesības iesniegt sūdzību par nelikumīgu Jūsu personas datu apstrādi uzraudzības iestādē (Datu valsts inspekcijā).