02.04.2019. ārkārtas domes sēde (protokols Nr. 4)

02.04.2019. ārkārtas domes sēdes audioieraksts
02.04.2019. ārkārtas domes sēdes protokols

Ārkārtas

SĒDES  PROTOKOLS

 

Nr.4

Priekules novadā                                                                                                

2019.gada 2.aprīlī                                                                            

 

Sēde sasaukta plkst. 9:00

Sēdi atklāj plkst. 9:00

 

Sēdi vada –   domes priekšsēdētāja                                                              Vija Jablonska

Protokolē –  pašvaldības sekretāre                                                               Inta Taučus

               

Piedalās –

Deputāti:  Vija Jablonska, Malda Andersone, Toms Šteins, Ainars Cīrulis, Inese Meļķe, Vizma Garkalne, Ruta Balode, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Vaclovs Kadaģis, Sarmīte Eidinta, Rigonda Džeriņa, Tatjana Ešenvalde

 

Sēdē nepiedalās-deputāts Arnis Kvietkausks (nav zināms), deputāte Inita Rubeze (aizņemta darbā)

 

Sēdē piedalās -  Gramzdas pagasta pārvaldes vadītājs Dzintars Kudums, izpilddirektors Andris Razma, Bunkas pagasta pārvaldes vadītāja Patricija Andersone,  galvenā grāmatvede Laura Garkalne

 

Darba kārtība:

  1. Par projekta ‘’Kanalizācijas izbūve Bunkas pagasta Krotes ciemā’’ apstiprināšanu un realizāciju 2019.gadā.
  2. Par projekta ‘’Kanalizācijas un ūdensvada izbūve Priekules novada Gramzdas ciemā’’ apstiprināšanu un realizāciju 2019.gadā.
  3. Par aizņēmumu projektu ‘’Kanalizācijas un ūdensvada izbūve Priekules novada Gramzdas ciemā’’ un ‘’Kanalizācijas izbūve Priekules novada Bunkas pagasta Krotes ciemā’’ īstenošanai.

 

Darba kārtības apstiprināšana

     

            Atklāti balsojot PAR – 13 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Malda Andersone, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Vaclovs Kadaģis, Sarmīte Eidinta, Rigonda Džeriņa); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; darba kārtība tiek apstiprināta.

 

 

1.

Par projekta “Kanalizācijas izbūve Bunkas pagasta Krotes ciemā” apstiprināšanu un realizāciju 2019.gadā.

(lēmums Nr. 203)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

2014.gadā Priekules novada pašvaldības dome pieņēma lēmumu atteikties no ES projekta „Priekules novada Bunkas pagasta Krotes ciema ūdenssaimniecības attīstība”, pamatojoties uz nesamērīgajām projekta izmaksām. Šajā brīdī tika pieņemts lēmums ūdenssaimniecības un kanalizācijas problēmas risināt pakāpeniski ar pašvaldības budžeta finansējumu.

Laika posmā no 2015.gada līdz 2016.gadam ir daļēji sakārtots ūdensvads, izbūvēta ūdens atdzelžošanas stacija. 2017.gadā notika iedzīvotāju sapulce, kurā tika apspriesta kanalizācijas tīklu problēma Krotes ciemā, ciematā ir ap 30 privātmāju, kurām nepieciešami tīkli, lai pieslēgtos pie centralizētā kanalizācijas vada. Arī esošais  filtrācijas lauks ir nokalpojis, tas neveic pilnībā savas funkcijas. Iepriekšējais filtrācijas lauks izbūvēts 2006.gadā. 2018.gadā tika pasūtīts tehniskais projekts kanalizācijas tīklu izbūvei un jauna filtrācijas lauka izbūvei. Projekta kopējās izmaksas bez PVN ir 262756.56 EUR pēc kontroltāmes.

Projekts “Kanalizācijas izbūve Bunkas pagasta Krotes ciemā” ir iekļauts arī novada Investīciju plānā ATTP IP kods 4.1. Tas iekļauts arī 2019.gada darba plānā.

2019.gada sākumā tika izsludināts iepirkums šī projekta realizācijai. Pēc iepirkumu komisijas lēmuma, būvniecības izmaksas ir 222888.72 EUR bez PVN.

Pamatojoties uz iepriekš minēto un uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 1. punktu, kā arī uz saistošo noteikumu Nr. 2/19 “Par Priekules novada pašvaldības budžetu 2019. gadam” 4. pielikumu, atklāti balsojot PAR – 13 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Malda Andersone, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Rigonda Džeriņa, Sarmīte Eidinta, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Vaclovs Kadaģis); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par projekta “Kanalizācijas izbūve Bunkas pagasta Krotes ciemā” apstiprināšanu un realizāciju 2019.gadā.

 

2.

Par projekta “Kanalizācijas un ūdensvada izbūve Priekules novada Gramzdas ciemā” apstiprināšanu un realizāciju 2019.gadā.

(lēmums Nr. 204)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

2017.gadā tika realizēta projekta “Kanalizācijas un ūdensvada izbūve Priekules novada Gramzdas ciemā” 1. kārta, kur jau tika izbūvēti kanalizācijas un ūdensvada tīkli. 2019. gadā nepieciešams turpināt projekta 2. kārtu, kur jāveic kanalizācijas tīklu izbūve 17 dzīvojamām mājām. Tāpat arī jāturpina jauna ūdensvada izbūve, jo esošais ir nokalpojis un veido avārijas situācijas, kuru novēršanai nepieciešami papildus finansiālie līdzekļi.

Projekta 2. kārtas kopējās izmaksas bez PVN ir 236550 EUR pēc kontroltāmes.

Projekts “Kanalizācijas un ūdensvada izbūve Priekules novada Gramzdas ciemā” ir iekļauts arī novada 2019. gada Investīciju plānā ATTP IP kods 4.53.

2019.gada sākumā tika izsludināts iepirkums šī projekta realizācijai. Pēc iepirkumu komisijas lēmuma, būvniecības izmaksas ir 258365.11 EUR bez PVN.

Pamatojoties uz iepriekš minēto un likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 1. punktu, kā arī uz saistošo noteikumu Nr. 2/19 “Par Priekules novada pašvaldības budžetu 2019. gadam” 4. pielikumu,  atklāti balsojot PAR – 13 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Malda Andersone, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Rigonda Džeriņa, Sarmīte Eidinta, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Vaclovs Kadaģis); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par projekta “Kanalizācijas un ūdensvada izbūve Priekules novada Gramzdas ciemā” apstiprināšanu un realizāciju 2019.gadā.

 

3.

Par aizņēmumu projektu “Kanalizācijas un ūdensvada izbūve Priekules novada Gramzdas ciemā” un “Kanalizācijas izbūve Priekules novada Bunkas pagasta Krotes ciemā” īstenošanai

(lēmums Nr. 205)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

Pamatojoties uz 2019. gada 25. marta iepirkuma komisijas sēdes Nr. 4 un Nr. 5 protokoliem, ir noslēdzies iepirkuma konkurss projektos “Kanalizācijas un ūdensvada izbūve Priekules novada Gramzdas ciemā” un “Kanalizācijas izbūve Priekules novada Bunkas pagasta Krotes ciemā”.

Pēc iepirkuma konkursa noslēgšanās līguma slēgšanas tiesības iepirkumā “Kanalizācijas un ūdensvada izbūve Priekules novada Gramzdas ciemā” (Iepirkuma identifikācijas Nr.2019/5) piešķirtas pretendentam SIA “Grobiņas SPMK” par līgumcenu 258365.11 EUR bez PVN, jo tā piedāvājums atbilst visām nolikumā izvirzītajām prasībām un ir ar viszemāko piedāvāto līgumcenu.

Iepirkumā “Kanalizācijas izbūve Priekules novada Bunkas pagasta Krotes ciemā” (Iepirkuma identifikācijas Nr.2019/4) līguma slēgšanas tiesības piešķirtas pretendentam SIA “Grobiņas SPMK” par līgumcenu 222 888.72 EUR bez PVN.

Kopējās abu projektu izmaksas 481 253.83 EUR.

No pašvaldības budžeta paredzēts līdzfinansējums 25% apmērā 120 313.46 EUR.

Projekta realizācijai nepieciešamais aizņēmums  ir 75% apmērā 360 940.37 EUR.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1. punktu un likuma „Par pašvaldību budžetiem” 22.p, atklāti balsojot PAR – 13 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Malda Andersone, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Rigonda Džeriņa, Sarmīte Eidinta, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Vaclovs Kadaģis); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par aizņēmumu projektu “Kanalizācijas un ūdensvada izbūve Priekules novada Gramzdas ciemā” un “Kanalizācijas izbūve Priekules novada Bunkas pagasta Krotes ciemā” īstenošanai.

 

 

Sēdi slēdz plkst.10:00

 

Sēdes vadītāja                                                                                                  V.Jablonska

 

Sēdes protokolētāja                                                                                          I.Taučus

 

203. Par projekta “Kanalizācijas izbūve Bunkas pagasta Krotes ciemā” apstiprināšanu un realizāciju 2019.gadā

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 2.aprīlī                                                                                                                                     

Nr. 203          

          (protokols Nr.4, 1.punkts)

 

Par projekta “Kanalizācijas izbūve Bunkas pagasta Krotes ciemā” apstiprināšanu un realizāciju 2019.gadā.

2014.gadā Priekules novada pašvaldības dome pieņēma lēmumu atteikties no ES projekta "Priekules novada Bunkas pagasta Krotes ciema ūdenssaimniecības attīstība", pamatojoties uz nesamērīgajām projekta izmaksām. Šajā brīdī tika pieņemts lēmums ūdenssaimniecības un kanalizācijas problēmas risināt pakāpeniski ar pašvaldības budžeta finansējumu.

Laika posmā no 2015.gada līdz 2016.gadam ir daļēji sakārtots ūdensvads, izbūvēta ūdens atdzelžošanas stacija. 2017.gadā notika iedzīvotāju sapulce, kurā tika apspriesta kanalizācijas tīklu problēma Krotes ciemā, ciematā ir ap 30 privātmāju, kurām nepieciešami tīkli, lai pieslēgtos pie centralizētā kanalizācijas vada. Arī esošais  filtrācijas lauks ir nokalpojis, tas neveic pilnībā savas funkcijas. Iepriekšējais filtrācijas lauks izbūvēts 2006.gadā. 2018.gadā tika pasūtīts tehniskais projekts kanalizācijas tīklu izbūvei un jauna filtrācijas lauka izbūvei. Projekta kopējās izmaksas bez PVN ir 262756.56 EUR pēc kontroltāmes.

Projekts “Kanalizācijas izbūve Bunkas pagasta Krotes ciemā” ir iekļauts arī novada Investīciju plānā ATTP IP kods 4.1. Tas iekļauts arī 2019.gada darba plānā.

2019.gada sākumā tika izsludināts iepirkums šī projekta realizācijai. Pēc iepirkumu komisijas lēmuma, būvniecības izmaksas ir 222888.72 EUR bez PVN.

Pamatojoties uz iepriekš minēto un uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 1. punktu, kā arī uz saistošo noteikumu Nr. 2/19 “Par Priekules novada pašvaldības budžetu 2019. gadam” 4. pielikumu, atklāti balsojot PAR – 13 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Malda Andersone, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Rigonda Džeriņa, Sarmīte Eidinta, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Vaclovs Kadaģis); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.        Atbalstīt projekta “Kanalizācijas izbūve Bunkas pagasta Krotes ciemā” realizāciju 2019.gadā.

2.        Nepieciešamo finansējumu 75% apmērā 167166.54 EUR nodrošināt ņemot aizņēmumu Valsts kasē uz 25 gadiem.

3.        Paredzēt nepieciešamo līdzfinansējumu no pašvaldības budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem 25% apmērā  no kopējām projekta izmaksām 55722.18 EUR.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V.Jablonska

 

 

204. Par projekta “Kanalizācijas un ūdensvada izbūve Priekules novada Gramzdas ciemā” apstiprināšanu un realizāciju 2019.gadā

LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 2. aprīlī                                                                                                                                    

Nr. 204          

          (protokols Nr. 4, 2.punkts)

 

Par projekta “Kanalizācijas un ūdensvada izbūve Priekules novada Gramzdas ciemā” apstiprināšanu un realizāciju 2019.gadā.

2017.gadā tika realizēta projekta “Kanalizācijas un ūdensvada izbūve Priekules novada Gramzdas ciemā” 1. kārta, kur jau tika izbūvēti kanalizācijas un ūdensvada tīkli. 2019. gadā nepieciešams turpināt projekta 2. kārtu, kur jāveic kanalizācijas tīklu izbūve 17 dzīvojamām mājām. Tāpat arī jāturpina jauna ūdensvada izbūve, jo esošais ir nokalpojis un veido avārijas situācijas, kuru novēršanai nepieciešami papildus finansiālie līdzekļi.

Projekta 2. kārtas kopējās izmaksas bez PVN ir 236550 EUR pēc kontroltāmes.

Projekts “Kanalizācijas un ūdensvada izbūve Priekules novada Gramzdas ciemā” ir iekļauts arī novada 2019. gada Investīciju plānā ATTP IP kods 4.53.

2019.gada sākumā tika izsludināts iepirkums šī projekta realizācijai. Pēc iepirkumu komisijas lēmuma, būvniecības izmaksas ir 258365.11 EUR bez PVN.

Pamatojoties uz iepriekš minēto un likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 1. punktu, kā arī uz saistošo noteikumu Nr. 2/19 “Par Priekules novada pašvaldības budžetu 2019. gadam” 4. pielikumu,  atklāti balsojot PAR – 13 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Malda Andersone, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Rigonda Džeriņa, Sarmīte Eidinta, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Vaclovs Kadaģis); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Atbalstīt projekta “Kanalizācijas un ūdensvada izbūve Priekules novada Gramzdas ciemā” realizāciju 2019.gadā.

2. Nepieciešamo finansējumu 75% apmērā 193773.83 EUR nodrošināt ņemot aizņēmumu Valsts kasē uz 25 gadiem.

3. Paredzēt nepieciešamo līdzfinansējumu no pašvaldības budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem 25% apmērā  no kopējām projekta izmaksām 64591.28 EUR.

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V.Jablonska

 

205. Par aizņēmumu projektu “Kanalizācijas un ūdensvada izbūve Priekules novada Gramzdas ciemā” un “Kanalizācijas izbūve Priekules novada Bunkas pagasta Krotes ciemā” īstenošanai

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 2. aprīlī                                                                                                                                    

Nr. 205          

          (protokols Nr. 4, 3.punkts)

 

 

Par aizņēmumu projektu “Kanalizācijas un ūdensvada izbūve Priekules novada Gramzdas ciemā” un “Kanalizācijas izbūve Priekules novada Bunkas pagasta Krotes ciemā” īstenošanai

 

Pamatojoties uz 2019. gada 25. marta iepirkuma komisijas sēdes Nr. 4 un Nr. 5 protokoliem, ir noslēdzies iepirkuma konkurss projektos “Kanalizācijas un ūdensvada izbūve Priekules novada Gramzdas ciemā” un “Kanalizācijas izbūve Priekules novada Bunkas pagasta Krotes ciemā”.

Pēc iepirkuma konkursa noslēgšanās līguma slēgšanas tiesības iepirkumā “Kanalizācijas un ūdensvada izbūve Priekules novada Gramzdas ciemā” (Iepirkuma identifikācijas Nr.2019/5) piešķirtas pretendentam SIA “Grobiņas SPMK” par līgumcenu 258365.11 EUR bez PVN, jo tā piedāvājums atbilst visām nolikumā izvirzītajām prasībām un ir ar viszemāko piedāvāto līgumcenu.

Iepirkumā “Kanalizācijas izbūve Priekules novada Bunkas pagasta Krotes ciemā” (Iepirkuma identifikācijas Nr.2019/4) līguma slēgšanas tiesības piešķirtas pretendentam SIA “Grobiņas SPMK” par līgumcenu 222 888.72 EUR bez PVN.

Kopējās abu projektu izmaksas 481 253.83 EUR.

No pašvaldības budžeta paredzēts līdzfinansējums 25% apmērā 120 313.46 EUR.

Projekta realizācijai nepieciešamais aizņēmums  ir 75% apmērā 360 940.37 EUR.

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1. punktu un likuma „Par pašvaldību budžetiem” 22.p, atklāti balsojot PAR – 13 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Malda Andersone, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Rigonda Džeriņa, Sarmīte Eidinta, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Vaclovs Kadaģis); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei atļauju 2019.gadā Priekules novada pašvaldībai ņemt ilgtermiņa aizņēmumu EUR 360 940.37 EUR (trīs simti sešdesmit tūkstoši deviņi simti četrdesmit euro 37 centus) Valsts Kasē uz  25 gadiem ar Valsts kases noteikto gada procentu likmi.

2.      Aizņēmuma pamatsummas atmaksu veikt saskaņā ar kredīta atmaksas grafiku.

3.      Aizņēmumu garantēt ar Priekules novada pašvaldības budžetu.

4.      Aizņēmumu sākt atmaksāt ar 2020. gada aprīli.

5.      Uzdot Finanšu nodaļai sagatavot dokumentus atbilstoši MK 2008.gada 25.marta noteikumiem Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” iesniegšanai Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei.

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                          V.Jablonska