28.11.2014. sēdē pieņemtie lēmumi (protokols Nr.22)

1.§ Par nekustamā īpašuma [adrese], Kalētu pagasts, Priekules nov., sadalīšanu un nosaukumu [adrese],[adrese], [adrese],[adrese] piešķiršanu

 Priekules novada pašvaldībā saņemts I. I., dzīvojošas [adrese], Priekulē, Priekules novadā, 06.11.2014. iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/1781, par nekustamā īpašuma [adrese], kadastra Nr.[:], Kalētu pagastā, Priekules novadā sadalīšanu un jaunu nosaukumu piešķiršanu atdalot zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem: [:]- [adrese],[:]- [adrese], [:]- [adrese],[:]-[adrese] un [:]- [adrese]. Noteikt zemes lietošanas mērķi- lauksaimniecība.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums [adrese], kadastra Nr.[:], Kalētu pagastā, Priekules novadā, pieder I. I., saskaņā ar 06.10.2014. ierakstu Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļas Kalētu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000469915.

Nekustamais īpašums [adrese] 21,06 ha kopplatībā, kadastra Nr.[:], sastāv no 6 (sešām) atsevišķām zemes vienībām.

Iesniegumā ir lūgums atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma [adrese], kadastra Nr.[:], piecas zemes vienības:

·         2.zemes vienību ar kadastra apzīmējumu [:] piešķirot jaunu nosaukumu- [adrese];

·         3.zemes vienību ar kadastra apzīmējumu [:] un 5.zemes vienību ar kadastra apzīmējumu [:], piešķirot jaunu nosaukumu [adrese];

·          4. Zemes vienību ar kadastra apzīmējumu[:], piešķirot jaunu nosaukumu [adrese];

·         6.zemes vienību ar kadastra apzīmējumu [:] piešķirot jaunu nosaukumu [adrese].

Kā arī jānosaka zemes lietošanas mērķis.

Uz atdalāmajām zemes vienībām ēkas un būves neatrodas.

Zemes ierīcības likums neparedz izstrādāt zemes ierīcības projektu īpašuma sadalīšanai atsevišķos īpašumos, kas reāli dabā ir atdalīti, zemes robežu plānā iezīmētas atsevišķas zemes vienības.

             Pamatojoties uz likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 19.panta pirmās daļas 1.punktu, likuma „Par Pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, Priekules novada pašvaldības domes 28.01.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.4 „Par Priekules novada teritoriālo vienību teritorijas plānojumu apstiprināšanu”, atklāti balsojot PAR - 9 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Vija Jablonska, Alda Binfelde, Andris Džeriņš,  Andis Eveliņš, Ilgonis Šteins, Arta Brauna);deputāte Gražina Ķervija, pildot likumā ‘’Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību darbā’’ paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, šī lēmuma pieņemšanā nepiedalās; PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu [adrese], Kalētu pag., Priekules nov., kadastra Nr.[:], atdalot no īpašuma piecas zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem [:];[:],[:],[:],[:], saskaņā ar grafisko pielikumu (1.,2.pielikumi).

2.      Atdalāmajām zemes vienībām piešķirt jaunus nosaukumus un noteikt zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM kods 0101:

2.1. ar kadastra apzīmējumu [:] – [adrese];

2.2. ar kadastra apzīmējumu [:] –[adrese];

2.3. ar kadastra apzīmējumu [:] un [:] –[adrese];

2.4. ar kadastra apzīmējumu [:] –[adrese].

3.      Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV-3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Lēmums izsūtāms:

1 eks. I. I.,[adrese], Priekule, Priekules nov., LV 3434;

1 eks. Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālai nodaļai, Graudu ielā 27/29, Liepāja, LV-3401;

1 eks. Kalētu pagasta pārvaldei.

2.§ Par nekustamā īpašuma „Silenieki”, Kalētu pagasts, Priekules novads, sadalīšanu un nosaukuma „Siliņi” piešķiršanu

 Priekules novada pašvaldībā saņemts V.Z., personas kods [:], pilnvarotās personas Dz. J.  (23.10.2014. ģenerālpilnvara, kuru izdevusi un apliecinājusi Priekules novada bāriņtiesas locekle Mārīte Sergejeva, iereģistrēts ar Nr.02), dzīvojoša [dzīvesvieta], Kalētu pagastā, Priekules novadā 23.10.2014. iesniegumu, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/1688, par divu zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem [:] un [:] atdalīšanu no nekustamā īpašuma [adrese], kadastra Nr.[:], Kalētu pag., Priekules nov. un jauna nosaukuma [adrese] piešķiršanu. Noteikt zemes lietošanas mērķi- lauksaimniecība.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums [adrese], kadastra Nr.[:], Kalētu pag., Priekules nov., pieder V. Z., saskaņā ar 21.12.1998.ierakstu Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļas Kalētu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.75.

Nekustamais īpašums [adrese] 13,83 ha kopplatībā, kadastra Nr.[:], sastāv no 4 (četrām) atsevišķām zemes vienībām.

Iesniegumā ir lūgums atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma [adrese], kadastra Nr.[:], divas zemes vienības: 3.zemes vienību ar kadastra apzīmējumu [:] 12,2 ha un 4.zemes vienību ar kadastra apzīmējumu[:] 0,4 ha, piešķirot nosaukumu [adrese] un noteikt zemes lietošanas mērķi.

Uz atdalāmajām zemes vienībām ēkas un būves neatrodas.

Zemes ierīcības likums neparedz izstrādāt zemes ierīcības projektu īpašuma sadalīšanai atsevišķos īpašumos, kas reāli dabā ir atdalīti, zemes robežu plānā iezīmētas atsevišķas zemes vienības.

             Pamatojoties uz likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 19.panta pirmās daļas 1.punktu, likuma „Par Pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, Priekules novada pašvaldības domes 28.01.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.4 „Par Priekules novada teritoriālo vienību teritorijas plānojumu apstiprināšanu”, atklāti balsojot PAR - 10 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Vija Jablonska, Gražina Ķervija, Alda Binfelde, Andris Džeriņš,  Andis Eveliņš, Ilgonis Šteins, Arta Brauna); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu [adrese], Kalētu pag., Priekules nov., kadastra Nr.[:], atdalot no īpašuma divas zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem [:] un[:], saskaņā ar grafisko pielikumu (3.pielikums).

2.      Atdalāmajām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem [:] un [:] piešķirt jaunu nosaukumu [adrese] un noteikt zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM kods 0101.

3.      Pieņemto lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālai nodaļai, Graudu ielā 27/29, Liepāja, LV-3401 un Dz. J., [adrese], Kalētu pag., Priekules nov., LV 3484.

4.      Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV-3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

3.§ Par grozījumiem Kalētu pagasta padomes 15.09.2008.lēmumā „Par lauku apvidus zemes piekritību Kalētu pašvaldībai un lauku apvidus zemes nodošanu zemes reformas pabeigšanai” (prot.Nr.9, 5.§)

 Priekules novada pašvaldībā saņemts Kalētu pagasta zemes lietu speciālistes Marinas Kokovihinas 29.10.2014. iesniegums par grozījumu veikšanu Kalētu pagasta padomes 15.09.2008.lēmuma „Par lauku apvidus zemes piekritību Kalētu pašvaldībai un lauku apvidus zemes nodošanu zemes reformas pabeigšanai” (prot.Nr.9, 5.§) 5.punktā un pielikumā Nr.2.4- svītrojot zemes vienību „Šķūnis – ēka”, kadastra apzīmējums 6464 001 0265, Kalētu pagastā, Priekules novadā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Zemes vienība „Šķūnis-ēka”, kadastra apzīmējums 6464 001 0265,  0,27 ha platībā, Kalētu pagastā, ar  Kalētu pagasta padomes 15.09.2008.lēmuma „Par lauku apvidus zemes piekritību Kalētu pašvaldībai un lauku apvidus zemes nodošanu zemes reformas pabeigšanai” (prot.Nr.9, 5.§) 5.punktu un pielikuma Nr.2.4  7.punktu ieskaitīta Kalētu pašvaldībai piekritīgās zemēs, kas nav nododamas zemes reformas pabeigšanai ar apbūvi.

Zemes vienība ir apbūvēta. Uz tās atrodas lauksaimniecības šķūnis, kura piederība nav noskaidrota. Zemes vienība nav bijusi nevienam piešķirta pastāvīgā lietošanā ēku/būvju uzturēšanai un zemes nomas līgums nav ticis noslēgts.

Atbilstoši 01.09.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.996 „Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi” prasībām zemes vienība „Šķūnis-ēka” nepiekrīt pašvaldībai, nav izmantojama zemes reformas pabeigšanai.

Atbilstoši likumam „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” pašvaldībai nav tiesību šādu zemi ierakstīt zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.

Ar 27.12.2013. Priekules novada pašvaldības domes lēmumu „Par platības precizēšanu pašvaldībai piekrītošai zemes vienībai „Šķūnis-ēka”, Kalētu pag., Priekules nov.” (prot.Nr.11, 42.§) zemes vienībai precizēta platība no 0,27 ha uz 0,6 ha.

Zemes vienība ir kadastrāli uzmērīta un tās platība ir 0,6058 ha.

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR – 10 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Vija Jablonska, Gražina Ķervija, Alda Binfelde, Andris Džeriņš,  Andis Eveliņš, Ilgonis Šteins, Arta Brauna); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Izdarīt grozījumus  Kalētu pagasta padomes 15.09.2008.lēmuma „Par lauku apvidus zemes piekritību Kalētu pašvaldībai un lauku apvidus zemes nodošanu zemes reformas pabeigšanai” (prot.Nr.9, 5.§) 5.punktā un pielikuma Nr.2.4 7.punktā svītrojot zemes vienību „Šķūnis – ēka”, kadastra apzīmējums 6464 001 0265, 0,27 ha platībā.
 2. Zemes vienību „Šķūnis –ēka”, kadastra apzīmējums 6464 001 0265, 0,6058 ha platībā Kalētu pagastā, Priekules novadā, ieskaitīt rezerves zemes fondā (grafiskais pielikums     4.pielikumā).
 3. Pieņemto lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālai nodaļai, Graudu ielā 27/29, Liepāja, LV-3401.
 4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 
4.§ Par grozījumiem zemes nomas līgumos Virgas pagastā, Priekules novadā (platību un nomas maksas precizēšana)

 Priekules novada pašvaldības domē saņemts Virgas pagasta zemes lietu speciālistes Marinas Kokovihinas 04.11.2014. iesniegums ar lūgumu veikt grozījumus zemes nomas līgumos, kuri noslēgti Priekules novada Virgas pagastā. Jāprecizē platības un nomas maksa.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Ar Priekules novada pašvaldības domes 29.05.2014. sēdes lēmumu, protokola izraksts Nr.10, 34.§ „Par statusa noteikšanu un platības precizēšanu pašvaldībai piekrītošajām zemēm, Virgas pag., Priekules nov.”, sekojošām zemes vienībām precizētas platības:

 

Zemes vienības nosaukums

Platība ha

no

uz

Krīgēni,6498 001 0156

0,5

0,6638

Sanderi

0,5

0,8425

Pie Brūveru pļavas

0,4

0,329

Veseri

0,8

0,9834

Lejiņas

0,6

0,7311

Dižcaunas

5,8

8,4478

Mālkalniņi

4,3

5,1817

Brālīši

6,8

8,9558

Maztornīši

0,1

0,2025

Rudenīši

1,0

0,8791

Kārklieni

0,8

0,6351

Āres

1,8

1,4585

Rikas

0,05

0,1135

Pie Brūveru pļavas

0,4

0,3144

Jaunbrasliņas

0,4

0,5944

Tereses

3,2

3,7345

 

            Uz augstāk minētām zemēm ir noslēgti zemes nomas līgumi.

Sakarā ar  izmaiņām zemes vienību platībās, nepieciešams veikt grozījumus noslēgtajos zemes nomas līgumos.

2014.gada 06.maijā tika pieņemti grozījumi (stājās spēkā 20.05.2014.) 30.10.2007. MK noteikumos Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes noma” 7.2 punktā nosakot, ka apbūvēta zemesgabala vai tā daļas minimālā nomas maksa ir 28 euro gadā, ja saskaņā ar šo noteikumu 7.2. apakšpunktu aprēķinātā nomas maksa ir mazāka nekā 28 euro gadā.

Zemes nomas līguma 3.6.punkts nosaka, ka Iznomātājs var vienpusēji mainīt nomas maksas pēc 2009.gada 30.decembra, ja izdarīti grozījumi tiesību aktos par valsts vai pašvaldības zemes nomas maksas aprēķināšanas kārtību.

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskās personas zemes nomu” 7.² punktu, atklāti balsojot PAR – 10 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Vija Jablonska, Gražina Ķervija, Alda Binfelde, Andris Džeriņš,  Andis Eveliņš, Ilgonis Šteins, Arta Brauna); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Izdarīt grozījumus sekojošos zemes nomas līgumos (apbūvētās zemes), precizējot platības un nomas maksu:

1.1. 01.03.2010. zemes nomas līgumā Nr.3-36/9-2010, nomnieks S. V., personas kods [:] :

-          1.1.apakšpunktā aizstājot ciparu „0,5” ar „0,6638”;

-          3.1. apakšpunktā to izsakot šādā redakcijā „Nomnieks maksā Iznomātājam nomas maksu gadā 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 28 EUR gadā.”.

1.2. 02.06.2010. zemes nomas līgumā Nr.3-36/22-2010, nomnieks M. Dz., personas kods [:]:

-          1.1.apakšpunktā aizstājot ciparu „0,5” ar „0,8425”;

-          3.1. apakšpunktā to izsakot šādā redakcijā „Nomnieks maksā Iznomātājam nomas maksu gadā 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 28 EUR gadā.”.

2. Izdarīt grozījumus sekojošos zemes nomas līgumos, precizējot platības:

2.1. 01.12.2010.zemes nomas līgums Nr.3-36/39/2010,  nomnieks S. O., personas kods [:], 1.1.apakšpunktā zemes vienība [adrese], kadastra apzīmējums [:], aizstājot ciparu „0,4” uz „0,329” un zemes vienība [adrese], kadastra apzīmējums [:], aizstājot ciparu „3,2” ar „3,7345”;

2.2. 09.12.2011.zemes nomas līgums Nr.3-36/81-2011, nomnieks S. O., personas kods[:], 1.1.apakšpunktā zemes vienība[adrese], kadastra apzīmējums [:], aizstājot ciparu „0,8” ar „0,9834”;

2.3. 06.12.2011.zemes nomas līgums Nr.3-36/72-2011, nomnieks J. L., personas kods[:], 1.1.apakšpunktā aizstājot ciparu „0,6” ar „0,7311”;

2.4. 06.12.2011.zemes nomas līgums Nr.3-36/71-2011, nomnieks V.S., personas kods [:], 1.1.apakšpunktā aizstājot ciparu „5,8” ar „8,4478”;

2.5. 09.12.2011.zemes nomas līgums Nr.3-36/79-2011, nomnieks K. G., personas kods [:], 1.1.apakšpunktā aizstājot ciparu „4,3” ar „5,1817”;

2.6. 06.12.2011.zemes nomas līgums Nr.3-36/73-2011, nomnieks B. S., personas kods [:], 1.1.apakšpunktā zemes vienība „Brālīši”, kadastra apzīmējums 6498 003 0056, aizstājot ciparu „6,8” ar „8,9558”;

2.7. 02.01.2012.zemes nomas līgums Nr.3-36/2-2012, nomnieks L. B., personas kods[:], 1.1.apakšpunktā aizstājot ciparu „0,1” ar „0,2025”;

2.8. 05.10.2012.zemes nomas līgums Nr.3-36V/14-2012, nomnieks G. K., personas kods [:], 1.1.apakšpunktā aizstājot ciparu „1,0” ar „0,8791”;

2.9. 10.12.2012.zemes nomas līgums Nr.3-36V/18-2012, nomnieks SIA Latlina, reģ.Nr.42103038700, 1.1.apakšpunktā zemes vienība „Kārklieni”, kadastra apzīmējums 6498 002 0168, aizstājot ciparu „0,8” ar „0,6351”;

2.10. 30.05.2012.zemes nomas līgums Nr.3-36V/8-2012, nomnieks U.Š., personas kods [:], 1.1.apakšpunktā aizstājot ciparu „1,8” ar „1,4585”;

2.11. 01.03.2013.zemes nomas līgums Nr.3-36V/25-2013, nomnieks S. R., personas kods [:], 1.1.apakšpunktā zemes vienība [adrese], kadastra apzīmējums [:], aizstājot ciparu „0,05” ar „0,1135”;

2.12. 02.04.2013.zemes nomas līgums Nr.3-36V/31-2013, nomnieks M. P., personas kods [:], 1.1.apakšpunktā zemes vienība[adrese], kadastra apzīmējums [:], aizstājot ciparu „0,4” ar „0,3144”;

2.13. 10.05.2008.zemes nomas līgums(1,5%) Nr.VPP-2008/2, nomnieks L. E., personas kods [:], 1.1.apakšpunktā zemes vienība [adrese], kadastra apzīmējums [:], aizstājot ciparu „0,4” ar „0,5944”.

3. Uzdot Virgas pagasta pārvaldes zemes lietu speciālistei M. Kokovihinai 10 darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas sagatavot vienošanos par grozījumiem zemes nomas līgumā atbilstoši lēmuma 1. un 2.punktam.

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums izsūtāms:

1 eks. Virgas pagasta zemes lietu speciālistei M.Kokovihinai

5.§ Par 28.09.2009. zemes nomas līguma Nr. 28/2009 izbeigšanu M.Š., Virgas pag., Priekules nov.

 Priekules novada pašvaldības dome izskatījusi Virgas pagasta zemes lietu speciālistes Marinas Kokovihinas 2014.gada 03.novembra iesniegumu par 28.09.2009. zemes nomas līguma Nr.28/2009 izbeigšanu M.Š. par zemes vienības [adrese], kadastra apzīmējums [:], Virgas pag., Priekules nov., iznomāšanu, sakarā ar zemes iegūšanu īpašumā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

2009.gada 28.septembrī starp Priekules novada pašvaldību un M.Š. tika noslēgts zemes nomas līgums ar Nr.28/2009 par zemes [adrese] 1,2 ha platībā, kadastra apzīmējums [:], Virgas pagastā, Priekules novadā, iznomāšanu ēku/būvju uzturēšanai. Uz zemes atrodas M.Š. piederošas ēkas.

Saskaņā ar  06.10.2014. ierakstu Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļas Virgas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000532839 īpašuma tiesības uz zemi [adrese] Virgas pagastā, Priekules novadā reģistrētas uz M. Š. vārda. 2014.gada 15.septembrī noslēgts pirkuma līgums ar Priekules novada pašvaldību.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR - 10 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Vija Jablonska, Gražina Ķervija, Alda Binfelde, Andris Džeriņš,  Andis Eveliņš, Ilgonis Šteins, Arta Brauna); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 Izbeigt ar 31.10.2014. 28.09.2009. zemes nomas līgumu ar Nr. 28/2009 par zemes vienības [adrese] 1,2 ha, Virgas pag., Priekules nov., kadastra apzīmējums [:], iznomāšanu M. Š., personas kods[:], sakarā ar zemes iegūšanu īpašumā.

 

6.§ Par zemes “Branči”, “Gobzemji”, “Mazvīksnas”, “Lielās Palejas” , Virgas pag., Priekules nov., iznomāšanu M.S.

 Priekules novada pašvaldībā saņemts M.S., dzīvesvieta [adrese], Priekule, Priekules novads, 04.11.2014. iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/1769, ar lūgumu iznomāt daļu no zemes “Branči” 2,8 ha platībā, kadastra apzīmējums 6498 003 0101, zemes vienības “Gobzemji” 4,2 ha platībā, kadastra apzīmējums 6498 004 0123, “Mazvīksnas” 2,15 ha platībā, kadastra apzīmējums 6498 004 0178, “Lielās Palejas” 1,7 ha platībā, kadastra apzīmējums 6498 004 0505, Virgas pagastā, Priekules novadā, lauksaimniecības vajadzībām.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

No 2014.gada 30.septembra informācija par iznomājamām zemes vienībām izlikta Virgas pagasta pārvaldes ēkā un ievietota pašvaldības mājaslapā.

Par zemes “Branči” 2,8 ha platībā, kadastra apzīmējums 6498 003 0101, “Gobzemji” 4,2 ha platībā, kadastra apzīmējums 6498 004 0123, “Mazvīksnas” 2,15 ha platībā, kadastra apzīmējums 6498 004 0178, “Lielās Palejas” 1,7 ha platībā, kadastra apzīmējums 6498 004 0505, Virgas pagastā, Priekules novadā” iznomāšanu ir saņemts viens iesniegums- M. S.

Kadastra informācijas sistēmā uz zemes vienību “Gobzemji” Virgas pagastā ir reģistrētas ēkas – dzīvojamā māja un palīgēkas. Ēku īpašniece E. S. Mirusi 2006.gadā 19.oktobrī. Ar Virgas pagasta padomes 27.01.2009. sēdes lēmumu, protokola izraksts Nr.2, S. E. tika izbeigtas zemes lietošanas tiesības uz zemes vienību “Gobzemji” 4,2 ha platībā, kadastra apzīmējums 6498 004 0123, Virgas pagastā. Ar Priekules novada pašvaldības domes 26.11.2009. sēdes lēmumu, protokola izraksts Nr.14, zemei noteikts statuss- pašvaldībai piekrītošā zeme. Ēkas ir nogruvušas. Palikuši pamati. Mantinieki uz ēkām nav pieteikušies un nekustamā īpašuma nodoklis netiek maksāts.

Zemes vienība “Branči” ir apbūvēta. Uz tās atrodas dzīvojamā māja ar palīgēkām. Kopējā platība ir 7,5 ha. Zemes daļa   4,7 ha platībā ir iznomāta ēku īpašniecei I.K.

Zemes vienības “Branči”, “Mazvīksnas”, “Lielās Palejas”ir pašvaldībai piekrītošās zemes.

M. S. nodarbojas ar biškopību.

Viena no pašvaldības funkcijām ir racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu. Lai novērstu turpmāko zemes aizaugšanu, zemes gabali būtu nododami nomā.

Saskaņā ar Priekules novada pašvaldības Saistošiem noteikumiem Nr.9 “Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošo zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” (apstiprināti ar Priekules novada pašvaldības domes 26.09.2013. sēdes lēmumu, prot.Nr.11, 5.§) 5.punktu- Pārējos gadījumos, nomas maksu nosaka 5% no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā 0,035 EUR/m².

Zemes izmantošanas mērķis ir lauksaimniecība.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 26.09.2013.Saistošo noteikumu Nr.9 „Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” 5.punktu,  atklāti balsojot PAR - 10 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Vija Jablonska, Gražina Ķervija, Alda Binfelde, Andris Džeriņš,  Andis Eveliņš, Ilgonis Šteins, Arta Brauna); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.       Iznomāt M.S., personas kods [:], pašvaldībai piekritīgās zemes vienības Virgas pagastā, Priekules novadā lauksaimniecības vajadzībām, saskaņā ar grafisko pielikumu (5.,6.,7.pielikumi):

1.1. daļu no zemes „Branči” 2,8 ha lielā platībā, kadastra apzīmējums 6498 003 0101 (5.pielikums);

1.2. „Gobzemji” 4,2 ha platībā (6.pielikums);

1.3. „Mazvīksnas” 2,15 ha lielā platībā (7.pielikums);

1.4. „Lielās Palejas” 1,7 ha lielā platībā 97.pielikums).

2.      Noteikt:

2.1. zemes nomas līguma termiņu līdz 31.12.2019.

2.2. gada nomas maksu 5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus.

3.      Uzdot Virgas pagasta zemes lietu speciālistei M. Kokovihinai sagatavot zemes nomas līgumu atbilstoši šim lēmumam. 

4.      Nomniekam divu mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz nomas līgums. Ja nomnieks neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

5.      Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā ( Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums izsūtāms:

1 eks. M.S., [adrese], Priekule, Priekules nov., LV 3434;

1 eks. Virgas pagasta pārvaldei

7.§ Par papildinājumiem 30.01.2014. Priekules novada pašvaldības domes lēmumā „Grozījumi 28.03.2013. Priekules novada domes lēmumā (prot. Nr. 4) 42.§ „Par N. S. atteikšanos no daļas nomas zemes „Gravenieki”, Gramzdas pag., Priekules nov.”

 Izskatot jautājumu par papildinājumiem (grozījumiem) 30.01.2014. Priekules novada pašvaldības domes lēmumā „Grozījumi 28.03.2013. Priekules novada domes lēmumā ( prot. Nr. 4) 42 §„Par N.S. atteikšanos no daļas nomas zemes „Gravenieki”, Gramzdas pag., Priekules nov.” tiek konstatēts, ka

            [1.] 30.01.2014. Priekules novada pašvaldības domes lēmuma „Grozījumi 28.03.2013. Priekules novada domes lēmumā  (prot. Nr. 4) 42 §„Par N.S. atteikšanos no daļas nomas zemes „Gravenieki”, Gramzdas pag., Priekules nov.” konstatējošās  daļas 3.punktā ir norādīts pamatojums, uz kura zemes vienībai „Gravenieki”, Gramzdas pag., Priekules nov. statuss- par piekritību pašvaldībai, pamatojieties uz  likumu „Par valsts un pašvaldību īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas 1.punktu, ka „ Zemes reformas laikā pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma: 1) apbūvēta lauku apvidu zeme, par kuru atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta ceturtajai daļai noslēdzami zemes nomas līgumi”.

           

[2.] Ar 2013.gada 28.marta Priekules novada domes lēmumu (prot. Nr.4,42.§) no zemes vienības „Gravenieki”, ,Gramzdas pag., Priekules nov., atdalīta  neapbūvēta   zemes vienība 7,0 ha platībā, kurai piešķirts nosaukums „Ozolkalni”, noteikts statuss- pašvaldībai piekritīgā zeme.

Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas 2.punktu (iepriekš minēts 3.panta piektās daļas 1punkts), kurš nosaka, ka Zemes reformas laikā pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma: 2) neapbūvēta lauku apvidu zeme, par kuru atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 2.1.daļā noteiktajā termiņā noslēgti zemes nomas līgumi. 13.panta pirmās daļas 8.punktu, kas nosaka, ka pašvaldībai nostiprinot zemes īpašuma tiesības par pamatu ir pašvaldības domes lēmums par zemes piekritību vai piederību, atklāti balsojot PAR - 10 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Vija Jablonska, Gražina Ķervija, Alda Binfelde, Andris Džeriņš,  Andis Eveliņš, Ilgonis Šteins, Arta Brauna); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Izdarīt 30.01.2014. Priekules novada pašvaldības domes lēmumā „Grozījumi 28.03.2013. Priekules novada domes lēmumā (prot.Nr.4) 42.§ „Par N.S. atteikšanos no daļas nomas zemes „Gravenieki”, Gramzdas pag., Priekules nov.” šādus grozījumus :

 

Papildināt lēmuma konstatējošo daļu ar 4.punktu, izsakot šādā redakcijā:

 

 1. [4.] Zemesgabals „Ozolkalni”, Gramzdas pag., Priekules nov. ir neapbūvēts un uz tās attiecināms likuma „Par valsts un pašvaldību īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas 2.punkts (iepriekš minēts 3.panta piektās daļas 1punkts), kurš nosaka, ka Zemes reformas laikā pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma: 2) neapbūvēta lauku apvidu zeme, par kuru atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 2.1.daļā noteiktajā termiņā noslēgti zemes nomas līgumi.

 

Izsūtāms:

 2 eks. Attīstības plānošanas nodaļas nekustamo īpašumu speciālistei V.Rubezei

8.§ Par daļu no pašvaldībai piekritīgās zemes “Pie Brūveru pļavas”, Virgas pag., Priekules nov. iznomāšanu I.P.

 Priekules novada pašvaldībā saņemts I.P., dzīvojoša [adrese], Virgas pagastā, Priekules novadā, 05.11.2014. iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/1779, ar lūgumu iznomāt daļu no  pašvaldībai piekrītošās zemes vienības “Pie Brūveru pļavas” 1,0 ha platībā, kadastra apzīmējums 6498 003 0119, Virgas pagastā, Priekules novadā, lauksaimniecības vajadzībām.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Ar Virgas pagasta padomes sēdes lēmumu, protokola izraksts Nr.10, zemes vienība “Pie Brūveru pļavas” 2,0 ha kopplatībā, kadastra apzīmējums 6498 003 0119, Virgas pagastā, piekrīt pašvaldībai.

I. P. jau nomā daļu no zemes vienības “Pie Brūveru pļavas”, kadastra apzīmējums 6498 003 0119, 1,0 ha platībā, par ko 2013.gada 01.aprīlī ir noslēgts zemes nomas līgums ar Nr.3-36V/33-2013.

I.P. vēlas nomāt visu zemes gabalu 2 ha platībā un lūdz iznomāt brīvo platību 1,0 ha.

Saskaņā ar Priekules novada pašvaldības Saistošiem noteikumiem Nr.9 „Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” (apstiprināti ar Priekules novada pašvaldības domes 26.09.2013.sēdes lēmumu, prot.Nr.11,5.§) 5.punktu- Pārējos gadījumos, nomas maksu nosaka 5% no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā 0,035 EUR/m².

Zemes izmantošanas mērķis ir lauksaimniecība.

I.P. nodokļa un nomas maksas parāda nav.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 26.09.2013.Saistošo noteikumu Nr.9 „Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” 5.punktu, atklāti balsojot PAR – 10 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Vija Jablonska, Gražina Ķervija, Alda Binfelde, Andris Džeriņš,  Andis Eveliņš, Ilgonis Šteins, Arta Brauna); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Iznomāt I. P., personas kods [:], daļu no zemes vienības „Pie Brūveru pļavas”, kadastra apzīmējums 6498 003 0119 – 1,0 ha platībā, Virgas pag., Priekules nov., lauksaimniecības vajadzībām, slēdzot līgumu uz 5(pieciem) gadiem, saskaņā ar lēmumam pievienoto grafisko pielikumu (8.pielikums).

2.      Noteikt gada nomas maksu 5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus.

3.      Uzdot Kalētu pagasta zemes lietu speciālistei M.Kokovihinai 10 darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas sagatavot grozījumus 01.04.2013. zemes nomas līgumā Nr.3-36V/33-2013 atbilstoši šim lēmumam.

4.  Nomniekam divu mēnešu laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums.   Ja nomnieks divu mēnešu laikā neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

5.   Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Lēmums izsūtāms:

1 eks. I. P., [adrese], Virgas pag., Priekules nov., LV 3485;

1 eks. Virgas pagasta zemes lietu speciālistei M.Kokovihinai.

9.§ Par daļu no pašvaldībai piederošās zemes “Ērgļi”, Virgas pag., Priekules nov. iznomāšanu SIA “Beksagro”

 Priekules novada pašvaldībā saņemts SIA “Beksagro”, reģ.Nr.40003689515, juridiskā adrese “Papardītes”, Virgas pagasts, Priekules novads, pilnvarotās personas A. E., personas kods [:] (12.10.2013.ģenerālpilnvara ar reģistra Nr.6067, kuru izdevusi un apliecinājusi zvērināta notāre Jevgenija Jaunģelže),  07.11.2014. iesniegums ar lūgumu iznomāt daļu no  pašvaldībai piederošās zemes vienības “Ērgļi” 0,33 ha platībā, kadastra apzīmējums 6498 001 0251, Virgas pagastā, Priekules novadā, lauksaimniecības vajadzībām.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums “Ērgļi”, kadastra Nr. 6498 001 0251, Virgas pagastā, Priekules novadā ir pašvaldībai piederošs. Īpašuma tiesības reģistrētas Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļas Virgas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.185.

Nekustamais īpašums “Ērgļi” sastāv no divām apbūvētām zemes vienībām: 1.zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6498 001 0251 0,75 ha platībā (uz tās atrodas saimniecības ēkas) un 2.zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6498 001 0224 1,23 ha platībā (uz tās atrodas daudzīvokļu dzīvojamā māja).

Zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 6498 001 0251 ar kopējo platību 0,75 ha  0,33 ha zemes dzīvojamās mājas “Ērgļi” iedzīvotāji neizmanto. Tā ir aizaugusi un ir bijuši kūlas dedzināšanas gadījumi.

Šī zemes vienības daļa piekļaujas SIA “Beksagro” zemei “Bārtnieki”.

Saskaņā ar Priekules novada pašvaldības Saistošiem noteikumiem Nr.9 „Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” (apstiprināti ar Priekules novada pašvaldības domes 26.09.2013.sēdes lēmumu, prot.Nr.11,5.§) 5.punktu- Pārējos gadījumos, nomas maksu nosaka 5% no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā 0,035 EUR/m².

Zemes izmantošanas mērķis ir lauksaimniecība.

Nodokļa parāda nav.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 26.09.2013.Saistošo noteikumu Nr.9 „Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” 5.punktu, atklāti balsojot PAR – 10 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Vija Jablonska, Gražina Ķervija, Alda Binfelde, Andris Džeriņš,  Andis Eveliņš, Ilgonis Šteins, Arta Brauna); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Iznomāt SIA „Beksagro”, reģ.Nr.40003689515, daļu no zemes vienības „Ērgļi”, kadastra apzīmējums 6498 001 0251 – 0,33 ha platībā, Virgas pag., Priekules nov., lauksaimniecības vajadzībām, slēdzot līgumu uz 5(pieciem) gadiem, saskaņā ar lēmumam pievienoto grafisko pielikumu (9.pielikums).

2.      Noteikt gada nomas maksu 5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus.

3.      Uzdot Kalētu pagasta zemes lietu speciālistei M.Kokovihinai 10 darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas sagatavot zemes nomas līgumu.

4.   Nomniekam divu mēnešu laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks divu mēnešu laikā neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

5.   Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums izsūtāms:

1 eks. SIA „Beksagro”, „Papardītes”, Virgas pag., Priekules nov., LV 3433;

1 eks. Virgas pagasta zemes lietu speciālistei M.Kokovihinai.

10.§ Par zemes nomas pirmstermiņa izbeigšanu „ Dzirnavas 1 ”, Bunkas pag., Priekules nov., A. Pauzeram

 2014.gada 20.oktobrī (reģistrācijas Nr.2.1.4/1646) Priekules novada pašvaldībā saņemts  A. P., dzīvojoša [adrese] Bunkas pagastā, Priekules novadā, iesniegums, kurā lūgts pārtraukt zemes nomas līgumu. Nomas zeme atrodas „Dzirnavas 1”, Bunkas pag., Priekules nov.,  1.20 ha  platībā, kadastra apzīmējums 6446 001 0239.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

NĪ „Dzirnavas 1” ar 26.11.2009. Priekules novada domes lēmumu,  protokols Nr.14, ieskaitīts pašvaldībai piekrītošajās zemēs.

Ar A. P. 30.06.2009. noslēgts zemes nomas līgums Nr. 68/2009 uz nekustamo īpašumu „Dzirnavas 1”, Bunkas pagasts, Priekules novads, ar kadastra apzīmējumu 6446 001 0239 1.20  ha platībā.

Nekustamā īpašuma nodokļa un nomas maksas parādu nav.

Augstāk minētais nomas līgums beidzas  29.06.2019.

A. P. savā iesniegumā min, ka zeme vairs nav nepieciešams, tā kā tiek izbeigta  saimnieciskā darbība .

           Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, atklāti balsojot PAR - 10 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Vija Jablonska, Gražina Ķervija, Alda Binfelde, Andris Džeriņš,  Andis Eveliņš, Ilgonis Šteins, Arta Brauna); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Izbeigt  zemes nomu A. P.  uz nekustamo īpašumu „Dzirnavas 1”, Bunkas pagasts, Priekules novads,  zemi ar kadastra apzīmējumu 6446 001 0239   1.20  ha kopplatībā (10.pielikums) ar 2014.gada 30.novembri.
 2. Par šī lēmuma izpildi atbildīga Bunkas pagasta zemes lietu speciāliste Ilze Lācīte.
 3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
 4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums izsūtāms:

1  eks. A. P. : [adrese] Bunkas pagasts, Priekules novads, LV-3446;

   1 eks. Bunkas zemeslietu speciālistei Ilzei Lācītei.

11.§ Par lietošanas mērķa noteikšanu nomas zemei „Mazie Zviedri”, Bunkas pag., Priekules nov.

 Priekules novada pašvaldībā saņemts SIA „Tele 2” pilnvarotā pārstāvja SIA „Jaunmāja”, adrese: Mārupes iela 4-30, Rīga, LV-1002 , 2014.gada 9. oktobra iesniegums  Nr. 2.1.4/1571, kurā lūgts izsniegt lēmumu par zemes lietošanas mērķa noteikšanu nomātajā platībā 500 m2 platībā nekustamajā īpašumā „Mazie Zviedri” , Bunkas pagastā, Priekules novadā, ar kadastra apzīmējums 6446 005 0023 .

Iesniegumam pievienota nomas līguma kopija un nomātās zemes vienības daļas shēma.

Izskatot SIA „Tele2” pilnvarotā pārstāvja SIA „Jaunmāja”, adrese Mārupes iela 4-30, Rīga, LV-1002 iesniegumu, tiek konstatēts, ka :

 

[1.] SIA „Tele2”, reģistrācijas nr. 40003272854, vēlas, lai pašvaldība izsniedz lēmumu  par lietošanas mērķa noteikšanu nomātajā zemes vienības daļā  „Mazie Zviedri” , Bunkas pagasts, Priekules novads, ar kadastra apzīmējums 6446 005 0023  500 m² platībai.

 

[2.] Nekustamais īpašums [adrese] Bunkas pagasts, Priekules novads, ar kadastra apzīmējumu 6446 005 0023 (turpmāk –nekustamais īpašums) ierakstīts Liepājas tiesas zemesgrāmatas nodaļas Bunkas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.22 uz T. V. S. ½ un M. G. ½ vārda.

 

[3.] Starp SIA „Tele 2”, reģistrācijas nr. 40003272854 un nekustamā  īpašuma   īpašniecēm T.V. S. un M. G. 15.01.2014. tika noslēgts Nomas līgums Nr. 390 (Bunka) par nomas zemes gabala 500 m² platībā nomu, nomas mērķis –mobilo telekomunikāciju un objektu (bāzes stacijas un sakaru masta) izveidei, celtniecībai un apsaimniekošanai). (11.pielikums).

 

[4.]Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumiem Nr. 496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 7.punkta 17.5.apakšpunktu, kas nosaka, ka: „Ja pēc zemes nomas līguma noslēgšanas iepriekš noteiktais lietošanas mērķis neatbilst nomas līgumā noteiktajai zemes izmantošanai vai ar nomas līgumu tiek precizētas lietošanas mērķim piekrītošās platības un nomas līgums nav pretrunā ar detālplānojumu vai teritorijas plānojumu, ja detālplānojums nav nepieciešams”.

 

[5.] Saskaņā ar Priekules novada teritoriālo plānojumu, kas apstiprināts ar Priekules novada domes 28.01.2010. sēdes lēmumu (prot.Nr.1,45.§), Bunkas pagasta teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, kas apstiprināti ar Bunkas pagasta padomes 16.08.2006. saistošajiem noteikumiem Nr.5, (turpmāk – noteikumi) zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6446 005 0023 atrodas Lauksaimniecības teritorijā. Šie noteikumi nosaka, ka visiem apbūves gabaliem ir atļauta Torņveida objektu izvietošana (novērošanas torņi, antenu masti, vēja ģeneratori u.tml.).

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmo daļu, un Bunkas pagasta teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem (saistošie noteikumi apstiprināti ar 28.01.2010. Priekules novada domes lēmumu (prot.Nr.1,45.§), 2014.gada 13.novembra tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR - 10 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Vija Jablonska, Gražina Ķervija, Alda Binfelde, Andris Džeriņš,  Andis Eveliņš, Ilgonis Šteins, Arta Brauna); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Noteikt nomas zemei 500 m² platībai (vairāk vai mazāk, kā izrādīsies uzmērot kadastrāli), daļā no zemes vienības kadastra apzīmējums 6446 005 0023, nosaukums: „Mazie Zviedri”, Bunkas pag., Priekules nov., lietošanas mērķi- Ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve –kods  1201, saskaņā ar pielikumu.

2. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad  paziņots ieinteresētām personām.

            3. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 76.pantai pirmajai daļai un 79.panta pirmajai šo lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā iela 4, Liepāja, LV-3401. Paziņošanas likuma 8.panta otrajā daļā noteikts, ka  (2) Dokuments, kas paziņots kā vienkāršs pasta sūtījums, uzskatāms par paziņotu astotajā dienā no dienas, kad tas iestādē reģistrēts kā nosūtāmais dokuments.  

 

Lēmums izsūtāms:

 1 eks. SIA „Tele2”, reģistrācijas nr. 40003272854, adrese: SIA „Jaunmāja”, adrese : Mārupes iela 4-30, Rīga, LV-1002;

1 eks. VZD Kurzemes reģionālai nodaļai, adrese : Graudu iela 27/29,Liepāja, LV-3401;

1 eks. Bunkas pagasta pārvaldes zemes lietu speciālistei I. Lācītei.

12.§ Par dzīvokļa īpašuma Uzvaras iela 2-6, Priekule, Priekules nov., ierakstīšanu zemesgrāmatā un atsavināšanas ierosinājumu

 Atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmās daļas 5.punktam 2014.gada 11.septembrī (reģ. nr. 2.1.4/1410) Priekules novada pašvaldībā saņemts I. K. V., dzīvojošas [adrese], Priekule, iesniegums (turpmāk tekstā –iesniegums), kurā lūgts atsavināt dzīvokli Uzvaras ielā 2-6, Priekulē. Iesniegumā minēts, ka par attiecīgo dzīvokli ir spēkā esošs īres līgums.

Lai pašvaldības dome pieņemtu lēmumu par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu, Priekules novada pašvaldība 2014.gada 6.oktobrī I.K.V. nosūtīja vēstuli ar uzaicinājumu iesniegt nepieciešamos dokumentus, kādi norādīti 01.02.2011. Ministru kabineta noteikumu Nr. 109 ”Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta” 5.punktā ( 1. personu apliecinoša dokumenta kopiju ; 2. dzīvokļa īrnieka un viņa ģimenes locekļa/u noslēgtu ( notariāli apliecinātu) vienošanos par to, kurš vai kuri no viņiem iegūs īpašumā dzīvokli ( ja esat vienīgā īrniece, tad šo nevajag) 3. dzīvojamās telpas īres līguma kopiju ;4. izziņu par īres un komunālo pakalpojumu maksājumu parāda esību vai neesību). 

Priekules novada pašvaldības dome konstatē, ka: 

          [1.] I.K. V. vēlas atsavināt pašvaldībai piederošu dzīvokli.

Atbilstoši 01.02.2011. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 109 ”Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta” 5.punktam I.K.V. ir iesniegumam pievienojusi  nepieciešamos dokumentus, lēmuma par atsavināšanu, pieņemšanai t.i.:

1.1. personu apliecinoša dokumenta kopiju;

1.2. SIA „Priekules nami” 13.10.2014.izziņu Nr. 42 par īres un komunālo maksājumu parādā neesamību, kurā minēts, adrese: Uzvaras iela 2-6, Priekule, Priekules nov., ka par minēto dzīvokli nav īres un komunālo maksājumu parāda. 

1.3. 10.03.2014. Dzīvojamās telpas īres līguma Nr. 295 kopiju. Īres līgumā kā īrnieks ir norādīta  I.K. V., personas kods [:], citas personas īres līgumā nav minētas.   

 [2.] Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Uzvaras iela 2, Priekule, Priekules nov., kadastra numurs 6415 507 0003, ir nostiprinātas uz Priekules novada pašvaldības vārda. Nekustamais īpašums sastāv no 18 dzīvokļu 3-stāvu dzīvojamās ēkas. Priekules pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr.123.

 [3.] Dzīvoklis Uzvaras ielā 2-6, Priekule, Priekules nov., nav ierakstīts zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.

[4.] Pēc nekustamā īpašuma vērtēšanas biroja namīpašuma Uzvaras iela 2, Priekule, tehniskās pases (kadastra numurs 6415 507 0003) datiem- dzīvokļa Nr. 6, kopējā platība ir 48,3 m².

          [5.] Dzīvokļa īpašuma likuma 8.pants, kas nosaka, ka dzīvokļa īpašnieks ir persona, kas ieguvusi dzīvokļa īpašumu un īpašuma tiesības nostiprinājusi zemesgrāmatā. Lai pieņemtu lēmumu par pašvaldībai piederoša dzīvokļa atsavināšanu, dzīvokļa īpašums kā patstāvīgs īpašums ir nepieciešams ierakstīt zemesgrāmatā.

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta 17.punktu, kas nosaka, ka pašvaldība lemj par nekustamā īpašuma atsavināšanu, ieķīlāšanu vai privatizēšanu, kā arī par nekustamā īpašuma iegūšanu īpašumā, 2014.gada 13.novembra Tautsaimniecības un attīstības  komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR – 10 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Vija Jablonska, Gražina Ķervija, Alda Binfelde, Andris Džeriņš,  Andis Eveliņš, Ilgonis Šteins, Arta Brauna); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.       Ierakstīt zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda kā patstāvīgu īpašuma objektu – dzīvokļa īpašumu (kadastra apzīmējums 6415 007 0010 003 006 ) Uzvaras iela 2-6, Priekule, Priekules nov. Dzīvokļa īpašuma kopējā platība ir 48.3 m² un dzīvokļa īpašumā ietilpstošās kopīpašuma 6/100 domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas.   

2.      Uzdot Attīstības plānošanas nodaļas nekustamo īpašumu speciālistei (V. Rubeze) veikt nepieciešamās darbības dzīvokļa īpašuma (lēmuma1.punkts) ierakstīšanai zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.

3.      Uzdot Attīstības plānošanas nodaļas nekustamo īpašumu speciālistei (V.Rubeze) organizēt dzīvokļa īpašuma novērtēšanu.                                                                           

4.      Jautājumu par dzīvokļa īpašuma (kadastra apzīmējums 6415 007 0010 003 006) Uzvaras iela 2-6, Priekule, Priekules nov., atsavināšanu skatīt Finanšu komitejās sēdē pēc ierakstīšanas zemesgrāmatā.

5.      Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot Attīstības plānošanas nodaļas vadītājam Modrim Baumanim.

6.      Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmajai daļai  lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam , 76.pantai pirmajai daļai un 79.panta pirmajai šo lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā iela 4, Liepāja, LV-3401.

 

Atbilstoši Paziņošanas likuma 8.panta otrai daļai (2) Dokuments, kas paziņots kā vienkāršs pasta sūtījums, uzskatāms par paziņotu astotajā dienā no dienas, kad tas iestādē reģistrēts kā nosūtāmais dokuments.  

 

Lēmums izsūtāms:

1 eks. I. K. V., adrese:[:], Priekule, Priekules nov., LV-3434;

1 eks. finanšu nodaļai ;

2 eks. Priekules novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas Nekustamo īpašumu speciālistei V. Rubezei.

13.§ Par zemes vienības „Reiņa zeme” iznomāšanu L. K. Priekules pag., Priekules novadā

 Priekules novada dome izskatīja L.K., adrese [adrese], Priekules pag., Priekules nov. 17.10.2014. iesniegumu, kas reģistrēts Priekules novada pašvaldībā ar reģistrācijas  Nr.2.1.4/1640 par zemes gabala „Reiņa zeme” iznomāšanu 15,9 ha  platībā, apzīmējums kadastrā 6482 001 0139.

Zemes vienība ar kadastra Nr. 6482 001 0139 15,9 ha ar Priekules novada domes 26.11.2009. g. lēmumu Nr. 10, paredzēta zemes reformas pabeigšanai.

Iznomājamā zemes vienība ir publicēta Priekules novada mājas lapā 03.10.2014. Citi iesniegumi uz šo zemes vienību nav saņemti un reģistrēti Priekules novada pašvaldībā. Atbilstoši Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” un Priekules novada domes „Noteikumiem par Priekules novada pašvaldības zemes nomu”, apstiprinātiem ar Priekules novada domes lēmumu Nr.17., 29.12. 2009. g., atklāti balsojot PAR – 10 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Vija Jablonska, Gražina Ķervija, Alda Binfelde, Andris Džeriņš,  Andis Eveliņš, Ilgonis Šteins, Arta Brauna); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Iznomāt L. K. zemes vienību ar apzīmējumu kadastrā 6482 001 00139 15,9 ha platībā uz 5 gadiem. Priekules novada domei tiesības vienpusēji lauzt nomas līgumu līdz zemes atsavināšanai vai ierakstīšanai zemesgrāmatā uz citas personas vārda.
 2. Nomas maksas aprēķināšanas periods ir tekošais gads un nomas maksa ir 1,5 % no kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā likumos noteiktos nodokļus.
 3. Noslēgt zemes nomas līgumu 2 mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas brīža. Par nomas līguma noslēgšanu atbildīgā persona G.Briekmane.

 

Lēmums izsūtāms:

1 eks. finanšu nodaļai;

1 eks. L. K., adrese: [adrese], Priekules pag., Priekules nov.;

1  eks. Guntai Briekmanei, nekustamo īpašumu speciālistei.

 

14.§ Par zemes lietošanas mērķa maiņu nekustamajam īpašumam „Druva” , Kalētu pagastā, Priekules novadā

 Priekules novada pašvaldībā saņemts Kalētu pagasta pārvaldes zemes lietu speciālistes Marinas Kokovihinas, 11.11.2014. iesniegums ar lūgumu mainīt zemes lietošanas mērķi nekustamajam īpašumam „Druva” 0,24 ha lielā platībā, kadastra Nr.6464 001 0255, zemes vienības kadastra apzīmējums 6464 001 0255, Kalētu pagastā, Priekules novadā no sabiedriskās un darījumu iestāžu apbūves, NĪLM kods 0901 uz noliktavu apbūvi, NĪLM kods  1002.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Pašvaldībai piederošajam nekustamajam īpašumam „Druva” 0,24 ha kopplatībā, kadastra Nr.6464 001 0255, Kalētu pagastā, Priekules novadā ar Kalētu pagasta padomes 2004.gada 06.jūlija sēdes lēmumu, protokola izraksts Nr.7, 6.§, tika noteikts zemes lietošanas mērķis – izglītības un zinātnes iestāžu apbūve, NĪLM kods 0901.

Nekustamā īpašuma „Druva” sastāvā ietilpst būves/ēkas- angārs un katlu māja, kuras netiek izmantotas pašvaldību funkciju veikšanai- skolas vajadzībām (kā sporta zāle).

Īpašums ir iznomāts SIA „Silgme” saimnieciskai darbībai.

Saskaņā ar spēkā esošo teritorijas plānojumu, zemes vienība atrodas ražošanas un tehniskās apbūves teritorijā. Ēkas galvenais lietošanas veids ir „Rezervuāri, bunkuri, silosi un noliktavas”.

Saskaņā ar LR Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 17.7.punktu lietošanas mērķa maiņu ierosina, ja iepriekš likumīgi noteiktais lietošanas mērķis un tam piekrītošā zemes platība neatbilst šo noteikumu IV nodaļā minētajām prasībām un 18.punktu nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiņu var ierosināt pašvaldības institūcija.

             Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 13.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 8., 17.7. un 18.punktu,  atklāti balsojot PAR - 10 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Vija Jablonska, Gražina Ķervija, Alda Binfelde, Andris Džeriņš,  Andis Eveliņš, Ilgonis Šteins, Arta Brauna); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Mainīt Priekules novada pašvaldībai piederošajam nekustamajam īpašumam „Druva” 0,24 ha lielā platībā, kadastra Nr.6464 001 0255, zemes vienības kadastra apzīmējums 6464 001 0255, Kalētu pag., Priekules nov., nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no izglītības un zinātnes iestāžu apbūve, NĪLM kods 0901 uz noliktavu apbūvi, NĪLM kods  1002 ( grafiskais pielikums 14.pielikumā).

2.      Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV-3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Lēmums nosūtāms:

1 eks. Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālai nodaļai, Graudu ielā 27/29, Liepāja, LV-3401;

1 eks. Kalētu pagasta zemes lietu speciālistei M.Kokovihinai.

15.§ Par zemes reformas pabeigšanu Priekules pilsētā, Priekules novadā

 Saskaņā ar likuma „Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās” 6.pantu, Priekules pilsētas zemes komisija ir apkopojusi un iesniedz apstiprināšanai pārskatu par zemes reformas gaitā veikto darbu izpildi un paziņojumu par zemes reformas pabeigšanai Priekules pilsētā. Apkopota informācija par zemes reformas gaitā izveidotiem īpašumiem un izvērtēti Valsts zemes dienesta datu atlase no Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas ar informāciju „Par Pārskatā par zemes reformu reglamentējošos normatīvajos aktos noteikto dara izpildi” iekļaujamām zemes vienībām.

Atbilstoši likuma „Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās” 5.panta pirmajai daļai, kas nosaka, ka(1) „Zemes reforma uzskatāma par pabeigtu, ja pilsētas pašvaldības teritorijā vai novada pašvaldības teritoriālajā vienībā (pilsētā) ir izpildīti likuma “Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās6., 7. un 8.pantā paredzētie darbi”.

Zemes reformas izpildes secību pilsētās  noteica 1991.gada 21.novembrī pieņemtā  likuma „Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” 5. pants, saskaņā ar kuru zemes reforma veicama trijās kārtās:

 

Zemes reformas pirmajā kārtā – līdz 1992. gada 20. jūnijam zemes pieprasījumu pieņemšana. Bijušajiem zemes īpašniekiem, visiem zemes lietotājiem un citiem zemes pieprasītājiem bija jāiesniedz pieprasījums par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu, zemes nodošanu īpašumā vai par zemes piešķiršanu lietošanā.

Zemes reformas otrajā kārtā uz apkopoto pieprasījumu pamata   bija jāizstrādā pilsētas ģenerālplāns un jānodrošina izeja dati zemes ierīcības projekta sastādīšanai, jāpieņem lēmumi par zemes īpašuma tiesību atjaunošana vai piešķiršana īpašumā par samaksu, atzinumi par īpašuma tiesību atzīšanu, zemes izmantošanas plānošana un zemes lietošanas   tiesību piespiedu izbeigšana;

Zemes reformas trešajā kārtā

1) pilsētu zemes komisijas:

— nodeva zemi īpašumā, nokārtoja zemes īpašuma attiecības atbilstoši  likuma „Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” 12.panta noteikumiem;

— uzdeva uzdevumu uzmērīt īpašumā nodoto un lietošanā piešķirto zemi un ierādīt tās robežas dabā;

— izsniedza zemes īpašuma un zemes lietošanas dokumentus;

2) pilsētu pašvaldības:

— piešķīra zemi lietošanā;

— veica pašvaldības zemes inventarizāciju;

— precizēja pilsētas administratīvās robežas.

 

Zemes reformas uzdevumu izpildes rezultāti

 

            Atbilstoši likuma ”Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās” 3.panta pirmajai daļai uz 1999.gada 1.martu  Priekules  pilsētas zemes komisijā  noslēdzas pieprasījumu pieņemšana, līdz ar to noslēdzās zemes reformas pirmā kārta. 

Atbilstoši likumam „Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās 2.panta ceturtajai daļai. Zemes reformas otrā kārta pabeigta 1999.gada 1.jūlijā  Pilsētas zemes komisija izskatīja visus iesniegtos pieprasījumus un pieņem attiecīgos atzinumus par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu vai zemes nodošanu īpašumā par samaksu.

Dzīvojamo māju īpašniekiem, kuriem zeme piešķirta ar apbūves tiesībām zemes lietošanas tiesības izbeigta 2008.gada 1.septembrī, pamatojoties uz valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 26.panta pirmās daļas 1.punktu.

Zemes reformas trešās kārtas uzdevumi par pašvaldības zemes inventarizāciju pabeigti  līdz 2009.gada 30.decembrim, bet lēmumu pieņemšana zemes piešķiršanai īpašumā par samaksu atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 26.panta pirmās daļas 2.¹apakšpunktam un Administratīvā procesa likuma normām -2011.gada 30.septembrī.  

Ņemot vērā to, ka likumā „Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās”6.,7. un 8. pantā Priekules pilsētā paredzētie darbi ir pabeigti un uzskatāms, ka Priekules pilsētā ir pabeigta zemes reforma.

             Likuma „Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās” 6.pantā noteikts, kaattiecīgā pašvaldība līdz 2014.gada 30.novembrim sagatavo un iesniedz Valsts zemes dienestam paziņojumu par zemes reformas pabeigšanu un pārskatu par zemes reformu reglamentējošos normatīvajos aktos noteikto darbu izpildi, tai skaitā norādot zemes platības, uz kurām īpašuma tiesības saskaņā ar likumu “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” nostiprināmas zemesgrāmatā uz valsts vai pašvaldības vārda, zemes platības un personas, kuras noslēgušas zemes izpirkuma (pirkuma) līgumu ar Ministru kabineta noteiktu institūciju vai kurām atjaunotas zemes īpašuma tiesības, kā arī informāciju par līdzvērtīgas zemes kompensācijas fondā ieskaitīto un neizmantoto zemi.

Priekules novada pašvaldība sadarbībā ar Valsts zemes dienestu sagatavoja šim pārskatam pievienotos  pielikumus.

Pārskata pielikumos norādītas zemes vienību platības un personas, kuras nav nostiprinājušas īpašuma tiesības zemesgrāmatā, bet kurām atjaunotas īpašuma tiesības, kuras noslēgušas zemes izpirkuma (pirkuma) līgumus ar valsts akciju sabiedrību „Latvijas Hipotēku un zemes banku”, zemes vienības un to platības, uz kurām īpašuma tiesības saskaņā ar likumu „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” nostiprināmas uz valsts pašvaldības vārda, līdzvērtīgas zemes kompensācijas un rezerves fondā ieskaitītās, kā arī zemes reformas laikā neizmantotās zemes vienības un to platības, tai skaitā informācija par publiskajiem ūdeņiem.

Ņemot vērā zemes vienību piederības statusu, informācija Pārskatā sadalīta septiņās daļās:

1. Zemes vienības ar statusu „Zeme, par kuru pieņemti zemes komisijas atzinumi par īpašuma tiesību atjaunošanu”-sadaļā iekļautas 6 zemes vienības Priekules pilsētā ar statusu „Zeme, par kuru pieņemti zemes komisijas atzinumi par īpašuma tiesību atjaunošanu”.

2. Zemes vienības ar statusu „ Zemes vienības, kurām kā lietotājs vai tiesiskais valdītājs reģistrēta fiziska/juridiska persona” sadaļā iekļautas 9 zemes vienības Priekules pilsētā ar statusu „ Zemes vienības, kurām kā lietotājs vai tiesiskais valdītājs reģistrēta fiziska/juridiska persona”.

3. Zemes vienības ar statusu „Zemes vienības, kurām kā lietotājs vai tiesiskais valdītājs reģistrēta pašvaldība” sadaļā iekļautas 114 zemes vienības Priekules pilsētā ar statusu „Zemes vienības, kurām kā lietotājs vai tiesiskais valdītājs reģistrēta pašvaldība” .

4.Zemes vienības ar statusu „Zemes vienības, kurām kā tiesiskais valdītājs reģistrēta kāda no ministrijām vai „Privatizācijas aģentūra””-sadaļā iekļautas 12 zemes vienības zemes vienības Priekules pilsētā ar statusu „Zemes vienības, kurām kā tiesiskais valdītājs reģistrēta kāda no ministrijām vai   „Privatizācijas aģentūra””.

5. Zemes vienības ar statusu „Publiskie ūdeņi”-sadaļā nav iekļauta neviena zemes vienība ar statusu ”Publiskie ūdeņi”.

6. Zemes vienības ar statusu „Zeme zemes reformas pabeigšanai”- sadaļā iekļautas 4 zemes vienības Priekules pilsētā ar statusu „Zeme zemes reformas pabeigšanai”.

7. Zemes vienības ar statusu „Rezerves zemes fonds”-sadaļā iekļautas 74 zemes vienības Priekules pilsētā ar statusu „Rezerves zemes fonds”. 

 

  Likuma „Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās” 5.pants nosaka, ka „zemes reforma uzskatāma par pabeigtu, ja pilsētas pašvaldības teritorijā ir izpildīti likuma “Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās6., 7. un 8.pantā paredzētie darbi”.

Ņemot vērā Priekules novada, Priekules pilsētas zemes komisijas pārskatu, atbilstoši  likumam “Par zemes reformas pabeigšanu  pilsētās” 5.pantam paredzētie darbi ir izpildīti un  minētā likuma 6.pantam, kas nosaka, kaLīdz 2014.gada 30.novembrim attiecīgā pašvaldība sagatavo un iesniedz Valsts zemes dienestam paziņojumu par zemes reformas pabeigšanu un pārskatu par zemes reformu reglamentējošos normatīvajos aktos noteikto darbu izpildi, tai skaitā norādot zemes platības, uz kurām īpašuma tiesības saskaņā ar likumu “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” nostiprināmas zemesgrāmatā uz valsts vai pašvaldības vārda, zemes platības un personas, kuras noslēgušas zemes izpirkuma (pirkuma) līgumu ar Ministru kabineta noteiktu institūciju vai kurām atjaunotas zemes īpašuma tiesības, kā arī informāciju par līdzvērtīgas zemes kompensācijas fondā ieskaitīto un neizmantoto zemi”, 2014.gada 13.novembra Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR – 10 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Vija Jablonska, Gražina Ķervija, Alda Binfelde, Andris Džeriņš,  Andis Eveliņš, Ilgonis Šteins, Arta Brauna); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Apstiprināt Priekules novada,  Priekules pilsētas Zemes komisijas pārskatu   par zemes reformas pabeigšanu (pielikumā).

2. Uzskatīt, ka Priekules novada, Priekules pilsētā ir pabeigts zemes reformas process.

3. Lūgt Valsts zemes dienestu sagatavot iesniegšanai Ministru kabinetā rīkojuma projektu par zemes reformas pabeigšanu Priekules pilsētā, Priekules novadā.

4. Kontroli par lēmuma Uzdot Priekules novada pašvaldības attīstības plānošanas nodaļas vadītājam Modrim Baumanim.

5. Lēmums stājas spēkā nākošajā dienā pēc parakstīšanas un pārsūdzams viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā Lielā ielā 4, Liepājā, LV-3401. 

 

 Lēmums izsūtāms:

1 eks. VZD Kurzemes reģionālai nodaļai, Graudu iela 27/29,Liepāja, LV-3401;

1 eks. Valsts zemes dienestam ,11.novembra krastmala 31, Rīgā, LV-1050;

3 eks. Priekules novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas  nekustamo īpašumu speciālistei V.Rubezei.

 

16.§ Par nekustamā īpašuma „Druva”, Kalētu pag., Priekules nov., nodošanu atsavināšanai

 Priekules novada pašvaldības domē 2014.gada 13.maijā tika saņemts D.P., dzīvojoša [adrese], Kalētu pag., Priekules nov., iesniegums, kurā lūgts atsavināt nekustamo īpašumu „Druva” 0,24 ha platībā, kadastra Nr. 6464 001 0255, Priekules pagastā, Priekules novadā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Ar Priekules novada pašvaldības domes 2014.gada 29.maija sēdes lēmumu, protokola izraksts nr.10, 54.§, tika nolemts reģistrēt īpašuma tiesības zemesgrāmatā uz nekustamo īpašumu „Druva” 0,24 ha, kadastra Nr.6464 001 0255, Kalētu pagastā uz pašvaldības vārda. Īpašums sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6464 001 055 0,24 ha platībā, angāra un katlu mājas. Atsavināšanas ierosinājumu nolēma skatīt pēc īpašuma tiesību reģistrācijas zemesgrāmatā.

Ēkas iznomātas SIA „Silgmei” saimnieciskai darbībai.

Ar Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesneša 18.09.2014. lēmumu īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Druva”, adrese „Angārs”, Kalētu pagasts, Priekules novads, kadastra numurs 6464 001 0255, ir nostiprinātas Priekules novada pašvaldībai. Kalētu pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 100000537040.

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk tekstā –likums) 4.panta pirmajā daļā teikts, ka  (1) „Valsts mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgajai iestādei vai citām valsts iestādēm to funkciju nodrošināšanai. Atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgai atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai”.

Likuma „Par pašvaldībām” 77. panta trešajā daļā teikts, ka „To īpašuma daļu, kas nav nepieciešama pakalpojumus sniegšanai (pārvaldes iestādes, sociālās un veselības aprūpes, izglītības, kultūras, sporta un citas iestādes), pašvaldība var izmantot, lai saimnieciskā kārtā gūtu ienākumus iedzīvotāju vajadzību apmierināšanai vai arī lai likumā noteiktajā kārtībā to privatizētu vai atsavinātu.”.

Nekustamais īpašums „Druva” Kalētu pagastā nav nepieciešams pašvaldības, Kalētu pagasta pārvaldes un tai pakļauto iestāžu noteikto funkciju izpildes nodrošināšanai.

Ņemot vērā sniegto informāciju, Priekules novada pašvaldības domei jāpieņem lēmums par pašvaldības mantas atsavināšanu, rīkojot izsoli, vai pamatotu atteikumu par atsavināšanas ierosinājuma noraidīšanu.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var lemt par  pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, ieķīlāšanu vai privatizēšanu, kā arī par nekustamās mantas iegūšanu pašvaldības īpašumā, Publiskas personas  mantas atsavināšanas likuma 5.panta pirmo un piekto daļu, 3.panta otro daļu, atklāti balsojot PAR – 10 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Vija Jablonska, Gražina Ķervija, Alda Binfelde, Andris Džeriņš,  Andis Eveliņš, Ilgonis Šteins, Arta Brauna); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.       Atļaut atsavināt Priekules novada pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu „Druva”, adrese ”Angārs”, Kalētu pag., Priekules nov., kadastra numurs 6464 001 0255, kas sastāv no viena zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 6464 001 0255 0,24 ha platībā, angāra un katlu mājas, pārdodot mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.

2.      Uzdot Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai organizēt nekustamā īpašuma (lēmuma 1.punkts) atsavināšanu atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likumam.

3.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Attīstības nodaļas vadītājam M.Baumanim.  

4.      Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401)     viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums izsūtāms:

1 eks.- Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

1 eks. – Kalētu pagasta pārvaldei.

 

17.§ Par noteikumu „Grozījumi Priekules novada pašvaldības 2014.gada 30.oktobra noteikumos „Par iepirkumu procedūrās iesniegto piedāvājumu saņemšanas procesa pabeigšanu un piedāvājumu atvēršanas sanāksmes uzsākšanu”” apstiprināšanu

 Pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73.panta pirmās daļas 4.punktu un likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu,  atklāti balsojot PAR - 10 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Vija Jablonska, Gražina Ķervija, Alda Binfelde, Andris Džeriņš,  Andis Eveliņš, Ilgonis Šteins, Arta Brauna); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 

Apstiprināt Priekules novada pašvaldības noteikumus „Grozījumi Priekules novada pašvaldības 2014.gada 30.oktobra noteikumos „Par iepirkumu procedūrās iesniegto piedāvājumu saņemšanas procesa pabeigšanu un piedāvājumu atvēršanas sanāksmes uzsākšanu””.

 

Pielikumā: Priekules novada pašvaldības noteikumi „Grozījumi Priekules novada pašvaldības 2014.gada 30.oktobra noteikumos „Par iepirkumu procedūrās iesniegto piedāvājumu saņemšanas procesa pabeigšanu un piedāvājumu atvēršanas sanāksmes uzsākšanu””  uz 1 lp.

 

Lēmums izsūtāms:

1 eks. Priekules novada pašvaldības izpilddirektora vietniecei

18.§ Par grozījumiem Priekules novada domes amatu un amatalgu sarakstā

 Priekules novada pašvaldībā 2014.gada 30.oktobrī saņemts sociālā dienesta vadītājas Mārītes Gertneres iesniegums (reģ.Nr.2.1.3/1723) ar lūgumu kurinātāja štata vietu Sociālā atbalsta centra telpu apkures nodrošināšanai Ķieģeļu ielā 7.

 

            Sociālā atbalsta centra telpās atradīsies arī jauniešu mītne, kurā dzīvos Priekules vidusskolas skolēni, kuri apgūst vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena programmu (ievirze policista darbā) un kuri ikdienā nevar izbraukāt uz savām dzīvesvietām. Uzraudzības un kārtības nodrošināšanai, nepieciešams iekļaut amatu sarakstā arī dežuranta-apkopēja amatu.

            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, atklāti balsojot PAR – 10 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Vija Jablonska, Gražina Ķervija, Alda Binfelde, Andris Džeriņš,  Andis Eveliņš, Ilgonis Šteins, Arta Brauna); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            1. Izdarīt Priekules novada domes amatu un amatalgu sarakstā grozījumus saskaņā ar lēmumam pievienoto pielikumu.

2. Grozījumi stājas spēkā ar 2014.gada 1.decembri.

3. Grozījumus finansēt no pašvaldības budžeta – struktūrvienība 01.1101, kods 1110 – EUR 984 un kods 1210 – EUR 232,14.

 

Pielikumā: Grozījumi Priekules novada domes amatu un amatalgu sarakstā  uz 1 lp.

 

Lēmums izsūtāms:

1 eks. Priekules novada pašvaldības izpilddirektora vietniecei

19.§ Par Gramzdas pagasta pārvaldes vadītāja A.Eidejus atbrīvošanu no amata

 Priekules novada pašvaldībā 2014.gada 7.novembrī saņemts Gramzdas pagasta pārvaldes vadītāja Augustina Eidejus iesniegums (reģ.Nr.2.1.3/1789) ar lūgumu atbrīvot viņu no darba ar 2015.gada 1.janvāri.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu, atklāti balsojot PAR – 10 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Vija Jablonska, Gražina Ķervija, Alda Binfelde, Andris Džeriņš,  Andis Eveliņš, Ilgonis Šteins, Arta Brauna); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

Atbrīvot Gramzdas pagasta pārvaldes vadītāju Augustinu Eidejus no amata 2014.gada 30.decembrī.

 

Lēmums izsūtāms:

1 eks. personāla speciālistei

20.§ Par kredītu jauna autobusa (36+1 sēdvieta) iegādei Priekules novada pašvaldības vajadzībām

 Sastādot 2014.gada budžetu tika lemts par jauna autobusa iegādi Priekules novada pašvaldības vajadzībām - Gramzdas pagasta skolēnu pārvadājumu nodrošināšanai. Pēc iepirkuma procedūras 2014.gada 2.oktobrī ir noslēgts līgums par autobusa piegādi. Līguma summa 136000.00 euro, PVN 21% 28560 EURO. Kopējā summa 164560 euro. Finansējums – kredīts Valsts Kasē.

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 22.p, likumu „Par valsts budžetu 2014.gadam”, atklāti balsojot PAR - 10 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Vija Jablonska, Gražina Ķervija, Alda Binfelde, Andris Džeriņš,  Andis Eveliņš, Ilgonis Šteins, Arta Brauna); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.       Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei atļauju 2015.gadā Priekules novada pašvaldībai ņemt ilgtermiņa aizņēmumu EUR 164560 (Viens simts sešdesmit četri tūkstoši pieci simti sešdesmit euro) Valsts Kasē uz 7 gadiem ar Valsts kases noteikto gada procentu likmi jauna autobusa (36+1sēdvieta) iegādei.

 

2.      Aizņēmuma pamatsummas atmaksu veikt saskaņā ar kredīta atmaksas grafiku.

 

3.      Aizņēmumu garantēt ar Priekules novada pašvaldības budžetu.

 

4.      Aizņēmumu sākt atmaksāt ar 2015. gada jūniju.

 

5.       Uzdot Finanšu nodaļai sagatavot dokumentus atbilstoši MK 2008.gada 25.marta noteikumiem Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” iesniegšanai Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei.

 

Lēmums izsūtāms:

1  eks.finanšu nodaļai