22.03.2012. sēdē pieņemtie lēmumi (protokols nr.4)

41.§ Par nekustamā īpašuma „Agri”, Bunkas pag., Priekules nov., sadalīšanu.

Priekules novada dome izskatījusi A[:] K[:], personas kods [:], dzīvojoša [dzīvesvieta], 22.02.2012. iesniegumu ar lūgumu ļaut sadalīt  nekustamo īpašumu [adrese] , kadastra Nr.[:], divos atsevišķos īpašumos.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums [adrese], ir A[:] K[:] īpašums, kurš reģistrēts Liepājas zemesgrāmatu nodaļas Bunkas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā ar Nr.100000200074.

Nekustamais īpašums [adrese] 9,30 ha kopplatībā, kadastra Nr.[:], sastāv no 2 (divām) atsevišķām zemes vienībām – 1. zemes vienība 8,2 ha, kadastra apzīmējumu [:], 2. zemes vienība 1,1 ha, kadastra apzīmējumu [:].

Īpašnieks vēlas sadalīt  nekustamo īpašumu [adrese], kadastra Nr.[:], atdalot 1. zemes vienību 8.2 ha platībā, kadastra apzīmējums [:], piešķirot nosaukumu [adrese], atdalītajam zemes gabalam nosakot zemes lietošanas mērķi, zeme- uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. ( NĪLM kods- 0101).

 Uz atdalāmās zemes vienības ēkas un būves neatrodas.

Atbilstoši Zemes ierīcības likuma 8.pantam, zemes ierīcības projektu izstrādā sekojošiem zemes ierīcības darbiem: zemes vienību robežu pārkārtošanai, zemes vienību apmaiņai vai starpgabalu likvidēšanai, zemes vienību (arī kopīpašumā esošo) sadalīšanai, zemes konsolidācijai, piekļūšanas iespēju nodrošināšanai zemes vienībai, pieejas nodrošināšanai publiski izmantojamām zemes platībām(teritorijām).

Zemes ierīcības likums neparedz izstrādāt zemes ierīcības projektu īpašuma sadalīšanai atsevišķos īpašumos, kas reāli dabā ir atdalīti, zemes robežu plānā iezīmētas atsevišķas zemes vienības.

             Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27. punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Vija Jablonska,  Gunta Jonauska,  Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Atļaut atdalīt 1.zemes vienību ar kadastra Nr.[:],  8,2 ha platībā no nekustamā īpašuma [adrese], kadastra Nr.[:], saskaņā ar pielikumu - zemes robežu plānu.

 

2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

42.§ Par adreses piešķiršanu ēkai - noliktavai, Paplakas iela 16A, Priekule, Priekules nov.

Izskatot Priekules novada nekustamo īpašumu speciālistes Vēras Rubezes iesniegumu, kurā lūgts piešķirt adresi ēkai Paplakas ielā 16, Priekule, sakarā ar to, ka pēc kadastra informācijas sistēmas datiem, ēkai piesaistīta adrese Paplakas iela 16, Priekule un Valsts adrešu sistēmā šāda adrese reģistrēta citam īpašumam.

Uz zemesgabala Liepājas iela 13A, Priekule, kadastra numurs 6415 001 0075, atrodas piecas ēkas ar kadastra apzīmējumiem 6415 001 0075 001, 6415 001 0075 004, 6415 001 0075 005, 6415 001 0075 006, divi dūmeņu, kuriem noteikta adrese Liepājas iela 13A, Priekule un ēka – noliktava, apzīmējums kadastrā 6415 001 0075 012, piesaistīta  adrese Paplakas iela 16, Priekule.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 20.punktu, Ministru kabineta 03.11.2009. noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”, 2012.gada 8.marta novada Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Vija Jablonska,  Gunta Jonauska,  Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Piešķirt adresi Paplakas iela 16A, Priekule, Priekules nov., ēkai - noliktavai, kadastra apzīmējums  6415 001 0075 012, (kadastra informācijas sistēmā ēkai piesaistīta adrese Paplakas iela 16, Priekule), saskaņā ar pielikumu Nr. 1.

 

2. Pieņemto lēmumu, piecu darbdienu laikā pēc parakstīšanas, nosūtīt VZD Kurzemes reģionālai nodaļai reģistrācijai Valsts adrešu reģistrā.

 

3. Atbildīgā par lēmuma izpildi Priekules novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļa.

 

 4. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.un 79.pantu šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Liepājas tiesu namā Lielā ielā 4, Liepājā, LV-3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

43.§ Par nosaukuma [adrese] piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu L.P[:] mantotai zemei.

 Priekules novada dome izskatījusi L[:] P[:], personas kods [:], dzīvojošas [dzīvesvieta], 29.02.2012. iesniegumu (Reģ. Nr.3-13a/264), ar lūgumu piešķirt mantotai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu [:], nosaukumu [adrese]  un noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, kods 0201.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Saskaņā ar 16.01.2012. Centrālās zemes komisijas lēmumu (atzinumu) Par zemes īpašuma tiesību atzīšanu uz zemes reformas pabeigšanai paredzēto zemi Nr.8488 L[:] P[:] atzītas īpašuma tiesības uz Priekules novada Virgas pagasta zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu [:].

Atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktam, nekustamāīpašuma nosaukums ir ar pašvaldības lēmumu nekustamajam īpašumam lauku apvidū piešķirts rekvizīts, kas nav adrese.

Par Nekustamā īpašuma lietošanas mērķi un lietošanas mērķim piekrītošo zemes platību atbilstoši Ministru kabineta 2006.gada 20. jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” noteiktajai kārtībai un vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā noteiktajai izmantošanai nosaka vietējā pašvaldība.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20. jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.2. punktu, Priekules novada Domes 28.01.2010. saistošajiem noteikumiem  Nr.4 „Par Priekules novada teritoriālo vienību teritorijas plānojumu apstiprināšanu” un  08.03.2012. novada Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Vija Jablonska,  Gunta Jonauska,  Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

1. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu [:], nosaukumu [adrese] .

 

2. Noteikt zemes vienībai [adrese], kadastra apzīmējums [:], zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, kods 0201.

 

3. Pieņemto lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālai nodaļai, Graudu ielā 27/29, Liepāja, LV-3401.

 

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

44.§ Par nosaukuma [adrese] un zemes lietošanas mērķa piešķiršanu L.P[:] mantotai zemes vienībai.

 Priekules novada dome izskatījusi L[:] P[:], personas kods [:], dzīvojošas [dzīvesvieta], 29.02.2012. iesniegumu (Reģ. Nr.3-13a/264), ar lūgumu piešķirt mantotai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu [:], nosaukumu [adrese]  un noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, kods 0201.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Saskaņā ar 16.01.2012. Centrālās zemes komisijas lēmumu (atzinumu)  Par zemes īpašuma tiesību atzīšanu uz zemes reformas pabeigšanai paredzēto zemi Nr.8488, L[:] P[:] atzītas īpašuma tiesības uz Priekules novada Bunkas pagasta zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu [:].

Atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktam nekustamāīpašuma nosaukums ir ar pašvaldības lēmumu nekustamajam īpašumam lauku apvidū piešķirts rekvizīts, kas nav adrese.

Nekustamā īpašuma lietošanas mērķi un lietošanas mērķim piekrītošo zemes platību atbilstoši Ministru kabineta 2006.gada 20. jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” noteiktajai kārtībai un vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā noteiktajai izmantošanai nosaka vietējā pašvaldība.

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20. jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.2. punktu, Priekules novada Domes 28.01.2010.gada saistošajiem noteikumiem Nr.4 „Par Priekules novada teritoriālo vienību teritorijas plānojumu apstiprināšanu”, un 08.03.2012. Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Vija Jablonska,  Gunta Jonauska,  Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

1. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu [:], nosaukumu [adrese].

 

2. Noteikt zemes vienībai [adrese], kadastra apzīmējums [:], zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, kods 0201.

 

3. Pieņemto lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālai nodaļai, Graudu ielā 27/29, Liepāja, LV-3401.

 

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

45.§ Par nosaukuma un zemes lietošanas mērķa piešķiršanu zemes vienībām [adrese].

Priekules novada dome izskatīja V[:] P[:], P[:] L[:] pilnvarotās personas 09.02.2012. iesniegumu reģ. Nr.3-13/190 par nosaukuma            piešķiršanu zemes vienībām ar kadastra Nr.[:] un [:] [adrese].

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

P[:] L[:] ar LR Centrālās zemes komisijas lēmumu Nr.1255 Ī/t/06/11 2011. gada 17. novembrī atzina īpašuma tiesības uz īpašumu [adrese]  18,4 ha platībā, vairāk vai mazāk – cik izrādīsies pēc zemes kadastrālās  uzmērīšanas.

Pamatojoties uz likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 16. punkta pirmo daļu, 17. panta pirmās daļas 3. punktu un likumu „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 20. punktu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska,  Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Piešķirt nosaukumu zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu [:], 9,8 ha platībā un ar  kadastra apzīmējumu [:], 8,6 ha platībā [adrese].

 

2. Zemes vienībām [adrese], noteikt zemes lietošanas mērķi  - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība lauksaimniecība, kods 0101.

 

3.  Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Lielā  ielā 4, Liepāja, LV- 3400, viena mēneša laikā no tā spēkā   stāšanās dienas. 

           

 

46.§ Par nosaukumu [adrese] piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu I.P[:] mantotām zemēm.

Priekules novada dome izskatījusi I[:] P[:], personas kods [:], dzīvojoša [dzīvesvieta], 23.02.2012. iesniegumu (Reģ.Nr.3-13/240) un precizējumu pie 23.02.2012. iesnieguma (Reģ.Nr.3-13/269) ar lūgumu piešķirt mantotām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu [:] – nosaukumu [adrese] , ar kadastra apzīmējumu [:] – [adrese], ar kadastra apzīmējumu [:] – [adrese] un zemes lietošanas mērķa noteikšanu.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Saskaņā ar 11.10.2010. Centrālās zemes komisijas lēmumu (atzinumu) Par zemes īpašuma tiesību atzīšanu uz zemes reformas pabeigšanai paredzēto zemi Nr.7655,  I[:] P[:] atzītas īpašuma tiesības uz Priekules novada Virgas pagasta zemes gabaliem ar kadastra apzīmējumiem [:].[:].[:].

I.P[:] 23.02.2012. iesniegumā zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu [:] lūdzis piešķirt nosaukumu [adrese], Virgas pagastā jau ir reģistrēts īpašums ar tādu nosaukumu. Sazinoties ar I.P[:] telefoniski, lūgts izdomāt citu nosaukumu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu [:]. Priekules novada domē 05.03.2012. no I.P[:] saņemts precizējums pie 23.02.2012. iesnieguma, kurā norādīts, ka augstāk minētai zemes vienībai piešķirt nosaukumu [adrese].

Atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktam, nekustamāīpašuma nosaukums ir ar pašvaldības lēmumu nekustamajam īpašumam lauku apvidū piešķirts rekvizīts, kas nav adrese.

Par Nekustamā īpašuma lietošanas mērķi un lietošanas mērķim piekrītošo zemes platību atbilstoši Ministru kabineta 2006.gada 20. jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” noteiktajai kārtībai un vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā noteiktajai izmantošanai nosaka vietējā pašvaldība.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20. jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.2. punktu, Priekules novada Domes 28.01.2010.gada saistošajiem noteikumiem Nr.4 „Par Priekules novada teritoriālo vienību teritorijas plānojumu apstiprināšanu”, kas sastāv no Priekules novada pašvaldības administratīvajā teritorijā ietilpstošās bijušās Virgas pagasta padomes 28.03.2007. gada saistošajiem noteikumiem Nr.3 „Virgas pagasta teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” un 08.03.2012.gada Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska,  Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu [:] nosaukumu [adrese]. Noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101.

 

2. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu [:] nosaukumu [adrese]. Noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, kods 0201.

 

3. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu [:] nosaukumu [adrese]. Noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101.

 

4. Pieņemto lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālai nodaļai, Graudu ielā 27/29, Liepāja, LV-3401.

 

5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

47.§ Par adreses piešķiršanu ēkām ar nosaukumu [adrese].

Priekules novada dome izskatījusi D[:] B[:], personas kods [:], dzīvojošas[dzīvesvieta], 13.01.2012. iesniegumu (Reģ. Nr.3-13a/73) ar lūgumu ēkām ar nosaukumu [adrese], atrodas uz nekustamā īpašuma [adrese] zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [:], piešķirt adresi un noteikt ēku uzturēšanai nepieciešamo platību.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Dzīvojamā māja ar saimniecības ēkām ar nosaukumu [adrese], saskaņā ar iesniegto 1997.gada 24.februāra zvērināta notāra M[:] A[:] prakses vietā izdotu līgumu (iereģistrēts ar Nr.1037), pieder Z[:] B[:], personas kods [:]. Augstāk minētās ēkas nav reģistrētas nekustamo īpašumu kadastrā un zemesgrāmatā.

Saskaņā ar 2004.gada 01.aprīlī zvērināta notāra I[:] J[:] izdotu ģenerālpilnvaru (reģ. Nr.3561) Z[:] B[:] ir pilnvarojis Dz[:] B[:] kārtot visas lietas, kas saistītas ar īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā uz nekustamo īpašumu [adrese]. 

Ēkas atrodas uz nekustamā īpašuma [adrese] (kadastra Nr.[:]), zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [:], kurš reģistrēts zemesgrāmatā ar nodalījuma Nr.100000349558. Nekustamā īpašuma [adrese], 26.11.1996. zemes robežu plāna eksplikācijā 2. zemes gabalā ar kadastra apzīmējumu [:] zeme zem ēkām un pagalmiem norādīta 0,1 ha platībā.

Likuma „Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” 16.pants noteic, ka ierakstot saskaņā ar šā likuma 13.pantu zemesgrāmatā ēkas (būves), kas atrodas uz zemes, kura ir ierakstīta zemesgrāmatā, nostiprinājuma lūgumam pievienojama Valsts zemes dienesta izziņa par ēku (būvju) saistību ar zemi. Līdz ar to nav jānosaka ēku uzturēšanai nepieciešamā platība.

Ministru kabineta 2009.gada 3. novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.9. apakšpunkts nosaka, ka adresācijas objekts ir dzīvošanai, saimnieciskai, administratīvai vai publiskai darbībai paredzēta ēka vai reāli nodalīta ēkas daļa.

 

Pamatojoties uz LR Ministru kabineta 2009.gada 3. novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.9.apakšpunktu, 31.3.punktu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska,  Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Piešķirt ēkām ar nosaukumu [adrese] adresi [adrese]. (Pielikumā: grafiskais pielikums - zemes robežu plāns uz 1 lpp.).

 

2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā  Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

48.§ Par zemes lietošanas mērķa piešķiršanu zemes vienībai ar kadastra Nr. 6482 009 0053 Priekules pag., Priekules nov.

Priekules novada dome izskatīja Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālās nodaļas 07.02.2012. iesniegumu Nr.3-06/120  par zemes  lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai ar kadastra Nr.6482 009 0053,  Priekules pagastā, Priekules novadā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Ar LR Centrālās zemes komisijas lēmumu Nr.8485 2012.gada 16. janvārī atzina īpašuma tiesības uz zemes vienībām ar apzīmējumu kadastrā 6482 009 0053 8,9 ha platībā un uz daļu ar kadastra apzīmējumu 6482 009 0122, 1,34 ha platībā (vēsturiski atradās Aizputes apriņķī Sakas pagastā  „Zondi Nr.2F”) Priekules pagastā, Priekules novadā, vairāk vai mazāk – cik izrādīsies pēc zemes kadastrālās  uzmērīšanas.

Pamatojoties uz likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 16. punkta pirmo daļu, 17. panta pirmās daļas 3. punktu un likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 20. punktu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska,  Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Zemes vienībai ar apzīmējumu kadastrā 6482 009 0053, 8,9 ha platībā un daļai zemes vienības ar apzīmējumu kadastrā 6482 009 0122, 1,34 ha platībā, Priekules pag., Priekules nov. noteikt zemes lietošanas mērķi  - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība lauksaimniecība, kods 0101.

 

2.  Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Lielā  ielā 4, Liepāja, LV- 3400viena mēneša laikā no tā spēkā   stāšanās dienas. 

           

 

49.§ Par zemes „Plostnieki”, Kalētu pag., Priekules nov., 2009. gada 9.februāra nomas līguma Nr.308, papildināšanu J.S[:].

Priekules novada dome izskatījusi J[:] S[:], personas kods [:], pilnvarotās personas I[:] S[:], personas kods [:], (11.04.2011. pilnvaru izsniegusi un apliecinājusi Priekules novada bāriņtiesas priekšsēdētāja O.N[:], iereģistrēts ar Nr.60), dzīvojošas [dzīvesvieta], 05.03.2012. iesniegumu (reģ. Nr.3-13/271) ar lūgumu papildināt 09.02.2009. zemes nomas tipveida līgumu Nr.308 ar punktu par tiesībām uz zemes „Plostnieki” veikt būvniecību.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Starp Kalētu pagasta padomi un J[:] S[:] 2009.gada 09.februārī tika noslēgts lauku apvidus zemes nomas tipveida līgums  Nr.308 par apbūvētas zemes „Plostnieki”, kadastra apzīmējums 64640030020, 0,25 ha lielā platībā iznomāšanu, kā pirmnomas personai. Līgums noslēgts līdz 2021.gada 31.decembrim un noteikts zemes lietošanas mērķis - lauksaimniecības apbūve. Uz iznomātās zemes atrodas dzīvojamā māja ar palīgēkām.

Saskaņā ar 16.10.1992. Vienošanos, ko apliecinājusi 2.Liepājas valsts notariāta kantora valsts notāre A[:] M[:], iereģistrēts ar Nr.2-2268, dzīvojamā māja pieder J[:] S[:]. Palīgēku – saimniecības ēku un šķūņu piederību dokumenti nav iesniegti. Ēkas nav reģistrētas zemesgrāmatā.

Ar Priekules novada domes 24.11.2011. lēmumu Nr.33.§, protokols Nr.21 „Par grozījumiem 09.02.2009. zemes nomas līgumā Nr.308, noslēgts Kalētu pagastā, Priekules novadā ar J.S[:]” tika veikti grozījumi noslēgtā līguma ievada daļā un līguma tekstā aizstājot vārdus „Kalētu pagasta padome” ar „Priekules novada domi”.

Lai J[:]S[:] varētu legalizēt saimniecības ēkas un šķūņus ir nepieciešams izstrādāt būvprojektu.

2009.gada 09.februāra līguma 5.2.2.punkts nosaka, ka nomnieks ir tiesīgs veikt būvniecību tikai ar iznomātāja rakstisku piekrišanu un saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem būvnormatīviem.

Atbilstoši Priekules novada Domes 28.01.2010.gada saistošajiem noteikumiem Nr.4 „Par Priekules novada teritoriālo vienību teritorijas plānojumu apstiprināšanu” Kalētu pagasta teritorijas grafisko karti, nekustamais īpašums „Plostnieki” atrodas viensētu apbūves teritorijā, kur galvenais zemes izmantošanas veids ir viensētu tipa apbūve ar dzīvojamām un saimniecības ēkām.

Atbilstoši 10.08.1995. likuma "Būvniecības likums"  11. pantam zemes gabalu var apbūvēt tā īpašnieks vai cita persona, kas noslēgusi līgumu ar attiecīgā zemes gabala īpašnieku.

Nekustamais īpašums „Plostnieki”, kadastra Nr.64980030020, 09.03.2012. reģistrēts Liepājas zemesgrāmatu nodaļā Kalētu pagasta nodalījuma Nr.100000502917.

 

Pamatojoties uz likuma "Būvniecības likums" 3.panta pirmo daļu,  11. pantu, „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Priekules novada Domes 28.01.2010.gada saistošajiem noteikumiem Nr.4 „Par Priekules novada teritoriālo vienību teritorijas plānojumu apstiprināšanu”,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska,  Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Izdarīt grozījumus 09.02.2009. zemes nomas līguma Nr.308, noslēgts ar J[:] S[:], 1.1. punktā, nosakot zemes vienības lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods 0601, ar tiesībām veikt apbūvi. 

 

2. Uzdot Kalētu pagasta zemes lietu speciālistei M.Kokovihinai sagatavot attiecīgus zemes nomas līguma grozījumus.

 

3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

50.§ Par pašvaldībai piekritīgās zemes statusa noteikšanu zemes vienībai Parka iela 32, Priekule.

Ar 2010.gada 29.aprīļa Priekules novada domes lēmumu (prot. Nr.8) 50.§ „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu A.L[:] Parka ielā 32, Priekulē, Priekules nov.” (turpmāk tekstā -Lēmums)  A[:] L[:] izbeigtas zemes lietošanas tiesības uz zemes gabalu Parka ielā 32, Priekulē, Priekules nov., 1916 m² platībā (pirms uzmērīšanas).

Lēmums pieņemts pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašumu privatizācijas un privatizācijas sertifikātu pabeigšanas likums 26.panta pirmo daļu.

Uz zemes gabala, apzīmējums kadastrā 6415 004 0117, Parka iela 32, Priekule, Priekules novads, atrodas A[:] L[:] piederošs namīpašums saskaņā ar 1991.gada 16.jūnija Līgumu (par namīpašuma pirkšanu-pārdošanu, kas sastāv no vienas dzīvojamās mājas un četrām saimniecības ēkām).

Atbilstoši Ministru kabineta 01.09.2009. noteikumu Nr.996 „Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi” 3.punkta 3.2.apakšpunktam, pieņem lēmumu par zemes piekritību, ja zeme atbilstoši likumam “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” zemes reformas laikā piekrīt pašvaldībai un ir ierakstāma zemesgrāmatās uz pašvaldības vārda.

Likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta sestajā daļā, ir noteikts, ka „Zemes reformas laikā pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma pilsētas zeme, uz kuru izbeidzas zemes lietošanas tiesības saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 26.panta pirmo daļu”. 

Atbilstoši Priekules novada domes Saistošiem noteikumiem Nr.4 „Par Priekules novada teritoriālo vienību teritorijas plānojuma apstiprināšanu”(apstiprināti ar 28.01.2010. Priekules novada domes lēmumu (prot. Nr. 1) 45.§) Priekules pilsētas teritorijas plānojums plānotā un atļautā teritorijas izmantošana grafisko pielikumu, zemesgabals Parka iela 32, Priekule, Priekules nov. atrodas Ģimeņu māju dzīvojamās apbūves teritorijā.

Saskaņā ar Ministru kabineta 01.09.2009. noteikumu Nr.996Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi” 11.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 2012.gada 8.marta Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Vija Jablonska,  Gunta Jonauska,  Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Noteikt par Priekules novada pašvaldībai piekrītošu zemes vienību, apzīmējums kadastrā  6415 004 0117, Parka iela 32, Priekule, Priekules nov., 1900 m² platībā (platība var tikt precizēta veicot kadastrālo uzmērīšanu), saskaņā ar pielikumu -  izkopējums no kadastra kartes.

 

2. Piekritības pamatojums - likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta sestā daļa.

 

3. Pieņemto lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienestam datu aktualizēšanai kadastra informācijas sistēmā.

 

4. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmajai daļai, 76.panta pirmajai daļai, 79.panta pirmajai daļai šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Liepājas Tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, LV-3401.

 

51.§ Par grafiskā pielikuma apstiprināšanu zemesgabalam Parka iela 32, Priekule, Priekules nov.

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Vija Jablonska,  Gunta Jonauska,  Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma, apzīmējums kadastrā 6415 004 0117, adrese Parka  iela 32, Priekule, Priekules novads, 1916 m² platībai (vairāk vai mazāk cik izrādīsies uzmērot kadastrāli) atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas grafiskajiem datiem (skat. pielikumu, izkopējumu no kadastra kartes).

 

2. Pieņemto lēmumu piecu darbadienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas nosūtīt VZD Kurzemes reģionālai nodaļai.

 

3. Atbildīgā par lēmuma nosūtīšanu ir nekustamo īpašumu speciāliste Vēra Rubeze.

 

 

52.§ Par piekrišanu SIA „CHARNEL” iznomātās zemes, kadastra Nr.6482 006 0187, nodošanu apakšnomā SIA „Priekules siltumtīkli”.

1. 2012.gada 6.martā Priekules novada domē saņemts SIA „CHARNEL”, reģ.Nr. 42103045897, adrese: Aizpriežu iela 1, Rīga, LV 1006, valdes priekšsēdētāja A[:] D[:] iesniegums ar lūgumu, noslēdzot Zemes nomas līgumu par zemes gabala daļas 3ha platībā ar kadastra Nr. 6482 006 0187 nomu, līgumā paredzēt, ka iznomātājs atļauj nomniekam bez iznomātāja – Priekules novada domes piekrišanas nodot minēto zemes gabalu apakšnomā SIA „Priekules siltumtīkli”, reģ. Nr.40103490684.

 

2. Ar Priekules novada domes rīcībā esošo informāciju tika konstatēts:

2.1. Priekules novada dome 2012.gada 23.februārī (protokols Nr.3,37.§) pieņēmusi lēmumu noslēgt ar SIA „CHARNEL” Zemes nomas līgumu par zemes gabala daļas 3 ha platībā ar kadastra  Nr. 6482 006 0187, nomu.

 

3. Saskaņā ar likuma Civillikuma 2115. – 2117.pantu:

2115. Lietas iznomātājam vai izīrētājam nav jābūt tās īpašniekam; turpretī iznomāt vai izīrēt var katrs, kam pieder lietošanas tiesības. Arī pats nomnieks vai īrnieks var savu nomāto vai īrēto lietu nodot citam, bet tikai ar lietas iznomātāja vai izīrētāja noteiktu piekrišanu.

2116. Nomnieks vai īrnieks, lietu nododot tālāk trešajai personai (2115.p.), nedrīkst rīkoties ar viltu un par ļaunu pirmajam iznomātājam vai izīrētājam, kā arī nedrīkst to nodot citādai lietošanai, nekā viņš pats to dabūjis, ne arī nodot uz ilgāku laiku, kā uz viņa paša nomas vai īres laiku.

2117. Iznomājot vai izīrējot lietu tālāk apakšnomniekam vai apakšīrniekam, no pirmā līguma izrietošās attiecības nepāriet pilnā apmērā uz pēdējo un katrs līgums pastāv pilnīgi patstāvīgi. Apakšnomniekam vai apakšīrniekam tomēr ir tiesības maksāt nomas vai īres maksu tieši pirmajam iznomātājam vai izīrētājam tādā apmērā, cik liels ir pirmā nomnieka vai īrnieka parāds.

 

4. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 79.panta 1.daļu:

„(1) Administratīvo aktu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, bet, ja rakstveidā izdotajā administratīvajā aktā nav norādes, kur un kādā termiņā to var apstrīdēt, — viena gada laikā no tā spēkā stāšanās dienas.” 

 

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Vija Jablonska,  Gunta Jonauska,  Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Noteikt, ka nomniekam SIA „CHARNEL” ir tiesības slēgt apakšnomas līgumu attiecībā par zemes gabala daļas 3 ha platībā ar kadastra Nr. 6482 006 0187 apakšnomu tikai ar iznomātāja – Priekules novada domes piekrišanu.

 

2. Priekules novada dome piekrīt, ka SIA „CHARNEL” slēdz apakšnomas līgumu attiecībā par zemes gabala daļas 3 ha platībā ar kadastra Nr. 6482 006 0187, nodošanu apakšnomā SIA „Priekules siltumtīkli”, reģ.Nr. 40103490684.

 

3. SIA „CHARNEL” noslēgtā apakšnomas līguma kopija ar SIA „Priekules siltumtīkli”, reģ. Nr.40103490684, jāiesniedz Priekules novada domē piecu darba dienu laikā no tā noslēgšanas brīža.

 

4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

53.§ Par zemes lietošanas mērķa piešķiršanu Dz. J[:] mantotai zemes vienībai [adrese].

Priekules novada dome izskatījusi Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālās nodaļas Liepājas biroja vadītājas I.G[:] 09.02.2012. iesniegumu (reģ. Nr.3-06/128), ar lūgumu Dz[:] J[:] mantotai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu [:],  noteikt zemes lietošanas mērķi .

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Saskaņā ar 16.01.2012. Centrālās zemes komisijas lēmumu (atzinumu)  „Par zemes īpašuma tiesību atzīšanu uz zemes reformas pabeigšanai paredzēto zemi” Nr.8517, Dz[:] J[:] atzītas īpašuma tiesības uz [adrese] zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu [:].

Nekustamā īpašuma lietošanas mērķi un lietošanas mērķim piekrītošo zemes platību atbilstoši Ministru kabineta 2006.gada 20. jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” noteiktajai kārtībai un vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā noteiktajai izmantošanai nosaka vietējā pašvaldība.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20. jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.2. punktu, Priekules novada Domes 28.01.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.4 „Par Priekules novada teritoriālo vienību teritorijas plānojumu apstiprināšanu”, Bunkas pagasta teritorijas plānojuma grafisko pielikumu, VZD Kurzemes reģionālās nodaļas 09.02.2012. iesniegumu un 08.03.2012.  novada Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Vija Jablonska,  Gunta Jonauska,  Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

1. Noteikt zemes vienībai, kadastra apzīmējums [:], zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101.

 

2. Pieņemto lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālai nodaļai, Graudu ielā 27/29, Liepāja, LV-3401.

 

3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

54.§ Par 08.05.2007. zemes „Mazkalniņi” nomas līguma Nr. 237 Izbeigšanu L.P[:], Kalētu pag., Priekules nov.

Priekules novada dome izskatījusi Kalētu pagasta pārvaldes zemes lietu speciālistes Marinas Kokovihinas 22.02.2012. iesniegumu ar lūgumu izbeigt 08.05.2007.  zemes nomas līgumu Nr.237, kas noslēgts starp Kalētu pagasta padomi un nomnieci L[:] P[:], personas kods [:],  sakarā ar nomnieka nāvi.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Starp Kalētu pagasta padomi un L[:] P[:] 2007.gada 08.maijā tika noslēgts zemes nomas līgums Nr.237, ar termiņu līdz 31.12.2016.gadam,  par zemes „Mazkalniņi”, kadastra Nr.64640010081, Kalētu pagastā, Priekules novadā, iznomāšanu kā pirmnomas personai.

Pēc iedzīvotāju reģistra datiem L[:] P[:] mirusi [:].

Augstāk minētā zemes vienība ir apbūvēta, uz tās atrodas dzīvojamā māja un palīgēka, kuras nav reģistrētas zemesgrāmatā, līdz ar to īpašnieks nav zināms.

Līdz L[:] P[:] nāves dienai dzīvojamā māja un palīgēka „Mazkalniņi”, Kalētu pagastā atradās L.P[:] valdījumā. Pašvaldības rīcībā nav ziņu par mirušās mantiniekiem.

 

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Vija Jablonska,  Gunta Jonauska,  Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

           

1. Izbeigt 08.05.2007.  zemes nomas līgumu Nr.237 ar 2011.gada 28.martu par zemes „Mazkalniņi”, Kalētu pag. Priekules nov., apzīmējums kadastrā 64640010081, 0,3 ha lielā platībā, iznomāšanu L[:] P[:], personas kods [:], sakarā ar nomnieka nāvi.

 

2. Dzēst nomas maksas aprēķinu uz zemi „Mazkalniņi”, Kalētu pag., Priekules nov., kadastra apzīmējums 64640010081, L[:] P[:] personas kods [:], par 2011.gadu.

 

55.§ Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu E.Ķ[:] īpašumā „Ceļinieki”, Priekules pag., Priekules nov.

Priekules novada dome izskatīja Guntas Briekmanes 06.03.2012. iesniegumu   par lietošanas tiesību izbeigšanu E[:] Ķ[:] uz zemi   „Ceļinieki” 0,1 ha platībā saskaņā ar klāt pievienoto zemes robežu plānu.

Konstatēts, ka E[:] Ķ[:] mirusi [:].

Uz zemes vienības atrodas nenoskaidrotas piederības ēku drupas.

 Atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25. panta piektās  daļas 2. punktam, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Izbeigt zemes lietošanas tiesības E[:] Ķ[:] uz zemes vienību „Ceļinieki”, Priekules  pag., Priekules nov., kadastra Nr.6482 002 0009, zemes vienības kopplatība 0,1 ha.

 

2. Zemes vienībai „Ceļinieki”, Priekules pag., Priekules nov., noteikt statusu – pašvaldībai piekrītoša zeme un  noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101.

 

3.  Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Lielā  ielā 4, Liepāja, LV- 3400, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

56.§ Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu O.G[:] īpašumā „Gruntiņi”, Priekules pag., Priekules nov.

Priekules novada dome izskatīja Guntas Briekmanes 06.03.2012.  iesniegumu  par lietošanas tiesību izbeigšanu O[:] G[:] uz zemi   „Gruntiņi” 3,2 ha platībā saskaņā ar klāt pievienoto zemes robežu plānu.

Konstatēts, ka O[:] G[:] mirusi [:].

Uz zemes vienības atrodas nenoskaidrotas piederības ēkas.

Atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25. panta piektās  daļas 2. punktam, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Izbeigt zemes lietošanas tiesības O[:] G[:] uz zemes vienību „Gruntiņi”, Priekules  pag., Priekules nov., kadastra Nr.6482 009 0010, zemes vienības kopplatība 3,2 ha.

 

2. Zemes vienībai „Gruntiņi”, Priekules pag., Priekules nov. noteikt statusu – pašvaldībai piekrītoša zeme un  noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101.

 

3.  Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Lielā  ielā 4, Liepāja, LV- 3400, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

57.§ Par zemes ”Jaunkalni”, Bunkas pag., Priekules nov., nomas izbeigšanu K.P[:].

Priekules novada dome izskatījusi I[:] L[:] iesniegumu ar lūgumu izbeigt nomu K[:] P[:], personas kods [:], uz  nekustamo īpašumu „Jaunkalni”, Bunkas pag., Priekules nov., sastāvošu no divām vienībām: apzīmējums kadastrā 6446 003 0103;   3,4 ha lielā platībā un apzīmējums kadastrā 6446 007 0054; 3,9 ha platībā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Saskaņā ar Priekules novada domes 2009.gada 26.novembra sēdes protokola Nr.14  47.§, nekustamais īpašums ar nosaukumu „Jaunkalni”, kadastra Nr.6446 003 00103,   sastāvošs no divām vienībām: apzīmējums kadastrā 6446 003 0103;  3,4 ha lielā platībā un apzīmējums kadastrā 6446 007 0054;   3,9 ha platībā, ieskaitīts pašvaldībai piekrītošajās zemēs.

Nekustamais īpašums „ Jaunkalni ” nav apbūvēts.

Ar NĪN programmā reģistrētu nomas personu K[:] P[:], dzīvojošu [dzīvesvieta], Bunkas pagasta pārvaldē nav reģistrēts zemes nomas līgums.

Uz nekustamo īpašumu „Jaunkalni” ir 181,32  Ls liels nodokļa parāds.

20.01.2012.  no Bunkas pagasta pārvaldes K.P[:] tika nosūtītas divas ierakstītas vēstules: Uz deklarēto dzīvesvietu Nr.03.02-02/2012 un uz norādīto pasta adresi NĪNO programmā Nr.03.02-03/2012, kurās tika lūgts sazināties ar Bunkas pagasta pārvaldi, lai sakārtotu nomas dokumentus. K.P[:]  ar pārvaldi nav sazinājies.

          

Pamatojoties uz Bunkas pagasta pārvaldes zemes lietu speciālistes iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Vija Jablonska,  Gunta Jonauska,  Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Izbeigt zemes faktisko nomu K[:] P[:] uz nekustamo īpašumu „Jaunkalni”, Bunkas pag., Priekules nov., zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 6446 003 0103,   3,4 ha platībā un 6446 007 0054,  3,9 ha platībā ar 2012.gada 1.aprīli.

 

2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā  Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

58.§ Par zemes ”Dūjas”, Bunkas pag., Priekules nov., nomas izbeigšanu D.S[:].

Priekules novada dome izskatījusi D[:] S[:] iesniegumu par atteikšanos no nomas zemes „Dūjas ”, Bunkas pag., Priekules nov., apzīmējums kadastrā 6446 005 0129,  2,3 ha kopplatībā, sastāvošas no divām zemes vienībām ar kadastra Nr.6446 005 0129, 0,8 ha platībā un kadastra Nr.6446 005 0189,  1,50 ha platībā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Saskaņā ar Bunkas pagasta padomes 2006.gada 27.decembra sēdes protokola Nr.15 lēmumu nekustamais īpašums ar nosaukumu „Tūjas”, kadastra Nr.6446 005 0129,  ieskaitīts pašvaldībai piekrītošajās zemēs. 

Ar Bunkas pagasta padomes 19.03.2008.  lēmumu, protokols Nr.4, nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr.6446 005 0129, 0,8 ha platībā un kadastra Nr. 6446 005 0189, 1,5 ha platībā mainīts nosaukums uz „Dūjas”.

Nekustamais īpašums „Dūjas” nav apbūvēts.

Uz nekustamo īpašumu „Dūjas” nav  nodokļa parāda.

Bunkas pagasta pārvaldē zemes nomas līgums nav reģistrēts.

Nomniece savā iesniegumā min, ka labprātīgi atsakās no nomas zemes, jo zeme vairs nav nepieciešama.

          

Pamatojoties uz Bunkas pagasta pārvaldes zemes lietu speciālistes iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

 

1. Izbeigt faktisko zemes nomu D[:] S[:] uz nekustamo īpašumu „Dūjas”, Bunkas pag., Priekules nov.,  zemi ar kadastra apzīmējumu 6446 005 0129,  2,3  ha kopplatībā ar 2012.gada 1.aprīli.

 

2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

59.§ Par zemes ”Bunkas Kurši” , Bunkas pag., Priekules nov., nomas izbeigšanu I.A[:].

Priekules novada dome izskatījusi I[:] A[:] iesniegumu par atteikšanos no nomas zemes „Bunkas Kurši ”, Bunkas pag., Priekules nov., apzīmējums kadastrā 6446 006 0038,  3,5 ha lielā platībā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Saskaņā ar Bunkas pagasta padomes 2008.gada 20.augusta sēdes protokola Nr.10 lēmumu nekustamais īpašums ar nosaukumu „Bunkas Kurši ”, kadastra Nr.6446 006 0038,  ieskaitīts pašvaldībai piekrītošajās zemēs.

Nekustamais īpašums „Bunkas Kurši” nav apbūvēts.

Uz nekustamo īpašumu „Bunkas Kurši” nav  nodokļa parāda.

Bunkas pagasta pārvaldē zemes nomas līgums nav reģistrēts.

Nomniece savā iesniegumā min, ka labprātīgi atsakās no nomas zemes, jo zeme vairs nav nepieciešama.

            Pamatojoties uz Bunkas pagasta pārvaldes zemes lietu speciālistes iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska,  Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Izbeigt faktisko zemes nomu I[:] A[:] uz nekustamā īpašuma „Bunkas Kurši”, Bunkas pag., Priekules nov., zemi ar kadastra apzīmējumu 6446 006 0038, 3,5 ha platībā ar 2012.gada 1.aprīli.

 

2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

60.§ Par zemes „Jaunoši”, Gramzdas pag., Priekules nov., nomas tiesību izbeigšanu I. L[:].

Priekules novada dome izskatīja I[:] L[:] 01.03.2012.  iesniegumu  Nr.3-13/257, par atteikšanos no zemes  „Jaunoši”, Gramzdas pag., Priekules nov.,  nomas tiesībām 3,2 ha platībā saskaņā ar klāt pievienoto zemes robežu plānu.

Atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25. panta piektās  daļas 2. punktam, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska,  Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Pārtraukt zemes nomas tiesības I[:] L[:], [dzīvesvieta], uz zemes vienību „Jaunoši” Gramzdas  pag., Priekules nov., kadastra Nr. 6458 003 0153, zemes vienības kopplatība 3,2 ha, izbeidzot 2007.gada 1.augustā noslēgto nomas līgumu.

 

2. Zemes vienībai „Jaunoši”, Gramzdas pag., Priekules nov, .noteikt statusu – pašvaldībai piekrītoša zeme un  noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101.

 

3.  Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Lielā  ielā 4, Liepāja, LV- 3400, viena mēneša laikā no tā spēkā   stāšanās dienas.