23.01.2020. domes sēde (protokols Nr.2)

23.01.2020. domes sēdes audioieraksts
23.01.2020. domes sēdes protokols Nr.2

 SĒDES  PROTOKOLS

 

Nr.2

Priekules novadā                                                                                                 

2020.gada 23.janvārī                                                                        

 

Sēde sasaukta plkst. 9:00

Sēdi atklāj plkst. 9:00

 

Sēdi vada –   domes priekšsēdētāja                                                                 Vija Jablonska

Protokolē –  pašvaldības sekretāre                                                                   Daiga Tilgale

               

 

Piedalās –

Deputāti: Vizma Garkalne, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Ruta Balode, Gatis Volkevičs, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Inita Rubeze, Toms Šteins, Vaclovs Kadaģis, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija, Rigonda Džeriņa

 

Sēdē nepiedalās-

 

Sēdē piedalās - izpilddirektors Andris Razma, Bunkas pagasta pārvaldes vadītāja Patricija Andersone, Kalētu pagasta pārvaldes vadītāja Agrita Driviņa, Gramzdas pagasta pārvaldes vadītājs Dzintars Kudums, nekustamo īpašumu speciāliste Marina Kokovihina, finanšu nodaļas vadītājas p.i. Laura Garkalne, attīstības plānošanas nodaļas vadītāja Una Ržepicka

 

 

Darba kārtības apstiprināšana

 

V.Jablonska aicina balsot par papildus jautājumu iekļaušanu sēdes darba kārtībā:

 

1.      Par Priekules novada pašvaldības un Durbes novada pašvaldības bāriņtiesu sadarbību.

2.      Par grozījumiem pašvaldības 30.04.2019. lēmumā Nr.254 (prot.Nr.6,2.punkts) ‘’Par aizņēmumu projekta ‘’Ieguldījums SIA ‘’Priekules nami’’ pamatkapitālā KF projekta ‘’Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Priekules aglomerācijā’’ 2.kārtas īstenošanai’’.

3.      Par projekta ‘’Priekules vidusskolas ieejas portāla un ārējo kāpņu atjaunošana Aizputes ielā 1, Priekulē, Priekules novadā’’ apstiprināšanu un realizāciju 2020.gadā.

4.      Par Priekules novada pašvaldības amatu un amatalgu saraksta 2020.gadam grozījumiem.

5.      Par Mežupes pamatskolas transportlīdzekļa operatīvā līzinga nomu.

6.      Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX.

7.      Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības domes 31.10.2019.saistošajos noteikumos Nr.7/19 ‘’Priekules novada pašvaldības nolikums’’.

8.      Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piekrītošu zemes vienības daļu ‘’Atkritumu izgāztuve’’, Priekules pagasts, Priekules novads.

9.      Par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Brīvības iela 41, Priekule, Priekules novads, kadastra numurs 6415 003 0146, trešās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli atzīšanu par nenotikušu.

10.  Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu ‘’Ustupi’’, Priekules pagasts, Priekules novads.

 

 

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par katru jautājumu atsevišķi,  atklāti balsojot PAR – 15 (Vizma Garkalne, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Ruta Balode, Gatis Volkevičs, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Inita Rubeze, Toms Šteins, Vaclovs Kadaģis, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija, Rigonda Džeriņa); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; papildus jautājumi tiek iekļauti sēdes darba kārtībā un darba kārtība ar izmaiņām tiek apstiprināta.

 

Darba kārtība:

Finanšu komitejas sēdē izskatītie jautājumi

  1. Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības domes 2019.gada 28.februāra Priekules novada pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumā.

2.      Par deleģēšanas līguma noslēgšanu labiekārtošanas darbiem Priekules pilsētā ar SIA ‘’Priekules nami’’, 42103020465, juridiskā adrese Ķieģeļu iela 2a, Priekule.

3.      Par Priekules novada pašvaldības 2013.gada 31.oktobra noteikumu ‘’Par Priekules novada pašvaldības nedzīvojamo telpu nomu’’ 1.pielikumā noteiktās nedzīvojamo telpu nomas maksas termiņa pagarināšanu.

4.      Par zemes reformas pabeigšanai ieskaitītās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6498 003 0128, Virgas pagastā, atzīšanu par piekrītošu Priekules novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda.

5.      Par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības – kadastra apzīmējums 6415 004 0062, Ganību iela 28A, Priekule, Priekules novads, atzīšanu par piekrītošu Priekules novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda.

6.      Par nekustamā īpašuma Ganību iela 30, Priekule, Priekules nov., atsavināšanas ierosinājumu.

7.      Par papildus telpu ēkā ‘’Gramzdas pamatskola’’, Gramzdas pagastā, Priekules novadā, iznomāšanu SIA’’Studiums’’.

8.      Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu XX, Virgas pag., Priekules nov.

9.      Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu XX, Gramzdas pagastā, Priekules nov.

10.  Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem XX.

11.  Par nedzīvojamās telpas Liepu aleja 3-1, Kalētos, Kalētu pag., Priekules nov., iznomāšanu XX.

12.  Par ziedojuma pieņemšanu Priekules Mūzikas un mākslas skolai.

13.  Par Priekules novada pašvaldībai piederošās tehnikas izslēgšanu no pamatlīdzekļu sastāva un pārdošanu.

14.  Par Priekules novada pašvaldības domes iekšējo noteikumu ‘’Par trauksmes celšanu Priekules novada pašvaldībā’’ apstiprināšanu.

15.  Par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības –‘’Blakus Burvjiem’’, Priekules pagasts, Priekules novads, kadastra apzīmējums 6482 003 0079, atzīšanu par piekrītošu Priekules novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda.

16.  Par nekustamā īpašuma (zemes) ‘’Bērzi’’, Gramzdas pag., Priekules nov., atsavināšanas ierosinājumu.

17.  Par grozījumiem ‘’Priekules novada pašvaldības pedagogu amatu un amatalgu sarakstā no 2019.gada 1.septembra’’.

18.  Par Priekules novada augstāko apbalvojumu piešķiršanu iedzīvotājiem Priekules pilsētas 92.dzimšanas dienas priekšvakarā.

19.  Par līdzfinansējumu LEADER programmas projektam ‘’Piekļuves nodrošināšana sociāliem un veselības pakalpojumiem pierobežā – Kalētu pagastā’’.

20.  Par Priekules novada pašvaldības autoceļu fonda izlietošanas vidējā termiņa programmas 2020.-2022.gadam apstiprināšanu.

21.  Par Priekules novada attīstības programmas 2013.-2019.gadam investīciju un rīcības plāna aktualizāciju.

22.  Par Priekules novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.1/20 ‘’Par Priekules novada pašvaldības budžetu 2020.gadam’’ apstiprināšanu.

23.  Par projekta ‘’Mežupes pamatskolas vēsturiskās ēkas fasādes vienkāršota atjaunošana’’ realizāciju 2020.gadā.

24.  Par pašvaldībai piederošas meža cirsmas (īpašumā ‘’Zēri’’, Kalētu pagastā) pārdošanu izsolē, cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.

25.  Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu (zemes starpgabals) ‘’Mazie Meiri, Kalētu pagasts, Priekules novads.

26.  Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Parka iela 13, Priekule, Priekules novads.

27.  Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu ‘’Zvaguļi’’, Priekules pagasts, Priekules novads.

 

Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē izskatītie jautājumi

28.  Par pašvaldībai piekrītošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 6498 003 0121 un 6498 003 0197 apvienošanu vienā zemes vienībā un platības precizēšanu Virgas pagastā, Priekules novadā.

29.  Par nekustamā īpašuma ‘’Krotes Laimiņi’’ Bunkas pag., Priekules nov., sadalīšanu.

30.  Par nomas līguma Nr.16/2008 pagarināšanu XX.

31.  Par zemes nomas līguma Nr.Pr.p./33 termiņa pagarināšanu XX, Priekules pagastā.

32.  Par 12.02.2015.zemes nomas līguma Nr.2.3.4/29 termiņa pagarināšanu XX, Virgas pagastā.

33.  Par daļu no zemes Paplakas iela 28, Priekule, nomu XX.

34.  Par adreses ‘’Stenderi’’, Kalētu pagastā, Priekules novadā, likvidēšanu.

35.  Par zemes ierīcības projekta ‘’Ozolbunči’’, Priekules pag., Priekules nov., apstiprināšanu.

36.  Par nekustamā īpašuma ‘’Ceplīši’’, Kalētu pagastā, Priekules novadā, sadalīšanu.

37.  Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības noteikumos ‘’Priekules novada pašvaldībai piederošo un piekrītošo neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtību’’.

38.  Par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības ‘’Rozes’’, Priekules pagasts, Priekules novads ar kadastra apzīmējumu 6482 003 0066, atzīšanu par piekrītošu Priekules novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda.

39.  Par zemes nomas līguma Nr.48/2014 pagarināšanu XX.

40.  Par zemes nomas līguma Nr.47/2014 pagarināšanu z/s ‘’Mazpoļi’’.

41.  Par daļu no zemes Liepājas iela 13A, Priekule, Priekules novads XX.

42.  Par zemes nomas līgumu Nr.76/2008 un 77A/2008 pagarināšanu XX.

43.  Par 05.01.2009.lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.324 termiņa pagarināšanu XX, Kalētu pagastā.

44.  Par zemes vienības ‘’Pie Ošiem’’ iznomāšanu XX, Kalētu pagastā.

45.  Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX.

 

      Komitejās neizskatītie jautājumi

46.  Par Priekules novada pašvaldības un Durbes novada pašvaldības bāriņtiesu sadarbību.

47.  Par grozījumiem pašvaldības 30.04.2019. lēmumā Nr.254 (prot.Nr.6,2.punkts) ‘’Par aizņēmumu projekta ‘’Ieguldījums SIA ‘’Priekules nami’’ pamatkapitālā KF projekta ‘’Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Priekules aglomerācijā’’ 2.kārtas īstenošanai’’.

48.  Par projekta ‘’Priekules vidusskolas ieejas portāla un ārējo kāpņu atjaunošana Aizputes ielā 1, Priekulē, Priekules novadā’’ apstiprināšanu un realizāciju 2020.gadā.

49.  Par Priekules novada pašvaldības amatu un amatalgu saraksta 2020.gadam grozījumiem.

50.  Par Mežupes pamatskolas transportlīdzekļa operatīvā līzinga nomu.

51.  Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX.

52.  Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības domes 31.10.2019.saistošajos noteikumos Nr.7/19 ‘’Priekules novada pašvaldības nolikums’’.

53.  Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piekrītošu zemes vienības daļu ‘’Atkritumu izgāztuve’’, Priekules pagasts, Priekules novads.

54.  Par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Brīvības iela 41, Priekule, Priekules novads, kadastra numurs 6415 003 0146, trešās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli atzīšanu par nenotikušu.

55.  Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu ‘’Ustupi’’, Priekules pagasts, Priekules novads.

 

 

                                                                          1.

Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības domes 2019.gada 28.februāra Priekules novada pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumā

(lēmums Nr.3)

Ziņo: V.Jablonska

 

            Nepieciešams veikt grozījumus 2019.gada 28.februāra Priekules novada pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumā, papildinot ar briļļu iegādes izdevumu kompensēšanu darbiniekiem darba pienākumu veikšanai, kas saistīti ar bērnu, izglītojamo un darbinieku pārvadāšanu ar pašvaldības transporta līdzekļiem.

            Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, atklāti balsojot PAR – 15 (Vizma Garkalne, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Ruta Balode, Gatis Volkevičs, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Inita Rubeze, Toms Šteins, Vaclovs Kadaģis, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija, Rigonda Džeriņa); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

           

            pieņemt lēmumu par grozījumiem Priekules novada pašvaldības domes 2019.gada 28.februāra Priekules novada pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumā.

 

2.

Par deleģēšanas līguma noslēgšanu labiekārtošanas darbiem Priekules pilsētā ar SIA „Priekules nami”, 42103020465, juridiskā adrese Ķieģeļu iela 2a, Priekule

(lēmums Nr.4)

Ziņo: V.Jablonska

            2020.gadā ir nepieciešams noslēgt deleģēšanas līgumu ar SIA „Priekules nami” par Priekules pilsētas labiekārtošanas, īpašumu sakārtošanas un pilsētas kapu uzturēšanas un apsaimniekošanas darbiem par līguma cenu 146448.60 EUR. SIA “Priekules nami” ir iesnieguši  tāmi - kalkulāciju Priekules pilsētas labiekārtošanas darbiem 2020.gadam.

            Pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmo un otro daļu, 42.panta pirmo daļu, 43.panta otro daļu, 45.panta otro un trešo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, 15.panta ceturto daļu, atklāti balsojot PAR – 15 (Vizma Garkalne, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Ruta Balode, Gatis Volkevičs, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Inita Rubeze, Toms Šteins, Vaclovs Kadaģis, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija, Rigonda Džeriņa); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

           

            pieņemt lēmumu par deleģēšanas līguma noslēgšanu labiekārtošanas darbiem Priekules pilsētā ar SIA ‘’Priekules nami’’, 421030320465, juridiskā adrese Ķieģeļu iela 2a, Priekule.

 

3.

Par Priekules novada pašvaldības 2013.gada 31.oktobra noteikumu “Par Priekules novada pašvaldības nedzīvojamo telpu nomu” 1.pielikumā noteiktās nedzīvojamo telpu nomas maksas termiņa pagarināšanu

(lēmums Nr.5)

Ziņo: V.Jablonska

 

           

Sakarā ar to, ka tiek izstrādāti jauni noteikumi, ir nepieciešams uz laiku līdz 2020.gada 30.jūnijam pagarināt noteikumus pielikumā Nr.1 noteikto telpu nomas maksu.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta a) un b) apakšpunktiem, 41.panta pirmās daļas 2.punktu, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

Atklāti balsojot PAR – 15 (Vizma Garkalne, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Ruta Balode, Gatis Volkevičs, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Inita Rubeze, Toms Šteins, Vaclovs Kadaģis, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija, Rigonda Džeriņa); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            pieņemt lēmumu par Priekules novada pašvaldības 2013.gada 31.oktobra noteikumu “Par Priekules novada pašvaldības nedzīvojamo telpu nomu” 1.pielikumā noteiktās nedzīvojamo telpu nomas maksas termiņa pagarināšanu.

 

 

 

 

 

4.

Par zemes reformas pabeigšanai ieskaitītās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6498 003 0128, Virgas pagastā, atzīšanu par piekrītošu Priekules novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda

(lēmums Nr.6)

Ziņo: V.Jablonska

 

Pamatojoties uz Zemes pārvaldības likuma 17.panta sesto daļu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par zemes reformas pabeigšanai ieskaitītās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6498 003 0128, Virgas pagastā, atzīšanu par piekrītošu Priekules novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda.

 

 

5.

   Par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības - kadastra apzīmējums 6415 004 0062,  Ganību iela 28 A, Priekule, Priekules novads, atzīšanu par piekrītošu Priekules novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda

(lēmums Nr.7)

Ziņo: V.Jablonska

 

Pamatojoties uz Zemes pārvaldības likuma 17.panta sesto daļu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības - kadastra apzīmējums 6415 004 0062,  Ganību iela 28 A, Priekule, Priekules novads, atzīšanu par piekrītošu Priekules novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda.

 

6.

Par nekustamā īpašuma  Ganību iela 30,  Priekule , Priekules nov. atsavināšanas ierosinājumu

(lēmums Nr.8)

Ziņo: V.Jablonska

 

             Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojoša XX, iesniegums, kurā lūgts  atļaut atsavināt zemes vienību Ganību iela 30, Priekule, Priekules nov., 1834 m2 platībā, kadastra apzīmējums 6415 004 0111, Priekulē, Priekules novadā.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var lemt par  pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, Publiskas personas  mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu, 5.panta pirmo daļu, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma  Ganību iela 30,  Priekule , Priekules nov. atsavināšanas ierosinājumu.

                

 

7.

Par  papildus telpu ēkā “Gramzdas pamatskola”, Gramzdas pagastā, Priekules novadā iznomāšanu SIA “Studiums”

(lēmums Nr.9)

Ziņo: V.Jablonska

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts SIA “Studiums”, reģ.Nr.42103076562, juridiskā adrese Alejas iela 13-4, Liepāja, valdes locekles Svetlanas Skrīveres, 05.12.2019. iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/19/2205-S, ar lūgumu iznomāt  pirmskolas izglītības iestādes telpas Gramzdas pamatskolas ēkā ilglaicīgas un īslaicīgas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas centra izveidei.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 20.02.2018.Ministru kabineta noteikumu Nr.97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi” 12.punktu, kas nosaka, ka lēmumu par nomas objekta nodošanu iznomāšanai pieņem iznomātājs, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS – 1 deputāts (Inese Meļķe) ; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par papildus telpu ēkā “Gramzdas pamatskola”, Gramzdas pagastā, Priekules novadā iznomāšanu SIA ‘’Studiums’’.

 

 

8.

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu XX,   Priekules nov.

(lēmums Nr.10)

Ziņo: V.Jablonska

 

2020.gada 06.janvārī Priekules novada pašvaldībā saņemts XX (turpmāk- iesniedzējs), dzīvojoša XX, 02.01.2020. iesniegums, iereģistrēts Nr.2.1.4./20/12-S, ar lūgumu piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu par nekustamo īpašumu XX, Priekules novadā, kā politiski represētai personai.

Pamatojoties uz likuma ”Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.daļu, kas nosaka, ka politiski represētām personām par zemi, kā arī par šā likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktā un 1.²daļā minētajiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā, nekustamā īpašuma nodokļa summa samazināma par 50 %, ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu XX,  Priekules nov.

 

9.

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu XX,  Priekules nov.

(lēmums Nr.11)

Ziņo: V.Jablonska

 

2019.gada 23.decembrī Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojoša XX (turpmāk tekstā- iesniedzējs), iereģistrēts ar Nr.2.1.4/19/2312-S, ar lūgumu piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu par nekustamo īpašumu XX, Priekules novadā, kā politiski represētai personai.

Pamatojoties uz likuma ”Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.daļu, kas nosaka, ka politiski represētām personām par zemi, kā arī par šā likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktā un 1.²daļā minētajiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā, nekustamā īpašuma nodokļa summa samazināma par 50 %, ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu XX, Priekules nov.

 

10.

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem  XX

(lēmums Nr.12)

Ziņo: V.Jablonska

 

07.01.2020. (reģistrācijas Nr.2.1.4/20/19-S) Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojošas XX, Liepāja, iesniegums ar lūgumu piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu kā represētajai personai par Priekules novada Priekules pilsētas īpašumu XX, kas netiek izmantots saimnieciskajai darbībai.

Pamatojoties uz likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.daļu, 20.06.2006.gada Ministru kabineta noteikumu Nr. 495 Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli normu piemērošanas kārtība”32. un 33. punktu, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem XX.

 

 

 

 

 

 

 

11.

Par nedzīvojamās telpas Liepu alejā 3-1, Kalētos, Kalētu pag., Priekules nov. iznomāšanu XX

(lēmums Nr.13)

Ziņo: V.Jablonska

 

2020.gada 02.janvārī Priekules novada pašvaldībā saņemts XX (turpmāk- iesniedzēja), dzīvojošasXX, Priekules nov., iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.5/20/1-S, ar lūgumu iznomāt telpu 8,5 m² platībā Kalētu feldšerpunktā Liepu alejā 3-1, Kalētos, masāžas kabineta ierīkošanai.

Pēc veiktajiem aprēķiniem augstāk minēto pakalpojumu maksa mēnesī ir 1,03 EUR/m². Kopējā nedzīvojamo telpu nomas maksa mēnesī ir 1,33 EUR/m².

Nomniekam ir zināms nomājamās telpas tehniskais stāvoklis.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punkta a)apakšpunktu, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par nedzīvojamās telpas Liepu alejā 3-1, Kalētos, Kalētu pag., Priekules nov., iznomāšanu XX.

 

12.

Par ziedojuma pieņemšanu Priekules Mūzikas un mākslas skolai

(lēmums Nr.14)

Ziņo: V.Jablonska

 

            2020. gada 08. janvārī pašvaldībā saņemts Priekules Mūzikas un mākslas skolas direktores Initas Rubezes iesniegums, kurā lūgts atļaut pieņemt ziedojumu natūrā 4711,59 EUR apmērā no AS “Lauma Lingerie”. 

Atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par ziedojuma pieņemšanu Priekules Mūzikas un mākslas skolai.

 

 

13.

Par Priekules novada pašvaldībai piederošās tehnikas izslēgšanu no pamatlīdzekļu sastāva un pārdošanu

(lēmums Nr.15)

Ziņo: V.Jablonska

 

            Priekules novada pašvaldības īpašumā ir kustamā manta traktors MTZ -80 un traktora piekabe PSE 12,5, kura vairs nav nepieciešama pašvaldības funkciju nodrošināšanai.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 1.daļas 2.punktu atklāti balsojot: atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par Priekules novada pašvaldībai piederošās tehnikas izslēgšanu no pamatlīdzekļu sastāva un pārdošanu.

 

 

14.

Par Priekules novada pašvaldības domes iekšējo noteikumu „ Par trauksmes celšanu Priekules novada pašvaldībā” apstiprināšanu

(lēmums Nr.16)

Ziņo: V.Jablonska

 

Saskaņā ar Trauksmes celšanas likuma 5.panta pirmo daļu publiskas personas institūcijas un tās privāto tiesību juridiskās personas, kurās ir vairāk nekā 50 nodarbināto, izveido iekšējo trauksmes celšanas sistēmu, nodrošinot nodarbinātajiem iespēju droši ziņot par pārkāpumiem un garantēt viņiem aizsardzību.

Priekules novada pašvaldības domes iekšējie noteikumi „Par trauksmes celšanu Priekules novada pašvaldībā” izstrādāti, pamatojoties uz Trauksmes celšanas likuma nosacījumiem un likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un 41. panta pirmās daļas 2. punktu.

Atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par Priekules novada pašvaldības domes iekšējo noteikumu „ Par trauksmes celšanu Priekules novada pašvaldībā’’ apstiprināšanu.

 

 

15.

   Par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības – “ Blakus Burvjiem”,  Priekules pagasts , Priekules novads, kadastra apzīmējumu 6482 003 0079 , atzīšanu par piekrītošu Priekules novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda

(lēmums Nr.17)

Ziņo: V.Jablonska

 

Pamatojoties uz Zemes pārvaldības likuma 17.panta sesto daļu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības – “ Blakus Burvjiem”,  Priekules pagasts , Priekules novads, kadastra apzīmējumu 6482 003 0079 , atzīšanu par piekrītošu Priekules novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda.

 

 

 

16.

Par nekustamā īpašuma (zemes) ”Bērzi”, Gramzdas pag., Priekules nov.,  atsavināšanas ierosinājumu      

(lēmums Nr.18)

Ziņo: V.Jablonska

 

2020.gada 14.janvārī Priekules novada pašvaldībā saņemts XX (turpmāk tekstā- iesniedzējs), dzīvojoša XX, Priekules nov., iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/20/64-S, ar lūgumu atsavināt zemes vienību “Bērzi”, kadastra apzīmējums 6458 003 0121, Gramzdas pagastā.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas 1.punktu, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma (zemes) ”Bērzi”, Gramzdas pag., Priekules nov.,  atsavināšanas ierosinājumu.

 

 

17.

Par grozījumiem “Priekules novada pašvaldības pedagogu amatu un amatalgu sarakstā no 2019.gada 1.septembra”

                                                   (lēmums Nr.19)

Ziņo: V.Jablonska

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var noteikt domes priekšsēdētāja, viņa vietnieka, vietējās pašvaldības administrācijas darbinieku, pašvaldības iestāžu vadītāju un citu pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzību, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par grozījumiem “Priekules novada pašvaldības pedagogu amatu un amatalgu sarakstā no 2019.gada 1.septembra’’.

 

 

18.

Par  Priekules novada augstāko apbalvojumu piešķiršanu iedzīvotājiem Priekules pilsētas 92.dzimšanas dienas priekšvakarā

(lēmums Nr.20)

Ziņo: V.Jablonska

 

Deputāte Gražina Ķervija un deputāte Vizma Garkalne, pildot likumā ‘’Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, šā lēmuma pieņemšanā nepiedalās.

 

Pamatojoties uz Priekules novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas iesniegto apbalvojamo sarakstu (14.01.2020. komitejas sēdes protokols Nr.1), atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par Priekules novada augstāko apbalvojumu piešķiršanu iedzīvotājiem Priekules pilsētas 92.dzimšanas dienas priekšvakarā.

 

 

19.

Par līdzfinansējumu LEADER programmas projektam

“Piekļuves nodrošināšana sociāliem un veselības pakalpojumiem pierobežā - Kalētu pagastā”

(lēmums Nr.21)

Ziņo: V.Jablonska

 

Atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par līdzfinansējumu LEADER programmas projektam ‘’Piekļuves nodrošināšana sociāliem un veselības pakalpojumiem pierobežā –Kalētu pagastā’’.

 

20.

Par Priekules novada pašvaldības autoceļu fonda izlietošanas vidējā termiņa programmas 2020.-2022. gadam apstiprināšanu

(lēmums Nr.22)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 2.apakšpunktu, kas nosaka, ka pašvaldībām ir autonomā funkcija gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana), un uz 2008. gada 11. februāra Ministru kabineta noteikumu Nr.173 „Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība” 24. punktu, kas nosaka, ka pašvaldība pamatbudžeta mērķdotācijas daļu izlieto atbilstoši pašvaldību apstiprinātām vidēja termiņa programmām (trijiem gadiem), atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par Priekules novada pašvaldības autoceļu fonda izlietošanas vidējā termiņa programmas 2020.-2022.gadam apstiprināšanu.

 

21.

Par Priekules novada attīstības programmas 2013.-2019. gadam

investīciju un rīcības plāna aktualizāciju

(lēmums Nr.23)

Ziņo: V.Jablonska

 

Investīciju plānā ir veikti projektu precizējumi, papildinājumi un labojumi, kā rezultātā ir pievienota informācija projektiem par izmaksām, to sadalījumu, sasniegtiem rezultātiem, precizēti to nosaukumi un realizācijas termiņi. Ņemot vērā to, ka ir sastādīts pašvaldības budžets 2020.gadam un novada pagasta pārvaldes un iestādes tajā ir iestrādājušas savus 2020.gada un tālākos plānus, investīciju plāns ir papildināts ar jauniem projektiem. Pēc veiktajām darbībām ir nepieciešams aktualizēt investīciju plānu.

 

Atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par Priekules novada attīstības programmas 2013.-2019. gadam investīciju un rīcības plāna aktualizāciju.

 

 

22.

Par Priekules novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.1/20 „Par Priekules novada pašvaldības budžetu 2020. gadam” apstiprināšanu

(lēmums Nr.24)

Ziņo: V.Jablonska

Izsakās:

L.Garkalne- esmu sagatavojusi precizētu informāciju par 2020.gada budžetā plānotajiem līdzekļiem un naudas plūsmu. Prezentācijā uzskatāmi sagatavota informācija par izdevumiem pa administratīvajām teritorijām (pagastiem), kur redzami katra pagasta plānotie izdevumi, kā arī izdevumi uz 1 iedzīvotāju un lielākie plānotie darbi. Ietverta arī informācija par pašvaldības saistībām un aizņēmumiem. Mērķdotācija autoceļu uzturēšanai, dabas resursu nodoklis un ziedojumu un dāvinājumu budžets. (pielikums).

I.Meļķe- balsoju pret, jo neapmierina kā tiek izstrādāts budžets. Tāmes izskatām, bet kopā ar visiem deputātiem netiek apspriesta situācija, neizvirzām prioritātes un pēc tam tikai veidojam budžetu. Manā skatījumā budžetu sagatavo tikai administrācija.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2. punktu, 46.pantu un Latvijas Republikas likumu „Par pašvaldību budžetiem”, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  4 deputāti (Inese Meļķe, Ruta Balode, Toms Šteins, Gatis Volkevičs); ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par Priekules novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.1/20 „Par Priekules novada pašvaldības budžetu 2020.gadam’’ apstiprināšanu.

 

Lēmuma pielikumā:

1.saistošie noteikumi Nr.1/20

2. 1.,2.,3.,4.,5., un 6.pielikumi pie saistošajiem noteikumiem 1/20

3.prezentācija ‘’Priekules novada pašvaldības budžets 2020.gadam’’ uz 12 lpp.

 

 

23.

Par projekta “Mežupes pamatskolas vēsturiskās ēkas fasādes vienkāršota atjaunošana” realizāciju 2020. gadā

(lēmums Nr.25)

Ziņo: V.Jablonska

 

2020. gada 3.janvārī pašvaldībā saņemts Mežupes pamatskolas direktores Anitras Šneideres iesniegums, kurā lūdz izvērtēt un atbalstīt Mežupes pamatskolas vēsturiskās ēkas fasādes vienkāršotu atjaunošanu un rast finansējumu pamatbudžeta līdzekļos.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta  otrās daļas 3. un 6. punktu, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par projekta “Mežupes pamatskolas vēsturiskās ēkas fasādes vienkāršota atjaunošana’’ realizāciju 2020.gadā.

 

 

24.

Par pašvaldībai piederošas meža cirsmas (īpašumā “Zēri”, Kalētu pagastā) pārdošanu izsolē, cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

(lēmums Nr.26)

Ziņo: V.Jablonska

 

Pašvaldībai pieder nekustamais īpašums “Zēri”, kadastra Nr.6464 004 0145, sastāvošs no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6464 004 0145  17,9 ha platībā, no tiem mežs 13,8 ha.

Izsolē nododamas meža cirsmas četros meža nogabalos: Nr.1, 3, 14, 21.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 6.panta otro un trešo daļu, 8.panta ceturto un piekto daļu, 9.panta trešo daļu, 10.pantu, 11.panta otro daļu, 13. un 15.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta otro daļu, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par pašvaldībai piederošas meža cirsmas (īpašumā “Zēri”, Kalētu pagastā) pārdošanu izsolē, cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.

 

 

25.

Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu (zemes starpgabals) “Mazie Meiri”, Kalētu pagasts,  Priekules novads

(lēmums Nr.27)

Ziņo: V.Jablonska

 

Deputāte Gražina Ķervija, pildot likumā ‘’Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, šā lēmuma pieņemšanā nepiedalās.

Izsolei pieteicās un saskaņā ar izsoles noteikumiem tika reģistrēts viens dalībnieks, kurš saskaņā ar izsoles noteikumiem ieguva tiesības slēgt nekustamā īpašuma pirkuma līgumu par izsoles sākumcenu 2050,00 EUR.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, 36.panta pirmo daļu, „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu (zemes starpgabals) “Mazie Meiri”, Kalētu pagasts, Priekules novads.

 

 

26.

Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Parka iela 13, Priekule,  Priekules novads

(lēmums Nr.28)

Ziņo: V.Jablonska

 

Ar 2019. gada 28. novembra Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr.603 apstiprināta atsavināšanas izsoles rīkošana, pirmās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli izsoles noteikumi un nosacītā cena 2274,00 EUR.

Izsolei pieteicās un saskaņā ar izsoles noteikumiem tika reģistrēts viens dalībnieks, kurš saskaņā ar izsoles noteikumiem ieguva tiesības slēgt nekustamā īpašuma pirkuma līgumu par izsoles sākumcenu 2274,00 EUR.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, 36.panta pirmo daļu, „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Parka iela 13, Priekule,  Priekules novads.

 

 

27.

Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Zvaguļi”, Priekules pagasts,  Priekules novads

(lēmums Nr.29)

Ziņo: V.Jablonska, A.Cīrulis

 

Ar 2019. gada 26. septembra Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr.498 nekustamais īpašums nodots atsavināšanai

Izsolei pieteicās un saskaņā ar izsoles noteikumiem tika reģistrēts viens dalībnieks, kurš saskaņā ar izsoles noteikumiem ieguva tiesības slēgt nekustamā īpašuma pirkuma līgumu par izsoles sākumcenu 40 200,00 EUR.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, 36.panta pirmo daļu, „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Zvaguļi”, Priekules pagasts, Priekules novads.

 

 

28.

Par pašvaldībai piekrītošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 64980030121 un 64980030197 apvienošanu vienā zemes vienībā un platības precizēšanu, Virgas pagastā, Priekules novadā

(lēmums Nr.30)

Ziņo: V.Jablonska, A.Cīrulis

 

Pamatojoties uz likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 18.1 panta otro daļu, 19.panta 4.punktu,  kas nosaka, ka, pamatojoties uz kadastra subjekta iesniegumu, atbilstoši normatīvo aktu un šā likuma 34.panta nosacījumiem kadastra informācijas sistēmā drīkst  apvienot vairākus viena veida nekustamā īpašuma objektus vienā nekustamā īpašuma objektā, Zemes ierīcības likuma 8.panta trešās daļas 2.punktu, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par pašvaldībai piekrītošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 64980030121 un 64980030197 apvienošanu vienā zemes vienībā un platības precizēšanu, Virgas pagastā, Priekules novadā.

 

 

29.

Par  nekustamā īpašuma „ Krotes Laimoņi” , Bunkas pag., Priekules nov., sadalīšanu

(lēmums Nr.31)

Ziņo: V.Jablonska, A.Cīrulis

 

Priekules novada pašvaldībā SIA “Lateira” iesniegums (Nr. 2.1.4/ 20 /7- S) ar lūgumu ļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Krotes Laimoņi”, kadastra Nr. 6446 002 0009, Bunkas pagastā, Priekules novadā, divos atsevišķos īpašumos.

Pamatojoties uz likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 19.panta pirmās daļas 1.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma ‘’Krotes Laimoņi’’, Bunkas pag., Priekules nov., sadalīšanu.

 

30.

(lēmums Nr.32)

Ziņo: V.Jablonska, A.Cīrulis

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, personas kods XX, 19.12.2019. iesniegumu ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu Nr.16/2008 uz daļu no zemes  Liepājas iela 9B, Priekule, Priekules novads, ar apzīmējumu kadastrā 6415 001 0009, garāžas uzturēšanai.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi” 5.,7.,8.,17. punktiem, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par nomas līguma Nr.16/2008 pagarināšanu XX.

 

 

31.

Par zemes nomas līguma Nr.Pr.p/33  termiņa pagarināšanu XX, Priekules pagastā

          (lēmums Nr.33)

Ziņo: V.Jablonska, A.Cīrulis

 

    Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, personas kods XX, 27.12.2019.iesniegums Nr.2.1.4/19/2323-S ar lūgumu pagarināt zemes nomas līguma termiņu uz zemi “Rogu Vasarnīca” , Priekules pagastā.

Pamatojoties uz 30.08.2005.Ministru kabineta noteikumu Nr.644 “Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 2. un 5.punktu, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par zemes nomas līguma Nr.Pr.p/33  termiņa pagarināšanu XX, Priekules pagastā.

 

 

32.

Par 12.02.2015. zemes nomas līguma Nr.2.3.4/29 termiņa pagarināšanu  XX, Virgas pagastā

(lēmums Nr.34)

Ziņo: V.Jablonska, A.Cīrulis

 

2019.gada 27.decembrī Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojoša XX, Priekules nov. iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/19/2324-S, ar lūgumu pagarināt zemes nomas līguma termiņu par daļu no zemes vienības “Lielskraģīši”, Virgas pagastā nomu.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 19.06.2018.Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 53. un 56.punktu, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par 12.02.2015. zemes nomas līguma Nr.2.3.4/29 termiņa pagarināšanu XX, Virgas pagastā.

 

 

33.

Par daļu no zemes Paplakas iela 28, Priekule, nomu XX

(lēmums Nr.35)

Ziņo: V.Jablonska, A.Cīrulis

 

Deputāts Mārtiņš Mikāls,, pildot likumā ‘’Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, šā lēmuma pieņemšanā nepiedalās.

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, personas kods XX,  06.01.2020. iesniegumu Nr.2.1.4/20/13-S  ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu Nr. 46/2009 uz daļu no zemes Paplakas iela 28, Priekule, Priekules novads, ar apzīmējumu kadastrā 6415 001 0007 .

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi” 5.,7.,8.,17. punktiem, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par daļu no zemes Paplakas iela 28, nomu XX.

 

 

34.

Par adreses “Stenderi”, Kalētu pagastā, Priekules novadā likvidēšanu

(lēmums Nr.36)

Ziņo: V.Jablonska, A.Cīrulis

 

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6464 002 0092 un adresi “Stenderi”, Kalētu pag., Priekules nov. nav apbūvēta. Ēkas no kadastra reģistra dzēstas 2013.gadā un dabā nav.

 Pamatojoties uz likuma „Par Pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu, Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 9. un 30.punktu, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par adreses ‘’Stenderi’’, Kalētu pagastā, Priekules novadā, likvidēšanu.

 

35.

   Par zemes ierīcības projekta  „Ozolbunči”, Priekules pag., Priekules nov.,  apstiprināšanu

(lēmums Nr.37)

Ziņo: V.Jablonska, A.Cīrulis

 

                   Priekules novada pašvaldības domē  09.01.2020. saņemts SIA ,,Metrum Reģistrācijas numurs 40003388748  Liepājas biroja vadītājas Inese Herbstas , iesniegums ar lūgumu iepazīties ar sagatavoto zemes ierīcības projektu un pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma ”Ozolbunči”, Priekules pag., Priekules nov., kadastra Nr. 6482 009 0001 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6482 009 0001 sadalīšanu.

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 19.pantu , kas nosaka, ka zemes ierīcības projektu apstiprina vietējā pašvaldība, izdodot administratīvo aktu, uz likumu “ Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta  „Ozolbunči”, Priekules pag., Priekules nov.,  apstiprināšanu.

 

36.

Par nekustamā īpašuma “Ceplīši”, Kalētu pagastā, Priekules novadā, sadalīšanu 

(lēmums Nr.38)

Ziņo: V.Jablonska, A.Cīrulis

 

2020.gada 10.janvārī Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, adrese XX, Nīcas nov., iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/20/42-S, ar lūgumu atļaut sadalīt nekustamo īpašumu “Ceplīši”, Kalētu pagastā, atdalot zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6464 004 0024.

 Pamatojoties uz likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 1.panta 14.punktu, 19.panta pirmās daļas 1.punktu, 32.,33.pantiem, likuma „Par Pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma ‘’Ceplīši’’, Kalētu pagastā, Priekules novadā, sadalīšanu.

 

 

37.

Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības noteikumos “Priekules novada pašvaldībai piederošo un piekrītošo neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtību”

(lēmums Nr.39)

Ziņo: V.Jablonska, A.Cīrulis

 

            Ar Priekules novada pašvaldības domes 2019.gada 28.februāra sēdes lēmumu Nr.102, protokols Nr.2, tika apstiprināti noteikumi “Priekules novada pašvaldībai piederošo un piekrītošo neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtība”.

Pamatojoties uz likuma „Par Pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu, 41.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka pašvaldības dome pieņem iekšējos normatīvos aktus (noteikumi, nolikumi, instrukcijas) , atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par grozījumiem Priekules novada pašvaldības noteikumos “Priekules novada pašvaldībai piederošo un piekrītošo neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtību’’.

 

38.

   Par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības – “Rozes”,  Priekules pagasts , Priekules novads, kadastra apzīmējumu 6482 003 0066 , atzīšanu par piekrītošu Priekules novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda

(lēmums Nr.40)

Ziņo: V.Jablonska, A.Cīrulis

 

Pamatojoties uz Zemes pārvaldības likuma 17.panta sesto daļu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības – “Rozes”,  Priekules pagasts , Priekules novads, kadastra apzīmējumu 6482 003 0066 , atzīšanu par piekrītošu Priekules novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda.

 

 

39.

Par zemes nomas līguma Nr. 48/2014 pagarināšanu XX

(lēmums Nr.41)

Ziņo: V.Jablonska, A.Cīrulis

 

2020. gada 13.janvārī (reģistrācijas Nr. 2.1.4/20/17-S) Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojošas XX, Priekules novadā, iesniegums, kurā lūgts pagarināt zemes nomas līgumu Nr. 48/2014 uz zemes vienību „Rozes”, Priekules pagastā, Priekules novadā, kadastra nr. 6482 003 0033, 2,90  ha platībā.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 28.02.2019. Saistošo noteikumu „ Priekules novada pašvaldībai piederošo un piekrītošo neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtība” 18.punktu un 19.un 21.punktiem, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par zemes nomas līguma Nr.48/2014 pagarināšanu XX.

 

 

 

 

40.

Par zemes nomas līguma Nr. 47/2014 pagarināšanu z/s ‘’Mazpoļi’’

(lēmums Nr.42)

Ziņo: V.Jablonska, A.Cīrulis

 

2020. gada 13.janvārī (reģistrācijas Nr. 2.1.4/ 20/17-S) Priekules novada pašvaldībā saņemts z/s Mazpoļi reģ.nr. 42101003333 īpašnieka XX iesniegums, kurā lūgts pagarināt zemes nomas līgumu Nr. 47/2014 uz zemes vienību „Blakus Burvjiem”, Priekules pagastā, Priekules novadā, kadastra nr. 6482 003 0079, 2,60  ha platībā , nomas līgumu pagarinot uz desmit gadiem.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 28.02.2019. Saistošo noteikumu „ Priekules novada pašvaldībai piederošo un piekrītošo neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtība” 18.punktu un 19.un 21.punktiem, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par zemes nomas līguma Nr.47/2014 pagarināšanu z/s ‘’Mazpoļi’’.

 

41.

Par daļu no zemes Liepājas iela 13A, Priekule, Priekules novads nomu XX

(lēmums Nr.43)

Ziņo: V.Jablonska, A.Cīrulis

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX 09.01.2020. iesniegums  Nr. 2.1.4/20/35-S  ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu Nr. 3-36/41-2013 uz daļu no zemes Liepājas iela  13a, Priekule, Priekules novads, kadastra apzīmējums 6415 001 0086, 100 m2 platībā.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 26.09.2013. Saistošo noteikumu Nr.9 „Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” 2.punktu, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

pieņemt lēmumu par daļu no zemes Liepājas iela 13A, Priekule, Priekules novads nomu XX.

 

42.

Par zemes nomas līgumu Nr. 76/2008 un 77A/2008 pagarināšanu XX

(lēmums Nr.44)

Ziņo: V.Jablonska, A.Cīrulis

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX,  personas kods XX,  09.01.2020. iesniegumu Nr.2.1.4/20/35 -S  ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumus Nr. 76/2008 un 77A/2008 uz daļu no zemes  Paplakas iela 28, Priekule, Priekules novads, ar apzīmējumu kadastrā 6415 001 0007.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi” 5.,7.,8.,17. punktiem, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par zemes nomas līgumu Nr.77A/2008 pagarināšanu XX.

 

 

43.

Par 05.01.2009.lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.324 termiņa pagarināšanu XX, Kalētu pagastā

(lēmums Nr.45)

 

Ziņo: V.Jablonska, A.Cīrulis

 

2020.gada 08.janvārī Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojošas XX, Priekules nov., iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/20/26-S, ar lūgumu pagarināt 05.01.2009. zemes nomas līguma Nr.324 termiņu.

Pamatojoties uz 30.08.2005.Ministru kabineta noteikumu Nr.644 “Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 2. un 5.punktu, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par 05.01.2009.lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.324 termiņa pagarināšanu XX.

 

44.

Par zemes vienības “Pie Ošiem” iznomāšanu XX 

(lēmums Nr.46)

Ziņo: V.Jablonska, A.Cīrulis

 

2020.gada 14.janvārī Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojošas XX, Priekules nov., iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/20/58-S, ar lūgumu iznomāt zemes vienību “Pie Ošiem”, kadastra apzīmējums 6464 001 0101, Kalētu pagastā, palīgsaimniecības vajadzībām.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 19.06.2018.Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 29.2.apakšpunktu, 28.02.2019. Priekules novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.3/19 “Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksu” 2.3. apakšpunktu, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par zemes vienības ‘’Pie Ošiem’’ iznomāšanu XX.

 

 

45.

Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX

(lēmums Nr.47)

Ziņo: V.Jablonska, A.Cīrulis

 

1. 2020.gada 13.janvārī Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, p.k. XX, iesniegums  ar lūgumu piešķirt  īres tiesības dzīvoklim XX.

Pamatojoties uz Priekules novada pašvaldības domes 2017.gada 30.novembra noteikumiem „Par kārtību, kādā piedāvājamas un piešķiramas īrē pašvaldības brīvās dzīvojamās telpas un izbeidzami īres līgumi” 3.punktu, Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX.

 

 

46.

Par Priekules novada pašvaldības un Durbes novada pašvaldības bāriņtiesu sadarbību

(lēmums Nr.48)

Ziņo: V.Jablonska

 

2020.gada 15.janvārī  Priekules novada pašvaldībā saņemts Durbes novada pašvaldības priekšsēdētāja vietnieka Andreja Radzeviča iesniegums Nr.2.1.4/62e (reģ.Nr.2.1.9/20/99-S), kurā lūgts izskatīt jautājumu par abu pašvaldību bāriņtiesu sadarbību. Iesniegumā norādīts, ka Durbes novada bāriņtiesas locekļu darbnespējas dēļ nespēs nodrošināt lemttiesīgu bāriņtiesu. Lūdz izskatīt jautājumu par iespējamo Priekules novada bāriņtiesas un Durbes novada pašvaldības bāriņtiesas sadarbību nepieciešamības gadījumā, lai līdz 2020.gada 30.jūnijam nodrošinātu lemttiesīgu Durbes novada bāriņtiesu.

Pamatojoties uz likuma Bāriņtiesu likuma 53.panta 1.1 daļu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 54.panta pirmo un piekto daļu, 61.panta pirmo un otro daļu un likuma “Par pašvaldībām”  21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par Priekules novada pašvaldības un Durbes novada pašvaldības bāriņtiesu sadarbību.

 

47.

Par grozījumiem pašvaldības 30.04.2019. lēmumā Nr. 254 (prot. Nr.6, 2. punkts) “Par aizņēmumu projekta “Ieguldījums SIA "Priekules nami" pamatkapitālā KF projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Priekules aglomerācijā” 2. kārtas īstenošanai”

(lēmums Nr.49)

Ziņo: V.Jablonska

 

Lai spētu veikt projekta realizāciju 2020. gadā un 2021. gadā, ir veikta projekta “Ieguldījums SIA "Priekules nami" pamatkapitālā KF projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Priekules aglomerācijā” 2. kārtas īstenošanai” aizņēmuma summas sadalīšana pa gadiem, tādējādi sadalot prasīto aizņēmumu divās daļās, paredzot, ka aizņēmuma apgūšana notiks divos gados – 2020. un 2021. gadā.

 

Izsakās:

T.Šteins- tarifs jau pašlaik ir ļoti liels un domāju, ka tas kāps vēl vairāk.

R.Balode- Esmu pret šo projektu jau kopš paša sākuma, jo uzskatu, ka ir ļoti nedrošs realizācijas rezultāts. Skaitļi ar kuriem operējam pašlaik pēc projekta pabeigšanas var būt daudz lielāki.

G.Volkevičs- nav pārliecības vai šo projektu veiksmīgi realizēs.

I.Meļķe-projekta virzība nav radījusi pārliecību, ka sasniegsim prasītos rādītājus. Ja nē, tas izmaksas ļoti sadārdzinās.

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.punktu un trešo daļu, Ministru kabineta 2016. gada 21. jūnija noteikumiem Nr.403 „Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas" īstenošanas noteikumi”, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  4 deputāti (Inese Meļķe, Ruta Balode, Toms Šteins, Gatis Volkevičs); ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par grozījumiem pašvaldības 30.04.2019. lēmumā Nr. 254 (prot. Nr.6, 2. punkts) “Par aizņēmumu projekta “Ieguldījums SIA "Priekules nami" pamatkapitālā KF projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Priekules aglomerācijā” 2. kārtas īstenošanai’’.

 

 

 

48.

(lēmums Nr.50)

Ziņo: V.Jablonska

 

Pamatojoties uz 2019. gada 28. maija iepirkuma komisijas sēdes protokola Nr. 2.41-1/19/19-3, ir noslēdzies iepirkuma konkurss projektā “Priekules vidusskolas ieejas portāla un ārējo kāpņu atjaunošana Aizputes ielā 1, Priekulē, Priekules novadā”.

Līguma slēgšanas tiesības iepirkumā  piešķirtas pretendentam SIA “Skorpions VS” (reģ. Nr. 48503007289) par līgumcenu 130 664,16 EUR ar PVN, jo tā piedāvājums atbilst visām nolikumā izvirzītajām prasībām un ir ar viszemāko piedāvāto līgumcenu.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1. punktu un likuma „Par pašvaldību budžetiem” 21.punktu, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par projekta “Priekules vidusskolas ieejas portāla un ārējo kāpņu atjaunošana Aizputes ielā 1, Priekulē, Priekules novadā’’ apstiprināšanu un realizāciju 2020.gadā.

 

 

49.

Par Priekules novada pašvaldības amatu un amatalgu saraksta 2020. gadam grozījumiem

(lēmums Nr.51)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

Pamatojoties uz 2020. gada 21. janvārī saņemto informāciju no Nacionālā veselības dienesta par feldšeru punktu finansējumu, nepieciešams veikt grozījumus Priekules novada pašvaldības amatu un amatalgu sarakstā 2020. gadam, kur jāprecizē Priekules feldšeru punkta vadītājas amatalga, Bunkas feldšeru punkta vadītāja amatalga un Kalētu feldšeru punkta feldšera amatalga.

Papildus izskatot amatu un amatalgu sarakstu 2020. gadam, nepieciešams veikt korekcijas amatu vietu ierakstos, kas norādītas kopā ar feldšeru punktu vadītāju amatalgu grozījumiem 1. pielikumā.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta 5. punktu, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par Priekules novada pašvaldības amatu un amatalgu saraksta 2020. gadam grozījumiem.

 

 

50.

Par Mežupes pamatskolas transportlīdzekļa operatīvā līzinga nomu

(lēmums Nr.52)

Ziņo: V.Jablonska

 

Mežupes pamatskolas esošajā transportlīdzeklī VW Transporter ar valsts reģ.Nr. zīmi GP6057, pēdējo trīs gadu laikā ir bijuši nepieciešami lieli kapitālie ieguldījumi un ir veidojušies lieli izdevumi tā uzturēšanai. Tādēļ Mežupes pamatskolas direktore lūdz izskatīt iespēju pēc iepirkuma rezultātiem iznomāt jaunu transportlīdzekli operatīvajā nomā ar saistībām līdz 5 gadiem. Mežupes pamatskolas valsts budžeta mērķdotācijas 2020. gada budžetā ir ieplānoti 30% pirmajai transportlīdzekļa nomas iemaksai un ikmēneša maksājumam. 

Pamatojoties likuma “Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3. un 6. punktu, likuma “Par valsts budžetu 2020. gadam” 13. panta ceturtās daļas 1. punktu un likuma “Par pašvaldību budžetiem” 22. panta otro daļu,  atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par Mežupes pamatskolas transportlīdzekļa operatīvā līzinga nomu.

 

51.

Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX

(lēmums Nr.53)

Ziņo: V.Jablonska

 

 2020.gada 20.janvārī Priekules novada pašvaldībā saņemts XX,  iesniegums ar lūgumu pārslēgt Dzīvojamās telpas īres tiesību līgumu dzīvoklim XX.

Atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX.

 

 

52.

Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības domes 31.10.2019. saistošajos noteikumos Nr.7/19 “Priekules novada pašvaldības nolikums”

(lēmums Nr.54)

Ziņo: V.Jablonska

 

2019.gada 3.decembrī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ar vēstuli Nr. 1-18/11159 lūgusi precizēt 31.10.2019. saistošos noteikumus Nr.7/19 “Priekules novada pašvaldības nolikums”. Ievērojot VARAM lūgumu un šobrīd spēkā esošo normatīvo aktu prasības, ir sagatavoti grozījumi saistošajos noteikumos.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 1.punktu, 23.pantu, 24.pantu, Atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par grozījumiem Priekules novada pašvaldības domes 31.10.2019. saistošajos noteikumos Nr.7/19 ‘’Priekules novada pašvaldības nolikums’’.

 

 

53.

Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piekrītošu zemes vienības daļu “Atkritumu izgāztuve”, Priekules pagasts,  Priekules novads

(lēmums Nr.55)

Ziņo: V.Jablonska

 

2020. gada 22. janvāra izsolei pieteicās un saskaņā ar izsoles noteikumiem tika reģistrēti divi dalībnieki. Izsoles dalībnieks ar kārtas Nr.2 neieradās uz izsoli noteiktajā laikā.

 Dalībnieks Nr.1 – Virgas pagasta zemnieku saimniecība “Dāres”, reģ.Nr.42101025241, juridiskā adrese “Dāres”, Virgas pagasts, Priekules novads,  piešķiramas tiesības iegūt nomas tiesības par izsoles sākumcenu 76,00 EUR/ha par vienu hektāru gadā bez PVN.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2018. gada 01. jūlija noteikumiem Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 40.punktu un 43.punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piekrītošu zemes vienības daļu “Atkritumu izgāztuve”, Priekules pagasts, Priekules novads.

 

 

54.

Par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Brīvības iela 41, Priekule, Priekules novads, kadastra numurs 6415 003 0146, trešās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli atzīšanu par nenotikušu

(lēmums Nr.56)

Ziņo: V.Jablonska

 

          Saskaņā ar izsoles noteikumu 8.1.2. apakšpunktu izsole atzīstama par nenotikušu, ja noteiktajā termiņā neviens dalībnieks nav reģistrējies. Tā kā izsludinātajā termiņā izsolei nepieteicās neviens dalībnieks, izsole atzīstama par nenotikušu.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta trešo daļu un  likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Brīvības iela 41, Priekule, Priekules novads, kadastra numurs 6415 003 0146, trešās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli atzīšanu par nenotikušu.

 

 

55.

Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Ustupi”, Priekules pagasts,  Priekules novads

(lēmums Nr.57)

Ziņo: V.Jablonska

 

Izsolei pieteicās un saskaņā ar izsoles noteikumiem tika reģistrēts viens dalībnieks – kurš saskaņā ar izsoles noteikumiem ieguva tiesības slēgt nekustamā īpašuma pirkuma līgumu par izsoles sākumcenu 3794,00 EUR.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, 36.panta pirmo daļu, „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Ustupi”, Priekules pagasts,  Priekules novads.

 

                                                                                    

Protokola pielikumā:

1.Domes sēdē pieņemtie lēmumi Nr.3 –Nr.57

 

 

 

Sēdi slēdz plkst.11:00

 

 

Sēdes vadītāja                                                                                                  V.Jablonska

 

 

Sēdes protokolētāja                                                                                           D.Tilgale                                                     

3. Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības domes 2019.gada 28.februāra Priekules novada pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumā

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 23.janvārī                                                                                                                                

Nr.3           

          (protokols Nr.2,  1.punkts)

 

Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības domes 2019.gada 28.februāra Priekules novada pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumā

 

            Nepieciešams veikt grozījumus 2019.gada 28.februāra Priekules novada pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumā, papildinot ar briļļu iegādes izdevumu kompensēšanu darbiniekiem darba pienākumu veikšanai, kas saistīti ar bērnu, izglītojamo un darbinieku pārvadāšanu ar pašvaldības transporta līdzekļiem.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.Izdarīt 2019.gada 28.februāra Priekules novada pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumā (turpmāk – nolikums) šādus grozījumus:

            1.1.papildināt nolikumu ar 76.1.punktu šādā redakcijā:

            “76.1. Uz izpilddirektora rīkojuma pamata darbiniekam kompensē redzes pārbaudes un briļļu iegādes izdevumus, ja tās nepieciešamas darbiniekam darba pienākumu veikšanai, kas saistīts ar bērnu, izglītojamo un darbinieku pārvadāšanu ar pašvaldības transporta līdzekļiem. Šie izdevumi tiek kompensēti gadījumos, kad darbiniekam veselības pārbaudes kartē ir ieraksts, ka darbiniekam nepieciešami darba pienākumu veikšanai piemēroti speciāli medicīniski optiski redzes korekcijas līdzekļi (brilles).”

            1.2.izteikt nolikuma 77.punktu šādā redakcijā:

            “77. Darbiniekam, kurš strādā attiecīgajā amatā pilnu darba laiku, šī nolikuma 76.un 76.1. punktā minētos izdevumus kompensē līdz EUR 115,00 apmērā vienu reizi trijos gados.”

            1.3.izteikt nolikuma 78.punktu šādā redakcijā:

            “78. Darbiniekam, kurš strādā attiecīgajā amatā nepilnu darba laiku, šī nolikuma 76.un 76.1.punktā minētos izdevumus kompensē samazinātā apmērā no 77.punktā minētās summas proporcionāli amata noslogojumam.”

            2.Noteikt, ka grozījumi stājas spēkā ar pašvaldības domes lēmuma pieņemšanas brīdi.

 

Izsūtāms: darba aizsardzības speciālistei; Finanšu nodaļai,  personāla speciālistei

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V.Jablonska

 

4. Par deleģēšanas līguma noslēgšanu labiekārtošanas darbiem Priekules pilsētā ar SIA „Priekules nami”, 42103020465, juridiskā adrese Ķieģeļu iela 2a, Priekule

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 23.janvārī                                                                                                                                

Nr.4           

          (protokols Nr.2,  2.punkts)

 

 

Par deleģēšanas līguma noslēgšanu labiekārtošanas darbiem Priekules pilsētā ar SIA „Priekules nami”, 42103020465, juridiskā adrese Ķieģeļu iela 2a, Priekule

2020.gadā ir nepieciešams noslēgt deleģēšanas līgumu ar SIA „Priekules nami” par Priekules pilsētas labiekārtošanas, īpašumu sakārtošanas un pilsētas kapu uzturēšanas un apsaimniekošanas darbiem par līguma cenu 146448.60 EUR. SIA “Priekules nami” ir iesnieguši  tāmi - kalkulāciju Priekules pilsētas labiekārtošanas darbiem 2020.gadam.

Priekules novada pašvaldība, izskatot iesniegumu un ar to saistītos faktiskos apstākļus konstatē:

[1] Pašvaldībai ir pienākums pildīt savas autonomās funkcijas, organizēt likumā noteikto autonomo funkciju izpildi, lemt par kārtību, kādā izpildāmas autonomās funkcijas, kā arī tiesības dibināt kapitālsabiedrības un ieguldīt tajās savus līdzekļus, kā arī deleģēt atsevišķus valsts pārvaldes uzdevumus, kuru izpilde ietilpst pašvaldības kompetencē;

[2] Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta ceturto daļu no katras autonomās funkcijas izrietošu pārvaldes uzdevumu pašvaldība var deleģēt privātpersonai vai citai publiskai personai. Pārvaldes uzdevuma deleģēšanas kārtību, veidus un ierobežojumus nosaka Valsts pārvaldes iekārtas likums. Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmā un otrā daļa nosaka, ka privātpersonai pārvaldes uzdevumu var deleģēt, ja pilnvarotā persona attiecīgo uzdevumu var veikt efektīvāk, un pārvaldes uzdevumu var deleģēt ar ārēju normatīvo aktu vai līgumu, ja tas paredzēts ārējā normatīvajā aktā, ievērojot Valsts pārvaldes likuma 41.panta otrās un trešās daļas, kā arī 42.panta pirmo daļas noteikumus.

 [3] Pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 45.panta trešo daļu, kas nosaka, ka lēmumā par deleģēšanu konstatē deleģēšanas pieļaujamību un reglamentē deleģēšanas noteikumus, Priekules novada pašvaldība secina, ka:

[4] SIA „Priekules nami”,  pašvaldības administratīvajā teritorijā nodrošina no likuma „Par pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas 2.punkta izrietošu uzdevumu - teritorijas labiekārtošanas un sanitārās uzkopšanas, kā arī īpašumu sakārtošanas veikšanu. SIA „Priekules nami” darbība ir atbilstoša Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmajā daļā noteiktajiem gadījumiem.

[5] Pašvaldības funkcijā ietilpstošā pārvaldes uzdevuma deleģēšanas mērķis ir nodrošināt kvalitatīvu, stabilu un efektīvu pašvaldības funkcijas izpildi.

[6] Priekules pilsētas administratīvās teritorijas labiekārtošanas un sanitārā tīrības nodrošināšana labā kvalitātē, īpašumu uzturēšana, kā arī kapu uzturēšana un apsaimniekošana ir svarīgs faktors, lai pašvaldība spētu nodrošināt ikviena iedzīvotāja tiesības dzīvot sakoptā vidē. Lai nodrošinātu vienotu Priekules pilsētas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana, parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana, kapsētu izveidošana un uzturēšana, ir pieļaujama likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktā izrietošo pārvaldes uzdevumu deleģēšana SIA „Priekules nami”.

Pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmo un otro daļu, 42.panta pirmo daļu, 43.panta otro daļu, 45.panta otro un trešo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, 15.panta ceturto daļu, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Noslēgt deleģēšanas līgumu ar SIA „Priekules nami” 42103020465, juridiskā adrese Ķieģeļu iela 2a, Priekule, Priekules novads, uz 1gadu par pašvaldības funkcijās ietilpstošu pārvaldes uzdevumu – par Priekules pilsētas labiekārtošanas darbiem, sabiedriskās tualetes uzturēšanu un pilsētas kapu uzturēšanu un apsaimniekošanu par summu EUR 146448.60

2. Noslēgt deleģēšanas līgumu piecu dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.

Atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektors A.Razma

Informāciju par iestādes deleģētajiem pārvaldes uzdevumiem, kā arī deleģēšanas līgumu piecu darbdienu laikā no deleģēšanas līguma noslēgšanas dienas publicēt Priekules novada iestādes mājas lapā www.priekulesnovads.lv.

 

Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums paziņojams:

1)SIA „Priekules nami”, 42103020465, juridiskā adrese Ķieģeļu iela 2a, Priekule, Priekules novads;

            2)finanšu nodaļa.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V.Jablonska

 

Tāme-kalkulācija Priekules pilsētas labiekārtošanas darbiem 2020. gadam (veicamo darbu apraksts)

 

 

5. Par Priekules novada pašvaldības 2013.gada 31.oktobra noteikumu “Par Priekules novada pašvaldības nedzīvojamo telpu nomu” 1.pielikumā noteiktās nedzīvojamo telpu nomas maksas termiņa pagarināšanu

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 23.janvārī                                                                                                                                

Nr.5           

          (protokols Nr.2, 3.punkts)

 

Par Priekules novada pašvaldības 2013.gada 31.oktobra noteikumu “Par Priekules novada pašvaldības nedzīvojamo telpu nomu” 1.pielikumā noteiktās nedzīvojamo telpu nomas maksas termiņa pagarināšanu

 

 Izskatot jautājumu par Priekules novada pašvaldības 2013.gada 31.oktobra noteikumu “Par Priekules novada pašvaldības nedzīvojamo telpu nomu” 1.pielikumā (turpmāk tekstā- noteikumi) noteiktās nedzīvojamo telpu nomas maksas termiņa pagarināšanu tika konstatēts, ka:

Ar Priekules novada pašvaldības domes 2013.gada 31.oktobra sēdes lēmumu (protokols Nr.8, 12.§)  tika apstiprināti noteikumi. Noteiktā nomas maksa (noteikumu pielikums Nr.1) bija spēkā līdz 2016.gada 31.decembrim.

Ar Priekules novada pašvaldības domes 2016.gada 24.novembra sēdes lēmumu (protokols Nr.19, 4.) tika pagarināti noteikumi pielikumā Nr.1 noteiktā nomas maksa uz laika periodu līdz 2019.gada 31.decembrim.

Sakarā ar to, ka tiek izstrādāti jauni noteikumi, ir nepieciešams uz laiku līdz 2020.gada 30.jūnijam pagarināt noteikumus pielikumā Nr.1 noteikto telpu nomas maksu.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta a) un b) apakšpunktiem, 41.panta pirmās daļas 2.punktu, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

Pagarināt Priekules novada pašvaldības 2013.gada 31.oktobra noteikumu “Par Priekules novada pašvaldības nedzīvojamo telpu nomu” 1.pielikumā noteikto nedzīvojamo telpu nomas maksas apmēru uz laika periodu līdz 2020.gada 30.jūnijam.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

Lēmuma 1 eks. paziņojams: nekustamo īpašumu speciālistēm M.Kokovihinai, I.Lācītei, finanšu nodaļai, juristei I.Avotiņai.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                             V.Jablonska

6. Par zemes reformas pabeigšanai ieskaitītās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6498 003 0128, Virgas pagastā, atzīšanu par piekrītošu Priekules novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 23.janvārī                                                                                                                                

Nr.6           

          (protokols Nr.2, 4.punkts)

 

Par zemes reformas pabeigšanai ieskaitītās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6498 003 0128, Virgas pagastā, atzīšanu par piekrītošu Priekules novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda

 

Zemes pārvaldības likuma 17.panta pirmajā daļā noteikts, ka rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu valdītājs ir attiecīgā vietējā pašvaldība līdz brīdim, kad Ministru kabinets izdod rīkojumu par to ierakstīšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda vai tie tiek ierakstīti zemesgrāmatā uz vietējās pašvaldības vārda.

Saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma 17.panta sestajā daļā noteikto rezerves zemes fondā ieskaitītie zemes gabali un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantotie zemes gabali, par kuriem šā panta piektajā daļā noteiktajā termiņā pašvaldības un ministrijas Valsts zemes dienesta publicētajos rezerves zemes fondā ieskaitītās un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantotās zemes izvērtēšanas sarakstos nav izdarījušas atzīmi par zemes gabala piederību vai piekritību pašvaldībai vai valstij, piekrīt vietējai pašvaldībai tās administratīvajā teritorijā. Lēmumu par šo zemes gabalu ierakstīšanu zemesgrāmatās pieņem pašvaldība.

No minētās Zemes pārvaldības likuma 17.panta sestās daļas izriet, ka pirms lēmuma par rezerves zemes fondā ieskaitīto un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes vienību ( turpmāk- rezerves zemes) ierakstīšanu zemesgrāmatās pieņemšanas pašvaldībai jākonstatē šādu nosacījumu iestāšanās:

1)      Pagājis valstij un vietējām pašvaldībām pēc zemes reformas pabeigšanas rezerves zemes izvērtēšanas divu gadu termiņš (turpmāk- zemes izvērtēšanas termiņš);

2)      Valsts zemes dienesta tīmekļa vietnē publicēts ministriju un pašvaldību izvērtētais rezerves zemes saraksts (turpmāk- izvērtētais zemes saraksts);

3)      publicētajā izvērtētajā sarakstā pie attiecīgās zemes vienības nav izdarītas atzīmes par tās piekritību vai piederību valstij vai pašvaldībai.

No minētajām Zemes pārvaldības likuma normām izriet, ka gan lēmuma par rezerves zemes ierakstīšanu zemesgrāmatās pieņemšana, gan ar to saistāmo nosacījumu izpildes konstatēšana, ir pašvaldības kompetences jautājums.

Izvērtējot Zemes pārvaldības likuma 17.panta sestajā daļā minētos kritērijus, dome konstatē un secina:

[1] Saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma 17.panta piektajā daļā noteikto, valstij un vietējām pašvaldībām pēc zemes reformas pabeigšanas piederošo un piekrītošo zemi izvērtē Ministru kabineta noteiktajā kārtībā divu gadu laikā pēc tam, kad Ministru kabinets izdevis rīkojumu par zemes reformas pabeigšanu attiecīgās vietējās pašvaldības administratīvajā teritorijā vai visās novada teritoriālā iedalījuma vienībās.

Zemes reforma Priekules novada lauku apvidū pabeigta 2016.gada 07.jūnijā, Ministru kabinetam izdodot rīkojumu Nr.322 “Par zemes reformas pabeigšanu Priekules novada lauku apvidū”.

[2] Kārtība, kādā nozaru ministrijas pieņem lēmumus par attiecīgu zemes gabalu piederību vai piekritību valstij pēc zemes reformas pabeigšanas un kādā pašvaldības pieņem lēmumus par zemes gabalu piekritību pašvaldībai noteikta Ministru kabineta 29.03.2016. noteikumu Nr. 190 “Kārtība, kādā pieņem lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašumtiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piederību vai piekritību” (turpmāk-Noteikumi Nr.190).

Saskaņā ar noteikumu Nr.190 3.2. apakšpunktu Valsts zemes dienests sagatavo Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (turpmāk – Kadastra informācijas sistēma) reģistrētos datus (*.xls datnes formātā) par rezerves zemes fondā ieskaitītiem zemes gabaliem un zemes gabaliem, kas nav izmantoti īpašuma tiesību atjaunošanai, tai skaitā par kopīpašumā esošajām domājamām daļām, kurām nav noteikta piederība vai piekritība (turpmāk – zemes vienība), katrā administratīvajā teritorijā (turpmāk – saraksts) un publisko savā tīmekļvietnē (lejupielādei) piecu darbdienu laikā pēc Ministru kabineta rīkojuma izdošanas (pēc šo noteikumu spēkā stāšanās) par zemes reformas pabeigšanu attiecīgās vietējās pašvaldības administratīvajā teritorijā vai visās novada teritoriālā iedalījuma vienībās.

Ievērojot to, ka zemes reforma Priekules novada administratīvajā teritorijā pabeidzās 2016.gada 07.jūnijā, savukārt Noteikumi Nr.190 spēkā stājušies 2016.gada 29.martā secināms, ka Priekules novada pašvaldībai zemes izvērtēšanas termiņš, izdarot attiecīgas atzīmes izvērtētajā sarakstā, beidzies.

[4] Atbilstoši Valsts zemes dienesta mājas lapā publicētajā izvērtētajā zemes sarakstā ietvertajai informācijai pie zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6498 003 0128 nav izdarīta atzīme par tās piekritību valstij vai pašvaldībai.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Zemes pārvaldības likuma 17.panta sesto daļu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 Atzīt, ka zemes reformas pabeigšanai ieskaitītā zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6498 003 0128  4,2 ha platībā, Virgas pagastā, Priekules novadā, ir Priekules novada pašvaldībai piekrītoša un ierakstāma zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda saskaņā ar pievienoto grafisko pielikumu (  pielikums).

 

Lēmuma 1 eks. paziņojams: Valsts zemes dienestam, VZDKRN@90000030432, nek.īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                             V.Jablonska

 

Pielikums

 

7. Par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības - kadastra apzīmējums 6415 004 0062, Ganību iela 28 A, Priekule, Priekules novads, atzīšanu par piekrītošu...

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 23.janvārī                                                                                                                                

Nr.7           

          (protokols Nr.2,  5.punkts)

 

   Par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības - kadastra apzīmējums 6415 004 0062,  Ganību iela 28 A, Priekule, Priekules novads, atzīšanu par piekrītošu Priekules novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda

 

Zemes pārvaldības likuma 17.panta pirmajā daļā noteikts, ka rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu valdītājs ir attiecīgā vietējā pašvaldība līdz brīdim, kad Ministru kabinets izdod rīkojumu par to ierakstīšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda vai tie tiek ierakstīti zemesgrāmatā uz vietējās pašvaldības vārda.

Saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma 17.panta sestajā daļā noteikto rezerves zemes fondā ieskaitītie zemes gabali un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantotie zemes gabali, par kuriem šā panta piektajā daļā noteiktajā termiņā pašvaldības un ministrijas Valsts zemes dienesta publicētajos rezerves zemes fondā ieskaitītās un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantotās zemes izvērtēšanas sarakstos nav izdarījušas atzīmi par zemes gabala piederību vai piekritību pašvaldībai vai valstij, piekrīt vietējai pašvaldībai tās administratīvajā teritorijā. Lēmumu par šo zemes gabalu ierakstīšanu zemesgrāmatās pieņem pašvaldība.

No minētās Zemes pārvaldības likuma 17.panta sestās daļas izriet, ka pirms lēmuma par rezerves zemes fondā ieskaitīto un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes vienību         (turpmāk- rezerves zemes) ierakstīšanu zemesgrāmatās pieņemšanas pašvaldībai jākonstatē šādu nosacījumu iestāšanās:

1)      Pagājis valstij un vietējām pašvaldībām pēc zemes reformas pabeigšanas rezerves zemes izvērtēšanas divu gadu termiņš (turpmāk- zemes izvērtēšanas termiņš);

2)      Valsts zemes dienesta tīmekļa vietnē publicēts ministriju un pašvaldību izvērtētais rezerves zemes saraksts (turpmāk- izvērtētais zemes saraksts);

3)      publicētajā izvērtētajā sarakstā pie attiecīgās zemes vienības nav izdarītas atzīmes par tās piekritību vai piederību valstij vai pašvaldībai.

No minētajām Zemes pārvaldības likuma normām izriet, ka gan lēmuma par rezerves zemes ierakstīšanu zemesgrāmatās pieņemšana, gan ar to saistāmo nosacījumu izpildes konstatēšana, ir pašvaldības kompetences jautājums.

Izvērtējot Zemes pārvaldības likuma 17.panta sestajā daļā minētos kritērijus, dome konstatē un secina:

Saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma 17.panta piektajā daļā noteikto, valstij un vietējām pašvaldībām pēc zemes reformas pabeigšanas piederošo un piekrītošo zemi izvērtē Ministru kabineta noteiktajā kārtībā divu gadu laikā pēc tam, kad Ministru kabinets izdevis rīkojumu par zemes reformas pabeigšanu attiecīgās vietējās pašvaldības administratīvajā teritorijā vai visās novada teritoriālā iedalījuma vienībās.

Zemes reforma Priekules novada Priekules pilsētā pabeigta 2015.gada 09.septembrī, Ministru kabinetam izdodot rīkojumu Nr.494 “Par zemes reformas pabeigšanu Priekules novada Priekules pilsētā”.

Zemes reforma Priekules novada lauku apvidū pabeigta 2016.gada 07.jūnijā, Ministru kabinetam izdodot rīkojumu Nr.322 “Par zemes reformas pabeigšanu Priekules novada lauku apvidū”.

Kārtība, kādā nozaru ministrijas pieņem lēmumus par attiecīgu zemes gabalu piederību vai piekritību valstij pēc zemes reformas pabeigšanas un kādā pašvaldības pieņem lēmumus par zemes gabalu piekritību pašvaldībai noteikta Ministru kabineta 29.03.2016. noteikumu Nr. 190 “Kārtība, kādā pieņem lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašumtiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piederību vai piekritību” (turpmāk-Noteikumi Nr.190).

Saskaņā ar noteikumu Nr.190 3.2. apakšpunktu Valsts zemes dienests sagatavo Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (turpmāk – Kadastra informācijas sistēma) reģistrētos datus (*.xls datnes formātā) par rezerves zemes fondā ieskaitītiem zemes gabaliem un zemes gabaliem, kas nav izmantoti īpašuma tiesību atjaunošanai, tai skaitā par kopīpašumā esošajām domājamām daļām, kurām nav noteikta piederība vai piekritība (turpmāk – zemes vienība), katrā administratīvajā teritorijā (turpmāk – saraksts) un publisko savā tīmekļvietnē (lejupielādei) piecu darbdienu laikā pēc Ministru kabineta rīkojuma izdošanas (pēc šo noteikumu spēkā stāšanās) par zemes reformas pabeigšanu attiecīgās vietējās pašvaldības administratīvajā teritorijā vai visās novada teritoriālā iedalījuma vienībās.

Ievērojot to, ka zemes reforma Priekules novada administratīvajā teritorijā pabeidzās 2016.gada 07.jūnijā, savukārt Noteikumi Nr.190 spēkā stājušies 2016.gada 29.martā secināms, ka Priekules novada pašvaldībai zemes izvērtēšanas termiņš, izdarot attiecīgas atzīmes izvērtētajā sarakstā, beidzies.

 Atbilstoši Valsts zemes dienesta mājas lapā publicētajā izvērtētajā zemes sarakstā ietvertajai informācijai pie zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6415 004 0062  nav izdarīta atzīme par tās piekritību valstij vai pašvaldībai.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Zemes pārvaldības likuma 17.panta sesto daļu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.       Atzīt, ka rezerves zemes fondā ieskaitītā zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6415 004 0062  1000 m2 platībā, Ganību iela 28A, Priekule, Priekules novadā, ir Priekules novada pašvaldībai piekrītoša un ierakstāma zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda saskaņā ar pievienoto grafisko pielikumu .

2.      Pēc zemes reģistrēšanas zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda atkārtoti skatīt jautājumu par atsavināšanas ierosinājumu.

 

Lēmuma 1 eks. paziņojams:

-          Valsts zemes dienestam, kurzeme@vzd.gov.lv ,

-          nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei,

-          Ojāram Gūtmanim : Ganību iela 28, Priekule, Priekules novads, LV-3434

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                             V.Jablonska

 

Pielikums

 

8. Par nekustamā īpašuma Ganību iela 30, Priekule , Priekules nov. atsavināšanas ierosinājumu

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 23.janvārī                                                                                                                                

Nr.8           

          (protokols Nr.2,  6.punkts)

 

 

Par nekustamā īpašuma  Ganību iela 30,  Priekule , Priekules nov. atsavināšanas ierosinājumu

 

             Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojoša XX, Priekules novads, iesniegums, kurā lūgts  atļaut atsavināt zemes vienību Ganību iela 30, Priekule, Priekules nov., 1834 m2 platībā, kadastra apzīmējums 6415 004 0111, Priekulē, Priekules novadā.                 

Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

           Nekustamais īpašums Ganību iela 30, kadastra Nr.6415 004 0111  – 1834 m2 platībā, Priekulē , Priekules novadā, ar 23.12.2010. Priekules novada domes lēmumu Nr.21, ieskaitīts pašvaldībai piekritīgajās apbūvētajās zemēs.

            Nekustamais īpašums nav kadastrāli uzmērīts un reģistrēts zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.

Valsts zemes dienesta kadastra reģistra datos nekustamā īpašumā Ganību iela 30 Priekule, Priekules novads norādīta dzīvojamā ēka, un četras palīgēkas, ar adresi Ganību iela 30, Priekule, Priekules nov., kadastra apzīmējumi  6415 004 0111 001; 6415 004 0111 002; 6415 004 0111 003; 6415 004 0111 004; 6415 004 0111 005, kā tiesiskais valdītājs norādīta XX.

Uz minētās zemes vienības norādīto ēku nav.

Lai pieņemtu lēmumu par pašvaldībai piederošu nekustamā īpašuma atsavināšanu , tas kā patstāvīgs īpašums ir jāreģistrē zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, kā arī jādzēš būves no valsts zemes dienesta kadastra reģistra.

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var lemt par  pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, Publiskas personas  mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu, 5.panta pirmo daļu, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 

1.      Reģistrēt Zemesgrāmatā nekustamo īpašumu Ganību iela 30, Priekule, Priekules nov., kadastra nr. 6415 004 0111 uz Priekules novada pašvaldības vārda.

2.      Pēc zemes reģistrēšanas zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda atkārtoti skatīt jautājumu par atsavināšanas ierosinājumu.

3.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Attīstības plānošanas nodaļas vadītājai U. Ržepicka.

 

Lēmums 1 eks. izsūtāms :

-           Nekustamo īpašumu  speciālistei I. Lācītei,

-           Finanšu nodaļai,

-           XX

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                             V.Jablonska

 

Pielikums

 

 

 

 

 

 

9. Par papildus telpu ēkā “Gramzdas pamatskola”, Gramzdas pagastā, Priekules novadā iznomāšanu SIA “Studiums”

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 23.janvārī                                                                                                                                

Nr.9           

          (protokols Nr.2, 7 .punkts)

 

 

Par  papildus telpu ēkā “Gramzdas pamatskola”, Gramzdas pagastā, Priekules novadā iznomāšanu SIA “Studiums”

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts SIA “Studiums”, reģ.Nr.42103076562, juridiskā adrese Alejas iela 13-4, Liepāja (turpmāk tekstā- iesniedzējs), valdes locekles Svetlanas Skrīveres, 05.12.2019. iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/19/2205-S, ar lūgumu iznomāt  pirmskolas izglītības iestādes telpas Gramzdas pamatskolas ēkā ilglaicīgas un īslaicīgas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas centra izveidei.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

2018.gada 10.jūlijā starp Priekules novada pašvaldību (Iznomātājs) un iesniedzēju tika noslēgts telpu nomas līgums Nr.2.3.2/18/716 par daļu no telpu 1308,85 m² platībā Gramzdas pamatskolas ēkā, adrese Skolas iela 4, Gramzda, Gramzdas pag., Priekules nov., iznomāšanu ilglaicīgas un īslaicīgas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas centra izveidei. Līguma termiņš noteikts līdz 2048.gada 31.jūlijam.

Pašvaldības rīcībā palika skolas ēkas daļa, kurā atradās pirmskolas izglītības iestāde (telpu grupas kadastra apzīmējums 64580010208001003 – 248,5 m² un daļa no telpu grupas ar kadastra apzīmējumu 64580010208001002- 30,8 m²).

2019.gada novembrī pašvaldība slēdza pirmskolas izglītības iestādi.

Iesniedzējs lūdz iznomāt šīs brīvās telpas.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 20.02.2018.Ministru kabineta noteikumu Nr.97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi” 12.punktu, kas nosaka, ka lēmumu par nomas objekta nodošanu iznomāšanai pieņem iznomātājs, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS – 1 deputāts (Inese Meļķe) ; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Iznomāt SIA “Studiums”, reģ.Nr.42103076562, sekojošas papildus telpas 279,3 m² kopplatībā ēkā “Gramzdas pamatskola”, adrese Skolas iela 4, Gramzda, Gramzdas pag., Priekules nov., ēkas kadastra apzīmējums 6458 001 0208 001, ilglaicīgās un īslaicīgās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodrošināšanai:

1.1. telpu grupas kadastra apzīmējums 64580010208001003 -248,5 m²- telpas Nr.1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12;

1.2. daļa no telpu grupas ar kadastra apzīmējumu 64580010208001002- 30,8 m²- 22, 23, 24.

2. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai 15 darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas sagatavot vienošanos par grozījumiem 10.07.2018. telpu nomas līgumā Nr.2.3.2/18/716 atbilstoši šim lēmumam.

3. Nomniekam divu mēnešu laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz vienošanās. Ja nomnieks divu mēnešu laikā neizrāda iniciatīvu vienošanās slēgšanai, lēmums par papildus telpu iznomāšanu nav spēkā.

5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā ( Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Lēmums stājas spēka ar tā pieņemšanas dienu.

Lēmums 1 eks.izsūtāms: SIA “Studiums”, Alejas iela 13-4, Liepāja, nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai; finanšu nodaļai.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                             V.Jablonska

 

 

10. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu XX

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 23.janvārī                                                                                                                                

Nr.10           

          (protokols Nr.2,  8.punkts)

 

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu XX

 

            Lēmuma teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                             V.Jablonska

 

11. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu XX

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 23.janvārī                                                                                                                                

Nr.11           

          (protokols Nr.2,  9.punkts)

 

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu XX

 

            Lēmuma teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                             V.Jablonska

 

12. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem XX

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 23.janvārī                                                                                                                                

Nr.12           

          (protokols Nr.2,  10.punkts)

 

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem  XX

 

            Lēmuma teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                             V.Jablonska

 

13. Par nedzīvojamās telpas Liepu alejā 3-1, Kalētos, Kalētu pag., Priekules nov. iznomāšanu XX

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 23.janvārī                                                                                                                                

Nr.13           

          (protokols Nr.2,  11.punkts)

 

Par nedzīvojamās telpas Liepu alejā 3-1, Kalētos, Kalētu pag., Priekules nov. iznomāšanu XX

 

2020.gada 02.janvārī Priekules novada pašvaldībā saņemts XX (turpmāk- iesniedzēja), dzīvojošas XX, Kalētos, Kalētu pag., Priekules nov., iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.5/20/1-S, ar lūgumu iznomāt telpu 8,5 m² platībā Kalētu feldšerpunktā Liepu alejā 3-1, Kalētos, masāžas kabineta ierīkošanai.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Kalētu FVP ierīkots četristabu dzīvoklī Nr.1 daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Liepu alejā 3, Kalētos.

Iesniedzēja lūdz iznomāt telpu Nr.6 8,5 m² platībā Ajūrvēdas masāžu veikšanai. Telpas iznomāšana saskaņota ar Kalētu pagasta pārvaldes vadītāju.

Saskaņā ar 31.10.2013. Priekules novada pašvaldības domes noteikumiem „Par Priekules novada pašvaldības nedzīvojamo telpu nomu” (protokols Nr.8,12.§) (turpmāk- noteikumi):

·         5.punktu- pašvaldība neapdzīvojamās telpas nomas līgumu slēdz uz laiku, kas noteikts ar konkrētu juridiskā fakta iestāšanos vai uz laiku , kas nav ilgāks par 12 gadiem, ja normatīvajos aktos nav noteikts cits termiņš;

·         16.punktu – ja tiek iznomātas telpas ārpus pilsētas teritorijas, tad tiek piemēroti 1.pielikumā minētie Priekules pilsētas 3.zonai atbilstošie izcenojumi (masāžas kabineti) – 0,30 EUR/m².

Noteikumu 12.punkts nosaka, ka par pakalpojumiem- auksto ūdeni, siltumenerģiju, kanalizāciju, atkritumu izvešanu, elektroenerģiju nomnieks norēķinās patstāvīgi. […]. Izvērtējot lietderības apsvērumus iepriekšminēto pakalpojumu izmaksas būtu iekļaujamas telpu nomas maksā.

Pēc veiktajiem aprēķiniem augstāk minēto pakalpojumu maksa mēnesī ir 1,03 EUR/m². Kopējā nedzīvojamo telpu nomas maksa mēnesī ir 1,33 EUR/m².

Nomniekam ir zināms nomājamās telpas tehniskais stāvoklis.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punkta a)apakšpunktu, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Iznomāt XX, personas kods XX, telpu Nr.6 8,5 m² platībā Kalētu FVP (telpas kadastra apzīmējums 6464 001 0103 001 001), Liepu alejā 3-1, Kalētos, Kalētu pag., Priekules nov. saskaņā ar pielikumā pievienoto inventarizācijas plānu (pielikums).

2. Noteikt:

2.1. līguma termiņu līdz 31.03.2025.;

2.2. nomas maksu mēnesī- 1,33 EUR/m². Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus.

3. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai 15 darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas sagatavot nedzīvojamo telpu nomas līgumu atbilstoši šim lēmumam.

4. Nomniekam divu mēnešu laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks divu mēnešu laikā neizrāda iniciatīvu līguma slēgšanai, lēmums par nedzīvojamo telpu iznomāšanu nav spēkā.

5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā ( Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

Lēmums 1 eks. izsūtāms: XX, Priekules nov., nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                             V.Jablonska

 

Pielikums

 

 

 

14. Par ziedojuma pieņemšanu Priekules Mūzikas un mākslas skolai

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 23.janvārī                                                                                                                                

Nr.14           

          (protokols Nr.2,  12.punkts)

 

Par ziedojuma pieņemšanu Priekules Mūzikas un mākslas skolai

 

            2020. gada 08. janvārī pašvaldībā saņemts Priekules Mūzikas un mākslas skolas direktores Initas Rubezes iesniegums, kurā lūgts atļaut pieņemt ziedojumu natūrā 4711,59 EUR apmērā no AS “Lauma Lingerie”.  

Iesniegumā norādīts, ka ziedojumā tiks saņemti audumi, lentes un mežģīnes 4711,59 EUR vērtībā, ko izmantos Priekules Mūzikas un mākslas skolas vizuāli plastiskās mākslas programmas audzēkņi mācību darbā un tas tiks izmantots arī tērpu izgatavošanai zvanu ansamblim un vokālajam ansamblim “Puķu bērni”.

 

Atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.      Apstiprināt saņemto ziedojumu 4711,59 EUR apmērā no AS “Lauma Lingerie”.

2.      Minēto ziedojumu izmantot Priekules Mūzikas un mākslas skolas vizuāli plastiskās mākslas programmas audzēkņu mācību darbā un tērpu izgatavošanai zvanu ansamblim un vokālajam ansamblim “Puķu bērni”.

3.      Par lēmuma izpildi atbild Priekules Mūzikas un mākslas skolas direktore Inita Rubeze.

 

 

Lēmums nosūtāms: Finanšu nodaļa, Priekules Mūzikas un mākslas skolas direktorei

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                             V.Jablonska

 

 

15. Par Priekules novada pašvaldībai piederošās tehnikas izslēgšanu no pamatlīdzekļu sastāva un pārdošanu

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 23.janvārī                                                                                                                                

Nr. 15           

          (protokols Nr.2,  13.punkts)

 

Par Priekules novada pašvaldībai piederošās tehnikas izslēgšanu no pamatlīdzekļu sastāva un pārdošanu

 

            Priekules novada pašvaldības īpašumā ir kustamā manta traktors MTZ -80 un traktora piekabe PSE 12,5, kura vairs nav nepieciešama pašvaldības funkciju nodrošināšanai.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 1.daļas 2.punktu atklāti balsojot: atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.Izslēgt no Priekules novada pašvaldības  pamatlīdzekļu sastāva un pārdot izsolē sekojošu mantu:

Nr.p.k.

Tehnikas nosaukums

Inventāra Nr.

Atlikusī bilances vērtība EUR

1.

Trakora piekabe PSE 12,5, rūpnīcas numurs 13*03415, izlaiduma gads 1987, brūnā krāsā, reģistrācijas numurs P3221LZ

1231-2714

0

2.

Traktors MTZ – 80, rūpnīcas numurs 532559, izlaiduma gads 1987, zilā krāsā, reģistrācijas numurs T7154LP

1231-2713

0

 

2.Lēmuma izpildes kontroli nodrošina izpilddirektors Andris Razma.

 

Izsūtāms:

1) Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisija

2)Finanšu nodaļa

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                             V.Jablonska

 

16. Par Priekules novada pašvaldības domes iekšējo noteikumu „ Par trauksmes celšanu Priekules novada pašvaldībā” apstiprināšanu

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 23.janvārī                                                                                                                                

Nr.16           

          (protokols Nr.2,  14.punkts)

 

 

Par Priekules novada pašvaldības domes iekšējo noteikumu „ Par trauksmes celšanu Priekules novada pašvaldībā” apstiprināšanu

 

Saskaņā ar Trauksmes celšanas likuma 5.panta pirmo daļu publiskas personas institūcijas un tās privāto tiesību juridiskās personas, kurās ir vairāk nekā 50 nodarbināto, izveido iekšējo trauksmes celšanas sistēmu, nodrošinot nodarbinātajiem iespēju droši ziņot par pārkāpumiem un garantēt viņiem aizsardzību.

Priekules novada pašvaldības domes iekšējie noteikumi „Par trauksmes celšanu Priekules novada pašvaldībā” izstrādāti, pamatojoties uz Trauksmes celšanas likuma nosacījumiem un likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un 41. panta pirmās daļas 2. punktu.

Atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Apstiprināt Priekules novada pašvaldības domes iekšējos noteikumus „Par trauksmes celšanu Priekules novada pašvaldībā”.

2. Noteikt, ka Priekules novada pašvaldības domes iekšējie noteikumi  „Par trauksmes celšanu Priekules novada pašvaldībā” stājas spēkā ar 2020. gada 23.janvāri.

3. Publicēt noteikumus Priekules novada mājas lapā interneta vietnē www.priekulesnovads.lv .

4. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Priekules novada pašvaldības izpilddirektors Andris Razma.

 

  

APSTIPRINĀTS

ar Priekules novada pašvaldības domes

23.01.2020. sēdes lēmumu Nr.16

(protokols Nr.2)

 

Priekules novada pašvaldības domes

IEKŠĒJIE NOTEIKUMI

 

 

“Par trauksmes celšanu Priekules novada pašvaldībā”

 

 

Izdoti saskaņā ar Trauksmes celšanas likuma

5.panta pirmo daļu un likuma “Par pašvaldībām”

41.panta pirmās daļas 2.punktu

 

I.          Vispārīgie jautājumi

 

1.   Iekšējie noteikumi “Par trauksmes celšanu Priekules novada pašvaldībā” (turpmāk - Noteikumi) nosaka:

 

1.1. kārtību, kādā personai jārīkojas, ja tā vēlas ziņot par iespējamiem pārkāpumiem,

 

1.2. nosaka trauksmes cēlēja ziņojuma formu,

 

1.3. nosaka trauksmes cēlēju ziņojumu izskatīšanas kārtību,

 

1.4. nosaka pasākumus, lai nodrošinātu trauksmes cēlēja anonimitāti un aizsardzību.

 

2.   Šo noteikumu izdošanas mērķis ir izveidot iekšējo trauksmes celšanas sistēmu, nodrošinot nodarbinātajiem iespēju droši ziņot par pārkāpumiem un garantēt viņiem aizsardzību.

 

3.   Pašvaldības iekšējā trauksmes celšanas sistēma ir noteiktu darbību kopums un personu iesaiste, lai nodrošinātu informācijas nodošanu personai, kura atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam ir atbildīga par tiesisku noregulējumu.

 

4.   Trauksmes cēlējs ir fiziskā persona, kura sniedz informāciju par iespējamu pārkāpumu, kas var kaitēt sabiedrības interesēm, ja persona šo informāciju uzskata par patiesu un tā gūta, veicot darba pienākumus vai dibinot tiesiskās attiecības, kas saistītas ar darba pienākumu veikšanu.

 

 

5. Trauksmes cēlēja tiesības celt trauksmi un īpašie pārkāpumu veidi, par kuriem trauksmes cēlējam ir tiesības celt trauksmi, ir noteikti Trauksmes celšanas likumā.

 

6.   Noteikumi attiecas uz Priekules novada pašvaldības administrāciju un Priekules novada pašvaldības pakļautībā esošo iestāžu (turpmāk - Pašvaldība), struktūrvienību vadītājiem un darbiniekiem.

 

II. Trauksmes cēlēja ziņojums

 

7.  Trauksmes cēlēja ziņojumu iesniedz atbilstoši Noteikumu 1.pielikumā pievienotajai formai (veidlapa pieejama interneta vietnē www.priekulesnovads.lv sadaļā Pašvaldība - trauksmes celšana). Trauksmes cēlēja ziņojumu var sagatavot arī brīvā formā ar norādi “trauksmes cēlēja ziņojums” vai izteikt mutiski. Par trauksmes cēlēja ziņojumu nav uzskatāms anonīms iesniegums.

 

8.  Trauksmes cēlēja ziņojumu var iesniegt:

 

8.1. ievietojot slēgtā aploksnē (ar norādi “Trauksmes cēlēja ziņojums”) un iemetot pastkastītē, kas atrodas pie Priekules novada domes ēkas Saules ielā 1, Priekulē, Priekules novadā vai nosūtot to pa pastu uz adresi Saules iela 1, Priekule, Priekules novads, LV-3434;

 

8.2. mutiski, vēršoties pie atbildīgās personas (pēc tam iesniegums tiek noformēts rakstveidā);

 

8.3. elektroniski, nosūtot trauksmes cēlēja ziņojumu uz oficiālo pašvaldības e-adresi vai e-pasta adresi trauksme@priekulesnovads.lv.;

 

8.4. aizpildot tiešsaistes veidlapu vietnē www.trauksmescelejs.lv

 

9.  Trauksmes cēlējs ziņojumā sniedz tā rīcībā esošo informāciju: 9.1. par pārkāpumu, minot konkrētus faktus;

 

9.2. par pārkāpumā iesaistītajām fiziskajām vai juridiskajām personām, par kurām Trauksmes cēlējam ir dibināts pamats uzskatīt, ka tās ir iesaistītas šī pārkāpuma izdarīšanā;

 

9.3. par pārkāpuma norises laiku un vietu;

 

9.4. norāda, vai par šo pārkāpumu jau ir iepriekš ziņots un vai ir saņemta atbilde;

 

9.5. norāda savu vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju;

 

9.6. ziņojumā papildus norāda, vai informācija par pārkāpumu gūta, veicot darba pienākumus vai dibinot darba tiesiskās attiecības, kas saistītas ar darba pienākumu veikšanu.

 

10.   Trauksmes cēlēja ziņojums pēc tā iesniegšanas brīža ir ierobežotas pieejamības informācija.

 

11.    Trauksmes cēlēja ziņojums tiek reģistrēts atsevišķā reģistrā, kuru uztur pašvaldības atbildīgā persona.

 

12.   Pašvaldības atbildīgā persona trauksmes celšanas jautājumos un tās aizvietotājs tiek noteikti ar izpilddirektora rīkojumu. Pašvaldības iestādēs atbildīgā persona tiek noteikta ar iestādes vadītāja rīkojumu. Atbildīgā persona:

 

12.1.saņem un reģistrē Pašvaldībā iesniegtos un Pašvaldībai pārsūtītos trauksmes cēlēju ziņojumus;

 

12.2.noformē un reģistrē mutiski saņemtu trauksmes cēlēja ziņojumu;

 

 

12.3.veic sākotnējo trauksmes cēlēja ziņojuma izvērtēšanu (izvērtē trauksmes cēlēja ziņojuma atbilstību trauksmes celšanas pazīmēm) un pieņem lēmumu par ziņojuma tālāku virzību;

 

12.4.pseidonimizē, pienācīgi glabā un iznīcina trauksmes cēlēja ziņojumu un ar to saistītos dokumentus;

 

12.5. ja nepieciešams veic saziņu ar trauksmes cēlēju;

 

12.6.konsultē par trauksmes celšanas iespējām Pašvaldībā un ar iesniegtajiem trauksmes cēlēju ziņojumiem saistītajiem jautājumiem;

 

12.7.sazinās un sniedz informāciju par iesniegtajiem trauksmes cēlēju ziņojumiem Trauksmes cēlēju kontaktpunktam (Valsts kancelejai-trauksme@mk.gov.lv) atbilstoši Trauksmes celšanas likumā noteiktajam;

 

12.8. veic citus pienākumus, kas noteikti Noteikumos.

 

III.  Trauksmes cēlēja ziņojuma izskatīšana

 

13.Pēc trauksmes ziņojuma saņemšanas atbildīgā persona nekavējoties, bet ne vēlāk kā 7 (septiņu) dienu laikā izvērtē tā pirmšķietamu atbilstību trauksmes celšanas pazīmēm un pieņem vienu no lēmumiem:

 

13.1. ka iesniegums pirmšķietami atbilst Trauksmes celšanas likumā noteiktajām trauksmes celšanas pazīmēm, un ir pieņemts lēmums iesniegumu atzīt par trauksmes cēlēja ziņojumu (papildu pamatojums, ja nepieciešams);

 

13.2. ka iesniegums pirmšķietami neatbilst Trauksmes celšanas likumā noteiktajām trauksmes celšanas pazīmēm, un ir pieņemts lēmums iesniegumu neatzīt par trauksmes cēlēja ziņojumu.

 

14.  Par pieņemto lēmumu atbildīgā persona informē iesniedzēju 3 (trīs) dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas. (2. pielikums)

 

15. Pēc iesnieguma atzīšanas par trauksmes cēlēja ziņojumu, tiek veikta personas datu pseidonimizēšana.

 

16.Ja saņemtais iesniegums nav Pašvaldības kompetencē, to 10 dienu laikā no saņemšanas dienas pārsūta izskatīšanai pēc piekritības.(3. pielikums)

 

17.  Ja iesniegums netiek atzīts par Ziņojumu, bet iesniedzējs iesniegumā vai veidlapā norādījis, ka vēlas saņemt atbildi pēc būtības, nesaņemot Trauksmes celšanas likumā noteiktās personas aizsardzības garantijas, iesniegumu reģistrē Pašvaldības dokumentu vadības sistēmā un attiecīgi nodod tālākai virzībai. Atbildīgā persona iekšējās trauksmes cēlēju ziņojumu reģistrā un uz iesnieguma izdara atzīmi, ka iesniegums sākotnēji ticis iesniegts kā Ziņojums, bet par tādu nav atzīts. Šādā gadījumā iesniegums tiek izskatīts Iesniegumu likuma noteiktajā kārtībā.

 

18. Ja Trauksmes cēlēja ziņojums tiek atzīts par Trauksmes cēlēja ziņojumu, to izskata Priekules novada pašvaldības izpilddirektora apstiprināta Trauksmes cēlēju ziņojumu izvērtēšanas komisija 3 (trīs) cilvēku sastāvā. Komisija nav pastāvīga, tā tiek izveidota pēc nepieciešamības katram konkrētam gadījumam. Ja komisija konstatē, ka ir noticis pārkāpums, tā ir tiesīga lemt par piemērojamo rīcību, lai noteiktu atbildību saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, savas kompetences un tiesībspējas robežās.

 

19. Ja iesnieguma izskatīšanas laikā rodas aizdomas par pārkāpumu, kura izskatīšana nav Pašvaldības kompetencē, ziņojumu pārsūta tālākai izskatīšanai pēc piekritības.

 

20.Trauksmes cēlēju ziņojumu izvērtēšanas komisijai ir tiesības pieprasīt un saņemt no citām institūcijām, juridiskajām un fiziskajām personām informāciju, kas nepieciešama lietas apstākļu noskaidrošanai.

 

21. Par trauksmes cēlēja ziņojuma izskatīšanas gaitu trauksmes cēlēju informē ne vēlāk kā divu mēnešu laikā no dienas, kad personas iesniegums atzīts par trauksmes cēlēja ziņojumu.

 

22. Par pārkāpumiem, kurus palīdzējis atklāt trauksmes cēlējs, Pašvaldība sniedz informāciju publiski, neatklājot trauksmes cēlēja identitāti un ievērojot vispārējās datu aizsardzības prasības.

 

23. Pašvaldība nodrošina, ka bez objektīva iemesla netiek izpausta Ziņojumā minēto personu identitāte (pārkāpumā iesaistītās personas), ievērojot nevainīguma prezumpciju, tostarp, lai negrautu šo personu reputāciju. Minēto informāciju sniedz tikai atbildīgajām personām – speciāli Ziņojuma izskatīšanai izveidotās komisijas locekļiem, kuriem tā nepieciešama Ziņojuma vai uz tā pamata ierosinātas pārkāpuma lietas izskatīšanai vai Trauksmes cēlēja vai viņa radinieku aizsardzībai.

 

IV. Nobeiguma jautājumi

 

24. Pašvaldība, uzsākot darba tiesiskās vai dienesta attiecības vai cita veida ar profesionālo darbību saistītas tiesiskās attiecības ar fizisku personu, iepazīstina personu ar Noteikumiem.

 

25.  Trauksmes cēlēju ziņojumu pastkastīte tiek pārbaudīta vienu reizi nedēļā.

 

26. Jautājumos, kas nav regulēti Noteikumos, piemērojamas Trauksmes celšanas likuma normas.

 

27. Papildus informāciju trauksmes cēlējs var iegūt interneta vietnē www.trauksmescelejs.lv.

 

28. Noteikumi stājas spēkā ar 2020. gada 1. februāri.

 

Pielikumā:

1. Trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapa uz 3 lapām

2.  Paziņojuma vēstules paraugs uz 1 lapas

3.  Pārsūtīšanas vēstules paraugs uz 1 lapas

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                     V.Jablonska


 

17. Par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības – “ Blakus Burvjiem”, Priekules pagasts , Priekules novads, kadastra apzīmējumu 6482 003 0079 , atzīšanu par piekrītošu...

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 23.janvārī                                                                                                                                

Nr.17           

          (protokols Nr.2, 15 .punkts)

 

   Par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības – “ Blakus Burvjiem”,  Priekules pagasts , Priekules novads, kadastra apzīmējumu 6482 003 0079 , atzīšanu par piekrītošu Priekules novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda

 

Zemes pārvaldības likuma 17.panta pirmajā daļā noteikts, ka rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu valdītājs ir attiecīgā vietējā pašvaldība līdz brīdim, kad Ministru kabinets izdod rīkojumu par to ierakstīšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda vai tie tiek ierakstīti zemesgrāmatā uz vietējās pašvaldības vārda.

Saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma 17.panta sestajā daļā noteikto rezerves zemes fondā ieskaitītie zemes gabali un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantotie zemes gabali, par kuriem šā panta piektajā daļā noteiktajā termiņā pašvaldības un ministrijas Valsts zemes dienesta publicētajos rezerves zemes fondā ieskaitītās un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantotās zemes izvērtēšanas sarakstos nav izdarījušas atzīmi par zemes gabala piederību vai piekritību pašvaldībai vai valstij, piekrīt vietējai pašvaldībai tās administratīvajā teritorijā. Lēmumu par šo zemes gabalu ierakstīšanu zemesgrāmatās pieņem pašvaldība.

No minētās Zemes pārvaldības likuma 17.panta sestās daļas izriet, ka pirms lēmuma par rezerves zemes fondā ieskaitīto un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes vienību         (turpmāk- rezerves zemes) ierakstīšanu zemesgrāmatās pieņemšanas pašvaldībai jākonstatē šādu nosacījumu iestāšanās:

1)      Pagājis valstij un vietējām pašvaldībām pēc zemes reformas pabeigšanas rezerves zemes izvērtēšanas divu gadu termiņš (turpmāk- zemes izvērtēšanas termiņš);

2)      Valsts zemes dienesta tīmekļa vietnē publicēts ministriju un pašvaldību izvērtētais rezerves zemes saraksts (turpmāk- izvērtētais zemes saraksts);

3)      publicētajā izvērtētajā sarakstā pie attiecīgās zemes vienības nav izdarītas atzīmes par tās piekritību vai piederību valstij vai pašvaldībai.

No minētajām Zemes pārvaldības likuma normām izriet, ka gan lēmuma par rezerves zemes ierakstīšanu zemesgrāmatās pieņemšana, gan ar to saistāmo nosacījumu izpildes konstatēšana, ir pašvaldības kompetences jautājums.

Izvērtējot Zemes pārvaldības likuma 17.panta sestajā daļā minētos kritērijus, dome konstatē un secina:

Saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma 17.panta piektajā daļā noteikto, valstij un vietējām pašvaldībām pēc zemes reformas pabeigšanas piederošo un piekrītošo zemi izvērtē Ministru kabineta noteiktajā kārtībā divu gadu laikā pēc tam, kad Ministru kabinets izdevis rīkojumu par zemes reformas pabeigšanu attiecīgās vietējās pašvaldības administratīvajā teritorijā vai visās novada teritoriālā iedalījuma vienībās.

Zemes reforma Priekules novada Priekules pilsētā pabeigta 2015.gada 9.septembrī,

Ministru kabinetam izdodot rīkojumu Nr.494 "Par zemes reformas pabeigšanu Priekules

novada Priekules pilsētā".

Kārtība, kādā nozaru ministrijas pieņem lēmumus par attiecīgu zemes gabalu piederību vai piekritību valstij pēc zemes reformas pabeigšanas un kādā pašvaldības pieņem lēmumus par zemes gabalu piekritību pašvaldībai noteikta Ministru kabineta 29.03.2016. noteikumu Nr. 190 “Kārtība, kādā pieņem lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašumtiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piederību vai piekritību” (turpmāk-Noteikumi Nr.190).

Saskaņā ar noteikumu Nr.190 3.2. apakšpunktu Valsts zemes dienests sagatavo Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (turpmāk – Kadastra informācijas sistēma) reģistrētos datus (*.xls datnes formātā) par rezerves zemes fondā ieskaitītiem zemes gabaliem un zemes gabaliem, kas nav izmantoti īpašuma tiesību atjaunošanai, tai skaitā par kopīpašumā esošajām domājamām daļām, kurām nav noteikta piederība vai piekritība (turpmāk – zemes vienība), katrā administratīvajā teritorijā (turpmāk – saraksts) un publisko savā tīmekļvietnē (lejupielādei) piecu darbdienu laikā pēc Ministru kabineta rīkojuma izdošanas (pēc šo noteikumu spēkā stāšanās) par zemes reformas pabeigšanu attiecīgās vietējās pašvaldības administratīvajā teritorijā vai visās novada teritoriālā iedalījuma vienībās.

Ievērojot to, ka zemes reforma Priekules novada administratīvajā teritorijā pabeidzās 2016.gada 07.jūnijā, savukārt Noteikumi Nr.190 spēkā stājušies 2016.gada 29.martā secināms, ka Priekules novada pašvaldībai zemes izvērtēšanas termiņš, izdarot attiecīgas atzīmes izvērtētajā sarakstā, beidzies.

 Atbilstoši Valsts zemes dienesta mājas lapā publicētajā izvērtētajā zemes sarakstā ietvertajai informācijai pie zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6482 003 0079   nav izdarīta atzīme par tās piekritību valstij vai pašvaldībai.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Zemes pārvaldības likuma 17.panta sesto daļu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 Atzīt, ka rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6482 003 0079  2,60 ha platībā, “ Blakus Burvjiem”, Priekules pagasts , Priekules novads, ir Priekules novada pašvaldībai piekrītoša un ierakstāma zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda saskaņā ar pievienoto grafisko pielikumu (  pielikums).

 

Lēmuma 1 eks. paziņojams:

-          Valsts zemes dienestam, VZDKRN@90000030432 ;

-          nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei ;

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                             V.Jablonska

 

Pielikums 

 

 

 

 

 

 

 

18. Par nekustamā īpašuma (zemes) ”Bērzi”, Gramzdas pag., Priekules nov., atsavināšanas ierosinājumu

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 23.janvārī                                                                                                                                

Nr.18           

          (protokols Nr.2,  16.punkts)

 

Par nekustamā īpašuma (zemes) ”Bērzi”, Gramzdas pag., Priekules nov.,  atsavināšanas ierosinājumu      

 

2020.gada 14.janvārī Priekules novada pašvaldībā saņemts XX (turpmāk tekstā- iesniedzējs), dzīvojoša XX, Gramzdas pag., Priekules nov., iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/20/64-S, ar lūgumu atsavināt zemes vienību “Bērzi”, kadastra apzīmējums 6458 003 0121, Gramzdas pagastā.

Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts, ka:

Nekustamais īpašums (zeme) „Bērzi”, kadastra Nr. 6458 003 0121, Gramzdas pagastā sastāvošs no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6458 003 0121  0,7 ha platībā, piekrīt pašvaldībai. Zemes vienība nav kadastrāli uzmērīta un reģistrēta zemesgrāmatā.

Zemes vienība ir apbūvēta.

Ar iesniedzēju 2020.gada 07.janvārī tika noslēgts zemes nomas līgums Nr.2.3.4/20/3 par zemes “Bērzi”, Gramzdas pag., iznomāšanu ēku uzturēšanai. Uz zemes vienības atrodas iesniedzējam piederošs ēku/būvju īpašums “Bērzi”, kadastra Nr.6458 503 0001. Īpašuma tiesības reģistrētas zemesgrāmatā.

Iesniedzējs ir pirmpirkuma tiesīgā persona.

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk – PPMAL) 4.panta ceturtās daļas 3.apakšpunktu atsavināšanu var ierosināt zemesgrāmatā ierakstītas ēkas (būves) īpašnieks vai visi kopīpašnieki, ja viņi vēlas nopirkt zemesgabalu, uz kura atrodas ēka (būve), vai zemesgabalu, uz kura atrodas ēka (būve), un zemes starpgabalu, kas piegul šai zemei.

Saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3. panta piektās daļas 1.punktu, kas nosaka, ka zemes reformas laikā pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatās ierakstāma apbūvēta lauku apvidu zeme, par kuru atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta ceturtajai daļai noslēdzami zemes nomas līgumi.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas 1.punktu, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Veikt pašvaldībai piekrītošās zemes vienības „Bērzi” 0,7 ha lielā platībā ( platība var tikt precizēta veicot kadastrālo uzmērīšanu), kadastra apzīmējums 6458 003 0121, Gramzdas pag., Priekules nov., kadastrālo uzmērīšanu un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda, saskaņā ar grafisko pielikumu . 

2. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai veikt visas nepieciešamās formalitātes zemes vienības (lēmuma 1.punkts) uzmērīšanai un reģistrēšanai zemesgrāmatā.

3. Izdevumus, kas saistīti ar zemes vienības (lēmuma 1.punkts) ierakstīšanu zemesgrāmatā, segt no Gramzdas pagasta pārvaldes budžeta līdzekļiem.  

4. Zemes vienības atsavināšanu skatīt pēc zemes vienības reģistrēšanas zemesgrāmatā.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

Lēmums 1 eksemplārā izsūtāms: XX, nekustamo speciālistei M.Kokovihinai.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                             V.Jablonska

 

Pielikums

 

 

 

 

 

 

19. Par grozījumiem “Priekules novada pašvaldības pedagogu amatu un amatalgu sarakstā no 2019.gada 1.septembra”

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 23.janvārī                                                                                                                                

Nr.19           

          (protokols Nr.2,  17.punkts)

 

Par grozījumiem “Priekules novada pašvaldības pedagogu amatu un amatalgu sarakstā no 2019.gada 1.septembra”

           

            Atbilstoši izstrādātājai Kārtībai, kādā finansē pedagoģiskos amatus Priekules novada izglītības iestādēs, 2019.gada septembrī tika apstiprināts “Priekules novada pašvaldības pedagogu amatu un amatalgu saraksts no 2019.gada 1.septembra”, kurš ir spēkā līdz 2020.gada 31. augustam.

2019.gada septembrī Priekules vidusskolā sāka mācīties 2 skolēni, kas ar Saldus bāriņtiesas lēmumu tika ievietoti mūsu novada audžuģimenē. Jau no septembra, sadarbībā ar audžuģimeni tiek  risinātas abu bērnu uzvedības problēmas. 

Atbalsta nodrošināšanai tiks piesaistīts Priekules novada pašvaldībai piešķirtais ESF projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” finansējums – 7 stundas nedēļā un ir lūgts Saldus novada pašvaldībai finansēt pedagoga palīgu – 15 stundas nedēļā.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var noteikt domes priekšsēdētāja, viņa vietnieka, vietējās pašvaldības administrācijas darbinieku, pašvaldības iestāžu vadītāju un citu pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzību, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            1.Izdarīt šādus grozījumus Priekules novada pašvaldības pedagogu amatu un amatalgu sarakstā:

1.1. Papildināt struktūrvienības Priekules vidusskola sarakstu ar vienu amatu

 

Iestāde, struktūrvienība

Amata nosaukums

Kods pēc profesiju klasifikatora

Slodze

Darba stundu skaits nedēļā

Mēneša darba alga/ Stundas tarifa likme, EUR

 

Priekules vidusskola

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.2101

Pedagoga palīgs

235905

0,5

15

375

No 06.01. 2020

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                             V.Jablonska

 

20. Par Priekules novada augstāko apbalvojumu piešķiršanu iedzīvotājiem Priekules pilsētas 92.dzimšanas dienas priekšvakarā

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 23.janvārī                                                                                                                                

Nr.20            

          (protokols Nr.2, 18.p.)

 

 

Par  Priekules novada augstāko apbalvojumu piešķiršanu iedzīvotājiem Priekules pilsētas 92.dzimšanas dienas priekšvakarā

 

Deputāte Gražina Ķervija un deputāte Vizma Garkalne, pildot likumā ‘’Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, šā lēmuma pieņemšanā nepiedalās.

 

Pamatojoties uz Priekules novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas iesniegto apbalvojamo sarakstu (14.01.2020. komitejas sēdes protokols Nr.1), atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

  1. Piešķirt apbalvojumu GODA PRIEKULNIEKS (apliecinājuma rakstu un naudas balvu EUR 120.00):

 

1.1. Irēnai un Petram INDRIEKIEM - uzņēmējiem

par ieinteresētību Priekules pilsētvides sakārtošanā un tās kvalitatīvā attīstībā, par nesavtību, sniedzot finansiālu atbalstu Priekules pilsētas kultūras un izglītības projektiem, kā arī par piedalīšanos Priekules vēsturiskās atmiņas pētniecībā.     

 

 

1.2. Anitai ZVIEDREI, Priekules Mūzikas un mākslas skolas skolotāja

par aktīvu pedagoģisko darbību 40 gadu garumā, mācot akordeona un pūšamo instrumentu spēli, par ārpusskolas pasākumu īstenošanu, organizējot muzikālās vasaras nometnes, kā arī par aktivitātēm projektos, kas mācību iestādei ļāvis piesaistīt papildus līdzekļus interesantām bērnu aktivitātēm.

 

 

  1. Piešķirt apbalvojumu  GODA RAKSTS (apliecinājuma rakstu un naudas balvu EUR 75.00):

2.1. Anitai Guntai KUDUMAI, biedrības “Zilais lakatiņš” priekšsēdētājai

par aktīvu darbošanos biedrībā ZILAIS LAKATIŅŠ, par senioru iesaistīšanu dažādos Priekules kultūras dzīves projektos, kas vairojis cilvēku  veselību un uzlabojis dzīves kvalitāti. 

 

 

 

2.2. Agitai ZUĻĢEI, Priekules vidusskolas skolotājai

par augstiem pedagoģiskiem sasniegumiem Latvijas un Kurzemes līmenī, mācot jaunajiem skolniekiem dzimto latviešu valodu, par izpausmēm mākslinieciskajā pašdarbībā un attieksmi pret donoru kustību, kas veicina sabiedrības veselību.

 

2.3. Ārijai ANSONEI, Priekules slimnīcas medicīnas māsai

Par mūža devumu veselības aprūpē Priekules slimnīcā vairāk kā 50 gadu garumā, precīzi, iejūtīgi un atsaucīgi sekmējot veselības uzlabošanos fizikālās terapijas pacientiem.

 

2.4. Inesei KRŪZAI, Priekules pilsētas sociālai darbiniecei

par ieguldīto darbu sociālajā jomā, iniciatīvu, atsaucību, sapratni, profesionālo atbalstu un nozīmīgu ieguldījumu Priekules iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanā, aktīvu dalību komandas darbā, veiksmīgu sadarbību senioru sveikšanas organizēšanā.

 

2.5. Dacei GAILĪTEI, Priekules novada tūrisma organizatorei

par ideju un enerģiskumu – izveidot Priekulē Tūrisma informācijas centru un veiksmīgu tā realizāciju 2019. gada 1.novembrī,  neskatoties uz ģimenes pienākumiem jaundzimušā bērniņa auklēšanā.

 

2.6. Ļubai OSTELEI, PII “Dzirnaviņas” noliktavas pārzinei

par augstu profesionalitāti, veidojot datorsistēmas uzskaiti pārtikai ēdināšanas blokā, kā arī par apkārtējai videi saudzīgā “Greenwalk” saimniecības līdzekļu ieviešanu PII “Dzirnaviņas” telpu uzkopšanā.

 

2.7. Inesei SPĒKAI, PII “Dzirnaviņas” skolotājas palīdzei

par personīgo ieguldījumu, organizējot bērnu aktivitātes vasaras brīvlaikā, kā arī par projektu realizāciju, kas bērnus iepazīstināja ar apkārtējai videi un mājturībā  saudzīgajiem “Greenwalk” saimniecības līdzekļiem.

 

2.8. Līgai BIĻINSKAI - RUBEZEI, PII “Dzirnaviņas” skolotājai

par radošu pieeju kompetencēs balstītā mācību satura ieviešanā, izmantojot digitālos resursus, kā arī par sekmīgu sadarbību ar audzēkņu vecākiem.

 

2.9. Aigaram LEGZDIŅAM, Priekules pilsētas elektriķim

par radošu pieeju tiešajiem darba pienākumiem, par pašvaldības budžeta līdzekļu ekonomijas pasākumiem, ierīkojot Priekulē modernu ielu apgaismošanas sistēmu.

 

2.10. Vizmai GARKALNEI, Priekules novada klientu apkalpošanas centra vadītājai

par daudzgadīgu, pašaizliedzīgu darbu Priekules pagasta lauksaimniecības konsultācijas jomā un veiksmīgi iedzīvinātu Klientu apkalpošanas centra darbību Priekules novadā, kas izpelnījies iedzīvotāju cieņu un ierindojies 13.vietā starp 89 centriem Latvijā

 

2.11. Dzintrai SOKOLOVSKAI, Priekules pašvaldības finanšu nodaļas vadītājas vietniecei

par daudzgadīgu, apzinīgu un precīzu darbu finanšu uzskaites jomā, par pašaizliedzību, aizvietojot trūkstošos darbiniekus finanšu nodaļā un radošiem 30 gadiem Priekules amatierteātrī. 

 

 

 

2.12. Ivaram VISMANIM, Priekules autobusa vadītājam

par daudzgadīgu, apzinīgu un rūpīgu darbu, pārvadājot skolēnus ikdienas maršrutos, veicot braucienus ārpus novada uz kultūras, un sporta sarīkojumiem, kā arī apkalpojot novada bāriņtiesas aktivitātes.

 

2.13. Ausmai KAUŠEI, lauksaimniecei

par nesavtīgu un pašaizliedzīgu sociālo palīdzību cilvēku labā, kas nonākuši īslaicīgās problēmas, ziedojot savu brīvo laiku un personīgo transportu vientuļo iedzīvotāju apgādē ar medikamentiem un pārtikas precēm.

 

2.14. Edvīnam RŪJAM , Priekules pilsētas manipulatora šoferim

par apzinīgu un godprātīgu darbu novada komunālās saimniecības darba uzlabošanā un lielo ieguldījumu tehnikas remontēšanā un pilnveidošanā, veicinot pašvaldības finanšu līdzekļu ekonomiju

 

 

 

 

  1.  Piešķirt apbalvojumu  ATZINĪBAS RAKSTS (apliecinājuma rakstu un naudas balvu EUR 50.00):

 

3.1. Regīnai MICKUS, maiznīcas “PRIEKULE” ražošanas vadītājai

par augstu profesionalitāti, izturību, spēju ātri reaģēt un rīkoties atbilstoši nestandarta situācijām, kā arī par personīgo attieksmi, pildot ražošanas vadītājas pienākumus maiznīcā “Priekule”

 

3.2. Tatjanai PĻAVIŅAI, maiznīcas “PRIEKULE” konditorejas tehnologam

par augstu profesionalitāti, radošumu jaunu produktu izstrādē un personīgo attieksmi pildot konditorejas tehnologa pienākumus maiznīcā “Priekule”

 

3.3. Initai KRAUKLEI, veterinārārstei

par apzinīgum un pašaizliedzīgu darbu daudzu gadu garumā, sniedzot veterinārārsta pakalpojumus, godprātīgi sniedzot pirmo un plānveida palīdzību slimiem un nelaimē nokļuvušiem mājdzīvniekiem.

 

3.4.Danutai MARTIROSJANAI, pašvaldības darbiniecei

par ilggadīgu, apzinīgu un godprātīgu darbu Priekules novada pašvaldības labā, aktīvi atsaucoties sabiedriskajā darbā

 

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                    V.Jablonska