24.03.2011.sēdē pieņemtie lēmumi (protokols nr.5)

1.§ Par grozījumiem Priekules novada domes 23.12.2010. sēdes lēmumā (prot. Nr.21) 7.§ „Par limita noteikšanu darbiniekiem mobilo telefonu lietošanai Priekules novada domes jautājumu risināšanai 2011.gadā”.

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis; „pret” – nav, „atturas” – nav (Inita Rubeze, pildot likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā” paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, šī lēmuma pieņemšanā nepiedalās), nolemj:

Veikt šādus grozījumus  2010.gada 23.decembra lēmumā, prot. Nr.21; 7.§ „Par limita noteikšanu darbiniekiem mobilo telefona lietošanai Priekules novada domes jautājumu risināšanai  2011.gadā” -

Noteikt sekojošos mēneša limitus mobilo telefona lietošanai sekojošai personai Priekules novada pašvaldības jautājumu risināšanai ar 2011.gada 1.martu:  

Priekules novada dome:

1. Initai Rubezei,    Priekules mūzikas un mākslas skolas direktorei                           Ls 15                                                                                                                          

 Telefona Nr.22008528;

 

 

2.§ Par grozījumiem Priekules novada domes 23.12.2010. sēdes lēmumā (prot. Nr.21) 8.§ „Par limitiem 2011.gadā Priekules novada pašvaldības darbiniekiem degvielas iegādei pašvaldības jautājumu risināšanai”.

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis; „pret” – nav, „atturas” – nav (Inita Rubeze, pildot likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā” paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, šī lēmuma pieņemšanā nepiedalās), nolemj:

Veikt šādus grozījumus  2010.gada 23.decembra lēmumā prot.Nr.21; 8.§ „Par limitiem 2011.gadā Priekules novada pašvaldības darbiniekiem degvielas iegādei pašvaldības jautājumu risināšanai” -

Noteikt  no 2011.gada 1.marta līdz 2011.gada 31.decembrim degvielas iegādei limitu mēnesī novada pašvaldības funkciju realizēšanai  un atļaut slēgt patapinājuma līgumu automašīnas bezatlīdzības lietošanai sekojošai Priekules novada pašvaldības darbiniecei: 

Priekules novada dome:

      1. Initai Rubezei (mūzikas skolas saimniecisko jautājumu risināšanai)                           Ls 30.                                                     

3.§ Par grozījumiem Priekules novada domes 2009.gada 17.jūlija ārkārtas sēdes protokola 1.§ „Par Priekules novada domes bāriņtiesu izveidošanu”.

Pamatojoties uz Bāriņtiesas likuma  2.panta septīto daļu, 2011.gada 27.janvāra Priekules novada domes sēdes lēmumu (prot. Nr.2) 15.§ „Par Priekules novada Kalētu bāriņtiesas likvidēšanu un izmaiņām Priekules novada bāriņtiesas darbības teritorijā”,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” – 14 deputāti Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

Veikt sekojošus grozījumus 2009.gada 17.jūlija Priekules novada domes ārkārtas sēdes lēmumā (prot. Nr.3) 1.§ „Par Priekules novada domes bāriņtiesas izveidošanu” –

 

1.      Nosaukumā svītrot vārdu „domes”.

2.      Lēmuma 1.punktā divreiz svītrot vārdu „pašvaldības” un ciparu „7”, tā vietā ierakstīt ciparu „8”.

3.      Lēmuma 2.punktā svītrot vārdu „domes” un aiz vārdiem „Gramzdas pagastu”, ierakstīt vārdus „Priekules novada Kalētu pagastu”.

4.      Lēmumā par priekšsēdētājas ievēlēšanu svītrot vārdu „domes”.

5.      Lēmumā par priekšsēdētājas vietnieka un sekretāra ievēlēšanu svītrot vārdu „pašvaldības”.

6.      Lēmumā  par locekļu ievēlēšanu svītrot vārdu „pašvaldības”.

7.      Lēmuma 4.punktā aiz pirmajiem vārdiem „Priekules novada” svītrot vārdu „domes”.

 

4.§ Par grozījumiem Priekules novada domes 2009.gada 17.jūlija ārkārtas sēdes protokola 7.§ „Priekules novada domes bāriņtiesas nolikums”.

Pamatojoties uz 2011.gada 27.janvāra Priekules novada domes sēdes lēmumu (prot. Nr.2) 15.§ „Par Priekules novada Kalētu bāriņtiesas likvidēšanu un izmaiņām Priekules novada bāriņtiesas darbības teritorijā”,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” – 14 deputāti Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

Veikt sekojošus grozījumus 2009.gada 17.jūlija Priekules novada domes ārkārtas sēdes lēmumā (prot. Nr.3) 7.§ „Priekules novada domes bāriņtiesas nolikums) pielikumā –

 

1.      Nosaukumā svītrot vārdu „DOMES”.

2.      1.1.punktā pēc vārda „novada”  svītrot vārdu „domes”.

3.      1.6.punktā aiz vārdiem „Bunkas pagastā” un komata ierakstīt vārdus „Kalētu pagastā”.

4.      1.7. punktā svītrot vārdus „Ķieģeļu iela 2a” un ierakstīt to vietā vārdus „Saules iela 1”.

5.      2.1. punktā svītrot vārdu „pieci” un ierakstīt tā vietā vārdu „seši”.

6.      2.3.1. punktu pēc ieraksta „Virgas pagastā[:]” papildināt ar šādu redakciju „Kalētu pagastā (Liepu alejā 6, Kalētu pagastā): ceturtdienās no plkst. 13.00 – 17.00, piektdienās no plkst.8.00 – 12.00., punkta beigas „Bāriņtiesas priekšsēdētājs pieņem:[:] punktu nomainot ar komatu,  papildināt ar šādu redakciju – „ceturtajā mēneša otrdienā no plkst. 10.00-12.00 Kalētu pagastā”.

7.      4.3. punktā aiz vārdiem „Gramzdas pagasts” un  komata ierakstīt vārdus „Kalētu pagasta”.

5.§ Par grozījumiem Priekules novada domes amatu un amatalgu sarakstā 2011.gadā.

Izskatot Priekules vidusskolas direktora iesniegumu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var noteikt domes priekšsēdētāja, viņa vietnieka, pašvaldības administrācijas darbinieku, kā arī pašvaldības iestāžu vadītāju algu likmes un Darba likuma 9.panta 1.daļu, 44.panta 6.daļu un 97.pantu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 14 deputāti Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

Neveikt grozījumus Priekules novada domes amatu un amatalgu sarakstā 2011.gadam  iestādē „Priekules vidusskola”.

 

6.§ Konkursa „Par sakoptu Priekules novadu” NOLIKUMA apstiprināšana.

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Alda Binfelde, Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – 1 deputāts Modris Baumanis, nolemj:

 

            Apstiprināt konkursa „Par sakoptu Priekules novadu”  NOLIKUMU. (Nolikums pielikumā).

 

7.§ Par AGRO FOOD HOLDING LILY iesnieguma izskatīšanu atbalstam ekoloģiski tīras lauksaimniecības produkcijas un akvakultūru ražošanai.

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 14 deputāti Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

Konceptuāli atbalstīt holdinga AGRO FOOD HOLDING LILY, reģ. Nr.40103285751, ieceri attīstīt pašvaldībā projektu – „Ekoloģiski tīras lauksaimniecības produkcijas un akvakultūru ražošana, izmantojot atjaunojamos enerģijas avotus”, saskaņā ar Priekules novada teritoriālo plānojumu.

8.§ Par SIA „Priekules slimnīca” iesnieguma izskatīšana atbalstam projekta „Atjaunojamo energoresursu izmantošana siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai SIA „Priekules slimnīca”” realizēšanai.

SIA „Priekules slimnīca” 16.03.2011. iesniegusi domē iesniegumu Nr.1-67, kurā lūdz atbalstīt iespēju piedalīties konkursā un  iesniegt pieteikumu projektam “Atjaunojamo energoresursu izmantošana siltumefekta gāzu samazināšanai”, kas finansējams no KPFI (Klimata pārmaiņu finanšu instruments).

Projekta pieteikuma termiņš – 04.04.2011.g.

Lai samazinātu  izdevumus karstā ūdens sagatavošanai vasaras periodā SIA „Priekules slimnīca” plāno saules kolektoru sistēmas iegādi un  uzstādīšanu karstā ūdens sagatavošanai vasaras periodā (no aprīļa līdz septembrim ieskaitot).

Paredzams, ka izmantojot šādu sistēmu vasaras mēnešos, arī vidēji mākoņainās dienās,  saules kolektoru sistēma spētu nodrošināt karsto ūdeni 100% apmērā. Esošā katlu apkures sistēma lieliski sader ar saules kolektoru sistēmu arī ziemā, un laikā, kad ir saulainas dienas, ūdens sasildīšana notiek no abām sistēmām. 

Izmantojot saules enerģiju karstā ūdens sagatavošanai, SIA „Priekules slimnīca” gadā laikā iegūs ekonomiju vidēji Ls 8300,- .

Kopējas projekta izmaksas – saules kolektoru sistēmas iegāde, uzstādīšana, ka arī tehniskās dokumentācijas izstrāde sastāda Ls 59735,- ar PVN, no kā KPFI finansējums - 75%, t.i. Ls 44801,- un līdzfinansējums - Ls 14934,-, par ko SIA „Priekules slimnīca” būs jāņem kredīts uz pieciem (iespējams uz diviem) gadiem.

Kopējais ietaupījums (starpība starp karstā ūdens ražošanas ietaupījumu un kredīta % atmaksu)  vidēji gadā sastādīs ap Ls 4800,-.

            Gadījumā, ja projekts “Atjaunojamo energoresursu izmantošana siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai  SIA “Priekules slimnīca” tiks atbalstīts un Priekules slimnīcai būs piešķirts KPFI finansējums, projekta līdzfinansējuma  nodrošināšanai  būs nepieciešams  ņemt aizņēmumu Valsts kasē .

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 14 deputāti Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj: 

1.      Atbalstīt SIA „Priekules slimnīca” ieceri iesniegt projekta „Atjaunojamo energoresursu izmantošana siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai SIA „Priekules slimnīca” pieteikumu KPFI.

2.      Projekta atbalstīšanas gadījumā sniegt galvojumu atbilstoši Priekules novada pašvaldībai piederošo kapitāldaļu apjomā - Ls 7544,66, SIA „Priekules slimnīca”, aizdevuma ņemšanai Valsts kasē.

9.§ Par projekta „Sporta laukuma rekonstrukcija Priekules novada Bunkas pagasta Krotē” tālāko virzību.

Dome izskata Priekules novada pašvaldības Iepirkuma komisijas priekšsēdētājas Andra Valužes 2011.gada 17.marta iesniegumu: „2011.gada 16.martā notika iepirkumā „Sporta laukuma rekonstrukcija Priekules novada Bunkas pagasta Krotē”  iesniegto piedāvājumu atvēršana. Piedāvājumu iesniedza viens pretendents – SIA „Aizputes ceļinieks”, kura piedāvātā līgumcena (cena bez PVN) ir 109984,32 Ls.

           

Saskaņā ar Priekules novada domes 2010.gada 29.aprīļa lēmumu „Par piedalīšanos Lauku atbalsta dienesta izsludinātajā projektā „Pamatpakalpojumi iedzīvotājiem un ekonomikai”,  iesaistoties ar projekta iesniegumu „Sporta laukuma rekonstrukcija Priekules novada Bunkas pagasta Krotē”(protokols Nr.8; 13.§) projekta kopējā attiecināmā summa ir 31883,60 Ls. Pēc tehniskā projekta tāmēm summa bez PVN ir ap 57 000 Ls.

    
Iepirkuma komisija šobrīd pārtraukusi piedāvājuma vērtēšanu un lūdz novada domi pieņemt lēmumu par projekta „Sporta laukuma rekonstrukcija Priekules novada Bunkas pagasta Krotē” tālāko virzību, jo pretendenta piedāvātā līgumcena ir daudz lielāka par iepriekš apstiprināto finansējumu.”

 

 Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” – 13 deputāti Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – 1 deputāte Zigrīda Dūduma, nolemj:Nepietiekošo finanšu līdzekļu dēļ nerealizēt projektu „Sporta laukuma rekonstrukcija Priekules novada Bunkas pagasta Krotē”, (apstiprinātu 29.04.2010. Priekules novada domes sēdē, prot. Nr.8;13.§).

10.§ Par greidera iegādi Priekules novada ceļu un ielu uzturēšanai.

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Modris Baumanis, Alda Binfelde,  Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – 1 Arta Brauna, nolemj:

 

 

1.                  Lai nodrošinātu novada ielu un ceļu kvalitatīvu uzturēšanu, iegādāties greideri par cenu  51 600 Ls ar PVN.

 

2.                  Ņemt kredītu Valsts Kasē Ls 51 600 (piecdesmit viens tūkstotis seši simti lati vai ekvivalentā valūtā) ar Valsts kases noteikto procentu likmi uz 10 gadiem ar atlikto maksājumu uz vienu gadu.

 

3.                  Kredīta atmaksu garantēt ar pašvaldības budžetu.

 

4.                  Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības  padomei atļauju kredīta saņemšanai.

 

5.                  Par lēmuma izpildi atbild izpilddirektors Andris Razma.

 

 

11.§ Par Priekules pirmsskolas izglītības iestādes „Dzirnaviņas” darbu 2011.gada jūnijā, jūlijā un augustā.

Pamatojoties uz Priekules pirmsskolas izglītības iestādes „Dzirnaviņas” vadītājas iesniegumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” – 14 deputāti Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

Atbalstīt  Priekules pirmsskolas izglītības iestādes „Dzirnaviņas” ierosinājumu un atļaut slēgt iestādi darbinieku atvaļinājuma laikā 2011.gadā no 27.jūnija līdz 20.augustam.

 

12.§ Par vienreizēja pabalsta piešķiršanu sakarā ar bērna piedzimšanu.

Pamatojoties uz Priekules novada domes 24.02.2011. sēdes prot. Nr.3, 16.§, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” – 14 deputāti Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

Piešķirt  vienreizēju pabalstu 100 latu apmērā sakarā ar bērna piedzimšanu 2011.gadā –

 

1.      S[:] K[:], pers. kods [:], deklarētā dzīves vieta [:]. Iesniegumam pievienota meitas D[:], dzimušas [:]., dzimšanas apliecības kopija, deklarētās dzīvesvietas izziņas kopija un izziņa pabalsta saņemšanai sakarā ar bērna piedzimšanu.

 

2.      L[:] Z[:], pers. kods [:], deklarētā dzīves vieta [:]. Iesniegumam pievienota dēla M[:], dzimuša [:]., dzimšanas apliecības kopija, deklarētās dzīvesvietas izziņa un izziņa pabalsta saņemšanai sakarā ar bērna piedzimšanu.

 

3.      I[:] P[:], pers. kods [:], deklarētā dzīves vieta [:]. Iesniegumam pievienota meitas E[:], dzimušas [:]., dzimšanas apliecības kopija, deklarētās dzīvesvietas izziņa un izziņa pabalsta saņemšanai sakarā ar bērna piedzimšanu.

 

4.      D[:] R[:], pers. kods [:], deklarētā dzīves vieta [:]. Iesniegumam pievienota meitas E[:], dzimušas [:], dzimšanas apliecības kopija, deklarētās dzīvesvietas izziņa un izziņa pabalsta saņemšanai sakarā ar bērna piedzimšanu.

 

5.      S[:] K[:], pers. kods [:], deklarētā dzīves vieta [:]. Iesniegumam pievienota dēla R[:], dzimuša [:], dzimšanas apliecības kopija, deklarētās dzīvesvietas izziņa un izziņa pabalsta saņemšanai sakarā ar bērna piedzimšanu.

 

 

6.      S[:] B[:], pers. kods [:], deklarētā dzīves vieta [:].. Iesniegumam pievienota dēla E[:], dzimuša [:] dzimšanas apliecības kopija, deklarētās dzīvesvietas izziņa un izziņa pabalsta saņemšanai sakarā ar bērna piedzimšanu.

 

 

7.      R[:] R[:], pers. kods [:], deklarētā dzīves vieta [:]. Iesniegumam pievienota meitas R[:], dzimušas [:], dzimšanas apliecības kopija, deklarētās dzīvesvietas izziņa un izziņa pabalsta saņemšanai sakarā ar bērna piedzimšanu.

 

 

8.      A[:] J[:], pers. kods [:], deklarētā dzīves vieta [:]. Iesniegumam pievienota meitas T[:], dzimušas [:], dzimšanas apliecības kopija, deklarētās dzīvesvietas izziņa un izziņa pabalsta saņemšanai sakarā ar bērna piedzimšanu.

 

 

9.      L[:] S[:], pers. kods [:], deklarētā dzīves vieta [:]. Iesniegumam pievienota meitas L[:], dzimušas [:] dzimšanas apliecības kopija, deklarētās dzīvesvietas izziņa un izziņa pabalsta saņemšanai sakarā ar bērna piedzimšanu.

 

 

 

13.§ Dzīvokļu jautājumi.

       13.1. – M[:] B[:]

Domeiepazīstas ar M[:] B[:], deklarētā dzīvesvieta [:], pers. kods [:], 09.02.2011. iesniegumu, reģ. Nr.14-1/86 Priekules novada domei  par to, ka viņa kopš 1982.gada dzīvoja [:], jo turpat mežniecībā bija arī viņas darbavieta. Pēc laika apstākļi mainījās un mainīja arī darba vietu,  bet oficiālā dzīvesvieta palika [:], jo dzīvesvietu tuvāk darba vietai varēja sameklēt, bet pierakstīt tajā M.B{;] atteicās. Šobrīd M.B[:] nav ne darba vietas ne dzīvesvietas, jo deklarētajā dzīvesvietā [:] atgriezties dzīvot nav iespējams, jo tas bija Valsts Meža dienesta dzīvoklis un šobrīd mežniecība tajā izmitinājusi savu darbinieku. M.B[:] lūdz iekļaut viņu dzīvokļu rindā.

            Iesniegumam pievienoti:

·        09.02.2011. izziņas Nr.2-03/08 par atbilstību trūcīgas personas statusam, kopija;

·        09.02.2011. izziņa Nr.3-20/76 par deklarēto dzīvesvietu.

 

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” – 14 deputāti Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

            Uzņemt M[:] B[:], pers. kods [:], Priekules pagasta dzīvokļu uzskaites rindā.

 

 

13.2. – S[:] L[:]

Dome iepazīstas ar S[:] L[;], deklarētā dzīvesvieta [:], 15.02.2011. iesniegumu, reģ. Nr.14-1/106, ar lūgumu piešķirt dzīvokli [:]. Pašlaik kopā ar ģimeni 3 cilvēku sastāvā no kuriem viens ir nepilngadīgs dēls dzimis 12.05.2004., dzīvo vienistabas dzīvoklī. Vēlas saņemt lielāku dzīvojamo platību un iesniegumā apņemas nepieciešamos remontdarbus veikt par saviem līdzekļiem.

            Iesniegumam pievienoti:

·        14.02.2011. SIA „MKW” izziņa Nr.7/11 par izpeļņu;

·        15.02.2011. izziņa Nr.3-20/82 par deklarēto dzīvesvietu;

·        01.03.2011. SIA „Priekules nami” valdes locekļa J.K[:] atzinums par iespēju piešķirt dzīvokli [:] –

 

„SIA”Priekules nami” valdes locekļa J[:] K[:]

pielikums

S[:] L[;] (saņemts Priekules novada domē 15.02.2011.) iesniegumam.

S.L[:] ar dzīvokli [:] ir iepazinusies un apņemas veikt remontdarbus saviem līdzekļiem SIA „Priekules nami” iebildumu nav. Uz šo dzīvokli domē saņemts arī T[:] O[:] iesniegums. Lūgums piešķirt īres tiesības vienam no pretendentiem jo dzīvokļus neapdzīvojot strauji pasliktinās ēkas tehniskais stāvoklis. Pēc dzīvokļa [:]  piešķiršanas viena mēneša laikā jāatbrīvo dzīvoklis [:] samaksājot par to īres maksu. Īres un komunālie parādi nav. Dzīvokli [:] var piešķirt balstoties uz Priekules Pilsētas Domes pieņemtajiem atvieglotajiem noteikumiem par īres tiesību iegūšanu Dārza ielā 16 un Dārza ielā 18. Dzīvokļa [:] kopējā platība 51,4  m², tajā skaitā 2 istabas ar apdzīvojamo platību 32,3  m². Esošajā dzīvoklī [:] kopējā platība 32,4, tajā skaitā 1 istaba ar apdzīvojamo platību 17,6, kas ir nepietiekoši 3 cilvēku ģimenei.

Dzīvoklī [:] ir centralizēta siltumapgāde, kur īrniekiem pašiem jāiegādājas malka. Divistabu dzīvoklim tie ir 10 m³ apkures sezonā. Ja netiek pildīts šis nosacījums līgums netiek pagarināts.

Pirmais īres tiesību termiņš ir 6 mēneši, ja šajā laikā īrnieks norēķinās par saņemtajiem pakalpojumiem īres tiesības tiek pagarinātas uz 3 gadiem. Pēc šī termiņa, ja nav parādsaistības tiek piešķirtas beztermiņa īres tiesības.”

 

Sakarā ar to, ka par dzīvokļa [:] piešķiršanu ir vēl viens iesniegums no T[:] O[:], komiteja 3 locekļu sastāvā – A.Driviņa, D.Egle, G.Jonauska,  aizbrauc uz vietas apsekot abu pretendentu – S.L[:] un T.O[:] dzīves apstākļus un iesaka izlemt par labu S.L[:], jo viņas dzīves apstākļi ir sliktāki.

 

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” – 14 deputāti Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

 

1.      Atļaut S[:] L[:], ģimenē 3 ģimenes locekļi, pers. kods [:], 1-istabas dzīvokli ar kopējo platību 32,4 m2  un apdzīvojamo platību 17,6 m2  [:] samainīt uz 2-istabu dzīvokli ar kopējo platību 51,4 m2  un apdzīvojamo platību 32,3 m2  [:], noslēdzot īres līgumu.

 

2.      Pirmais īres tiesību termiņš ir 6 mēneši, ja šajā laikā īrnieks norēķinās par saņemtajiem pakalpojumiem īres tiesības tiek pagarinātas uz 3 gadiem. Pēc šī termiņa, ja nav parādsaistības tiek piešķirtas beztermiņa īres tiesības.

 

3.      SIA „Priekules nami” mēneša laikā noslēgt ar S[:] L[:] dzīvojamo telpu īres līgumu.

 

4.      Ja īres līgums netiek noslēgts mēneša laikā S.L[:] vainas dēļ, tad novada domes lēmums par dzīvokļu maiņu zaudē spēku.

5.      Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.; 76. un 79.panta pirmo daļu, šo lēmumu mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzams Administratīvajā rajona tiesā, Liepājā, Lielā ielā 4, LV-3400).

 

 

 

13.3. T[:] O[:]

Dome iepazīstas ar T[:] O[:], pers.kods [:], deklarētā dzīvesvieta [:], 17.02.2011. iesniegumu, reģ. Nr.3-13/120, ar lūgumu piešķirt dzīvokli [:]. Pašlaik kopā ar dēlu, dzim.[:]. dzīvo divistabu dzīvoklī ar krāsns apkuri, kurš ir ļoti auksts un pašiem jākurina. Vēlas saņemt labiekārtotāku dzīvojamo platību un iesniegumā apņemas nepieciešamos remontdarbus veikt par saviem līdzekļiem.

            Iesniegumam pievienoti:

·        17.02.2011. izziņa Nr.3-20/85 par deklarēto dzīvesvietu;

·        01.03.2011. SIA „Priekules nami” valdes locekļa J.K[:] atzinums par iespēju piešķirt dzīvokli [:] –

 

„SIA ”Priekules nami” valdes locekļa J[:]K[:]

pielikums

T[:] O[:]  (saņemts Priekules novada domē 17.02.2011.) iesniegumam.

 

T.O[:] ar dzīvokli [:] nav iepazinusies, bet apņemas veikt remontdarbus saviem līdzekļiem SIA „Priekules nami” iebildumu nav. Uz šo dzīvokli domē saņemts arī S[:] L[:] iesniegums. Lūgums piešķirt īres tiesības vienam no pretendentiem jo dzīvokļus neapdzīvojot strauji pasliktinās ēkas tehniskais stāvoklis. Pēc dzīvokļa [:]  piešķiršanas viena mēneša laikā jāatbrīvo dzīvoklis [:] samaksājot par to īres maksu. Īres un komunālie parādi nav. Dzīvokli [:] var piešķirt balstoties uz Priekules Pilsētas Domes pieņemtajiem atvieglotajiem noteikumiem par īres tiesību iegūšanu Dārza ielā 16 un Dārza ielā 18. Dzīvokļa [:] kopējā platība 51,4  m², tajā skaitā 2 istabas ar apdzīvojamo platību 32,3  m². Esošajā dzīvoklī [:] kopējā platība 43,75, tajā skaitā 2 istabas ar apdzīvojamo platību 29,16. dzīvoklī T.O[:] dzīvo kopā ar dēlu. Dzīvokli ir vietējā krāsns apkure.

Dzīvoklī [:] ir centralizēta siltumapgāde, kur īrniekiem pašiem jāiegādājas malka. Divistabu dzīvoklim tie ir 10 m³ apkures sezonā. Ja netiek pildīts šis nosacījums līgums netiek pagarināts.

Pirmais īres tiesību termiņš ir 6 mēneši, ja šajā laikā īrnieks norēķinās par saņemtajiem pakalpojumiem īres tiesības tiek pagarinātas uz 3 gadiem. Pēc šī termiņa, ja nav parādsaistības tiek piešķirtas beztermiņa īres tiesības.”

 

Sakarā ar to, ka par dzīvokļa [:] piešķiršanu ir vēl viens iesniegums no S.L[:], komiteja 3 locekļu sastāvā – A.Driviņa, D.Egle, G.Jonauska,  aizbrauc uz vietas apsekot abu pretendentu – S.L[:] un T.O[:] dzīves apstākļus un iesaka izlemt par labu S.L[:], jo viņas dzīves apstākļi ir sliktāki.

 

 

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” – 14 deputāti Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

 

1. Atteikt dzīvokļa [:] piešķiršanu T[:] O[:], jo dzīvoklis rekomendēts piešķirt S.L[:], kuras iesniegums saņemts pirmais un kuras dzīves apstākļi kopā ar nepilngadīgu bērnu, sliktāki.

 

2. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.; 76. un 79.panta pirmo daļu, šo lēmumu mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzams Administratīvajā rajona tiesā, Liepājā, Lielā ielā 4, LV-3400).

 

13.4.- S[:] S[:]

Dome iepazīstas ar S[:] S[:], pers.kods  [:], deklarētā dzīvesvieta [:],  28.02.2011. iesniegumu, reģ. Nr.3-13/143, par atsacīšanos no 3 istabu dzīvokļa [:]. Sakarā ar personīgo materiālo ieguldījumu dzīvokļa infrastruktūras uzturēšanā – pilnībā nomainītiem logiem, siltinātām dzīvokļa sienām, nomainītiem grīdu segumiem, apkures iekārtu sakārtošanu u.c., kā arī iebūvēto virtuves iekārtu un sadzīves tehniku, pēc savstarpējas vienošanās, lai dzīvoklī ieguldītās vērtības netiktu izvazātas, saņēmusi materiālu kompensāciju no K[:] S[:], kura uzrakstījusi iesniegumu ar lūgumu saņemt dzīvokļa īres tiesības un Gramzdas pagasta pārvaldes atzinumu par piekrišanu dzīvokļa izīrēšanai.


Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” – 14 deputāti Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

            Izbeigt ar 2011.gada 1.aprīli īres attiecības (līgums noslēgts 21.07.1997.) ar S[:] S[:] par 3 istabu dzīvokļa [:],  (kopējā platība 69,9 m2 , apdzīvojamā platība 41,8 m2 ) [:], izīrēšanu.


13.5. – K[:] S[:]

Dome iepazīstas ar K[:] S[:], pers.kods  [:], deklarētā dzīvesvieta [:],  28.02.2011. iesniegumu, reģ. 02.03.2011. Nr.3-13/142, ar lūgumu piešķirt īres tiesības uz dzīvokli [:], pamatojoties uz to, ka viņa ir izveidojusi saimniecību [:], kur kopā ar ģimeni (vīrs un meita dzimusi [:]) pavada daudz laika, lai nodrošinātu uzņēmuma darbību, tāpēc ir nepieciešama pastāvīga dzīvojamā platība [:] pagastā. Ir sameklēts variants par minēto dzīvokli [:], par kuru panākta savstarpēja vienošanās ar dzīvokļa īrnieci S[:] S[:], segti viņas materiālie ieguldījumi un saņemta pozitīva atbilde no Gramzdas pagasta pārvaldes par iespēju piešķirt minēto dzīvokli.

 

Iesniegumam pievienoti:

  • 04.03.2011. izziņa Nr.3-20/108 par deklarēto dzīvesvietu;
  • 01.03.2011. Gramzdas pagasta pārvaldes pozitīvs atzinums par dzīvokļa izīrēšanu K.S[:].

 

 

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” – 14 deputāti Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

 

1.      Izīrēt K[:] S[:] , pers.kods [:], 3-istabu dzīvokli Nr. [:], ar kopējo platību 69,9 m2  un apdzīvojamo platību 41,8 m2 ,  [:].

 

2.      Gramzdas pagasta pārvaldei  mēneša laikā noslēgt ar K[:] S[:] dzīvojamo telpu īres līgumu.

 

3.      Ja īres līgums netiek noslēgts mēneša laikā K.S[:] vainas dēļ, tad novada domes lēmums par dzīvokļu maiņu zaudē spēku.

 

4.      Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.; 76. un 79.panta pirmo daļu, šo lēmumu mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzams Administratīvajā rajona tiesā, Liepājā, Lielā ielā 4, LV-3400).

 

 

13.6. – D[:] Z[:]

03.03.2011., reģ. Nr.3-13/149,  Priekules novada domē saņemts D[:] Z[;], personas kods [:],  deklarētā dzīvesvieta [:]., iesniegums ar lūgumu piešķirt viņai kā II grupas invalīdei dzīvokli. Viena audzina divus bērnus – 2 gadus un 1 mēnesi vecus. Vēlamā dzīvesvieta [:].

 

            Iesniegumam pievienots 28.02.2011.Virgas pagasta pārvaldes sociālās darbinieces Z.F[:] atzinums par D[:] Z[:]:

            „D[:] Z{;], personas kods [:], deklarētā adrese [:]. Šajā dzīvesvietā ir trīs dzīvojamās istabas, kurās faktiski dzīvo D[:] mātes V[:] Z[:] un tēva K[:] Z[:] ģimene. Pieaugušais dēls Ģ[:] 22 gadi, Z[:] 11 gadi, V[:] 4 gadi, meita I[:] 12 gadi – pašreiz uzturas audžu ģimenē. Šajā dzīvesvietā  nav iespējams nodrošināt labvēlīgus apstākļus vēl D[:] ar diviem maziem bērniem. Dzīvoklī nevar ievietot vajadzīgās mēbeles.

            D[:] Z[:] līdz šim faktiski dzīvoja [:] pie vecākā bērna R[:] U[:] (2 gadi)  tēva. [:] piedzima meita S[:]. Pēc Kuldīgas novada bāriņtiesas informācijas - nav iespējams D[:] turpināt dzīvot kopā ar bērniem šajā adresē [:]. Tā kā D[:] Z[:]deklarētā adrese ir [:], tad, lai nodrošinātu labvēlīgus apstākļus bērnu audzināšanai, būtu vajadzīgs savs atsevišķs dzīvoklis. D.Z[:] ir piešķirts trūcīgās ģimenes statuss”.

 

M.G[:] – informē, ka savu palīdzību un pārraudzību par D[:] Z[:] ģimeni uzņēmusies viņas tante, kura dzīvo [:] un izteikusi vēlmi, ka D[:] piešķirtu dzīvokli šajā pašā mājā [:], lai vieglāk būtu regulāri pārraudzīt situāciju, jo D[:] viena netiks galā.

 

 

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” – 14 deputāti Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

 

1.      Izīrēt D[:] Z[:] , pers.kods [:], 2-istabu dzīvokli Nr.[:], ar kopējo platību 45,5 m2  un apdzīvojamo platību 29,5 m2 ,  [:].

 

2.      Mēneša laikā SIA „Priekules nami” noslēgt ar D[:]Z[:] dzīvojamo telpu īres līgumu.

 

3.      Ja īres līgums netiek noslēgts mēneša laikā D.Z[:] vainas dēļ, tad novada domes lēmums par dzīvokļu maiņu zaudē spēku.

 

4.      Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.; 76. un 79.panta pirmo daļu, šo lēmumu mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzams Administratīvajā rajona tiesā, Liepājā, Lielā ielā 4, LV-3400).

 

 

 

 

14.§ Par deklarētās dzīvesvietas [:], anulēšanu V.G[:]

1. Priekules novada dome izskatīja M[:] G[:], deklarētā dzīvesvieta [:],  iesniegto iesniegumu par pieraksta anulēšanu  viņai piešķirtā dzīvoklī [:] nedzīvojošam V[:] G[:].

 

2. Izvērtējot Priekules novada domes rīcībā esošo informāciju tika konstatēts:

2.1. Pašvaldības dzīvoklis [:] tika piešķirts M[:] G[:] 1997. gada 14. novembrī, par ko tika noslēgts  dzīvojamās telpas īres līgums.

Dzīvojamās telpas īres līgumā, kas tika noslēgts ar M[:] G[:], V[:] G[:] netika ierakstīts ne    dzīvokļa īrnieks vai  apakšīrnieks.

2.2. Atbilstoši likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 2. panta otrajai daļai, ir noteikts: „Dzīvojamās telpas lietošanas vienīgais pamats īrniekam vai apakšīrniekam ir dzīvojamās telpas īres vai apakšīres līgums”.

2.3. Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanās likuma 3. panta pirmo daļu, ir noteikts: „Dzīvesvieta ir jebkuras personas brīvi izraudzīta ar nekustamo īpašumu saistīta vieta (ar adresi), kurā persona labprātīgi apmetusies ar tieši vai klusējot izteiktu nodomu tur dzīvot, kurā dzīvot tai ir tiesisks pamats un kuru šī persona atzīst par vietu, kur tā sasniedzama tiesiskajās attiecībās ar valsti un pašvaldību”.

2.4. Pēc pašvaldības rīcībā esošas informācijas V[:] G[:] minētajā dzīvokli nedzīvo no 2000. gada un pašvaldība tiesiskajās attiecībās viņu sastapt nevar.

2.5. 1997. gada 14. februārī pašvaldības dzīvoklis tika piešķirts M[:] G[:]  ģimenei. V[:] G[:] kopīga ģimene ar īrnieci nav. 2010. gada 1. jūlijā Liepājas tiesā, lieta  Nr. C20-3872/09, ir tikusi šķirta  M[:] G[:] un V[:] G[:] laulība.

2.6. Līdz 2011. gada 17. janvārim V[:] G[:] bija deklarēts [:].

2.7. V[:] G[:] pēc Latvijas Republikas Iedzīvotāju reģistra datiem līdz 2011. gada 17. janvārim  pārdeklarāciju uz faktisko dzīves vietu nav veicis.

2.7. V[:] G[:] 2011. gada 18. janvārī reģ. Nr.3-11/62, Priekules novada dome nosūtīja ierakstītu vēstuli (Latvijas pasts Priekules pasta nodaļas 18.01.2011. kvīts Nr.RR078377497LV), par jautājuma noskaidrošanu, sakarā ar dzīvesvietas deklarēšanu pēc faktiskās dzīvesvietas.

3. Dzīvesvietas deklarēšanās likuma 4. pants nosaka: „Dzīvesvietas maiņas gadījumā attiecīgās personas pienākums ir mēneša laikā, kopš tā pastāvīgi dzīvo jaunajā dzīvesvietā, deklarēt to dzīvesvietas deklarēšanās iestādē”. Pašvaldības rīcībā nav ziņu, ka V[:] G[:] būtu deklarējis dzīvesvietu citur. Pašvaldībai ir pamats uzskatīt, ka deklarētā dzīvesvieta pēc tās uzrādītās adreses nav patiesa un tā ir anulējama.

4. Dzīvesvietas deklarēšanās likuma 12. panta pirmajā daļā ir noteikts, ka „Ziņas par deklarēto dzīvesvietu iestāde anulē, ja: 1) dzīvesvietas deklarētājs vai viņa likumiskais pārstāvis, vai dzīvesvietas deklarētāja vai viņa likumiskā pārstāvja pilnvarota persona, deklarējot dzīvesvietu, sniegusi nepatiesas ziņas; 2) attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā”.

5. Savukārt ar Ministru kabineta noteikumu Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu” 2. punktu, ir noteikts: „Iestāde personas deklarācijā sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu anulē, pamatojoties uz iestādes rīcībā esošajiem dokumentiem, pēc šo ziņu pārbaudes normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un motivēta lēmuma pieņemšanas par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu”.

6. Viedokļi netika izteikti.

7. Saskaņā ar „Administratīvā procesa likums” 79. pantu, ir noteikts, ka „Administratīvo aktu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, bet, ja rakstveidā izdotajā administratīvajā aktā nav norādes, kur un kādā termiņā to var apstrīdēt, - viena gada laikā no tā spēkā stāšanās dienas”.

 

 

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 14 deputāti Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1.                  Anulēt deklarēto dzīvesvietu [:] V[;] G[:], jo minētā persona deklarētajā dzīvesvietā nedzīvo daudzus gadus, komunālos maksājumus nemaksā, pašvaldība personu tiesiskajās attiecībās sastapt nevar.

 

2.                  Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas datumu.

 

3.                  Lēmumu par deklarēto dzīvesvietu nosūtīt V[:] G[:] un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Liepājas nodaļai.

 

4.                  Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā iela 4, Liepāja, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

15.§ Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu P.Ž[:] uz zemesgabalu „Dižāboli”, Kalētu pag., Priekules nov.

 

Priekules novada dome izskatījusi P[:] Ž[:], personas kods [:], dzīvojoša [:], iesniegumu (10.02.2011. reģ.Nr.3-13/95) ar lūgumu dzēst parādu par zemi „Dižāboli”, Kalētu pag., Priekules nov., sakarā ar to, ka šo zemi nav nekad nomājis.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

 Nekustamais īpašums „Dižāboli”, Kalētu pag., Priekules nov., ir pašvaldībai piekrītošs un tiek iznomāts pagasta iedzīvotājiem palīgsaimniecības vajadzībām. Nekustamais īpašums sastāv no 3 zemes gabaliem: apzīmējums kadastrā 64640040420 - 0,8 ha iznomāta S[:] A[:] ( līg. Nr.80 no 02.11.2003.-31.12.2013.), 64640040419 - 0,8 ha iznomāta S[:] K[:] (no 2004.-31.12.2008. līg. Nr.142, līg.Nr.33/2009 no 19.10.2009.-18.10.2014.), 64640040151 - 1,3 ha, iznomāti 0,8 ha R[:] Ž[;] (līg.Nr.234 no 08.05.2007-31.12.2016.). Zemes nomas līgums uz P[:] Ž[:] vārda par zemes „Dižāboli”, Kalētu pag., Priekules nov., nav reģistrēts.

2008. gadā ir kļūdaini veikts nekustamā īpašuma nodokļa aprēķins uz P[:] Ž[;] vārda. Nodoklis sastāda – 2,27 Ls un  nokavējuma nauda 1,08 Ls uz 01.03.2011.gadu.

Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 16.panta 6. punktu, ir  noteiktas nodokļu maksātāju tiesības iesniegt nodokļu administrācijai iesniegumu par nodevu samaksas pārskatīšanu, nodokļu deklarācijas labojumu vai precizējumu triju gadu laikā pēc konkrētajos likumos noteiktā maksāšanas termiņa, ja šajā laikā par konkrētajiem nodokļiem un attiecīgajiem taksācijas periodiem nav uzsākta vai veikta nodokļu revīzija (audits).

 

             Pamatojoties uz  iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18. panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka nodokļu administrācijas pienākums ir kontrolēt nodokļu, nodevu maksājumu aprēķināšanas un maksāšanas pareizību, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 14 deputāti Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

 Dzēst nekustamā īpašuma „Dižāboli”, Kalētu pag., Priekules nov., 2008.gada nodokļa parādu P[:] Ž[:], personas kods [:], personīgā konta Nr.(zeme) [:], par summu 2,27 Ls un nokavējuma naudu 1,08 Ls. Kopā 3,35 Ls.

16.§ Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem.

Priekules novada dome izskatīja J[:] G[:], dzīvojoša [:] (22.02.2011. Nr.3-13/127) iesniegumu par nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu par 50%, kā represētai personai īpašumam [:]..

Ir iesniegti dokumenti, kas apliecina, ka J[:] G[:] ir politiski represētā persona un zeme ir viņa īpašumā vismaz 5 gadus. J[:] G[:] ar savu iesniegumu personīgi apliecina, ka nenodarbojas ar saimniecisko darbību īpašumā   [:]..  

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5. panta 2. daļu, kas nosaka, ka (politiski represētām personām par zemi un individuālo dzīvojamo māju apbūvē ietilpstošajām ēkām vai dzīvokļa īpašumu bez zemes domājamās daļas, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā vismaz piecus gadus, nekustamā īpašuma nodokļa summa ir samazināma par 50%, ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā. Ja nekustamais īpašums daļēji tiek izmantots saimnieciskajā darbībā, šai daļai nodokļa samazinājums netiek piemērots),  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 14 deputāti Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu J[:] G[:] 2011.gadā par 50%, kā represētai personai īpašumam [:], 1429 kv.m. platībā, kadastra Nr.64150070020.  

 

2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas (Lielā ielā 4, Liepājā, LV- 3400) 

 

16.2. V[:] S[:]

Priekules novada dome izskatīja V[:] S[:], dzīvojoša [:] (22.02.2011. Nr.3-13/130) iesniegumu par nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu par 50%, kā represētai personai īpašumam [:].

 Ir iesniegti dokumenti, kas apliecina, ka V[:] S[:] ir politiski represētā persona un zeme ir viņa īpašumā vismaz 5 gadus. V[:] S[:] ar savu iesniegumu personīgi apliecina, ka nenodarbojas ar saimniecisko darbību īpašumā   [:].. 

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5. panta 2. daļu,  kas nosaka, ka (politiski represētām personām par zemi un individuālo dzīvojamo māju apbūvē ietilpstošajām ēkām vai dzīvokļa īpašumu bez zemes domājamās daļas, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā vismaz piecus gadus, nekustamā īpašuma nodokļa summa ir samazināma par 50%, ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā. Ja nekustamais īpašums daļēji tiek izmantots saimnieciskajā darbībā, šai daļai nodokļa samazinājums netiek piemērots), Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 14 deputāti Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu V[:] S[:] 2011.gadā  par 50%, kā represētai personai īpašumam [:], 1,8 ha platībā, kadastra Nr.[:].  

 

2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas (Lielā ielā 4, Liepājā, LV- 3400) 

 

 

16.3. A[;] R[:]

Priekules novada dome izskatīja A[:] R[:], dzīvo [:], (03.03.2011. Nr.3-13/150) iesniegumu par nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu mājoklim par 50%, kā represētai personai īpašumam [:].

 Ir iesniegti dokumenti, kas apliecina, ka A[:] R[:]  ir politiski represētā persona un dzīvoklis ir viņa īpašumā  vismaz 5 gadus. A[:] R[:] ar savu iesniegumu personīgi apliecina, ka nenodarbojas ar saimniecisko darbību īpašumā [:]     

.Pamatojoties uz likuma „ Par nekustamā īpašuma nodokli” 5. panta 2. daļu (kas nosaka, ka politiski represētām personām par zemi un individuālo dzīvojamo māju apbūvē ietilpstošajām ēkām vai dzīvokļa īpašumu bez zemes domājamās daļas, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā vismaz piecus gadus, nekustamā īpašuma nodokļa summa ir samazināma par 50%, ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā. Ja nekustamais īpašums daļēji tiek izmantots saimnieciskajā darbībā, šai daļai nodokļa samazinājums netiek piemērots), Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 14 deputāti Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu mājoklim A[:] R[:] 2011.gadā 50% apmērā, kā represētai personai īpašumam [:]..  

 

2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas (Lielā ielā 4, Liepājā, LV- 3400). 

 

 

 

 

 

16.4. A[:] B[:]

Priekules novada dome izskatīja A[:] B[:], dzīvojoša [:], (22.02.2011. Nr.3-13/125) iesniegumu par nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu par 50%, kā represētai personai īpašumam [:].

 Ir iesniegti dokumenti, kas apliecina, ka A[:] B[:] ir politiski represētā persona un zeme ir viņa īpašumā vismaz 5 gadus. A[:] B[:] ar savu iesniegumu personīgi apliecina, ka nenodarbojas ar saimniecisko darbību īpašumā   [:].

            Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5. panta 2. daļu (kas nosaka, ka politiski represētām personām par zemi un individuālo dzīvojamo māju apbūvē ietilpstošajām ēkām vai dzīvokļa īpašumu bez zemes domājamās daļas, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā vismaz piecus gadus, nekustamā īpašuma nodokļa summa ir samazināma par 50%, ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā. Ja nekustamais īpašums daļēji tiek izmantots saimnieciskajā darbībā, šai daļai nodokļa samazinājums netiek piemērots), Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 14 deputāti Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu A[:] B[:] 2011.gadā par 50%, kā represētai personai īpašumam [:], 1711 kv.m. platībā, kadastra Nr.[:].  

 

2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas (Lielā ielā 4, Liepājā, LV- 3400) 

 

 

16.5. Z[:] B[:]

2011.gada  24.februārī  Priekules novada domē reģistrēts  Z[:] B[:], dzīvojoša [:], iesniegums, kurā lūgts piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu kā represētai personai par nekustamajiem īpašumiem:

[:], kadastra numurs [:],

[:], kadastra numurs [:], 

[:], kadastra numurs [:].

Z.B[:] iesniegumā norāda, ka minētajos īpašumos saimnieciskā darbība netiek veikta.

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta otro daļu, kas nosaka, ka Politiski represētajām personām par zemi un individuālo dzīvojamo māju apbūvē ietilpstošajām ēkām vai dzīvokļa īpašumu bez zemes domājamās daļas, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā vismaz piecus gadus, nekustamā īpašuma nodokļa summa ir samazināma par 50 procentiem, ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā. Ja nekustamais īpašums daļēji tiek izmantots saimnieciskajā darbībā, šai daļai nodokļa samazinājums netiek piemērots, Z.B[:]  iesniegumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 14 deputāti Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

 

1.                  Piemērot 2011.gadā 50% apmērā nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu  politiski represētai personai, Z[:] B[:],  dzīvojošam  [:], par nekustamiem  īpašumiem:

1.1. [:], kadastra numurs [:] , 4589 m² platībā,

1.2. [:], kadastra numurs [:], 4190 m² platībā.

 

2.                  Nepiemērot 2011.gadā 50% apmērā nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu politiski represētai personai Z[:] B[:], persona kods [:] par nekustamo īpašumu [:], kadastra numurs [:], jo minētais īpašums tiek izmantots saimnieciskajā darbībā – izveidots viesu nams  [:] ar attiecīgi iekārtotu teritoriju un pirti.

 

3.                  Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 79.panta pirmajai daļai šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

16.6. V[:] V[:]

2011.gada 22.februārī  Priekules novada domē reģistrēts  V[:] V[:], dzīvojoša [:], iesniegums, kurā lūgts piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu kā represētai personai par dzīvokļa īpašumu [:].

V.V[:] iesniegumā min, ka minētajā īpašumā saimnieciskā darbība  netiek veikta, un politiski represētās apliecības kopija iesniegta pašvaldībā 2010.gada nogalē.

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta otro daļu, kas nosaka, ka Politiski represētajām personām par zemi un individuālo dzīvojamo māju apbūvē ietilpstošajām ēkām vai dzīvokļa īpašumu bez zemes domājamās daļas, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā vismaz piecus gadus, nekustamā īpašuma nodokļa summa ir samazināma par 50 procentiem, ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā. Ja nekustamais īpašums daļēji tiek izmantots saimnieciskajā darbībā, šai daļai nodokļa samazinājums netiek piemērots, V.V[:] iesniegumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 14 deputāti Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Piemērot 2011.gadā politiski represētai personai, V[:] V[:],  dzīvojošam [:], par dzīvokļa  īpašuma [:]. dzīvokļa īpašuma kadastra numurs [:],  50% apmērā nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu. 

 

2. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 79.panta pirmajai daļai šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

16.7. Ē[:] V[:] J[:]

2011.gada  21.februārī  Priekules novada domē reģistrēts  Ē[:] V[:] J[:], dzīvojoša [:], iesniegums, kurā lūgts piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu kā represētai personai par dzīvokļa īpašumu [:].

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta otro daļu, kas nosaka, ka Politiski represētajām personām par zemi un individuālo dzīvojamo māju apbūvē ietilpstošajām ēkām vai dzīvokļa īpašumu bez zemes domājamās daļas, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā vismaz piecus gadus, nekustamā īpašuma nodokļa summa ir samazināma par 50 procentiem, ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā. Ja nekustamais īpašums daļēji tiek izmantots saimnieciskajā darbībā, šai daļai nodokļa samazinājums netiek piemērots, Ē.V.J[:] iesniegumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 14 deputāti Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

 

1. Piemērot 2011.gadā politiski represētai personai, Ē[:] V[:] J[:],  dzīvojošam [:], par dzīvokļa  īpašuma [:] dzīvokļa īpašuma kadastra numurs [:],  50% apmērā nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu. 

 

2. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 79.panta pirmajai daļai šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

16.8. Ž[:] D[:]

2011.gada  24.februārī  Priekules novada domē reģistrēts  Ž[:] D[:], dzīvojoša [:]., iesniegums, kurā lūgts piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu kā represētai personai par nekustamo īpašumu [:]., kurā   saimnieciskā darbība netiek veikta.

 

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta otro daļu, kas nosaka, ka Politiski represētajām personām par zemi un individuālo dzīvojamo māju apbūvē ietilpstošajām ēkām vai dzīvokļa īpašumu bez zemes domājamās daļas, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā vismaz piecus gadus, nekustamā īpašuma nodokļa summa ir samazināma par 50 procentiem, ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā. Ja nekustamais īpašums daļēji tiek izmantots saimnieciskajā darbībā, šai daļai nodokļa samazinājums netiek piemērots, Ž.D[:] iesniegumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 14 deputāti Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Piemērot 2011.gadā politiski represētai personai, Ž[:] D[:], dzīvojošam [:], par nekustamo īpašuma [:], kadastra apzīmējums [:],  50% apmērā nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu. 

 

2. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 79.panta pirmajai daļai šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

16.9. L[:] B[:]

2011.gada 25.februārī  Priekules novada domē reģistrēts  L[:] B[:], dzīvojošas [:], iesniegums, kurā lūgts piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu kā represētai personai, īpašumā saimnieciskā darbība netiek veikta.

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta otro daļu, kas nosaka, ka Politiski represētajām personām par zemi un individuālo dzīvojamo māju apbūvē ietilpstošajām ēkām vai dzīvokļa īpašumu bez zemes domājamās daļas, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā vismaz piecus gadus, nekustamā īpašuma nodokļa summa ir samazināma par 50 procentiem, ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā. Ja nekustamais īpašums daļēji tiek izmantots saimnieciskajā darbībā, šai daļai nodokļa samazinājums netiek piemērots, L.B[:] iesniegumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 14 deputāti Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Piemērot 2011.gadā politiski represētai personai L[:] B[:], dzīvojošas [:], par dzīvokļa  īpašuma [:] dzīvokļa īpašuma kadastra numurs [:],  50% apmērā nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu. 

 

2. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 79.panta pirmajai daļai šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

17.§ Par tirdzniecību no pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta Priekules novada Virgas un Priekules pagastos.

Izskata SIA „CP - 23” reģ.Nr.421003008439,  valdes locekles S[:] M[:] iesniegumu (15.03.2011. reģ.Nr.3 – 13/169), kurā  lūdz atļauju autoveikala tirdzniecībai ar pārtikas un nepārtikas precēm, alkoholiskiem dzērieniem, tabakas izstrādājumiem ar automašīnu  VW Transporter,  reģ .Nr.HN 127 -

             Virgas pagasta teritorijā ceturtdienās pie mājām  “Ērgļi” no plkst.11.00 – 11.15, “Smilgas” no plkst.11.20 – 11.35, “Kraujas” no plkst.11.40 – 11.50, “Rūķīši” no plkst.12.00 – 12.10, “Veselības centrs” no plkst.12.20 – 12.50.

             Priekules pagasta teritorijā ceturtdienās apdzīvotā vietā Kalnenieki no plkst.10.30, piektdienās apdzīvotā vietā Kalnenieki no plkst. 9.30,  pie daudzdzīvokļu mājas “Altajs” no plkst.10.00 – 10.30, pie daudzdzīvokļu mājas “Mucenieki” no plkst.10.40 – 10.50, pie mājām “Bamši” no plkst.11.00 – 11.20, pie mājām “Cerības” no plkst.11.30 – 11.50, apdzīvotā vietā Audari ( Liesma) no plkst. 11.55 – 12.30, pie daudzdzīvokļu mājas “Audari” no plkst.12.35 – 13.00.

 

            Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 11.punktu, ka pašvaldības funkcija ir izsniegt atļaujas un licences komercdarbībai, ja tas paredzēts likumos, kā arī uz MK Noteikumiem Nr.440 ”Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību un tirdzniecības organizēšanas kārtību”, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 14 deputāti Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

 

1. Atļaut SIA „CP-23”, reģ.Nr.421003008439,  tirdzniecību no pārvietojama mazumtirdzniecības punkta ar pārtikas un nepārtikas precēm, alkoholiskiem dzērieniem, tabakas izstrādājumiem ar automašīnu VW Transporter, reģ .Nr.HN 127  , līdz 2012.gada 1.aprīlim sekojošās vietās Priekules novada Virgas un Priekules pagastos:

 

1.1. Virgas pagasta teritorijā ceturtdienās pa maršrutu  pie mājām “Ērgļi” no plkst.11.00 – 11.15, “Smilgas” no plkst.11.20 – 11.35, “Kraujas” no plkst.11.40 – 11.50, “Rūķīši” no plkst.12.00 – 12.10, “Veselības centrs” no plkst.12.20 – 12.50;

 

 1.2. Priekules pagasta teritorijā ceturtdienās apdzīvotā vietā Kalnenieki no plkst. 10.30, piektdienās apdzīvotā vietā Kalnenieki no plkst. 9.30, pie daudzdzīvokļu mājas “Altajs” no plkst.10.00 – 10.30, pie daudzdzīvokļu mājas “Mucenieki” no plkst.10.40 – 10.50, pie mājām “Bamši” no plkst.11.00 – 11.20, pie mājām “Cerības” no plkst.11.30 – 11.50, apdzīvotā vietā Audari (Liesma) no plkst. 11.55 – 12.30, pie daudzdzīvokļu mājas “Audari” no plkst.12.35 – 13.00.

 

18.§ Par zemes nomas maksas apstiprināšanu zemesgabaliem, uz kuriem atrodas Priekules novada pašvaldībai piederošas ēkas.

2011.gada 4.martā Priekules novada domē saņemts A[:] A[:] A[:] , I[:] M[:] P[;] un J[:] K[;] B[:] pilnvarotas personas Dz[:] K[:], dzīv. [;],  iesniegums, kurā paziņota nomas maksa par nekustamiem īpašumiem Zviedru vārti 2, Priekule 18,83 Ls un Dzirnavu iela 2, Priekule 135.18 Ls, uz kuriem atrodas Priekules novada pašvaldībai piederošas ēkas valsts nozīmes arhitektūras piemineklis – Priekules pils vārti un  Pirmskolas izglītības iestāde „Dzirnaviņas”.

 

Pamatojoties uz likuma „Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” 12.panta otro daļu, kas nosaka: „Ja bijušajiem zemes īpašniekiem vai viņu mantiniekiem atjaunotas īpašuma tiesības uz zemi, uz kuras atrodas šā likuma 12.panta pirmās daļas 3.punktā minētie objekti, kā arī valstij vai pašvaldībām piederoši ūdensapgādes, siltumapgādes un energoapgādes objekti, zemes nomas maksu nosaka, pusēm rakstveidā vienojoties. Ja puses nevar vienoties, zemes nomas maksa nosakāma 6 procenti gadā no zemes kadastrālās vērtības”, 2011.gada 15.februāra Finanšu komitejas atzinumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 14 deputāti Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Apstiprināt 2011.gadā nomas maksu 18,83 Ls (bez PVN) par nomas zemi Zviedru Vārti 2, Priekule 753 m² platībā (kas ir daļa no zemesgabala Zviedru vārtu iela 1A, Priekule, kadastra numurs  6415 007 0010). Uz zemesgabala 753 m²  platības  atrodas pašvaldībai piederoša ēka – valsts nozīmes arhitektūras piemineklis – Priekules pils vārti.

2. Apstiprināt 2011.gadā nomas maksu 135,18 Ls (bez PVN) par nomas zemi Dzirnavu iela 2, Priekule, 6008 m² platībā (kas ir daļa no zemesgabala Vaiņodes iela 15A, Priekule apzīmējums kadastrā 6415 006 0059). Uz zemesgabala 6008 m² platības atrodas pašvaldībai piederošas ēkas – Pirmskolas izglītības iestāde „Dzirnaviņas”.

 

19.§ Par zemesgabala Zviedru vārti 2, Priekulē, Priekules nov., iegūšanu pašvaldības īpašumā.

Uz zemesgabala Zviedru vārti 1A, Priekule, Priekules nov., apzīmējums kadastrā 6415 007 0010, atrodas pašvaldībai piederoša ēka Zviedru vārti 2, kadastra numurs 6415 007 001 0002, kura ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis Priekules pils vārti. Ēka saistīta ar zemesgabalu Zviedru vārti 2, zemesgabala platība 1753 m², kadastra numurs 6415 0070001.

Ēka Zviedru vārti 2, Priekule, apzīmējums kadastrā 6415 507 0001, reģistrēta zemesgrāmatā uz Priekules pilsētas pašvaldības vārda, zemesgrāmatas nodalījuma Nr.128.

 

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 14 deputāti Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Iegūt īpašumā daļu 2709 m² platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies uzmērot dabā). no zemesgabala, kadastra apzīmējums 6415 007 0010, Zviedru vārti 1A, Priekule, Priekules nov., - saskaņā ar pielikumu, izkopējumu no zemes ierīcības projekta Zviedru vārtu iela 1A, Priekule.

 

2. Izdevumus, kas saistīti ar zemesgabala iegūšanu īpašumā (lēmuma 1.punkts), segt no pašvaldības budžeta līdzekļiem.

 

3. Uzdot lēmuma izpildi novada pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistei  V[:] R[:].

 

4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas vadītājam M[:] B[:].

20.§ Par lietošanas mērķa noteikšanu nekustamam īpašumam Baznīcas ielā 24, Priekulē, Priekules nov.

Pamatojoties uz likuma „Par  pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 13.apakšpunktu, kas nosaka, ka pašvaldība, saskaņā ar teritorijas plānojumu nosaka zemes izmantošanas un apbūves kārtību un Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmo daļu un atbilstoši Priekules novada Priekules pilsētas teritorijas plānojuma (apstiprināts ar Priekules novada domes 28.01.2010 lēmumu ( Prot. Nr.1) 45.§ „Saistošie noteikumi „Par Priekules novada teritoriālo vienību teritorijas plānojuma apstiprināšanu” grafiskajam pielikumam, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 14 deputāti Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:


1. Noteikt lietošanas mērķi nekustamam īpašumam (zemes vienībai) Baznīcas iela 24, Priekule, Priekules nov., zemes vienības apzīmējums kadastrā 6415 0060020, 2179 m² platībai - Individuālo dzīvojamo māju apbūve - kods 0601, saskaņā ar izkopējumu no Priekules pilsētas kadastra kartes (pielikums Nr.1).

2. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.,76.,79.panta pirmajai daļai šo lēmumu var apstrīdēt Administratīvajā rajona tiesas namā Lielā ielā 4, Liepājā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.