19.01.2016. ārkārtas domes sēdē pieņemtie lēmumi (protokols Nr.1)

19.01.2016. sēdes AUDIOIERAKSTS
Z i ņ o j u m i

 Ziņojums par 2015.gada budžeta izpildi

 

2015.gadā plānotās aktivitātes realizējot dzīvē, Priekules novada darbinieku kolektīvs pierādījis, ka arī neliels novads var veiksmīgi attīstīties. Vienā no galvenajām prioritātēm- izglītībā esam investējuši  ievērojamus resursus infrastruktūras sakārtošanā. Virgas pamatskolā veikta skolas apkures sistēmas rekonstrukcija, Purmsātu speciālajā internātpamatskolā izremontētas ēdināšanas pakalpojumu telpas, Priekulē veikta apkures rekonstrukcija Priekules Mūzikas un mākslas skolā, kabinetu remonti Priekules vidusskolā un pirmsskolas izglītības iestādē ‘’Dzirnaviņas’’. Veikta sporta zāles rekonstrukcija Gramzdas pamatskolā, bet Krotes Kronvalda Ata pamatskolā veikta skolas apkures trases rekonstrukcija un klašu remonti. Iegādāti mūzikas instrumenti un inventārs Priekules un Kalētu Mūzikas un mākslas skolām. Visās novada izglītības iestādēs tika ieviestas jaunas tehnoloģijas (planšetes, datortehnika, interaktīvās tāfeles un citi rīki, tajā skaitā arī saimnieciskais inventārs un mēbeles), kā arī iegādāts jauns autobuss skolēnu pārvadāšanai Gramzdā.

Sportam un veselīgam dzīves veidam iegādāts inventārs – basketbola grozi, dažāds sporta inventārs daudzfunkcionālajā sporta hallē Priekules pilsētā un arī pagastos.

Esam izmantojuši iespējas piesaistīt ES finansējumu dažādu projektu realizēšanai novadā. Visā teritorijā izveidoti 33 publiskā interneta pieejas punkti, izmantojot ES finansējumu. Trenažieru un rotaļu laukumi izveidoti Bunkā pie divām daudzdzīvokļu mājām un Priekulē. Zaļā klase izveidota Priekules parkā pie vidusskolas. Vides sakārtošanai pabeigts aizsargājamās teritorijas Ruņupes projekts. Izgatavoti tautas tērpu eksemplāri Virgai un Kalētiem un tautas tērpi folkloras kopai ‘’Traistēni’’. Pabeigts pārrobežu projekts RIVERVEIS, radot iespēju laivošanai pa Vārtājas un Bārtas upi, papildinot tūrisma iespējas novadā.

Ieguldot pašvaldības līdzekļus projektu konkursam, novada nevalstiskās organizācijas un biedrības realizējušas 9 projektus, iesaistot tajos novada jauniešus un seniorus (notikušas bērnu nometnes, ekspedīcijas, iegūtas riteņbraucēju tiesības, noorganizēti pasākumi, u.t.t.).

Viena no galvenajām  jomām, kurai pievērsām uzmanību ir uzņēmējdarbība. Rekonstruējot sociālā atbalsta centru un jauniešu māju Priekulē, izveidojām 4 jaunas darba vietas un iespēju dažādu grupu iedzīvotājiem saņemt sociālos un saimnieciskos pakalpojumus (veļas mazgāšana, dušu pieejamību, apmācību telpas, kā arī viesnīcas pakalpojumus).

No pašvaldības budžeta veikti ieguldījumi infrastruktūrā. Bunkas pagastā Krotē ūdenssaimniecības sakārtošana, ielu apgaismojuma izbūve Bunkā. Darbnīcu remonts Gramzdā. Lieli finansiāli ieguldījumi investēti Virgas ūdenssaimniecības sakārtošanā. Izbūvēts ielu apgaismojums Baznīcas ielā Priekulē.

Lai veiktu kvalitatīvus pakalpojumus, pievienojām SIA ‘’Priekules nami’’ Virgas ūdenssaimniecību.

Lai mazinātu skaidras naudas plūsmu novadā, pārvaldēs un Priekules pilsētā uzstādīti kases aparāti un bankas naudas termināli. Noslēgti līgumi ar daudzām valsts iestādēm, lai dokumentu aprite notiktu elektroniskajā vidē.

Pārskata periodā pašvaldības darbībā nav notikušas ievērojamas pārmaiņas. Mērķtiecīgi sakārtojot novada teritoriju, veidojot un radot iespējas un dažādojot pakalpojumu veidus iedzīvotājiem, Priekules novads tiecas būt atpazīstams, pievilcīgs dzīvošanai, izglītošanai un strādāšanai iedzīvotājiem.

1. Par Priekules novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.1 ‘’Par Priekules novada pašvaldības budžetu 2016.gadam’’ apstiprināšanu

 Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21 pirmās daļas 2. punktu, 46.pantu, Latvijas Republikas likumu „Par pašvaldību budžetiem”, atklāti balsojot PAR - 14 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš, Ilgonis Šteins); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Apstiprināt Priekules novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.1 „Par Priekules novada pašvaldības budžetu 2016.gadam”.

2.      Uzdot Priekules novada pašvaldības domes lietvedībai saistošos noteikumus triju dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.

 

Pielikumā:

1.pielikums- lēmums ‘’Par Priekules novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.1 „Par Priekules novada pašvaldības budžetu 2016.gadam” apstiprināšanu, saistošie noteikumi Nr.1 uz 2 lp. un pielikumi pie saistošajiem noteikumiem:

1.pielikums – pamatbudžets, ieņēmumu un izdevumu tāme uz 6 lp.

2.pielikums –speciālais budžets, ieņēmumu un izdevumu tāme uz 2 lp.

3.pielikums- ziedojumi, ieņēmumu un izdevumu tāme uz 2 lp.

4.pielikums- Priekules novada pašvaldības 2016.gada budžeta lielākās investīcijas EUR un prioritārie projekti uz 3 lp.

5.pielikums –Priekules novada pašvaldības saistību apmērs uz 01.01.2016.uz 4 lp.

6.pielikums- mērķdotācijas autoceļu uzturēšanai sadalījums 2016.gadam uz 1 lp.

7.pielikums- ziņojums par Priekules novada pašvaldības 2016.gada budžetu uz 9 lp.

2. Par Priekules novada Attīstības programmas 2013.-2019.gadam investīciju plāna aktualizāciju

 V.Jablonska- sakarā ar 2016. gada budžeta apstiprināšanu, nepieciešams veikt investīciju plāna aktualizēšanu. Plāns ir aktualizēts, no tā izņemot pasākumu, kas jau realizēts, kā arī tajā iekļautas aktivitātes, kuras kļuvušas nepieciešamas, precizēta informācija jau esošām aktivitātēm (pielikumā).

 

Atklāti balsojot PAR - 14 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš, Ilgonis Šteins); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Apstiprināt Priekules novada Attīstības programmas 2013.-2019.gadam investīciju plānu.

2.      Apstiprināto Priekules novada Attīstības programmas 2013.-2019.gadam investīciju plāna aktualizāciju nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un Kurzemes plānošanas reģionam.

 

Pielikumā: 2.pielikums- lēmums ‘’Par Priekules novada Attīstības programmas 2-13.-2019.gadam investīciju plāna aktualizāciju’’ un pielikums lēmumam ‘’Priekules novada Attīstības programmas 2013.-2019.gadam investīciju plāns’’ uz 8 lp.

3. Par Priekules novada augstāko apbalvojumu piešķiršanu iedzīvotājiem Priekules pilsētas 88.dzimšanas dienas priekšvakarā

 V.Jablonska- tuvojoties Priekules pilsētas 88.gadskārtai, izglītības, kultūras un sporta komiteja iesniegusi sarakstu nominācijas GODA PRIEKULNIEKS un ATZINĪBAS un GODA rakstu pasniegšanai.

Pamatojoties uz Priekules novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas iesniegto apbalvojamo sarakstu (12.01.2016 komitejas sēdes protokols Nr.1,5.), atklāti balsojot PAR - 14 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš, Ilgonis Šteins); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Piešķirt apbalvojumu GODA PRIEKULNIEKS (apliecinājuma rakstu un naudas balvu EUR 120.00):

1.1.Ojāram SPĀRĪTIM – par nozīmīgu ieguldījumu Priekules nemateriālā mantojuma saglabāšanā, restaurējot Priekules Evaņģēliski luterisko baznīcu  un apzinot baronu Korfu laikmeta ietekmi uz Priekules attīstību, kā arī par iedvesmu un literāri vēsturiskajām konsultācijām aprakstu tapšanā par Priekuli.

 

1.2.Intai SKADIŅAI – par mūža ieguldījumu skolotājas darbā, par ilggadēju Liepājas neklātienes vidusskolas Priekules konsultāciju punkta vadīšanu, un būtisku ietekmi dažādu paaudžu skolēnu domāšanas veidošanā un dzīves uztverē. 

 

2.      Piešķirt apbalvojumu  ATZINĪBAS RAKSTS (apliecinājuma rakstu un naudas balvu EUR 50.00):

2.1.Guntai DZINTAREI - par aktīvu, nesavtīgu un radošu darbību Priekules kultūras namā un saistībā ar Priekules pilsētas 88. gadskārtu.

2.2.Ludmilai SEDOLAI – par ieinteresētību un čaklumu, darot ikdienas darbus A/S LPB maiznīcā “Priekule” un saistībā ar Priekules pilsētas 88. gadskārtu.

2.3.Gannai STRIŽAKAI – par ieinteresētību un čaklumu, darot ikdienas darbus A/S LPB maiznīcā “Priekule” un saistībā ar Priekules pilsētas 88. gadskārtu.

2.4.Andrejam KOSTEĻEBAM – par jauna pakalpojuma ieviešanu novadā un saistībā ar Priekules pilsētas 88. gadskārtu.

2.5.Līzi Olgu SUDMALI – par attieksmi un ieguldīto darbu, uzturot dzīvu Priekules tirgus garu un dzīvojot vienā ritmā ar Priekules pilsētu tās 88.gadskārtā.

2.6.Zeltīti TILGALI – par godprātīgu attieksmi un sirsnību, paveicot vairāk, kā paredz darba pienākumi, iegūstot Priekules vidusskolas skolotāju un skolēnu cieņu un saistībā ar Priekules pilsētas 88. gadskārtu.

2.7.Irēnu PAUZERI – par godprātību un pašaizliedzību, pildot gan mājas aprūpes, gan augsti kvalificētas anestēzijas medmāsas pienākumus Priekules slimnīcā un saistībā ar Priekules pilsētas 88. gadskārtu.

2.8.Edgaru RUBEZI – par nesavtīgu darbu un patiesām rūpēm pilsētas saimniecībā, visu darot ar īstena saimnieka attieksmi un saistībā ar Priekules pilsētas 88. gadskārtu.

2.9.Gundaru DONIŅU – par apzinīgu un godprātīgu attieksmi pilsētas labiekārtošanas darbos un saistībā ar Priekules pilsētas 88. gadskārtu.

2.10.Andri EGLĪTI par ilggadēju un atbildīgu darbu SIA ‘’Maileks’’pirmapstrādes ceha vadīšanā

 

 

3.      Piešķirt apbalvojumu  GODA RAKSTS (apliecinājuma rakstu un naudas balvu

EUR 75.00):

3.1.Kristīnei CUKURAI – par nozīmīgu ieguldījumu pieaugušo radošās biedrības “Saspraude” darbībā, saistībā ar tās desmito pastāvēšanas jubileju, aktualizējot mākslas nozīmi ikviena cilvēka dzīvē un vadot mākslas pasaulē daudzus priekulniekus.

 

3.2.Zentai SVARAI – par nozīmīgu ieguldījumu pieaugušo radošās biedrības “Saspraude” darbībā, saistībā ar tās desmito pastāvēšanas jubileju, realizējot daudzus mākslas projektus un aktualizējot mākslas nozīmi priekulnieku ikdienā.

 

 

4.      Piešķirt apbalvojumu  ATZINĪBAS RAKSTS (apliecinājuma rakstu un naudas balvu EUR 50.00):

4.1.Ilgai GŪŽAI - par aktīvu iesaistīšanos radošās biedrības “Saspraude” darbībā un nesavtīgu ieguldījumu tautas mākslas popularizēšanā.

 

4.2.Dzintrai DZINTAREI - par aktīvu iesaistīšanos radošās biedrības “Saspraude” darbībā un nesavtīgu ieguldījumu tautas mākslas popularizēšanā.

 

4.3.Modrim DZINTARAM - par aktīvu iesaistīšanos radošās biedrības “Saspraude” darbībā un nesavtīgu ieguldījumu tautas mākslas popularizēšanā

 

Pielikumā: 3.pielikums- lēmums ‘’Par Priekules novada augstāko apbalvojumu piešķiršanu iedzīvotājiem Priekules pilsētas 88.dzimšanas dienas priekšvakarā’’.