Sabiedrība

2021-11-03
2021.gada septembrī Centrālā finanšu un līgumu aģentūra un Dienvidkurzemes novada pašvaldība noslēgusi vienošanos par Eiropas Reģionālā attīstības fonda atbalstītā projekta “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Priekules novadā” (projekta identifikācijas Nr.9.3.1.1/19/I/040) īstenošanas termiņa pagarinājumu līdz šī gada beigām. Šajā laikā paredzēts veikt papildus aprīkojuma iegādi pilnvērtīgākai projektā paredzēto darbību īstenošanai.
2021-10-08
Viena no aktivitātēm, kas notika 6. oktobrī bija ‘’Meža ekspedīcija’’-lekcija mežziņa, meža patologa Sigurda Spinga un dēla Māra Spinga vadībā. Spingu dzimta ir mežziņi jau četrās paaudzēs. Pasākumā piedalījās Kalētu Mūzikas un mākslas pamatskolas audzēkņi, piemājas zemnieku saimniecības īpašnieki un citi interesenti. Mežzinis informēja par meža nozares nozīmību un statistikas datiem- meža platībām Dienvidkurzemes novadā salīdzinot ar Latviju. Uzzinājām par koku sugu īpatnībām. Meža stāviem un to savstarpējo mijiedarbību. Māris Spinga deva vērtīgus padomus kas nepieciešams ņemt līdzi ejot mežā, kā neapmaldīties un pēc kā vadīties, lai sasniegtu konkrēto galamērķi...
2021-09-24
22.septembrī uz šogad otro tikšanos tiešsaistē pulcējas projekta “Kurzeme visiem” partneri – Kurzemes plānošanas reģiona, pašvaldību un valsts sociālās aprūpes centra  (VSAC) pārstāvji. Tikšanās laikā tika pārrunātas projekta ieviešanas aktualitātes, kā arī iepazītas “Atelpas brīža” pakalpojuma saņemšanas iespējas Dobeles novadā un izglītības iespējas cilvēkiem ar invaliditāti Kandavas lauksaimniecības tehnikuma Cīravas teritoriālajā struktūrvienībā...
2021-09-15
Projekta  “Ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmu pārbūve Priekules pilsētā un Priekules pagasta Saulaines ciemā” ietvaros 26.08.2021., tika parakstīts akts par to, ka darbu izpildītājs SIA “Grobiņas SPMK” saskaņā ar līgumu darbus veicis pilnā apjomā un pašvaldības būvvaldē iesniegts apliecinājums par inženierbūves gatavību ekspluatācijai...
2021-09-15
10. septembrī notika projekta ‘’Orientēšanās trases izveidošana mežaparkā ‘’Kalētu Priediens’’ atklāšanas pasākums. Pasākumā piedalījās Kalētu Mūzikas un mākslas pamatskolas un Priekules vidusskolas 7-9. klašu skolēni. Skolēniem bija iespēja apgūt orientēšanās pamatprincipus mežā.
2021-08-25
Pamatojoties uz Priekules novada pašvaldības domes 2021.gada 29.aprīļa sēdes lēmumu Nr.305 (protokols Nr.7, 81.punkts), laika posmā no 2021.gada 30.augusta līdz 19.septembrim (ieskaitot), tiek organizēta Priekules novada Teritorijas plānojuma grozījumu 4.0 redakcijas publiskā apspriešana, dokuments publicēts pirms apspriešanas teritorijas attīstības plānošanas sistēmā “TAPIS” 2021.gada 6.maijā un tā saturs pieejams jebkuram interesentam “TAPIS” publiskajā daļā Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā ĢeoLatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”...
2021-08-03
2021.gada maija sakumā informējām, ka Eiropas Reģionālā attīstības fonda realizētais projekts “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Priekules novadā” (projekta identifikācijas Nr.9.3.1.1/19/I/040) nonācis finiša taisnē...
2021-08-23
Priekules novada pašvaldības 2021.gada maija informatīvajā izdevumā aicinājām iedzīvotājus pirmreizēji izteikt viedokli par komersanta ieceri Priekules un Virgas pagastos izbūvēt pa vienai vēja elektrostacijai (turpmāk tekstā- VES) katrā pagastā. Pēc šīs publikācijas, pašvaldībā saņēmām 31 iesniegumu no Priekules, Priekules pagasta un Virgas pagasta iedzīvotājiem ar aicinājumu nepieļaut minēto VES būvniecību. Lai nodrošinātu, ka sabiedrība tiek uzklausīta un tās viedoklis tiek ņemts vērā būtisku jautājumu risināšanā, informācija par saņemtajiem iesniegumiem un to saturu 2021.gada 29.jūnijā tika nosūtīta komersantam un Valsts vides dienesta Liepājas reģionālai vides pārvaldei. Augusta sākumā pašvaldībā esam saņēmuši komersanta viedokli, pamatojumu un skaidrojumu šai VES iecerei...
2021-06-11
Latvijas valsts budžeta finansētās programmas “Ģimenei draudzīga pašvaldība” projekta (Nr: 2021. LV/ĢDP/105/35) VISI KOPĀ TĀ KĀ STROPĀ ietvaros šis ir jau otrais vasaras pasākums, kurā ģimenes ar bērniem varēja pavadīt kopā laiku, izzinot, sajūtot un izgaršojot meža veltes. Būt kopā vasarā, mežā un pļavā. Kopā darīt, radīt, spēlēties un dziedāt! Laiks mūs lutināja, un diena patiešām bija izdevusies!
2021-06-10
Priekules novada pašvaldība ar vietējās rīcības grupas “Biedrības “Liepājas rajona partnerība””, LR Zemkopības ministrijas un Lauku atbalsta dienesta atbalstu ir īstenojusi jau vairākus projektus Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) ietvaros...
2021-05-10
Priekules novada pašvaldības realizētais projekts “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Priekules novadā” (projekta identifikācijas Nr.9.3.1.1/19/I/040) nonācis finiša taisnē. Projekta realizēšanas beigu termiņš ir 2021.gada 30.jūnijs...
2021-04-08
2020.gada nogalē tika izsludināts pirmais Priekules novada pašvaldības projektu konkurss uzņēmējdarbības atbalstam. Par pamatu projektu konkursam tika ņemta citu novadu pieredze, kur līdzīgi projektu konkursi tiek organizēti ne pirmo gadu. Projektu konkursa kopējais budžets bija paredzēts 5000,00 EUR no pašvaldības budžeta līdzekļiem, vienam projektam paredzot ne vairāk kā 2 500,00 EUR lielu atbalstu, kas sastāda ne vairāk kā 50 % no projekta kopējām izmaksām. Projektu konkursa mērķis ir, sniedzot Pašvaldības atbalstu veicināt Priekules novada ilgtspējīgu attīstību, sekmējot esošo uzņēmēju attīstību un veicinot fizisku personu iesaistīšanos uzņēmējdarbībā. Projektu pieteikumu iesniegšana beidzās šī gada pašā sākumā- 4.janvārī...
2021-04-06
Šogad pirmo reizi uz tikšanos tiešsaistē 25.martā pulcējās projekta “Kurzeme visiem” vadības komanda un partneri – pārstāvji no Kurzemes pašvaldībām, valsts sociālās aprūpes centra un bērnu sociālās aprūpes iestādēm, lai pārrunātu pakalpojumu nodrošināšanu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem, kā arī citas projekta aktualitātes. Tikšanās reizē piedalījās arī LR Tiesībsarga biroja pārstāves, lai informētu par deinstitucionalizācijas gaitu Latvijā un priekšlikumus, lai ikviens cilvēks varētu saņemt nepieciešamos sabiedrībā balstītu sociālos pakalpojumus...
2021-03-10
Ir sācies aktīvs darbs pie biedrības “Priekules Veloklubs” vēl divām iecerēm jeb projektiem, kas jau tuvākajā laikā cels biedrības kapacitāti un ļaus Priekules novada un ikvienam iespēju aktīvāk pavadīt savu brīvo laiku...
2021-03-10
SIA „Priekules slimnīca” 2020.g. nogalē realizēja Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projektu, piedaloties atklāta projektu iesniegumu konkursā Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma: 19.2 "Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" aktivitātes: 19.2.2 "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas"...
2021-03-08
2020.gadā Kurzemes reģionā deinstitucionalizācijas ietvaros attīstītas 4 jaunas sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanas vietas, nodrošinot nepieciešamā atbalsta iespējas tuvāk dzīvesvietai vismaz 30 bērniem ar funkcionāliem traucējumiem (FT) un 43 pieaugušajiem ar garīga rakstura traucējumiem (GRT). Turpinājis augt arī Kurzemes plānošanas reģiona īstenotā projekta “Kurzeme visiem” kompensēto sociālo pakalpojumu saņēmēju skaits - 15 Kurzemes pašvaldībās projekta ietvaros sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus saņēmuši kopumā 83 cilvēki ar GRT, 201 bērns ar FT un 110 bērnu ar FT vecāki...
2021-02-23
2021.gada 19.februārī Priekules novada pašvaldība izsludinājusi 4 iepirkumus aprīkojuma iegādei projekta “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Priekules novadā” (projekta identifikācijas Nr.9.3.1.1/19/I/040) īstenošanai...
2021-02-11
Latvijā arvien lielāku popularitāti iegūst Disku Golfs - brīvdabas spēle, kura līdzinās tradicionālajai golfa spēlei, tikai šeit ir nevis jātrāpa bumbiņa bedrītē, bet gan disks metāla grozā. Turklāt golfu spēlē jāpārvietojas pa paugurainu vai līdzenu zālienu, savukārt, disku golfa laukumus var ierīkot tur, kur ir piemērota dabiskā vide – parks, pļava, mežs...
2021-02-03
2020.gada 20.novembrī starp Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un Priekules novada pašvaldību noslēgta vienošanās par grozījumiem projekta “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Priekules novadā” (projekta identifikācijas Nr.9.3.1.1/19/I/040) īstenošanā, pagarinot projekta īstenošanas laiku no 12 uz 18 mēnešiem. Līdz ar to projekts jāīsteno līdz 30.06.2021.  
2021-01-20
20.janvārī uz šogad pirmo Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes sēdi attālināti pulcējās Kurzemes pašvaldību vadītāji un vadītāju vietnieki, lai ar Labklājības ministrijas pārstāvjiem pārrunātu  aktualitātes labklājības jomā, kas skar pašvaldību darbu, tai skaitā sociālo pabalstu izmaksu regulējumu, un aktualitātes bāriņtiesu darbā 2021.gadā. Sēdes turpinājumā Kurzemes pašvaldību vadība atskatījās un atzinīgi novērtēja Kurzemes plānošanas reģiona paveikto 2020.gadā, kā arī iepazinās ar darba plānu 2021.gadam...