27.04.2017. domes sēdē pieņemtie lēmumi (protokols Nr.5)

27.04.2017. domes sēdes audioieraksts
149. Par Priekules novada pašvaldības 2016.gada pārskata apstiprināšanu

 LĒMUMS

Priekulē

2017.gada 27.aprīlī                                                                                                                                  

 Nr.149                   

          (protokols Nr.5,1.punkts)

 Par Priekules novada pašvaldības 2016.gada pārskata apstiprināšanu

Iesniegts izskatīšanai Priekules novada pašvaldības gada pārskats par 2016. gadu.

           Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš, Inese Kuduma, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

            Apstiprināt  Priekules novada pašvaldības gada pārskatu par 2016.gadu.

150. Par saistošo noteikumu Nr.17/4 „Grozījumi Priekules novada pašvaldības 2017.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Priekules novada pašvaldības budžetu 27.gadam”’’ apstiprināšanu

 LĒMUMS

Priekulē

 

2017.gada 27.aprīlī                                                                                                                                   

Nr.150                   

          (protokolsNr.5,2.punkts)

 Par saistošo noteikumu Nr.17/4 „Grozījumi Priekules novada pašvaldības 2017.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Priekules novada pašvaldības budžetu 27.gadam”’’ apstiprināšanu

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21 pirmās daļas 2. punktu, 46.pantu, Latvijas Republikas likumu „Par pašvaldību budžetiem”, atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš, Inese Kuduma, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.      Apstiprināt Priekules novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.17/4 „Grozījumi 2017.gada 26.janvāra Priekules novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Priekules novada pašvaldības budžetu 2017.gadam” .

2.      Uzdot Priekules novada pašvaldības dokumentu pārvaldības nodaļai saistošos noteikumus triju dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.

 

Pielikumā:

Saistošie noteikumi Nr.17/4 

Pielikums Nr. 1

Pielikums Nr. 2

Pielikums Nr. 3

151. Par Priekules novada bāriņtiesas profesionālās ētikas kodeksa apstiprināšanu

 LĒMUMS

Priekulē

 

2017.gada 27.aprīlī                                                                                                                                   

Nr.151                   

          (protokolsNr.5,3.punkts)

 Par Priekules novada bāriņtiesas profesionālās ētikas kodeksa apstiprināšanu

             Pamatojoties uz Bāriņtiesu likuma 4.panta trešo daļu, kas nosaka, ka bāriņtiesas priekšsēdētājs, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieks, bāriņtiesas loceklis un bāriņtiesas darbinieki, pildot amata pienākumus, ievēro bāriņtiesas darbinieku profesionālās ētikas normas. Bāriņtiesas darbinieku profesionālās ētikas normas nosaka attiecīgās pašvaldības dome vai attiecīgā bāriņtiesa, saskaņojot tās ar pašvaldības domi, atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš, Inese Kuduma, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

            Apstiprināt Priekules novada bāriņtiesas profesionālās ētikas kodeksu.

 Lēmums izsniedzams – pašvaldības bāriņtiesai, pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālistam publicēšanai novada interneta mājas lapā. 

 

 Pielikums: Priekules novada bāriņtiesas profesionālais ētikas kodekss.

152. Par Priekules novada pašvaldības dokumentu un arhīva pārvaldības ekspertu komisijas nolikuma apstiprināšanu

 LĒMUMS

Priekulē

 2017.gada 27.aprīlī                                                                                                                                   

Nr.152                   

          (protokolsNr.5,4.punkts)

 Par Priekules novada pašvaldības dokumentu un arhīva pārvaldības ekspertu komisijas nolikuma apstiprināšanu

              Pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73.panta pirmās daļas 1.punktu, 06.11.2012. Ministru kabineta noteikumu Nr.748 “Dokumentu un arhīvu pārvaldības noteikumi” 9.punktu, atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš, Inese Kuduma, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

       Apstiprināt Priekules novada pašvaldības dokumentu un arhīva pārvaldības ekspertu komisijas nolikumu.

Izsūtāms: Dokumentu pārvaldības nodaļai, Juristei I.Avotiņai.

 

 

Pielikums: Priekules novada pašvaldības dokumentu un arhīva pārvaldības ekspertu komisijas nolikums .

153. Par Priekules novada pašvaldības arhīva nolikuma apstiprināšanu

 LĒMUMS

Priekulē

 2017.gada 27.aprīlī                                                                                                                                   

Nr.153                   

          (protokolsNr.5,5.punkts)

 Par Priekules novada pašvaldības arhīva nolikuma apstiprināšanu

           Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 8.punktu, Arhīva likuma 14.panta pirmās daļas  2.punktu,  atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš, Inese Kuduma, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

          Apstiprināt Priekules novada pašvaldības arhīva nolikumu.

Izsūtāms: dokumentu pārvaldības nodaļai; juristei I.Avotiņai

 

 

Pielikums:  Priekules novada pašvaldības arhīva nolikums.

154. Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības 2016.gada 29.decembra lēmumā „Par patapinājuma līguma slēgšanu 2017.gadā automašīnas bezatlīdzības lietošanai un limitiem Priekules novada pašvaldības jautājumu risināšanai” (protokols Nr.20, 19.§)

 LĒMUMS

Priekulē

2017.gada 27.aprīlī                                                                                                                                  

Nr.154                   

          (protokolsNr.5,6.punkts)

  Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības 2016.gada 29.decembra lēmumā „Par patapinājuma līguma slēgšanu  2017.gadā automašīnas bezatlīdzības lietošanai un limitiem Priekules novada pašvaldības jautājumu risināšanai” (protokols Nr.20, 19.§)

  Atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš, Inese Kuduma, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 Izdarīt Priekules novada pašvaldības 2016.gada 29.decembra lēmumā „Par patapinājuma līguma slēgšanu  2017.gadā automašīnas bezatlīdzības lietošanai un limitiem Priekules novada pašvaldības jautājumu risināšanai” (protokols Nr.20, 19.§)  šādus grozījumus:

1. Noteikt no 2017.gada 2.maija līdz 2017.gada 31.decembrim degvielas iegādei limitu mēnesī Priekules novada pašvaldības funkciju realizēšanai un atļaut slēgt patapinājuma līgumu ar sekojošu Priekules novada pašvaldības darbinieku, kurš ieņem šādu amatu :

1)       Kalētu pagasta tūrisma gide                 40,- EUR mēn.             

155. Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības domes 2016.gada 29.decembra lēmumā “Par degvielas limitu noteikšanu Priekules novada pašvaldības transporta līdzekļiem 2017.gadā” (protokols Nr.20, 18.§)

 LĒMUMS

Priekulē

 

2017.gada 27.aprīlī                                                                                                                                   

Nr.155                   

          (protokolsNr.5,7.punkts)

Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības domes 2016.gada 29.decembra lēmumā “Par degvielas limitu noteikšanu Priekules novada pašvaldības transporta līdzekļiem 2017.gadā” (protokols Nr.20, 18.§)

 

2017.gadā plānojot pašvaldības budžetu tika paredzēts ņemt aizņēmumu valsts kasē divu jaunu autobusu  iegādei  Priekules vidusskolas un Kalētu pamatskolas skolēnu pārvadāšanai. Pēc publiskā iepirkuma ir iegādāti divi jauni  MB Sprinter 519 autobusi un lūdzu noteikt degvielas limitus katram autobusam 500,00 EUR mēnesī.

Atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš, Inese Kuduma, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Izdarīt Priekules novada pašvaldības domes 2016.gada 29.decembra lēmumā “Par degvielas limitu noteikšanu Priekules novada pašvaldības transporta līdzekļiem 2017.gadā” (protokols Nr.20, 18.§) iestādē “Kalētu pagasta pārvalde” šādus grozījumus:

 

1.1. papildināt lēmumu ar jaunu rindu:

Transportlīdzekļa marka modelis (valsts reģistrācijas Nr.)

Limiti, euro/mēnesī 2017

Struktūrvienība

 Mercedes Bendz, Sprinter 519( KP 9109)

500

09.6004

 

2. Izdarīt Priekules novada pašvaldības domes 2016.gada 29.decembra lēmumā “Par degvielas limitu noteikšanu Priekules novada pašvaldības transporta līdzekļiem 2017.gadā” (protokols Nr.20, 18.§) “ Priekule” šādus grozījumus:

 

2.1. papildināt lēmumu ar jaunu rindu:

Transportlīdzekļa marka modelis (valsts reģistrācijas Nr.)

Limiti, euro/mēnesī 2017

Struktūrvienība

 Mercedes Bendz, Sprinter 519( KP 9108)

500

09.6005

 

3. Grozījumi stājas spēkā ar 2017.gada 2.maiju.

 

Lēmums paziņojams elektroniski: 1 eks. finanšu nodaļai; 1 eks. Kalētu pagasta pārvaldei;

1 eks. izpilddirektoram

 

156. Par izbraukuma tirdzniecību Priekules pilsētā, Priekules, Virgas, Bunkas , Kalētu pagastos Priekules novadā

 LĒMUMS

Priekulē

 2017.gada 27.aprīlī                                                                                                                                   

Nr.156                   

          (protokols Nr.5,8.punkts)

 Par izbraukuma tirdzniecību Priekules pilsētā, Priekules, Virgas,  Bunkas , Kalētu pagastos  Priekules novadā

         Izskata SIA „CP - 23” reģ.nr.421003008439,  valdes locekles Svetlanas Marksas iesniegumu (reģ.Nr.2.1.4/17/986-S  no 03.04.2017.), kurā  lūdz atļauju autoveikala tirdzniecībai ar pārtikas un nepārtikas precēm, alkoholiskiem dzērieniem, tabakas izstrādājumiem ar automašīnu  VW Transporter, reģ .nr.HN 127 .

             Priekules pilsētas teritorijā ceturtdienās Parka ielā  no plkst.11.00 – 11.20.

             Virgas pagasta teritorijā ceturtdienās  pie mājām “Smilgas” no plkst.11.50 – 12.10, “Kraujas” no plkst.12.15 – 12.30, “Rūķīši” no plkst.12.35 – 12.45, “ Rožlejas” no plkst.12.50 – 13.10,” Ziediņi” no plkst.13.20 – 13.35

Purmsātos -  piektdienās no plkst.10.30 – 11.30, pie mājām “ Ukstiņi” no plkst.11.45 – 12.00.

             Priekules pagasta teritorijā  trešdienās  pie daudzdzīvokļu mājas “Altajs” no plkst.11.00 – 11.30, pie daudzdzīvokļu mājas “Audari” un mājas “ Bamši” no plkst.11.40 – 12.00, Kalnenieku ciemā Nākotnes ielā 1 – 1 no plkst. 13.30 – 13.50.

             Bunkas pagasta teritorijā Tadaiķu ciemā  ceturtdienās  pie ēkas “Tēva nams” no plkst.14.30 – 15.30.

             Kalētu pagasta teritorijā piektdienās  Kalētos pie ēkas “ Brūzis” no plkst.12.10 – 12.30, Ozolu ciemā   pie mājas “Papardes” no plkst.12.40 – 13.30. .

 

Pamatojoties uz likuma “ Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 11.punktu kā pašvaldības funkcija ir izsniegt atļaujas un licences komercdarbībai, ja tas paredzēts likumos,kā arī uz MK Noteikumiem Nr.440”Noteikumi par tirdzniecības veidiem,kas saskaņojami ar pašvaldību un tirdzniecības organizēšanas kārtību”

Atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš, Inese Kuduma, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Atļaut SIA „CP - 23” reģ.nr.421003008439,  tirdzniecību ar pārvietojamo mazumtirdzniecības punktu ar pārtikas un nepārtikas precēm, alkoholiskiem dzērieniem, tabakas izstrādājumiem ar automašīnu VW Transporter, reģ .nr.HN 127   , līdz 2018.gada 1.maijam.

 

1.1 Virgas pagasta teritorijā ceturtdienās pa maršrutu pie mājām “Smilgas” no plkst.11.50 – 12.10, “Kraujas” no plkst.12.15 – 12.30, “Rūķīši” no plkst.12.35 – 12.45, “ Rožlejas” no plkst.12.50 – 13.10,” Ziediņi” no plkst.13.20 – 13.35

 Purmsātos -  piektdienās no plkst.10.30 – 11.30, pie mājām “ Ukstiņi” no plkst.11.45 – 12.00.

 

1.2. Priekules pagasta teritorijā trešdienās pa maršrutu  pie daudzdzīvokļu mājas “Altajs” no plkst.11.00 – 11.30, pie daudzdzīvokļu mājas “Audari” un mājas “ Bamši” no plkst.11.40 – 12.00, Kalnenieku ciemā Nākotnes ielā 1 – 1 no plkst. 13.30 – 13.50.

1.3.  Bunkas pagasta teritorijā Tadaiķu ciemā  ceturtdienās pa maršrutu pie ēkas “Tēva nams” no plkst.14.30 – 15.30.

1.4.  Kalētu pagasta teritorijā piektdienās pa maršrutu Kalētos pie ēkas “ Brūzis” no plkst.12.10 – 12.30, Ozolu ciemā   pie mājas “Papardes” no plkst.12.40 – 13.30 .

1.5. Priekules pilsētas teritorijā ceturtdienās pa maršrutu Parka ielā  no plkst.11.00 – 11.20.

157. Par piedalīšanos biedrības “Liepājas rajona partnerība” izsludinātajā LEADER programmas projektu konkursā ar projektu “Priekules novada tautas tērpu iegāde Priekules kultūras nama vpdk „DUVZARE”” un līdzfinansējuma piešķiršanu

 LĒMUMS

Priekulē

 2017.gada 27.aprīlī                                                                                                                                  

Nr.157                   

          (protokolsNr.5, 9.punkts)

 Par piedalīšanos biedrības “Liepājas rajona partnerība” izsludinātajā LEADER programmas projektu konkursā ar projektu “Priekules novada tautas tērpu iegāde Priekules kultūras nama vpdk „DUVZARE”” un līdzfinansējuma piešķiršanu

 

Priekules novada pašvaldības Priekules kultūras nama direktore Rigonda Džeriņa ir sagatavojusi iesniegšanai Eiropas Savienības Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atklāta projektu iesnieguma konkursam Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam (LAP 2014.-2020.) apakš pasākuma 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” (LEADER). Projekta izmaksu noteikšanai Priekules novada pašvaldība ir veikusi iepirkumu.

Realizējot projektu tiks iegādāti Priekules novadu raksturojoši tautas tērpi Priekules kultūras nama vidējas paaudzes deju kolektīvam „Duvzare”. Vidējas paaudzes deju kolektīvs "Duvzare" dibināts 2013.gadā, tūliņ pēc Latvijas Dziesmu un Deju svētkiem. Kolektīvs ar savu darbu ir sevi pierādījis kā sparīgu, atraktīvu un dejotgribošu vidējās paaudzes kolektīvu. Četru gadu laikā dejotāji Priekules vārdu ir nesuši tālāk Latvijā- dejots ir gandrīz visos Latvijas novados, Priekules novads ir pārstāvēts Tautas mākslas festivālā Horvātijā, un Lietuvā -Skodā un Klaipēdā. Kolektīvā darbojas 28 aktīvi priekulnieki un ir vienīgie tautu deju dejotāji Priekules novadā. Līdz ar deju kolektīva dibināšanu, ievērojami ir palielinājies kultūras pasākumu klāsts novadā - tiek organizēti sadraudzības koncerti, kuros dalību ņem Liepājas deju apriņķa kolektīvi, piedalās arī dejotāji no  Druvas, Siguldas, Talsiem, Tīnūžiem.  Sagaidot Latvijas simtgadi, Priekules 90 gadu jubileju un kolektīva 5 gadu pastāvēšanu, kolektīva sapnis ir iegādāties jaunus tautu tērpus, kas raksturotu vietu no kurienes cēlies "Duvzares" kolektīvs - Priekules novadu, kas ir unikāls ar to, ka var lepoties ar 7 tautas tērpiem. Priekule, Asītes, Krotes, Virgas, Purmsātu, Kalētu un Tadaiķu ciemi ir bagāti ar savu kultūrvēsturisko mantojumu - katrai vietai savs tautas tērps. Projekta ietvaros plānots iegādāties 14 sievu tērpus un 12 Dienvidkurzemes vīru tērpus. Iegādājoties šos tautas tērpus tiks ne tikai popularizēts Priekules novads, bet radīta interese par tautas tērpu kā vietas raksturotāju vietējo iedzīvotāju vidū un būtiski tiks papildināta Priekules kultūras nama materiāli tehniskā bāze.

Kultūras nama budžetā ir ieplānoti finansu līdzekļi tautas tērpu iegādei, kurus arī novirzīs šī projekta realizācijai.

Projekta kopējās izmaksas ar PVN:                                    13470,20 euro

Priekules novada pašvaldības finansējums:                            3541,04 euro

t.sk.      noteiktais 10% līdzfinansējums:                     1113,24 euro

neattiecināmās izmaksas (PVN 21%):            2337,80 euro

ELFLA LAP 2014.-2020. LEADER:                                                10019,16 euro

Atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš, Inese Kuduma, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 Piedalīties projektu konkursā ar projektu “ Priekules novada tautas tērpu iegāde Priekules kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīvam  „DUVZARE””.

2.      Apstiprināt projekta izmaksas:

Projekta kopējās izmaksas ar PVN:                                    13470,20 euro

Priekules novada pašvaldības finansējums:                            3541,04 euro

t.sk.      noteiktais 10% līdzfinansējums:                                1113,24 euro

neattiecināmās izmaksas (PVN 21%):                       2337,80 euro

ELFLA LAP 2014.-2020. LEADER:                                                10019,16 euro

3.      Līdzfinansējumu nodrošināt no Priekules novada pašvaldības budžeta.

4.      Atbildīgo par projekta realizāciju noteikt Priekules kultūras nama direktori.

Kontroli par šā lēmuma izpildi uzdot Priekules novada pašvaldības attīstības plānošanas nodaļas vadītājai Unai Ržepickai.

Lēmums nosūtams: Priekules kultūras nama direktorei, Attīstības plānošanas nodaļas vadītājai un nodaļas Finanšu vadītājai.

158. Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai “Airsoft Priekule”

 LĒMUMS

Priekulē

 

2017.gada 27.aprīlī

Nr.158

(protokolsNr.5,10.punkts)

Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai “Airsoft Priekule”

             Priekules novada pašvaldība ir saņēmusi biedrības “airsoft Priekule” iesniegumu ar lūgumu piešķirt līdzfinansējumu projekta realizācijai.

”Biedrība “airsoft Priekule”, plāno piedalīties biedrības “Liepājas rajona partnerība” izsludinātajā Eiropas Savienības Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atklātā projekta iesnieguma konkursā Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam (LAP 2014.-2020.) apakš pasākumā 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” (LEADER) atklātajā projektu konkursa 3.kārtā, iesniedzot projektu “airsoft laukuma izveidošana”.

Projekta ietvaros plānots iegādāties “airsoft” aprīkojumu un segt transporta izmaksas iznomātās teritorijas labiekārtošanai atbilstoši spēles vajadzībām, rezultātā rodot iespēju piesaistīt jaunus

“airsoft” spēlētājus un paplašināt biedru skaitu. Realizējot projektu “airsoft laukuma izveidošana” biedrībai būs iespējas attīstīties un raisīt interesi sabiedrībā par jaunu aktīvās atpūtas veidu. Projekta gaitā tiks izveidota arī facebook lapa – “airsoft Priekule”, ar kuras palīdzību informēsim sabiedrību par plānotajām aktivitātēm, iespējām un biedrības darbību iesaistoties dažādās aktivitātēs. Projektu plānots īstenot līdz 2017.gada 1.decembrim.

Projekta kopējās izmaksas –                              12272.30 EUR,

t.sk., ELFLA publiskais finansējums-             11045.07 EUR

nepieciešamais līdzfinansējums –                    1227.23 EUR.

 

Atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš, Inese Kuduma, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.      Piešķirt biedrībai “airsoft Priekule” līdzfinansējumu EUR 1227.23 projekta “airsoft laukuma izveidošana” īstenošanai.

2.       Līdzfinansējums tiek ieskaitīts biedrības kontā pēc vienošanās noslēgšanas.

3.       Par lēmuma izpildi atbild Finanšu nodaļas vadītāja.

Lēmums nosūtāms: biedrībai “airsoft Priekule”, Attīstības plānošanas nodaļai, Finanšu nodaļai.

159. Par 2017. gadam valsts piešķirtās mērķdotācijas Priekules novada pašvaldības tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai un sociālajam nodoklim sadales kārtības apstiprināšanu

LĒMUMS

Priekulē

2017.gada 27.aprīlī

Nr.159

(protokolsNr.5,11.punkts)

  Par  2017. gadam valsts piešķirtās mērķdotācijas Priekules novada pašvaldības tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai un sociālajam nodoklim sadales kārtības apstiprināšanu

        Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 5. punktu, kas nosaka, ka viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību, Dziesmu un deju svētku likuma 9. panta otrās daļas 9. punktu, kas nosaka, ka valsts budžeta līdzekļi kārtējo Dziesmu un deju svētku starplaikā tiek izmantoti valsts mērķdotācijai kolektīvu vadītāju darba un sociālā nodokļa samaksai. Valsts mērķdotācijas apjoms 2017. gadā katrai pašvaldībai ir iekļauts likuma „Par valsts budžetu 2017. gadam” 10. pielikumā. Valsts mērķdotācija tiek aprēķināta un sadalīta atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 17. novembra noteikumiem Nr.649.

Atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš, Inese Kuduma, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Apstiprināt šādu valsts 2017. gadam piešķirtās mērķdotācijas Pašvaldības tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai sadales kārtību:

1.1.   valsts mērķdotācija tiek piešķirta Pašvaldības tautas mākslas kolektīviem, kuri uz valsts mērķdotācijas aprēķināšanas brīdi ir iekļauti elektroniskajā datubāzē "Latvijas digitālā kultūras karte" un kuri:

1.1.1.      gatavo Vispārējiem latviešu dziesmu un deju svētkiem atbilstošu repertuāru (koprepertuāru - kori, tautas deju kolektīvi un pūtēju orķestri), piedalās novada un strapnovadu rīkotajos pasākumos, turpmāk – G1;

1.1.2.     saskaņā ar Dziesmu un deju svētku likumu ir noteikti par svētku dalībniekiem (folkloras kopas, etnogrāfiskie ansambļi, tautas mūzikas kopas, koklētāju ansambļi, lietišķās mākslas studijas, amatierteātri un vokālie ansambļi) un 2016. gadā vismaz reizi piedalījušies Dziesmu un deju svētku starplaikā notiekošajos pasākumos, turpmāk - G2.

 

1.2.   Pašvaldība veic 2017. gadam valsts piešķirtās mērķdotācijas sadali Noteikumos noteiktā kārtībā, ņemot vērā:

1.2.1.   valsts piešķirtās mērķdotācijas apmēru Priekules Pašvaldībai 2017. gadam – 1815 eiro;

1.2.2.   G1 un G2 kolektīvu skaitu Pašvaldībā uz mērķdotācijas aprēķināšanas brīdi;

1.2.3.   G1 kolektīviem piemērojams līdzdalības intensitātes koeficients 2.

      1.3. Piešķirtā valsts mērķdotācija tiek izlietota Pašvaldības tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām.

2.      veikt valsts piešķirtās mērķdotācijas sadali Pašvaldības tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām šādi:

Kolektīvs

Kolektīvu skaits Pašvaldībā

Valsts piešķirtā mērķdotācija (M) kolektīviem

Bāzes finansējuma (B) 1 kolektīvam aprēķins

Bāzes finansējums 1 kolektīvam noteiktajā periodā

Mērķdotācija 1 kolektīvam mēnesī

G1

2

€ 1452,00

B=M/ ΣG1

€ 726,00

€ 60,50

G2

1

  € 726,00

B=M/ ΣG2

€ 363,00

€ 30,25

 

 

 

 

 

 

 

3.      Aprēķināt izmaksājamo daļu no valsts piešķirto mērķdotācijas (darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas) vienu reizi mēnesī tautas mākslas kolektīvu vadītājiem:

 

 

Kolektīva nosaukums

Mērķdotācijas saņēmējs

(amats)

Mērķdotācija mēnesī

(darba alga un VSAOI)

G1 Priekules k/n SIEVIEŠU koris

diriģente

€ 60,50

G1Priekules k/n vidējās paaudzes deju kolektīvs „DUVZARE”

vadītāja

 

€ 60,50

G2 Priekules Kultūras nama Drāmas ansamblis

režisore

 

€ 30,25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160. Par naudas balvas piešķiršanu

 LĒMUMS

Priekulē

2017.gada 27.aprīlī

Nr.160

(protokolsNr.5,12.punkts)

  Par naudas balvas piešķiršanu

 Atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš, Inese Kuduma, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

      Piešķirtnaudas balvu 100 EUR apmērā Priekules novada Kalētu pagasta iedzīvotājai Z.J.sakarā ar 100 gadu jubileju.

161. Par izglītības, kultūras un sporta iestāžu maksas pakalpojumu noteikšanu Priekules novada Bunkas pagastā

 LĒMUMS

Priekulē

 2017.gada 27.aprīlī

Nr.161

(protokolsNr.5,13.punkts)

Par izglītības, kultūras un sporta iestāžu maksas pakalpojumu noteikšanu Priekules novada Bunkas pagastā

 Pamatojoties uz Bunkas pagasta pārvaldes vadītāja E. Darguža iesniegumu par maksas pakalpojumu noteikšanu Bunkas pagasta izglītības, kultūras un sporta iestādēs, atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš, Inese Kuduma, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.      Apstiprināt telpu nomas maksu Bunkas pagasta kultūras namā:

1.1.   Sapulcēm, semināriem                                  5.00 euro/h bez PVN

1.2.   Izklaides pasākumiem                                    7.00 euro/h bez PVN

2.      Apstiprināt nomas maksu Krotes pamatskolā:

2.1.   Aktu zāle                                                       4.00 euro/h bez PVN

2.2.   Ēdamzāle                                                       4.00 euro/h bez PVN

2.3.   Ēdamzāle ar virtuvi                                        6.00 euro/h bez PVN

2.4.   Virtuve                                                           5.00 euro/h bez PVN

3.      Ja telpas tiek izmantotas ilgāk par 8 stundām, katrai nākamai stundai piemērojama 50% atlaide.

4.      Apstiprināt nomas maksu par sporta zāles izmantošanu:

4.1.Treniņiem                                                  5.00 euro/h bez PVN

4.2.noteikt atlaidi 50% apmērā, ja tiek noslēgts līgums uz 6 mēnešiem vai ilgākam laika periodam;

4.3.Pasākumu, sacensību organizēšanai          30.00 euro/dienā

5.      Apstiprināt Priekules novada Bunkas pagasta Tadaiķu ciema bibliotēkas Saieta telpas izcenojumus telpas un iekārtu nomai:

5.1.Saieta telpas izmantošana (sapulcēm, mācībām ) – 2,00 EUR stundā bez PVN.

5.2.Svinību rīkošanai (ieskaitot iekārtu: trauku un plīts u.c. izmantošana) – 14,00 EUR diennaktī bez PVN.

5.3.Veļas mašīnas izmantošana – 0,70 EUR par 1 reizi bez PVN.

6.      Apstiprināt sanāksmju telpas nomas maksu Krotes bibliotēkā 2.00 EUR stundā bez PVN

7.      Par lēmuma izpildi atbild pārvaldes vadītājs Edgars Dargužis.

8.      Lēmums stājas spēkā ar 2017.gada 1.maiju.

9.      Ar šī lēmuma stāšanos spēkā, spēku zaudē 2013.gada 27.decembra lēmums “Par izglītības un kultūras iestāžu maksas pakalpojumu noteikšanu Priekules novada Bunkas pagastā”, (protokols Nr.11, #15).

10.  Ar šī lēmuma stāšanos spēkā, spēku zaudē 2014.gada 25.septembra lēmums “Par Tadaiķu ciema bibliotēkas saieta telpas izmantošanas izcenojumiem”, (protokols Nr.8, #18).

 

Lēmums nosūtāms – Bunkas pagasta pārvalde, Tadaiķu, Krotes bibliotēkas, Krotes skola, Bunkas kultūras nams, Finanšu nodaļa.

 

162. Par izglītības un kultūras iestāžu maksas pakalpojumu noteikšanu Priekules novada Virgas pagastā

 LĒMUMS

Priekulē

 

2017.gada 27.aprīlī

Nr.162

(protokolsNr.5,14.punkts)

Par izglītības un kultūras iestāžu maksas pakalpojumu noteikšanu Priekules novada Virgas pagastā

 Pamatojoties uz Virgas pagasta pārvaldes vadītājas Daigas Egles iesniegumu par maksas pakalpojumu noteikšanu Virgas pagasta izglītības un kultūras iestādēs, atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš, Inese Kuduma, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.      Apstiprināt telpu nomas maksu Virgas pagasta pārvaldes telpām (tradīciju zāle un citas pārvaldes telpas) semināru, lekciju, sapulču un dažāda veida tikšanos organizēšanai EUR 4.00 par vienu stundu bez PVN.

 

2.      Apstiprināt telpu nomas maksu Virgas pagasta Tradīciju namā (lielā zāle vai kamīnzāle) semināru, lekciju, sapulču un dažāda veida tikšanos organizēšanai EUR 4.00 par vienu stundu bez PVN.

 

3.      Apstiprināt telpu nomas maksu Virgas pagasta Tradīciju namā:

 

 

Telpas nosaukums

Nomas maksa maijs-septembris euro bez PVN

Nomas maksa

Janvāris-aprīlis, oktobris- decembris euro bez PVN

3.1.

Lielā zāle, kamīnzāle, virtuve 1 diena

2 dienas

( cenā iekļauta elektrība, trauki, īre , malka)

gāzes balons virtuvē

 

85.00

114.00

 

 

26.00

 

114.00

142.00

 

 

26.00

3.2.

Kamīnzāle, virtuve

( cenā iekļauta elektrība, trauki, īre, malka)

28.00

43.00

3.3.

Pirts – sauna, par stundu

Par katru nākamo stundu

11.00

4.00

11.00

4.00

 

4.      Apstiprināt telpu nomas maksu Virgas pagasta Tradīciju namā Priekules novada iedzīvotājiem:

 

 

Telpas nosaukums

Nomas maksa maijs-septembris euro bez PVN

Nomas maksa

Janvāris-aprīlis, oktobris- decembris euro bez PVN

4.1.

Lielā zāle, kamīnzāle, virtuve 1 diena

2 dienas

( cenā iekļauta elektrība, trauki, īre , malka)

gāzes balons virtuvē

 

43.00

71.00

 

 

26.00

 

57.00

100.00

 

 

26.00

4.2.

Kamīnzāle, virtuve

( cenā iekļauta elektrība, trauki, īre, malka)

28.00

43.00

4.3.

Pirts – sauna, par stundu

Par katru nākamo stundu

11.00

4.00

11.00

4.00

4.4.

Bēru gadījumā kamīna zāle, virtuve

14.00

28.00

 

5.      3. un 4. punkta nomniekiem ir tiesības:

5.1.neiznomāt gāzes balonu, bet izmantot savus resursus.

5.2.kurināt savu līdzpaņemto malku, tā samazinot telpu nomas maksu par 14.00 euro apkures sezonā.

 

6.      Apstiprināt telpu nomas maksu Virgas pagasta Brīvā laika pavadīšanas centrā Purmsātos 4.00 euro/h bez PVN.

 

7.         Apstiprināt Virgas pamatskolas telpu un inventāra nomu:

7.1. Zāle                                                            3.00 euro/h bez PVN

7.2. Mācību telpas                                1,50 euro/h bez PVN

7.3. Ēdamistaba, virtuve, trauki                       4.00 euro/h bez PVN

7.4. Matrači (gb./ diennakts)                0,70 euro diennaktī bez PVN

7.5. Matrači ar gultas veļu (gb./dienn.) 1,70 euro diennaktī bez PVN

7.6. Naktsmītne ar dušu (pers./dienn.) 3.00 euro diennaktī bez PVN

 

8.      Par lēmuma izpildi atbild pārvaldes vadītāja.

9.      Lēmums stājas spēkā ar 2017.gada 1.maiju.

10.  Ar šī lēmuma stāšanos spēkā, spēku zaudē 2013.gada 27.decembra lēmums “Par izglītības un kultūras iestāžu maksas pakalpojumu noteikšanu Priekules novada Virgas pagastā”, (protokols Nr.11, #17)

 

 Lēmums nosūtāms: Virgas pagasta pārvalde; finanšu nodaļa

163. Par dzīvokļu nr.1 un nr.2 Galvenā ielā 10, Priekule, nodošanu Sociālā dienesta vajadzībām

 LĒMUMS

Priekulē

2017.gada 27.aprīlī

Nr.163

(protokols Nr.5,15.punkts)

 

Par dzīvokļu nr.1 un nr.2 Galvenā ielā 10, Priekule, nodošanu Sociālā dienesta vajadzībām

 

2017.gada 28.martā (reģistrācijas Nr. 2.1.5/ 17/ 907-S) Priekules novada pašvaldībā saņemts  Priekules novada sociālā dienesta vadītājas Mārītes Gertneres, iesniegums, kurā lūgts nodot dzīvokli Priekulē, Galvenā ielā 10-1/2 sociālā dienesta rīcībai, lietoto apģērbu, sadzīves priekšmetu pieņemšanas/nodošanas punkta izveidei.

Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Ar  26.03.2015. Priekules novada pašvaldības domes lēmumu (prot. Nr. 5)

33.§ “ Par Priekules pilsētā esošā nekustamā īpašuma nodošanu apsaimniekošanās SIA “Priekules nami”, Priekules novada pašvaldība nodevusi māju SIA “Priekules nami” apsaimniekošanā.

Ar 26.01.2017. Priekules novada pašvaldības domes lēmumu prot. Nr. 1,8. “Pašvaldību dzīvojamo māju īres un apsaimniekošanas maksas Priekules pilsētā sākot ar 2017.gada 1.februāri”, apsaimniekošanas maksa Galvenā iela 10 noteikta 0,31 EUR/m2 bez PVN.

Dzīvokļa nr.1 platība ir 20,9 m, dzīvokļa Nr.2 platība – 19,5 m2.

Likuma "Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu" 6.1 panta pirmā daļa nosaka, ka, ja likumā vai Ministru kabineta noteikumos nav paredzēts citādi, kustamās mantas nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav ilgāks par pieciem gadiem, un nekustamā īpašuma nomas līgumu — uz laiku, kas nav ilgāks par 12 gadiem.

 Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 14.panta otrās  daļas 3.punktu, M.Gertneres iesniegumu., atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš, Inese Kuduma, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.                              Nodot lietošanā Priekules novada Sociālajam dienestam dzīvokļus Nr.1 - 20,9 m2 platībā un dzīvokli Nr.2- 19,5 m2 platībā, noslēdzot patapinājuma līgumu.

2.                              Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

3.                              Uzdot SIA “Priekules nami”, reģistrācijas nr. 42103020465 sagatavot atbilstošu līgumu.

4.                              Noteikt, ka telpu apsaimniekošanas maksu sedz no Sociālā dienesta budžeta.

 

Lēmums izsūtāms: 1  eks. Priekules novada finanšu nodaļai; 1 eks. SIA “Priekules nami” : priekulesnami@inbox.lv;1 eks. Soc.dienesta vadītājai M.Gertnerei: soc.dienests@priekulesnovads.lv

164. Par atbalstu politiski represēto personu salidojumam

 LĒMUMS

Priekulē

 2017.gada 27.aprīlī

Nr.164

(protokols Nr.5,16.punkts)

Par atbalstu politiski represēto personu salidojumam

            Priekules novada pašvaldība ir saņēmusi biedrības “Latvijas politiski represēto apvienība” vēstuli ar lūgumi finansiāli atbalstīt mūsu novadā dzīvojošo represēto personu dalību ikgadējā Latvijas politiski represēto personu salidojumā, nosedzot dalības maksu EUR 70.00 apmērā. Salidojums notiks 2017.gada 26.augustā Ikšķilē.

Pamatojoties uz iepriekš minēto, atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš, Inese Kuduma, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

Atbalstīt Priekules novadā dzīvojošo represēto personu dalību Latvijas represēto personu salidojumā Ikšķilē 2017.gada 26.augustā nodrošinot ar transportu un nosedzot dalības maksu EUR 70.00 apmērā pēc piestādītā rēķina.

 

Lēmums nosūtāms: izpilddirektoram, Finanšu nodaļai.

 

165. Par dambja, Dambja iela , Priekule, Priekules novads uzņemšanu pašvaldības bilancē

 LĒMUMS

Priekulē

 2017.gada 27.aprīlī

Nr.165

(protokolsNr.5,17.punkts)

 

Par dambja, Dambja iela , Priekule, Priekules novads uzņemšanu pašvaldības bilancē

 

     

29.03.2017. Priekules novada pašvaldībā tika saņemts XX iesniegums, ar lūgumu nodot XX apsaimniekošanā dambi, kas atrodas Dambja iela, Priekule, Priekules novads, kadastra nr. 6415 006 0076.

            Nekustamais īpašums Dambja iela, Priekule, Priekules novads, ar kadastra apzīmējumu 6415 006 0076 ir  Priekules novada pašvaldības piekritīgā zeme.

             Dambis ar kadastra apzīmējumu 6415 006 0076 004 neatrodas Priekules novada pašvaldības bilancē.  

            Lai Priekules novada pašvaldība varētu dambi nodot apsaimniekošanā, nepieciešams to uzņemt Priekules novada pašvaldības bilancē.

          Likuma „Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” 36.panta pirmās daļas sestais punkts nosaka, ēkas (būves) zemesgrāmatās ierakstāmas uz pašvaldības vārda, pamatojoties uz pašvaldības iestādes izsniegtu izziņu, kas apliecina, ka ēka (būve) ir pašvaldības iestādes bilancē. 

         Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 42.pantu, atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš, Inese Kuduma, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.       Uzņemt pašvaldības bilancē dambi (būvi) ar kadastra apzīmējumu 6415 006 0076 004,  kas atrodas nekustamā īpašumā Dambja iela, Priekule, Priekules novads, kadastra apzīmējums 6415 006 0076 , uzskaites vērtība 124,00 euro.

  1. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei VZD pasūtīt  dambja, ar kadastra apzīmējumu 6415 006 0076 004 pilnu inventarizāciju .

 

Lēmums izsūtāms:

           1 eks. Priekules novada finanšu nodaļai; 1 eks. I.Lācītei; 1 eks.pašvaldības pamatlīdzekļu un inventāra apsekošanas komisijai;

166. Par soda naudas dzēšanu nekustamam īpašumam Aizputes iela 19, Priekule, Priekules novads

 LĒMUMS

Priekulē

 2017.gada 27.aprīlī

Nr.166

(protokolsNr.5,18.punkts)

 

Par soda naudas dzēšanu nekustamam īpašumam Aizputes iela 19, Priekule, Priekules novads

 

 Priekules novada pašvaldībā 23.03.2017. saņemts XX iesniegums (reģistrācijas nr. 2.1.5/17/844-S) ar lūgumu pieņemt lēmumu par soda naudas dzēšanu nekustamam īpašumam Aizputes iela 19, Priekule, Priekules novads, kadastra nr. 6415 001 0002.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums Aizputes iela 19, Priekulē, Priekules novadā ar kadastra Nr.6415 001 0002 reģistrēts Liepājas tiesu zemesgrāmatu nodaļā Priekules pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 10  uz XX vārda .

Nekustamais īpašums sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6415 001 0002  3902 m2 platībā. Uz zemes vienības atrodas dzīvojamā ēka, šķūnis un sabiedriskā tualete.  Sabiedrisko tualeti izmanto Priekules novada iedzīvotāji, kuri apmeklē Priekules pilsētu.

            Nekustamā īpašuma nodokļa paziņojumi par Aizputes iela 19, Priekule, sūtīti uz XX deklarēto dzīvesvietu XX, Priekule, Priekules novads.

           Deklarētajā dzīvesvietā XX nedzīvo, kā arī pasta adresi pašvaldībai nav paziņojusi, tāpēc nodokļa paziņojumus nav saņēmusi, līdz ar to, ka iepriekšējos taksācijas periodos nav savlaicīgi veikti nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi (nav ievēroti normatīvajos aktos noteiktie maksāšanas termiņi), un, pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un nodevām” 20.panta 3.punktu (nekustamā īpašuma nodokli administrē pašvaldības), saskaņā ar  likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 6.panta 12 daļu, 9.panta pirmo un otro daļu (nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs saskaņā ar šo likumu ir atbildīgs par nodokļa pilnīgu nomaksāšanu noteiktajā laikā.

           Uz 2017.gada 23.martu bija izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds par zemi – EUR 519,66  no šīs summas soda nauda EUR 179,69 un nodokļa parāds par ēkām – EUR 174,49 apmērā, no šīs summas soda nauda EUR 63,93 – kopā .

          28.03.2017. XX samaksājusi nekustamā īpašuma nodokļa parādu EUR 570  .

          Uz 20.04.2017. atlicis nekustamā īpašuma nodokļa parāds par zemi EUR 175,96 , no tās soda nauda – EUR 20,07 , un nekustamā īpašuma nodokļa parāds par ēkām – EUR 50,76, no tā soda nauda – EUR 5,78. Kopā EUR 226,72.

          Tā kā XX īpašumā atrodas sabiedriskā tualete, kuru izmanto daudzi Priekules pilsētas apmeklētāji , XX lūdz dzēst soda naudu EUR 243,62.

 

Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR - 10 deputāti (Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš, Inese Kuduma, Inita Rubeze); PRET -  1 deputāts Andis Eveliņš; ATTURAS -  1 deputāts Ainars Cīrulis; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

       Dzēst aprēķināto soda naudu EUR 243,62.

 

           

Lēmums izsūtāms:      

                          

1 eks. Finanšu nodaļai, 1 eks. XX: XX LV-3434;

 1 eks. Nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei