29.08.2013. domes sēdē pieņemtie lēmumi (protokols nr.5)

1. § Par zemes [:] ar kadastra apzīmējumu [:], Kalētu pag., Priekules nov. iznomāšanu A[:] M[:]

 Priekules novada dome izskatījusi A[:] M[:], dzīvojoša [adrese], Liepājā, 15.05.2013. iesniegumu (iereģistrēts ar Nr.3-13/582) ar lūgumu iznomāt zemes vienību [:] 3,2 ha platībā, kadastra apzīmējums [:], Kalētu pagastā, Priekules novadā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Ar Kalētu pagasta padomes 15.09.2008. lēmumu Nr.5, protokols Nr.9, zemes vienība [:], Kalētu pagastā, ieskaitīta zemēs zemes reformas pabeigšanai.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr. 735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 15.punktu, kas nosaka, ka pašvaldība informāciju par iznomājamiem tās valdījumā vai turējumā esošajiem neapbūvētiem zemesgabaliem izliek redzamā vietā pašvaldības domes ēkā un Priekules novada domes 13.06.2013.Ārkārtas sēdes lēmumu, protokols Nr.8.,6.§, informācija par brīvo iznomājamo zemes gabalu 01.07.2013. tika izlikta Kalētu pagasta pārvaldes ēkā un publiskota Priekules novada mājaslapā ar pieteikšanās termiņu līdz 22.07.2013. Citas personas līdz 22.07.2013. nav izteikušas vēlēšanos nomāt zemes vienību “Pie Stūrīšiem” 3,2 ha platībā, kadastra apzīmējums 6464 006 0054, Kalētu pagastā.

Lēmuma sagatavošanas laikā no Valsts zemes dienesta Valsts līmeņa zemes reformas pabeigšanas komisijas 23.07.2013. pienāca vēstule Nr.2-17/3299 ar informāciju, ka Priekules novadā uz zemes reformas pabeigšanai paredzēto zemes vienību [:], kadastra apzīmējums [:], Kalētu pagastā ir pieteicies trešās prioritātes pretendents.

Līdz ar to Priekules novada dome šo zemes vienību nevar iznomāt.

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,  atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Alda Binfelde, Arta Brauna, Ainars Cīrulis, Andris Džeriņš, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls,  Artis Šteins, Ilgonis Šteins); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada dome NOLEMJ:

 

1.      Atteikt A[:] M[:], personas kods [:], iznomāt zemes reformas pabeigšanai paredzēto zemi [:] 3,2 ha lielā platībā, kadastra apzīmējums [:], Kalētu pagastā, Priekules novadā, sakarā ar 3.prioritātes pretendenta pieteikšanos uz šo zemes vienību.

2.      Pieņemto lēmumu nosūtīt A[:] M[:], [adrese], Liepāja.

 

2. § Par Priekules novada pašvaldības iepirkumu komisijas nolikuma apstiprināšanu

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu un 61.panta trešo daļu, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Alda Binfelde, Arta Brauna, Ainars Cīrulis, Andris Džeriņš, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls,  Artis Šteins, Ilgonis Šteins); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada dome NOLEMJ:

 

1.          Apstiprināt Priekules novada pašvaldības iepirkumu komisijas nolikumu (3. pielikums).

2.          Priekules novada pašvaldības iepirkumu komisijas nolikums stājas spēkā ar lēmuma pieņemšanas brīdi.

3.          Ar šī nolikuma spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Priekules novada pašvaldības iepirkumu komisijas nolikums, kas apstiprināts 2009.gada 17.jūlijā (protokols Nr.3, 6.§).

 

Pielikumā: 3.pielikums Priekules novada pašvaldības iepirkumu komisijas nolikums uz 4 lapām.

 

3. § Par Priekules novada pašvaldības iepirkumu komisijas izveidošanu

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, Publisko iepirkumu likuma 22.panta pirmo daļu un Priekules novada pašvaldības domes 2013.gada 25.jūlija saistošo noteikumu Nr.7 „Priekules novada pašvaldības nolikums” 12.5.punktu, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Alda Binfelde, Arta Brauna, Ainars Cīrulis, Andris Džeriņš, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls,  Artis Šteins, Ilgonis Šteins); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada dome NOLEMJ:

 

1. Izveidot Priekules novada pašvaldības iepirkumu komisiju 5 locekļu sastāvā.

2. Apstiprināt Priekules novada pašvaldības iepirkumu komisiju šādā sastāvā:

2.1. Andra Valuže;

2.2.Modris Baumanis;

2.3. Patricija Andersone;

2.4. Iveta Juškeviča;

2.5. Ilze Sokolovska.

 

4.§ Par Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijas nolikuma apstiprināšanu

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu un 61.panta trešo daļu, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Alda Binfelde, Arta Brauna, Ainars Cīrulis, Andris Džeriņš, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls,  Artis Šteins, Ilgonis Šteins); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada dome NOLEMJ:

 

  1. Apstiprināt Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas  un nomas tiesību izsoles komisijas nolikumu (4. pielikums).

 

  1. Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas  un nomas tiesību izsoles komisijas nolikums stājas spēkā ar lēmuma pieņemšanas brīdi.

 

 

Pielikumā: 4.pielikums  Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijas nolikums uz  3 lapām.

5. § Par Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijas izveidošanu

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu un Priekules novada pašvaldības domes 2013.gada 25.jūlija saistošo noteikumu Nr.7 „Priekules novada pašvaldības nolikums” 12.9.punktu, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Alda Binfelde, Arta Brauna, Ainars Cīrulis, Andris Džeriņš, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls,  Artis Šteins, Ilgonis Šteins); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada dome NOLEMJ:

 

1.       Izveidot Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisiju 5 locekļu sastāvā.

2.       Apstiprināt Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisiju šādā sastāvā:

2.1. Gražina Ķervija;

2.2.Aija Mickus;

2.3. Vaida Šeflere;

2.4. Dzintra Krūmiņa;

2.5. Guna Remese.

6. § Par Priekules novada pašvaldības vides uzraudzības komisijas nolikuma apstiprināšanu

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu un 61.panta trešo daļu, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Alda Binfelde, Arta Brauna, Ainars Cīrulis, Andris Džeriņš, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls,  Artis Šteins, Ilgonis Šteins); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada dome NOLEMJ:

 

  1. Apstiprināt Priekules novada pašvaldības vides uzraudzības komisijas nolikumu (5. pielikums).

 

  1. Priekules novada pašvaldības vides uzraudzības komisijas nolikums stājas spēkā ar lēmuma pieņemšanas brīdi.

 

Pielikumā: 5.pielikums Priekules novada pašvaldības vides uzraudzības komisijas nolikums uz 3 lapām.

 

7. § Par Priekules novada pašvaldības vides uzraudzības komisijas izveidošanu

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu un Priekules novada pašvaldības domes 2013.gada 25.jūlija saistošo noteikumu Nr.7 „Priekules novada pašvaldības nolikums” 12.11.punktu, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Alda Binfelde, Arta Brauna, Ainars Cīrulis, Andris Džeriņš, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls,  Artis Šteins, Ilgonis Šteins); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada dome NOLEMJ:

 

1. Izveidot Priekules novada pašvaldības vides uzraudzības komisiju 6 locekļu sastāvā.

2. Apstiprināt Priekules novada pašvaldības vides uzraudzības komisiju šādā sastāvā:

2.1. Guna Remese;

2.2.Voldemārs Vilerts;

2.3. Vaida Šeflere;

2.4. Dzintra Krūmiņa;

2.5. Renāte Spirģe;

2.6. Aija Mickus.

 

8. § Par Priekules novada pašvaldības komisijas sadarbībai ar nevalstiskajām organizācijām nolikuma apstiprināšanu

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu un 61.panta trešo daļu, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Alda Binfelde, Arta Brauna, Ainars Cīrulis, Andris Džeriņš, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls,  Artis Šteins, Ilgonis Šteins); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada dome NOLEMJ:

 

1.          Apstiprināt Priekules novada pašvaldības komisijas sadarbībai ar nevalstiskajām organizācijām nolikumu (6.pielikums).

 

2.          Priekules novada pašvaldības komisijas sadarbībai ar nevalstiskajām organizācijām nolikums stājas spēkā ar lēmuma pieņemšanas brīdi.

 

Pielikumā: 6.pielikums  Priekules novada pašvaldības komisijas sadarbībai ar nevalstiskajām organizācijām nolikums uz  3 lapām.

 

 

9. § Par Priekules novada pašvaldības komisijas sadarbībai ar nevalstiskajām organizācijām izveidošanu

  

            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu un Priekules novada pašvaldības domes 2013.gada 25.jūlija saistošo noteikumu Nr.7 „Priekules novada pašvaldības nolikums” 12.12.punktu, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Alda Binfelde, Arta Brauna, Ainars Cīrulis, Andris Džeriņš, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls,  Artis Šteins, Ilgonis Šteins); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada dome NOLEMJ:

 

  1. Izveidot Priekules novada pašvaldības komisiju sadarbībai ar nevalstiskajām organizācijām 7 locekļu sastāvā.
  2. Apstiprināt Priekules novada pašvaldības komisiju sadarbībai ar nevalstiskajām organizācijām šādā sastāvā:

2.1. Līga Svara;

2.2.Voldemārs Vilerts;

2.3. Inese Paulauska;

2.4. Raimonds Runts;

2.5. Mārcis Zīverts;

2.6. Ruta Balode;

2.7. Inese Vītoliņa.

10.§ Par pašvaldības iestāžu un struktūrvienību pamatlīdzekļu un inventāra apsekošanas un novērtēšanas komisijas nolikumu

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 61.panta trešo daļu, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Alda Binfelde, Arta Brauna, Ainars Cīrulis, Andris Džeriņš, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls,  Artis Šteins, Ilgonis Šteins); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada dome NOLEMJ:

 

1.      Apstiprināt pašvaldības iestāžu un struktūrvienību pamatlīdzekļu un inventāra apsekošanas un novērtēšanas komisijas nolikumu. (7.pielikums)

 

2.      Par lēmuma izpildi atbild Finanšu nodaļas vadītāja P.Andersone

 

Pielikumā: 7.pielikums  Pašvaldības iestāžu un struktūrvienību pamatlīdzekļu un inventāra apsekošanas un novērtēšanas komisijas nolikums uz 2 lapām.

 

 

 

11.§ Par Pamatlīdzekļu un inventāra apsekošanas un novērtēšanas komisijas sastāvu

 Atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Alda Binfelde, Arta Brauna, Ainars Cīrulis, Andris Džeriņš, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls,  Artis Šteins, Ilgonis Šteins); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada dome NOLEMJ:

 

1.      Izveidot pamatlīdzekļu un inventāra apsekošanas un novērtēšanas komisiju trīs locekļu sastāvā.

2.      Apstiprināt pamatlīdzekļu un inventāra apsekošanas un novērtēšanas komisiju  šādā sastāvā:

2.1.   Grāmatvede Ilze Sokolovska

2.2.   Nekustamo īpašumu speciāliste Vēra Rubeze

2.3.   Tūrisma organizatore Daiga Egle

3.      Par lēmuma izpildi atbild finanšu nodaļas vadītāja P[:]. A[:].

12. § Par „Priekules novada izglītības iestāžu izglītojamo un pedagogu sasniegumu izvērtēšanas un apbalvošanas nolikuma” apstiprināšanu

 1. 2013.gada 7.jūnijā Priekules novada domē saņemts A[:] P[:] iesniegums ar lūgumu izteikt jaunā redakcijā „Priekules novada izglītības iestāžu izglītojamo un pedagogu  sasniegumu izvērtēšanas un apbalvošanas nolikumu”.

2. Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 41.panta  2.punktu, Pašvaldības dome pieņem  iekšējos normatīvos aktus (noteikumi, nolikumi, instrukcijas).

            Atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Alda Binfelde, Arta Brauna, Ainars Cīrulis, Andris Džeriņš, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls,  Artis Šteins, Ilgonis Šteins); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada dome NOLEMJ:

 

  1. Apstiprināt „Priekules novada izglītības iestāžu izglītojamo un pedagogu  sasniegumu izvērtēšanas un apbalvošanas nolikumu”(8.pielikums).

Pielikumā: 8.pielikums  Priekules novada izglītības iestāžu izglītojamo un pedagogu sasniegumu izvērtēšanas un apbalvošanas nolikums uz 8 lapām.

 

13. § Par Interešu izglītības programmu izvērtēšanas komisijas nolikuma apstiprināšanu

  

            2013.gada  Priekules novada domē saņemts izglītības metodiķes A[:] P[:] iesniegums ar lūgumu apstiprināt Interešu izglītības programmu izvērtēšanas komisijas Nolikumu.

Pamatojoties uz 2001.gada 28.augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr.382 „Interešu izglītības programmu finansēšanas kārtība” pašvaldība izveido komisiju programmu izvērtēšanai un mērķdotācijas sadalei. Komisijā iekļauj izglītības pārvaldes iestādes pārstāvjus vai izglītības speciālistu, biedrību, nodibinājumu un citu institūciju un organizāciju pārstāvjus, kuri atbalsta interešu izglītības programmu mērķauditorijas intereses. Komisijā neiekļauj ar interešu izglītības programmu īstenošanu saistītās personas.

            Atbilstoši Izglītības likuma 17.panta 3 daļas 16.punktam novada pašvaldība nodrošina bērnu un jauniešu interešu izglītību, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Alda Binfelde, Arta Brauna, Ainars Cīrulis, Andris Džeriņš, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls,  Artis Šteins, Ilgonis Šteins); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada dome NOLEMJ:

 

  1. Apstiprināt Interešu izglītības programmu izvērtēšanas komisijas Nolikumu(8.1.pielikums).

Pielikumā: 8.1.pielikums Priekules novada domes Interešu izglītības programmu izvērtēšanas komisijas nolikums uz 3 lapām.

14.§ Par Interešu izglītības programmu izvērtēšanas komisijas sastāva apstiprināšanu

 Pamatojoties uz 2001.gada 28.augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr.382 „Interešu izglītības programmu finansēšanas kārtība” pašvaldība izveido komisiju programmu izvērtēšanai un mērķdotācijas sadalei. Komisijā iekļauj izglītības pārvaldes iestādes pārstāvjus vai izglītības speciālistu, biedrību, nodibinājumu un citu institūciju un organizāciju pārstāvjus, kuri atbalsta interešu izglītības programmu mērķauditorijas intereses. Komisijā neiekļauj ar interešu izglītības programmu īstenošanu saistītās personas.

            Atbilstoši Izglītības likuma 17.panta 3 daļas 16.punktam novada pašvaldība nodrošina bērnu un jauniešu interešu izglītību, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Alda Binfelde, Arta Brauna, Ainars Cīrulis, Andris Džeriņš, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls,  Artis Šteins, Ilgonis Šteins); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada dome NOLEMJ:

 

1.        Apstiprināt Interešu izglītības programmu izvērtēšanas komisiju 7 cilvēku sastāvā:

1.1.  Aija Birze;

1.2.  Ruta Balode;

1.3.  Inese Vītoliņa;

1.4.  Airita Ešenvalde;

1.5.  Gunta Gruntiņa;

1.6.  Agrita Purviņa,

1.7.  Anita Zviedre.

 

15. § Par Priekules novada vēlēšanu komisijas locekļu skaita un vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanas termiņu noteikšanu

 Pamatojoties uz Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 1. un 9.pantu, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Alda Binfelde, Arta Brauna, Ainars Cīrulis, Andris Džeriņš, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls,  Artis Šteins, Ilgonis Šteins); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada dome NOLEMJ:

 

  1. Noteikt, ka Priekules novada vēlēšanu komisija strādās 7 locekļu sastāvā.
  2. Noteikt, ka kandidātus darbam Priekules novada vēlēšanu komisijā Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likumānoteiktajā kārtībā var pieteikt līdz 2013.gada 13.septembrim.

 

16. § Par Priekules vidusskolas direktores pieņemšanu darbā

 2013. gada 9. jūlijā  Priekules novada domē saņemts Priekules vidusskolas direktora amata kandidātu izvērtēšanas komisijas priekšsēdētāja A[:] C[:] iesniegums ar lūgumu apstiprināt komisijas ieteikumu pieņemt darbā par Priekules vidusskolas direktori I[:] T[:] ar 2013. gada 15. augustu.

Atbilstoši Izglītības likuma 17.panta 3 daļas 2.punktam novada pašvaldība pieņem darbā un atbrīvo no darba tās padotībā esošo vispārējās izglītības iestāžu, tai skaitā internātskolu, speciālo izglītības iestāžu vadītājus, saskaņojot ar Izglītības un zinātnes ministriju.

Atbilstoši „Vispārējās izglītības likuma” 11. pantam, Vispārējās izglītības iestādes vadītāju pieņem darbā un atbrīvo no darba attiecīgās izglītības iestādes dibinātājs, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Alda Binfelde, Arta Brauna, Ainars Cīrulis, Andris Džeriņš, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls,  Artis Šteins, Ilgonis Šteins); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada dome NOLEMJ:

 

1.      Pieņemt darbā par Priekules vidusskolas direktori I[:] T[:] ar 2013.gada 2. septembri.

 

2.      Izglītības metodiķei A[:] P[:] sagatavot dokumentus šī lēmuma 1.punkta saskaņošanai ar Izglītības un zinātnes ministriju.

 

 

17. § Par grozījumiem Priekules novada domes 2012.gada 27.decembra lēmumā „Par limitiem 2013.gadā Priekules novada pašvaldības darbiniekiem mobilo telefona lietošanai darba pienākuma veikšanai” (protokols Nr.17, 42.§)

 Atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Alda Binfelde, Arta Brauna, Ainars Cīrulis, Andris Džeriņš, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls,  Artis Šteins, Ilgonis Šteins); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada dome NOLEMJ:

 

Izdarīt Priekules novada domes 2012.gada 27.decembra lēmumā „Par limitiem 2013.gadā Priekules novada pašvaldības darbiniekiem mobilo telefona lietošanai darba pienākuma veikšanai” (protokols Nr.17, 42.§)  šādus grozījumus:

 

1.  Anulēt sekojošu mēneša limitu mobilo telefona lietošanai sekojošām personām Priekules novada pašvaldības jautājumu risināšanai ar 2013.gada 31.jūliju:

 

Bunkas pagasta pārvalde:

 

 62. G[:] A[:], Tadaiķu bibliotēkas vadītāja .                                

             Telefona Nr.(…);                                                               Ls 10,-

 

                                                              

2. Noteikt sekojošos mēneša limitus mobilo telefona lietošanai sekojošām personām Priekules novada pašvaldības jautājumu risināšanai ar 2013.gada 12.augustu:

 

Bunkas pagasta pārvalde:

 

110. E[:] K[:], Tadaiķu bibliotēkas vadītāja,                      

             Telefona Nr.; (….);                                                             Ls 10,-

 

 

3. Noteikt sekojošos mēneša limitus mobilo telefona lietošanai sekojošām personām Priekules novada pašvaldības jautājumu risināšanai ar 2013.gada 1.augustu:

  

Priekules novada dome:

 

111. M[:] A[:], Priekules novada domes deputāte,                      

             Telefona Nr.; ();                                                                             Ls 5,-

  

112. I[:] T[:], vidusskolas direktore,

            Telefona Nr.; (jauns);                                                                      Ls 15,-

 

 

 

18. § Par paraksta tiesību deleģēšanu Priekules novada pašvaldības administrācijas darbiniekiem

 Atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Malda Andersone, Alda Binfelde, Arta Brauna, Ainars Cīrulis, Andris Džeriņš, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija,  Artis Šteins, Ilgonis Šteins); deputāts Mārtiņš Mikāls, pildot likumā ‘’Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā’’ paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, šī lēmuma pieņemšanā nepiedalās; PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada dome NOLEMJ:

Deleģēt paraksta tiesības šādiem Priekules novada pašvaldības administrācijas darbiniekiem:

1.      Priekules novada pašvaldības lietvedības nodaļas vadītājai S[:] M[:] parakstīt dokumentu pavadrakstus, apliecināt dokumentu atvasinājumu (kopiju, norakstu, izrakstu) pareizību un parakstīt iedzīvotāju reģistra izziņas par deklarēto dzīvesvietu un ģimenes sastāvu.

2.      Priekules novada pašvaldības sekretārei D[:] T[:] apliecināt dokumentu atvasinājumu (kopiju, norakstu, izrakstu) pareizību.

3.      Priekules novada pašvaldības iedzīvotāju reģistrēšanas speciālistēm I[:] T[:], I[:] K[:], I[:] Ķ[:], Z[:] P[:] un V[:] L[:] parakstīt iedzīvotāju reģistra izziņas par deklarēto dzīvesvietu un ģimenes sastāvu.

19. § Par Ž.V.Puķīša grāmatas „Atmiņu stāsti par Priekuli un novadniekiem” tirdzniecību

 2013. gada augusta mēnesī Priekules novada dome izdeva Ž.V. Puķīša grāmatu „Atmiņu stāsti par Priekuli un novadniekiem”. Grāmata izdota 200 eksemplāros. Grāmata domāta domes prezentācijas materiāliem, dāvināšanai novada bibliotēkām, kā arī tirdzniecībai. Grāmatas izdošanas izdevumi Ls 1428.32 bija plānoti novada budžetā. Viena eksemplāra pašizmaksa ir Ls 7,14.

Pamatojoties finanšu komitejas 22.08.2013. atzinumu, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Alda Binfelde, Arta Brauna, Ainars Cīrulis, Andris Džeriņš, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls,  Artis Šteins, Ilgonis Šteins); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada dome NOLEMJ:

 

1. Apstiprināt Ž.V. Puķīša grāmatas „Atmiņu stāsti par Priekuli un novadniekiem” pārdošanas cenu 10.(desmito) Ikara svētku laikā Ls 4.00 (četri lati) , tai skaitā PVN.

 

2. Atbildīgā par grāmatas tirdzniecību tūrisma organizatore D[:] E[:].

20. § Par atbalsta sniegšanu biedrībai „Kanu Atvars”

 Priekules novada domē 2013. gada 15. augustā saņemts iesniegums no biedrības „Kanu Atvars” valdes locekles Dz[:] B[:], par pašvaldības atbalsta saņemšanu, lai piedalītos Nacionālajā čempionātā un Baltijas kausa sacensībās, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Alda Binfelde, Arta Brauna, Ainars Cīrulis, Andris Džeriņš, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls,  Artis Šteins, Ilgonis Šteins); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada dome NOLEMJ:

 

            Pamatojoties uz Priekules novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 2 „Par atbalsta sniegšanu izglītības, mūzikas, mākslas un sporta sasniegumu veicināšanai Priekules novadā” (6.1. līdz LVL 300,- gadā vienam Pretendentam, ja viņam pēdējā gada laikā bijuši panākumi valsts nozīmes sacensībās, konkursos, olimpiādēs – iegūtas no 1. līdz 3.vietai), sniegt atbalstu, biedrībai „Kanu Atvars”, lai piedalītos Nacionālajā čempionātā un Baltijas kausa sacensībās. 

Kopā -175 Ls

Sasniegumi 2012. gadā:

1.      vieta-Latvijas Jātnieku Federācijas kausā vienjūgos;

1.      vieta –LJF kausā poniju divjūgos;

2.      vieta Baltijas kausā divjūgos;

2.vieta LJF kopvērtējumā vienjūgos 2012. gadā.