28.04.2011. sēdē pieņemtie lēmumi (protokols nr.7)

1.§ Par Priekules novada domes, Priekules novada pašvaldības SIA „Priekules pakalpojumi”, SIA „Priekules nami”, SIA „Virgas tehnika”, SIA „Priekules slimnīca”, Liepājas reģiona novadu būvvaldes 2010.gada pārskatu apstiprināšanu

 

Pamatojoties uz likuma „par pašvaldībām” 21.panta 2) punktu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 8 deputāti  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – 3 deputāti Romvalds Astrausks, Arta Brauna, Ainars Cīrulis, nolemj:
 

            Apstiprināt Priekules novada domes, Priekules novada pašvaldības SIA „Priekules pakalpojumi”, SIA „Priekules nami”, SIA „Virgas tehnika”, SIA „Priekules slimnīca”, Liepājas reģiona novadu būvvaldes 2010.gada pārskatus.

2.§ Par Priekules novada karogu

 

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:
 
 
1.      Atlikt lēmuma pieņemšanu līdz jautājuma rūpīgākai izvērtēšanai.
 
 

Uzdot novada tūrisma informācijas speciālistei Daigai Eglei informēt novada iedzīvotājus par izstrādātajiem novada karoga variantiem, lūgt viņus izteikt savu viedokli un piedāvājumus, apkopot informāciju un iesniegt izskatīšanai nākošajā Izglītības, kultūras un sporta komitejas, kā arī novada domes sēdēs.

3.§ Par kredītu ELFLA projekta

 

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti  Arta Brauna, Romvalds Astrausks,  Ainars Cīrulis, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:
 
 
1.                  Lai nodrošinātu ELFLA projekta „Priekules kultūras nama rekonstrukcija” realizāciju, ņemt kredītu Valsts Kasē Ls 209 004.00 ( Divi simti deviņi tūkstoši četri lati) vai ekvivalentā valūtā ar Valsts kases noteikto procentu likmi uz 20 gadiem ar atlikto maksājumu uz vienu gadu.
 
2.                  Kredīta atmaksu garantēt ar pašvaldības budžetu.
 
3.                  Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei atļauju kredīta saņemšanai.
 
4.                  Par lēmuma izpildi atbild domes priekšsēdētājas vietniece Arta Brauna
4.§ Par grozījumiem Priekules novada domes 27.08.2009.( prot.Nr.6)

 

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti  Arta Brauna, Romvalds Astrausks,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:
 
 
            Veikt šādus grozījumus Priekules novada domes 27.08.2009. (prot. Nr.6) 15.§ 13.punktā Nolikums „Par grāmatvedības organizāciju un kārtošanu Priekules novada domē” Pielikums Nr.13 –
 
1.                              Ievadā – svītrot vārdus „Ministra kabineta 23.04.1996. noteikumi Nr.154 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas noteikumi” un aizstāt ar vārdiem „Ministru kabineta 28.08.2010 .noteikumi Nr.916 „Dokumenta izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”.
 
2.                              Papildināt Ievadu ar vārdiem:
2.1.                                          Likums „Par budžeta un finanšu vadību”;       
2.2.                                          Likums „Par pašvaldību budžetiem”;
2.3.                                          MK 21.06.2005. noteikumi Nr.440 „Noteikumi par budžeta iestāžu pamatlīdzekļu nolietojuma normām un pielietošanas nosacījumiem”;
2.4.                                          MK 27.12.2005. noteikumi Nr.1031 „Noteikumi par budžeta izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām”;
2.5.                                          MK 27.12.2005. noteikumi Nr.1032 „Noteikumi par budžeta ieņēmumu klasifikāciju”;
2.6.                                          MK 13.12.2005.noteikumi Nr.934 „Noteikumi par budžeta izdevumi klasifikāciju atbilstoši funkcionālajām kategorijām”;
2.7.                                          MK 22.11.2005.noteikumi Nr.875 „Noteikumi par budžeta finansēšanas klasifikāciju”;
2.8.                                          MK 08.11.2005. noteikumi Nr.842 „Noteikumi par vispārējā vadības parāda klasifikāciju”;
2.9.                                          MK 25.10.2005. noteikumi Nr.810 „Noteikumi par institucionālo sektoru klasifikāciju”;
2.10.                                      MK 21.11.2006. noteikumi Nr.956 „Noteikumi par Nacionālo muzeju krājumu”;
2.11.                                      KK 30.03.2010. noteikumi Nr.317 „Nacionālā bibliotēku krājumu noteikumi”.
 
3. Svītrot   no    1. nodaļas „Ilgtermiņa ieguldījumu uzskaite” punktus Nr. 12.1, 12.2., 12.3., 12.4., 12.5., 12.6..
 
4.   Izdarīt sekojošus labojumus 3.nodaļas „Krājumu uzskaite”:
4.1. Svītrot no 4.punkta vārdus „vidējo svērto cenu metodi” un aizstāt ar vārdiem  „pirmais iekšā - pirmais ārā” (FIFO) metodi”;
4.2. Svītrot 4.1.punktu;
4.3. Svītrot 4.2.punktā vārdus „vidējo svērto cenu” un aizstāt ar vārdiem „pirmais iekšā-pirmais ārā” (FIFO) metodi”;
4.4. Svītrot no 8.6.2. punkta vārdus „vidējās svērtās cenas metodes” un aizstāt ar vārdiem „pirmais iekšā-pirmais ārā” (FIFO) metodi „.
 
5.   6.nodaļā „Pašu kapitāla uzskaite” svītrot punktus 9.1., 9.2. un mainīt numerāciju no „9.3.” uz  „9.1.”.
 
6. 1.nodaļā „Ilgtermiņa ieguldījumu uzskaite”:
6.1 Papildināt ar punktu „12.a „Ilgtermiņa aktīvu vērtības palielināšanās”” un ar punktu „12.a 1. „ Ilgtermiņa pārvērtēšanas rezultātā iegūto vērtības palielinājumu grāmato :
D 11..,12..      Nemateriālie ieguldījumi, pamatlīdzekļi;

K   8599          Pārējie iepriekš neklasificētie ieņēmumi”.

5.§ Par grozījumiem Priekules novada domes amatu un amatalgu sarakstā 2011.gadam

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var noteikt domes priekšsēdētāja, viņa vietnieka, pašvaldības administrācijas darbinieku, kā arī pašvaldības iestāžu vadītāju algu likmes, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Arta Brauna, Romvalds Astrausks,  Ainars Cīrulis, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:
 
            1. Izdarīt grozījumus Priekules novada domes amatu un amatalgu sarakstā 2011.gadam saskaņā ar lēmumam pievienoto pielikumu struktūrvienībā „Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana (Priekule)”.
            2. Grozījumi stājas spēkā ar 2011.gada 1.maiju.
           
Pielikumā: Grozījumu Nr.2 Priekules novada domes amatu un amatalgu sarakstā 2011.gadam projekts uz 1 lp.
6.§ Par grozījumiem Priekules novada domes 29.06.2010. (prot.Nr.11) 4.§ „Par Priekules novada attīstības programmas 2010.-2017.izstrādes uzsākšanu”

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Arta Brauna, Romvalds Astrausks,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:
 
 
Veikt sekojošas izmaiņas Priekules novada domes 29.06.2010. (prot. Nr.11) 4.§ „Par Priekules novada attīstības programmas 2010.-2017. izstrādes uzsākšanu”:
 
1. Lēmuma nosaukumā aizstāt skaitļus „2010.-2017” ar skaitļiem „2012.-2018”.
 
2. Pirmajā punktā aizstāt skaitļus „2010.-2017” ar skaitļiem „2012.-2018”.
7.§ Par grozījumiem Liepājas reģiona novadu būvvaldes nolikumā

 

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 8 deputāti Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – 3 deputāti Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, nolemj:
 
Apstiprināt 2011.gada 6.aprīļa Liepājas reģiona novadu būvvaldes uzraudzības padomes lēmumu Nr.3-1 par LIEPĀJAS REĢIONA NOVADU BŪVVALDES NOLIKUMA papildināšanu ar 3.6.punktu šādā redakcijā:
 

„3.6. Liepājas rajona novadu būvvaldes mēneša un gada pārskatus pašvaldības konsolidētajā pārskatā iekļauj Priekules novada pašvaldība”.

8.§ Par tirdzniecību no pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta

 

Izskata SIA „CP - 23” reģ.Nr.421003008439, valdes locekles S[:] M[:] iesniegumu (12.04.2011. reģ.Nr.3 –13/266), kurā lūdz atļauju autoveikala tirdzniecībai ar pārtikas un nepārtikas precēm, alkoholiskiem dzērieniem, tabakas izstrādājumiem ar automašīnu VW Transporter, reģ .Nr.HN 127 - Bunkas  pagasta teritorijā Tadaiķu ciemā ceturtdienās no plkst.15.00 – 16.00.
 
            Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 11.punktu, ka pašvaldības funkcija ir izsniegt atļaujas un licences komercdarbībai, ja tas paredzēts likumos, kā arī uz MK Noteikumiem Nr.440 ”Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību un tirdzniecības organizēšanas kārtību”, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti  Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:
 
 

1. Atļaut SIA „CP-23”, reģ.Nr.421003008439, tirdzniecību no pārvietojama mazumtirdzniecības punkta ar pārtikas un nepārtikas precēm, alkoholiskiem dzērieniem, tabakas izstrādājumiem ar automašīnu VW Transporter, reģ .Nr.HN 127 , līdz 2012.gada 1.aprīlim Priekules novada Bunkas pagasta Tadaiķu ciemā ceturtdienās no plkst. 15.00 līdz 16.00.

9.§ Par ziedojumu saraksta apstiprināšanu

 

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti  Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:
 
 
1.      Sadalīt piešķirtos ziedojumus Ls 3961,44 (trīs tūkstoši deviņi simti sešdesmit viena lata un 44 santīmu) apmērā (saņemts no firmas „Kapitāls D” Ls 250,00 apmērā, firmas „Apro Baltic” ziedojums – Ls 3500,00 apmērā (saskaņā ar 28.12.2010. noslēgtajiem līgumiem Nr.3-32/514 un Nr.3-32/515) un atlikumu no iepriekšējiem gadiem Ls 211,44 apmērā) 53 Priekules novada ģimenēm ar bērniem. Ziedojumu saņēmēju saraksts pielikumā Nr.1.
 

Apstiprināt Artu Braunu par avansa norēķinu personu ziedojuma finansējuma izlietošanai.

10.§ Par vienreizējas naudas balvas piešķiršanu Virgas Veselības aprūpes centra ambulatorai medicīnas māsai S[:] E[:]

 

Pamatojoties uz „Priekules novada domes darba samaksas un sociālo garantiju nolikuma” 4.9 punktu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti  Arta Brauna, Romvalds Astrausks,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:
 
 

Piešķirt vienreizēju naudas balvu vienas minimālās mēnešalgas (Ls 200) apmērā Virgas Veselības aprūpes centra ambulatorai medicīnas māsai S[:] E[:], par svarīgu sasniegumu un personisko darba ieguldījumu Virgas pagasta iedzīvotāju veselības aprūpē un sabiedriskajā darbā. S[:] E[:] par nopelniem Latvijas valsts labā piešķirta Atzinības krusta I pakāpes (zeltīta) goda zīme (Ordeņa Kapitula paziņojums – Rīgā 2011.gada 11.aprīlī).

11.§ Par atbalstu Priekules novada izglītības iestāžu iesaistīšanos Eiropas Sociālā fonda projektā „Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai un jauniešu ar funkcionālajiem traucējumiem integrācijai izglītībā”

 

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti  Arta Brauna, Romvalds Astrausks,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:
 
 
Atbalstīt Priekules novada izglītības iestāžu iesaistīšanos Eiropas Sociālā fonda projektā „Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai un jauniešu ar funkcionāliem traucējumiem integrācijai izglītībā”
12.§ Par „Interešu izglītības programmu izvērtēšanas

 

Pamatojoties uz Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 16.punktu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti  Arta Brauna, Romvalds Astrausks,  Ainars Cīrulis, Zigrīda Dūduma, Agrita Driviņa, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:
 
 
Apstiprināt „Interešu izglītības programmu izvērtēšanas un finansēšanas kārtību Priekules novadā”. (Kārtība pielikumā).
13.§ Par mācību dienas pārcelšanu Priekules novada izglītības iestādēs

 

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:
 
 
1. Pārcelt mācību dienu no 31.maija uz 29.maiju Priekules vidusskolai, Gramzdas pamatskolai, Kalētu pamatskolai, Virgas pamatskolai, Krotes Kronvalda Ata pamatskolai.
 
2. Pārcelt mācību dienu no 20.maija uz 29.maiju Purmsātu speciālajai internātpamatskolai.
14.§ Par Purmsātu speciālās internātpamatskolas nolikuma apstiprināšanu

 

Pamatojoties uz Vispārējās izglītības likuma 8. un 9.punktu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti  Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:
 
 
Apstiprināt Purmsātu speciālās internātpamatskolas nolikumu.
15.§ Par grozījumiem Kalētu pamatskolas nolikumā

 

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti  Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:
 
            Veikt šādus grozījumus Kalētu pamatskolas nolikumā –
 
Sadaļā   I. Vispārīgie noteikumi 5.punktu izteikt šādā redakcijā:
 
„ 5. Skolas juridiskā adrese: Liepu aleja 4, Kalētu pagastā, Priekules novadā, LV-3484.”
 
16.§ Par vienreizēja pabalsta piešķiršanu sakarā ar bērna piedzimšanu

 

Pamatojoties uz Priekules novada domes 24.02.2011. sēdes prot. Nr.3, 16.§, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti  Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:
 
 
      Piešķirt vienreizēju pabalstu 100 latu apmērā sakarā ar bērna piedzimšanu 2011.gadā –
 
1.      D[:] Z[:], pers. kods [:], deklarētā dzīves vieta [:]. Iesniegumam pievienota meitas S[:], dzimušas 26.01.2011. dzimšanas apliecības kopija un deklarētās dzīvesvietas izziņa.
 
2.      Z[:] D[:], pers.kods [:], deklarētā dzīves vieta [:]. Iesniegumam pievienota meitas S[:], dzimušas 02.04.2011. dzimšanas apliecības kopija, deklarētas dzīvesvietas izziņa un izziņa pabalsta saņemšanai sakarā ar bērna piedzimšanu.
 
3.      L[:] S[:], pers.kods [:], deklarētā dzīves vieta [:]. Iesniegumam pievienota dēla M[:], dzimuša 08.03.2011. dzimšanas apliecības kopija, deklarētas dzīvesvietas izziņa un izziņa pabalsta saņemšanai sakarā ar bērna piedzimšanu.
 
4.      K[:] K[:], pers.kods [:], deklarētā dzīves vieta [:]. Iesniegumam pievienota dēla E[:], dzimuša 28.03.2011. dzimšanas apliecības kopija, deklarētas dzīvesvietas izziņa un izziņa pabalsta saņemšanai sakarā ar bērna piedzimšanu.
 
5.      S[:] M[:], pers.kods [:], deklarētā dzīves vieta [:]. Iesniegumam pievienota meitas M[:], dzimušas 22.03.2011. dzimšanas apliecības kopija, deklarētas dzīvesvietas izziņa un izziņa pabalsta saņemšanai sakarā ar bērna piedzimšanu.
 
6.      A[:] B[:], pers.kods [:], deklarētā dzīvesvieta [:]. Iesniegumam pievienota meitas A[:], dzimušas 08.03.2011. dzimšanas apliecības kopija, deklarētas dzīvesvietas izziņa un izziņa pabalsta saņemšanai sakarā ar bērna piedzimšanu.
 
7.      J[:] K[:], pers.kods [:], deklarētā dzīves vieta [:]. Iesniegumam pievienota dēla R[:], dzimuša 15.04.2011. dzimšanas apliecības kopija, deklarētas dzīvesvietas izziņa un izziņa pabalsta saņemšanai sakarā ar bērna piedzimšanu.
 
8.      D[:] G[:], pers.kods [:], deklarētā dzīves vieta [:]. Iesniegumam pievienota dēla A[:], dzimuša 14.04.2011. dzimšanas apliecības kopija, deklarētas dzīvesvietas izziņa un izziņa pabalsta saņemšanai sakarā ar bērna piedzimšanu.
 
9.      I[:] L[:], pers.kods [:], deklarētā dzīves vieta [:]. Iesniegumam pievienota dēla E[:], dzimuša 15.04.2011. dzimšanas apliecības kopija, deklarētas dzīvesvietas izziņa un izziņa pabalsta saņemšanai sakarā ar bērna piedzimšanu.
 
10. M[:] P[:], pers.kods [:], deklarētā dzīves vieta [:]. Iesniegumam pievienota meitas K[:], dzimušas 19.04.2011. dzimšanas apliecības kopija, deklarētas dzīvesvietas izziņa un izziņa pabalsta saņemšanai sakarā ar bērna piedzimšanu.
17.§ Par nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu

 

Priekules novada dome izskatīja S[:] M[:], dzīvo [:], 16.03.2011. iesniegumu par nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu par 50%, kā represētai personai īpašumam [:]. Ir iesniegti dokumenti, kas apliecina, ka S[:] M[:] ir politiski represētā persona un zeme ir viņas valdījumā vismaz 5 gadus. S[:] M[:] ar savu iesniegumu personīgi apliecina, ka nenodarbojas ar saimniecisko darbību īpašumā [:] 41,7 ha platībā. 10,0 ha zemes tiek iznomāti kooperatīvai sabiedrībai „VĀLODZE”.
Pamatojoties uz likuma „ Par nekustamā īpašuma nodokli” 5. pantu, 2. daļu (kas nosaka, ka politiski represētām personām par zemi un individuālo dzīvojamo māju apbūvē ietilpstošajām ēkām vai dzīvokļa īpašumu bez zemes domājamās daļas, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā vismaz piecus gadus, nekustamā īpašuma nodokļa summa ir samazināma par 50%, ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā. Ja nekustamais īpašums daļēji tiek izmantots saimnieciskajā darbībā, šai daļai nodokļa samazinājums netiek piemērots), Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti  Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:
 
1. Piešķirt 2011.gadā nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu S[:] M[:] par 50%, kā represētai personai daļai īpašumam [:], kadastra Nr. [:],  par 41,7 ha. Samazinājuma summa – Ls 105,10.   
 
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas (Lielā ielā 4, Liepājā, LV- 3400). 
18.§ Par dzīvokļa [:], atsavināšanas maksājuma atlikšanu K.U[:]

 

Priekules novada dome 14.04.2011. saņēmusi K[:] U[:], dzīvojoša [:], iesniegumu par dzīvokļa atsavināšanas maksājuma atlikšanu uz diviem mēnešiem pamatojoties uz to, ka tika veikta operācija, kurai bija nepieciešami finansiāli līdzekļi.
     Pamatojoties uz 17.01.2011. noslēgto līgumu Nr. 3-32/55 4.5. un 2.4. apakšpunktu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:
 
 
1. Atlikt K[:] U[:] dzīvokļa [:], ikmēneša maksājumu veikšanu par aprīļa un maija mēnešiem (15.04. – Ls 48,41, 15.05. – Ls 48,18) līdz 2011.gada 15. jūnijam.
 
2. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei V. Rubezei sagatavot līguma grozījumus.
19.§ Par grozījumiem A.D[:] 29.04.2010. dzīvokļu [:], pirkuma līgumos Nr.3-32/233 un 3-32/232

 

2010.gada 29.aprīlī starp Priekules novada pašvaldību un A[:] D[:], personas kods[:], tika noslēgts Dzīvokļu pirkuma līgums Nr. 3-32/233 un     3-32/232, (turpmāk līgums) par dzīvokļu [:] pirkšanu. Līguma 2.punkta 2.7.un 2.8 apakšpunktā tika noteikts, ka Pircējs (A[:] D[:]) nostiprina hipotēku uz Pārdevēja (Priekules novada pašvaldība) vārda. Hipotēka netika nostiprināta. Pircējs izpildījis līguma nosacījumus, t.i., līdz līgumā (līguma 2.punkta 2.4 apakšpunkts) noteiktam termiņam (2010.gada 30.decembrim) samaksājis visu atlikto maksājumu un likumiskos procentus, ko Pircējs pārskaitījis uz pašvaldības norēķinu kontu.
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām”, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 2011.gada 18.aprīļa Finanšu komitejas atzinumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti  Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:
 
 
1. Veikt grozījumus 2010.gada 29.aprīlī starp Priekules novada domi un A[:] D[:], dzīvojošu [:], noslēgtajā Dzīvokļu pirkuma līgumā Nr. 3-32/ 233 un 3-32/ 232, izslēdzot 2.punkta 2.7.un 2.8 apakšpunktu.
 
2. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei Vērai Rubezei sagatavot atbilstošu vienošanos (lēmuma 1.punkts).  

3. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 76. un 79. pantam šo lēmumu var   pārsūdzēt  viena mēneša no tā spēkā stāšanās dienas laikā Administratīvajā rajona tiesā, Liepājas tiesu namā Lielā ielā 4, Liepājā.

20.§ Dzīvokļu jautājumi

 

20.1. – P[:]D[:]
20.2. – A[:] J[:]
 
1. Dome iepazīstas ar 2011.gada 14.martā, reģ. Nr.14-1/165 no P[:] D[:], pers.kods [:], dzīvo [:], saņemto iesniegumu ar lūgumu piešķirt dzīvokli [:].
            P[:] D[:] stāv Priekules pilsētas dzīvokļu uzskaites rindā no 2010.gada 23.decembra.
            Iesniegumam pievienoti dokumenti:
·        Izziņas par atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam kopija, kurā redzams, ka trūcīgas ģimenes statuss beidzies 2011.gada 1.aprīlī.
·        Izziņa par deklarēto dzīvesvietu un ģimenes sastāvu.
·        SIA „Priekules nami” valdes locekļa J.K[:] 06.04.2011. ieteikumu – „uz dzīvokļa [:] īres tiesībām pretendē P[:] D[:], kurš Priekules pilsētas dzīvokļu uzskaites rindā stāv no 23.12.2010. un A[:] J[:], kurš Priekules pilsētas dzīvokļu uzskaites rindā stāv no 27.05.2009. No tā izriet, ka A[:] J[:] uz šī dzīvokļa īri ir pirmtiesības”.
Iesniegums ar pievienotajiem dokumentiem izskatīts 07.04.2011. novada Veselības un sociālo jautājumu komitejas sēdē (prot. Nr.4).
Dome informē P.D[:], ka uz dzīvokļa [:] īres tiesībām pretendē arī A[:] J[:] ar ģimeni, kurš dzīvokļu uzskaites rindā uzņemts agrāk par P.D[:] un viņam ir īres pirmtiesības. Piedāvā P.D[:] iespēju uzlabot viņa dzīvokļa apstākļus meklējot citus dzīvokļa piešķiršanas variantus, uz ko P.D[:] atbild, ka viņš savā iesniegumā rakstījis, ka vēlas dzīvokli Zviedru vārtu rajonā un citus priekšlikumus neizskatīs.
 
2. Dome iepazīstas ar 2011.gada 6.aprīlī, reģ. Nr.14-1/250 no A[:] J[:], pers.kods [:], dzīvo [:], saņemto iesniegumu ar lūgumu piešķirt dzīvokli [:].
            A[:] J[:] stāv Priekules pilsētas dzīvokļu uzskaites rindā no 2009.gada 27.maija.
            Iesniegumam pievienoti dokumenti:
·        Izziņas par deklarēto dzīvesvietu un ģimenes sastāvu A.J[:] un viņa dzīvesbiedrei.
·        SIA „Priekules nami” valdes locekļa J.K[:] 06.04.2011. ieteikumu – „uz dzīvokļa Vaiņodes ielā 2-4, Priekulē īres tiesībām pretendē P[:] D[:], kurš Priekules pilsētas dzīvokļu uzskaites rindā stāv no 23.12.2010. un A[:] J[:], kurš Priekules pilsētas dzīvokļu uzskaites rindā stāv no 27.05.2009. No tā izriet, ka A[:] J[:] uz šī dzīvokļa īri ir pirmtiesības”.
Iesniegums ar pievienotajiem dokumentiem izskatīts 07.04.2011. novada Veselības un sociālo jautājumu komitejas sēdē (prot. Nr.4).
 
Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti  Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – 1 deputāts Vaclovs Kadaģis, nolemj:
 
1. Noraidīt P[:] D[:], personas kods [:], dzīvo [:], iesniegumu par dzīvokļa [:] izīrēšanu, jo minētais dzīvoklis tiek piešķirts no 2009.gada 27.maija Priekules pilsētas dzīvokļu rindā stāvošam iedzīvotājam.
 
2. Izīrēt A[:] J[:] ar ģimeni (3 cilvēku sastāvā) 2 - istabu dzīvokli ar kopējo platību 45,2 m2 un apdzīvojamo platību 30,1 m2 , [:].
 
3. Pirmais īres tiesību termiņš ir 6 mēneši, ja šajā laikā īrnieks norēķinās par saņemtajiem pakalpojumiem īres tiesības tiek pagarinātas uz 3 gadiem. Pēc šī termiņa, ja nav parādsaistības tiek piešķirtas beztermiņa īres tiesības.
 
4. SIA „Priekules nami” mēneša laikā noslēgt ar A[:] J[:] dzīvojamo telpu īres līgumu.
 
5. Ja īres līgums netiek noslēgts mēneša laikā A.J[:] vainas dēļ, tad novada domes lēmums par dzīvokļu maiņu zaudē spēku.
 
6. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.; 76. un 79.panta pirmo daļu, šo lēmumu mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzams Administratīvajā rajona tiesā, Liepājā, Lielā ielā 4, LV-3400).
 
 
 
20.3. I[:] P[:]
Dome iepazīstas ar 2011.gada 14.martā, reģ. Nr.14-1/167, no I[:] P[:], pers.kods [:], deklarētā dzīvesvieta [:], saņemto iesniegumu ar lūgumu uzņemt dzīvokļu rindā un piešķirt dzīvokli, jo vairākus gadus dzīvo privātīpašumā – dzīvoklī kopā ar dzīvokļa saimnieku.
            Iesniegumam pievienoti:
·        08.03.2011. izziņas Nr.2-03/53P par atbilstību trūcīgas ģimenes statusam kopija;
·        05.04.2011. izziņa Nr.3-20/181 par deklarēto dzīvesvietu;
·        06.04.2011. SIA „Priekules nami” valdes locekļa J.K[:] atzinums par iespēju uzņemt I[:] P[:] dzīvokļu uzskaites rindā, jo viņa atbilst likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14.panta b) punkta prasībām.
 
Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:
 
Uzņemt I[:] P[:], personas kods [:], deklarētā dzīvesvieta [:], (ģimenē 3 ģimenes locekļi), Priekules pilsētas dzīvokļu uzskaites rindā.
 
 
20.4. D[:] B[:]
Dome iepazīstas ar 2011.gada 9.martā, reģ. Nr.14-1/159, no D[:] B[:], pers.kods [:], deklarētā dzīvesvieta [:], saņemto iesniegumu ar lūgumu piešķirt dzīvokli Nr.16 „Lāčplēšos”, Bunkas pag., Priekules nov.. Dzīvo pie tēva, māja ir tālu no centra un ir sarežģīti tikt uz darbu un mazajai meitiņai uz skolu. Dzīvojamā platība ir ierobežota, jo Dz.B[:] ir kupla ģimene – četri nepilngadīgi bērni.
            Iesniegumam pievienoti:
·        05.04.2011. izziņa Nr.3-20/180 par deklarēto dzīvesvietu un ģimenes sastāvu;
·        16.03.2011. Bunkas pagasta pārvaldes lēmuma projekts, kurā atzīts, ka iesniegumā minētie apstākļi atbilst īstenībai, tikai dzīvoklis Nr.16 „Lāčplēšos” nav brīvs, tāpēc ieteikums uzņemt D[:] B[:] dzīvokļu rindā uz dzīvokli „Lāčplēšos”.
 
 
Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:
 
Ņemt D[:] B[:], personas kods [:], deklarētā dzīvesvieta [:], (ģimenē 5 cilvēki) Bunkas pagasta pārvaldes dzīvokļu uzskaites rindā.
 
 
 
20.5. D[:] S[:]
Dome iepazīstas ar 2011.gada 22.martā, reģ. Nr.14-1/198, no D[:] S[:], pers.kods [:], deklarētā dzīvesvieta [:], saņemto iesniegumu ar lūgumu pārrakstīt dzīvokļa[:] īres tiesības uz viņas vārda, sakarā ar vīra V[:] S[:], dzīvokļa īrnieka nāvi.
            Iesniegumam pievienoti:
·        Vīra V[:]S[:] miršanas apliecības LV AE 0764523 kopija;
·        1997.gada 9.janvāra dzīvojamo telpu īres līguma kopija;
·        2011.gada 6.aprīļa SIA „Priekules nami” ieteikums piešķirt D[:] S[:] dzīvokļa [:], beztermiņa īres tiesības.
Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:
 
Piešķirt D[:] S[:], personas kods [:], deklarētā dzīvesvieta [:], beztermiņa īres tiesības uz 3-istabu dzīvokli ar kopējo platību 64,04 m2 un apdzīvojamo platību 41,11 m2, [:].
 
 
 
 
20.6. J[:] V[:]
Dome iepazīstas ar 2011.gada 21.martā, reģ. Nr.14-1/191, no J[:] V[:], deklarētā dzīvesvieta [:], saņemto iesniegumu ar lūgumu pārrakstīt dzīvokļa [:], īres līgumu uz viņas vārda sakarā ar vīra A[:] V[:], dzīvokļa īrnieka nāvi.
            Iesniegumam pievienoti:
·        Vīra A[:]V[:] miršanas apliecības LV AE 0764521 kopija;
·        1997.gada 6.janvāra dzīvojamo telpu īres līguma kopija;
·        2011.gada 6.aprīļa SIA „Priekules nami” ieteikums piešķirt J[:] V[:] dzīvokļa [:], beztermiņa īres tiesības.
 
Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:
 
Piešķirt J[:] V[:], personas kods [:], deklarētā dzīvesvieta [:], beztermiņa īres tiesības uz 2-istabu dzīvokli ar kopējo platību 42,61 m2 un apdzīvojamo platību 28,95 m2, [:].
 
 
 
 
20.7. I[:] M[:]
Domeiepazīstas ar 2011.gada 22.martā, reģ. Nr.14-1/196, no I[:] M[:], pers.kods [:], deklarētā dzīvesvieta [:], saņemto iesniegumu ar lūgumu piešķirt īres tiesības uz dzīvokli [:], kurā dzīvojis līdz šim, bet kura īrniece bija māte, kura no dzīvokļa izdeklarējusies.
            Iesniegumam pievienoti:
·        2011.gada 5.aprīļa izziņa par deklarēto dzīvesvietu;
·        1999.gada 15.marta dzīvojamās telpas [:] īres līguma kopija;
·        2011.gada 6.aprīļa SIA „Priekules nami” ieteikums piešķirt dzīvokļa īres tiesības I.M[:].
 
 
Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:
 
1.      Piešķirt I[:] M[:], personas kods [:], deklarētā dzīvesvieta [:], īres tiesības uz 2-istabu dzīvokli ar kopējo platību 51,38 m2 un apdzīvojamo platību 33,82 m2, [:].
 
2.      Pirmais īres tiesību termiņš ir 6 mēneši, ja šajā laikā īrnieks norēķinās par saņemtajiem pakalpojumiem īres tiesības tiek pagarinātas uz 3 gadiem. Pēc šī termiņa, ja nav parādsaistības tiek piešķirtas beztermiņa īres tiesības.
 
3.      SIA „Priekules nami” mēneša laikā noslēgt ar I[:] M[:] dzīvojamo telpu īres līgumu.
 
4.      Ja īres līgums netiek noslēgts mēneša laikā I.M[:] vainas dēļ, tad novada domes lēmums par dzīvokļu maiņu zaudē spēku.
 
5.      Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.; 76. un 79.panta pirmo daļu, šo lēmumu mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzams Administratīvajā rajona tiesā, Liepājā, Lielā ielā 4, LV-3400).
 
 
 
 
 
20.8. I[:] L[:]
Domeiepazīstas ar 2011.gada 21.martā, reģ. Nr.14-1/191, no I[:] L[:], pers.kods [:], deklarētā dzīvesvieta [:], saņemto iesniegumu ar lūgumu piešķirt īres tiesības uz dzīvokli [:], jo līdz šim ir deklarējusi dzīvesvietu pie vecākiem [:], bet pēc meitas piedzimšanas 2005.gadā kopā ar meitu un meitas tēvu dzīvo kā apakšīrnieki [:], bet vēlas paši savu atsevišķu dzīvokli. Iesniegumā apņemas saviem spēkiem un līdzekļiem veikt dzīvokļa [:], remontu
            Iesniegumam pievienoti:
·        2011.gada 21.marta izziņa Nr.3-20/138 par deklarēto dzīvesvietu un ģimenes sastāvu;
·        2011.gada 10.marta MAXIMA izziņa Nr.1-RO14/471 par I.L[:] darba attiecībām;
·        2011.gada 15.marta SIA „MKW” izziņa Nr.9/11 par V.B[:] izpeļņu;
·        2011.gada 6.aprīļa SIA „Priekules nami” ieteikums par dzīvokļa piešķiršanu.
 
 
Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:
 
1.      Piešķirt I[:] L[:], personas kods [:], deklarētā dzīvesvieta [:], īres tiesības uz 2-istabu dzīvokli ar kopējo platību 49,7 m2 un apdzīvojamo platību 31,1 m2, [:].
 
2.      Pirmais īres tiesību termiņš ir 6 mēneši, ja šajā laikā īrnieks norēķinās par saņemtajiem pakalpojumiem īres tiesības tiek pagarinātas uz 3 gadiem. Pēc šī termiņa, ja nav parādsaistības tiek piešķirtas beztermiņa īres tiesības.
 
3.      SIA „Priekules nami” mēneša laikā noslēgt ar I[:] L[:] dzīvojamo telpu īres līgumu.
 
4.      Ja īres līgums netiek noslēgts mēneša laikā I.L[:] vainas dēļ, tad novada domes lēmums par dzīvokļu maiņu zaudē spēku.
 
5.      Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.; 76. un 79.panta pirmo daļu, šo lēmumu mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzams Administratīvajā rajona tiesā, Liepājā, Lielā ielā 4, LV-3400).
 
 
 
20.9. I[:] V[:]
Dome iepazīstas ar 2011.gada 24.martā, reģ. Nr.14-1/205, no I[:] V[:], pers.kods [:], deklarētā dzīvesvieta [:], saņemto iesniegumu ar lūgumu piešķirt dzīvokli sakarā ar ugunsgrēku [:] 2011.gada 14.martā.
            Iesniegumam pievienoti:
·        2011.gada 24.marta izziņa Nr.3-20/146 par deklarēto dzīvesvietu un ģimenes sastāvu;
·        2011.gada 14.marta Akts par ugunsgrēku Nr.22/12.1-56, kopija.
 
Bunkas pagasta pārvalde informējusi, ka I[:] V[:] lūgusi atlikt viņas iesnieguma izskatīšanu, jo nav vēl izlēmusi kur vēlas dzīvot.
 
 
Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:
 
Informāciju pieņemt zināšanai un atlikt iesnieguma izskatīšanu līdz turpmākajam I.V[:] paziņojumam.
 
 
 
20.10. K[:]Š[:]
Dome iepazīstas ar 2011.gada 29.martā, reģ. Nr.14-1/216, no K[:] Š[;], pers.kods [:], deklarētā dzīvesvieta [:], saņemto iesniegumu ar lūgumu uzņemt viņu un viņas meitu dzīvokļu uzskaites rindā. Pašlaik dzīvo pie vecākiem kopā ar trīs brāļiem un māsu un pēc 2 mēnešiem K[:] piedzims otrais bērns. Dzīvošanai apstākļi nepiemēroti, jo vecāki bieži dzer, dzīvoklis neremontēts ar brūkošiem griestiem.
 
            Iesniegumam pievienoti:
·        2011.gada 29.marta izziņa Nr.3-20/156 par deklarēto dzīvesvietu un ģimenes sastāvu;
·        2011.gada 29.marta izziņas Nr.2-03/15 PA par atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam kopija.
 
Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:
 
Uzņemt K[:] Š[:], pers.kods [:], deklarētā dzīvesvieta [:], ģimenē 2 cilvēki, Priekules pagasta dzīvokļu uzskaites rindā.
 
 
 
 
20.11. S[:] B[:]
Domeiepazīstas ar 2011.gada 28.martā, reģ. Nr.14-1/214, no S[:] B[:], pers.kods [:], deklarētā dzīvesvieta [:], saņemto iesniegumu ar lūgumu piešķirt dzīvokli [:], jo šobrīd īrē dzīvokli no dzīvokļa īpašnieka R[:] S[:], kurš pieprasījis dzīvokli atstāt.
 
            Iesniegumam pievienoti:
·        2011.gada 5.aprīļa izziņa Nr.3-20/178 par deklarēto dzīvesvietu un ģimenes sastāvu;
·        2011.gada 15.marta izziņas Nr.2-03/56 P par atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam;
·        2011.gada 6.aprīļa SIA „Priekules nami” atzinums par S.B[:] dzīvokļa jautājumu – dzīvoklis [:] šobrīd nav atbrīvots. Iepriekšējai dzīvokļa īrniecei dzīvoklis jāatbrīvo līdz 29.04.2011. Kad dzīvoklis tiks atbrīvots, nav iebildumu par tā īres tiesību piešķiršanu S.B[:].
 
 
Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:
 
Noraidīt S[:] B[:], pers. kods [:], deklarētā dzīvesvieta [:], iesniegumu par dzīvokļa [:], īres tiesību piešķiršanu, jo dzīvoklis nav atbrīvots.
 
 
 
 
20.12. S[:] H[:]
Domeiepazīstas ar 2011.gada 16.martā, reģ. Nr.14-1/173, no S[:] H[:], pers.kods [:], deklarētā dzīvesvieta [:],   saņemto iesniegumu ar lūgumu piešķirt dzīvokli [:], jo viņas ģimenē ir trīs bērni un pašreizējā dzīvesvietā ir par šauru.
 
            Iesniegumam pievienoti:
·        2011.gada 28.marta izziņa Nr.3-21/36 par deklarēto dzīvesvietu un ģimenes sastāvu;
·        2010.gada 4.novembra izziņas Nr.13-3/87 par atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam kopija.
·        2011.gada 31.marta Gramzdas pagasta pārvaldes ieteikums nepiešķirt S[:] H[:] īres tiesības uz dzīvokli [:],
 
       Gramzdas pagasta pārvalde savu ieteikumu nepiešķirt S[:] H[:] īres tiesības uz dzīvokli [:], motivē ar to, ka S[:] H[:] mātei R[:] K[:] uz 2011.gada 1.aprīli ir dzīvokļa īres parāds Ls 176 par 2-istabu dzīvokli Nr.[:], kurš viņai ar ģimeni tika izīrēts no 2007.gada 1.janvāra un kurā dzīvoja arī S[:] H[:]. Par dzīvokļa īres parādu ir atbildīgi visi pilngadīgie ģimenes locekļi, kuri ir izmantojuši apdzīvojamo platību. Kamēr dzīvokļa īres parāds netiks dzēsts, par jaunas apdzīvojamās platības piešķiršanu iesniegumi netiks izskatīti.
 
 
Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:
 
            Atlikt jautājuma izskatīšanu par dzīvokļa [:], iznomāšanu S[:] H[:] līdz netiks panākta vienošanās ar Gramzdas pagasta pārvaldi par savas daļas īres parāda dzēšanu par dzīvokli Nr.[:].
 
 
 
 
 
20.13. Z[:] P[:]
Domeiepazīstas ar 2011.gada 5.aprīļa, reģ. Nr.14-1/243, no Z[:]P[:], pers.kods [:], deklarētā dzīvesvieta [:],   saņemto iesniegumu ar lūgumu piešķirt dzīvokli [:], jo vēlas dibināt ģimeni un dzīvot atsevišķi no vecākiem.
            Iesniegumam pievienoti:
·        2011.gada 19.janvāra izziņa Nr.3-21/6 par deklarēto dzīvesvietu un ģimenes sastāvu;
·        2011.gada 4.aprīļa Gramzdas pagasta pārvaldes ieteikums par dzīvokļa piešķiršanu, jo Z.P[;] ir nepieciešama kā darbiniece zemnieku saimniecībā „Madaras”.
 
 
Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:
 
1. Izīrēt Z[:] P[:], personas kods [:], 2 -istabu dzīvokli [:], ar kopējo platību 54 m2 un apdzīvojamo platību 26,8 m2.
 
2. Gramzdas pagasta pārvaldei mēneša laikā noslēgt ar Z[:] P[:] dzīvojamo telpu īres līgumu.
 
3. Ja īres līgums netiek noslēgts mēneša laikā Z.P[:] vainas dēļ, tad novada domes lēmums par dzīvokļu maiņu zaudē spēku.
 
4. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.; 76. un 79.panta pirmo daļu, šo lēmumu mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzams Administratīvajā rajona tiesā, Liepājā, Lielā ielā 4, LV-3400).