26.09.2019. domes sēde (protokols Nr.13)

26.09.2019. domes sēdes audioieraksts
26.09.2019. domes sēdes protokols Nr. 13
486. Par noteikumu “Par Priekules novada pašvaldības grāmatvedības uzskaites kārtību” apstiprināšanu

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 26.septembrī                                                                                                                           

Nr.486           

          (protokols Nr.13, 1 .punkts)

 

Par noteikumu “Par Priekules novada pašvaldības grāmatvedības uzskaites kārtību” apstiprināšanu

Sakarā ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 87 “Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs” spēkā stāšanos 2019. gada 01. janvārī, un Ministru kabineta noteikumu Nr. 1486 “Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” spēka zaudēšanu 2018. gada 31. decembrī, ir veikta noteikumu “Par Priekules novada pašvaldības grāmatvedības uzskaites kārtību” aktualizācija atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem.

Pamatojoties uz iepriekš minēto un likuma “Par pašvaldībām” 41. panta 2. punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.      Apstiprināt noteikumu “Par Priekules novada pašvaldības grāmatvedības uzskaites kārtību” jauno redakciju.

2.      Pēc to apstiprināšanas, veikt noteikumu publicēšanu novada mājas lapā.

3.      Atzīt par spēku zaudējušiem 2015. gada 29. oktobra sēdē apstiprinātos Priekules novada pašvaldības noteikumus „Par Priekules novada pašvaldības grāmatvedības uzskaites kārtību” (protokols Nr. 15, 2.§).

 

Pielikumā:

1)      noteikumi “Par Priekules novada pašvaldības grāmatvedības uzskaites kārtību” uz 49 lp;

2)      1.pielikums  “Kontu plāns” uz 23 lp;

3)      2.pielikums “Pamatlīdzekļu kategorijas, grupas un apakšgrupas nolietojuma normu noteikšanai” uz 2 lp;

4)      3.pielikums  “Attaisnojuma dokumentu veidlapu paraugi” uz 27 lp.

 

Lēmums nosūtāms: Finanšu nodaļai, Sabiedrisko attiecību speciālistei,

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V. Jablonska

 

 

 

Par Priekules novada pašvaldības grāmatvedības uzskaites kārtību

1. Pielikums - KONTU PLĀNS

2. Pielikums - Pamatlīdzekļu kategorijas, grupas un apakšgrupas nolietojuma normu noteikšanai

3. Pielikums - ATTAISNOJUMA DOKUMENTU VEIDLAPU PARAUGI

 

 

 

 

 

487. Par Priekules novada pašvaldības amatu un amatalgu saraksta 2019. gadam grozījumiem

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 26.septembrī                                                                                                                           

Nr.487           

          (protokols Nr.13, 2 .punkts)

 

Par Priekules novada pašvaldības amatu un amatalgu saraksta 2019. gadam grozījumiem

 

Sakarā ar 2019./2020. gada apkures sezonas tuvošanos un bažām, ka apkures pakalpojumu nenodrošinās SIA “Priekules Siltumtīkli”, tiek plānots, ka apkure pašvaldības administrācijas ēkā, sociālā atbalsta centrā un Priekules kultūras namā tiks nodrošināta no pašvaldības administrācijas katlu mājas. Priekules vidusskolu un Priekules daudzfunkcionālo sporta halli ar apkuri nodrošinās no Priekules vidusskolas katlu mājas. Tādēļ nepieciešams amatu un amatalgu sarakstā atjaunot amata vietas “Katlu kurinātājs”.

Gadījumā, ja apkure būs jāveic saviem spēkiem, tad lai segtu papildus atlīdzības izmaksas pašvaldības administrācijas katlu mājas kurinātājiem, papildus nepieciešams finansējums atalgojumam 3192EUR un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 769EUR apmērā. Kopsummā 3961EUR. Amatu un amatalgu saraksta grozījumus skatīt 1. pielikumā.

 Lai segtu papildus atlīdzības izmaksas Priekules vidusskolas katlu mājas kurinātājiem, papildus nepieciešams finansējums atalgojumam 2736EUR un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 659EUR apmērā. Kopsummā 3395EUR. Amatu un amatalgu saraksta grozījumus skatīt 2. pielikumā.

Nepieciešamības gadījumā līdzekļi atalgojuma izdevumu segšanai tiks nodrošināti no ieņēmumiem no Priekules pilsētas nekustamā īpašuma realizācijas.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 1.punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

Apstiprināt grozījumus Priekules novada pašvaldības amatu un amatalgu sarakstā 2019. gadam.

1.      Gadījumā, ja apkures pakalpojumu nenodrošinās SIA “Priekules Siltumtīkli”, tad  līdzekļus atalgojuma izdevumu segšanai nodrošināt no ieņēmumiem no Priekules pilsētas nekustamā īpašuma realizācijas.

2.      Grozījumi stājas spēkā ar 2019. gada 1. oktobri.

 

Lēmums nosūtāms: Dokumentu pārvaldības nodaļai, Personāla vadības speciālistei, Finanšu nodaļai

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V.Jablonska

 

 

1. Pielikums - Priekules novada pašvaldības amatu un amatalgu saraksts 2019.gadam

2. Pielikums - Priekules novada pašvaldības amatu un amatalgu saraksts 2019.gadam

 

 

 

488. Par grozījumiem 2017. gada 26. janvāra Priekules novada domes lēmumā Nr.1 “Par pašvaldības dzīvojamo māju īres un apsaimniekošanas maksas noteikšanu Bunkas, Gramzdas, Kalētu, Priekules un Virgas pagastos”

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 26.septembrī                                                                                                                           

Nr.488           

          (protokols Nr.13,  3.punkts)

 

Par grozījumiem 2017. gada 26. janvāra Priekules novada domes lēmumā Nr.1 “Par pašvaldības dzīvojamo māju īres un apsaimniekošanas maksas noteikšanu Bunkas, Gramzdas, Kalētu, Priekules un Virgas pagastos”

 

2019. gada 12. septembrī saņemts iesniegums no Virgas pagasta pārvaldes vadītājas Daigas Egles, kurā norāda, ka saņēmusi no dzīvojamās mājas “Gaismas”, Virgas pagastā, iedzīvotājiem piekrišanas par apsaimniekošanas maksas paaugstināšanu no 0,24eur/m2 (bez PVN) uz 0,30 eur/m2 (bez PVN). Maksas paaugstināšana nepieciešama sakarā ar nepieciešamajiem ieguldījumiem dzīvojamās mājas turpmākajā apsaimniekošanā.

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 14.punkta b apakšpunktu un likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 11.pantu,  atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Apstiprināt grozījumus 2017. gada 26. janvāra lēmumā Nr. 1 “Par pašvaldības dzīvojamo māju īres un apsaimniekošanas maksas noteikšanu Bunkas, Gramzdas, Kalētu, Priekules un Virgas pagastos”.

2.      Noteikt apsaimniekošanas maksu Virgas pagasta daudzdzīvokļu mājā “Gaismas” 0,30eur/m2 (bez PVN).

3.      Lēmums stājas spēkā ar 2019. gada 1. oktobri.

 

 

 

Lēmums izsūtāms: Virgas pagasta pārvaldes vadītājai, SIA “Priekules nami”,  juristei I. Avotiņai, Finanšu nodaļai

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V.Jablonska

 

 

489. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Kāļi”, Priekules pagasts, Priekules novads

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 26.septembrī                                                                                                                           

Nr.489           

          (protokols Nr.13,  4.punkts)

 

Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Kāļi”, Priekules pagasts,  Priekules novads

 

Ar 2018. gada 29. novembra Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr.557 nekustamais īpašums nodots atsavināšanai

Ar 2019. gada 27. jūnija Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr.314 apstiprināti pirmās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli izsoles noteikumi un nosacītā cena 8021,00 EUR (astoņi tūkstoši divdesmit viens euro un 00 centi).

Paziņojums par izsoli publicēts Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 11.panta noteiktajā kārtībā.

Izsolei pieteicās un saskaņā ar izsoles noteikumiem tika reģistrēts viens dalībnieks Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jaunie Akmentiņi”, juridiskā adrese “Akmentiņi”, Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads,  LV-3435, kuru pārstāv valdes priekšsēdētājs ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi XX un, kurš saskaņā ar izsoles noteikumiem ieguva tiesības slēgt nekustamā īpašuma pirkuma līgumu par izsoles sākumcenu 8021,00 EUR (astoņi tūkstoši divdesmit viens euro un 00 centi).

Izsoles noteikumu 4.4. punkts paredz, ka ja izsolei reģistrējies un uz izsoli ieradies tikai viens dalībnieks, tad izsoli nerīko, pirkuma līgums tiek slēgts saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Izsoles noteikumu 6.1. punkts paredz, ka nosolītājam sava piedāvātā augstākā summa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājuma naudu, jāsamaksā par nosolīto nekustamo īpašumu 3 (trīs) mēnešu laikā no izsoles rezultātu apstiprināšanas dienas, ja ar Priekules novada pašvaldības domes lēmumu nav noteikts cits termiņš.

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu institūcija, kas organizē mantas atsavināšanu (9.pants), izsoles rezultātus apstiprina ne vēlāk kā 30 dienu laikā.

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 36.panta pirmo daļu, publiskas personas mantas nosolītājs trīsdesmit dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas paraksta pirkuma līgumu.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, 36.panta pirmo daļu, „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Apstiprināt 2019. gada 11. septembra Priekules novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Kāļi”, Priekules pagastā, Priekules novadā, pirmās mutiskās izsoles rezultātus un izsoles protokolu.

2. Noslēgt šā lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma pirkuma līgumu ar īpašuma ieguvēju par pirkuma līguma cenu 8021,00 EUR (astoņi tūkstoši divdesmit viens euro un 00 centi).

3. Uzdot Priekules novada pašvaldības Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai sagatavot šā lēmuma 2.punktā minēto līgumu.

 

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams:

1. SIA “Jaunie Akmentiņi”, “Akmentiņi”, Vaiņodes pagasts, Vaiņodes nov., LV-3435;

2. Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

3. Grāmatvedei G. Vaičekauskai.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V.Jablonska

 

490. Par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Brīvības iela 41, Priekule, Priekules novads

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 26.septembrī                                                                                                                           

Nr.490           

          (protokols Nr.13,  5.punkts)

 

Par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Brīvības iela 41, Priekule, Priekules novads, kadastra numurs 6415 003 0146, pirmās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli atzīšanu par nenotikušu un otrās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

 

Ar 2019. gada 27. jūnija Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr.315 apstiprināta nekustamā īpašuma Brīvības iela 41, Priekulē atsavināšanas izsoles rīkošana, pirmās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli izsoles noteikumi un nosacītā cena 8100,00 EUR (astoņi tūkstoši viens simts euro un 00 centi).

Paziņojums par izsoli publicēts Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 11.panta, 12.panta un 13.panta noteiktajā kārtībā.

Saskaņā ar izsoles noteikumu (apstiprināti ar 27.06.2019. Priekules novada pašvaldības domes sēdes lēmumu Nr.315) 3.2. punktu, dalībnieku reģistrācija izsolei tika noteikta līdz 2019. gada 06.septembrim plkst. 13.00. Izsludinātajā termiņā nav reģistrējies neviens izsoles dalībnieks.

Saskaņā ar izsoles noteikumu 8.1.2. apakšpunktu izsole atzīstama par nenotikušu, ja noteiktajā termiņā neviens dalībnieks nav reģistrējies. Tā kā izsludinātajā termiņā izsolei nepieteicās neviens dalībnieks, izsole atzīstama par nenotikušu.

   Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32. panta pirmo daļu, ja nekustamā īpašuma pirmajā izsolē neviens nav pārsolījis izsoles sākumcenu, var:

1)      rīkot otro izsoli ar augšupejošu soli, kurā institūcija, kas organizē nekustamā īpašuma atsavināšanu (9.pants), var pazemināt izsoles sākumcenu ne vairāk kā par 20 procentiem;

2)      rīkot jaunu izsoli, mainot nosolītās augstākās cenas samaksas kārtību;

3)      ierosināt atcelt lēmumu par nodošanu atsavināšanai.

 

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta pirmo daļu un  likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Atzīt Priekules novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Brīvības iela 41, Priekulē, Priekules novadā, kadastra numurs 6415 003 0146, pirmo mutisko izsoli ar augšupejošu soli par nenotikušu.

2.      Rīkot Priekules novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Brīvības iela 41, Priekulē, Priekules novadā, kadastra numurs 6415 003 0146, otro mutisko izsoli ar augšupejošu soli.

3.      Apstiprināt Priekules novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Brīvības iela 41, Priekulē, Priekules novadā, kadastra numurs 6415 003 0146, otrās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli sākumcenu - 6480,00 EUR (seši tūkstoši četri simti astoņdesmit euro  un 00 centi ), kas ir,  pazeminājums ne vairāk kā par 20 procentiem no nosacītās cenas 8100,00 EUR (astoņi tūkstoši viens simts euro un 00 centi).

4.      Apstiprināt izsoles rezultātus un izsoles protokolu tuvākajā kārtējā Priekules novada pašvaldības domes sēdē.

5.      Apstiprināt Priekules novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Brīvības iela 41, Priekulē, Priekules novadā, kadastra numurs 6415 003 0146, izsoles noteikumus, to pielikumus un līguma projektu.

6.      Uzdot Priekules novada pašvaldības Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai organizēt turpmāko atsavināšanas procesu, rīkojot otro mutisko izsoli ar augšupejošu soli atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams:

- Priekules novada pašvaldības Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

- finanšu nodaļai;

- attīstības plānošanas nodaļas vadītājai U.Ržepickai;           

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V.Jablonska

 

OTRĀS MUTISKĀS IZSOLES NOTEIKUMI

1. Pielikums - PIETEIKUMS dalībai nekustamā īpašuma atsavināšanas izsolē

2. Pielikums - Izsoles dalībnieka reģistrācijas apliecība

3. Pielikums - NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PIRKUMA LĪGUMS

4. Pielikums - IZZIŅA norēķinam par iegūto īpašumu

 

 

493. Par nekustamā īpašuma „Pagasta meži”, Priekules pagasts, Priekules nov. nodošanu atsavināšanai

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 26.septembrī                                                                                                                           

Nr.493           

          (protokols Nr.13,  8.punkts)

 

 

Par nekustamā īpašuma  „Pagasta meži”, Priekules pagasts, Priekules nov. nodošanu atsavināšanai

 

             Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums „Pagasta meži”, Priekules pagasts, Priekules novads, kadastra nr. 6482 007 0049 reģistrēts Kurzemes rajona tiesas Priekules pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000507068 uz Priekules novada pašvaldības vārda.

Nekustamais īpašums „Pagasta meži”, Priekules pagasts, Priekules novads, sastāv no četrām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 6482 007 0088 - 2,53 ha platībā, 6482 007 0110 - 16,84 ha platībā, 6482 007 0111-9,50 ha un 6482 007 0049 – 11,62 ha platībā.

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmā daļa nosaka, ka pašvaldības mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgai pašvaldībai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var lemt par  pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, Publiskas personas  mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu, , 5.panta pirmo daļu,, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Nodot atsavināšanai pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu „Pagasta meži”, Priekules pagasts, Priekules nov., kadastra  numurs 6482 007 0049, kurš sastāv no četriem zemesgabaliem  40,49 ha platībā, par brīvu cenu. 
 2. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei organizēt nekustamā īpašuma vērtības noteikšanu saskaņā ar likuma „Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums” 3.pantu.
 3. Uzdot Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai organizēt nekustamā īpašuma (lēmuma 1.punkts) atsavināšanu.
 4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Attīstības plānošanas nodaļas vadītājai U.Ržepicka.

 

 

 

 

Lēmums 1 eks. izsūtāms :

-           Nekustamo īpašumu  speciālistei I.Lācītei

-           Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

-           Finanšu nodaļai;

-          Attīstības plānošanas nodaļas vadītājai U.Ržepickai;

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V.Jablonska

 

494. Par nekustamā īpašuma Tirgoņu iela 1, Priekule, Priekules nov. atsavināšanas ierosinājumu

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 26.septembrī                                                                                                                           

Nr.494           

          (protokols Nr.13,  9.punkts)

 

Par nekustamā īpašuma  Tirgoņu iela 1, Priekule, Priekules nov. atsavināšanas ierosinājumu

            

Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums Tirgoņu iela 1, kadastra Nr. 6415 003 0196 – 2500 m2 platībā, Priekulē , Priekules novadā, 20.06.2018. reģistrēts Kurzemes rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Bunkas pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 100000579255 uz Priekules novada pašvaldības vārda.

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmā daļa nosaka, ka pašvaldības mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgai pašvaldībai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var lemt par  pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, Publiskas personas  mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu, 5.panta pirmo daļu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Nodot atsavināšanai pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu  -  zemesgabalu Tirgoņu iela 1, Priekule, Priekules nov., kadastra  numurs 6415 003 0196, kurš sastāv no zemesgabala 2500 m2 platībā, par brīvu cenu. 
 2. Uzdot Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai organizēt nekustamā īpašuma (lēmuma 1.punkts) atsavināšanu.
 3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Attīstības plānošanas nodaļas vadītājai U.Ržepicka.

 

Lēmums 1 eks. izsūtāms :

-           Nekustamo īpašumu  speciālistei I.Lācītei

-           Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

-           Finanšu nodaļai;

-           Attīstības plānošanas nodaļas vadītājai U.Ržepickai;

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V.Jablonska

 

495. Par pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma Tirgoņu iela 1, Priekule , Priekules novads

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 26.septembrī                                                                                                                           

Nr.495           

          (protokols Nr.13,  10.punkts)

 

 

Par pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma  Tirgoņu iela 1, Priekule , Priekules novads, atsavināšanas izsoles rīkošanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

 

Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6415 003 0195  – 2500 m2 platībā.

            Sertificēts zemes vērtētājs SIA „Invest-Rīga-Liepāja”, reģ. Nr.42103024236, juridiskā adrese Graudu iela 27/29, Liepāja, noteicis, ka nekustamā īpašuma Tirgoņu iela 1, Priekulē, Priekules novadā,  kadastra Nr. 6415 003 0196, tirgus vērtība ir 1558,00 EUR  (viens tūkstotis pieci simti piecdesmit astoņi euro un 00 centi).

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk – PPMAL) 1.pantu, nosacītā cena šā panta izpratnē ir nekustamā īpašuma vērtība, kas noteikta atbilstoši Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem [..]

Saskaņā ar PPMAL 8.panta trešo daļu mantas nosacīto cenu apstiprina institūcija (amatpersona), kura saskaņā ar šā panta pirmo un otro daļu organizē nekustamā īpašuma novērtēšanu.

Nekustamā īpašuma nosacītā cena un izsoles sākumcena ir 3175,00 EUR (trīs tūkstoši viens simts septiņdesmit pieci euro un 00 centi ), noapaļojot līdz veseliem euro, ko veido:

1)      noteiktā nekustamā īpašuma vērtība 1558,00 EUR  (viens tūkstotis pieci simti piecdesmit astoņi euro un 00 centi).

2)      izdevumi par zemes ierīcības projekta izstrādi – 1447,40 EUR ( viens tūkstotis četri simti četrdesmit septiņi euro un 40 centi )

3)      izdevumi par nekustamā īpašuma novērtēšanu – 169,40 EUR (viens simts sešdesmit deviņi euro un 40 centi) saskaņā ar vērtētāja izrakstīto rēķinu;

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.pantu, 8.panta trešo daļu, 10.panta pirmo daļu un 22.07.2019. Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.       Apstiprināt Priekules novada pašvaldībai piederošānekustamā īpašuma Tirgoņu iela 1, Priekule, Priekules novads, kadastra numurs 6415 003 0196, pirmās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli sākumcenu 3175,00 EUR (trīs tūkstoši viens simts septiņdesmit pieci euro un 00 centi ).

2.       Apstiprināt Priekules novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Tirgoņu iela 1, Priekule, Priekules novads, kadastra numurs 6415 003 0196, izsoles noteikumus, to pielikumus un līguma projektu.

3.       Uzdot Priekules novada pašvaldības Īpašuma atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai organizēt nekustamā īpašuma atsavināšanas  procesu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.

4.       Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams

- Priekules novada pašvaldības Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

- finanšu nodaļai;

- attīstības un plānošanas nodaļas vadītājai U.Ržepickai;      

- nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei .

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V.Jablonska

 

PIRMĀS MUTISKĀS IZSOLES NOTEIKUMI

1. Pielikums - PIETEIKUMS dalībai nekustamā īpašuma atsavināšanas izsolē

2. Pielikums - Izsoles dalībnieka reģistrācijas apliecība 

3. Pielikums - NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PIRKUMA LĪGUMS (PROJEKTS)

4. Pielikums - IZZIŅA norēķinam par iegūto īpašumu

 

 

 

 

 

496. Par dzīvokļa īpašumu izveidošanu dzīvoklim Nr.12 dzīvojamajā mājā Liepājas iela 7, Priekule, Priekules novads un reģistrēšanu zemesgrāmatā

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 26.septembrī                                                                                                                           

Nr.496           

          (protokols Nr.13,  11.punkts)

 

Par dzīvokļa īpašumu izveidošanu dzīvoklim Nr.12 dzīvojamajā mājā Liepājas iela 7, Priekule, Priekules novads un reģistrēšanu zemesgrāmatā

 

 

 Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, 05.09.2019. iesniegums (reģistrācijas Nr. 2.1.4/19/1604-S), ar lūgumu nodot atsavināšanai XX, Priekules novads.

Izvērtējot pašvaldībai rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums XX, Priekule, Priekules novads, kadastra nr. 6415 001 0022, reģistrēts Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļas Priekules pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 83 uz Priekules novada pašvaldības vārda.

 Dzīvoklim Nr.12 nav izveidots dzīvokļa īpašums.       

 Dzīvoklis nr. 12 izīrēts XX.

 Dzīvokļa īpašuma likuma 6.panta pirmā daļa nosaka, ka Dzīvokļa īpašumu var izveidot uz likuma, tiesas sprieduma, darījuma, tai skaitā testamenta, vai mājas īpašnieka lēmuma pamata. Dzīvokļa īpašumu izveido, sadalot atbilstoši šā likuma noteikumiem zemesgrāmatā ierakstītu dzīvojamo māju kopā ar tai piederīgajām palīgēkām, būvēm un zemi un otrā daļa - Dzīvokļa īpašums ir nodibināts līdz ar tā ierakstīšanu zemesgrāmatā.

Lai pieņemtu lēmumu par pašvaldībai piederošu dzīvokļu atsavināšanu ir jāizveido un kadastra reģistrā jāreģistrē dzīvokļu īpašums un kā patstāvīgs īpašums ir jāreģistrē zemesgrāmatā.

Pamatojoties uz iesniegumu, Dzīvokļa īpašuma likuma 2.panta pirmo daļu- dzīvokļa īpašums ir dzīvojamā mājā tiesiski nodalīts patstāvīgs nekustamais īpašums un 6.pantu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Izveidot sekojošus dzīvokļu īpašumus dzīvojamajā mājā pēc adreses Liepājas iela 7, Priekule, Priekules novads, kadastra apzīmējums 6415 001 0022 001, nosakot dzīvokļa īpašumā ietilpstošās kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas un zemes:  

1.1. dzīvoklis Nr.12  58,50 m² - 4/100;

2. Pēc dzīvokļu īpašuma reģistrācijas Kadastra informācijas sistēmā, ierakstīt dzīvokļu īpašumus zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda kā patstāvīgus īpašuma objektus.

3. Pilnvarot nekustamā īpašuma speciālisti Ilzi Lācīti veikt nepieciešamās darbības dzīvokļu īpašumu izveidošanā un ierakstīšanai zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda.

4. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei organizēt nekustamā īpašuma vērtības noteikšanu saskaņā ar likuma „Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums” 3.pantu.

5. Nekustamo īpašumu nosacīto cenu un atsavināšanas paziņojumu apstiprināt Priekules novada pašvaldības domē.

6. Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot Attīstības nodaļas vadītājai Unai Ržepickai.

7. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums 1 eks. izsūtāms: SIA “Priekules nami”: priekulesnami@inbox.lv; nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei; Finanšu nodaļai; Attīstības plānošanas nodaļas vadītājai U.Ržepickai

 

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V.Jablonska

 

 

 

 

497. Par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības Liepājas iela 20, Priekule, Priekules novads

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 26.septembrī                                                                                                                           

Nr.497           

          (protokols Nr.13, 12 .punkts)

 

   Par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības Liepājas iela 20, Priekule, Priekules novads, kadastra apzīmējumu 6415 001 0083, atzīšanu par piekrītošu Priekules novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda

 

Zemes pārvaldības likuma 17.panta pirmajā daļā noteikts, ka rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu valdītājs ir attiecīgā vietējā pašvaldība līdz brīdim, kad Ministru kabinets izdod rīkojumu par to ierakstīšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda vai tie tiek ierakstīti zemesgrāmatā uz vietējās pašvaldības vārda.

Saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma 17.panta sestajā daļā noteikto rezerves zemes fondā ieskaitītie zemes gabali un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantotie zemes gabali, par kuriem šā panta piektajā daļā noteiktajā termiņā pašvaldības un ministrijas Valsts zemes dienesta publicētajos rezerves zemes fondā ieskaitītās un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantotās zemes izvērtēšanas sarakstos nav izdarījušas atzīmi par zemes gabala piederību vai piekritību pašvaldībai vai valstij, piekrīt vietējai pašvaldībai tās administratīvajā teritorijā. Lēmumu par šo zemes gabalu ierakstīšanu zemesgrāmatās pieņem pašvaldība.

No minētās Zemes pārvaldības likuma 17.panta sestās daļas izriet, ka pirms lēmuma par rezerves zemes fondā ieskaitīto un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes vienību         (turpmāk- rezerves zemes) ierakstīšanu zemesgrāmatās pieņemšanas pašvaldībai jākonstatē šādu nosacījumu iestāšanās:

1)      Pagājis valstij un vietējām pašvaldībām pēc zemes reformas pabeigšanas rezerves zemes izvērtēšanas divu gadu termiņš (turpmāk- zemes izvērtēšanas termiņš);

2)      Valsts zemes dienesta tīmekļa vietnē publicēts ministriju un pašvaldību izvērtētais rezerves zemes saraksts (turpmāk- izvērtētais zemes saraksts);

3)      publicētajā izvērtētajā sarakstā pie attiecīgās zemes vienības nav izdarītas atzīmes par tās piekritību vai piederību valstij vai pašvaldībai.

No minētajām Zemes pārvaldības likuma normām izriet, ka gan lēmuma par rezerves zemes ierakstīšanu zemesgrāmatās pieņemšana, gan ar to saistāmo nosacījumu izpildes konstatēšana, ir pašvaldības kompetences jautājums.

Izvērtējot Zemes pārvaldības likuma 17.panta sestajā daļā minētos kritērijus, dome konstatē un secina:

Saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma 17.panta piektajā daļā noteikto, valstij un vietējām pašvaldībām pēc zemes reformas pabeigšanas piederošo un piekrītošo zemi izvērtē Ministru kabineta noteiktajā kārtībā divu gadu laikā pēc tam, kad Ministru kabinets izdevis rīkojumu par zemes reformas pabeigšanu attiecīgās vietējās pašvaldības administratīvajā teritorijā vai visās novada teritoriālā iedalījuma vienībās.

Zemes reforma Priekules novada Priekules pilsētā pabeigta 2015.gada 09.septembrī, Ministru kabinetam izdodot rīkojumu Nr.494 “Par zemes reformas pabeigšanu Priekules novada Priekules pilsētā”.

Zemes reforma Priekules novada lauku apvidū pabeigta 2016.gada 07.jūnijā, Ministru kabinetam izdodot rīkojumu Nr.322 “Par zemes reformas pabeigšanu Priekules novada lauku apvidū”.

Kārtība, kādā nozaru ministrijas pieņem lēmumus par attiecīgu zemes gabalu piederību vai piekritību valstij pēc zemes reformas pabeigšanas un kādā pašvaldības pieņem lēmumus par zemes gabalu piekritību pašvaldībai noteikta Ministru kabineta 29.03.2016. noteikumu Nr. 190 “Kārtība, kādā pieņem lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašumtiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piederību vai piekritību” (turpmāk-Noteikumi Nr.190).

Saskaņā ar noteikumu Nr.190 3.2. apakšpunktu Valsts zemes dienests sagatavo Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (turpmāk – Kadastra informācijas sistēma) reģistrētos datus (*.xls datnes formātā) par rezerves zemes fondā ieskaitītiem zemes gabaliem un zemes gabaliem, kas nav izmantoti īpašuma tiesību atjaunošanai, tai skaitā par kopīpašumā esošajām domājamām daļām, kurām nav noteikta piederība vai piekritība (turpmāk – zemes vienība), katrā administratīvajā teritorijā (turpmāk – saraksts) un publisko savā tīmekļvietnē (lejupielādei) piecu darbdienu laikā pēc Ministru kabineta rīkojuma izdošanas (pēc šo noteikumu spēkā stāšanās) par zemes reformas pabeigšanu attiecīgās vietējās pašvaldības administratīvajā teritorijā vai visās novada teritoriālā iedalījuma vienībās.

Ievērojot to, ka zemes reforma Priekules novada administratīvajā teritorijā pabeidzās 2016.gada 07.jūnijā, savukārt Noteikumi Nr.190 spēkā stājušies 2016.gada 29.martā secināms, ka Priekules novada pašvaldībai zemes izvērtēšanas termiņš, izdarot attiecīgas atzīmes izvērtētajā sarakstā, beidzies.

 Atbilstoši Valsts zemes dienesta mājas lapā publicētajā izvērtētajā zemes sarakstā ietvertajai informācijai pie zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6415 001 0083  nav izdarīta atzīme par tās piekritību valstij vai pašvaldībai.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Zemes pārvaldības likuma 17.panta sesto daļu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            Atzīt, ka rezerves zemes fondā ieskaitītā zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6415 001 0083  135 100 m2 platībā, Liepājas iela 20, Priekule, Priekules novadā, ir Priekules novada pašvaldībai piekrītoša un ierakstāma zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda saskaņā ar pievienoto grafisko pielikumu.

 

Lēmuma 1 eks. paziņojams:

-          Valsts zemes dienestam, VZDKRN@90000030432 ,

-          nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V.Jablonska

 

 

 

PIELIKUMS

 

 

 

 

498. Par nekustamā īpašuma „Zvaguļi”, Priekules pagasts, Priekules nov. nodošanu atsavināšanai

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 26.septembrī                                                                                                                           

Nr.498           

          (protokols Nr.13,  13.punkts)

 

Par nekustamā īpašuma  „Zvaguļi”, Priekules pagasts, Priekules nov. nodošanu atsavināšanai

                               

Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums „Zvaguļi”, Priekules pagasts, Priekules novads, kadastra nr. 6482 005 0011 reģistrēts Kurzemes rajona tiesas Priekules pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000172963 uz Priekules novada pašvaldības vārda.

Nekustamais īpašums „Zvaguļi”, Priekules pagasts, Priekules novads, sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6482 005 0011  6,52 ha platībā – 6,20 ha ir mežs, 0,12 ha krūmāji,  0,04 ha zemes zem ūdens, 0,06 ha zemes zem ceļiem un 0,1 ha citas zemes.

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmā daļa nosaka, ka pašvaldības mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgai pašvaldībai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var lemt par  pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, Publiskas personas  mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu, 5.panta pirmo daļu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Nodot atsavināšanai pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu  -  zemesgabalu „Zvaguļi”, Priekules pagasts, Priekules nov., kadastra  numurs 6482 005 0011, kurš sastāv no zemesgabala 6,52 ha platībā, par brīvu cenu. 
 2. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei organizēt nekustamā īpašuma vērtības noteikšanu saskaņā ar likuma „Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums” 3.pantu.
 3. Uzdot Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai organizēt nekustamā īpašuma (lēmuma 1.punkts) atsavināšanu.
 4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Attīstības plānošanas nodaļas vadītājai U.Ržepicka.

 

Lēmums 1 eks. izsūtāms :

-           Nekustamo īpašumu  speciālistei I.Lācītei

-           Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

-           Finanšu nodaļai;

-          Attīstības plānošanas nodaļas vadītājai U.Ržepickai;

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V.Jablonska

 

499. Par nekustamā īpašuma Parka iela 13, Priekule, Priekules nov., uzņemšanu bilancē

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 26.septembrī                                                                                                                           

Nr.499           

          (protokols Nr.13,  14.punkts)

 

Par nekustamā īpašuma Parka iela 13, Priekule, Priekules nov., uzņemšanu bilancē

 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

ar 30.05.2019. Priekules novada pašvaldības domes lēmuma Nr.7, 4.punktu zemes vienība  Parka iela 13, Priekule ieskaitīta pašvaldībai piekritīgajās zemēs.

Nekustamo  īpašumu nepieciešams uzņemt pašvaldības bilancē.

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, Ministru kabineta noteikumu Nr. 87 „Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs”, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

Uzņemt pašvaldības bilancē nekustamo īpašumu:

 

-          Parka iela 13, Priekule, Priekules nov., kadastra apzīmējums 6415 003 0171 -         2590 m2 platībā ;

 

 

Lēmums 1 eks. izsūtāms:   

-            Nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei;

-                                                                      Finanšu nodaļai (G.Vaičekauskai);

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V.Jablonska

 

500. Par nekustamā īpašuma Parka iela 13, Priekule, Priekules nov. atsavināšanas ierosinājumu

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 26.septembrī                                                                                                                           

Nr.500           

          (protokols Nr.13,  15.punkts)

 

Par nekustamā īpašuma  Parka iela 13, Priekule, Priekules nov. atsavināšanas ierosinājumu

 

             Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

30.05.2019. Priekules novada pašvaldības dome pieņēma lēmumu (protokols Nr.7, 4.punkts) “Par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6415 003 0171, Parka iela 13, Priekule, Priekules novads, atzīšanu par piekrītošu Priekules novada pašvaldībai un ierakstīšanai zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda”.

Nekustamais īpašums Parka iela 13,  kadastra Nr.6415 003 0171 – 0,259 ha platībā, Priekulē , Priekules novadā, 03.09.2019. reģistrēts Kurzemes rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Priekules pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 100000592422 uz Priekules novada pašvaldības vārda.

Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6415 003 0171, 2590 m2 platībā

Saskaņā ar Priekules novada pašvaldības teritoriālo plānojumu 2015. – 2026.gadam nekustamā īpašuma lietošanas mērķis noteikts – dabas un apstādījumu teritorija.

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmā daļa nosaka, ka pašvaldības mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgai pašvaldībai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var lemt par  pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, Publiskas personas  mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu, 5.panta pirmo daļu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Nodot atsavināšanai pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu  -  zemesgabalu Parka iela 13, Priekule , Priekules nov., kadastra  numurs 6415 003 0171, kurš sastāv no zemesgabala 2590 m2 platībā, par brīvu cenu. 
 2. Uzdotpašvaldības nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei pasūtīt nekustamā īpašuma vērtējumu
 3. Uzdot Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai organizēt nekustamā īpašuma (lēmuma 1.punkts) atsavināšanu.
 4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Attīstības plānošanas nodaļas vadītājai U.Ržepicka.

 

Lēmums 1 eks. izsūtāms :

-           Nekustamo īpašumu  speciālistei I.Lācītei;

-           Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

-           Finanšu nodaļai;

-           Attīstības plānošanas nodaļas vadītājai U.Ržepickai

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V.Jablonska

 

501. Par nekustamā īpašuma “Mežgaļi”, Gramzdas pag., Priekules nov., atsavināšanas ierosinājumu

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 26.septembrī                                                                                                                           

Nr.501         

          (protokols Nr.13,  16.punkts)

 

Par nekustamā īpašuma “Mežgaļi”, Gramzdas pag., Priekules nov.,  atsavināšanas ierosinājumu      

 

2019.gada 28.augustā Priekules novada pašvaldībā saņemts SIA “Inerto materiālu serviss”, reģ.Nr.42103025829, juridiskā adrese Dzintaru iela 19, Liepāja (turpmāk tekstā-iesniedzējs), valdes priekšsēdētāja XX un valdes locekļa XX 20.08.2019. iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/19/1563-S, ar lūgumu atsavināt nekustamo īpašumu “Mežgaļi” ar kadastra Nr. 6458 001 0206 , Gramzdas pagastā, Priekules novadā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums “Mežgaļi”, kadastra Nr. 64580010206, Gramzdas pagastā ir pašvaldībai piederošs un sastāv no vienas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6458 001 0206 – 4,0 ha platībā.

Gramzdas pagasta pārvalde 2016.gadā izstrādājusi būvprojektu “Kuršu laukums” izveidošanai. Projekta realizācija paredzēta uz augstāk minēto zemes vienību kā aktīvās atpūtas un pulcēšanās vieta.

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.apakšpunktu viena no pašvaldību autonomajām funkcijām ir gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana; atkritumu savākšanas un izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu un beigto dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana).

Minētais zemes gabals ir nepieciešams pašvaldību funkcijas izpildei.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu(...) un 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

Nenodot atsavināšanai pašvaldībai piederošo zemes vienību “Mežgaļi”, kadastra apzīmējums 6458 001 0206, Gramzdas pagastā, Priekules novadā.

 

Lēmums stājas spēka ar tā pieņemšanas brīdi.

Lēmums 1 eksemplārā izsūtāms: SIA “Inerto materiālu serviss”, Dzintaru iela 19, Liepāja, nekustamo speciālistei M.Kokovihinai.

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V.Jablonska

 

 

 

503. Par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības - kadastra apzīmējums 6415 003 0109 Brīvības iela 36A , Priekule , Priekules novads

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 26.septembrī                                                                                                                           

Nr.503           

          (protokols Nr.13, 18 .punkts)

 

   Par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības - kadastra apzīmējums 6415 003 0109  Brīvības iela 36A , Priekule , Priekules novads, atzīšanu par piekrītošu Priekules novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda

 

Zemes pārvaldības likuma 17.panta pirmajā daļā noteikts, ka rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu valdītājs ir attiecīgā vietējā pašvaldība līdz brīdim, kad Ministru kabinets izdod rīkojumu par to ierakstīšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda vai tie tiek ierakstīti zemesgrāmatā uz vietējās pašvaldības vārda.

Saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma 17.panta sestajā daļā noteikto rezerves zemes fondā ieskaitītie zemes gabali un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantotie zemes gabali, par kuriem šā panta piektajā daļā noteiktajā termiņā pašvaldības un ministrijas Valsts zemes dienesta publicētajos rezerves zemes fondā ieskaitītās un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantotās zemes izvērtēšanas sarakstos nav izdarījušas atzīmi par zemes gabala piederību vai piekritību pašvaldībai vai valstij, piekrīt vietējai pašvaldībai tās administratīvajā teritorijā. Lēmumu par šo zemes gabalu ierakstīšanu zemesgrāmatās pieņem pašvaldība.

No minētās Zemes pārvaldības likuma 17.panta sestās daļas izriet, ka pirms lēmuma par rezerves zemes fondā ieskaitīto un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes vienību         (turpmāk- rezerves zemes) ierakstīšanu zemesgrāmatās pieņemšanas pašvaldībai jākonstatē šādu nosacījumu iestāšanās:

1)      Pagājis valstij un vietējām pašvaldībām pēc zemes reformas pabeigšanas rezerves zemes izvērtēšanas divu gadu termiņš (turpmāk- zemes izvērtēšanas termiņš);

2)      Valsts zemes dienesta tīmekļa vietnē publicēts ministriju un pašvaldību izvērtētais rezerves zemes saraksts (turpmāk- izvērtētais zemes saraksts);

3)      publicētajā izvērtētajā sarakstā pie attiecīgās zemes vienības nav izdarītas atzīmes par tās piekritību vai piederību valstij vai pašvaldībai.

No minētajām Zemes pārvaldības likuma normām izriet, ka gan lēmuma par rezerves zemes ierakstīšanu zemesgrāmatās pieņemšana, gan ar to saistāmo nosacījumu izpildes konstatēšana, ir pašvaldības kompetences jautājums.

Izvērtējot Zemes pārvaldības likuma 17.panta sestajā daļā minētos kritērijus, dome konstatē un secina:

Saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma 17.panta piektajā daļā noteikto, valstij un vietējām pašvaldībām pēc zemes reformas pabeigšanas piederošo un piekrītošo zemi izvērtē Ministru kabineta noteiktajā kārtībā divu gadu laikā pēc tam, kad Ministru kabinets izdevis rīkojumu par zemes reformas pabeigšanu attiecīgās vietējās pašvaldības administratīvajā teritorijā vai visās novada teritoriālā iedalījuma vienībās.

Zemes reforma Priekules novada lauku apvidū pabeigta 2016.gada 07.jūnijā, Ministru kabinetam izdodot rīkojumu Nr.322 “Par zemes reformas pabeigšanu Priekules novada lauku apvidū”.

Kārtība, kādā nozaru ministrijas pieņem lēmumus par attiecīgu zemes gabalu piederību vai piekritību valstij pēc zemes reformas pabeigšanas un kādā pašvaldības pieņem lēmumus par zemes gabalu piekritību pašvaldībai noteikta Ministru kabineta 29.03.2016. noteikumu Nr. 190 “Kārtība, kādā pieņem lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašumtiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piederību vai piekritību” (turpmāk-Noteikumi Nr.190).

Saskaņā ar noteikumu Nr.190 3.2. apakšpunktu Valsts zemes dienests sagatavo Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (turpmāk – Kadastra informācijas sistēma) reģistrētos datus (*.xls datnes formātā) par rezerves zemes fondā ieskaitītiem zemes gabaliem un zemes gabaliem, kas nav izmantoti īpašuma tiesību atjaunošanai, tai skaitā par kopīpašumā esošajām domājamām daļām, kurām nav noteikta piederība vai piekritība (turpmāk – zemes vienība), katrā administratīvajā teritorijā (turpmāk – saraksts) un publisko savā tīmekļvietnē (lejupielādei) piecu darbdienu laikā pēc Ministru kabineta rīkojuma izdošanas (pēc šo noteikumu spēkā stāšanās) par zemes reformas pabeigšanu attiecīgās vietējās pašvaldības administratīvajā teritorijā vai visās novada teritoriālā iedalījuma vienībās.

Ievērojot to, ka zemes reforma Priekules novada administratīvajā teritorijā pabeidzās 2016.gada 07.jūnijā, savukārt Noteikumi Nr.190 spēkā stājušies 2016.gada 29.martā secināms, ka Priekules novada pašvaldībai zemes izvērtēšanas termiņš, izdarot attiecīgas atzīmes izvērtētajā sarakstā, beidzies.

 Atbilstoši Valsts zemes dienesta mājas lapā publicētajā izvērtētajā zemes sarakstā ietvertajai informācijai pie zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6415 003 0109  nav izdarīta atzīme par tās piekritību valstij vai pašvaldībai.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Zemes pārvaldības likuma 17.panta sesto daļu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 Atzīt, ka rezerves zemes fondā ieskaitītā zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6415 003 0109  1700 m2 platībā, Brīvības iela 36A, Priekule, Priekules novads, ir Priekules novada pašvaldībai piekrītoša un ierakstāma zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda saskaņā ar pievienoto grafisko pielikumu.

 

Lēmuma 1 eks. paziņojams:

-          Valsts zemes dienestam, VZDKRN@90000030432 ,

-          nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V.Jablonska

 

PIELIKUMS 

 

 

 

 

 

 

 

504. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piederošo zemes vienības daļu “Virgas skola”...

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 26.septembrī                                                                                                                           

Nr.504           

          (protokols Nr.13,  19.punkts)

 

Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piederošo zemes vienības daļu “Virgas skola”, Virgas pagasts  Priekules novads

 

Ar 2019. gada 29. augusta Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr.468 pirmajā mutiskajā nomas tiesību izsolē ar augšupejošu soli nodota Priekules novada pašvaldībai piederoša zemes vienības daļa “Virgas skola”, Virgas pagastā, Priekules novadā 3,0 ha platībā, kadastra apzīmējums 6498 001 0241 (turpmāk – izsoles objekts), apstiprināta nomas tiesību izsoles objekta sākumcena un izsoles noteikumi. Izsoles sākumcena 68,00  EUR/ha (sešdesmit astoņi euro un 00 centi par vienu hektāru) par 1 ha gadā bez PVN.

Informācija par izsoli publicēta Priekules novada pašvaldības mājas lapā.

2019. gada 18. septembra izsolei pieteicās un saskaņā ar izsoles noteikumiem tika reģistrēti divi dalībnieki. Izsoles dalībnieks ar kārtas Nr.2 neieradās uz izsoli noteiktajā laikā, sazinoties ar dalībnieku, Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisija tika informēta par dalībnieka atteikšanos piedalīties izsolē.

Saskaņā ar izsoles noteikumiem, kas apstiprināti ar Priekules novada pašvaldības domes 29.08.2019. sēdes lēmumu Nr.468, prot.Nr.12 4.3.punktu, ja izsolei piesakās tikai viens izsoles dalībnieks, izsoli atzīst par notikušu. Iznomātājs ar izsoles dalībnieku slēdz nomas līgumu par nomas maksu, kas nav zemāka par iznomātāja noteikto izsoles sākuma nomas maksu. Dalībnieks Nr.1 – XX, deklarētās dzīvesvietas adrese XX, piešķiramas tiesības iegūt nomas tiesības par izsoles sākumcenu 68,00 EUR/ha (sešdesmit astoņi euro un 00 centi par vienu hektāru) par vienu hektāru gadā bez PVN.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2018. gada 01. jūlija noteikumiem Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” (turpmāk – MK  noteikumi Nr.350) 40.punktu, neapbūvēta zemesgabala nomas tiesību solīšanu rakstiskā vai mutiskā izsolē sāk no iznomātāja noteiktās izsoles sākuma nomas maksas (bet tā nedrīkst būt mazāka par šo noteikumu 5.punktā minēto). [..]

Pamatojoties uz MK noteikumu Nr.350 43.punktu, iznomātājs nomas līgumu slēdz ar pretendentu, kurš atbilst iznomātāja nosacījumiem un ir piedāvājis augstāko nomas maksu. Pretendents paraksta nomas līgumu vai rakstiski paziņo par atteikumu slēgt nomas līgumu ar iznomātāju saskaņotā saprātīgā termiņā, kas nav garāks par 15 darbdienām no nomas līguma projekta nosūtīšanas dienas. Ja iepriekš minētajā termiņā pretendents nomas līgumu neparaksta un neiesniedz attiecīgu atteikumu, uzskatāms, ka pretendents no nomas līguma slēgšanas ir atteicies.

Saskaņā ar izsoles noteikumu 5.2.punktu, izsoles rezultātus apstiprina Priekules novada pašvaldības dome, pirmajā domes sēdē no izsoles dienas, pieņemot lēmumu par izsoles rezultātu apstiprināšanu un zemes nomas līguma slēgšanu ar izsoles uzvarētāju un informē par to izsoles uzvarētāju.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2018. gada 01. jūlija noteikumiem Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 40.punktu un 43.punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.      Apstiprināt 2019. gada 18. septembra Priekules novada pašvaldībai piederošās zemes vienības daļas “Virgas skola” 3,0 ha platībā Virgas pagastā, Priekules novadā, pirmās mutiskās izsoles rezultātus un protokolu.

2.      Noslēgt šā lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma nomas līgumu ar izsoles uzvarētāju par nomas maksu 68,00 EUR/ha (sešdesmit astoņi euro un 00 centi par vienu hektāru) par 1 ha gadā bez PVN.  

3.      Papildus nosolītajai nomas maksai nomniekam jāmaksā pievienotās vērtības nodoklis un nekustamā īpašuma nodoklis un citi ar nekustamo īpašumu saistītie maksājumi LR normatīvajos aktos paredzētajā apmērā un kārtībā.

4.      Uzdot Priekules novada pašvaldības Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai sagatavot šā lēmuma 2.punktā minēto līgumu. Par nomas līguma slēgšanas laiku un vietu izsoles uzvarētājam paziņot atsevišķi.

 

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams:

1.XX;

2. Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

3. Grāmatvedei G. Vaičekauskai.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V.Jablonska

 

511. Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības 2018.gada 11.septembrī apstiprinātajā „ Kārtībā...

 

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 26.septembrī                                                                                                                            

Nr.511           

          (protokols Nr.13, 26 .punkts)

 

Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības 2018.gada 11.septembrī apstiprinātajā   Kārtībā, kādā no pašvaldības budžeta finansē pedagoģiskos amatus Priekules novada pašvaldības izglītības iestādēs”

            Ir izteikts priekšlikums mainīt 2018.gada 11.septembrī apstiprināto “Kārtību, kādā no pašvaldības budžeta finansē pedagoģiskos amatus Priekules novada pašvaldības izglītības iestādēs”, nosakot, ka pirmsskolas grupu var atvērt, ja ir vismaz 10 izglītojamie. Ar šī gada 1.septembri Priekules pirmsskolas izglītības iestāde "Dzirnaviņas" pirmsskolas grupu apmeklē 8 bērni. Lai saglabātu pirmsskolas izglītības pieejamību Gramzdā, ir jāmaina noteikumi. Pašlaik 15.punktā ir noteikts, ka minimālais izglītojamo skaits pirmsskolas grupā (t.sk. skolēnu brīvdienās), kuru finansē pašvaldība, ir 10 izglītojamie.

Atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            Izdarīt grozījumus 2018.gada 11.septembrī apstiprinātajā „Kārtībā, kādā no pašvaldības budžeta finansē pedagoģiskos amatus Priekules novada pašvaldības izglītības iestādēs”:

 

1.      15.punktā skaitli 10 aizstāt ar skaitli 8.

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V.Jablonska

 

 

513. Par pašvaldības kustamās mantas- meža cirsmas, nekustamajā īpašumā “Zēri”, Kalētu pagastā, Priekules novadā, nodošanu atsavināšanai

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 26.septembrī                                                                                                                           

Nr.513           

          (protokols Nr.13, 28 .punkts)

 

Par pašvaldības kustamās mantas- meža cirsmas, nekustamajā īpašumā “Zēri”, Kalētu pagastā, Priekules novadā, nodošanu atsavināšanai  

 

Izskatot jautājumu par pašvaldības kustamās mantas-meža cirsmas, nekustamajā īpašumā “Zēri”, Kalētu pag., Priekules nov, nodošanu atsavināšanai, tika konstatēts, ka:

Nekustamais īpašums “Zēri”, kadastra Nr.6464 004 0145, Kalētu pagastā ir pašvaldībai piederošs un sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6464 004 0145  17,9 ha platībā, no tiem 13,8 ha ir mežs.

Pēc meža inventarizācijas datiem meža nogabalos Nr1; Nr3, Nr.14 Nr.21 kopā 7,6 ha platībā 1.kvartālā ir veicama galvenā cirte .

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības iegūt un atsavināt kustamo un nekustamo mantu, privatizēt pašvaldību īpašuma objektus, slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu, otro daļu, 6.panta otro un trešo daļu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Nodot atsavināšanai meža cirsmas nekustamā īpašuma “Zēri”, kadastra Nr.6464 004 0145, Kalētu pagastā, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 6464 004 0145:

1.1. galveno cirti 7,6  ha platībā, meža nogabalos Nr.1; Nr 3; Nr.14 un Nr.21

2. Uzdot Kalētu pagasta pārvaldes vadītājai A.Driviņai veikt cirsmas (koksnes) novērtēšanu un pieprasīt nepieciešamos dokumentus, atļaujas no Valsts meža dienesta.

 

Lēmums 1 eks. izsūtāms: Kalētu pagasta pārvaldei.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V.Jablonska