Publiskie līgumi

Deleģēšanas Līgums ar Vaiņodes novada pašvaldību Nr. 2.2.7/20/206

Deleģēšanas Līgums ar SIA ''Priekules nami'' Nr. 2.2.7/20/167

Sadarbības Līgums ar Durbes novada pašvaldību par pašvaldību bāriņtiesu sadarbību

Vienošanās Nr. 1. par grozījumiem 2019. gada 9. janvāra līgumā par aktīvā nodarbinātības pasākuma ''Algoti pagaidu sabiedriskie darbi'' īstenošanu Nr.3.APSD-28-2019

Sadarbības Līgums Nr. IKT/347/2019 (VARAM) 

Sadarbības Līgums Nr. IKT/412/2019 (VARAM)

Vienošanās par grozījumiem 04.02.2019. DELEĢĒŠANAS LĪGUMĀ Nr. 2.2.7/19/243

Deleģēšanas līgums ar SIA "Priekules nami'' Nr. 2.2.7/19/1443

Deleģēšanas līgums ar SIA "Priekules nami'' Nr. 2.2.7/19/1444

SADARBĪBAS LĪGUMS NR. IKT/186/2019

Deleģēšanas līgums ar SIA "Priekules nami'' par ārdurvju iegādi un nomaiņu Priekules pagastā 2019. gadā 

Deleģēšanas līgums ar SIA ''Priekules nami'' par ūdensvada izbūvi Virgas pagastā 2019. gadā 

 Sadarbības līgums par Liepājas rajona Sporta skolas finansēšanu 

Deleģēšanas līgums ar Vaiņodes novada domi par būvvaldes funkciju veikšanu un Vienošanās par grozījumiem deleģēšanas līgumā

Līgums par Liepājas Centrālās Zinātniskās bibliotēkas kā reģiona galvenās bibliotēkas funkciju veikšanu un finansēšanu Priekules novadā

Līgums ar biedrību "Kurzemes tūrisma asociācija'' par kopīgu sadarbību tūrisma attīstības veicināšanā un tūrisma mārketingā

Līgums ar Kurzemes plānošanas reģionu par pašvaldības dotācijas piešķiršanu Plānošanas reģionam

Līgums par līdzfinansējumu Liepājas rajona Sporta skolas administratīvo izdevumu, direktora un direktora vietnieka atalgojuma segšanai

Deleģēšanas līgums ar SIA "Priekules nami'' par Priekules pilsētas labiekārtošanas darbiem 2019. gadā 

Deleģēšanas līgums ar SIA "Priekules nami'' par Priekules pilsētas labiekārtošanas darbiem 2018.gadā

Deleģēšanas līgums ar SIA ''Priekules nami'' par veicamajiem darbiem Virgas pagastā 2018.gadā

Deleģēšanas līgums ar SIA “Priekules nami” par ūdens un kanalizācijas stāvvadu un brīvo dzīvokļu remontu Priekulē

Deleģēšanas līgums ar SIA "Priekules nami" par komunālo pakalpojumu organizēšanu un palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā 

Deleģēšanas līgums ar SIA "Priekules nami" par sešu skursteņu atjaunošanu daudzdzīvokļu mājai 

Deleģēšanas līgums ar SIA "Priekules nami" par dzīvokļa remontu 

Deleģēšanas līgums ar SIA "Priekules nami" par sienas siltināšanu dzīvoklim