Kalētu Mūzikas un mākslas pamatskola

Kalētu Mūzikas un mākslas pamatskola

Reģistrācijas Nr. 4112903259

Adrese: Liepu aleja 4, Kalēti, Kalētu pagasts, Dienvidkurzemes novads, LV-3484

Direktore Inga Sedola (tālrunis 26551307)

www.kaletuskola.lv


KONTAKTI 

Tālrunis: 63461526

E-pasts: kaletuskola@priekulesnovads.lv

 


Kalētu Mūzikas un mākslas pamatskola 

 

Skolā īstenotās izglītības programmas

 

Pirmsskolā:

1.      Vispārējās pirmsskolas programma (kods 01011111);

2.      Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamiem ar jauktiem attīstības traucējumiem (kods 01015611).

 

Pamatizglītībā:

1.      Pamatizglītības programma (kods 2101111);

2.      Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem (kods 21015611).

 

Profesionālajā ievirzē:

1.      Vizuāli plastiskā māksla (kods 20V211001);

2.      Klavierspēle (kods 20V212011);

3.      Akordeona spēle (kods 20V212011);

4.      Ģitāras spēle (kods 20V212021);

5.      Klarnetes spēle (kods 20V212031);

6.      Saksofona spēle (kods 20V212031);

7.      Obojas spēle (kods 20V212031);

8.      Sitaminstrumentu spēle (20V212041);

9.      Kora klase (kods 20V212061);

10.    Kora klase (kods (10V212061).

 

Skolā darbojas:

1.      Liepājas rajona sporta skola;

2.      Jaunsargu organizācija.

 

Ir iespēja iesaistīties interešu izglītības programmās:

1.      Vokālais ansamblis;

2.      Koris;

3.      Kokapstrāde;

4.      Pavārmāksla;

5.      Programmēšana;

6.      Zaļie dabas draugi;

7.      Latviešu tautiskā mantojuma mācība 1.klasē;

8.      Dabaszinātņu laboratorija;

  Mūzikas mācība, mūzikas valoda sešgadīgiem un septiņgadīgiem bērniem.

 

PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2020

 

Noteikumi un iesniegums par bērnu reģistrāciju un uzņemšanu Priekules novada pirmsskolas grupās ŠEIT.

 

Atbalsts ēdināšanai izglītojamiem no daudzbērnu ģimenēm, audžuģimenēm un aizbildņu ģimenēm, kuri izglītību apgūst Dienvidkurzemes novadā iekļautās Priekules novada pašvaldības izglītības iestādēs - Iesnieguma veidlapa Kalētu Mūzikas un mākslas pamatskolas direktorei Ingai Sedolai

 

Skolas vēsture Kalētos

19. gs. Vietnieku pulka sēžu protokola grāmatā ir liecība par skolas pirmsākumiem Kalētu pagastā 1876. gadā, kad par skolotāju strādāja Ģirts Šalme. Vispirms bērni mācījušies pagastmājā.

Par skolas dibināšanas gadu tiek uzskatīts 1882. gads, kad par jaunuzceltās skolas vadītāju iecelts Miķelis Šķute, Irlavas skolotāju semināra absolvents. Tolaik skolu apmeklē ap 60 skolēnu.

1902. gadā, kad skolu pārbūvē un mainās skolas nosaukums – Kalētu sešklasīgā ministrijas skola, par skolas vadītāju ieceļ Kuldīgas skolotāju semināra absolventu Gustavu Kļaustiņu. Šajā laikā sākas skolas pārkrievošana, skolā mācās ap 100 skolēnu.

No 1926. gada darbojas Kalētu pagasta sešklasīgā pamatskola. Latvijas brīvvalsts laikā skolā mācās ap 160 skolēnu.

Otrā pasaules kara laikā pēc vācu iebrukuma skolā sāk mācīt vācu valodu. 1882. gadā uzcelto skolas ēku kara beigās 1944. gadā sagrāva, vēlāk to tā arī neatjaunoja. Pēc kara mācības atsākās “Vairogu” un “Pūpolu” mājās, bet kopš 1951. gada mācības notika daļēji izremontētajā barona Noldes pilī, kur skola atrodas arī pašreiz.

Pēc kara līdz 1961. gadam darbojas Kalētu septiņgadīgā skola, no 1961. gada – Kalētu astoņgadīgā skola. Padomju gados skolā darbojas M. Ķempes vārdā nosauktā pionieru vienība. Dzejniece ir viesojusies Kalētu skolā. Dzejnieces tēvs savulaik ir strādājis Kalētu muižā.

No 1989. gada pastāv Kalētu deviņgadīgā skola, bet no 1992.gada – Kalētu pamatskola. 1990. gadā sākumskolas klases pārceļas uz bijušā kolhoza “Druva” bērnudārza telpām. No 1990. gada skolā darbojas arī pirmsskolas grupas.

No 2008. gada skolā bez pamatizglītības un pirmsskolas izglītības programmas realizē vēl arī speciālās izglītības programmu izglītojamiem ar grūtībām mācībās, kuri integrēti vispārējās izglītības iestādē.

Kopš 1994. gada skola aktīvi iesaistās dažādos projektos. Nozīmīgākie: Latvijas – Norvēģijas kopprojekts “Vides izglītība Latvijā” (no 1994. gada līdz 1997. gadam);
SFL projekti “Soli pa solim” (no 1998. gada līdz 2002. gadam) un “Atvērtā skola” (no 1999. gada līdz 2003. gadam);
ekoskolu programma (no 2005. gada).

1995. gadā tiek dibināta Kalētu Mūzikas skola, tās telpas atrodas Kalētu pamatskolas ēkas kreisajā spārnā, kur darbam piemērotas sešas klases un koncertzāle pamatskolas otrajā stāvā. Pirmais skolas direktors bija Daris Jansons. No 1999. gada par Mūzikas un mākslas skolas direktori strādā Olita Mauerzaka.

2004. gadā, pateicoties uzņēmīgiem mākslas pedagogiem un skolas direktorei, skolā tiek piedāvāta iespēja apgūt arī mākslu, darbam tiek piemērotas vēl trīs telpas pamatskolas ēkā.
No 2006. gada skola darbojas kā Kalētu Mūzikas un mākslas skola.

2018. gadā tiek reorganizētas Kalētu pamatskola un Kalētu Mūzikas un mākslas skola. Uz šo skolu bāzes izveidota Kalētu Mūzikas un mākslas pamatskola, kura realizē pirmsskolas, pamatizglītības un profesionālās ievirzes programmas. Direktore Inese Kuduma. 

 

Skolas direktori, ievērojami cilvēki

Miķelis Šķute – pirmais skolas vadītājs no 1882. gada līdz 1902. gadam (dzimšanas un miršanas dati nav zināmi). 

Gustavs Kļaustiņš – strādājis par skolas pārzini no 1902. gada līdz 1915. gadam un no 1920. gada līdz 1924. gadam.

Žanis Leja – skolas pārzinis un direktors no 1925. gada līdz 1951. gadam.

Valda Smurģe – skolas direktore no 1959. gada līdz 1971. gadam.

Velta Strēle – skolas direktore no 1973. gada līdz 1987. gadam. 

Dzintars Kudums – Kalētu astoņgadīgās skolas absolvents, skolas direktors no 1990. gada līdz 1998. gadam. Saeimas deputāts no 1998. līdz 2002. gadam.

Agrita Purviņa – skolas direktore no 1998. gada līdz 2010. gadam.

Tagadējā direktore kalētniece Inese Kuduma darbu kā skolas vadītāja uzsāka 2010. gadā.

Maksimiliāns Grietēns – skolas absolvents, ievērojams tiltu būvēšanas speciālists ASV.

 

 

  
Kalētu Mūzikas un mākslas pamatskolas ēka,
kādreizējā barona Noldes pils, celta 1872. gadā.

 


Sākumskolas klases un pirmsskolas grupas darbojas
bijušā kolhoza “Druva” bērnudārza ēkā, kas celta 1980. gadā.

 


Skolas karogs.