Aktualitātes

Projektu konkursa “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” rezultāti

 

Projektu konkursa “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” rezultāti

 

2019.gada 11.jūlijā ar projektu konkursā “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” saņemto projektu pieteikumu nosacījumu izpildes izvērtēšanu ir kļuvuši zināmi projektu konkursa uzvarētāji. Projektu konkurss tiek organizēts, lai sasniegtu Eiropas Sociālā fonda projektā Nr.8.3.4.0./16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” noteiktos mērķus:

2.1. palielināt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas (PMP) riska grupas izglītojamo motivāciju turpināt izglītību un veicināt viņu aktīvu līdzdalību ikdienas dzīvē;

2.2. iesaistīt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas (PMP) riska grupas izglītojamos jauniešu aktivitātēs un jaunatnes iniciatīvu projektos ārpus formālās izglītības, nodrošinot aktivitāšu pieejamību iespējami tuvu bērnu un jauniešu dzīves un mācību vietai.

Pavisam projektu konkursā tika saņemti četri projektu pieteikumi- biedrības “Biti” projekta “Uz priekšu- vienotiem spēkiem!” pieteikums, biedrības “Zinātnes un inovāciju parks” projekta “Radošā darbnīca- “Mana zeme skaistā”” pieteikums, biedrības “Brīnumpastaliņas” projekta “Priekules jaunie sargi” pieteikums un biedrības “Kalētu vietējās iniciatīvas grupa” projekta “Iepazīsti, izmēģini, sadarbojies!” pieteikums.

Visos projektos tika plānotas dažāda veida aktivitātes jauniešiem sākot ar ainavu fotografēšanu beidzot ar vēsturisko kauju atspoguļošanu Priekulē. Projektos plānotās aktivitātes jauniešiem ir aizraujošas un noderīgas skolēnu brīvlaikos priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas (PMP) riska mazināšanai. Šajā projektu konkursā pašvaldībai bija iespēja piešķirt finansējumu trīs projektiem pie nosacījuma, ka tie atbilst visiem kritērijiem un ir iesniegti visi konkursa nolikumā un projekta pieteikuma veidlapā norādītie dokumenti. Vērtēšanas komisija pirmreizējo projekta pieteikumu vērtēšanu veica 2019.gada 21.jūnijā, kad kļuva zināms, ka kritērijiem atbilst divi no četriem projekta pieteikumiem, kur vienu no viņiem apstiprināja ar nosacījumu. Nosacījumu ieviešanu komisija izvērtēja 2019.gada 11.jūlijā ar ko arī noslēdzās projektu konkursa vērtēšana un ir zināmi konkursa uzvarētāji. Šajā konkursā uzvarēja un aktivitātes jauniešiem realizēs biedrība “Brīnumpastaliņas” ar projektu “Priekules jaunie sargi” un biedrība “Kalētu vietējās iniciatīvas grupa” ar projektu “Iepazīsti, izmēģini, sadarbojies!”. Biedrības “Kalētu vietējās iniciatīvas grupa” projekta aktivitātes noritēs Kalētu pagastā, savukārt biedrības “Brīnumpastaliņas” projekta aktivitātes skars visa novada jauniešus, to skaitā arī ar PMP risku. Aicinām jauniešus un interesentus sekot informācijai un piedalīties projektu aktivitātēs.

Projektu konkursa vērtēšanas komisijas priekšsēdētāja

Una Ržepicka

Atpakaļ