Priekules vidusskola

 Aizputes 1, Priekule, Priekules novads LV3434, tālrunis-fakss 63461377, priekulesvsk@priekulesnovads.lv

Direktore Irina Tiesnese, tālrunis 26422655

www.priekule.edu.lv

Skola piedāvā apgūt:

  • pamatizglītības programmu;
  • vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu;
  • vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu (neklātienē);
  • pamatizglītības pedagoģiskās korekcijas programmu;
  • speciālās pamatizglītības programmu izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem.

Skolā darbojas kori, ansambļi, tautisko deju kolektīvi, folkloras kopa, sporta pulciņš, skolas avīze, skolēnu mācību firmas, ir iespēja apmeklēt Sporta skolas nodarbības vieglatlētikā, futbolā un handbolā.

Priekules vidusskolas pašvērtējums 2017