17.12.2012. ārkārtas sēdē pieņemtie lēmumi (protokols. nr.16)

1.§ Par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu un saistībām ūdenssaimniecības attīstības investīciju projekta īstenošanai Priekules novada Gramzdas pagasta Gramzdas ciemā

 Izskatot Gramzdas pagasta pārvaldes 12.12.2012. iesniegumu Nr.3-01/59  ar lūgumu izskatīt un apstiprināt Priekules novada domes ārkārtas sēdē tehniski ekonomisko pamatojumu „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Priekules novada Gramzdas pagasta Gramzdas ciemā”,  Priekules novada dome konstatē, ka ekonomiskais pamatojums nav izstrādāts pilnībā un tajā nepieciešams iestrādāt papildus nosacījumus.

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 10 deputāti Modris Baumanis, Arta Brauna, Ainars Cīrulis,   Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Turpināt strādāt pie tehniski ekonomiskā pamatojuma investīciju projektam „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Priekules novada Gramzdas pagasta Gramzdas ciemā”.

 

2. Par lēmuma izpildi atbildīgs Priekules novada Gramzdas pagasta pārvaldes vadītājs A[:] E[:].