22.02.2021. ārkārtas domes sēde (protokols Nr.3)

22.02.2021. ārkārtas domes sēdes audioieraksts
22.02.2021. ārkārtas domes sēdes protokols

ārkārtas

SĒDES  PROTOKOLS

(elektroniskā vidē)

 

Nr.3

Priekules novadā                                                                                                

2021.gada 22.februārī                                                         

 

Sēde sasaukta plkst. 16:00

Sēdi atklāj plkst. 16:00

 

Sēdi vada –   domes priekšsēdētāja                                                                 Vija Jablonska

Protokolē –  pašvaldības sekretāre                                                                 Daiga Tilgale

               

 

Piedalās –

Deputāti: Vizma Garkalne, Sarmīte Eidinta, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vija Jablonska, Toms Šteins, Vaclovs Kadaģis, Ainars Cīrulis, Gražina Ķervija, Tatjana Ešenvalde, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls

 

 

Sēdē nepiedalās- deputāts Gatis Volkevičs, deputāte Malda Andersone

 

 

Sēdē piedalās - izpilddirektors Andris Razma,  juriste Ināra Avotiņa, izglītības vadītāja Agrita Purviņa, PII ‘’Dzirnaviņas’’ vadītāja Ina Dalbiņa

 

 

Darba kārtības apstiprināšana

 

Atklāti balsojot PAR – 13 (Vizma Garkalne, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vija Jablonska, Toms Šteins, Vaclovs Kadaģis, Ainars Cīrulis, Gražina Ķervija, Tatjana Ešenvalde, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; darba kārtība tiek apstiprināta.

 

 

Darba kārtība:

 

1. Par mācību procesa organizāciju Priekules pirmsskolas izglītības iestādē ‘’Dzirnaviņas’’.

 

 

 

1.

Par mācību procesa organizāciju Priekules pirmsskolas izglītības iestādē ‘’Dzirnaviņas’’

 (lēmums Nr.68)

 

Ziņo:

V.Jablonska – uz šo brīdi novadā ir 26 saslimušie, kopējais līdz šim saslimušo skaits ir146.

2020. gada 6.novembra Ministru kabineta rīkojums Nr. 655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 5.13.2.1. punkts nosaka, ka ārkārtējās situācijas laikā pirmsskolas izglītības iestādes strādā klātienē.

Atbilstoši 2020. gada 9. jūnija MK noteikumu Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 27.punktam, izglītības iestādēs izglītības procesu daļēji vai pilnībā var īstenot attālināti atbilstoši izglītības iestādes dibinātāja lēmumam un izglītības iestādes noteiktajai kārtībai.

 

Izsakās:

I.Dalbiņa-pirmdienas rītā bērnu dārzā bija 26 bērni. No ceturtdienas vakara ((18.02.) ir informācija, ka vēl saslimuši 2 tehniskie darbinieki, vairāku bērnu vecāki ir Covid pozitīvi. Lai samazinātu saslimšanas risku palielināšanaos, rosinu bērnu dārzu slēgt uz divām nedēļām. Piektdien (19.02.)sagatavoju pieprasījumu siekalu testu iegādei.

A.Purviņa- sakarā ar saslimušām personām Priekules pirmsskolas izglītības iestādē "Dzirnaviņas" bija nepieciešams operatīvi pieņemt lēmumu par karantīnas noteikšanu un attālinātu mācību nodrošināšanu obligātā izglītības vecuma bērniem 4.un 5. grupā, tāpēc 15.02.2021 tika izdots pašvaldības domes priekšsēdētājas rīkojums Nr. 1.1.6/21/28, ko nepieciešams apstiprināt ar domes lēmumu.

22.02.2021 ir apzināti potenciāli saslimšanas riski 1., 2., 3. un 6.grupās. Līdz ar to arī šīs grupas drošības apsvērumu dēļ nepieciešams slēgt.

Atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Vaclovs Kadaģis, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija)); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

  1. Apstiprināt Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētājas 202gada 15.februāra rīkojumu Nr.1.1.6/21/28.
  2. Priekules pirmsskolas izglītības iestādes "Dzirnaviņas" 4. un 5.grupas izglītojamajiem no 2021.gada 15.februāra līdz 8.martam mācības organizēt attālināti, atbilstoši izglītības iestādes izstrādātai kārtībai.
  3. Slēgt visas Priekules pirmsskolas izglītības iestādes "Dzirnaviņas" grupas no 2021.gada 2februāra līdz 2021.gada 8.martam, sakarā ar paaugstinātu Covid-19 saslimstības risku.

 

 

Lēmumu izsniegt: Izglītības vadītājai, Priekules pirmsskolas izglītības iestāde "Dzirnaviņas" vadītājai

 

 

Sēdi slēdz plkst.17:00

 

 

Sēdes vadītāja                                                                                                  V.Jablonska

 

Sēdes protokolētāja                                                                                          D.Tilgale

68. Par mācību procesa organizāciju Priekules pirmsskolas izglītības iestādē "Dzirnaviņas"

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 22.februārī                                                                                                                              

Nr.68           

          (protokols Nr.3, 1.punkts)

 

Par mācību procesa organizāciju Priekules pirmsskolas izglītības iestādē "Dzirnaviņas"

2020. gada 6.novembra Ministru kabineta rīkojums Nr. 655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 5.13.2.1. punkts nosaka, ka ārkārtējās situācijas laikā pirmsskolas izglītības iestādes strādā klātienē.

Atbilstoši 2020. gada 9. jūnija MK noteikumu Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 27.punktam, izglītības iestādēs izglītības procesu daļēji vai pilnībā var īstenot attālināti atbilstoši izglītības iestādes dibinātāja lēmumam un izglītības iestādes noteiktajai kārtībai.

Sakarā ar saslimušām personām Priekules pirmsskolas izglītības iestādē "Dzirnaviņas" bija nepieciešams operatīvi pieņemt lēmumu par karantīnas noteikšanu un attālinātu mācību nodrošināšanu obligātā izglītības vecuma bērniem 4.un 5. grupā, tāpēc 15.02.2021 tika izdots pašvaldības domes priekšsēdētājas rīkojums Nr. 1.1.6/21/28, ko nepieciešams apstiprināt ar domes lēmumu.

22.02.2021 ir apzināti potenciāli saslimšanas riski 1., 2., 3. un 6.grupās. Līdz ar to arī šīs grupas drošības apsvērumu dēļ nepieciešams slēgt.

Atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija)); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

  1. Apstiprināt Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētājas 202gada 15.februāra rīkojumu Nr.1.1.6/21/28.
  2. Priekules pirmsskolas izglītības iestādes "Dzirnaviņas" 4. un 5.grupas izglītojamajiem no 2021.gada 15.februāra līdz 8.martam mācības organizēt attālināti, atbilstoši izglītības iestādes izstrādātai kārtībai.
  3. Slēgt visas Priekules pirmsskolas izglītības iestādes "Dzirnaviņas" grupas no 2021.gada 2februāra līdz 2021.gada 8.martam, sakarā ar paaugstinātu Covid-19 saslimstības risku.

 

Lēmumu izsniegt: Izglītības vadītājai, Priekules pirmsskolas izglītības iestāde "Dzirnaviņas" vadītājai