DECENTRALIZĒTO KANALIZĀCIJAS SISTĒMU REĢISTRĒŠANA PRIEKULES NOVADĀ

SIA “Priekules nami” nodrošina  Priekules  novada decentralizēto kanalizācijas sistēmas reģistra uzturēšanu un atgādina, ka decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašniekiem, kuri nav veikuši reģistrāciju, ir jāveic minētas sistēmas pirmreizējā reģistrācija.

PRASĪBA ATTIECAS UZ PILSĒTAS UN PAGASTU CIEMU TERITORIJĀM.

Lai reģistrētu decentralizēto kanalizācijas sistēmu, ir jāiesniedz iesniegums / reģistrācijas veidlapa (pieejams ŠEIT).

Pieteikumā jāsniedz ziņas par:

  • mājoklī deklarēto iedzīvotāju skaitu,
  • esošo vai prognozējamo ūdens patēriņu mēnesī,
  • izvedamo notekūdeņu apjomu mēnesī,
  • decentralizētās kanalizācijas sistēmas veidu, par to, kā īpašumā tiek nodrošināta notekūdeņu apsaimniekošana u.c.

 

SIA “Priekules nami” nodrošina  Priekules  novada decentralizēto kanalizācijas sistēmas reģistra uzturēšanu un atgādina, ka decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašniekiem, kuri nav veikuši reģistrāciju, ir jāveic minētas sistēmas pirmreizējā reģistrācija.

Lai reģistrētu decentralizēto kanalizācijas sistēmu, ir jāiesniedz iesniegums / reģistrācijas veidlapa (pieejams ŠEIT).

Pieteikumā jāsniedz ziņas par:

  • mājoklī deklarēto iedzīvotāju skaitu,
  • esošo vai prognozējamo ūdens patēriņu mēnesī,
  • izvedamo notekūdeņu apjomu mēnesī,
  • decentralizētās kanalizācijas sistēmas veidu, par to, kā īpašumā tiek nodrošināta notekūdeņu apsaimniekošana u.c.

Iesniegumu var iesniegt, nosūtot pa pastu (adrese - Ķieģeļu iela 2a, Priekule, LV-3434) vai elektroniski uz e-pastu priekulesnami@inbox.lv, ja tas sagatavots saskaņā ar normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu. Iesniegumam jāpievieno īpašuma piederību apliecinošs dokuments. Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar SIA “Priekules nami” tehnisko direktoru pa tālruni  27068302.

Neiekļaušanās pašvaldības organizētajā decentralizētās kanalizācijas sistēmas uzskaitē tiks kvalificēta kā administratīvs pārkāpums.

2019.gada 19.martā  ir stājušies spēkā saistošo noteikumu Nr.1/19 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Priekules novadā” (pieejami ŠEIT), kas paredz decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrēšanas kārtību novada iedzīvotājiem, kuru īpašums nav pieslēgts centralizētai kanalizācijas sistēmai.

Sākot ar 2020.gada 28.februāri, asenizācijas pakalpojumus Priekules novadā drīkst veikt tikai reģistrēti komersanti. Priekules novadā asenizācijas vai decentralizēto kanalizācijas sistēmu apkopi veic SIA “Priekules nami”. 

Tiem iedzīvotājiem, kas jau iesnieguši pieteikumu decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijai, adresējot to SIA ''Priekules nami'', otrreiz pieteikums nav jāraksta. 

 

Priekules pilsētas un novada ciemu robežu kartes