26.01.2012. sēdē pieņemtie lēmumi (protokols nr.1)

1.§ Par saistošajiem noteikumiem Nr.1 „Par nekustamā īpašuma nodokli Priekules novadā 2012.gadā”

 

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 46.pantu un likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” Pārejas noteikumu 40.punktu, kas nosaka, ka: „Līdz dienai, kad tiek sagatavots nodokļa maksāšanas paziņojums par 2012.gadu, pašvaldībām, izdodot saistošos noteikumus, kurus pieņem likuma “Par pašvaldībām” 46.panta kārtībā, ir tiesības 2012.gadā piemērot nodokļa apmēra pieauguma ierobežojumu zemei vai saglabāt nodokļa apmēru zemei 2011.gada līmenī, kā arī noteikt šā pieauguma ierobežojuma apmēru un piemērošanas nosacījumus”, 2012.gada 17.janvāra Finanšu komitejas atzinumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis, Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:
 
 
1. Pieņemt iesniegto saistošo noteikumu projektu „Par nekustamā īpašuma nodokli Priekules novadā 2012.gadā”.
 
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.
 
3. Saistošos noteikumus triju dienu laikā rakstveidā vai elektroniskā veidā jānosūta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.
2.§ Par saistošajiem noteikumiem Nr.2 „Par grozījumiem Priekules novada domes 2011.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Par Priekules novada domes budžetu 2011.gadam””

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

 

1.      Apstiprināt Priekules novada saistošos noteikumus Nr.2  „Par grozījumiem Priekules novada domes 2011.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Par Priekules novada domes budžetu 2011.gadam””.

2. Uzdot kancelejai apstiprinātos saistošos noteikumus 3 dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un elektroniski nosūtīt zināšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.

Pielikums Nr. 1

Pielikums Nr. 2

Pielikums Nr. 3

3.§ Par precizējumiem Priekules novada domes 2011.gada 24.novembra saistošajos noteikumos Nr.7 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Priekules novadā”.

Pamatojoties uz Vides aizsardzības un Reģionālās attīstības ministrijas 23.12.2011. vēstuli Nr.17-Ie/19830 „Par saistošajiem noteikumiem”, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

            Veikt šādus precizējumus Priekules novada domes 2011.gada 24.novembra saistošajos noteikumos Nr.7 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Priekules novadā” –

 

1. Papildināt 23.punktu, liekot divpunktu aiz tā, ar 23.1.  apakšpunktu šādā redakcijā:

23.1. minimālais atkritumu savākšanas biežums ir ne retāk kā reizi ceturksnī.

 

2. Izteikt 46.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

46.1. dedzināt atkritumus, novietot sadzīves atkritumus, tajā skaitā lapas, zāli, zarus u.c. tam neparedzētās un nepiemērotās vietās, ierīkot izgāztuves, vai aprakt atkritumus zemē, piegružot vai aizbērt grāvjus un ūdenstilpnes un, novietot tos braucamo ielu (ceļu) malās;

 

4.§ Par grozījumiem Priekules novada domes amatu un amatalgu sarakstā 2012.gadam.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var noteikt domes priekšsēdētāja, viņa vietnieka, pašvaldības administrācijas darbinieku, kā arī pašvaldības iestāžu vadītāju algu likmes, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

           

1. Izdarīt Priekules novada domes amatu un amatalgu sarakstā 2012.gadam struktūrvienībā „Novada dome” un sadaļā „Pedagogi” grozījumus saskaņā ar lēmumam pievienoto pielikumu Kalētu pamatskolā, Kalētu Mūzikas un mākslas skola, Priekules Mūzikas un mākslas skola.

2. Izdarīt Priekules novada domes amatu un amatalgu saraksta 2012.gadam sadaļā „Pedagogi”, struktūrvienības „Interešu un profesionālās ievirzes izglītība” amatu sarakstu izsakot jaunā redakcijā saskaņā ar lēmumam pievienoto pielikumu.

3. Nepieciešamo finansējumu Kalētu pamatskolā, Kalētu Mūzikas un mākslas skola, Priekules Mūzikas un mākslas skola paredzēt attiecīgo iestāžu 2012.gada budžetā.

4. Grozījumi stājas spēkā ar 2012.gada 1.janvāri.

 

Pielikumā: Grozījumi Nr.1 Priekules novada domes amatu un amatalgu sarakstā 2012.gadam (Pedagogi) uz 4 lp.

 

5.§ Par grozījumiem 22.12.2011. Priekules novada domes sēdes (prot. Nr.22) 1.§ „Par limita noteikšanu darbiniekiem mobilo telefonu lietošanai Priekules novada domes jautājumu risināšanai 2012.gadā”.

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

Veikt  grozījumus  2011.gada 22.decembra Priekules novada domes (prot. Nr.22) 1.§ „Par limita noteikšanu darbiniekiem mobilo telefona lietošanai Priekules novada domes jautājumu risināšanai  2012.gadā”:

 

Noteikt šādus mēneša limitus mobilo telefona lietošanai sekojošām personām Priekules novada pašvaldības jautājumu risināšanai ar 2012.gada 1.februāri -

 

Priekules novada dome:

50. Priekules novada domes juristei, juridisko jautājumu risināšanai.                      

             Telefona Nr. (jauns pieslēgums)                                                                         Ls 10;

 

51. A[:] L[:], elektriķu darba pienākumu pildīšanai                                                        Ls 10;

            Telefona Nr. (jauns pieslēgums)                                                                                                                                                                          

 

 Kalētu pagastu pārvalde:

 16. I[:] M[:], elektriķu darba pienākumu pildīšanai                                                     Ls 10.

            Telefona Nr. (jauns pieslēgums)                                                                                        

6.§ Par grozījumiem 22.12.2011. Priekules novada domes sēdes (prot. Nr.22) 2.§ “Par limitiem 2012.gadā Priekules novada pašvaldības darbiniekiem degvielas iegādei pašvaldības jautājumu risināšanai”.

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

Veikt grozījumus  2011.gada 22.decembra (protokols Nr.22) 2.§ „Par limitiem 2012.gadā Priekules novada pašvaldības darbiniekiem degvielas iegādei pašvaldības jautājumu risināšanai”:

 

Noteikt  no 2012.gada 1.februāra līdz 2012.gada 31.decembrim degvielas iegādei limitu mēnesī novada pašvaldības funkciju realizēšanai  un atļaut slēgt patapinājuma līgumu automašīnas bezatlīdzības lietošanai sekojošam Priekules novada pašvaldības darbiniekam.-

 

Bunkas pagasta pārvalde:

4. Z[:] G[:]

(Elektriķa darba jautājumu risināšanai)                                                        Ls 40;                                       

 

Virgas pagasta pārvalde:

17. Z[:] G[:]

(Elektriķa darba jautājumu risināšanai)                                                        Ls 40;                                       

 

35.A[:] J[:]

(Bāriņtiesas darba jautājumu risināšanai)                                                                 Ls 20;                                         

 

7.§ Par atkritumu apsaimniekošanas tarifu noteikšanu Priekules novada Bunkas, Gramzdas, Kalētu, Priekules un Virgas pagastos.

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

            Noteikt sekojošus atkritumu apsaimniekošanas tarifus 1 cilvēkam mēnesī bez PVN, šādos Priekules novada pagastos –

 

1. BUNKAS pagastā no 2012.gada 1.janvāra Ls 0,82;

 

2. GRAMZDAS pagastā no 2012.gada 1.maija Ls 0,68;

 

3. KALĒTU pagastā no 2012.gada 1.maija Ls 0,94;

 

4. PRIEKULES pagastā  no 2012.gada 1.maija Ls 0,87;

 

5. VIRGAS pagastā  no 2012.gada 1.maija –

            5.1. „Gaismās”                       – Ls 0,49;

            5.2. „Vārtājās”                      -  Ls 0,59;

            5.3. „Sarmās”, „Blāzmās”    -  Ls 0,79.       

 

8.§ Par pašvaldības dzīvojamo māju īres un apsaimniekošanas maksas noteikšanu Priekules novada Bunkas, Gramzdas, Kalētu, Priekules un Virgas pagastos.

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Noteikt  pašvaldības dzīvojamo māju īres maksu un dzīvojamo māju apsaimniekošanas maksu šādos  Priekules novada pagastos –

 

1.1.  BUNKAS  pagastā :

 

Nr.p.k.             Dzīvojamā māja                              Īres maksa Ls/m2     Apsaimniekošanas

                                                                                                                       maksa Ls/m2

 

1.                     „Lāčplēši”                                                 0,20                      0,19

2.                     „Kurši                                                                   0,20                      0,19

3.                     „Suvorova 31”                                          0,20                      0,19

4.                     Krasta iela 3                                              0,12                      -----

 

 

 

1.2.GRAMZDAS pagastā :

 

Nr.p.k.             Dzīvojamā māja                              Īres maksa Ls/m2     Apsaimniekošanas

                                                                                                                       maksa Ls/m2

 

1.                        Miera ielā 2, 4, 5, 7                                   0,10                      0,09

2.                        Meža ielā 3                                                0,10                      0,09

3.                        Uzvaras ielā 4                                                       0,08                      0,07

4.                        Skolas ielā 6                                              0,12                      0,11

5.                        Nākotnes iela 7                                         0,10                        ---

6.                        Dīķsaimniecība                                         0,08                        ---

7.                        „Dārznieki”                                              0,10                        ---

8.                        „Līdumnieki”                                           0,08                        ---

9.                        „Skujas”                                                    0,08                        ---

10.                    „Liepas”                                                    0,10                        ---

11.                    Pagasta nams                                            0,10                        ---

 

 

 

1.3. KALĒTU pagastā :

 

Nr.p.k.             Dzīvojamā māja                              Īres maksa Ls/m2     Apsaimniekošanas

                                                                                                                       maksa Ls/m2

 

1.                     Liepu aleja  2, 2A, 3, 3A                         0,11                       0,10

2.                     „Brūzis”                                                   0,11                       0,10

3.                     „Dzenīši”                                                  0,11                       ---

 

 

 

 

1.4. PRIEKULES pagastā :

 

Nr.p.k.             Dzīvojamā māja                              Īres maksa Ls/m2     Apsaimniekošanas

                                                                                                                       maksa Ls/m2

 

1.                     Saulaines                                                  0,18                       0,17

2.                     Nākotnes iela 8, 10                                  0,18                       0,17

3.                     Nākotnes iela 11, 13, 15                          0,15                       0,14

4.                     „Altajs”                                                    0,15                       0,14

5.                     „Audari”                                                  0,15                       0,14

6.                     Kalnu iela 1                                              0,15                       0,14

7.                     „Viesturi”                                                 0,15                       0,14

8.                     „Lielās Gobas”                                        0,15                       0,14

9.                     „Mucenieki”                                            0,15                       0,14

10.                   „Viģeļi”                                                    0,12                       -----

11.                   Lielā iela 2                                                0,15                       -----

12.                   Nākotnes iela 1-2                                     0,12                       -----

13.                   Nākotnes iela 5-2                                     0,12                       -----

14.                   Nākotnes iela 6-1                                     0,12                       -----

15.                   „Mežmaļi’                                                0,12                       -----

16.                   „Ustupi”                                                   0,12                       -----

17.                   Celtnieku iela 5-1                                     0,12                       -----

18.                   Lielā iela 3                                                0,12                       -----

19.                   Celtnieku iela 8                                        0,12                       -----

20.                   Celtnieku iela 10                                      0,12                       -----

21.                   Celtnieku iela 11                                      0,12                       -----

22.                   Liepu iela 4                                              0,12                       -----

 

Uzdot būvinženierim Mārim Markotam līdz 2012.gada 1.jūnijam veikt Priekules pagasta sarakstā ierakstīto māju tehnisko apsekošanu.

 

 

1.5. VIRGAS pagastā :

 

Nr.p.k.             Dzīvojamā māja                              Īres maksa Ls/m2     Apsaimniekošanas

                                                                                                                       maksa Ls/m2

1.                     „Vārtājas”                                         0,20                             0,19

2.                     „Sarmas”                                           0,18                             0,17

3.                     „Blāzmas”                                          0,18                             0,17

4.                     „Zīlītes”                                              0,18                             0,17

5.                     „Ērgļi”                                                0,18                             0,17

6.                     „Gaismas”                                          0,18                             0,17

7.                     Virgas skolas dzīvoklis                      0,18                             ----

8.                     „Atvasaras”                                       0,12                             0,11

9.                     „Kārkli”                                             0,12                             0,11

10.                   „Lauki”                                              0,12                             0,11

11.                   „Pļavas”                                             0,12                             0,11

12.                   „Bangas”                                            0,12                             0,11

13.                   „Akācijas”                                         0,12                             0,11

14.                   „Līcīši”                                               0,12                             0,11

15.                   „Apiņi”                                               0,12                             0,11

16.                   „Gailīši”                                             0,12                             0,11

17.                   „Eglieni”                                            0,12                             0,11

18.                   „Laptēni”                                           0,12                             0,11

19.                   „Kalnenieki”                                      0,12                             0,11

20.                   Stūrīšu pienotava                              0,12                             0,11

21.                   „Vīksnas”                                           0,12                             0,11

22.                   „Palejas”                                            0,12                             0,11

23.                   „Atvari”                                             0,12                             0,11

 

 

2. Pašvaldības dzīvojamo māju īres maksas un apsaimniekošanas maksas stājas spēkā ar 2012.gada 1.augustu.

 

9.§ Par SIA „Bārtavas saimnieks” vadības ziņojumu un gada pārskatu.

Pamatojoties uz SIA „Bārtavas saimnieks” iesniegtajiem dokumentiem un vadības ziņojumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

            Apstiprināt SIA „Bārtavas saimnieks”, reģ. Nr.42103029464, 2011.gada pārskatu.

 

10.§ Par valsts budžeta mērķdotācijas pedagogu darba samaksai sadali Priekules novada izglītības iestādēm no 2012.gada janvāra līdz augustam.

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

 

1. Valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldības pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 2012.gada janvāra līdz augustam sadalīt sekojoši:

 

                                                        Darba samaksai                      VSAOI                 Kopā

                                                            mēnesī Ls                         mēnesī Ls              mēnesī Ls

1.1. Priekules vidusskolai                  12 775,00                          3 077,50                15 852,50

1.2. Gramzdas pamatskolai                  3 086,00                            743,42                  3 829,42

1.3. Kalētu pamatskolai                        4 455,00                         1 073,21                  5 528,21  

1.4. Krotes Kronvalda Ata

pamatskolai                                           4 251,00                         1 024,07                  5 275,07

1.5. Virgas pamatskolai                        3 782,00                            911,08                  4 693,08

Kopā 1 mēnesī                                                                                                          35 178,28

Kopā 8 mēnešos                                                                                                      281 426,24

Valsts budžetā plānots 8 mēnešiem                                                                        283 760,00

Paliek rezervei  0,8%                                                                                                   2 333,76

 

 

2. Valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldības izglītības iestādēs piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 2012.gada janvāra līdz augustam sadalīt sekojoši:

                                                        Darba samaksai             VSAOI                           Kopā

                                                            mēnesī Ls                 mēnesī Ls                      mēnesī Ls

2.1. PII   Dzirnaviņas                          1 424,00                     343,04                         1 767,04

2.2. Gramzdas pamatskola                     319,00                       76,85                           395,85

2.3. Kalētu pamatskola                           737,00                    177,54                            914,54

2.4. Krotes Kronvalda Ata pamatskola  466,00                     112,26                           578,26

2.5. Virgas pamatskola                           368,00                      88,65                            456,65

Kopā 1 mēnesim                                                                                                        4 112,34

Kopā 8 mēnešiem                                                                                                     32 898,72

Valsts budžetā plānots                                                                                            32 096,00

Paliek rezervei    0,6%                                                                                                  802,72

 

11.§ Par valsts budžeta mērķdotāciju interešu izglītības programmu īstenošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 2012.gada janvāra līdz augustam.

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

Valsts budžeta mērķdotāciju interešu izglītības programmu īstenošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 2011.gada oktobra līdz decembrim sadalīt sekojoši:

                                         

                                      Stundu skaits   Darba samaksai           VSAOI                  Kopā

                                            nedēļā             mēnesī  Ls                mēnesī Ls           mēnesī Ls

1. Priekules vidusskola             51               619,29                     149,19                 768,48

 

2. Gramzdas pamatskola           10              121,43                       29,25                  150,68

 

3. Kalētu pamatskola                 14              170,00                       40,95                  210,95

 

4. Krotes Kronvalda Ata

     pamatskola                            14              170,00                       40,95                  210,95

 

5. Virgas pamatskola                13               157,86                       38,03                  195,89

 

6. Kalētu Mūzikas

    un mākslas skola                     3                 35,71                         8,60                    44,31

 

7. Priekules Mūzikas

    un mākslas skola                     7                 85,00                       20,48                  105,48

Kopā stundas                      112              Kopā vienam mēnesim                           1 686,74

                                                                Kopā astoņiem mēnešiem                     13 493,92

                                                                Valsts budžetā plānots 8 mēnešiem      13 427,00

                                                                 Izlietots no ekonomijas 8 mēnešos              66,92

 

12.§ Par Priekules novada izglītības iestāžu vadītāju, viņu vietnieku un atbalsta personāla darba samaksas finansēšanu no 2012.gada janvāra līdz augustam.

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Apstiprināt summu no piešķirtās valsts mērķdotācijas, ko var izmantot iestādes vadītāja, viņa vietnieku un atbalsta personāla (bibliotekārs, logopēds, psihologs, speciālais pedagogs) darba samaksas finansēšanai no 2012.gada janvāra līdz augustam:

1.1. Gramzdas pamatskola                                                                              Ls          463,00

1.2. Krotes Kronvalda Ata pamatskola                                                         Ls            630,35

1.3. Kalētu pamatskola                                                                                  Ls            661,00

1.4. Priekules vidusskola                                                                               Ls          1893,75

1.5. Virgas pamatskola                                                                                  Ls            567,01

1.6. Purmsātu speciālā internātpamatskola                                                    Ls          2253,60

 

2. Apstiprināt izglītības iestāžu vadītāju darba likmes un darba algas no valsts un pašvaldības budžeta mērķdotācijas no 2012.gada janvāra līdz augustam:

 

 

Direktora

likme

Darba alga par direktora darbu Ls

Darba alga par pedagoģisko darbu Ls

1. Gramzdas pamatskola

Henrijs Ķeružis

0,775

410,75

72,86

2. Krotes Kronvalda Ata   pamatskola

Inese Vītoliņa

0,895

474,35

142,39

3. Kalētu pamatskola

Inese Kuduma

0,775

410,75

217,92

4. Priekules vidusskola

Ainars Cīrulis

1

625,00

0

5. Virgas pamatskola

Aija Vainovska

0,827

438,31

182,14

6. Purmsātu speciālā internātpamatskola

 

Gunta Leja

1

 

640,80

 

144,83

7. Priekules Mūzikas un mākslas skola

 

Inita Rubeze

1

 

457,00

 

36,43

8. Kalētu Mūzikas un mākslas skola

Olita Mauerzaka

1

 

447,00

 

0

13.§ Par Priekules novada izglītības iestāžu pedagogu mēneša darba algas likmes apstiprināšanu.

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

Apstiprināt pedagogu mēneša darba algas likmi Priekules novada pedagogiem no 2012.gada septembra līdz augustam:

Ar pedagoģisko stāžu

Pamatskolās, mūzikas un mākslas skolās, pirmsskolās

Priekules vidusskolā

Purmsātu speciālā internāt-pamatskolā

līdz 5 gadiem

Ls 245

Ls 310

Ls 270

No 5-10 gadiem

Ls 250

Ls 315

Ls 275

Virs 10 gadiem

Ls 255

Ls 320

Ls 280

14.§ Par izglītojamo skaita noteikšanu Priekules novada izglītības iestādēs, kad novada pašvaldībai jāizvērtē tās turpmāka pastāvēšana vai statuss.

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

            Noteikt izglītojamo skaitu Priekules novada pamatizglītības iestādēs, kad Priekules novada pašvaldībai jāizvērtē tās turpmākā pastāvēšana vai statuss – pamatskolā ne mazāk kā 40 izglītojamie.

 

15.§ Par vecāku līdzfinansējumu Priekules novada profesionālās ievirzes skolās.

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

Noteikt sekojošu vecāku līdzfinansējumu  Priekules novada profesionālās ievirzes skolās:

1. Priekules mūzikas un mākslas skolā  - Ls 6 mēnesī

2. Kalētu mūzikas un mākslas skolā –Ls 5 mēnesī

16.§ Par piemaksas noteikšanu Purmsātu speciālās internātpamatskolas direktora vietniecei A.Š[:].

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 28.jūlija noteikumu Nr.836 „Pedagogu darba samaksas noteikumi” 26.punktu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

Noteikt Purmsātu speciālās internātpamatskolas direktora vietniecei A[:] Š[:] piemaksu par papildus darbu 15% apmērā no direktora vietnieka darba algas likmes (Ls 397,00), veicot projekta vadītāja asistenta pienākumus Eiropas Sociālā fonda Darbības programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.2.4.2.apakšaktivitātes  “Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai un jauniešu ar funkcionālajiem traucējumiem integrācijai izglītībā”  projektā „Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska grupu integrācijai izglītībā Purmsātu speciālā internātpamatskolā (Vienošanās Nr.2011/0048/1DP/1.2.2.4.2/11/APIA/VIAA/128), projekta darbības laikā no 2012. gada 1. janvāra līdz 2013. gada 31. decembrim.

 

17.§ Par AS „Latvenergo” dāvinājuma (ziedojuma) – dāvanu karšu pieņemšanu.

 

Pamatojoties uz 2011. gada 14. oktobrī noslēgto Dāvinājumu (ziedojuma) līgumu Nr 010000/11-769 starp AS „Latvenergo” un Latvijas Pašvaldību savienību un tajā noteikto dāvinājuma (ziedojuma) mērķi - celt trūcīgo un citu mazaizsargāto ģimeņu ar bērniem labklājību, dāvina (ziedo) dāvanu kartes „Elektrības norēķinu kartes- 53,70 LVL” Priekules novada iedzīvotājiem. Dāvanu karšu kopējā vērtība ir LVL 7518,00 (septiņi tūkstoši pieci simti astoņpadsmit lati, 00 santīmi).

 

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1.      Pieņemt AS „Latvenergo” dāvinājumu (ziedojumu) Priekules novada trūcīgajām un mazaizsargātajām ģimenēm ar bērniem – dāvanu kartes „Elektrības norēķinu kartes 53,70 LVL” ar kopējo vērtību LVL 7518,00 (septiņi tūkstoši pieci simti astoņpadsmit lati,00 santīmi).

 

2.      Priekules novada sociālajam dienestam organizēt dāvanu karšu izsniegšanu novada iedzīvotājiem, atbilstoši 30.11.2011. starp biedrību „Latvijas pašvaldību savienība” un Priekules novada domi noslēgtā Dāvinājuma (ziedojuma) līguma Nr.269  nosacījumiem.

 

18.§ Par vienreizēja pabalsta piešķiršanu sakarā ar bērna piedzimšanu.

Pamatojoties uz Priekules novada domes 24.02.2011. sēdes lēmumu (prot. Nr.3), 16.§ „Par pabalstu Priekules novada vecākiem sakarā ar bērna(u) piedzimšanu”, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

Piešķirt  vienreizēju pabalstu 100 latu apmērā sakarā ar bērna piedzimšanu –

 

1.      J[:] Ž[:], pers. kods [:], deklarētā dzīves vieta [:]. Iesniegumam pievienota dēla J[:], dzimuša 22.12.2011.,  dzimšanas apliecības kopija, deklarētās dzīvesvietas izziņa un izziņa pašvaldības pabalsta saņemšanai.

 

2.      R[:] S[:], pers. kods [:], deklarētā dzīves vieta [:].. Iesniegumam pievienota dēla N[:], dzimuša 28.12.2011.,  dzimšanas apliecības kopija, deklarētās dzīvesvietas izziņa un izziņa pašvaldības pabalsta saņemšanai.

 

3.      A[:] S[:], pers. kods [:], deklarētā dzīves vieta [:], Priekules nov.. Iesniegumam pievienota meitas K[:], dzimušas 29.12.2011.,  dzimšanas apliecības kopija, deklarētās dzīvesvietas izziņa un izziņa pašvaldības pabalsta saņemšanai.

 

4.      G[:]G[:], pers. kods [:], deklarētā dzīves vieta [:]. Iesniegumam pievienota meitas A[:], dzimušas 08.12.2011.,  dzimšanas apliecības kopija un deklarētās dzīvesvietas izziņa.

 

5.      A[:] Š[:], pers. kods [:], deklarētā dzīves vieta [:].. Iesniegumam pievienota dēla R[:] A[:], dzimuša 12.01.2012.,  dzimšanas apliecības kopija, deklarētās dzīvesvietas izziņa un izziņa pašvaldības pabalsta saņemšanai.

 

 

19.§ Par finansējuma piešķiršanu Liepājas Centrālajai Zinātniskajai bibliotēkai kā reģiona galvenajai bibliotēkai.

Pamatojoties uz Liepājas Centrālās Zinātniskās bibliotēkas iesniegto 2011.gada darba pārskatu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

 

1.      Turpināt 2012.gadā sadarbību ar Liepājas Centrālo Zinātnisko bibliotēka kā reģiona galvenās bibliotēkas funkciju veicēju.

 

2.      Pilnvarot Priekules novada domes priekšsēdētāju Viju Jablonsku parakstīt vienošanos Nr.1/2012 pie 2009.gada 28.decembra līguma Nr.9 „Liepājas Centrālās Zinātniskās bibliotēkas kā reģiona galvenās bibliotēkas funkciju veikšanu un finansēšanu Priekules novadā” ar Liepājas Centrālo Zinātnisko bibliotēku par  Ls 2143,63 samaksu 2012.gadā par sniegtajiem pakalpojumiem.

 

20.§ Par finansiālu atbalstu LR junioru izlases airēšanā kandidātam I.F[:].

Dome izskata 30.12.2011., reģ.Nr.3-13/930, Latvijas Airēšanas Federācijas vēstuli „Par finansiālu atbalstu I[:] F[:]”. Vēstulē lūgts finansiāls atbalsts aptuveni no Ls 1000,- līdz Ls 1100,-  I[:] F[:], lai nodrošinātu viņa līdzdalību Eiropas un  Pasaules junioru čempionātos airēšanā, kuri norisināsies Bledā (Slovēnija) un Plovdivā (Bulgārija). I[:] F[:] ir Priekules novada iedzīvotājs (pers.k., dzīvesvieta) Murjāņu sporta ģimnāzijas teritoriālās struktūrvienības „Jūrmala” airēšanas nodaļas audzēknis, LR junioru izlases kandidāts startam 2012.gada Eiropas un pasaules junioru čempionātos.

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Atbalstīt ar Ls 500,- (dzīvošana, ēdināšana sacensību laikā, ceļa izdevumi, apdrošināšana, laivas transports) I[:] F[:] piedalīšanos Eiropas un Pasaules junioru čempionātos, kuri norisināsies 2012.gada jūnija sākumā Bledā (Slovēnija) un augustā vidū Plovdivā (Bulgārija).

 

2. Naudu piešķirt no Priekules novada domes 2012.gada budžetā ieplānotajiem līdzekļiem pēc apliecinājuma saņemšanas no Latvijas airēšanas federācijas par I[:] F[:] iekļaušanu LR junioru izlasē.