30.12.2020. domes sēde (protokols Nr.16)

30.12.2020. domes sēdes protokols

SĒDES  PROTOKOLS

(domes sēde notiek elektroniskā vidē)

Nr.16

Priekules novadā                                                                                                

2020.gada 30.decembrī                                                       

 

Sēde sasaukta plkst. 9:00

Sēdi atklāj plkst. 9:00

 

Sēdi vada –   domes priekšsēdētāja                                                                 Vija Jablonska

Protokolē –  pašvaldības sekretāre                                                                 Daiga Tilgale

 

Piedalās –

Deputāti: Vija Jablonska, Vizma Garkalne, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Gražina Ķervija (no 31.jaut.), Inita Rubeze, Gatis Volkevičs, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Toms Šteins, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa

 

Sēdē nepiedalās- deputāts Vaclovs Kadaģis

 

Sēdē piedalās – izpilddirektors Andris Razma, juriste Ināra Avotiņa, nekustamo īpašumu speciāliste Marina Kokovihina, nekustamo īpašumu speciāliste Ilze Lācīte, Virgas pagasta pārvaldes vadītāja Daiga Egle, finanšu nodaļas vadītāja Laura Vītola, attīstības plānošanas nodaļas vadītāja Una Ržepicka, Bunkas pagasta pārvaldes vadītāja Patricija Andersone, Kalētu pagasta pārvaldes vadītāja Agrita Driviņa, Gramzdas pagasta pārvaldes vadītājs Dzintars Kudums, SIA ‘’Priekules nami’’ valdes locekle Arta Brauna

 

Darba kārtības apstiprināšana

 

V.Jablonska aicina balsot par papildus jautājumu iekļaušanu sēdes darba kārtībā:

 

 1. Par zemes nomas tiesību izsoles rīkošanu uz zemes vienības daļu ‘’Spalvas’’, kadastra apzīmējums 6464 004 0116, Kalētu pagastā, Priekules novadā, starp pretendentiem.
 2. Par nedzīvojamās telpas nomas līguma Nr.3-39/8-2013 nomas maksas aprēķina apturēšanu XX.
 3. Par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņa pārcelšanu.
 4. Par Priekules novada pašvaldībai piederošās kustamās mantas, kases aparāta CHD 3050 (Nr.8484), atsavināšanas izsoles rīkošanu.
 5. Par Priekules novada pašvaldībai piederošās kustamās mantas, kases aparāta CHD 3050 (Nr.8485), atsavināšanas izsoles rīkošanu.
 6. Par Priekules novada pašvaldībai piederošās kustamās mantas, kases aparāta CHD 3050 (Nr.8486), atsavināšanas izsoles rīkošanu.
 7. Par Priekules novada pašvaldībai piederošās kustamās mantas, kases aparāta CHD 3050 EKA (Nr.8635), atsavināšanas izsoles rīkošanu.
 8. Par Priekules novada pašvaldībai piederošās kustamās mantas, kases aparāta CHD 3050 EKA (Nr.8647), atsavināšanas izsoles rīkošanu.
 9. Par Priekules novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.17/20 ‘’Grozījumi Priekules novada pašvaldības 201gada 31.oktobra saistošajos noteikumos Nr.7/19 ‘’Priekules novada pašvaldības nolikums’’’’ apstiprināšanu.
 10. Par lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.30.03.2012.termiņa pagarināšanu XX Priekules pagastā, Priekules novadā.
 11. Par nedzīvojamās telpas nomas maksas aprēķina apturēšanu XX.
 12. Par atbalstu Latvijas aviācijas vēstures izpētē un jaunas spēlfilmas veidošanā.

 

 

Atklāti balsojot par karu jautājumu atsevišķi, PAR – 13 (Vija Jablonska, Vizma Garkalne, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Inita Rubeze, Gatis Volkevičs, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Toms Šteins, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ: darba kārtība ar izmaiņām tiek apstiprināta.

 

Darba kārtība:

 1. Par Priekules novada pašvaldības bilancē reģistrēto pamatlīdzekļu (nekustamo īpašumu) izslēgšanu no pamatlīdzekļu sastāva.
 2. Par mirušo personu parāda izslēgšanu no SIA ‘’Priekules nami’’ debitoru saraksta.
 3. Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšanu sākot ar 2021.gada 01.janvāri.
 4. Par atkritumu apsaimniekošanas tarifa noteikšanu Priekules novada Bunkas, Gramzdas, Kalētu un Virgas pagastos.
 5. Par degvielas iegādes limitu noteikšanu Priekules novada pašvaldības darbiniekiem personīgo transporta līdzekļu izmantošanai darba pienākumu pildīšanai.
 6. Par degvielas limitu noteikšanu Priekules novada pašvaldības transporta līdzekļiem 2021.gadā.
 7. Par mobilo telefonu lietošanas limitu apstiprināšanu 2021.gadam.
 8. Par domes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka un deputātu mēnešalgas noteikšanai piemērojamā koeficienta lieluma noteikšanu.
 9. Par saistošo noteikumu Nr.15/20 ‘’Priekules novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajiem ūdensapgādes vai kanalizācijas tīkliem’’ apstiprināšanu.
 10. Par 04.03.2016.medību tiesību nomas līguma Nr.2.3.4/20 termiņa pagarināšanu mednieku kopai ‘’Virga’’’, Virgas pagastā.
 11. Par pašvaldībai piederošas meža cirsmas (īpašumā ‘’Zēri’’, Kalētu pagastā) pārdošanu izsolē, cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
 12. Par pašvaldībai piederoša dzīvokļa īpašuma Galvenā iela 7-11, Priekule, Priekules novads, nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu.
 13. Par pašvaldībai piederoša dzīvokļa īpašuma Liepājas iela 3-6, Priekule, Priekules novads, nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu.
 14. Par nekustamā īpašuma ‘’Jaunie Tiltiņi’’, Bunkas pag., Priekules nov., sadalīšanu.
 15. Par nekustamā īpašuma ‘’Jaunie Kalniņi’’, Bunkas pag., Priekules nov., sadalīšanu.
 16. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem XX.
 17. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu XX, Virgas pagastā, Priekules nov.
 18. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem XX.
 19. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu XX, Virgas pagastā, Priekules nov.
 20. Par īres maksas (peļņas) izlietojumu dzīvokļa īpašuma Nr.8 Aizputes iela 23, Priekule, Priekules novads, sakārtošanas darbiem.
 21. Par saistošo noteikumu Nr.16/20 ‘’Grozījumi Priekules novada pašvaldības 2020.gada 23.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/20 ‘’Par Priekules novada pašvaldības budžetu 2020.gadam’’’’ apstiprināšanu.
 22. Par zemes vienības ‘’Lācīši’’, Bunkas pagasts, Priekules novads, nomu z/s ‘’Imantas’’.
 23. Par nedzīvojamo telpu nomas maksas apturēšanu SIA ‘’Dimanti 2’’ par telpu nomu mazumtirdzniecības vajadzībām ēkā ‘’Pagastnams’’, Aizvīķi, Gramzdas pag., Priekules novads.
 24. Par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu ‘’Mazkalnenieki’’, Virgas pagasts, Priekules novads, kadastra numurs 6498 003 0128, otrās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli atzīšanu par nenotikušu un trešās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
 25. Par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu ‘’Judu grantsbedres’’, Priekules pagasts, Priekules novads, kadastra numurs 6482 006 0123, pirmās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli atzīšanu par nenotikušu un otrās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
 26. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu ‘’Izriedes parks’’, Bunkas pagasts, Priekules novads.
 27. Par sadarbību ar Liepājas rajona Sporta skolu.
 28. Par Priekules novada pašvaldības amatu un amatalgu saraksta 2021.gadam apstiprināšanu.
 29. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu ‘’Lāčavoti’’, Priekules pagasts, Priekules novads.
 30. Par debitoru parādu norakstīšanu SIA ‘’Priekules nami.
 31. Par siltumenerģijas piegādes tarifa apstiprināšanu dzīvojamām mājām Liepājas ielas mikrorajonā 2020./2021.gada apkures sezonai.
 32. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes nomas pirmtiesību piešķiršanu XX Bunkas pag., Priekules nov.
 33. Par grozījumiem ‘’Priekules novada pašvaldības pedagogu amatu un amatalgu sarakstā no 2020.gada 1.septembra’’.
 34. Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības domes 2018.gada 26.jūlija lēmumā (protokols Nr.10, lēmums Nr.348) ‘’Par Kalētu Mūzikas un mākslas pamatskolas nolikuma apstiprināšanu’’.
 35. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX.
 36. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX.
 37. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX.
 38. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX.
 39. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX.
 40. Par zemes nomas līguma slēgšanu ar XX par zemes ‘’Vītoliņi’’, Virgas pag., Priekules nov., iznomāšanu ēku uzturēšanai.
 41. Par 08.12.2016.zemes nomas līguma Nr.2.3.4/136 termiņa pagarināšanu XX, Kalētu pagastā, Priekules novadā.
 42. Par 14.04.2011.lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.3-36/16/2011 termiņa pagarināšanu XX, Kalētu pagastā, Priekules novadā.
 43. Par 05.01.2009.telpu nomas līguma Nr.VPP-7/2009 termiņa pagarināšanu ģimenes ārstei XX, Virgas pagastā, Priekules novadā.
 44. Par nekustamo īpašumu ‘’Mazkalves’’ un ‘’Lielkalves’’, Gramzdas pag., Priekules nov., nodošanu atsavināšanai.
 45. Par nekustamā īpašuma ‘’Kalna Akmentiņi’’, Bunkas pag., Priekules nov., sadalīšanu.
 46. Par zemes ‘’Mētras’’, Priekules pag., Priekules nov., ar kadastra apzīmējumu 6482 003 0005, iznomāšanu XX.
 47. Par daļu no zemes vienības ‘’Personīgās palīgsaimniecības Biznieki’’, Bunkas pagasts, Priekules novads, nomu z/s ‘’Dzelmes 2’’.
 48. Par zemes nomu daļā no zemes vienības Aizputes iela 17A, Priekule, Priekules nov., XX.
 49. Par ūdenstilpes nomas līguma pagarināšanu ar SIA ‘’Krotes enerģija’’.
 50. Par daļu no pašvaldības zemes ‘’Personīgās palīgsaimniecības Biznieki’’, Bunkas pag., Priekules nov., iznomāšanuXX.
 51. Par zemes nomas tiesību izsoles rīkošanu uz zemes vienības daļu ‘’Spalvas’’, kadastra apzīmējums 6464 004 0116, Kalētu pagastā, Priekules novadā, starp pretendentiem.
 52. Par nedzīvojamās telpas nomas līguma Nr.3-39/8-2013 nomas maksas aprēķina apturēšanu XX.
 53. Par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņa pārcelšanu.
 54. Par Priekules novada pašvaldībai piederošās kustamās mantas, kases aparāta CHD 3050 (Nr.8484), atsavināšanas izsoles rīkošanu.
 55. Par Priekules novada pašvaldībai piederošās kustamās mantas, kases aparāta CHD 3050 (Nr.8485), atsavināšanas izsoles rīkošanu.
 56. Par Priekules novada pašvaldībai piederošās kustamās mantas, kases aparāta CHD 3050 (Nr.8486), atsavināšanas izsoles rīkošanu.
 57. Par Priekules novada pašvaldībai piederošās kustamās mantas, kases aparāta CHD 3050 EKA (Nr.8635), atsavināšanas izsoles rīkošanu.
 58. Par Priekules novada pašvaldībai piederošās kustamās mantas, kases aparāta CHD 3050 EKA (Nr.8647), atsavināšanas izsoles rīkošanu.
 59. Par Priekules novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.17/20 ‘’Grozījumi Priekules novada pašvaldības 2019.gada 31.oktobra saistošajos noteikumos Nr.7/19 ‘’Priekules novada pašvaldības nolikums’’’’ apstiprināšanu.
 60. Par lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.30.03.2012.termiņa pagarināšanu XX Priekules pagastā, Priekules novadā.
 61. Par nedzīvojamās telpas nomas maksas aprēķina apturēšanu XX.
 62. Par atbalstu Latvijas aviācijas vēstures izpētē un jaunas spēlfilmas veidošanā.

 

 

1.

Par Priekules novada pašvaldības bilancē reģistrēto pamatlīdzekļu (nekustamo īpašumu) izslēgšanu no pamatlīdzekļu sastāva

(lēmums Nr.807 )

 

Ziņo: V.Jablonska

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, likuma “Par grāmatvedību” 12.panta trešo daļu un 2019. gada 26. septembra Priekules novada pašvaldības noteikumiem „Par Priekules novada pašvaldības grāmatvedības uzskaites kārtību”, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls); PRET - nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par Priekules novada pašvaldības bilancē reģistrēto pamatlīdzekļu (nekustamo īpašumu) izslēgšanu no pamatlīdzekļu sastāva.

 

 

2.

Par mirušo personu parāda izslēgšanu no SIA “Priekules nami” debitoru saraksta

(lēmums Nr.808 )

 

Ziņo: V.Jablonska

             Priekules novada pašvaldībā 2020.gada 14.decembrī saņemts SIA “Priekules nami” valdes locekles Artas Braunas iesniegums, kurā lūgts izslēgt no SIA “Priekules nami” debitoru saraksta mirušās personas par kopējo debitoru parādu summu 58,66 EUR.

Pamatojoties uz informāciju  par personu miršanas reģistrācijas faktu un pamatojoties uz likumu “Par grāmatvedību”, Ministru kabineta 2003.gada 21.oktobra noteikumiem Nr.585 “Par grāmatvedības uzskaiti un kārtošanu” un 06.05.2014. SIA ““Priekules nami” ilgtermiņa ieguldījumu, apgrozāmo līdzekļu, prasību un saistību uzskaites kārtība”, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls); PRET - nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par mirušo personu parāda izslēgšanu no SIA “Priekules nami” debitoru saraksta.

 

 

3.

Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšanu sākot ar 2021. gada 01. janvāri

(lēmums Nr.809)

 

 Ziņo: V.Jablonska

 

2020. gada 01. decembrī pašvaldībā saņemts pilnsabiedrības “Vides pakalpojumi Liepājai”, reģ. Nr. 40203013387, iesniegums (reģ. Nr. 2.1.7/20/2234-S) ar lūgumu grozīt sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifu ar 2021. gada 01. janvāri, nosakot to 15,18 EUR/m3 bez PVN un 1,72 EUR bez PVN par vienu marķētu sadzīves atkritumu maisu.

Pamatojoties uz Atkritumu apsaimniekošanas likuma 39.panta 12. punktam, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta e) apakšpunktu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls); PRET - nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšanu sākot ar 2021. gada 01.janvāri.

 

4.

Par atkritumu apsaimniekošanas tarifa noteikšanu Priekules novada Bunkas, Gramzdas, Kalētu un Virgas pagastos

(lēmums Nr.810 )

Ziņo: V.Jablonska

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14. punkta e) apakšpunktu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls); PRET - nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par atkritumu apsaimniekošanas tarifa noteikšanu Priekules novada Bunkas, Gramzdas, Kalētu un Virgas pagastos.

 

 

5.

Par degvielas iegādes limitu noteikšanu Priekules novada pašvaldības darbiniekiem personīgo transporta līdzekļu izmantošanai darba pienākumu pildīšanai

(lēmums Nr.811 )

Ziņo: V.Jablonska

 

 

Atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls); PRET - nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par degvielas iegādes limitu noteikšanu Priekules novada pašvaldības darbiniekiem personīgo transporta līdzekļu izmantošanai darba pienākumu pildīšanai.

 

6.

Par degvielas limitu noteikšanu Priekules novada pašvaldības transporta līdzekļiem 2021.gadā

(lēmums Nr.812 )

 

Ziņo: V.Jablonska

 

 

Atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls); PRET - nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par degvielas limitu noteikšanu Priekules novada pašvaldības transporta līdzekļiem 2021.gadā.

 

7.

Par mobilo telefonu lietošanas limitu apstiprināšanu 2021.gadam

(lēmums Nr.813 )

Ziņo: V.Jablonska

 

 

Atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls); PRET - nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par mobilo telefonu lietošanas apstiprināšanu 2021.gadam.

 

8.

Par domes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka un deputātu mēnešalgas noteikšanai piemērojamā koeficienta lieluma noteikšanu

       (lēmums Nr.814 )

Ziņo: V.Jablonska

 

Deputāte Vija Jablonska, pildot likumā ‘’Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, nepiedalās šā lēmuma 1.punkta pieņemšanā.

 

Deputāts Ainars Cīrulis, pildot likumā ‘’Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, nepiedalās šā lēmuma 2.punkta pieņemšanā.

 

  Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var noteikt domes priekšsēdētāja, viņa vietnieka, vietējās pašvaldības administrācijas darbinieku, pašvaldības iestāžu vadītāju un citu pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzību, un Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 4.panta otro daļu un 5.pantu, atklāti balsojot PAR – 9 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls); PRET – 4 deputāti (Toms Šteins, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Andris Rosvalds); ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par domes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka un deputātu mēnešalgas noteikšanai piemērojamā koeficienta lieluma noteikšanu.

 

 

9.

Par saistošo noteikumu Nr. 15/20 “Priekules novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajiem ūdensapgādes vai kanalizācijas tīkliem” apstiprināšanu

(lēmums Nr.815 )

Ziņo: V.Jablonska

 

Pamatojoties uz Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6. panta sesto daļu, izskatot iesniegto saistošo noteikumu “Par sabiedrisko kārtību Priekules novadā” grozījumu projektu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls); PRET - nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par saistošo noteikumu Nr. 15/20 “Priekules novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajiem ūdensapgādes vai kanalizācijas tīkliem’’ apstiprināšanu.

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

Par 04.03.2016.medību tiesību nomas līguma Nr.2.3.4/20 termiņa pagarināšanu mednieku kopai “Virga”, Virgas pagastā

(lēmums Nr.816 )

 

Ziņo: V.Jablonska

 

2020.gada 18.decembrī Priekules novada pašvaldībā saņemts mednieku kopas “Virga”, reģ.Nr.40008052354, juridiskā adrese “Indrāni”, Virgas pag., Priekules nov., valdes locekļa XX iesniegums ar lūgumu pagarināt 04.03.2016.medību tiesību nomas līguma Nr.2.3.4/20 termiņu.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Ministru kabineta 22.07.2014. noteikumu Nr.421 “Medību noteikumi” 13.punktu, Priekules novada pašvaldības 24.04.2014.noteikumiem “Priekules novada pašvaldības medību tiesību nomas piešķiršanas kārtības noteikumi”, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls); PRET - nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par 04.03.2016.medību tiesību nomas līguma Nr.2.3.4/20 termiņa pagarināšanu mednieku kopai ‘’Virga’’, Virgas pagastā.

 

 

11.

Par pašvaldībai piederošas meža cirsmas (īpašumā “Zēri”, Kalētu pagastā) pārdošanu izsolē, cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

(lēmums Nr.817 )

Ziņo: V.Jablonska

 

Pašvaldībai pieder nekustamais īpašums “Zēri”, kadastra Nr.6464 004 0145, sastāvošs no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6464 004 0145  17,9 ha platībā, no tiem mežs 13,8 ha.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 6.panta otro un trešo daļu, 8.panta ceturto un piekto daļu, 9.panta trešo daļu, 10.pantu, 11.panta otro daļu, 13. un 15.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta otro daļu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls); PRET - nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 

pieņemt lēmumu par pašvaldībai piederošas meža cirsmas (īpašumā “Zēri”, Kalētu pagastā) pārdošanu izsolē, cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

Par pašvaldībai piederoša dzīvokļa īpašuma Galvenā iela 7-11, Priekule, Priekules novads, nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu

(lēmums Nr.818 )

Ziņo: V.Jablonska

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 45.panta trešo daļu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu, 1.pantu, 8.panta trešo daļu un 22.08.2019. Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls); PRET - nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par pašvaldībai piederoša dzīvokļa īpašuma Galvenā iela 7-11, Priekule, Priekules novads, nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu.

 

 

13.

Par pašvaldībai piederoša dzīvokļa īpašuma Liepājas iela 3-6, Priekule, Priekules novads, nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu

(lēmums Nr.819 )

 

Ziņo: V.Jablonska

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 45.panta trešo daļu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu, 1.pantu, 8.panta trešo daļu un 22.08.2019. Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls); PRET - nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par pašvaldībai piederoša dzīvokļa īpašuma Liepājas iela 3-6, Priekule, Priekules novads, nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu.

 

 

14.

Par  nekustamā īpašuma „Jaunie Tiltiņi” , Bunkas pag., Priekules nov. sadalīšanu

(lēmums Nr.820 )

 

Ziņo: V.Jablonska

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts z/s Caunītes-1, reģ.nr. 52101008421 īpašnieka un XX pilnvarotās personas (29.10.2020.zvērinātas notāres XX izsniegta ģenerālpilnvara Nr.395) Ģirta Gūtmaņa 15.12.2020. iesniegumi (Nr.2.1.4/20/2334-S; 2.1.4/20/2333-S), ar lūgumu ļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Jaunie Tiltiņi”, kadastra Nr.6446 005 0103, Bunkas pagastā, trīs atsevišķos īpašumos.

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma ‘’Jaunie Tiltiņi’’, Bunkas pag., Priekules nov.

 

15.

Par  nekustamā īpašuma „Jaunie Kalniņi” , Bunkas pag., Priekules nov. sadalīšanu

(lēmums Nr.821 )

 

Ziņo: V.Jablonska

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX 15.12.2020. iesniegums (Nr. 2.1.4/20/2319-S), ar lūgumu ļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Jaunie Kalniņi”, kadastra Nr. 6446 006 0450, Bunkas pagastā, Priekules novadā, trīs atsevišķos īpašumos.

Pamatojoties uz likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 19.panta pirmās daļas 1.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls); PRET - nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma „Jaunie Kalniņi” , Bunkas pag., Priekules nov. sadalīšanu.

 

16.

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem  XX

(lēmums Nr.822 )

 

Ziņo: V.Jablonska

 

Deputāts Gatis Volkevičs, pildot likumā ‘’Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, šā lēmuma pieņemšanā nepiedalās.

 

2020.gada 26.novembrī (reģistrācijas Nr.2.1.4/20/2207-S) Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojošas XX , iesniegums ar lūgumu piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu kā represētajai personai par Priekules novada Priekules pilsētas dzīvokļa īpašumu XX un nekustamo īpašumu XX kas netiek izmantoti saimnieciskai darbībai.

Pamatojoties uz likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.daļu, 20.06.2006. Ministru kabineta noteikumu Nr. 495 Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli normu piemērošanas kārtība” 32. un 33. punktu, atklāti balsojot PAR – 12 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls); PRET - nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem XX.

 

 

17.

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu XX

(lēmums Nr.823 )

 

Ziņo: V.Jablonska

 

2020.gada 14.decembrī Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojošas XX, iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/20/2308-S, ar lūgumu piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu par nekustamo īpašumu XX kā politiski represētai personai.

Pamatojoties uz likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.daļu, 20.06.2006. Ministru kabineta noteikumu Nr. 495 Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli normu piemērošanas kārtība” 32. un 33. punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gatis Volkevičs); PRET - nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem XX.

 

18.

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem XX

(lēmums Nr.824 )

 

Ziņo: V.Jablonska

 

2020.gada 15.decembrī (reģistrācijas Nr.2.1.4//20/2321-S) Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojoša XX, iesniegums ar lūgumu piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu kā represētajai personai par XX, kas netiek izmantoti saimnieciskai darbībai.

Pamatojoties uz likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.daļu, 20.06.2006. Ministru kabineta noteikumu Nr. 495 Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli normu piemērošanas kārtība” 32. un 33. punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gatis Volkevičs); PRET - nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem XX.

 

19.

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu XX

(lēmums Nr.825 )

 

Ziņo: V.Jablonska

2020.gada 15.decembrī Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojošas XX, iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/20/2320-S, ar lūgumu piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi par nekustamo īpašumu XX, kā politiski represētai personai.

Pamatojoties uz likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.daļu, 20.06.2006. Ministru kabineta noteikumu Nr. 495 Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli normu piemērošanas kārtība” 32. un 33. punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gatis Volkevičs); PRET - nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem XX.

 

20.

Par SIA “Priekules nami” izdevumu segšanu no īres peļņas daļas

(lēmums Nr.826 )

 

Ziņo: V.Jablonska

 

2020. gada 16. decembrī pašvaldībā saņemts SIA “Priekules nami” valdes locekles XX iesniegums (Nr.2.1.8/20/2340-S) ar lūgumu segt no pašvaldības īres peļņas daļas dzīvokļu īpašuma Nr.8, Aizputes ielā 23, Priekulē, sakārtošanas izdevumus 1787,01 EUR apmērā.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, uz likuma “Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā” 14. panta pirmās daļas 3.punktu  un 16. pantu, un Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 5. panta 1. punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls); PRET - nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par SIA ‘’Priekules nami’’ izdevumu segšanu no īres peļņas daļas.

 

21.

Par saistošo noteikumu Nr.16/20 „Grozījumi Priekules novada pašvaldības 2020.gada 23. janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/20 „Par Priekules novada pašvaldības budžetu 2020.gadam”’’ apstiprināšanu

(lēmums Nr.827 )

 

Ziņo: V.Jablonska

 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21. daļas 2. punktu, 46.pantu, Latvijas Republikas likumu „Par pašvaldību budžetiem”, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls); PRET - nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par saistošo noteikumu Nr.16/20 „Grozījumi Priekules novada pašvaldības 2020.gada 23. janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/20 „Par Priekules novada pašvaldības budžetu 2020.gadam’’’’ apstiprināšanu.

22.

(lēmums Nr.828 )

 

Ziņo: V.Jablonska

 

2020.gada 7.decembrī (reģistrācijas Nr. 2.1.4/20/2269-S) Priekules novada pašvaldībā saņemts z/s “Imantas”, reģ.nr. 42101024886 īpašnieka XX iesniegums, kurā lūgts iznomāt zemes  vienību „Lācīši ”, Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra nr. 6446 003 0172, kadastra apzīmējums 6446 003 0350  1,4560 ha platībā.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi” 5.,7.,8.,17.,29.,30., punktiem, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20.punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls); PRET - nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            pieņemt lēmumu par zemes vienības “Lācīši”, Bunkas pagasts, Priekules novads, nomu z/s “Imantas”.

 

23.

Par nedzīvojamo telpu nomas maksas apturēšanu SIA “Dimanti 2” par telpu nomu mazumtirdzniecības vajadzībām ēkā “Pagastnams”, Aizvīķi, Gramzdas pag., Priekules nov.

(lēmums Nr.829 )

 

Ziņo: V.Jablonska

 

2020.dada 21.decembrī Priekules novada pašvaldībā saņemts SIA “Dimanti 2”, reģ.nr. 42102013818, juridiskā adrese Nākotnes iela 3, Gramzda, Gramzdas pag., Priekules nov., valdes locekļa XX, iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/20/2365-S, ar lūgumu uz ārkārtas situācijas laiku nepiemērot telpu nomas maksu.

Izsakās:

A.Rosvalds-ierosina visiem uzņēmējiem, kuri strādā Priekules novada pašvaldībā, piemērot vienādus atvieglojumus, saistībā ar Covid-19 krīzes situāciju.

 

A.Razma- tā kā nevar tirgot pilnīgi visas preces varētu piemērot 50% samazinājumu telpu nomas maksai

 

Pamatojoties uz 05.06.2020. likuma “Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likums” 14.pantu, 14.07.2020. Ministru kabineta noteikumu Nr. 453 “Noteikumi par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību” 3.,4. un 5.punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls); PRET - nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par nedzīvojamo telpu nomas maksas apturēšanu SIA “Dimanti 2” par telpu nomu mazumtirdzniecības vajadzībām ēkā “Pagastnams”, Aizvīķi, Gramzdas pag., Priekules nov.

 

24.

Par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Mazkalnenieki”, Virgas pagasts, Priekules novads, kadastra numurs 6498 003 0128, otrās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli atzīšanu par nenotikušu un trešās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

(lēmums Nr.830 )

Ziņo: V.Jablonska

 

Izsludinātajā termiņā nebija reģistrējies neviens izsoles dalībnieks.

Saskaņā ar izsoles noteikumu 8.1.2. apakšpunktu izsole atzīstama par nenotikušu, ja noteiktajā termiņā neviens dalībnieks nav reģistrējies un izsole atzīstama par nenotikušu.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta otro daļu un  likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls); PRET - nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Mazkalnenieki”, Virgas pagasts, Priekules novads, kadastra numurs 6498 003 0128, otrās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli atzīšanu par nenotikušu un trešās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.

 

 

25.

Par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Judu grantsbedres”, Priekules pagasts, Priekules novads, kadastra numurs 6482 006 0123, pirmās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli atzīšanu par nenotikušu un otrās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

(lēmums Nr.831 )

 

Ziņo: V.Jablonska

 

Izsludinātajā termiņā nebija reģistrējies neviens izsoles dalībnieks.

Saskaņā ar izsoles noteikumu 8.1.2. apakšpunktu izsole atzīstama par nenotikušu, ja noteiktajā termiņā neviens dalībnieks nav reģistrējies un izsole atzīstama par nenotikušu.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta pirmo daļu un  likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls); PRET - nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Judu grantsbedres”, Priekules pagasts, Priekules novads, kadastra numurs 6482 006 0123, pirmās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli atzīšanu par nenotikušu un otrās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.

 

 

26.

Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Izriedes parks”, Bunkas pagasts, Priekules novads

(lēmums Nr.832 )

 

Ziņo: V.Jablonska

 

Deputāte Inita Rubeze, pildot likumā ‘’Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, šā lēmuma pieņemšanā nepiedalās.

 

Ar 2020. gada 27. augusta Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr.540 apstiprināta nekustamā īpašuma “Izriedes parks”, Bunkas pagasts, Priekules novads, kadastra Nr.6446 004 0095, atsavināšana, kurš sastāv no zemes vienības ar kadastra numuru 6446 004 0095 4020 kvm platībā, uz kuras atrodas būve – sporta zāle ar kadastra apzīmējumu 6446 004 0095 002 319,3 kvm platībā (turpmāk tekstā – nekustamais īpašums).

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, 36.panta pirmo daļu, „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, atklāti balsojot PAR – 12 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls); PRET - nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Izriedes parks”, Bunkas pagasts, Priekules novads.

 

 

27.

Par sadarbību ar Liepājas rajona Sporta skolu

(lēmums Nr.833 )

 

Ziņo: V.Jablonska

 

2020. gada 18. decembrī Priekules novada pašvaldība ir saņēmusi Liepājas rajona sporta skolas iesniegumu ar lūgumu atbalstīt un apstiprināt sadarbību ar Grobiņas novada domes dibināto Liepājas rajona Sporta skolu un piešķirt finansējumu treneru atalgojumam 4040 EUR apmērā un administrācijas izdevumiem 2021. gadā  4259 EUR apmērā.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls); PRET - nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par sadarbību ar Liepājas rajona Sporta skolu.

 

 

28.

Par Priekules novada pašvaldības amatu un amatalgu saraksta 2021.gadam apstiprināšanu

(lēmums Nr.834 )

Ziņo: V.Jablonska

 

Pamatojoties uz grozījumiem 2015. gada 24. novembra Ministru kabineta noteikumu Nr. 656 “Noteikumi par minimālās mēneša darba algas apmēru normālā darba laika ietvaros un minimālās stundas tarifa likmes aprēķināšanu” 2. punktā, kuri stāsies spēkā ar 2021. gada 01. janvāri un nosaka valstī noteiktās minimālās mēnešalgas apmēra palielināšanos, amatu sarakstā ir veikta minimālās mēnešalgas piemērošana kā to nosaka Ministru kabineta noteikumi.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var noteikt domes priekšsēdētāja, viņa vietnieka, pašvaldības administrācijas darbinieku, kā arī pašvaldības iestāžu vadītāju un citu pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzību, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls); PRET - nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par Priekules novada pašvaldības amatu un amatalgu saraksta 2021.gadam apstiprināšanu.

 

 

29.

Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Lāčavoti”, Priekules pagasts,  Priekules novads

(lēmums Nr.835 )

Ziņo: V.Jablonska

 

Ar 2020. gada 29. oktobra Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr. 683 nekustamais īpašums “Lāčavoti”, Priekules pagasts, Priekules novads, kadastra Nr.6482 003 0057 , kurš sastāv no zemes vienības 4,8 platībā (t.sk., lauksaimniecībā izmantojamā zeme 2,64 ha), tika apstiprināta atsavināšanas izsoles rīkošana, nosacītā cena un izsoles noteikumi. Nosacītā cena tika apstiprināta 9314,00 EUR (deviņi tūkstoši trīs simti četrpadsmit euro un 00 centi).

  Izsolei pieteicās un saskaņā ar izsoles noteikumiem tika reģistrēti divi dalībnieki, no kuriem pēdējo augstāko cenu nosolīja izsoles dalībnieks ar kārtas Nr.1 – XX, deklarētā dzīvesvietas adrese XX, kurš saskaņā ar izsoles noteikumiem ieguva tiesības slēgt nekustamā īpašuma pirkuma līgumu par izsolē pēdējo augstāko nosolīto cenu 9514,00 EUR.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, 36.panta pirmo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls); PRET - nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Lāčavoti”, Priekules pagasts,  Priekules novads.

 

 

30.

Par SIA “Priekules nami” debitoru parādu dzēšanu

(lēmums Nr.836 )

 

Ziņo: V.Jablonska

 

Analizējot SIA “Priekules nami” grāmatvedības uzskaitē esošos debitoru parādus, konstatēts, ka uz šī lēmuma Pielikumā minēto debitoru parādiem attiecināmi zemāk minēto normatīvo aktu nosacījumi, līdz ar to tos nepieciešams dzēst no grāmatvedības uzskaites datiem.

 

Izsakās:

A.Razma- ierosina atlikt lēmuma izskatīšanu, jo pārāk lielas summas jādzēš. Uzskata, ka  ‘’izbraucis no valsts’’ nav pietiekošs arguments un vairāk jāstrādā ar parādniekiem.

 

Pamatojoties uz visu iepriekš minēto, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls); PRET - nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par SIA ‘’Priekules nami’’ debitoru parādu dzēšanu.

 

 

Deputāte Gražina Ķervija piedalās turpmākajā sēdes darbā

 

 

31.

Par siltumenerģijas piegādes tarifa apstiprināšanu dzīvojamām mājām Liepājas ielas mikrorajonā 2020./2021. gada apkures sezonai

(lēmums Nr.837 )

 

Ziņo: V.Jablonska

 

2020.gada 21.decembra Priekules novada pašvaldības Finanšu komitejā, tika izskatīts jautājums par siltumapgādes jautājumu Priekules pilsētā, jo ZS “Nodegi” nepilda 2020.gada 1.septembrī noslēgtā līguma Nr.2.2.2/20/723 “Par siltumenerģijas piegādi”  nosacījumus un no 08.12.2020. siltumenerģijas piegādi dzīvojamām mājām Liepājas ielas mikrorajonā veic SIA “Priekules nami”.

SIA “Priekules nami” 2020.gada decembrī Priekules novada pašvaldībā iesniedza aprēķinu siltumenerģijas pārvades un sadales tarifa apstiprināšanai, pamatojoties uz Priekules novada pašvaldības 2020.gada 21.decembra finanšu komitejā  nolemto par to, ka SIA “Priekules nami” jāturpina siltumenerģijas ražošanu un piegādi Liepājas ielas mikrorajonā.

Izsakās:

M.Mikāls- uzskatu, ka netika darīts viss, lai noregulētu SIA ‘’Priekules nami’’ un uzņēmēja G.Ozola nesaprašanās siltuma padeves jautājumos. Rezultātā mikrorajona iedzīvotāji atkal maksās par apkuri ievērojami vairāk. Balsošu pret šo lēmumu.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta 1. punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gražina Ķervija, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls); PRET – 1 deputāts (Mārtiņš Mikāls); ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

pieņemt lēmumu par siltumenerģijas piegādes tarifa apstiprināšanu dzīvojamām mājām Liepājas ielas mikrorajonā 2020./2021.gada apkures sezonā.

 

 

32.

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes nomas pirmtiesību piešķiršanu XX Bunkas pag., Priekules nov.

(lēmums Nr.838 )

 

Ziņo: V.Jablonska

 

2020.gada 16.decembrī (reģistrācijas Nr.2.1.7/20/2343-S) Priekules novada pašvaldībā saņemta Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālās nodaļas vadītājas vietnieces XX                            sagatavota vēstule (Nr. 2-04-K/847) par neizpirktās zemes ieskaitīšanu rezerves zemes fondā.

Pamatojoties uz likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4. panta 3.daļu un likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un
to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5.daļas 1.punktu, pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls); PRET - nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            pieņemt lēmumu par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes nomas pirmtiesību piešķiršanu XX Bunkas pag., Priekules nov.

 

 

33.

Par grozījumiem “Priekules novada pašvaldības pedagogu amatu un amatalgu sarakstā no 2020.gada 1.septembra”

(lēmums Nr.839 )

Ziņo: V.Jablonska

 

            Atbilstoši izstrādātājai ‘’Kārtībai, kādā finansē pedagoģiskos amatus Priekules novada izglītības iestādēs’’, 2020.gada septembrī tika apstiprinās “Priekules novada pašvaldības pedagogu amatu un amatalgu saraksts no 2020.gada 1.septembra līdz 2021.gada 31.augustam”.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var noteikt domes priekšsēdētāja, viņa vietnieka, vietējās pašvaldības administrācijas darbinieku, pašvaldības iestāžu vadītāju un citu pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzību, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls); PRET - nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 

pieņemt lēmumu par grozījumiem “Priekules novada pašvaldības pedagogu amatu un amatalgu sarakstā no 2020.gada 1.septembra’’.

 

 

34.

Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības domes 2018.gada 26.jūlija lēmumā (protokols Nr.10, lēmums nr. 348) „Par Kalētu Mūzikas un mākslas pamatskolas nolikuma apstiprināšanu”

(lēmums Nr.840 )

 

Ziņo: V.Jablonska

 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu un Vispārējās izglītības likuma 9.panta otro daļu un pamatojoties uz Priekules novada pašvaldības domes 2018.gada 25. janvāra lēmumu Nr.8 (protokols Nr.1, 8.punkts), atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls); PRET - nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            pieņemt lēmumu par grozījumiem Priekules novada pašvaldības domes 2018.gada 26.jūlija lēmumā (protokols Nr.10, lēmums nr. 348) „Par Kalētu Mūzikas un mākslas pamatskolas nolikuma apstiprināšanu”.

 

 

 

35.

Par Dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX

(lēmums Nr.841 )

 

Ziņo: V.Jablonska

 

Pamatojoties uz Priekules novada pašvaldības domes 2017.gada 30.novembra noteikumiem „Par kārtību, kādā piedāvājamas un piešķiramas īrē pašvaldības brīvās dzīvojamās telpas un izbeidzami īres līgumi” 3.punktu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls); PRET - nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX.

 

 

36.

Par Dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX

(lēmums Nr.842 )

 

Ziņo: V.Jablonska

 

Pamatojoties uz Priekules novada pašvaldības domes 2017.gada 30.novembra noteikumiem „Par kārtību, kādā piedāvājamas un piešķiramas īrē pašvaldības brīvās dzīvojamās telpas un izbeidzami īres līgumi” 3.punktu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls); PRET - nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX.

 

 

37.

Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX

(lēmums Nr.843 )

 

Ziņo: V.Jablonska

 

Pamatojoties uz Priekules novada pašvaldības domes 2017.gada 30.novembra noteikumiem „Par kārtību, kādā piedāvājamas un piešķiramas īrē pašvaldības brīvās dzīvojamās telpas un izbeidzami īres līgumi” 3.punktu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls); PRET - nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX.

 

 

 

 

38.

Par Dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX

(lēmums Nr.844 )

 

Ziņo: V.Jablonska

 

Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14.panta pirmās daļas 3.punktu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls); PRET - nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX.

 

 

39.

Par Dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX

(lēmums Nr.845 )

Ziņo: V.Jablonska

 

Pamatojoties uz Priekules novada pašvaldības domes 2017.gada 30.novembra noteikumiem „Par kārtību, kādā piedāvājamas un piešķiramas īrē pašvaldības brīvās dzīvojamās telpas un izbeidzami īres līgumi” 3.punktu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls); PRET - nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX.

 

40.

Par zemes nomas līguma slēgšanu ar XX par zemes “Vītoliņi”, Virgas pag., Priekules nov., iznomāšanu ēku uzturēšanai

(lēmums Nr.846 )

 

Ziņo: V.Jablonska

 

Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta a) apakšpunktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var noteikt, ja tas nav aizliegts vai noteikts ar likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem, maksu par pašvaldības zemes, cita nekustamā īpašuma un kustamā īpašuma lietošanu (iznomāšanu), 19.06.2018.Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 7., 17., 28.punktu un 30.4.apakšpunktu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls); PRET - nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 19.06.2018.Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 53. un 56.punktu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls); PRET - nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            pieņemt lēmumu par zemes nomas līguma slēgšanu ar XX par zemes “Vītoliņi”, Virgas pag., Priekules nov., iznomāšanu ēku uzturēšanai.

 

 

41.

Par 08.12.2016. zemes nomas līguma Nr.2.3.4/136 termiņa pagarināšanu XX, Kalētu pagastā, Priekules novadā

(lēmums Nr.847 )

 

Ziņo: V.Jablonska

 

2020.gada 09.decembrī Priekules novada pašvaldībā saņemts XX iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/20/2281-S, ar lūgumu pagarināt 08.12.2016.zemes nomas līguma Nr.2.3.4/136 termiņu.

Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 19.06.2018.Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 53. un 56.punktu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls); PRET - nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            pieņemt lēmumu par 08.12.2016. zemes nomas līguma Nr.2.3.4/136 termiņa pagarināšanu XX, Kalētu pagastā, Priekules novadā.

 

 

42.

Par 14.04.2011. lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.3-36/16/2011 termiņa pagarināšanu XX, Kalētu pagastā, Priekules novadā

(lēmums Nr.848 )

 

Ziņo: V.Jablonska

 

2020.gada 04.novembrī Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/20/2052-S, ar lūgumu pagarināt 14.04.2011.zemes nomas līguma Nr.3-36/16/2011 termiņu.

Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20.punktu, Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta otro daļu, 30.08.2005.Ministru kabineta noteikumu Nr.644 “Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 2. un 5.punktu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls); PRET - nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            pieņemt lēmumu par 14.04.2011. lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.3-36/16/2011 termiņa pagarināšanu XX, Kalētu pagastā, Priekules novadā.

 

43.

Par  05.01.2009. telpu nomas līguma Nr.VPP-7/2009 termiņa pagarināšanu ģimenes ārstei XX, Virgas pagastā, Priekules novadā 

(lēmums Nr.849 )

 

Ziņo: V.Jablonska

 

Deputāte Sarmīte Eidinta, pildot likumā ‘’Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, šā lēmuma pieņemšanā nepiedalās.

 

2020.gada 04.decembrī Priekules novada pašvaldībā saņemts ģimenes ārstesXX (turpmāk-iesniedzēja), adrese Aizputes iela 5, Priekule, iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/20/2258-S, ar lūgumu pagarināt 05.01.2009.telpu nomas līguma nr.VPP-7/2009 termiņu.

Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20.punktu, likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 20.02.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr.97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi” 4.1.apakšpunktu, 18., 21.punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls); PRET - nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            pieņemt lēmumu par 05.01.2009. telpu nomas līguma Nr.VPP-7/2009 termiņa pagarināšanu ģimenes ārstei XX, Virgas pagastā, Priekules novadā.

 

 

44.

Par nekustamo īpašumu “Mazkalves” un “Lielkalves”, Gramzdas pag., Priekules nov., nodošanu atsavināšanai

(lēmums Nr.850 )

 

Ziņo: V.Jablonska

 

Nekustamie īpašumi “Mazkalves” un “Lielkalves”, Gramzdas pagastā izveidoti atdalot zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 6458 001 0144 un 6458 001 0145 no nekustamā īpašuma “Kalves”, Gramzdas pagastā.

Nekustamie īpašumi „Mazkalves” un “Lielkalves”, Gramzdas pagastā nav nepieciešami pašvaldības  noteikto funkciju izpildes nodrošināšanai.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka atļauju atsavināt valsts nekustamo īpašumu dod Ministru kabinets, bet atvasinātu publisku personu nekustamo īpašumu — attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija, 5.panta piekto daļu- lēmumā par nekustamā īpašuma atsavināšanu tiek noteikts arī atsavināšanas veids un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu(...),atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls); PRET - nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par nekustamo īpašumu “Mazkalves” un “Lielkalves”, Gramzdas pag., Priekules nov., nodošanu atsavināšanai.

 

 

45.

(lēmums Nr.851 )

 

Ziņo: V.Jablonska

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts  XX, Priekules novadā, iesniegums (reģistrācijas Nr. 2.1.4/ 20/2221-S ), kurā lūgts atļaut atsavināt daļu no nekustamā īpašuma „Kalna Akmentiņi”, Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra nr. 6446 001 0216, kadastra apzīmējums 6446 001 0348, 0,3405 ha  platībā .

Pamatojoties uz 2006.gada 14.septembra likuma „Zemes ierīcības likums” 8.panta trešās daļas 2.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 23.11.2015. Priekules novada teritorijas plānojums 2015.-2026.gadam, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls); PRET - nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma „ Kalna Akmentiņi”,  Bunkas pag., Priekules nov. sadalīšanu.

 

46.

(lēmums Nr.852 )

 

Ziņo: V.Jablonska

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX  17.11.2020. iesniegums Nr. 2.1.4/20/2135 -S  ar lūgumu iznomāt  zemi  “Mētras”, Priekules pag., Priekules novads, ar apzīmējumu kadastrā 6482 003 0005, 2,00  ha platībā ēku uzturēšanai.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi” 5.,7.,8.,17. punktiem, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls); PRET - nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            pieņemt lēmumu par zemes, “Mētras”, Priekules pag., Priekules nov.,  ar kadastra apzīmējumu 6482 003 0005, iznomāšanu XX.

 

 

Deputāte Inita Rubeze turpmākajā lēmumu pieņemšanā nepiedalās.

 

47.

Par daļu no zemes vienības “Personīgās palīgsaimniecības Biznieki”, Bunkas pagasts, Priekules novads, nomu Z/s “Dzelmes 2”

(lēmums Nr.853 )

 

Ziņo: V.Jablonska

 

2020.gada 2.decembrī (reģistrācijas Nr. 2.1.4/20/2240-S) Priekules novada pašvaldībā saņemts  z/s “Dzelmes-2”, reģ.nr. 42101005090 īpašnieces XX iesniegums, kurā lūgts pagarināt zemes nomas līgumu Nr. 3-36B/31-2013 uz daļu no zemes  vienības „Personīgās palīgsaimniecības Biznieki”, Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra nr. 6446 005 0172 , kadastra apzīmējums 6446 005 0209  1,70 ha platībā.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi” 5.,7.,8.,17.,29.,30., punktiem, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20.punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls); PRET - nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par daļu no zemes vienības “Personīgās palīgsaimniecības Biznieki”, Bunkas pagasts, Priekules novads, nomu Z/s “Dzelmes 2”.

 

 

48.

Par zemes nomu daļā no zemes vienības Aizputes iela 17A, Priekule, Priekules nov., XX

(lēmums Nr.854 )

 

Ziņo: V.Jablonska

 

 Priekules novada pašvaldībā saņemts XX,  iesniegums (reģistrācijas Nr. 2.1.4/20/2262-S), ar lūgumu iznomāt daļu no zemes Aizputes iela 17A, Priekule, Priekules novads, kadastra apzīmējums 6415 001 0302, palīgsaimniecības vajadzībām.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 26.09.2013. Saistošo noteikumu Nr.9 „Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” 2.punktu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20.punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls); PRET - nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par zemes nomu daļā no zemes vienības Aizputes iela 17A, Priekule, Priekules nov., XX.

 

49.

Par  ūdenstilpes nomas līguma pagarināšanu ar  SIA ‘’Krotes enerģija”

(lēmums Nr.855 )

 

Ziņo: V.Jablonska

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts SIA „Krotes enerģija” reģ.nr. 42103021780 04.11.2020. iesniegums (reģ.nr. 2.1.4/20/2054-S) ar lūgumu pagarināt ūdenstilpnes nomas līgumu Nr. 3-38/39-2010.

   Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20.punktu, 11.08.2009.Ministru kabineta noteikumu Nr. 918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību  2.punkta 2.11. apakšpunktu, 8., 22., 29. un 83. punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls); PRET - nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par ūdenstilpes nomas līguma pagarināšanu ar SIA ‘’Krotes enerģija’’.

 

50.

Par daļu no pašvaldības zemes  „Personīgās palīgsaimniecības Biznieki”, Bunkas pag., Priekules nov., iznomāšanu XX

(lēmums Nr.856 )

 

Ziņo: V.Jablonska

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts  XX, iesniegums(reģistrācijas Nr. 2.1.4/ 20/1890-S, kurā lūgts iznomāt daļu no nekustamā īpašuma „Personīgās palīgsaimniecības Biznieki”, Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra apzīmējums 6446 003 0118, 0,5 ha  platībā .

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi” 5.,7.,8.,17.,29.,30., punktiem, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20.punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls); PRET - nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par daļu no pašvaldības zemes  „Personīgās palīgsaimniecības Biznieki”, Bunkas pag., Priekules nov., iznomāšanu XX.

 

 

51.

Par zemes nomas tiesību izsoles rīkošanu uz zemes vienības daļu “Spalvas”, kadastra apzīmējums 6464 004 0116, Kalētu pagastā, Priekules novadā, starp pretendentiem

(lēmums Nr.857 )

Ziņo: V.Jablonska

Priekules novada pašvaldībai piekrīt apbūvēta zemes vienība “Spalvas” 9,4 ha kopplatībā, kadastra apzīmējums 6464 004 0116, Kalētu pagastā. Tiek iznomāta lauksaimniecībā izmantojamā zeme.

Priekules novada pašvaldībā saņemti trīs personu iesniegumi ar lūgumu iznomāt daļu no zemes vienības “Spalvas” 6,7 ha platībā, Kalētu pagastā.

Pamatojoties uz likuma „Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums” 3.panta 2.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 19.06.2018.Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 30.4.apakšpunktu un 32.punktu, likuma “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” 20.pantu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls); PRET - nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par zemes nomas tiesību izsoles rīkošanu uz zemes vienības daļu “Spalvas”, kadastra apzīmējums 6464 004 0116, Kalētu pagastā, Priekules novadā, starp pretendentiem.

 

52.

Par nedzīvojamās telpas nomas līguma Nr. 3-39/8-2013 nomas maksas aprēķina apturēšanu XX

(lēmums Nr.858 )

 

Ziņo: V.Jablonska

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX 23.12.2020. iesniegums Nr. 2.1.4/20/2393-S ar lūgumu apturēt nomas maksas aprēķinus nedzīvojamo telpu nomas līgumu Nr. 3-39/8-2013  no 21.12.2020. līdz valstī tiks mīkstināti esošie ierobežojumi.

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta 27. punktu, 05.06.2020. likuma “Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likums” 14.pantu, iesniegumu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls); PRET - nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            pieņemt lēmumu par nedzīvojamās telpas nomas līguma Nr. 3-39/8-2013 nomas maksas aprēķina apturēšanu XX.

 

53.

Par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņu pārcelšanu

(lēmums Nr.859 )

Ziņo: V.Jablonska

 

Pamatojoties uz likuma “Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likums” 5.pantu, likuma „Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls); PRET - nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

            pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņu pārcelšanu un noteikt nekustamā īpašuma nodokļu samaksas termiņus 2021.gadam par 2021.gada  pirmo un otro ceturksni līdz 2021.gada 15.maijam, par trešo ceturksni līdz 2021.gada 15.augustam un ceturto ceturksni  līdz 2021.gada 15.novembrim.

 

54.

Par Priekules novada pašvaldībai piederošās kustamās mantas, kases aparāta CHD 3050 (Nr.8484), atsavināšanas izsoles rīkošanu

(lēmums Nr.860 )

 

Ziņo: V.Jablonska

 

Ar 2019. gada 28. novembra Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr.615 apstiprināta kustamās mantas, kases aparāta CHD 3050 ar naudas lādi, inventāra Nr. 1239-8484, pārdošana, rīkojot izsoli.

Kustamās mantas vērtība  saskaņā ar sertificēta vērtētāja 17.12.2020. novērtēšanas aktu, noteikta 120 EUR.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 6.panta trešo daļu, 8.panta piekto daļu, 10.pantu, 37.panta pirmās daļas 1.punktu, un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls); PRET - nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par Priekules novada pašvaldībai piederošās kustamās mantas, kases aparāta CHD 3050 (Nr.8484), atsavināšanas izsoles rīkošanu.

 

 

55.

Par Priekules novada pašvaldībai piederošās kustamās mantas, kases aparāta CHD 3050 (Nr.8485), atsavināšanas izsoles rīkošanu

(lēmums Nr.861 )

 

Ziņo: V.Jablonska

 

Ar 2019. gada 28. novembra Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr.615 apstiprināta kustamās mantas, kases aparāta CHD 3050 ar naudas lādi, inventāra Nr. 1239-8485, pārdošana, rīkojot izsoli.

Kustamās mantas vērtība  saskaņā ar sertificēta vērtētāja 17.12.2020. novērtēšanas aktu, noteikta 120 EUR.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 6.panta trešo daļu, 8.panta piekto daļu, 10.pantu, 37.panta pirmās daļas 1.punktu, un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls); PRET - nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par Priekules novada pašvaldībai piederošās kustamās mantas, kases aparāta CHD 3050 (Nr.8485), atsavināšanas izsoles rīkošanu.

56.

Par Priekules novada pašvaldībai piederošās kustamās mantas, kases aparāta CHD 3050 (Nr.8486), atsavināšanas izsoles rīkošanu

(lēmums Nr.862 )

Ziņo: V.Jablonska

 

Ar 2019. gada 28. novembra Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr.615 apstiprināta kustamās mantas, kases aparāta CHD 3050 ar naudas lādi, inventāra Nr. 1239-8486, pārdošana, rīkojot izsoli.

Kustamās mantas vērtība  saskaņā ar sertificēta vērtētāja 17.12.2020. novērtēšanas aktu, noteikta 120 EUR.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 6.panta trešo daļu, 8.panta piekto daļu, 10.pantu, 37.panta pirmās daļas 1.punktu, un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls); PRET - nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par Priekules novada pašvaldībai piederošās kustamās mantas, kases aparāta CHD 3050 (Nr.8486), atsavināšanas izsoles rīkošanu.

 

 

57.

Par Priekules novada pašvaldībai piederošās kustamās mantas, kases aparāta CHD 3050 EKA (Nr.8635), atsavināšanas izsoles rīkošanu

(lēmums Nr.863 )

 

Ziņo: V.Jablonska

 

Ar 2019. gada 28. novembra Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr.615 apstiprināta kustamās mantas, kases aparāta CHD 3050 EKA ar naudas lādi LGS-CHD 3000, inventāra Nr. 1239-8635, pārdošana, rīkojot izsoli.

Ar Priekules novada pašvaldības pamatlīdzekļu un inventāra apsekošanas un novērtēšanas komisijas sēdes 2020.gada 28.decembra protokolu Nr.2.4.4-8-2020, kustamās mantas vērtība  saskaņā ar sertificēta vērtētāja 17.12.2020. novērtēšanas aktu, noteikta 120 EUR.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 6.panta trešo daļu, 8.panta piekto daļu, 10.pantu, 37.panta pirmās daļas 1.punktu, un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls); PRET - nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par Priekules novada pašvaldībai piederošās kustamās mantas, kases aparāta CHD 3050 EKA (Nr.8635), atsavināšanas izsoles rīkošanu.

 

 

58.

Par Priekules novada pašvaldībai piederošās kustamās mantas, kases aparāta CHD 3050 EKA (Nr.8647), atsavināšanas izsoles rīkošanu

(lēmums Nr.864 )

Ziņo: V.Jablonska

 

Ar 2019. gada 28. novembra Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr.615 apstiprināta kustamās mantas, kases aparāta CHD 3050 EKA ar naudas lādi LGS-CHD 3000, inventāra Nr. 1239-8647, pārdošana, rīkojot izsoli.

Ar Priekules novada pašvaldības pamatlīdzekļu un inventāra apsekošanas un novērtēšanas komisijas sēdes 2020.gada 28.decembra protokolu Nr.2.4.4-8-2020, kustamās mantas vērtība  saskaņā ar sertificēta vērtētāja 17.12.2020. novērtēšanas aktu, noteikta 120 EUR.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 6.panta trešo daļu, 8.panta piekto daļu, 10.pantu, 37.panta pirmās daļas 1.punktu, un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls); PRET - nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par Priekules novada pašvaldībai piederošās kustamās mantas, kases aparāta CHD 3050 EKA (Nr.8647), atsavināšanas izsoles rīkošanu.

 

 

59.

Par Priekules novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.17/20’’Grozījumi Priekules novada pašvaldības 2019.gada 31.oktobra saistošajos noteikumos Nr.7/19 ‘’Priekules novada pašvaldības nolikums’’’’ apstiprināšanu

(lēmums Nr.865 )

Ziņo: V.Jablonska

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27.punktu, 34.panta pirmo un otro daļu, 56.panta otro un trešo daļu, 41.panta pirmās daļas 1.punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls); PRET - nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            pieņemt lēmumu par Priekules novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.17/20’’Grozījumi Priekules novada pašvaldības 2019.gada 31.oktobra saistošajos noteikumos Nr.7/19 ‘’Priekules novada pašvaldības nolikums’’’’ apstiprināšanu.

 

60.

Par lauku apvidus zemes nomas līguma Nr. 30.03.2012.termiņa pagarināšanu XX Priekules pagastā, Priekules novadā

(lēmums Nr.866 )

 

Ziņo: V.Jablonska

 

              Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, iesniegums Nr.2.1.4/20/1904-S ar lūgumu pagarināt zemes nomas līguma termiņu uz zemi “Gruntiņi”, Priekules pagastā, Priekules novadā.

Pamatojoties uz 30.08.2005.Ministru kabineta noteikumu Nr.644 “Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 2. un 5.punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls); PRET - nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par lauku apvidus zemes nomas līguma Nr. 30.03.2012.termiņa pagarināšanu XX Priekules pagastā, Priekules novadā.

 

 

61.

Par nedzīvojamās telpas nomas maksas aprēķina apturēšanu XX

(lēmums Nr.867 )

 

Ziņo: V.Jablonska

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX 21.12.2020. iesniegums Nr. 2.1.4/20/2329-S.

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta 27. punktu, 05.06.2020. likuma “Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likums” 14.pantu, iesniegumu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls); PRET - nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par nedzīvojamās telpas nomas maksas aprēķina apturēšanu XX.

 

62.

Par atbalstu Latvijas aviācijas vēstures izpētē un jaunas spēlfilmas veidošanā         

(lēmums Nr.8686 )

 

Ziņo: V.Jablonska

 

2020. gada 9. decembrī Priekules novada pašvaldībā saņemta biedrības “Latvijas Aeroklubs” vēstule, reģ.nr.2.1.7/20/2292-S, kas izskatīta Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdē un lūgums līdzfinansējuma piešķiršanai atbalstīts.

 

Izsakās:

I.Meļķe- uzskatu, ka pašlaik ir saspringts periods gan saistībā ar Covid-19 situāciju valstī, pašvaldību reformu un mūsu pašvaldības realizējamiem projektiem un citām saimnieciskām vajadzībām, tādēļ neatbalstu līdzekļu piešķiršanu biedrībai.

 

Atklāti balsojot PAR – 12 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls); PRET – 1 deputāts (Inese Meļķe); ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par atbalstu Latvijas aviācijas vēstures izpētē un jaunas spēlfilmas veidošanā  un  piešķirt līdzfinansējumu 1000,00 EUR apmērā biedrībai “Latvijas aeroklubs”  spēlfilmas “Es esmu aeroklubs” tapšanai.

 

Protokola pielikumā:

1.Domes sēdē pieņemtie lēmumi ar pielikumiem no Nr.807 līdz Nr.868

 

 

Sēdi slēdz plkst.11:45

 

 

Sēdes vadītāja                                                                                                  V.Jablonska

 

 

Sēdes protokolētāja                                                                                          D.Tilgale

807. Par Priekules novada pašvaldības bilancē reģistrēto pamatlīdzekļu (nekustamo īpašumu) izslēgšanu no pamatlīdzekļu sastāva

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 30.decembrī                                                                                                                           

Nr.807           

          (protokols Nr.16,  1.punkts)

 

Par Priekules novada pašvaldības bilancē reģistrēto pamatlīdzekļu (nekustamo īpašumu) izslēgšanu no pamatlīdzekļu sastāva

Pamatojoties uz likuma “Par grāmatvedību” 12. panta trešo daļu, kurā teikts, ka pārskata gada slēguma inventarizāciju drīkst veikt triju mēnešu laikā pirms pārskata gada beigu dienas vai mēneša laikā pēc tās, pārrēķinot inventarizācijas dienā konstatētos atlikumus atbilstoši grāmatvedības datiem pārskata gada beigu dienā, Priekules novada pašvaldības finanšu nodaļa 2020. gada 30. oktobrī saņēma no Valsts zemes dienesta kadastra datus gada inventarizācijas veikšanai.

Izvērtējot grāmatvedības uzskaitē esošos nekustamā īpašuma datus un datus no Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas, kas saņemti no Valsts zemes dienesta, konstatēts, ka pamatlīdzekļu sastāvā iekļauti īpašumi, kuri faktiski nepieder Priekules novada pašvaldībai un nav iespējams iegūt dokumentus, kas apliecinātu Priekules novada pašvaldības īpašuma tiesības uz minētiem objektiem.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, likuma “Par grāmatvedību” 12.panta trešo daļu un 2019. gada 26. septembra Priekules novada pašvaldības noteikumiem „Par Priekules novada pašvaldības grāmatvedības uzskaites kārtību”, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls); PRET - nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

           

 1. Izslēgt no Priekules novada pašvaldības pamatlīdzekļu sastāva nekustamos īpašumus ar atlikušo vērtību 106 376,61 EUR ar 2020. gada 3decembri, saskaņā ar  pielikumu.
 2. Uzdot Finanšu nodaļai līdz 29.01.2021. veikt attiecīgās korekcijas grāmatvedības uzskaites datos.
 3. Atbildīgais par lēmuma izpildi - Finanšu nodaļas vadītāja.

 

Lēmums 1 eks. izsūtāms: Finanšu nodaļai, nekustamo īpašumu speciālistiem

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja     (personiskais paraksts)                                   V.Jablonska

 

NORAKSTS PAREIZS

Priekules novada pašvaldības

dokumentu pārvaldības speciāliste                                                                  D.Tilgale

Priekulē, 05.01.2021.

 

 

Pielikums

 

808. Par mirušo personu parāda izslēgšanu no SIA “Priekules nami” debitoru saraksta

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 30.decembrī                                                                                                                           

Nr.808           

          (protokols Nr.16,  2.punkts)

 

Par mirušo personu parāda izslēgšanu no SIA “Priekules nami” debitoru saraksta

 

             Priekules novada pašvaldībā 2020.gada 14.decembrī saņemts SIA “Priekules nami” valdes locekles Artas Braunas iesniegums, kurā lūgts izslēgt no SIA “Priekules nami” debitoru saraksta mirušās personas par kopējo debitoru parādu summu 58,66 EUR.

Pamatojoties uz informāciju  par personu miršanas reģistrācijas faktu un pamatojoties uz likumu “Par grāmatvedību”, Ministru kabineta 2003.gada 21.oktobra noteikumiem Nr.585 “Par grāmatvedības uzskaiti un kārtošanu” un 06.05.2014. SIA ““Priekules nami” ilgtermiņa ieguldījumu, apgrozāmo līdzekļu, prasību un saistību uzskaites kārtība”, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls); PRET - nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 1. Izslēgt no SIA “Priekules nami” debitoru saraksta un norakstīt mirušo personu parādus par dzīvokļa īri, apsaimniekošanu, komunālajiem pakalpojumiem ar kopējo parādu summu 58,66 EUR:

1.1. Valentīna GOVJAZO – Aizputes iela 2, dz.1, Priekule, parāds EUR 15,23;

1.2. Silvija MAME – Audari,dz.8, Priekules pagasts, parāds EUR 7,34;

1.3. Inga IĻSKIENE – Kalnāres, dz.4, Priekules pagasts, parāds EUR 12,45;

1.4. Ludmila KOKŠAROVA – Dīķa iela 2B, dz.1, Priekule, parāds EUR 23,64.

 

 1. Par lēmuma izpildi atbild SIA “Priekules nami” valdes locekle Arta Brauna.

 

Lēmums nosūtāms: SIA “Priekules nami”

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja     (personiskais paraksts)                                   V.Jablonska

 

NORAKSTS PAREIZS

Priekules novada pašvaldības

dokumentu pārvaldības speciāliste                                                                  D.Tilgale

Priekulē, 05.01.2021.

 

809. Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšanu sākot ar 2021. gada 01. janvāri

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 30.decembrī                                                                                                                           

Nr.809           

          (protokols Nr.16,  3.punkts)

 

Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšanu sākot ar 2021. gada 01. janvāri

 

2020. gada 01. decembrī pašvaldībā saņemts pilnsabiedrības “Vides pakalpojumi Liepājai”, reģ. Nr. 40203013387, iesniegums (reģ. Nr. 2.1.7/20/2234-S) ar lūgumu grozīt sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifu ar 2021. gada 01. janvāri, nosakot to 15,18 EUR/m3 bez PVN un 1,72 EUR bez PVN par vienu marķētu sadzīves atkritumu maisu. Lūgums pamatots ar Dabas resursu nodokļa palielināšanos no 2021. gada 01. janvāra par vienas sadzīves atkritumu tonnas apglabāšanu 65 EUR apmērā līdzšinējo 50 EUR vietā. Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā paredz sadzīves atkritumu tonnas apglabāšanas izmaksu pieaugumu katru gadu līdz 2023. gadam.

Izskatot minēto iesniegumu, konstatēts sekojošais:

Sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Priekules novadā sākot ar 2019. gada 09. janvāri organizē atbilstoši Liepājas pilsētas domes Vienotā iepirkuma par atkritumu apsaimniekotāja izvēli iepirkuma komisijas 2016. gada 20. jūnija lēmumam. Pamatojoties uz iepirkuma komisijas lēmumu Priekules novada pašvaldība ir noslēgusi līgumu ar pilnsabiedrību “Vides pakalpojumi Liepājai” par pakalpojuma sniegšanu.

Pamatojoties uz Atkritumu apsaimniekošanas likuma 39.panta 12. punktam, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta e) apakšpunktu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls); PRET - nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 1. Apstiprināt atkritumu apsaimniekošanas maksu Priekules novada administratīvajā teritorijā ar 2021. gada 01. janvāri sekojoši:
  1. 15,18 EUR/m3 bez PVN (18,37 EUR ar PVN);
  2. 1,72 EUR bez PVN (2,08 EUR ar PVN) par 1 (vienu) marķētu sadzīves atkritumu maisu (100 litri).
 2. Lēmumu publicēt pašvaldības mājas lapā www.priekulesnovads.lv un izdevumā “Priekules Novada ziņas”.
 3. Atbildīgais par lēmuma izpildes kontroli – pašvaldības izpilddirektors.

 

Lēmums nosūtāms: PS “Vides pakalpojumi Liepājai”, visām pagastu pārvaldēm, finanšu nodaļai, SIA “Priekules nami”.

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja     (personiskais paraksts)                                   V.Jablonska

 

NORAKSTS PAREIZS

Priekules novada pašvaldības

dokumentu pārvaldības speciāliste                                                                  D.Tilgale

Priekulē, 05.01.2021.

 

 

810. Par atkritumu apsaimniekošanas tarifa noteikšanu Priekules novada Bunkas, Gramzdas, Kalētu un Virgas pagastos

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 30.decembrī                                                                                                                           

Nr.810           

          (protokols Nr.16,  4.punkts)

 

Par atkritumu apsaimniekošanas tarifa noteikšanu Priekules novada Bunkas, Gramzdas, Kalētu un Virgas pagastos

Pašreizējais atkritumu apsaimniekošanas tarifs ir apstiprināts 2019.gada 28.novembrī, bet pamatojoties uz 2020. gada 23. novembra grozījumiem Dabas resursa nodokļa likumā, nepieciešams veikt jaunus aprēķinus un noteikt jaunus apsaimniekošanas tarifus. Tādēļ ar 2020. gada 30. decembra pašvaldības domes lēmumu Nr.809, (prot. Nr.16, 3.p.) “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšanu sākot ar 2021. gada 01. janvāri” atkritumu apsaimniekošanas maksa Priekules novadā apstiprināta 15,18 EUR/m3 apmērā (piecpadsmit euro un 18 centi par vienu kubikmetru) bez PVN (18,37 EUR/m3 ar PVN).

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14. punkta e) apakšpunktu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls); PRET - nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 1. Ar 2021. gada 01. janvāri apstiprināt atkritumu apsaimniekošanas tarifu (vienai personai):  
  1. Priekules novada Bunkas pagastā, EUR bez PVN:
   1. Lāčplēši                      1,55
   2. Krasta iela 3               1,67
   3. Kurši                           1,46
   4. Suvorova 31                0,61    
  2. Priekules novada Gramzdas pagastā, EUR bez PVN:
   1. Miera iela 4,5,7          1,21
   2. Skolas iela 6               1,34
   3. Uzvaras iela 4             1,28
   4. Miera iela 2                1,28
   5. Meža iela 3                 1,82
   6. Liepas (Aizvīķi)         2,43
  3. Priekules novada Kalētu pagastā EUR bez PVN:
   1. Liepu aleja 2               1,86
   2. Liepu aleja 2a             1,86
   3. Liepu aleja 3               1,64
   4. Liepu aleja 3a             1,64
   5. Brūzis                         0,81
  4. Priekules novada Virgas pagastā EUR bez PVN:
   1. Sarmas, Blāzmas        1,32
   2. Dārza iela 9                0,84
   3. Gaismas                      0,81
   4. Ērgļi                            2,08
   5. Zīlītes                         0,91

 

 1. Par lēmuma izpildi atbild pagastu pārvalžu vadītāji.

 

 1. Ar lēmuma spēkā stāšanos, spēku zaudē Priekules novada domes 2019.gada 28. novembra lēmums Nr. 682 (prot. Nr.15, 88.p.) „Par atkritumu apsaimniekošanas tarifu noteikšanu Priekules novada Bunkas, Gramzdas, Kalētu un Virgas pagastos”.

 

Lēmums nosūtāms: Bunkas, Gramzdas, Kalētu un Virgas pagastu pārvaldēm; Finanšu nodaļai, juristei.

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja     (personiskais paraksts)                                   V.Jablonska

 

NORAKSTS PAREIZS

Priekules novada pašvaldības

dokumentu pārvaldības speciāliste                                                                  D.Tilgale

Priekulē, 05.01.2021.

 

PIELIKUMS

811. Par degvielas iegādes limitu noteikšanu Priekules novada pašvaldības darbiniekiem personīgo transporta līdzekļu izmantošanai darba pienākumu pildīšanai

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 30.decembrī                                                                                                                           

Nr.811           

          (protokols Nr.16,  5.punkts)

 

Par degvielas iegādes limitu noteikšanu Priekules novada pašvaldības darbiniekiem personīgo transporta līdzekļu izmantošanai darba pienākumu pildīšanai

 

Atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls); PRET - nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Noteikt no 2021.gada 1.janvāra līdz 2021.gada 31.decembrim degvielas iegādei limitus personīgo transporta līdzekļu izmantošanai darba pienākumu pildīšanai darbiniekiem, kuri ieņem šādus amatus:

Amats

Limiti euro/mēn.

Struktūrvienība

BUNKAS PAGASTA PĀRVALDE

Feldšeru vecmāšu punkta vadītājs

70

07.2402

Krotes Kronvalda Ata pamatskolas direktors

45

09.2102

Sporta organizators

15

08.1001

Elektriķis

60

06.6002

GRAMZDAS PAGASTA PĀRVALDE

Pārvaldes vadītājs

200

01.1103

Kultūras pasākumu organizators

20

08.2303

Bibliotekāre

20

08.2303-1

Sporta organizators, treneris

50

08.1001

FVP feldšeris

150

07.2403-1

KALĒTU PAGASTA PĀRVALDE

Sporta organizators

45

08.1001

Kalētu Mūzikas un mākslas pamatskolas direktors

60

09.2904

Tūrisma speciālists

40

06.6004

VIRGAS PAGASTA PĀRVALDE

Virgas PII ‘’Gaismiņa’’ vadītāja

45

09.1106

Ambulatorās medicīnas māsa

100

07.2406

Elektriķis

60

06.6006

Prūšu ūdenskrātuves uzraugs

30

06.6006

Kultūras pasākumu organizators

30

08.2301

Virgas pamatskolas saimnieks

20

09.1106

PRIEKULE

Izpilddirektors

200

01.1101

Attīstības plānošanas nodaļas vadītājs

50

04.7401

Projektu koordinators

40

04.7401

Nekustamo īpašumu speciālists

30

04.7401

Būvinženieris

60

04.7401

Informācijas sistēmu uzturētājs

50

04.7401

Būvvaldes vadītājs

150

04.4301

Būvinspektors

140

04.4301

Izglītības vadītājs

85

09.8101

Sporta vadītājs

60

08.1001

Sporta treneris

45

08.1001

Sporta metodiķis

45

08.1001

Kultūras vadītājs

85

08.2901

Galvenais tūrisma speciālists

60

04.7301

Priekules kultūras nama direktors

30

08.2301

Sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm un bērniem

25

10.7001

Sociālais darbinieks (Bunkas pagasts)

25

10.7001

Sociālais darbinieks (Gramzdas, Kalētu pagasts)

30

10.7001

Sociālais darbinieks (Virgas pagasts)

25

10.7001

Bāriņtiesas priekšsēdētāja

70

10.4001

Bāriņtiesas loceklis (L.Šenfelde)

30

10.4001

Bāriņtiesas loceklis (M.Ločmele)

60

10.4001

Bāriņtiesas loceklis (I.Arāja)

60

10.4001

Bāriņtiesas locekle (J.Prūse)

60

10.4001

Priekules Mūzikas un mākslas skolas direktors

25

09.5101

Darba drošības speciālists

80

01.1101

Sabiedrisko attiecību speciālists

40

01.1101

PII ‘’Dzirnaviņas’’ saimnieks

25

09.1001

Feldšeru punkta vadītāja

30

07.2405

 1. Atļaut izpilddirektoram slēgt līgumus ar darbiniekiem, kuri ieņem lēmuma 1.punktā minētos amatus, par personīgā transportlīdzekļa izmantošanu darba pienākumu izpildes nodrošināšanai un par transporta nolietojuma un ekspluatācijas izdevumu kompensēšanu, ievērojot tiem apstiprinātos degvielas iegādes limitus.
 2. Lēmums stājas spēkā ar 2021.gada 1.janvāri.

Lēmums paziņojams: 1 eks. izsniedzot finanšu nodaļai

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja     (personiskais paraksts)                                   V.Jablonska

 

NORAKSTS PAREIZS

Priekules novada pašvaldības

dokumentu pārvaldības speciāliste                                                                  D.Tilgale

Priekulē, 05.01.2021.

 

 

 

 

812. Par degvielas limitu noteikšanu Priekules novada pašvaldības transporta līdzekļiem 2021.gadā

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 30.decembrī                                                                                                                           

Nr.812           

          (protokols Nr.16,  6.punkts)

 

 

Par degvielas limitu noteikšanu Priekules novada pašvaldības transporta līdzekļiem 2021.gadā

 

 

Atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls); PRET - nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

Noteikt no 2021.gada 1.janvāra līdz 2021.gada 31.decembrim Priekules novada pašvaldības funkciju realizēšanai pašvaldības transporta līdzekļiem šādus degvielas iegādes limitus:

Transportlīdzekļa marka modelis (valsts reģistrācijas Nr.)

Gada limits

Vidēji mēnesī EUR

Struktūrvienība

EUR

BUNKAS PAGASTA PĀRVALDE

 

Autobuss Mercedes Benz 0303 (GK 8589)

4800

400

6.6002

Autobuss MB INTOURO (HN 7374)

10200

850

9.6002

MB Sprinter 519 (JF 9987)

6000

500

09.6002

VW Transporter (HF 1206)

3000

250

09.6002

Renault Trafic (JM 5508)

4800

400

6.6002

Renault Master (KJ 6659)

3000

250

6.6002

Peugeot 307 (GZ 9891)

2400

200

1.1102

Traktors JUMZ 6 (T6230LF)

600

50

6.6002

Saimnieciskā karte

3600

300

6.6002

MEŽUPES PAMATSKOLA

 

VW Kombi MN8985

4800

400

09.2107-2

Saimnieciskie darbi

2640

220

09.2107-2

GRAMZDAS PAGASTA PĀRVALDE

 

Autobuss SOR LC 9,5 (JV 1532)

9600

800

9.6003

VW Transporter (HG 6729)

4800

400

6.6003

Traktors T-16 MT 3926LP

840

70

6.6003

Traktors T – 25 A3 T5838LC

360

30

6.6003

Saimniecības darbi

2400

200

6.6003

KALĒTU PAGASTA PĀRVALDE

 

Belarus 820 (T3010LS)

3000

250

6.6004

Opel Zafira (KP 6624)

2400

200

1.1104

Autobuss BMC Probus 215SCB (HO 184)

9600

800

9.6004

Autobuss MB Sprinter 519(KP 9109)

              7200

600 

9.6004 

 VW Transporter (GS 8754)

4200

350

6.6004

Traktors T-40 (T2824LB)

480

40

6.6004

Traktors JUMZ GKL (T63328LF)

1800

150

6.6004

Saimnieciskā karte

2400

200

6.6004

VIRGAS PAGASTA PĀRVALDE

 

Opel Zafira ML2175

3600

300

6.6006

Autobuss MB INTOURO (HN 7372)

10 200

850

9.6006

Traktors K-701 (T2271LF)

6000

500

4.5106

MTZ 80 (T5306LP)

3600

300

6.6006

MTZ 80 (T2270LF)

1200

100

6.6006

JUMZ GKL (T2272LF)

1800

150

6.6006

Renault Trafic ( KN7939)

5400

400

6.6006

Saimnieciskie darbi

2400

200

6.6006

PRIEKULE

 

VW Passat (HJ 2697)

2400

200

1.1101

VW Caravelle (HV 810)

9600

800

6.6005

VW Transporter (GP 6057)

4800

400

06.6005

Autobuss Mercedess Benz (FH 3464)

12 000

1000

9.6005

Autobuss MB Sprinter 519 (KP 9108)

              8400

700 

09.6005

Škoda Octavia (FU 4037)

3000

250

1.1101

Opel Combo (EZ 1505)

1200

100

6.6005

VW Caravelle (GS 7699)

4200

350

6.6005

Mercedes Benz 1722 (HM 8506)

9600

800

6.6005

Autogreideris YTO RY165C-2 (T3283LM)

8400

700

04.5105-1

Suzuki Liana (ZS 7808)

1800

150

10.7001

Traktors MTZ-82 (T2273LF)

2400

200

6.6005

Saimnieciskie darbi (sporta halle)

1800

150

8.1001

Saimniecības darbi

3600

300

6.6005

 

Lēmums paziņojams:

1 eks. izsniedzot finanšu nodaļai; 1 eks. izsniedzot izpilddirektoram.

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja     (personiskais paraksts)                                   V.Jablonska

 

NORAKSTS PAREIZS

Priekules novada pašvaldības

dokumentu pārvaldības speciāliste                                                                  D.Tilgale

Priekulē, 05.01.2021.

 

 

813. Par mobilo telefonu lietošanas limitu apstiprināšanu 2021.gadam

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 30.decembrī                                                                                                                           

Nr.813           

          (protokols Nr.16,  7.punkts)

 

 

Par mobilo telefonu lietošanas limitu apstiprināšanu 2021.gadam

 

Atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls); PRET - nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Apstiprināt no 202gada 1.janvāra līdz 2021.gada 31.decembrim sekojošus mobilo telefonu lietošanas limitus darba pienākumu pildīšanai Priekules novada pašvaldības amatpersonām un darbiniekiem, kas ieņem šādus amatus:

Nr.p.k.

Amats

Mēneša limits euro

(ar PVN)

ADMINISTRĀCIJA

 

1.

Domes priekšsēdētājs

30

2.

Domes priekšsēdētāja vietnieks

25

3.

Izpilddirektors

30

FINANŠU NODAĻA

 

4.

Finanšu nodaļas vadītājs

10

DOKUMENTU PĀRVALDĪBAS NODAĻA

 

5.

Dokumentu pārvaldības nodaļas speciālists

5

6.

Sabiedrisko attiecību speciālists

10

7.

Jurists

5

8.

Galvenais iepirkuma speciālists

10

9.

Dzimtsarakstu nodaļas vadītājs, personāla speciālists

5

10.

Darba aizsardzības speciālists

7

11.

 

 

ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANAS NODAĻA

 

12.

Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājs

15

13.

Būvinženieris

10

14.

Projektu koordinators

10

15.

Informācijas sistēmas uzturētājs

5

16.

Nekustamo īpašumu speciālists (Priekules pagasts - pilsēta, Bunka)

10

17.

Nekustamo īpašumu speciālists (Gramzda, Kalēti, Virga)

10

18.

Lauksaimniecības konsultants

7

IZGLĪTĪBAS IESTĀDES

 

19.

Izglītības vadītājs

20

20.

 

Priekules pirmsskolas izglītības iestādes  “Dzirnaviņas” vadītājs

10

21.

Priekules Mūzikas un mākslas skolas direktors

10

22.

Priekules vidusskolas direktors

10

23.

Priekules vidusskolas direktora vietnieks mācību darbā

5

24.

Krotes pamatskolas direktors

10

25.

Krotes pamatskolas saimniecības vadītājs

5

26.

Kalētu mūzikas un mākslas pamatskolas direktors

15

27.

Kalētu mūzikas un mākslas pamatskolas direktores vietnieks

10

28.

Kalētu mūzikas un mākslas pamatskolas direktora vietnieks (pirmsskola)

10

29.

Virgas pamatskolas PII ‘’Gaismiņa’’ vadītāja

10

MEŽUPES PAMATSKOLA

 

30.

Mežupes pamatskolas direktors

10

31.

Saimniecības vadītājs

5

KULTŪRAS NODAĻA

 

32.

Kultūras vadītājs

20

34.

Tūrisma organizators

15

35.

Priekules kultūras nama direktors

15

36.

Bunkas kultūras nama direktors

15

37.

Kalētu tautas nama vadītāja

10

38.

Kultūras pasākumu organizatore (Virga)

10

39

Kultūras pasākumu organizatore (Gramzda)

10

40

Krotes bibliotēkas vadītājs, tūrisma organizators

7

41.

Tadaiķu bibliotēkas vadītājs

7

42.

Gramzdas bibliotēkas vadītājs

7

43.

Kalētu bibliotēkas vadītāja

7

SPORTS

 

44.

Sporta vadītājs

15

45.

Sporta metodiķis

15

46.

Sporta halles saimniecības vadītājs

5

47.

Sporta organizators (Bunkas pagasts)

7

48.

Sporta organizators (Kalētu pagasts)

15

49.

Sporta organizators, treneris (Gramzda)

10

BĀRIŅTIESA

 

50.

Bāriņtiesas priekšsēdētājs

20

52.

Bāriņtiesas locekļi

7

SOCIĀLAIS DIENESTS

 

53.

Sociālā dienesta vadītājs

15

54.

Sociālā atbalsta centra vadītājs

10

55.

Sociālie darbinieki

10

TERITORIJAS UN MĀJOKĻU APSAIMNIEKOŠANA (Priekule)

 

56.

Priekules pilsētas un pagasta saimniecības  vadītājs

10

57.

Autobusa vadītājs

5

58.

Kravas automašīnas vadītājs

5

59.

Mikroautobusa vadītājs

15

60.

Autogreidera vadītājs

5

61.

Elektriķis

7

BUNKAS PAGASTA PĀRVALDE

 

62.

Pārvaldes vadītājs

15

63.

Lietvedības sekretārs

5

64.

Elektriķis

10

65.

Autobusu vadītāji

5

66.

Bunkas FVP vadītājs

10

67.

Komunālās saimniecības pārzinis

7

68.

Santehniķis

7

GRAMZDAS PAGASTA PĀRVALDE

 

69.

Pārvaldes vadītājs

15

70.

Lietvedības sekretārs

5

71.

Saimniecības vadītājs

7

72.

Santehniķis

5

73.

Autobusa vadītājs

5

74.

Gramzdas un Aizvīķu FVP vadītājs

10

KALĒTU PAGASTA PĀRVALDE

 

75.

Pārvaldes vadītājs

15

76.

Lietvedības sekretārs

5

77.

Autobusa vadītājs

5

78.

Komunālās saimniecības vadītājs

5

79.

Elektriķis

5

80.

Kalētu FVP vadītājs

15

81.

Kalētu FVP feldšeris

5

VIRGAS PAGASTA PĀRVALDE

 

82.

Pārvaldes vadītājs

15

83.

Saimniecības vadītājs

5

84.

Autobusa vadītājs

5

85.

Ūdenskrātuves  uzraugs

5

86.

Ambulatorās medicīnas medmāsa

7

 1. Limita piešķiršana konkrētam darbiniekam tiek noteikta ar izpilddirektora rīkojumu, norādot tajā darbinieka amatu, vārdu uzvārdu, telefona numuru, ņemot vērā lēmuma 1.punktā noteiktos limitu apmērus.
 2. Lēmums stājas spēkā ar 2021.gada 1.janvāri.

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja     (personiskais paraksts)                                   V.Jablonska

 

NORAKSTS PAREIZS

Priekules novada pašvaldības

dokumentu pārvaldības speciāliste                                                                  D.Tilgale

Priekulē, 05.01.2021.

 

 

814. Par domes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka un deputātu mēnešalgas noteikšanai piemērojamā koeficienta lieluma noteikšanu

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 30.decembrī                                                                                                                           

Nr.814           

          (protokols Nr.16,  8.punkts)

 

Par domes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka un deputātu mēnešalgas noteikšanai piemērojamā koeficienta lieluma noteikšanu

       

  Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var noteikt domes priekšsēdētāja, viņa vietnieka, vietējās pašvaldības administrācijas darbinieku, pašvaldības iestāžu vadītāju un citu pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzību, un Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 4.panta otro daļu un 5.pantu, atklāti balsojot PAR – 10 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls); PRET – 3 deputāti (Toms Šteins, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe); ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Noteikt, ka Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētāja mēnešalgas aprēķināšanai piemērojamā koeficienta lielums 202 gadā ir 2,0.
 2. Noteikt, ka Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieka mēnešalgas aprēķināšanai piemērojamā koeficienta lielums 2021.gadā ir 1,8.
 3. Noteikt, ka domes deputātiem maksimālā atlīdzības apmēra noteikšanai piemērojamā koeficienta lielums 2021. gadā ir 1,2.
 4. Aprēķinos izmantot Valsts kancelejas tīmekļvietnē publicēto informāciju par bāzes mēnešalgu 2021. gadam, saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma panta (2.1) daļu – 1025,29 EUR.

 

Lēmums nosūtāms: Finanšu nodaļai, Personāla vadības speciālistei

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja     (personiskais paraksts)                                   V.Jablonska

 

NORAKSTS PAREIZS

Priekules novada pašvaldības

dokumentu pārvaldības speciāliste                                                                  D.Tilgale

Priekulē, 05.01.2021.

 

 

815. Par saistošo noteikumu Nr. 15/20 “Priekules novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajiem ūdensapgādes vai kanalizācijas tīkliem” apstiprināšanu

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 30.decembrī                                                                                                                           

Nr.815           

          (protokols Nr.16,  9.punkts)

 

Par saistošo noteikumu Nr. 15/20 “Priekules novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajiem ūdensapgādes vai kanalizācijas tīkliem” apstiprināšanu

 

Likuma “Par pašvaldībām” 43.pants nosaka, ka pašvaldības dome ir tiesīga izdot saistošos noteikumus.

Pamatojoties uz Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6. panta sesto daļu, izskatot iesniegto saistošo noteikumu “Par sabiedrisko kārtību Priekules novadā” grozījumu projektu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls); PRET - nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 1. Apstiprināt Priekules novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.15/20 “Priekules novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajiem ūdensapgādes vai kanalizācijas tīkliem”.
 2. Saistošos noteikumus nosūtīt LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai izvērtēšanai un atzinuma sniegšanai.
 3. Pēc pozitīva atzinuma no LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas saņemšanas, publicēt saistošos noteikumus Priekules novada informatīvajā izdevumā.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja     (personiskais paraksts)                                   V.Jablonska

 

NORAKSTS PAREIZS

Priekules novada pašvaldības

dokumentu pārvaldības speciāliste                                                                  D.Tilgale

Priekulē, 05.01.2021.

 

APSTIPRINĀTI

                                                                                    ar Priekules novada pašvaldības domes

 2020.gada 30.decembra lēmumu Nr.815

 (protokols Nr.16, 9.p.)

 

 Saistošie noteikumi Nr.15/20

 

„Priekules novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajiem ūdensapgādes vai kanalizācijas tīkliem”

 

Izdoti saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu likumu 6. panta sesto daļu

 

 1. Vispārīgie jautājumi

 

 1. Priekules novada pašvaldības saistošie noteikumi “Priekules novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajiem ūdensapgādes vai kanalizācijas tīkliem” (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā Priekules novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) piešķir līdzfinansējumu Priekules novada administratīvajā teritorijā esošo nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajiem ūdensapgādes un/vai kanalizācijas tīkliem.

 

 1. Noteikumos lietotie termini:
  1. Iesniedzējs – fiziska vai juridiska persona, kura ir nekustamā īpašuma īpašnieks, kopīpašnieki vai kopīpašuma īpašnieku pilnvarots pārstāvis;
  2. Pieslēgums– ūdensapgādes vai kanalizācijas tīklu daļas izbūve no Iesniedzēja nekustamajā īpašumā vai kopīpašumā esošās ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmas daļas līdz ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja centralizētās ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmas pieslēguma vietai. Pieslēgums neietver iekšējās (ēkas iekšienē) ūdensapgādes vai kanalizācijas tīklu izbūvi vai pārbūvi;
  3. Vientuļi dzīvojošais pensionārs - pensionārs, kuram nav bērnu un citu apgādnieku, kā arī nav noslēgts uztura līgums, kurš dzīvo viens viņam piederošā mājā un kura dzīvesvietā nav deklarētas citas personas.

 

 1. Noteikumu mērķis ir veicināt nekustamo īpašumu pieslēgšanu centralizētajiem kanalizācijas un ūdensvada tīkliem, ja pa ielu vai ceļu gar šo īpašumu jau ir izbūvēts maģistrālais kanalizācijas vads vai maģistrālais ūdensvads, un samazināt vides piesārņojumu.
  1. pašvaldības līdzfinansējumu piešķir, ja nekustamā īpašuma sastāvā ir ekspluatācijā nodota dzīvojamā māja vai uz nekustamo īpašumu ir attiecināma spēkā esoša būvatļauja ēkas būvniecībai;
  2.  ja nekustamā īpašumā sastāvā ir individuāli dzīvojamā māja un nekustamo īpašumu var pieslēgt pie vairākiem kanalizācijas vai ūdensvada pieslēgumu atzariem, līdzfinansējumu piešķir par vienu tuvāko kanalizācijas vai ūdensvada pieslēguma atzaru;
 2. Pašvaldības līdzfinansējumu piešķir pieslēgumu izbūvei kārtējā kalendārajā gadā pašvaldības budžetā paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros. Līdzfinansējums tiek piešķirts pieteikumu saņemšanas secībā.

 

 1.  Pašvaldības līdzfinansējumam nevar pieteikties, ja Pieslēguma izbūve ietver ēkas iekšējās sadzīves kanalizācijas vai ūdens apgādes sistēmas izbūvi.

 

 1. Pieslēguma izbūves līdzfinansējuma apmērs

 

 1. Pašvaldības līdzfinansējums Pieslēgumu projektēšanas darbiem, izbūvēto komunikāciju inženiertehnisko uzmērījumu veikšanai, un reģistrācijai mērniecības centra datu bāzē, sastāda 50% no faktiskā izmaksu apmērā, bet ne vairāk kā 100,00 EUR (viens simts euro).

 

 1. Pašvaldības līdzfinansējums kanalizācijas pieslēguma izbūvei tiek  piešķirts:

 

  1.  saskaņā ar 2. pielikumu, kurā norādīts izcenojumu apmērs, bet ne vairāk kā 600,00 EUR (seši simti euro) un tai skaitā normatīvos aktos noteiktie nodokļi, kuru ieturēšanu un nomaksu nodrošina Pašvaldība, ja Iesniedzējs atbilst kādam no norādītajiem punktiem:

 

   1. Vientuļi dzīvojošiem pensionāriem, kuru ikmēneša ienākumu apmērs nepārsniedz valstī noteikto minimālo mēneša darba algu normālā darba laika ietvaros;
   2. personai piešķirts trūcīgas personas (ģimenes) statuss;
   3. personai piešķirts maznodrošinātas personas (ģimenes) statuss;
   4. daudzbērnu ģimenēm vai ģimenēm, kurām piešķirts audžu ģimenes statuss;
   5. personām ar 1. vai 2. grupas invaliditāti, vai personas ģimenē ir bērns ar šajā apakšpunktā minēto invaliditāti.

 

  1. 80 % (procentu) apmērā no 2. pielikumā norādītā izcenojuma, bet ne vairāk kā 480,00 EUR (četri simti astoņdesmit euro) tai skaitā normatīvos aktos noteiktie nodokļi, kuru ieturēšanu un nomaksu nodrošina Pašvaldība, ja Iesniedzējs neatbilst kādam no Noteikumu 7.1.punktā minētajiem finansējumu pretendentiem.

 

 1. Pašvaldības līdzfinansējums ūdensvada pieslēguma izbūvei tiek piešķirts:

 

  1. saskaņā ar 2. pielikumu, kurā  norādīts izcenojumu apmērs, bet ne vairāk kā 575,00 EUR (pieci simti septiņdesmit pieci euro) un tai skaitā normatīvos aktos noteiktie nodokļi, kuru ieturēšanu un nomaksu nodrošina Pašvaldība, ja Iesniedzējs atbilst kādam no norādītajiem punktiem:

 

   1. Vientuļi dzīvojošiem pensionāriem, kuru ikmēneša ienākumu apmērs nepārsniedz valstī noteikto minimālo mēneša darba algu normālā darba laika ietvaros;
   2. personai piešķirts trūcīgas personas (ģimenes) statuss;
   3. personai piešķirts maznodrošinātas personas (ģimenes) statuss;
   4. daudzbērnu ģimenēm vai ģimenēm, kurām piešķirts audžu ģimenes statuss;
   5. personām ar 1. vai 2. grupas invaliditāti, vai personas ģimenē ir bērns ar šajā apakšpunktā minēto invaliditāti.

 

  1. 80 % (procentu) apmērā no 2. pielikumā norādītā izcenojuma, bet ne vairāk kā 460,00 EUR (četri simti sešdesmit euro) tai skaitā normatīvos aktos noteiktie nodokļi, kuru ieturēšanu un nomaksu nodrošina Pašvaldība, ja Iesniedzējs neatbilst kādam no Noteikumu 8.1.punktā minētajiem finansējumu pretendentiem.

 

 1. Pašvaldības līdzfinansējums kanalizācijas vai ūdensvada pieslēguma izbūvei Priekules novada pagastu teritorijās tiek  piešķirts atbilstoši Noteikumu 7. un 8. punktā noteiktajām izmaksām, palielinot minētājos punktos maksimālo finansējumu apmēru par 20 % (procentiem).

 

 1. Ja tiek veikta gan kanalizācijas, gan ūdensvada pieslēguma izbūve un inženierkomunikācijas ir iespējams ievietot vienā tranšejā, kopējais finansējuma apmērs, kas pienāktos saskaņā ar Noteikumu 7., 8. vai 9.punktu, tiek samazināts par 30%.

 

 1. Pieteikuma iesniegšana un izskatīšanas kārtība

 

 1. Līdzfinansējuma saņemšanai Iesniedzējs iesniedz pieteikumu (skatīt 1. pielikumu) SIA „Priekules nami” vai pagastu pārvaldē, kura sniedz pakalpojumu, kuram pievieno nekustamā īpašuma piederību apliecinoša dokumenta kopiju.

 

 1. SIA „Priekules nami” vai pagastu pārvaldē, kura sniedz pakalpojumu 10 (desmit) darba dienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas apseko objektu un izstrādā inženiertīkla pievada novietojuma plānu, kurā norādīts inženiertīkla pievada novietojums zemes gabalā, tā ārējie izmēri un  trases garums metros, vizuāli uztveramā  formā (M 1:250 vai M 1:500) uz topogrāfiskā plāna vai būvju situācijas plāna, turpmāk- Dokumenti.

 

 1. Iesniedzējs, līdzfinansējuma saņemšanai, Noteikumu 12.punktā norādītos Dokumentus uz kuriem saņēmis inženiertīklu turētāju un citu valsts vai pašvaldības institūciju nepieciešamos saskaņojumus (pēc nepieciešamības), iesniedz Priekules novada pašvaldības izpilddirektoram izvērtēšanai un Noteikumu 14.punktā noteiktā lēmuma pieņemšanai.

 

 1. Lēmumu par līdzfinansējuma piešķiršanu pieņem Priekules novada pašvaldības izpilddirektors, saskaņā ar Noteikumu 4.punktu.

 

 1. Pēc Noteikumu 14.punktā noteiktā lēmuma pieņemšanas  10 (desmit) darba dienu laikā pašvaldība sagatavo un piedāvā Iesniedzējam slēgt rakstisku līgumu par līdzfinansējuma saņemšanas kārtību.

 

 1. Līdz finansējuma saņemšanai Iesniedzējam Pieslēguma izbūve jāveic saskaņā ar būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem, SIA „Priekules nami” vai pagastu pārvaldes, kura sniedz pakalpojumu, izsniegtajiem Dokumentiem un jāpabeidz ne vēlāk kā 3 (trīs) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas dienas.

 

 1. Pēc Pieslēguma izbūves un pirms tranšejas aizbēršanas Iesniedzējs par Pieslēguma izbūvi informē SIA „Priekules nami” vai pagastu pārvaldi, kura sniedz pakalpojumu, kas 5 (piecu) darba dienu laikā pārbauda Pieslēguma izbūvi, noplombē ūdens komercuzskaites mēraparātu, noslēdz līgumu par ūdensapgādes un/vai kanalizācijas pakalpojuma sniegšanu.

 

 1. Pēc Pieslēguma izbūves, Iesniedzējs iesniedz  SIA „Priekules nami” vai pagastu pārvaldē, kura sniedz pakalpojumu, inženiertīkla pievada izpildmērījuma plānu.

 

 1. Pēc Noteikumu 17. punktā noteikto uzdevumu izpildes, SIA „Priekules nami” vai pagastu pārvaldes, kura sniedz pakalpojumu, 3 (trīs) darba dienu laikā iesniedz Pašvaldībai atzinumu par Pieslēguma līdzfinansējuma saņemšanas nosacījumu izpildi un Noteikumu 18.punktā norādītos dokumentus.

 

 1. Pašvaldība, pēc SIA „Priekules nami” vai pagastu pārvaldes, kura sniedz pakalpojumu, akta par inženiertīkla pieslēguma izpildi saņemšanas, sastāda aktu par līgumsaistību izpildi, ko paraksta abas līgumslēdzēja puses. Pēc akta parakstīšanas Pašvaldība ieskaita līdzfinansējumu Iesniedzēja norādītajā bankas kontā.

 

 1. Noslēguma jautājumi

 

 1. Uz līdzfinansējuma piešķiršanu var pretendēt personas, kuru īpašumā esošajiem īpašumiem no jauna tiek izbūvēts Pieslēgums saskaņā ar  šiem Noteikumiem.

 

 1. Uz līdzfinansējuma piešķiršanu nevar pretendēt personas, kurām ir parādsaistības par SIA „Priekules nami” vai pagastu pārvaldes, kura sniedz pakalpojumu, komunālo pakalpojumu saņemšanu.

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja     (personiskais paraksts)           Vija Jablonska

 

Saistošo noteikumu Nr.15/20

“Priekules novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība

nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajiem ūdensapgādes un

kanalizācijas tīkliem”

 

 Paskaidrojuma raksts

 

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

 

 

 

1. Projekta

nepieciešamības

pamatojums

Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1. punkts nosaka pašvaldību autonomo funkciju organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus (ūdensapgāde un kanalizācija, notekūdeņu savākšana, novadīšana, attīrīšana u.c.) neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds. Saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6.panta sesto daļu, vietējās pašvaldības dome var izdot saistošos noteikumus par līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmai, nosakot līdzfinansējuma apmēru un tā saņemšanas nosacījumus.

 

2. Īss projekta satura izklāts

Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Priekules novada pašvaldība piešķir līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētiem ūdensapgādes un/vai kanalizācijas tīkliem. Saistošo noteikumu mērķis ir veicināt novadā kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu sakārtošanu un samazināt vides piesārņojumu.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Saistošo noteikumu īstenošana palielinās pašvaldības budžeta izdevumus 2021-2023 gadam par 20000,00 EUR, turpmākajos gados pieprasījumam pēc līdzfinansējuma paredzēts samazināties.

Saistošo  noteikumu izpildei nav nepieciešams veidot jaunas institūcijas vai radīt jaunas darba vietas. 

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Noteikumu mērķgrupa ir Pakalpojumu lietotāji, ūdenssaimniecības pakalpojumu un decentralizēto kanalizācijas Pakalpojumu sniedzēji Priekules novada teritorijā.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām

Noteikumu izpildi nodrošina Priekules novada pašvaldība un SIA “Priekules nami”.

Priekules novada pašvaldība un ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēji ir institūcijas, kurās fiziska vai juridiska persona var vērsties Noteikumu piemērošanas jautājumos.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Noteikumu izstrādes procesā nav notikušas konsultācijas ar privātpersonām. 

           

Domes priekšsēdētāja                        (personiskais paraksts)           Vija Jablonska

1. PIELIKUMS

2. PIELIKUMS

3. PIELIKUMS

816. Par 04.03.2016.medību tiesību nomas līguma Nr.2.3.4/20 termiņa pagarināšanu mednieku kopai “Virga”, Virgas pagastā

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 30.decembrī                                                                                                                           

Nr.816           

          (protokols Nr.16,  10.punkts)

 

Par 04.03.2016.medību tiesību nomas līguma Nr.2.3.4/20 termiņa pagarināšanu mednieku kopai “Virga”, Virgas pagastā

 

2020.gada 18.decembrī Priekules novada pašvaldībā saņemts mednieku kopas “Virga”, reģ.Nr.40008052354, juridiskā adrese “Indrāni”, Virgas pag., Priekules nov., valdes locekļa XX iesniegums ar lūgumu pagarināt 04.03.2016.medību tiesību nomas līguma Nr.2.3.4/20 termiņu.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

2016.gada 04.martā starp Priekules novada pašvaldību un mednieku kopu „Virga” tika noslēgts medību tiesību nomas līgums uz pašvaldībai īpašumā un tiesiskajā valdījumā esošajām zemes vienībām Virgas pagastā.

Līgumu termiņš noteikts līdz 2021.gada 04.martam.

Iesniedzējs lūdz pagarināt medību tiesību nomas līguma termiņu.

 Saskaņā ar Priekules novada pašvaldības noteikumu “Priekules novada pašvaldības medību tiesību nomas piešķiršanas kārtības noteikumi” (apstiprināti ar domes 24.04.2014. sēdes lēmumu, protokols Nr.9,24.§) 1.punktu Noteikumi attiecas uz medību tiesību nomas piešķiršanu Priekules novada pašvaldības īpašumā un tiesiskajā valdījumā esošajās medību platībās uz 5 gadiem […].

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Ministru kabineta 22.07.2014. noteikumu Nr.421 “Medību noteikumi” 13.punktu, Priekules novada pašvaldības 24.04.2014.noteikumiem “Priekules novada pašvaldības medību tiesību nomas piešķiršanas kārtības noteikumi”, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls); PRET - nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.Pagarināt  04.03.2016.medību tiesību nomas līguma Nr.2.3.4/20 termiņu  par 5 gadiem, līdz 2026.gada 31.martam.

2. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai sagatavot vienošanos par medību tiesību nomas līguma termiņa pagarināšanu atbilstoši šim lēmumam.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

Lēmums 1 eks. paziņojams: mednieku kopai “Virga”, “Indrāni”, Virgas pag., Priekules nov., nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

 

817. Par pašvaldībai piederošas meža cirsmas (īpašumā “Zēri”, Kalētu pagastā) pārdošanu izsolē, cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 30.decembrī                                                                                                                           

Nr.817           

          (protokols Nr.16,  11.punkts)

 

Par pašvaldībai piederošas meža cirsmas (īpašumā “Zēri”, Kalētu pagastā) pārdošanu izsolē, cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

 

Pašvaldībai pieder nekustamais īpašums “Zēri”, kadastra Nr.6464 004 0145, sastāvošs no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6464 004 0145  17,9 ha platībā, no tiem mežs 13,8 ha.

Izsolē nododamas meža cirsmas 7,17 ha platībā četros meža nogabalos: Nr.1, 3, 14, 21. Izcērtamais apjoms 992 m³.

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta 1.¹ daļu publiskas personas kustamās mantas atsavināšanu attiecībā uz valsts mantu Ministru kabineta noteiktajos gadījumos, bet attiecībā uz atvasinātas publiskas personas mantu — attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcijas noteiktajos gadījumos var ierosināt, arī nenoskaidrojot publiskas personas vai tās iestāžu vajadzību pēc citai publiskai personai vai tās iestādēm nevajadzīgās kustamās mantas un 6.panta otrā daļu- atļauju atsavināt atvasinātas publiskas personas kustamo mantu dod attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija vai tās noteikta institūcija.

Cirsmu atsavināšanas mērķis ir līdzekļu iegūšana daudzīvokļu dzīvojamās mājas Liepu aleja 3, Kalētos, Kalētu pagastā, Priekules novadā, jumta nomaiņai.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 6.panta otro un trešo daļu, 8.panta ceturto un piekto daļu, 9.panta trešo daļu, 10.pantu, 11.panta otro daļu, 13. un 15.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta otro daļu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls); PRET - nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Rīkot Priekules novada pašvaldībai piederoša meža īpašuma “Zēri”, Kalētu pagastā, zemes vienības kadastra apzīmējums 6464 004 0145, cirsmu izsoli, kailcirte 7,17 ha platībā, izcērtamais apjoms 992 m³ 1.meža kvartāla nogabalos Nr.1, 3, 14, 21.

2.Noteikt cirsmu mutisku izsoli ar augšupejošu soli.

3.Noteikt cirsmas izsoles sākumcenu EUR 35 000,00 (trīsdesmit pieci tūkstoši euro).

4. Apstiprināt cirsmu izsoles noteikumus un to pielikumus.

5.Uzdot Priekules novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai organizēt cirsmu izsoli atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams:

- Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

- finanšu nodaļai;

- Kalētu pagasta pārvaldei.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja     (personiskais paraksts)                                   V.Jablonska

 

NORAKSTS PAREIZS

Priekules novada pašvaldības

dokumentu pārvaldības speciāliste                                                                  D.Tilgale

Priekulē, 05.01.2021.

 

 

IZSOLES NOTEIKUMI

 

818. Par pašvaldībai piederoša dzīvokļa īpašuma Galvenā iela 7-11, Priekule, Priekules novads, nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 30.decembrī                                                                                                                           

Nr.818           

          (protokols Nr.16,  12.punkts)

 

Par pašvaldībai piederoša dzīvokļa īpašuma Galvenā iela 7-11, Priekule, Priekules novads, nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu

 

Izskatot jautājumu par nekustamā īpašuma (dzīvokļa īpašuma) Galvenā iela 7,  dzīvokļa Nr.11, Priekulē , Priekules novadā, nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu  tika konstatēts, ka:

Pašvaldībā tika saņemts dzīvokļa īrnieka iesniegums ar lūgumu atsavināt dzīvokli, par kuru ir noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums.

Ar 29.10.2020. Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr.687, protokols nr.14 tika nolemts izveidot dzīvokļa īpašumu un reģistrēt to zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, nekustamā īpašumā Galvenā iela 7, Priekule , Priekules novads, dzīvoklim Nr.11.

27.11.2020. dzīvoklis Nr.11, Galvenā iela 7, Priekule, Priekules novads, kadastra nr. 6415 900 0382, reģistrēts Kurzemes rajona tiesas Priekules pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 170 11 uz Priekules novada pašvaldības vārda.

          Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk – PPMAL) 4.panta ceturtās daļas 5.punkts nosaka, ka  atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt īrnieks vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvojamo māju,  tās domājamo daļu vai dzīvokļa īpašumu šā likuma 45.pantā noteiktajā kārtībā.

PPMAL 45.panta trešā daļa nosaka, ka  atsavinot valsts vai pašvaldības īpašumā esošu viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu, par kuru lietošanu likumā "Par dzīvojamo telpu īri" noteiktajā kārtībā ir noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums, to vispirms rakstveidā piedāvā pirkt īrniekam un viņa ģimenes locekļiem.

Saskaņā ar PPMAL 37.panta pirmās daļas 4.punktu pārdot publiskas personas mantu par brīvu cenu var, ja nekustamo īpašumu iegūst šā likuma 4.panta ceturtajā daļā minētā persona. Šajā gadījumā pārdošanas cena ir vienāda ar nosacīto cenu.

Saskaņā ar PPMAL 1.pantu, nosacītā cena šā panta izpratnē ir nekustamā īpašuma vērtība, kas noteikta atbilstoši Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem [..] un 8.panta trešo daļu mantas nosacīto cenu apstiprina institūcija (amatpersona), kura saskaņā ar šā panta pirmo un otro daļu organizē nekustamā īpašuma novērtēšanu.

          08.12.2020. sertificēts zemes vērtētājs SIA „Invest-Rīga-Liepāja”, reģ. Nr.42103024236, juridiskā adrese Graudu iela 27/29, Liepāja, noteicis, ka nekustamā īpašuma Liepājas iela 3, dzīvokļa Nr. 6, Priekulē, Priekules novadā,  kadastra Nr. 6415 900 0381  tirgus vērtība uz 2020. gada 8.decembri(apsekošanas datumu) ir 2000,00 EUR  (divi tūkstoši euro un 00 centi).

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 45.panta trešo daļu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu, 1.pantu, 8.panta trešo daļu un 22.08.2019. Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls); PRET - nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu (dzīvokļa īpašumu) Galvenā iela 7, dzīvokli Nr. 11, Priekulē,  Priekules novadā, kadastra Nr.6415 900 0382 .

2. Apstiprināt nekustamā īpašuma (dzīvokļa īpašuma) Galvenā iela 7, dzīvoklim Nr.11, Priekulē, Priekules novadā, kadastra Nr.6415 900 0382 nosacīto cenu 2000,00 EUR (divi  tūkstoši euro un 00 centi).

3. Nosūtīt paziņojumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu pirmpirkuma tiesīgajai personai.

4. Pirmpirkuma tiesību izmantošanas gadījumā, noslēgt pirkuma līgumu saskaņā ar šim lēmumam pievienoto pirkuma līguma projektu (pielikums).

5. Noteikt, ka pirmpirkuma tiesīgajai personai paziņojumā par pirmpirkuma tiesību izmantošanu jāsniedz informācija par to, kādā kārtībā tā izmantos pirmpirkuma tiesības  vai informāciju par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām.

6. Noteikt, ka, apstiprinot pirmpirkuma tiesību izmantošanu, pirmpirkuma tiesīgai personai  pašvaldības Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai jāiesniedz pieteikumam pievienota īrnieka un viņa ģimenes locekļu noslēgta, notariāli apliecināta vienošanās par to, kurš vai kuri no viņiem iegūs īpašumā īrēto dzīvokļa īpašumu.

7. Noteikt, ka pirmpirkuma tiesību izmantošanas atteikuma gadījumā par turpmāku atsavināšanas procesa organizēšanu, lemj Priekules novada pašvaldības dome.

 

 

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams:

- Priekules novada pašvaldības Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

- XX;

- finanšu nodaļai;

- nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

PIELIKUMS

 

 

 

 

 

 

819. Par pašvaldībai piederoša dzīvokļa īpašuma Liepājas iela 3-6, Priekule, Priekules novads, nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 30.decembrī                                                                                                                           

Nr.819           

          (protokols Nr.16, 13.punkts)

 

 

Par pašvaldībai piederoša dzīvokļa īpašuma Liepājas iela 3-6, Priekule, Priekules novads, nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu

 

Izskatot jautājumu par nekustamā īpašuma (dzīvokļa īpašuma) Liepājas iela 3,  dzīvokļa Nr.6, Priekulē , Priekules novadā, nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu  tika konstatēts, ka:

Pašvaldībā tika saņemts dzīvokļa īrnieka iesniegums ar lūgumu atsavināt dzīvokli, par kuru ir noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums.

Ar 29.10.2020. Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr.685, protokols nr.14 tika nolemts izveidot dzīvokļa īpašumu un reģistrēt to zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, nekustamā īpašumā Liepājas iela 3, Priekule , Priekules novads, dzīvoklim Nr.6.

27.11.2020. dzīvoklis Nr.6, Liepājas iela 3, Priekule, Priekules novads, kadastra nr. 6415 900 0381, reģistrēts Kurzemes rajona tiesas Priekules pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 79 6 uz Priekules novada pašvaldības vārda.

          Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk – PPMAL) 4.panta ceturtās daļas 5.punkts nosaka, ka  atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt īrnieks vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvojamo māju,  tās domājamo daļu vai dzīvokļa īpašumu šā likuma 45.pantā noteiktajā kārtībā.

PPMAL 45.panta trešā daļa nosaka, ka  atsavinot valsts vai pašvaldības īpašumā esošu viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu, par kuru lietošanu likumā "Par dzīvojamo telpu īri" noteiktajā kārtībā ir noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums, to vispirms rakstveidā piedāvā pirkt īrniekam un viņa ģimenes locekļiem.

Saskaņā ar PPMAL 37.panta pirmās daļas 4.punktu pārdot publiskas personas mantu par brīvu cenu var, ja nekustamo īpašumu iegūst šā likuma 4.panta ceturtajā daļā minētā persona. Šajā gadījumā pārdošanas cena ir vienāda ar nosacīto cenu.

Saskaņā ar PPMAL 1.pantu, nosacītā cena šā panta izpratnē ir nekustamā īpašuma vērtība, kas noteikta atbilstoši Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem [..] un 8.panta trešo daļu mantas nosacīto cenu apstiprina institūcija (amatpersona), kura saskaņā ar šā panta pirmo un otro daļu organizē nekustamā īpašuma novērtēšanu.

          08.12.2020. sertificēts zemes vērtētājs SIA „Invest-Rīga-Liepāja”, reģ. Nr.42103024236, juridiskā adrese Graudu iela 27/29, Liepāja, noteicis, ka nekustamā īpašuma Liepājas iela 3, dzīvokļa Nr.6, Priekulē, Priekules novadā,  kadastra Nr. 6415 900 0381  tirgus vērtība uz 2020. gada 8.decembri(apsekošanas datumu) ir 2500,00 EUR  (divi tūkstoši pieci simti euro un 00 centi).

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 45.panta trešo daļu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu, 1.pantu, 8.panta trešo daļu un 22.08.2019. Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls); PRET - nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu (dzīvokļa īpašumu) Liepājas iela 3, dzīvokli Nr. 6, Priekulē,  Priekules novadā, kadastra Nr.6415 900 0381.

2. Apstiprināt nekustamā īpašuma (dzīvokļa īpašuma) Liepājas iela 3, dzīvoklim Nr.6, Priekulē, Priekules novadā, kadastra Nr.6415 900 0381 nosacīto cenu 2500,00 EUR (divi  tūkstoši pieci simti euro un 00 centi).

3. Nosūtīt paziņojumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu pirmpirkuma tiesīgajai personai.

4. Pirmpirkuma tiesību izmantošanas gadījumā, noslēgt pirkuma līgumu saskaņā ar šim lēmumam pievienoto pirkuma līguma projektu (pielikums).

5. Noteikt, ka pirmpirkuma tiesīgajai personai paziņojumā par pirmpirkuma tiesību izmantošanu jāsniedz informācija par to, kādā kārtībā tā izmantos pirmpirkuma tiesības  vai informāciju par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām.

6. Noteikt, ka, apstiprinot pirmpirkuma tiesību izmantošanu, pirmpirkuma tiesīgai personai  pašvaldības Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai jāiesniedz pieteikumam pievienota īrnieka un viņa ģimenes locekļu noslēgta, notariāli apliecināta vienošanās par to, kurš vai kuri no viņiem iegūs īpašumā īrēto dzīvokļa īpašumu.

7. Noteikt, ka pirmpirkuma tiesību izmantošanas atteikuma gadījumā par turpmāku atsavināšanas procesa organizēšanu, lemj Priekules novada pašvaldības dome.

 

 

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams:

- Priekules novada pašvaldības Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

- XX

- finanšu nodaļai;

- nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

PIELIKUMS

820. Par  nekustamā īpašuma „Jaunie Tiltiņi” , Bunkas pag., Priekules nov. sadalīšanu

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 30.decembrī                                                                                                                           

Nr.820           

          (protokols Nr.16,  14.punkts)

 

Par  nekustamā īpašuma „Jaunie Tiltiņi” , Bunkas pag., Priekules nov. sadalīšanu

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts z/s Caunītes-1, reģ.nr. 52101008421 īpašnieka un Gunara Štēbeļa pilnvarotās personas (29.10.2020.zvērinātas notāres J.Jaunģelžes izsniegta ģenerālpilnvara Nr.395) Ģirta Gūtmaņa 15.12.2020. iesniegumi (Nr.2.1.4/20/2334-S; 2.1.4/20/2333-S), ar lūgumu ļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Jaunie Tiltiņi”, kadastra Nr.6446 005 0103, Bunkas pagastā, Priekules novadā, trīs atsevišķos īpašumos.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums “Jaunie Tiltiņi”, Bunkas pagasts, Priekules novads, kadastra nr. 6446 005 0103 , reģistrēts Kurzemes rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Bunkas pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 100000086635  uz Gunara Štēbeļa vārda 35/100 domājamās daļas un z/s Caunītes-1, Reģ.nr. 52101008421 ,vārda 130/200 domājamās daļas .

Nekustamais īpašums „Jaunie Tiltiņi ” 7,20 ha kopplatībā, kadastra Nr. 6446 005 0103 sastāv no 3 (trīs) atsevišķām zemes vienībām – zemes vienība 5,90 ha, kadastra apzīmējums 6446 005 103 ,  zemes vienība  0,80 ha, kadastra apzīmējums 6446 005 0104 un zemes vienība 0,5 ha platībā, kadastra apzīmējums 6446 005 0105. 

Kopīpašnieki vēlas sadalīt nekustamo īpašumu „ Jaunie Tiltiņi”, kadastra Nr. 6446 005 0103 , atdalot zemes vienību 0,50  ha platībā, kadastra apzīmējums 6446 005 0105 , piešķirot jaunu nosaukumu  „Tilti”, atdalītajam zemes gabalam nosakot zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, ( NĪLM kods- 0101) un zemes vienību 0,80  ha platībā, kadastra apzīmējums 6446 005 0104, piešķirot jaunu nosaukumu „Ralfi”, atdalītajam zemes gabalam nosakot zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, ( NĪLM kods- 0101).

Zemes ierīcības likums neparedz izstrādāt zemes ierīcības projektu īpašuma sadalīšanai atsevišķos īpašumos, kas reāli dabā ir atdalīti, zemes robežu plānā iezīmētas atsevišķas zemes vienības.

Pamatojoties uz likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 19.panta pirmās daļas 1.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls); PRET - nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma „Jaunie Tiltiņi”, kadastra Nr. 6446 005 0103, Bunkas pag., Priekules nov., zemes vienību ar kadastra apzīmējumu  6446 005 0104, 0,80  ha platībā un zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6446 005 0105, 0,50 ha platībā.
 2. Atdalāmajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6446 005 0104 piešķirt jaunu nosaukumu „Ralfi”, noteikt NĪLM - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods-0101.
 3. Atdalāmajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6446 005 0105 piešķirt jaunu nosaukumu „Tilti”, noteikt NĪLM - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods-0101.

 

 1. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu  6446 005 0103, atstāt nosaukumu „Jaunie Tiltiņi”.

Lēmums 1 eksemplārā izsūtāms:

- Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālajai nodaļai, VZDKRN@90000030432;

-  nekustamo īpašumu speciālistei I. Lācītei;

- Ģirtam Gūtmanim: Kalnu iela 4, Bunka, Bunkas pagasts, Priekules novads, LV-3446;

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja     (personiskais paraksts)                                   V.Jablonska

 

NORAKSTS PAREIZS

Priekules novada pašvaldības

dokumentu pārvaldības speciāliste                                                                  D.Tilgale

Priekulē, 05.01.2021.

 

 

821. Par  nekustamā īpašuma „Jaunie Kalniņi” , Bunkas pag., Priekules nov. sadalīšanu

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 30.decembrī                                                                                                                           

Nr.821           

          (protokols Nr.16,  15.punkts)

 

Par  nekustamā īpašuma „Jaunie Kalniņi” , Bunkas pag., Priekules nov. sadalīšanu

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX 15.12.2020. iesniegums (Nr. 2.1.4/20/2319-S), ar lūgumu ļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Jaunie Kalniņi”, kadastra Nr. 6446 006 0450 , Bunkas pagastā, Priekules novadā, trīs atsevišķos īpašumos.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums “Jaunie Kalniņi”, Bunkas pagasts, Priekules novads, kadastra nr. 6446 006 0450 , reģistrēts Kurzemes rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Bunkas pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 100000416833  uz XX vārda.

Nekustamais īpašums „Jaunie Kalniņi” 10,66 ha kopplatībā, kadastra Nr. 6446 006 0450 sastāv no 2 (divām) atsevišķām zemes vienībām – zemes vienība 6,25 ha, kadastra apzīmējums 6446 006 0066 ,  zemes vienība  4,41 ha, kadastra apzīmējums 6446 006 0465. 

Īpašniece vēlas sadalīt nekustamo īpašumu „ Jaunie Kalniņi ”, kadastra Nr. 6446 006 0450 , atdalot zemes vienību 6,25  ha platībā, kadastra apzīmējums 6446 006 0066 , piešķirot jaunu nosaukumu  „ Marijas” , atdalītajam zemes gabalam nosakot zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība , ( NĪLM kods- 0101) .

Zemes ierīcības likums neparedz izstrādāt zemes ierīcības projektu īpašuma sadalīšanai atsevišķos īpašumos, kas reāli dabā ir atdalīti, zemes robežu plānā iezīmētas atsevišķas zemes vienības.

Pamatojoties uz likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 19.panta pirmās daļas 1.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls); PRET - nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma „Jaunie Kalniņi”, kadastra Nr. 6446 006 0450, Bunkas pag., Priekules nov., zemes vienību ar kadastra apzīmējumu  6446 006 0066, 6,25  ha platībā.
 2. Atdalāmajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6446 006 0066 piešķirt jaunu nosaukumu „Marijas”, noteikt NĪLM - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods-0101.
 3. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu  6446 006 0465 , atstāt nosaukumu „Jaunie Kalniņi”.

 

Lēmums 1 eksemplārā izsūtāms :

- Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālajai nodaļai, VZDKRN@90000030432;

-  nekustamo īpašumu speciālistei I. Lācītei;

- XX

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

 

822. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem XX

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 30.decembrī                                                                                                                           

Nr.822           

          (protokols Nr.16,  16.punkts)

 

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem XX

 

            Lēmuma teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

823. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu XX

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 30.decembrī                                                                                                                           

Nr.823           

          (protokols Nr.16, 17.punkts)

 

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu XX

 

            Lēmuma teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

824. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem XX

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 30.decembrī                                                                                                                           

Nr.824           

          (protokols Nr.16,  18.punkts)

 

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem XX

 

            Lēmuma teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska