24.05.2012. sēdē pieņemtie lēmumi (protokols nr.6)

2.§ Par atbalstu projektam „Ūdenstūrisms kā dabas un aktīvā tūrisma elements Latvijā un Igaunijā / Riverways”.

 

Saņemts Priekules novada tūrisma organizatores D[:] E[:] 2012.gada 10.maija  iesniegums par Priekules novada domes atbalstu projektam Ūdenstūrisms kā dabas un aktīvā tūrisma elements Latvijā un Igaunijā  / Riverways ”. Projektu paredzēts iesniegt Igaunijas Latvijas pārrobežu projektu konkursam kopīgi ar Kurzemes plānošanas reģionu, Grobiņas un Nīcas novadiem.

            Projekta kopējās izmaksas                                LVL  21084,12;

            Fonda finansējums                                            LVL  17499,82; 

            Priekules novada domes finansējums     LVL    3584,30.

            Projektā paredzēts attīstīt ūdenstūrisma jomu Priekules novadā, pilnveidojot infrastruktūru, tīrot upes un radot jaunus tūrisma produktus.

Projekts tiks realizēts no 2012.gada  līdz 2014.gadam.

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,   Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Atbalstīt projektu Ūdenstūrisms kā dabas un aktīvā tūrisma elements Latvijā un Igaunijā/Riverways”.

 

2. Piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu Ls 3584,30.

 

3. Par līdzdalību un sadarbību ar projekta partneriem atbildīga tūrisma organizatore D[:] E[:].

3.§ Par atbalstu projektam „Kalētu muižas un mežaparka “Priediens” papildināšana ar jauniem objektiem un inventāru”.

Saņemts Kalētu pagasta pārvaldes vadītājas A[:] D[:] 2012.gada 16.aprīļa  iesniegums par līdzfinansējuma saņemšanu no Priekules novada domes.

            Kalētu pagasta pārvalde gatavo projekta pieteikumu “Kalētu muižas un mežaparka “Priediens” papildināšana ar jauniem objektiem un inventāru” iesniegšanai LEADER  

            Projekta kopējās izmaksas                    LVL 13999,90;

            ELFLA finansējums                              LVL 10327,85;

            Priekules novada domes finansējums LVL   3672,05.

Dome konstatē, ka ar projekta palīdzību paredzēts attīstīt Kalētu mežaparku “Priediens”, kā aktīvās atpūtas un rekreācijas vietu nodrošinot kvalitatīvu un interesantu vidi.

 Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,   Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Atcelt Priekules novada domes 2012.gada 26.aprīļa  sēdes lēmumu (prot.Nr.5),18.§ Kalētu muižas un mežaparka “Priediens” papildināšana ar jauniem objektiem un inventāru”

 

2. Atbalstīt projektu Kalētu muižas un mežaparka “Priediens” papildināšana ar jauniem objektiem un inventāru”.

 

3. Piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu Ls 3672,05

 

4.§ Par Krotes 114.mazpulka vadītājas I.Z[:] apbalvošanu.

 

2012.gada 2.maijā Priekules novada domē saņemts A.P[:] iesniegums ar lūgumu apbalvot Krotes 114. mazpulka vadītāju I[:] Z[:] ar Atzinības rakstu un naudas balvu par ilggadīgu un nesavtīgu ieguldījumu mazpulku kustības attīstībā Krotes Kronvalda Ata pamatskolā.

Priekules novada domes Noteikumi „Par Priekules novada pašvaldības apbalvojumiem” paredz, ka Atzinības rakstu piešķir ar Priekules novada domes lēmumu.

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par– 13 deputāti - Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Arta Brauna, Alda Binfelde, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze „pret”- nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Apbalvot Krotes 114.mazpulka vadītāju I[:] Z[:] ar Priekules novada domes Atzinības rakstu un naudas balvu Ls 30 par ilggadīgu un nesavtīgu ieguldījumu mazpulku kustības attīstībā Krotes Kronvalda Ata pamatskolā.

 

2. Akceptēt Priekules novada domes priekšsēdētājas vietnieces A.B[:] iniciatīvu, kas apstiprināta ar 2012.gada 3..maija rīkojumu Nr.3-42/82 - Atzinības rakstu un naudas balvu   I.Z[:] pasniegt 2012.gada 3.maijā Krotē, Krotes 114.mazpulka 20 gadu jubilejas pasākumā.

 

5.§ Par Priekules novada domes 2012.gada 22.marta (prot. Nr.4;2.§) lēmuma „Grozījumi Priekules novada domes 2010.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par būvnodevām par būvatļaujas saņemšanu Priekules novadā” (saistošie noteikumi Nr.6) atcelšanu.

Priekules novada dome ar 2012.gada 22.marta lēmumu (protokols Nr.4) 2.§ „Grozījumi Priekules novada domes 2010.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par būvnodevām par būvatļaujas saņemšanu Priekules novadā” (saistošie noteikumi Nr.6) izdarīja grozījumus attiecībā uz rakstisku izziņu izsniegšanu Liepājas reģiona novadu būvvaldē kā būvnodevām.

            2012.gada 13.aprīlī Priekules novada domē saņemta Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 12.04.2012. vēstule Nr.17-le/6298, kurā lūgts atcelt saistošos noteikumus Nr.6.

Lūgums atcelt saistošos noteikumus Nr.6. pamatots ar to, ka izziņu izsniegšana nav būvatļaujas izsniegšana, līdz ar to saistošo noteikumu normas ir iekļaujamas atsevišķos saistošajos noteikumos par pašvaldības nodevām, pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 12.panta pirmās daļas 1.punktu.

 

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,    Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Atcelt Priekules novada domes 2012.gada 22.marta lēmumu (prot.Nr.4; 2.§) „Grozījumi Priekules novada domes 2010.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par būvnodevām par būvatļaujas saņemšanu Priekules novadā” (saistošie noteikumi Nr.6).

 

2. Lēmums stājas spēkā ar protokola parakstīšanas brīdi.

 

6.§ Par grozījumiem Priekules novada domes 2011.gada 22.decembra lēmumā „Par limitiem 2012.gadā Priekules novada pašvaldības darbiniekiem pašvaldības transportam degvielas iegādei pašvaldības jautājumu risināšanai” (protokols Nr.22, 3.§).

Izskatot Priekules novada Gramzdas pagasta pārvaldes 08.05.2012. iesniegumu Nr.3-01/21 „Par benzīna limitu”, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,    Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

Izdarīt Priekules novada domes sēdes 2011.gada 22.decembra (prot. Nr.22) lēmumā 3.§ „Par limitiem 2012.gadā Priekules novada pašvaldības darbiniekiem pašvaldības transportam degvielas iegādei pašvaldības jautājumu risināšanai”  šādus grozījumus:

 

1. Noteikt no 2012.gada 1.jūnija līdz 2012.gada 31.decembrim degvielas iegādei limitu mēnesī:

 

          1)  Gramzdas pagastu pārvalde -   funkciju realizēšanai

   (Saimniecisko jautājumu risināšanai)                                                             Ls 120.

 

7.§ Par grozījumiem Priekules novada domes 2011.gada 22.decembra lēmumā „Par patapinājuma līgumu slēgšanu automašīnu bezatlīdzības lietošanai un limitiem 2012.gadā.

7.§ Par grozījumiem Priekules novada domes 2011.gada 22.decembra lēmumā „Par patapinājuma līgumu slēgšanu automašīnu bezatlīdzības lietošanai un limitiem 2012.gadā Priekules novada pašvaldības darbiniekiem  degvielas iegādei pašvaldības jautājumu risināšanai” (protokols Nr.22, 2.§)

 

 

            Pamatojoties uz novada kultūras vadītāja G[:] V[:] 2012.gada 3.maija iesniegumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,    Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

Izdarīt Priekules novada domes  sēdes 2011.gada 22.decembra (prot. Nr.22) lēmumā 2.§ „Par patapinājuma līgumu slēgšanu automašīnu bezatlīdzības lietošanai un limitiem 2012.gadā Priekules novada pašvaldības darbiniekiem  degvielas iegādei pašvaldības jautājumu risināšanai”  šādus grozījumus:

1. Noteikt no 2012.gada 1.jūnija līdz 2012.gada 31.decembrim degvielas iegādei limitu mēnesī novadu pašvaldības funkciju realizēšanai un atļaut slēgt patapinājuma līgumu automašīnu bezatlīdzības lietošanai sekojošam  Priekules novada domes darbiniekam :

 

1)  Novada kultūras vadītājam

     G[:] V[:]                                                                                                            Ls 30,-.

8.§ Par nepareizi aprēķinātā nekustamā īpašuma nodokļa dzēšanu P.Ž[:] par nekustamo īpašumu „Pie Kalnbērziem”, Kalētu pag., Priekules nov.

Priekules novada dome izskatījusi P[:] Ž[:], personas kods [:], dzīvojoša [dzīvesvieta], 25.04.2012. iesniegumu ar lūgumu dzēst parādu par 2008.gadu uz zemi „Pie Kalnbērziem” (bijušais īpašums), kadastra apzīmējums 6464 004 0328, Kalētu pag., Priekules nov., sakarā ar to, ka šo zemi nav nomājis, vai izmantojis.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmas (NINO) datu bāzē konstatēts, ka nekustamais īpašums „Pie Kalnbērziem” (īpašums neaktīvs ar 2010.gadu), kadastra Nr.6464 004 0328, Kalētu pag., Priekules nov., ir pašvaldībai piekrītošs.

Augstāk minētā zemes vienība 2007.gadā tika iznomāta R[:] Ž[:] (08.05.2007. zemes nomas līgums Nr.234 ar termiņu līdz 31.12.2016.).

Par īpašuma „Pie Kalnbērziem” zemes lietotāju 2008.gadā piesaistīts P[:] Ž[:] un par šo gadu aprēķināts nekustamā īpašuma nodoklis Ls 2,59. Nekustamā īpašuma nodokļa parāds par zemi Ls 4,38 (nodoklis Ls 2,59 un nokavējuma nauda 1,79 Ls).

No minēta var secināt, ka P[:] Ž[:], (konta Nr.8578), ir nepamatoti aprēķināts nekustamā īpašuma nodoklis par 2008.gadu par nekustamo īpašumu „Pie Kalnbērziem”, kadastra apzīmējums 6464 004 0328, Kalētu pagastā.

 

             Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 10.panta pirmo un otro daļu,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,    Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Dzēst P[:] Ž[:], personas kods [:], personīgā konta Nr.(zeme)[:], par nekustamo īpašumu „Pie Kalnbērziem”, kadastra Nr.6464 004 0328, Kalētu pag., Priekules nov., 2008.gadā nepareizi aprēķināto nekustamā īpašuma nodokli Ls 2,59.

 

2. Dzēst nokavējuma naudu, kas izveidojusies līdz lēmuma spēkā stāšanās brīdim.

 

3. Par lēmuma izpildi atbildīga Kalētu pagasta pārvaldes zemes lietu speciāliste M.K[:].

 

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā  Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

9.§ Par grozījumiem 26.01.2012. Priekules novada domes lēmumā (prot. Nr.1;32.§) „Par atliktā maksājuma jauna grafiska apstiprināšanu īpašuma Nākotnes iela 7-2, Kalnenieki, Priekules pag., Priekules nov., atsavināšanai”.

2012.gada 20.aprīlī Priekules novada pašvaldībā saņemts K[:] U[:], dzīvojoša [dzīvesvieta], iesniegums, kurā lūgts pārskatīt nokavējuma naudas aprēķinu par dzīvokļa pirkšanu [adrese]. 17.01.2011. Pirkuma līgums 3-32/55.

2011.gada 17.janvārī starp Priekules novada pašvaldību (Pārdevējs) un K[:] U[:] (Pircējs) tika noslēgts dzīvokļa īpašuma pirkuma līgums Nr.3-32/55 par to, ka Pārdevējs pārdod un Pircējs pērk dzīvokli, kura adrese ir [adrese], par summu 569 Ls. Noslēdzot pirkuma līgumu Pircējs apņēmās ievērot  Pirkuma līguma nosacījumus – samaksāt līdz 2011.gada 15.novembrim atliktā maksājuma daļu 512,10 Ls. Līdz 2011.gada 15.novembrim visa atliktā maksājuma summa netika nomaksāta, līdz ar to par maksājuma termiņu neievērošanu  Pircējs maksā līgumsodu 0,1% apmērā no kopējās nokavējuma summas par katru nokavēto dienu.

2012.gada 14.februārī starp Priekules novada pašvaldību (Pārdevējs) un   K[:] U[:] (Pircējs) tika noslēgta Vienošanās Nr.3-32/103 par to, ka atlikto  maksājumu veiks līdz 2012.gada 15.novembrim  un par maksājuma termiņu neievērošanu Pircējs maksā līgumsodu 0,1% apmērā no kopējās nokavējuma summas par katru nokavēto dienu, kas kopā sastāda 161,81 Ls.

Veicot soda naudas pārrēķinu, tika konstatēts, ka soda nauda aprēķināta   nekorekti, līdz ar to nepieciešams mainīt soda naudas apmēru.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 2012.gada 14.maija Finanšu komitejas atzinumu, 2012.gada 26.janvāra Priekules novada domes lēmumu (prot.Nr.1, 32.§),  K.U[:] iesniegumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,    Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Aizstāt 2012.gada 26.janvāra Priekules novada domes lēmuma (prot. Nr.1, 32.§) 2.punkta grafiku  ar jaunu  grafiku  (skat. lēmumā)  un izdarīt  grozījumus  14.02.2012.  VIENOŠANĀS Nr.3-32/103 „Par grozījumiem 17.01.2011. dzīvokļa īpašuma pirkuma līgumā Nr.3-32/55”, aizstājot 2.punkta grafiku ar jaunu (zemāk norādīto) maksājuma grafiku  un 14.02.2012.  VIENOŠANĀS Nr.3-32/104 „Par grozījumiem 17.01.2011. līgumā par atsavināšanas objekta ieķīlāšanu Nr.3-32/56”,  aizstājot 2.pankta grafiku ar jaunu (zemāk norādīto)  maksājuma grafiku :

 

Pamatsumma

Termiņš

dienas

%maksājumi

(LVL)

Kopējais maksājums

46,55

16.04.2011.-15.05.2011.

30

0,1%

1,40

93,1

16.05.2011.-15.06.2011.

30

0,1%

2,79

139,65

16.06.2011.-15.07.2011.

30

0,1%

4,19

186,2

16.07.2011.-15.08.2011.

30

0,1%

5,59

232,75

16.08.2011.-15.09.2011.

30

0,1%

6,98

279,3

16.09.2011.-15.10.2011.

30

0,1%

8,38

325,85

16.10.2011.-15.11.2011.

30

0,1%

9,78

372,45

16.11.2011.-15.12.2011.

30

0,1%

8,80

                                                                KOPĀ

47,91

 

2. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei V.R[:] veikt atbilstošus grozījumus  (lēmuma 1.punkts) un nosūtīt K[:] U[:] rakstveida uzaicinājumu  viena mēneša laikā noslēgt vienošanos.

 

3. Pieņemto lēmumu   nosūtīt 2.eks.  K.U[:], adrese [dzīvesvieta], 1 eks. Attīstības plānošanas nodaļas nekustamo īpašumu speciālistei V.R[:], 1.eks. pašvaldības grāmatvedībai.

 

4. Atbilstoši Administratīvā procesa likums 70.panta pirmajai daļai, 76.panta pirmajai daļai un 79.panta pirmajai daļai šo lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4,Liepājā, LV-3401.

 

10.§ Par īres maksas noteikšanu dzīvoklim Nr.5, dzīvojamā mājā „Kurši”, Virgas pag., Priekules nov.

Saņemts Virgas pagasta pārvaldes iesniegums par īres maksas apstiprināšanu pašvaldības īpašumā esošam neprivatizētam dzīvoklim Nr.5 dzīvojamā mājā „Kurši”.

            Dome konstatē:

Visām pašvaldības īpašumā esošām mājām Virgas pagastā īres un apsaimniekošanas tarifus apstiprināja 2012.gada 26.janvāra Priekules novada domes sēdē, bet šajā sarakstā netika iekļauta dzīvojamā māja „Kurši”, jo tās apsaimniekošanu veic paši privatizēto dzīvokļu īpašnieki.

Pašvaldības īpašumā ir tikai dzīvoklis Nr.5, ko ar 2012.gada 26.aprīļa lēmumu izīrēja J[:] J[:]. Lai noslēgtu īres līgumu, nepieciešams apstiprināt īres maksas tarifu.

Saņemts arī īrnieka J[:] J[:] iesniegums, ka viņš apņemas maksu par dzīvokļa īri maksāt sākot ar 2012.gada 1.jūniju.

            Virgas pagasta pārvalde iesaka noteikt mājas „Kurši” neprivatizētajam dzīvoklim Nr.5 īres maksu Ls 0,20 par m2 ar 2012.gada 1.jūniju.

           

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,    Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

Noteikt īres maksu dzīvoklim Nr.5 dzīvojamā mājā „Kurši”, Virgas pag., Priekules nov.,   Ls 0,20 par m2 mēnesī.

 

11.§ Par vienreizēja pabalsta piešķiršanu sakarā ar bērna piedzimšanu.

Pamatojoties uz Priekules novada domes 24.02.2011. sēdes lēmumu (prot. Nr.3), 16.§ „Par pabalstu Priekules novada vecākiem sakarā ar bērna(u) piedzimšanu”,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,   Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

Piešķirt  vienreizēju pabalstu 100 latu apmērā sakarā ar bērna piedzimšanu –

 

1.      J[:] J[:], pers. kods [:], deklarētā dzīves vieta [dzīvesvieta]. Iesniegumam pievienota meitas P[:], dzimušas [:],  dzimšanas apliecības kopija, deklarētās dzīvesvietas izziņa un izziņa pašvaldības pabalsta saņemšanai.

 

 

2.      L[:] K[:], pers. kods [:], deklarētā dzīves vieta [dzīvesvieta]. Iesniegumam pievienota meitas L[:], dzimušas [:],  dzimšanas apliecības kopija, deklarētās dzīvesvietas izziņa un izziņa pašvaldības pabalsta saņemšanai.

 

 

12.§ Dzīvokļu jautājumi.

12.1.

Par dzīvojamo telpu apmaiņu L.B[:] ar S.B[:]

 

1. 2012.gada 18.aprīlī Priekules novada domē saņemti L[:] B[:], dzīvo [dzīvesvieta] un S[:] B[:], dzīvo [dzīvesvieta],   iesniegumi ar lūgumu atļaut apmainīt dzīvojamās telpas (dzīvokļus) [adrese] un [dzīvesvieta].

 

2.  Ar Priekules novada domes rīcībā esošo informāciju tika konstatēts:

2.1. Dzīvojamās telpas īres līgums Liepājas ielā 5, dz.9, 1997.gada 23.oktobrī noslēgts ar S[:] B[:].

2.2. Dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas līgums [adrese], 2004.gada 17.maijā noslēgts ar L[:] B[:].

 

3. Saskaņā ar likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 15.pantu:

15. pants. Dzīvojamās telpas apmaiņas nosacījumi un kārtība
Īrniekam ir tiesības apmainīt aizņemto dzīvojamo telpu ar citu īrnieku, ja tam rakstveidā piekrituši kopā ar viņu dzīvojošie pilngadīgie ģimenes locekļi un izīrētājs.”

 

4. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 79.panta 1.daļu:

„(1) Administratīvo aktu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, bet, ja rakstveidā izdotajā administratīvajā aktā nav norādes, kur un kādā termiņā to var apstrīdēt, — viena gada laikā no tā spēkā stāšanās dienas.” 

 

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,    Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Atļaut dzīvojamo telpu apmaiņu: S[:] B[:], trīsistabu dzīvokli ar kopējo platību 63,70 m², Liepājas ielā 5 dz.9 mainīt pret vienistabas dzīvokli ar kopējo platību 31,40 m², [adrese]  un L[:] B[:] vienistabas dzīvokli ar kopējo platību 31,40 m² [adrese] mainīt pret trīsistabu dzīvokli ar kopējo platību 63,70 m² Liepājas ielā 5 dz.9.

 

2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu. L[:] B[:] īres līgums dzīvoklim Liepājas ielā 5 dz.9 ar SIA „Priekules nami” noslēdzams mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža. Ja īres  līgums netiek noslēgts noteiktajā termiņā L[:] B[:]  vainas dēļ, tad novada domes lēmums par dzīvojamo telpu apmaiņu zaudē spēku.

 

3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

12.2.

Par Dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu I.Š[:]

 

1. 2012.gada 16.aprīlī Priekules novada domē saņemts G[:] Š[:] iesniegums ar lūgumu nodot Dzīvojamās telpas īres tiesības dēlam I[:] Š[:] uz dzīvokli  Nr.4, Galvenā ielā 7, Priekulē, Priekules novadā. 2012.gada 7.maijā saņemts I[:] Š[:] iesniegums ar lūgumu pārņemt dzīvojamās telpas īres tiesības uz dzīvokli Nr.4 Galvenā ielā 7, Priekulē, Priekules novadā.

 

2. Ar Priekules novada domes rīcībā esošo informāciju tika konstatēts:

2.1. Dzīvojamās telpas beztermiņa īres līgums Galvenā ielā 7-4, 1999.gada 5.janvārī noslēgts ar A[:] V[:].

2.2. Pēc A.V[:] nāves [:].,dzīvojamās telpas īres līgums nav pārslēgts.

2.3. I[:] Š[:] ir A[:]V[:] sievas G[:]Š[:] dēls..

2.4. G[:] Š[:] un I[:] Š[:] deklarētā dzīvesvieta ir [dzīvesvieta].

 

3. Saskaņā ar likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 14.panta 4.daļu:

„(4) Īrnieka nāves vai rīcībnespējas gadījumā, kā arī dzīvesvietas maiņas gadījumā pilngadīgs ģimenes loceklis, ja tam piekrīt pārējie pilngadīgie ģimenes locekļi, ir tiesīgs prasīt dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar viņu iepriekšējā īrnieka vietā, nemainot iepriekšējā īres līguma nosacījumus.”

 

4. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 79.panta 1.daļu:

„(1) Administratīvo aktu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, bet, ja rakstveidā izdotajā administratīvajā aktā nav norādes, kur un kādā termiņā to var apstrīdēt, — viena gada laikā no tā spēkā stāšanās dienas.” 

 

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,    Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Piešķirt I[:] Š[:] beztermiņa īres tiesības uz divistabu dzīvokli  Nr.4, Galvenā ielā 7, Priekulē,  ar kopējo platību 41,40m², tai skaitā apdzīvojamā platība 27,20m².

 

2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

3. I[:] Š[:] īres līgums ar SIA „Priekules nami” noslēdzams mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža. Ja īres līgums netiek noslēgts noteiktajā termiņā I[:] Š[:] vainas dēļ, tad novada domes lēmums par dzīvokļa izīrēšanu zaudē spēku.

 

4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

 

12.3.

Par Dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu G.A[:]

 

1. 2012.gada 24.aprīlī Priekules novada domē saņemts G[:] A[:], personas kods [:], dzīvo [dzīvesvieta], iesniegums ar lūgumu piešķirt atsevišķu dzīvokli Nr.4,  „Ērgļos”, Virgas pag., Priekules nov..

 

2. Ar Priekules novada domes rīcībā esošo informāciju tika konstatēts:

2.1. Pašreiz G[:] A[:] dzīvo kopā ar māti un brāli [dzīvesvieta], kur kopējā platība ir 45 m2 , bet dzīvojamā platība 21,5 m2  (divas istabas un virtuve).

2.2. G[:] vēlas veidot ģimeni un dzīvot atsevišķā dzīvoklī.

2.3. Virgas pagasta „Ērgļos” ir brīvs trīsistabu dzīvoklis ar virtuvi Nr.4 ar kopējo platību 46,4 m2 un dzīvojamo platību 34,9 m2 . Dzīvoklī ir krāšņu apkure, nav ūdensvada un kanalizācijas.

2.4. Virgas pagastā nav rinda uz palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanai. un ir Virgas pagasta pārvaldes ieteikums piešķirt jaunajai G[:] A[:] ģimenei brīvo dzīvokli „Ērgļos”.

 

3. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 79.panta 1.daļu:

„(1) Administratīvo aktu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, bet, ja rakstveidā izdotajā administratīvajā aktā nav norādes, kur un kādā termiņā to var apstrīdēt, — viena gada laikā no tā spēkā stāšanās dienas.” 

 

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,   Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Piešķirt G[:] A[:] īres tiesības uz trīsistabu dzīvokli Nr.4, „Ērgļos”, Virgas pag., Priekules nov.  ar kopējo platību 46,4 m², tai skaitā apdzīvojamā platība 34,9 m².

 

2. Pirmais īres tiesību termiņš ir 6 mēneši, ja šajā laikā īrnieks norēķinās par saņemtajiem pakalpojumiem īres tiesības tiek pagarinātas uz 3 gadiem. Pēc šī termiņa, ja nav parādsaistības,    tiek piešķirtas beztermiņa īres tiesības.

 

3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu. G.A[:] īres līgums ar  Virgas pagasta pārvaldi noslēdzams mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža. Ja īres līgums netiek noslēgts noteiktajā termiņā G.A[:] vainas dēļ, tad novada domes lēmums par dzīvokļa izīrēšanu zaudē spēku.

 

4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

 

12.4

Par dzīvokļa piešķiršanu V[:]P[:]

 

1. 2012.gada 26.aprīlī, reģ. Nr.14-1/468, Priekules novada domē saņemts V[:] P[:], pers.kods [:],  deklarētā dzīvesvieta [dzīvesvieta], iesniegums ar lūgumu piešķirt dzīvokli pēc ugunsgrēka 2010.gada 19.martā, jo nav bijusi iespēja atjaunot māju „Lauciņi”, Virgas pag., Priekules nov.

Komiteja konstatē:

 

      2. Ar Priekules novada domes rīcībā esošo informāciju tika konstatēts:

 

2.1. Pēc V[:] P[:] rakstītā, 2010.gada 19.martā nodega dzīvojamā māja „Lauciņi”, Paplaka, Virgas pag., Priekules nov.

2.2. „Lauciņos”, Paplaka, Virgas pag., Priekules nov., 2006.gada 3.aprīlī ir deklarējis savu dzīvesvietu S[:] K[:], personas kods [:] un 2007.gada 27.aprīlī turpat deklarējusi savu dzīvesvietu V[:] P[:], personas kods [:].

2.3. Pēc mājas nodegšanas V.P[:] un S.K[:] apmetās dzīvot pie kaimiņiem un V.P[:] ar Virgas pagasta pārvaldes atbalstu sāka atjaunot nodegušo māju. Līdzekļu trūkuma dēļ māju izdevies atjaunot tikai daļēji, uzbūvējot ārsienas un starpsienas gandrīz paredzētajā augstumā.

2.4. Visu šo laiku V.P[:] ar S..K[:] dzīvo dažādos dzīvokļos pie citiem cilvēkiem un arī pašreiz viņiem dota iespēja dzīvot Virgas pagasta „Vārnās”.

2.5. Tikai 2012.gada 24.aprīlī V.Pāvila uzrakstīja iesniegumu par dzīvokļa piešķiršanu, jo tuvākajā laikā nebūs iespējams pabeigt mājas atjaunošanu.

2.6. Virgas pagastā vienīgais brīvais dzīvoklis ir Purmsātos „Zīlītes”,  bet tā kā V.P[:] strādā maiņās uzņēmumā „Kurzemes gaļsaimnieks”,  viņai ir grūti nokļūt darbā no Purmsātiem uz Paplaku.

2.7. Iesnieguma tika izskatīts 02.05.2012. Priekules novada domes Veselības un sociālo jautājumu komitejā, kura rekomendē noraidīt lūgumu par pašvaldības dzīvokļa piešķiršanu, jo tam nav likumīga pamata.

 

3. Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā” 13.panta Personas, kurām neatliekami sniedzama palīdzība (2) punktu::

„ Ja stihiskas nelaimes vai avārijas rezultātā persona īrētā vai īpašumā esošā dzīvojamā telpa vai dzīvojamā māja, kurā tā deklarējusi savu dzīvesvietu, daļēji sagruvusi, bet atjaunojama, attiecīgai personai neatliekami sniedzama palīdzība, piešķirot tai vienreizēju pabalstu dzīvojamās telpas vai dzīvojamās mājas remontam šī likuma 26.pantā noteiktajā kārtībā. Ja dzīvojamā telpa vai dzīvojamā māja līdz tās atjaunošanai nav lietojama, pašvaldība var izīrēt attiecīgai personai pagaidu dzīvojamo telpu uz laiku, ne ilgāku par sešiem mēnešiem”. un (3) punktu: Iesniegumu attiecīgās palīdzības saņemšanai persona iesniedz pašvaldībai ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc stihiskās nelaimes vai avārijas”.

 

4. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 79.panta 1.daļu:

„(1) Administratīvo aktu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, bet, ja rakstveidā izdotajā administratīvajā aktā nav norādes, kur un kādā termiņā to var apstrīdēt, — viena gada laikā no tā spēkā stāšanās dienas.” 

 

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

Noraidīt V[:] P[:], personas kods [:], 24.04.2012. iesniegumu ar lūgumu piešķirt dzīvokli pēc ugunsgrēka 2010.gada 19.martā, jo no stihiskās nelaimes dienas ir pagājuši vairāk kā divi gadi.

 

 

 

13.§ Par deklarētās dzīvesvietas [adrese], anulēšanu J.P[:].

1. Priekules novada dome izskatīja V[:] R[:], deklarētā dzīvesvieta [dzīvesvieta], iesniegumu par viņam piederošajā dzīvoklī [adrese] deklarētā J[:] P[:] deklarētas dzīvesvietas anulēšanu, jo J.P[:]  reāli vairs nedzīvo minētajā adresē no 2005. gada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

2. Izvērtējot Priekules novada domes rīcībā esošo informāciju tika konstatēts:

2.1. V[:] R[:] īpašuma tiesības nostiprinātas Žurnālā  Nr.300001084707 (20.05.2005.),  lēmuma datums 24.05.2005., pie zemesgrāmatu nodaļas tiesneša Ē]:]J[:].

2.2. Dzīvokļa īpašnieks V[:] R[:] dzīvojamās telpas īres līgumu ar J[:] P][:] nav slēdzis.

2.2. Atbilstoši likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 2. panta otrajai daļai, ir noteikts: „Dzīvojamās telpas lietošanas vienīgais pamats īrniekam vai apakšīrniekam ir dzīvojamās telpas īres vai apakšīres līgums”.

2.3. Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanās likuma 3. panta pirmo daļu, ir noteikts: „Dzīvesvieta ir jebkuras personas brīvi izraudzīta ar nekustamo īpašumu saistīta vieta (ar adresi), kurā persona labprātīgi apmetusies ar tieši vai klusējot izteiktu nodomu tur dzīvot, kurā dzīvot tai ir tiesisks pamats un kuru šī persona atzīst par vietu, kur tā sasniedzama tiesiskajās attiecībās ar valsti un pašvaldību”.

2.4. Pēc pašvaldības rīcībā esošas informācijas J[:] P[:] minētajā dzīvoklī nedzīvo jau no 2005. gada, pašvaldība tiesiskajās attiecībās viņu sastapt nevar.

2.6. J[:] P[:] pēc Latvijas Republikas Iedzīvotāju reģistra datiem līdz 2012. gada 5. martam pārdeklarāciju uz faktisko dzīves vietu nav veicis.

2.7. J[:] P[:] 2012. gada 6. martā reģ. Nr.3-11/367, Priekules novada dome nosūtīja ierakstītu vēstuli (Latvijas pasts Priekules pasta nodaļas 07.03.2012. kvīts Nr.RR 333051034LV), par jautājuma noskaidrošanu, sakarā ar dzīvesvietas deklarēšanu pēc faktiskās dzīvesvietas. Ierakstīto vēstuli Latvijas Pasts atgriezis atpakaļ nosūtītājam 12.04.2012.

3. Dzīvesvietas deklarēšanās likuma 4. pants nosaka: „Dzīvesvietas maiņas gadījumā attiecīgās personas pienākums ir mēneša laikā, kopš tā pastāvīgi dzīvo jaunajā dzīvesvietā, deklarēt to dzīvesvietas deklarēšanās iestādē”. Pašvaldības rīcībā nav ziņu, ka J[:] P[:] būtu deklarējis dzīvesvietu citur. Pašvaldībai ir pamats uzskatīt, ka deklarētā dzīvesvieta pēc tās uzrādītās adreses nav patiesa un tā ir anulējama.

4. Dzīvesvietas deklarēšanās likuma 12. panta pirmajā daļā ir noteikts, ka „Ziņas par deklarēto dzīvesvietu iestāde anulē, ja: 1) dzīvesvietas deklarētājs vai viņa likumiskais pārstāvis, vai dzīvesvietas deklarētāja vai viņa likumiskā pārstāvja pilnvarota persona, deklarējot dzīvesvietu, sniegusi nepatiesas ziņas; 2) attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā”.

5. Savukārt ar Ministru kabineta noteikumu Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu” 2. punktu, ir noteikts: ”Iestāde personas deklarācijā sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu anulē, pamatojoties uz iestādes rīcībā esošajiem dokumentiem, pēc šo ziņu pārbaudes normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un motivēta lēmuma pieņemšanas par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu”.

6. Viedokļi netika izteikti.

7. Saskaņā „Administratīvā procesa likums” 79. pantu, kas nosaka „Administratīvo aktu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, bet, ja rakstveidā izdotajā administratīvajā aktā nav norādes, kur un kādā termiņā to var apstrīdēt, - viena gada laikā no tā spēkā stāšanās dienas”.

 

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Anulēt deklarēto dzīvesvietu [adrese], J[:] P[:], jo minētā persona deklarētajā dzīvesvietā nedzīvo 7 gadus, pašvaldība personu tiesiskajās attiecībās sastapt nevar.

 

2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas datumu.

 

3. Lēmumu par deklarēto dzīvesvietu nosūtīt J[:] P[:] un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Liepājas nodaļai.

 

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā iela 4, Liepāja, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

14.§ Par deklarētās dzīvesvietas [dzīvesvieta], anulēšanu H.A[:].

1. Priekules novada dome izskatīja D[:] V[:], deklarētā dzīvesvieta [dzīvesvieta], iesniegto iesniegumu par pieraksta anulēšanu no viņai piederošās mājas [adrese] dzīvojošam H[:] A[:], sakarā ar to, ka pārdod savu īpašumu un H[:] A[:] tur nedzīvojot.

 

2. Izvērtējot Priekules novada domes rīcībā esošo informāciju tika konstatēts:

2.1. D[:] V[:] nav iesniegusi īpašuma apliecinošus dokumentus.

2.2. D[:] V[:] ar H[:] A[:] dzīvojamās telpas īres līgumu nav noslēgusi. D[:] V[:] ar H[:] A[:] dzīvojuši faktiski kopā.

2.3. Atbilstoši likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 2. panta otrajai daļai, ir noteikts: „Dzīvojamās telpas lietošanas vienīgais pamats īrniekam vai apakšīrniekam ir dzīvojamās telpas īres vai apakšīres līgums”.

2.4. Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanās likuma 3. panta pirmo daļu, ir noteikts:  „Dzīvesvieta ir jebkuras personas brīvi izraudzīta ar nekustamo īpašumu saistīta vieta (ar adresi), kurā persona labprātīgi apmetusies ar tieši vai klusējot izteiktu nodomu tur dzīvot, kurā dzīvot tai ir tiesisks pamats un kuru šī persona atzīst par vietu, kur tā sasniedzama tiesiskajās attiecībās ar valsti un pašvaldību”.

2.5. Pēc pašvaldības rīcībā esošas informācijas H[:] A[:] deklarēts [dzīvesvieta] no 2005. gada 21. novembra saskaņā ar  īpašnieces D[:]V[:] piekrišanu.

2.6. H[:] A[:] 2012. gada 30. martā reģ. Nr.3-11/508 Priekules novada dome nosūtīja ierakstītu vēstuli, (Latvijas pasts Priekules pasta nodaļas 31.03.2012. kvīts Nr. RR 333052247LV), par jautājuma noskaidrošanu sakarā ar dzīvesvietas deklarēšanu pēc faktiskās dzīvesvietas.

2.7. H[:] A[:} 03.04.2012. griezās Priekules novada domē norādīja, ka ir saņēmis vēstuli un rakstveidā paskaidroja, ka faktiskā sieva vēlas viņu izdeklarēt. Iesniegumā H[:] A[:] lūdz viņu uzņemt dzīvokļu rindā jo faktiskā sieva vēlas izdeklarēt no sava īpašuma [adrese].

3. Pašvaldībai ir pamats uzskatīt, ka deklarētā dzīvesvieta pēc H[:] A[:] uzrādītās adreses ir patiesa un tā nav anulējama. Strīdi kas saistīti ar īres attiecībām, starp izīrētāju un īrnieku risināmi vispārējās tiesvedības tiesā.

4. Dzīvesvietas deklarēšanās likuma 12. panta pirmajā daļā ir noteikts, ka „Ziņas par deklarēto dzīvesvietu iestāde anulē, ja: 1) dzīvesvietas deklarētājs vai viņa likumiskais pārstāvis, vai dzīvesvietas deklarētāja vai viņa likumiskā pārstāvja pilnvarota persona, deklarējot dzīvesvietu, sniegusi nepatiesas ziņas; 2) attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā”.

5. Savukārt ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu” 2. punktu, ir noteikts: ”Iestāde personas deklarācijā sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu anulē, pamatojoties uz iestādes rīcībā esošajiem dokumentiem, pēc šo ziņu pārbaudes normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un motivēta lēmuma pieņemšanas par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu”.

6. Viedokļi netika izteikti.

7. Saskaņā „Administratīvā procesa likums” 79. pantu, kas nosaka „Administratīvo aktu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, bet, ja rakstveidā izdotajā administratīvajā aktā nav norādes, kur un kādā termiņā to var apstrīdēt, - viena gada laikā no tā spēkā stāšanās dienas”.

 

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,   Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Noraidīt D[:]V[:] 2012. gada 3. aprīļa iesniegumu par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu H[:] A[:], [adrese].

 

2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas datumu.

 

3. Lēmumu nosūtīt H[:]A[:] un D[:] V[:] uz adresi [dzīvesvieta].

 

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā iela 4, Liepāja, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

15.§ Par deklarētās dzīvesvietas [dzīvesvieta], anulēšanu A.R[:] un R.A[:].

1. Priekules novada dome izskatīja J[:]A[:], deklarētā dzīvesvieta [dzīvesvieta], iesniegumu par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu no īrētā dzīvokļa [dzīvesvieta] nedzīvojošajai A[:] R[:] un nepilngadīgajam bērnam R[:]A[:], kuri reāli vairs nedzīvo minētajā adresē  no 2009. gada.    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

2. Izvērtējot Priekules novada domes rīcībā esošo informāciju tika konstatēts:

2.1. J[:] A[:] īres  līgums ar Gramzdas pagasta pārvaldi noslēgts uz dzīvokli [dzīvesvieta],  2009. gada 18 jūnijā.

2.2. J[:]A[:] dzīvojamās telpas apakšīres līgumu ar A[:] R[:] nav slēdzis.

2.3. Atbilstoši likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 2. panta otrajai daļai, ir noteikts: „Dzīvojamās telpas lietošanas vienīgais pamats īrniekam vai apakšīrniekam ir dzīvojamās telpas īres vai apakšīres līgums”.

2.4. Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanās likuma 3. panta pirmo daļu, ir noteikts: „Dzīvesvieta ir jebkuras personas brīvi izraudzīta ar nekustamo īpašumu saistīta vieta (ar adresi), kurā persona labprātīgi apmetusies ar tieši vai klusējot izteiktu nodomu tur dzīvot, kurā dzīvot tai ir tiesisks pamats un kuru šī persona atzīst par vietu, kur tā sasniedzama tiesiskajās attiecībās ar valsti un pašvaldību”.

2.5. Pēc pašvaldības rīcībā esošas informācijas A[:] R[:] un viņas nepilngadīgais bērns R[:]A[:] minētajā dzīvoklī nedzīvo jau no 2009. gada, pašvaldība tiesiskajās attiecībās viņu sastapt nevar.

2.6. A[:] R[:] un viņas nepilngadīgais dēls R[:] A[:] pēc Latvijas Republikas Iedzīvotāju reģistra datiem līdz 2012. gada 12. martam pārdeklarāciju uz faktisko dzīves vietu nav veikuši.

2.7. A[:] R[:] 2012. gada 12. martā, reģ.Nr.3-11/405,  Priekules novada dome nosūtīja ierakstītu vēstuli (Latvijas pasts Priekules pasta nodaļas 13.03.2012. kvīts Nr. RR 333051326LV) par jautājuma noskaidrošanu, sakarā ar dzīvesvietas deklarēšanu pēc faktiskās dzīvesvietas. Vēstuli Latvijas Pasts atgriezis atpakaļ nosūtītājam  18.04.2012.

 

3. Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 4. pants nosaka: „Dzīvesvietas maiņas gadījumā attiecīgās personas pienākums ir mēneša laikā, kopš tā pastāvīgi dzīvo jaunajā dzīvesvietā, deklarēt to dzīvesvietas deklarēšanās iestādē”. Pašvaldības rīcībā nav ziņu, ka A[:] R[:] un viņas nepilngadīgais bērns būtu deklarējuši dzīvesvietu citur. Pašvaldībai ir pamats uzskatīt, ka deklarētā dzīvesvieta pēc tās uzrādītās adreses nav patiesa un tā ir anulējama.

 

4. Dzīvesvietas deklarēšanās likuma 12. panta pirmajā daļā ir noteikts, ka „Ziņas par deklarēto dzīvesvietu iestāde anulē, ja: 1) dzīvesvietas deklarētājs vai viņa likumiskais pārstāvis, vai dzīvesvietas deklarētāja vai viņa likumiskā pārstāvja pilnvarota persona, deklarējot dzīvesvietu, sniegusi nepatiesas ziņas; 2) attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā”.

 

5. Savukārt ar Ministru kabineta noteikumu Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu” 2. punktu, ir noteikts: ”Iestāde personas deklarācijā sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu anulē, pamatojoties uz iestādes rīcībā esošajiem dokumentiem, pēc šo ziņu pārbaudes normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un motivēta lēmuma pieņemšanas par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu”.

 

6. Viedokļi netika izteikti.

 

7. Saskaņā „Administratīvā procesa likums” 79. pantu, kas nosaka „Administratīvo aktu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, bet, ja rakstveidā izdotajā administratīvajā aktā nav norādes, kur un kādā termiņā to var apstrīdēt, - viena gada laikā no tā spēkā stāšanās dienas”.

 

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,   Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

 

1. Anulēt deklarēto dzīvesvietu  [dzīvesvieta] A[:] R[:] un viņas nepilngadīgajam bērnam R[:] A[:], jo minētās personas deklarētajā dzīvesvietā nedzīvo trīs gadus, pašvaldība personu tiesiskajās attiecībās sastapt nevar.

 

2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas datumu.

 

3. Lēmumu par deklarēto dzīvesvietu nosūtīt A[:] R[:], Priekules novada bāriņtiesai un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Liepājas nodaļai.

 

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā iela 4, Liepāja, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

16.§ Par deklarētās dzīvesvietas [dzīvesvieta], anulēšanu Ē.L[:].

1. Priekules novada dome izskatīja Gramzdas pagasta pārvaldes vadītāja A[:] E[:] iesniegumu par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu no Gramzdas pagasta pārvaldei piederošas daudzdzīvokļu mājas [dzīvesvieta] nedzīvojošajam Ē[:] L[:], kurš nedzīvo minētajā adresē jau divus gadus.

 

2. Izvērtējot Priekules novada domes rīcībā esošo informāciju tika konstatēts:

2.1. Gramzdas pagasta pārvalde ar Ē[:] L[:] dzīvojamās telpas apakšīres līgumu nav noslēgusi.

2.2. Atbilstoši likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 2. panta otrajai daļai, ir noteikts: „Dzīvojamās telpas lietošanas vienīgais pamats īrniekam vai apakšīrniekam ir dzīvojamās telpas īres vai apakšīres līgums”.

2.3. Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanās likuma 3. panta pirmo daļu, ir noteikts:  „Dzīvesvieta ir jebkuras personas brīvi izraudzīta ar nekustamo īpašumu saistīta vieta (ar adresi), kurā persona labprātīgi apmetusies ar tieši vai klusējot izteiktu nodomu tur dzīvot, kurā dzīvot tai ir tiesisks pamats un kuru šī persona atzīst par vietu, kur tā sasniedzama tiesiskajās attiecībās ar valsti un pašvaldību”.

2.4. Pēc pašvaldības rīcībā esošas informācijas Ē[:] L[:] minētajā dzīvoklī nedzīvo jau divus gadus, pašvaldība tiesiskajās attiecībās viņu sastapt nevar.

2.5. Ē[:]L[:] bija deklarēts [dzīvesvieta].

2.6. Ē[:] L[:] pēc Latvijas Republikas Iedzīvotāju reģistra datiem līdz 2012. gada 19. martam pārdeklarāciju uz faktisko dzīves vietu nav veicis.

2.7. Ē[:] L[:] 2012. gada 20. martā, reģ. Nr.3-11/451, Priekules novada dome nosūtīja ierakstītu vēstuli (Latvijas pasts Priekules pasta nodaļas 21.03.2012. kvīts Nr.RR333051578LV), par jautājuma noskaidrošanu, sakarā ar dzīvesvietas deklarēšanu pēc faktiskās dzīvesvietas. Vēstuli Latvijas Pasts atgriezta  atpakaļ nosūtītājam 25.04.2012.

 

3. Dzīvesvietas deklarēšanās likuma 4. pants nosaka: „Dzīvesvietas maiņas gadījumā attiecīgās personas pienākums ir mēneša laikā, kopš tā pastāvīgi dzīvo jaunajā dzīvesvietā, deklarēt to dzīvesvietas deklarēšanās iestādē”. Pašvaldības rīcībā nav ziņu, ka Ē[:] L[:] būtu deklarējis dzīvesvietu citur. Pašvaldībai ir pamats uzskatīt, ka deklarētā dzīvesvieta pēc tās uzrādītās adreses nav patiesa un tā ir anulējama.

 

4. Dzīvesvietas deklarēšanās likuma 12. panta pirmajā daļā ir noteikts, ka „Ziņas par deklarēto dzīvesvietu iestāde anulē, ja: 1) dzīvesvietas deklarētājs vai viņa likumiskais pārstāvis, vai dzīvesvietas deklarētāja vai viņa likumiskā pārstāvja pilnvarota persona, deklarējot dzīvesvietu, sniegusi nepatiesas ziņas; 2) attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā”.

 

5. Savukārt ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu” 2. punktu, kas nosaka” Iestāde personas deklarācijā sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu anulē, pamatojoties uz iestādes rīcībā esošajiem dokumentiem, pēc šo ziņu pārbaudes normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un motivēta lēmuma pieņemšanas par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu”.

 

6. Viedokļi netika izteikti.

 

7. Saskaņā „Administratīvā procesa likums” 79. pantu, kas nosaka „Administratīvo aktu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, bet, ja rakstveidā izdotajā administratīvajā aktā nav norādes, kur un kādā termiņā to var apstrīdēt, - viena gada laikā no tā spēkā stāšanās dienas”.

 

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,    Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Anulēt deklarēto dzīvesvietu [dzīvesvieta]  Ē[:] L[:], jo minētā persona deklarētajā dzīvesvietā nedzīvo divus gadus, komunālos maksājumus nemaksā, pašvaldība personu tiesiskajās attiecībās sastapt nevar.

 

2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas datumu.

 

3. Lēmumu par deklarēto dzīvesvietu nosūtīt Ē[:] L[:] un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Liepājas nodaļai.

 

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā iela 4, Liepāja, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

17.§ Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu I.L[:].

1. Priekules novada dome izskatīja Gramzdas pagasta pārvaldes vadītāja A[:] E[:] iesniegumu par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu no Gramzdas pagasta pārvaldei piederošas daudzdzīvokļu mājas [dzīvesvieta] nedzīvojošajai I[:] L[:], kura tur nedzīvo jau divus gadus. Īres parāds uz 01.03.2012. ir Ls 596,- (pieci simti deviņdesmit seši lati 00 santīmi). I[:] L[:] pašreizējā atrašanās vieta uz kurieni varētu sūtīt atgādinājumus par īres parādu nav zināma, parādi aug.

2. Izvērtējot Priekules novada domes rīcībā esošo informāciju tika konstatēts:

2.1. Gramzdas pagasta pārvalde ar I[:] L[:] dzīvojamās telpas īres līgumu noslēgusi 1999. gada 22 oktobrī.

 2.2. Atbilstoši likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 2. panta otrajai daļai, ir noteikts: „Dzīvojamās telpas lietošanas vienīgais pamats īrniekam vai apakšīrniekam ir dzīvojamās telpas īres vai apakšīres līgums”.

2.3. Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanās likuma 3. panta pirmo daļu, ir noteikts: „Dzīvesvieta ir jebkuras personas brīvi izraudzīta ar nekustamo īpašumu saistīta vieta (ar adresi), kurā persona labprātīgi apmetusies ar tieši vai klusējot izteiktu nodomu tur dzīvot, kurā dzīvot tai ir tiesisks pamats un kuru šī persona atzīst par vietu, kur tā sasniedzama tiesiskajās attiecībās ar valsti un pašvaldību”.

2.4. Pēc pašvaldības rīcībā esošas informācijas I[:] L[:] minētajā dzīvoklī nedzīvo jau divus gadus, pašvaldība tiesiskajās attiecībās viņu sastapt nevar.

2.5. I[:] L[:] ir deklarēta [dzīvesvieta].

2.6. I[:] L[:] pēc Latvijas Republikas Iedzīvotāju reģistra datiem līdz 2012. gada 19. martam pārdeklarāciju uz faktisko dzīves vietu, nav veikusi.

2.7. I[:] L[:] 2012. gada 20. martā, reģ. Nr.3-11/452, Priekules novada dome nosūtīja ierakstītu vēstuli (Latvijas Pasts Priekules pasta nodaļas 21.03.2012. kvīts Nr. RR333051652LV), par jautājuma noskaidrošanu, sakarā ar dzīvesvietas deklarēšanu pēc faktiskās dzīvesvietas. Vēstuli Latvijas  Pasts atgriezis  atpakaļ  nosūtītājam 25.04.2012.

3. Dzīvesvietas deklarēšanās likuma 4. pants nosaka: „Dzīvesvietas maiņas gadījumā attiecīgās personas pienākums ir mēneša laikā, kopš tā pastāvīgi dzīvo jaunajā dzīvesvietā, deklarēt to dzīvesvietas deklarēšanās iestādē”. Pašvaldības rīcībā nav ziņu, ka I[:] L[:] būtu deklarējusi dzīvesvietu citur. Pašvaldībai ir pamats uzskatīt, ka deklarētā dzīvesvieta pēc tās uzrādītās adreses nav patiesa un tā ir anulējama.

4. Dzīvesvietas deklarēšanās likuma 12. panta pirmajā daļā ir noteikts, ka „Ziņas par deklarēto dzīvesvietu iestāde anulē, ja: 1) dzīvesvietas deklarētājs vai viņa likumiskais pārstāvis, vai dzīvesvietas deklarētāja vai viņa likumiskā pārstāvja pilnvarota persona, deklarējot dzīvesvietu, sniegusi nepatiesas ziņas; 2) attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā”.

5. Savukārt ar Ministru kabineta noteikumu Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu” 2. punktu, ir noteikts: ”Iestāde personas deklarācijā sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu anulē, pamatojoties uz iestādes rīcībā esošajiem dokumentiem, pēc šo ziņu pārbaudes normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un motivēta lēmuma pieņemšanas par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu”.

6. Viedokļi netika izteikti.

7. Saskaņā ar „Administratīvā procesa likums” 79. pantu, noteikts: „Administratīvo aktu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, bet, ja rakstveidā izdotajā administratīvajā aktā nav norādes, kur un kādā termiņā to var apstrīdēt, - viena gada laikā no tā spēkā stāšanās dienas”.

 

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,   Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

 

1. Anulēt deklarēto dzīvesvietu [dzīvesvieta] I[:] L[:], jo minētā persona deklarētajā dzīvesvietā nedzīvo divus gadus, komunālos maksājumus nemaksā, pašvaldība personu tiesiskajās attiecībās sastapt nevar.

 

2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas datumu.

 

3. Lēmumu par deklarēto dzīvesvietu nosūtīt I[:] L[:] un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Liepājas nodaļai.

 

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā iela 4, Liepāja, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

18.§ Par Priekules pagasta mežaudžu uzņemšanu Priekules novada pašvaldības grāmatvedības bilancē.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu,  07.05.2012. Valsts meža dienesta Dienvidkurzemes virsmežniecības izziņa par meža zemes kadastrālās vērtības noteikšanu un mežaudzes vērtību 2012.gadā, 2012.gada 10.maija Priekules novada Tautsaimniecības un attīstības  komitejas atzinumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,   Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Uzņemt Priekules novada pašvaldības grāmatvedības bilancē mežaudzi „Pie Saulaines”, Priekules pagasts, Priekules nov., kadastra Nr.6482 006 0201; 2,86 ha kopplatībā, mežaudzes vērtība 292,95 Ls (divi simti deviņdesmit divi lati un 95 santīmi).

 

2. Uzņemt Priekules novada pašvaldības grāmatvedības bilancē mežaudzi „Pagasta meži ”, Priekules pagasts, Priekules nov., kadastra Nr.6482 007 0049; 40,49 ha  kopplatībā, mežaudzes vērtība 10249,36 Ls (desmit tūkstoši divi simti četrdesmit deviņi lati un 36  santīmi).

 

3. Atbildīgā par šī lēmuma izpildi Priekules novada pašvaldības Finanšu nodaļas vadītāja P[:] A[:]. 

 

19.§ Par adreses noteikšanu un platības un zemes robežu plāna apstiprināšanu zemes vienībai Brīvības iela 9, Priekule, Priekules nov.

Priekules novada dome izskatīja nekustamo īpašumu speciālistes G[:] B[:]  26.04.2012. iesniegumu  par platības apstiprināšanu zemes vienībai  Brīvības iela 9, Priekule, Priekules nov.

2007. gada 18. decembrī VSIA „Latvijas Valsts mērnieks”, reģistrācijas Nr.40003783960, adrese Strēlnieku iela 1-8, Rīga, veica zemes vienības Brīvības iela 9, Priekule, Priekules nov., kadastra apzīmējums 6415 002 0080, kadastrālo uzmērīšanu.

            Zemes kadastrālā uzmērīšana veikta pamatojoties uz Priekules pilsētas zemes komisijas 1996. gada 28. jūnija lēmumu „Par īpašuma tiesību atjaunošanu” un Liepājas rajona tiesas 1995. gada 20. novembra spriedumu (Lieta Nr.2-1023m-2/95). Veicot zemes kadastrālo uzmērīšanu, zemes platība ir 17436 m2.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmo daļu, VSIA „Latvijas Valsts mērnieks” reģistrācijas Nr.40003783960, kadastrālās uzmērīšanas datiem,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,   Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Noteikt, ka īpašuma, kurš 1940. gadā atradās Priekulē, Lielā ielā 22, tagadējā adrese ir Brīvības iela 9, Priekule, Priekules nov..

 

2. Apstiprināt zemes vienības, pēc kadastrālās uzmērīšanas, kadastra apzīmējums 6415 002 0080, adrese Brīvības iela 9, Priekule, Priekules nov., platību 17436 m2 un robežu plānu saskaņā ar pielikumu mērogā 1:2000.

 

3.Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70. un 79. panta pirmo daļu šo  lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Lielā ielā 4, Liepājā, LV- 3400, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

20.§ Par 04.01.2010. Nedzīvojamo telpu nomas līguma Nr.3-39/6-2010, Aizputes iela 16, Priekulē, uzteikumu „A.Z[:] zemnieku saimniecība”.

2010.gada 4.janvārī starp Priekules novada pašvaldību un „A.Z[:] zemnieku saimniecība”,  reģistrācijas Nr.210102117, īpašnieku  A[:] Z[:] tika noslēgts jauns nedzīvojamo telpu Aizputes iela 16, Priekule, līgums Nr.3-39/6-2010,  (izsakot 2008.gada 2.janvāra noslēgto telpu nomas līgumu citā redakcijā). Telpas iznomātas    kafejnīcas un ziedu veikala vajadzībām.

2011.gada 22.novembrī Priekules novada pašvaldībā saņemts „A.Z[:] zemnieku saimniecība” īpašnieka A.Z[:] iesniegums, kurā lūgts grozīt nomas līguma Nr.3-39/6-2010., 1.4.punktu, iznomājot telpas Dāvanu un Ziedu veikala vajadzībām.        

2011.gada 8.decembra Priekules novada Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē izskatīja šo jautājumu un tika nolemts atlikt šī jautājuma izskatīšanu  uz 2012.gada janvāra sēdi.   

2012.gada 26.janvārī dome (prot.Nr.1,30.§) izskatīja A.Z[:] iesniegumu par izmaiņām ēkas Aizputes iela 16, Priekule, nomas līgumā un nolēma neatbalstīt A.Z[:] ierosinājumu grozīt telpu nomas līguma Nr.3-39/6-2010; 1.punkta 1.3. apakšpunktu. Dome  rekomendēja A[:] Z[:] veikt nepieciešamos pasākumus, lai līdz 2012.gada 1.aprīlim darbu uzsāktu kafejnīca, pretējā gadījumā uzskatīt, ka telpu nomas līgums ir lauzts.

Ar 2012.gada 22.marta Priekules novada domes lēmumu (prot.Nr.4) 27.§ „A.Z[:] iesnieguma izskatīšana par kafejnīcas Aizputes ielā 16, Priekule, darbības atjaunošanas termiņu pagarināšanu”, nolemts rekomendēt telpu nomniekam A.Z[:] veikt nepieciešamos pasākumus, lai līdz 2012.gada 1.maijam darbu atsāktu kafejnīca.  

2012.gada 23.aprīlī Priekules novada Priekules novada pašvaldībā saņemts „A.Z[:] zemnieku saimniecība” īpašnieka A[:] Z[:] iesniegums, kurā teikts, ka sakarā ar to, ka zemes īpašnieks kategoriski atsakās dot atļauju rakšanas darbu veikšanai ēkai Aizputes ielā 16, Priekulē, kanalizācijas trases izbūvei, līdz ar to  neredz iespēju  atjaunot kafejnīcas „Lotoss” darbību.

A.Z[:] iesniegumam pievienojis zemes īpašnieka A.R[:] 20.04.2012. atbildi Nr.11/2012  uz A[:] Z[:] lūgumu par atļaujas došanu  zemes rakšanas darbu uzsākšanai Priekules pilsētā, Priekules novadā, Aizputes ielā 16. Atbildē ir teikts, ka  zemesgabala īpašnieks A.R[:] nepiekrīt zemes rakšanas darbu uzsākšanai Aizputes ielā 16, Priekulē.

2010.gada 4.janvārī noslēgtā Nedzīvojamo telpu nomas līguma Nr.3-39/6-2010 mērķis ir telpu izmantošana kafejnīcas un ziedu veikala vajadzībām. Primārais nomas objekta mērķis – ir kafejnīca. A.Z[:] iesniegumā min, ka neierīkojot kanalizāciju nav iespējams atjaunot kafejnīcas darbību, līdz ar to netiek sasniegts nomas līguma mērķis, ar kuru pašvaldībai (Iznomātajam) bija tiesības rēķināties.

 2010.gada 4.janvārī noslēgtajā Nedzīvojamo telpu nomas līguma Nr.3-39/6-2010, 5.punkta 5.2.apakšpunktā noteikts, ka šo līgumu var lauzt rakstiskā formā, pusēm vienojoties, kā arī citos šajā līgumā minētajos gadījumos un LR likumdošanas paredzētajos gadījumos. Līguma 5.punkta 5.4.apakšpunkts paredz, ka Iznomātājam ir tiesības lauzt šo līgumu pirms laika, rakstiski brīdinot  Nomnieku vienu mēnesi iepriekš.

Civillikuma 2173.pants paredz, ka pusei, kas ir tiesīga atkāpties no nomas līguma, laikus jāpaziņo par savu nodomu otrai pusei, lai dotu vajadzīgo laiku Iznomātājam pieņemt, bet Nomniekam atdot lietu.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmo daļu, 2012.gada 10.maija Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, 04.01.2010. Nedzīvojamo telpu nomas līguma Nr.3-39/6-2010, 5.punkta 5.2.apakšpunktu, A[:] Z[:] iesniegumu,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,   Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Izbeigt pirms termiņa 2010.gada 4.janvāra nedzīvojamo telpu nomas līgumu Nr.3-39/6-2010, kas noslēgts ar „A.Z[:] zemnieku saimniecība”, reģistrācijas numurs [:], īpašnieku A[:] Z[:], noteicot  nomas līguma izbeigšanās termiņu 2012.gada 1.oktobris.

 

2. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei V[:] R[:] sagatavot atbilstošu vienošanos šī lēmuma izpildei ne vēlāk kā līdz 2012.gada 13.septembrim.

 

3. Pieņemto lēmumu nosūtīt „A[:] Z[:] zemnieku saimniecība” īpašniekam A[:] Z[:].

 

4. Atbilstoši Administratīvā procesa likums 70.panta pirmajai daļai, 76.panta pirmajai daļai un 79.panta pirmajai daļai šo lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, LV-3401.

 

21.§ Par nosaukuma „Bunkas Dvīņi” piešķiršanu dzīvojamai ēkai Bunkas pag., Priekules nov.

Priekules novada dome izskatījusi V[:] G[:] iesniegumu ar  lūgumu pašvaldībai pieņemt lēmumu par nosaukuma piešķiršanu dzīvojamai ēkai „Bunkas Dvīņi”.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Dzīvojamā māja „Bunkas Dvīņi” saskaņā ar Priekules novada domes  26.11.2009. (prot. Nr.14) lēmumu (47.§ 1.4. punkts), atrodas uz pašvaldībai piekritīgās zemes.

Liepājas rajona paju sabiedrība „Bunka” 11.06.1998. noslēgusi vienošanos ar D[:] G[:] par nodošanu īpašumā par pajām atsavināto sabiedrības mantu, sastāvošu no objekta puses dzīvojamās mājas „Dvīņi” (Nr.175), kas atrodas Liepājas rajonā, Bunkas pagastā.

D[:] G[:] mirusi 21.06.2009., miršanas apliecības Nr.LV AD 0703334.

V[:] G[:] ir D[:] G[:] dēls, dzimšanas apliecības Nr.[:], tulkojuma noraksts Nr.4868.

Atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.8. punktam, adresācijas objekts ir viensēta un 12. punktam, ēkai nosaukumu piešķir novadu pagastu lauku teritorijas apvidos, kas atrodas ārpus ciemiem.

Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,   Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Piešķirt dzīvojamai ēkai, apzīmējums kadastrā 6446 004 0054 001, nosaukumu un adresi: „Bunkas Dvīņi ”, Bunkas pagasts, Priekules novads.

 

2. Nekustamajam īpašumam „Bunkas Dvīņi”,  kas sastāv no zemes gabala  1.09 ha platībā nosaukumu nemainīt.

 

3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

4. Lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienesta Dienvidkurzemes reģionālai nodaļai, Graudu iela 27/29, Liepāja, LV-3401

 

5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4, LV-3401,  viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.