30.06.2021. domes sēde (protokols Nr.11)

30.06.2021. domes sēdes audioieraksts
30.06.2021. domes sēdes protokols

SĒDES  PROTOKOLS

 

Nr.11

Priekules novadā                                                                                                

2021.gada 30.jūnijs                                                             

 

Sēde sasaukta plkst. 11:00

Sēdi atklāj plkst. 11:00

 

Sēdi vada –   domes priekšsēdētāja                                                                 Vija Jablonska

Protokolē –  pašvaldības sekretāre                                                                 Daiga Tilgale

               

Piedalās –

Deputāti: Vizma Garkalne, Sarmīte Eidinta, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vija Jablonska, Toms Šteins, Gražina Ķervija, Tatjana Ešenvalde, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Vaclovs Kadaģis, Rigonda Džeriņa, Ainars Cīrulis

 

Sēdē piedalās - izpilddirektors Andris Razma,  juriste Ināra Avotiņa, izglītības vadītāja Agrita Purviņa, Bunkas pagasta pārvaldes vadītāja Patricija Andersone,  Gramzdas pagasta pārvaldes vadītājs Dzintars Kudums, Virgas pagasta pārvaldes vadītāja Daiga Egle, attīstības plānošanas nodaļas vadītāja Una Ržepicka, Kalētu pagasta pārvaldes vadītāja Agrita Driviņa, nekustamo īpašumu speciāliste Marina Kokovihina, sociālā dienesta vadītāja Andra Valuže, sabiedrisko attiecību speciāliste Kristīne Dundure, finanšu nodaļas vadītāja Laura Vītola, bāriņtiesas priekšsēdētāja Ilona Šlisere, lietvedības nodaļas vadītāja Santa Mikāle, dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Iveta Juškeviča, novada kultūras vadītājs Gundars Venens, galvenais iepirkumu specialists Juris Džeriņš, SIA ‘’Priekules nami’’ valdes locekle Arta Brauna, PII ‘’Dzirnaviņas’’ vadītāja Ina Dalbiņa

 

Darba kārtības apstiprināšana

 

V.Jablonska aicina balsot par papildus jautājumu iekļaušanu sēdes darba kārtībā:

 

 1. Par piekrišanu XX iznomātās zemes vienības daļas ‘’Ķinēni’’, Virgas pag., Priekules nov., nodošanu apakšnomā zemnieku saimniecībai ‘’Priedes-1’’.
 2. Par nosaukuma un adreses maiņu nekustamajam īpašumam ‘’Virgas skola’’, Virgas pagastā, Priekules novadā.
 3. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu ‘’Jaunrijas’’, Bunkas pagasts, Priekules novads.
 4. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu ‘’Jaunriekstiņi’’, Bunkas pagasts, Priekules novads.
 5. Par Priekules novada augstākā apbalvojuma piešķiršanu.
 6. Par pašvaldībai piederošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 6446 001 0286 un pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6446 001 0430 apvienošanu vienā zemes vienībā Krotē, Bunkas pagastā, Priekules novadā.

                       

 

Atklāti balsojot PAR – 15 (Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Sarmīte Eidinta, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vija Jablonska, Toms Šteins, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Tatjana Ešenvalde, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Vaclovs Kadaģis); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

                                         darba kārtība ar izmaiņām tiek apstiprināta

 

Darba kārtība:

 1. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX.
 2. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX.
 3. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX.
 4. Par Priekules novada pašvaldības pedagogu amatu un amatalgu saraksta apstiprināšanu no 2021.gada 1.septembra līdz 2021.gada 31.decembrim.
 5. Par nekustamā īpašuma (dzīvokļa īpašuma) ‘’Viesturi’’, dzīvokļa Nr.2, Priekules pagasts, Priekules nov., nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu.
 6. Par 10.03.2014.zemes nomas līguma Nr.2.3.4/33 un 09.04.2019.Vienošanās nr.2.3.4/19/542, noslēgts ar XX, pirmstermiņa izbeigšanu.
 7. Par Priekules novada pašvaldībai piekrītošu zemes vienības daļu ‘’Puķes’’, Virgas pagasts, Priekules novads, mutiskās izsoles ar augšupejošu soli atzīšanu par nenotikušu.
 8. Par medību tiesību iznomāšanu biedrībai ‘’Bandavas mednieku klubs’’, Priekules pagastā.
 9. Par Priekules novada pašvaldības amatu un amatalgu saraksta 2021.gadam grozījumiem.
 10. Par pārdošanas cenas noteikšanu grāmatai ‘’Priekule septiņu lielceļu krustojumā’’.
 11. Par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības – kadastra apzīmējums 6415 002 0031, Brīvības iela 19, Priekule, Priekules novads, atzīšanu par piekrītošu Priekules novada pašvaldībai.
 12. Par nekustamā īpašuma (dzīvokļa īpašuma) ‘’Suvorovs 31’’, dzīvokļa Nr.8, Tadaiķi, Bunkas pagasts, Priekules nov., nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu.
 13. Par nekustamā īpašuma ‘’Rūkuti’’, Bunkas pag., Priekules nov., sadalīšanu.
 14. Par nekustamā īpašuma ‘’Kalnāres’’, Krote, Bunkas pagasts, Priekules novads, kadastra apzīmējums 6446 001 0326 zemes vienības lietošanas mērķa maiņu.
 15. Par nekustamā īpašuma Pumpura iela 3a, Priekule, Priekules novads, sadalīšanu.
 16. Par zemes Zāļu iela 1, Priekule, nomu XX.
 17. Par nedzīvojamo telpu Aizputes ielā 6, Priekulē, Priekules novadā, nomas līguma slēgšanu ar SIA ‘’Sugar Skin’’.
 18. Par Priekules novada pašvaldības 2020.gada publiskā pārskata apstiprināšanu.
 19. Par Priekules novada pašvaldības bāriņtiesas locekles atbrīvošanu no amata.
 20. Par nekustamā īpašuma ‘’Kalna Akmentiņi’’, Krote, Bunkas pagasts, Priekules nov., atsavināšanas ierosinājumu.
 21. Par nekustamā īpašuma ‘’Kalna Akmentiņi’’, Krote, Bunkas pagasts, Priekules nov., nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu.
 22. Par nekustamā īpašuma uzņemšanu bilancē.
 23. Par nekustamā īpašuma (zemes) ‘’Bandavas mednieku klubs’’, Nākotnes iela 17, Kalnenieki, Priekules pag., Priekules nov., nodošanu atsavināšanai, cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu.
 24. Par dzīvokļa īpašuma BRŪZIS-13, Kalēti, Kalētu pag., Priekules nov., nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu.
 25. Par nekustamā īpašuma ‘’Atvasaras’’, Virgas pagastā, Priekules novadā, nosacītās cenas apstiprināšanu.
 26. Par Priekules novada pašvaldības domes 29.08.2019.lēmuma (prot.Nr.12, 38.punkts) atcelšanu.
 27. Par daļu no zemes Paplakas iela 28, Priekule, nomu XX.
 28. Par zemes nomas maksas samazināšanu IK ’’Līga JV’’ uz iznomāto zemes vienību ‘’Vagari’’, Bunkas pagastā.
 29. Par nedzīvojamas telpas nomas  un zemes nomas līguma slēgšanu ar XX.
 30. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes vienības ‘’Madariņas’’, Virgas pag., Priekules nov., ar kadastra apzīmējumu 64980040181 sadalīšanai.
 31. Par dzīvokļa īpašumu izveidošanu dzīvojamajā mājā ‘’Kurši’’, Krote, Bunkas pagasts, Priekules nov.
 32. Par nekustamā īpašuma Ķieģeļu iela 33, Priekule, Priekules novads, sadalīšanu.
 33. Par pašvaldības dzīvokļa ‘’Kalnāres’’-2, Priekules pagasts, Priekules novads, nodošanu atsavināšanai.
 34. Par nekustamo īpašumu uzņemšanu bilancē.
 35. Par saistošo noteikumu Nr.10/20’’Grozījumi Priekules novada pašvaldības 2021.gada 13.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/20 ‘’Par Priekules novada pašvaldības budžetu 2021.gadam’’’’apstiprināšanu.
 36. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX.
 37. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX.
 38. Par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības – kadastra apzīmējums 6415 002 0031, Brīvības iela 19, Priekule, Priekules novads, atzīšanu par piekrītošu Priekules novada pašvaldībai.

Komitejās neizskatītie jautājumi

 1. Par piekrišanu XX iznomātās zemes vienības daļas ‘’Ķinēni’’, Virgas pag., Priekules nov., nodošanu apakšnomā zemnieku saimniecībai ‘’Priedes-1’’.
 2. Par nosaukuma un adreses maiņu nekustamajam īpašumam ‘’Virgas skola’’, Virgas pagastā, Priekules novadā.
 3. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu ‘’Jaunrijas’’, Bunkas pagasts, Priekules novads.
 4. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu ‘’Jaunriekstiņi’’, Bunkas pagasts, Priekules novads.
 5. Par Priekules novada augstākā apbalvojuma piešķiršanu.
 6. Par pašvaldībai piederošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 6446 001 0286 un pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6446 001 0430 apvienošanu vienā zemes vienībā Krotē, Bunkas pagastā, Priekules novadā.
 7. Par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu ‘’Veckupši’’, Virgas pagasts, Priekules novads, kadastra numurs 6498 003 0003, otrās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli atzīšanu par nenotikušu.
 8. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX.
 9. Par Priekules novada pašvaldības īpašumā esošas siltumtrases (2.atzars) nodošanu bezatlīdzības lietošanā.
 10. Par nekustamā īpašuma (zemes) ‘’Zariņi’’, Virgas pag., Priekules nov., nodošanu atsavināšanai.
 11. Par apbalvojuma Goda RAKSTS piešķiršanu novada kultūras vadītājam XX.
 12. Par apbalvojuma GODA RAKSTS piešķiršanu novada sporta vadītājam XX.

 

1.

Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX

 (lēmums Nr.406)

Ziņo: V.Jablonska

 

            Lēmuma teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

 

2.

Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX

(lēmums Nr.407)

Ziņo: V.Jablonska

 

            Lēmuma teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

 

3.

Par Dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX

(lēmums Nr.408)

Ziņo: V.Jablonska

 

            Lēmuma teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

 

4.

Par Priekules novada pašvaldības pedagogu amatu un amatalgu saraksta apstiprināšanu no 2021.gada 1.septembra līdz 2021.gada 31.septembrim

(lēmums Nr.409)

Ziņo: V.Jablonska

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var noteikt domes priekšsēdētāja, viņa vietnieka, vietējās pašvaldības administrācijas darbinieku, pašvaldības iestāžu vadītāju un citu pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzību, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par Priekules novada pašvaldības pedagogu amatu un amatalgu saraksta apstiprināšanu no 2021.gada 1.septembra līdz 2021.gada 31.septembrim.

 

 

5.

Par nekustamā īpašuma (dzīvokļa īpašuma) “Viesturi”,  dzīvokļa Nr. 2 , Priekules pagasts, Priekules nov., nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu

(lēmums Nr.410)

Ziņo: V.Jablonska

 

Pašvaldībā tika saņemts dzīvokļa īrnieka iesniegums ar lūgumu atsavināt dzīvokli, par kuru ir noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 45.panta trešo daļu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu, 1.pantu, 8.panta trešo daļu un Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma (dzīvokļa īpašuma) “Viesturi”,  dzīvokļa Nr. 2, Priekules pagasts, Priekules nov., nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu.

 

 

6.

Par 10.03.2014. zemes nomas līguma Nr.2.3.4/33 un 09.04.2019. Vienošanās nr.2.3.4/19/542, noslēgts ar XX, pirmstermiņa izbeigšanu

(lēmums Nr.411)

Ziņo: V.Jablonska

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 45.panta trešo daļu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu, 1.pantu, 8.panta trešo daļu un Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par 10.03.2014. zemes nomas līguma Nr.2.3.4/33 un 09.04.2019. Vienošanās nr.2.3.4/19/542, noslēgts ar XX, pirmstermiņa izbeigšanu.

 

 

7.

Par Priekules novada pašvaldībai piekrītošu zemes vienības daļu “Puķes”, Virgas pagasts,  Priekules novads mutiskās izsoles ar augšupejošu soli atzīšanu par nenotikušu

(lēmums Nr.412)

Ziņo: V.Jablonska

 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2018. gada 01. jūlija noteikumiem Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 43.punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par Priekules novada pašvaldībai piekrītošu zemes vienības daļu “Puķes”, Virgas pagasts, Priekules novads mutiskās izsoles ar augšupejošu soli atzīšanu par nenotikušu.

 

8.

Par medību tiesību iznomāšanu biedrībai “Bandavas mednieku klubs”, Priekules pagastā 

(lēmums Nr.413)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

2021.gada 20.maijā Priekules novada pašvaldībā saņemts biedrības “Bandavas mednieku klubs”, reģ.Nr.40008029112, juridiskā adrese Nākotnes iela 17, Kalnenieki, Priekules pag., Priekules nov., valdes priekšsēdētāja XX iesniegums, iereģistrēts ar Nr. 2.1.4/21/1123-S, ar lūgumu iznomāt medību tiesības uz pašvaldībai piekrītošajām zemes vienībām Priekules pagastā un Priekules pilsētā.

 Pamatojoties uz Ministru kabineta 22.07.2014. noteikumu Nr.421 “Medību noteikumi” 13.punktu, Priekules novada pašvaldības 24.04.2014.noteikumiem “Priekules novada pašvaldības medību tiesību nomas piešķiršanas kārtības noteikumi” 8., 13.punktu un likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par medību tiesību iznomāšanu biedrībai “Bandavas mednieku klubs”, Priekules pagastā.

 

9.

Par Priekules novada pašvaldības amatu un amatalgu saraksta 2021. gadam grozījumiem

(lēmums Nr.414)

Ziņo: V.Jablonska

 

2021. gada 26. maijā pašvaldībā tika saņemts Virgas pirmsskolas izglītības iestādes “Gaismiņa” vadītājas XX iesniegums (reģ. Nr. 2.1.3/21/263), kurā lūgts palielināt skolotāja palīga slodzi no 0,9 uz 1, lai nodrošinātu visas epidemioloģiskās prasības un katrā grupā būtu atsevišķs skolotāja palīgs.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 6. punktu, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par Priekules novada pašvaldības amatu un amatalgu saraksta 2021. gadam grozījumiem.

 

 

10.

Par pārdošanas cenas noteikšanu grāmatai “Priekule septiņu lielceļu krustojumā”

(lēmums Nr.415)

Ziņo: V.Jablonska

 

Ir noslēdzies projekts - grāmata “Priekule septiņu lielceļu krustojumā” ir iespiesta un var nonākt pie lasītājiem. Grāmata ir iespiesta 1000 eksemplāros cietos vākos izdevniecībā SIA “Apgāds Mantojums”, reģ.nr.40003389565. Grāmatā apkopoti Ingas Raškovas un Ojāra Spārīša apraksti un pētījumi. Lai interesenti varētu izdevumu iegādāties, nepieciešams noteikt tā cenu.Informācijas apkopošana un atsevišķu daļu rakstīšana uzsākta jau kopš 2016. gada, ko paveica vēsturniece Inga Raškova, līdz ar to optimālā grāmatas cena jānosaka 10 EUR par vienu eksemplāru.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par pārdošanas cenas noteikšanu grāmatai “Priekule septiņu lielceļu krustojumā.

 

 

11.

   Par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības - kadastra apzīmējums 6415 002 0031,  Brīvības iela 19, Priekule , Priekules novads, atzīšanu par piekrītošu Priekules novada pašvaldībai

(lēmums Nr.416)

Ziņo: V.Jablonska

 

Pamatojoties uz „Administratīvo teritoriju un apdzīvotu vietu likums”; likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums" 1.panta 14.daļu; Zemes pārvaldības likuma 17.panta sesto daļu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 2015.gada 08.decembra noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 2.9. apakšpunktu, 9.punktu, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības - kadastra apzīmējums 6415 002 0031,  Brīvības iela 19, Priekule , Priekules novads, atzīšanu par piekrītošu Priekules novada pašvaldībai.

 

 

 

 

 

 

12.

Par nekustamā īpašuma (dzīvokļa īpašuma) “Suvorovs 31”,  dzīvokļa Nr. 8 , Tadaiķi, Bunkas pagasts, Priekules nov., nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu

(lēmums Nr.417)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

Pašvaldībā tika saņemts dzīvokļa īrnieka iesniegums ar lūgumu atsavināt dzīvokli, par kuru ir noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums.

Pamatojoties uz „Administratīvo teritoriju un apdzīvotu vietu likums”; likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums" 1.panta 14.daļu; Zemes pārvaldības likuma 17.panta sesto daļu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 2015.gada 08.decembra noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 2.9. apakšpunktu, 9.punktu, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma (dzīvokļa īpašuma) “Suvorovs 31”,  dzīvokļa Nr.8, Tadaiķi, Bunkas pagasts, Priekules nov., nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu.

 

 

13.

(lēmums Nr.418)

Ziņo: V.Jablonska

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojoša XX, iesniegums (reģistrācijas Nr. 2.1.4/21/1261-S ), kurā lūgts  ļaut sadalīt nekustamo īpašumu “Rūkuti”, kadastra Nr. 6446 004 0030, Bunkas pagastā, Priekules novadā, atdalot zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6446 004 0033.

Pamatojoties uz likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 19.panta pirmās daļas 1.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma ‘’Rūkuti’’, Bunkas pag., Priekules nov., sadalīšanu.

 

14.

Par nekustamā īpašuma „Kalnāres”, Krote , Bunkas pagasts, Priekules novads,

kadastra apzīmējums 6446 001 0326  zemes vienības lietošanas mērķa maiņu

(lēmums Nr.419)

Ziņo: V.Jablonska

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 13.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 2., 17.7., 18. un 36.punktu, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma „Kalnāres”, Krote , Bunkas pagasts, Priekules novads, kadastra apzīmējums 6446 001 0326 zemes vienības lietošanas mērķa maiņu.

 

15.

(lēmums Nr.420)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

Nepieciešams sadalīt pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu Pumpura iela 3a, Priekule, Priekules novads, kadastra nr. 6415 006 0037 atdalot zemes vienību ar aptuvenu platību 6180 m2 .

Nekustamais īpašums sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6446 006 0037, 17 300 m2 .

Atdalīto zemes vienības daļu plānots nodot atsavināšanai.

 Pamatojoties uz Kadastra likuma 1.panta 14.punktam, 11. panta pirmo daļu, 19.panta 4.punktam, 2006.gada 14.septembra likuma „Zemes ierīcības likums” 8.panta trešās daļas 2.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 23.11.2015. Priekules novada teritorijas plānojums 2015.-2026.gadam, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Pumpura iela 3a, Priekule, Priekules novads, sadalīšanu.

 

16.

(lēmums Nr.421)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, personas kods XX, 07.06.2021. iesniegums Nr.2.1.4/21/1237-S, ar lūgumu iznomāt zemi Zāļu iela 1, Priekule, Priekules novads, ar apzīmējumu kadastrā 6415 003 0093.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi” 5.,7.,8.,17. punktiem, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par zemes Zāļu iela 1, Priekule, nomu XX.

 

 

17.

Par nedzīvojamo telpu Aizputes ielā 6, Priekulē , Priekules novadā, nomas līguma slēgšanu ar  SIA  “Sugar  Skin”

(lēmums Nr.422)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

2021.gada 1.jūnijā (reģistrācijas Nr.2.1.4/21/1192-S) Priekules novada pašvaldībā saņemts  SIA “Sugar Skin” reģ.nr.  42103088631 valdes locekles XX iesniegums, kurā lūgts iznomāt nedzīvojamo telpu nr.3, Aizputes ielā 6, Priekule, Priekules nov.

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par nedzīvojamo telpu Aizputes ielā 6, Priekulē , Priekules novadā, nomas līguma slēgšanu ar SIA ‘’Sugar Skin’’.

 

 

18.

Par Priekules novada pašvaldības 2020.gada publiskā pārskata apstiprināšanu

(lēmums Nr.423)

Ziņo: V.Jablonska

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu un Ministru kabineta 2010.gada 5.maija noteikumu Nr.413 ‘’Noteikumi par gada publiskajiem pārskatiem’’, 16.punktu, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par Priekules novada pašvaldības 2020.gada publiskā pārskata apstiprināšanu.

 

19.

Par Priekules novada pašvaldības bāriņtiesas locekles atbrīvošanu

no amata

(lēmums Nr.424)

Ziņo: V.Jablonska

 

2021.gada 14.jūnijā Priekules novada pašvaldībā saņemts bāriņtiesas locekles XX iesniegums ar lūgumu atbrīvot no bāriņtiesas locekles pienākumu pildīšanas sakarā ar izmaiņām Bāriņtiesu likumā 10.panta otrās daļas 3.punktā, kurā  ir noteikts, ka no 2021.gada 1.jūlija par bāriņtiesas locekli drīkst strādāt persona, kurai ir attiecīga augstākā izglītība.

  Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 26.punktu un Bāriņtiesu likuma 10.panta otrās daļas 3.punktu, Darba likuma 100.panta piekto daļu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  1 deputāts (Gražina Ķervija); Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par Priekules novada pašvaldības bāriņtiesas locekles atbrīvošanu no amata.

 

 

20.

Par nekustamā īpašuma  “Kalna Akmentiņi”, Krote , Bunkas pagasts, Priekules nov., atsavināšanas ierosinājumu

(lēmums Nr.425)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

             Priekules novada pašvaldībā saņemts  XX,  dzīvojošas XX, iesniegums (reģistrācijas Nr. 2.1.4/20/2221-S), kurā lūgts atļaut atsavināt daļu no nekustamā īpašuma „Kalna Akmentiņi”, Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra nr. 6446 001 0216, kadastra apzīmējums 6446 001 0348, 0,3405 ha  platībā.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var lemt par  pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, Publiskas personas  mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu, 4.panta ceturtās daļas 3.punktu, 5.panta pirmo daļu, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma  “Kalna Akmentiņi”, Krote , Bunkas pagasts, Priekules nov., atsavināšanas ierosinājumu.

 

 

21.

Par nekustamā īpašuma  “Kalna Akmentiņi”, Krote, Bunkas pagasts, Priekules nov. nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu

(lēmums Nr.426)

Ziņo: V.Jablonska

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka dome var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu [..], Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 3.punktu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu, 1.pantu, 8.panta trešo daļu un Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma  “Kalna Akmentiņi”, Krote, Bunkas pagasts, Priekules nov. nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu.

 

22.

Par nekustamo īpašumu uzņemšanu bilancē

(lēmums Nr.427)

Ziņo: V.Jablonska

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, Ministru kabineta noteikumu Nr. 87 „Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs”,  atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par nekustamo īpašumu uzņemšanu bilancē.

 

 

23.

Par nekustamā īpašuma (zemes) “Bandavas mednieku klubs”, Nākotnes iela 17, Kalnenieki, Priekules pag., Priekules nov., nodošanu atsavināšanai, cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu    

(lēmums Nr.428)

Ziņo: V.Jablonska

 

2021.gada 20.maijā Priekules novada pašvaldībā tika saņemts biedrības “Bandavas mednieku klubs”, reģ. Nr.40008029112, juridiskā adrese Nākotnes iela 17, Kalnenieki, Priekules pag., Priekules nov., valdes priekšsēdētāja XX iesniegums, iereģ. ar Nr.2.1.4/21/1122-S, ar lūgumu atsavināt zemes vienību “Bandavas mednieku klubs”, Priekules pagastā.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 3.apakšpunktu, 5.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka atļauju atsavināt valsts nekustamo īpašumu dod Ministru kabinets, bet atvasinātu publisku personu nekustamo īpašumu — attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija, 37.panta pirmās daļas 4.punktu un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu(...),atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma (zemes) “Bandavas mednieku klubs”, Nākotnes iela 17, Kalnenieki, Priekules pag., Priekules nov., nodošanu atsavināšanai, cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu.

 

 

24.

Par dzīvokļa īpašuma BRŪZIS-13, Kalēti, Kalētu pag., Priekules nov., nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu

(lēmums Nr.429)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka dome var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu (….),  Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.apakšpunktu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu, 45.panta trešo daļu, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma BRŪZIS-13, Kalēti, Kalētu pag., Priekules nov., nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu.

 

25.

Par nekustamā īpašuma “Atvasaras”, Virgas pagastā, Priekules novadā, nosacītās cenas apstiprināšanu

(lēmums Nr.430)

Ziņo: V.Jablonska

 

Ar 2021.gada 27.maija Priekules novada pašvaldības domes sēdes lēmumu Nr.382 “Par nekustamā īpašuma “Atvasaras”, Virgas pag., Priekules nov., nodošanu atsavināšanai” nekustamais īpašums “Atvasaras”, kadastra Nr.64980020160, Virgas pagastā, sastāvošs no vienas apbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 64980020160 0,27 ha platībā un viendzīvokļu dzīvojamās mājas, tika nodots atsavināšanai, rīkojot mutisko izsoli ar augšupejošu soli.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.pantu, 8.panta trešo daļu, 10.panta pirmo daļu, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma “Atvasaras”, Virgas pagastā, Priekules novadā, nosacītās cenas apstiprināšanu.

 

 

26.

Par Priekules novada pašvaldības domes 29.08.2019. lēmuma (prot.Nr.12. 38. punkts ) atcelšanu

(lēmums Nr.431)

Ziņo: V.Jablonska

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, personas kods XX, 09.06.2021. iesniegums (Reģ.nr. 2.1.4/21/1260-S), ar lūgumu atcelt 29.08.2019. Priekules novada pašvaldības domes lēmumu (protokols Nr.12, 38.punkts) “Par zemes ierīcības projekta  „Prātnieki”, Bunkas pag., Priekules nov.,  apstiprināšanu”.

Pamatojoties uz 09.06.2021. iesniegumu Nr. 2.1.4/21/1260-S , likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par Priekules novada pašvaldības domes 29.08.2019. lēmuma (prot.Nr.12. 38. punkts ) atcelšanu.

 

 

27.

Par daļu no zemes Paplakas iela 28, Priekule, nomu XX

(lēmums Nr.432)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, personas kods XX,   15.06.2021. iesniegums Nr.2.1.4/21/1311-S  ar lūgumu iznomāt daļu no zemes  Paplakas iela 28, Priekule, Priekules novads, ar apzīmējumu kadastrā 6415 001 0007, 65,28 m2 platībā, garāžas uzturēšanai.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi” 5.,7.,8.,17. punktiem, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par daļu no zemes Paplakas iela 28, Priekule, nomu XX.

 

 

28.

Par zemes nomas maksas samazināšanu IK “Līga JV” uz iznomāto zemes vienību “Vagari” , Bunkas pagastā

(lēmums Nr.433)

Ziņo: V.Jablonska

 

09.06.2021.Priekules novada pašvaldībā saņemts IK “Līga JV”, reģ.Nr.42102036308, juridiskā adrese “Penti”, Tadaiķu pag., Durbes nov., XX, iesniegums  Nr.2.1.4/21/1267-S, ar lūgumu samazināt zemes nomas maksu iznomātai zemes vienībai “Vagari” 3,25 ha platībā, Bunkas pagastā.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta a) apakšpunktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var noteikt, ja tas nav aizliegts vai noteikts ar likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem, maksu par pašvaldības zemes, cita nekustamā īpašuma un kustamā īpašuma lietošanu (iznomāšanu), 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Priekules novada pašvaldības noteikumu “Priekules novada pašvaldībai piederošo un piekrītošo neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtību” (apstiprināti ar pašvaldības domes 28.02.2019. sēdes lēmumu Nr.102, protokols Nr.2) 20.punktu, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par zemes nomas maksas samazināšanu IK “Līga JV” uz iznomāto zemes vienību ‘’Vagari’’, Bunkas pagastā.

 

 

 

29.

Par nedzīvojamas telpas nomas un zemes nomas līguma slēgšanu ar XX

(lēmums Nr.434)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

06.05.2021. Priekules novada pašvaldībā saņemts  XX, personas kods XX, dzīvojošas XX iesniegums (reģistrācijas Nr. 2.1.4/21/1000-S), kurā lūgts iznomāt kūtiņu Nr.10 22,10 m2 platībā. Nedzīvojamā telpa atrodas Krasta iela 3, Bunka, Bunkas pag., Priekules nov., ēkā ar kadastra apzīmējumu 6446 005 0240 001.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi” 5.,7.,8.,17. punktiem, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par nedzīvojamas telpas nomas un zemes nomas līguma slēgšanu ar XX.

 

30.

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes vienības “Madariņas”, Virgas pag., Priekules nov., ar kadastra apzīmējumu 64980040181 sadalīšanai

(lēmums Nr.435)

Ziņo: V.Jablonska

 

2021.gada 15.maijā Priekules novada pašvaldībā saņemts SIA “Metrum L”, reģ.Nr.40103947563, Liepājas biroja, adrese Graudu iela 27/29, Liepāja, iesniegums Nr.49/a/L-2021, iereģistrēts ar Nr.2.1.7/21/1322-S, par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes vienības “Madariņas” ar kadastra apzīmējumu 64980040181, Virgas pagastā, Priekules novadā, sadalīšanai.

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 8.panta pirmās daļas 3.punktu, 19.pantu, kas nosaka, ka zemes ierīcības projektu un tā grozījumus apstiprina vietējā pašvaldība, izdodot administratīvo aktu, 22.pantu un uz Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumu Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 11.6.,26.,28.2.punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. apakšpunktu, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes vienības “Madariņas”, Virgas pag., Priekules nov., ar kadastra apzīmējumu 64980040181.

 

 

31.

Par dzīvokļu īpašumu izveidošanu dzīvojamajā mājā “Kurši”, Krote, Bunkas pagasts, Priekules nov.

(lēmums Nr.436)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

Pamatojoties uz Dzīvokļa īpašuma likuma 2.panta pirmo daļu- dzīvokļa īpašums ir dzīvojamā mājā tiesiski nodalīts patstāvīgs nekustamais īpašums un 6.pantu, 08.12.2015. Ministru kabineta noteikumu Nr. 698 “Adresācijas noteikumi” 2.punkta 2.10.apakšpunktu-adresācijas objekts ir telpu grupa un 28.punktu , atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par dzīvokļu īpašumu izveidošanu dzīvojamajā mājā “Kurši”, Krote, Bunkas pagasts, Priekules nov.

 

 

32.

Par nekustamā  īpašuma Ķieģeļu iela 33, Priekule , Priekules novads, sadalīšanu

(lēmums Nr.437)

Ziņo: V.Jablonska

 

 Pamatojoties uz Kadastra likuma 1.panta 14.punktam, 11. panta pirmo daļu, 19.panta 4.punktam, 2006.gada 14.septembra likuma „Zemes ierīcības likums” 8.panta trešās daļas 2.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 23.11.2015. Priekules novada teritorijas plānojums 2015.-2026.gadam, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Ķieģeļu iela 33, Priekule, Priekules novads, sadalīšanu.

 

 

33.

Par pašvaldības dzīvokļa “Kalnāres”-2, Priekules pagasts , Priekules novads, nodošanu atsavināšanai

(lēmums Nr.438)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

 Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, deklarētā dzīvesvietas adrese XX, iesniegumu (reģistrācijas Nr.2.1.4/21/1327-S,) ar lūgumu atļaut atsavināt dzīvokli  “Kalnāres”-2, Priekules pagasts , Priekules novads.

Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 17.punktu, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par pašvaldības dzīvokļa “Kalnāres”-2, Priekules pagasts , Priekules novads, nodošanu atsavināšanai.

 

 

34.

Par nekustamā īpašuma uzņemšanu bilancē

(lēmums Nr.439)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, Ministru kabineta noteikumu Nr. 87 „Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs”,  atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma uzņemšanu bilancē.

 

 

35.

Par saistošo noteikumu Nr.10/21 „Grozījumi Priekules novada pašvaldības 2021.gada 13. janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/20 „Par Priekules novada pašvaldības budžetu 2021.gadam”’’ apstiprināšanu

(lēmums Nr.440)

Ziņo: V.Jablonska

 

Izsakās:

I.Meļķe-biju lūgusi iesūtīt tāmi par sporta laukuma ar cietā seguma izbūvi un pie 35. jautājuma sniegt informāciju par paredzamajiem darbiem šajā objektā.

M.Mikāls- mākslīgais segums plānots 1000 m² platībā. Mērķis izveidot treniņu laukumu āra treniņiem futbolā. Atradīsies skolas parkā. Izmaksas būs samazinātas, bet precizēta tāme būs nākošnedēļ.

T.Šteins-izmaksas ir ļoti lielas-79 000 EUR. Cik šo laukumu reāli izmantos? Domāju, ka jāsakārto jau esošie 2 stadioni.

A.Cīrulis- parks kopā ar šo sporta laukumu plānots izveidot par izglītības, sporta un brīvā laika pavadīšanas centru āra apstākļos.

 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21. daļas 2. punktu, 46.pantu, Latvijas Republikas likumu „Par pašvaldību budžetiem”, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par saistošo noteikumu Nr.10/21 „Grozījumi Priekules novada pašvaldības 2021.gada 13. janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/20 „Par Priekules novada pašvaldības budžetu 2021.gadam’’’’apstiprināšanu.

 

 

36.

Par Dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX

(lēmums Nr.441)

Ziņo: V.Jablonska

           

Lēmuma teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

 

37.

Par Dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX

(lēmums Nr.442)

Ziņo: V.Jablonska

 

            Lēmuma teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

 

38.

Par piekrišanu B.Vītolai iznomātās zemes vienības daļas “Ķinēni”, Virgas pag., Priekules nov., nodošanu apakšnomā zemnieku saimniecībai “Priedes-1”

(lēmums Nr.443)

Ziņo: M.Kokovihina

 

2021.gada 15.jūnijā Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojošas XX, iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/21/1323-S, ar lūgumu atļaut nodot apakšnomā daļu no iznomātās zemes vienības “Ķinēni”, Virgas pagastā, Priekules novadā, zemnieku saimniecībai “Priedes-1”.

Pamatojoties uz Civillikuma 2115., 2116.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par piekrišanu XX iznomātās zemes vienības daļas “Ķinēni”, Virgas pag., Priekules nov., nodošanu apakšnomā zemnieku saimniecībai ‘’Priedes-1’’.

 

 

39.

Par nosaukuma un adreses maiņu nekustamajam īpašumam “Virgas skola”, Virgas pagastā, Priekules novadā

(lēmums Nr.444)

Ziņo: M.Kokovihina

 

2021.gada jūnijā bijušajā Virgas skolas ēkā darbu uzsāka Virgas pagasta pārvalde.

Virgas pagasta pārvaldes vadītāja D.Egle ierosināja mainīt skolas ēkai un palīgēkām adresi no “Virgas skola”, Virga, Virgas pag., Priekules nov. uz “Virgas muiža”, Virga, Virgas pag., Priekules nov.

Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvotu vietu likuma 11.panta trešo un ceturto daļu, 13.panta ceturto daļu, 08.12.2015. Ministru kabineta noteikumu Nr.698 “Adresācijas noteikumi” 2.7., 29.punktu, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par nosaukuma un adreses maiņu nekustamajam īpašumam “Virgas skola”, Virgas pagastā, Priekules novadā.

 

 

40.

Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Jaunrijas”, Bunkas pagasts,  Priekules novads

(lēmums Nr.445)

Ziņo: V.Jablonska

 

Ar 2021. gada 28. janvāra Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr.24 nekustamais īpašums “Jaunrijas”, Bunkas pagasts, Priekules novads, kadastra Nr.6446 006 0088, sastāv no zemes vienības 8,89 ha platībā, tai skaitā, mežs 1,29 ha, krūmāji 7,33 ha, zemes zem ūdens 0,20 ha, citas zemes 0,07 ha (turpmāk tekstā – nekustamais īpašums), tika nodots atsavināšanai.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 10.pantu, 34.panta otro daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Jaunrijas”, Bunkas pagasts,  Priekules novads.

 

 

41.

Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Jaunriekstiņi”, Bunkas pagasts,  Priekules novads

(lēmums Nr.446)

Ziņo: V.Jablonska

 

Ar 2021. gada 29. aprīļa Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr.294 nekustamais īpašums “Jaunriekstiņi”, Bunkas pagasts, Priekules novads, kadastra Nr.6446 006 0308, sastāv no zemes vienības 5,23 ha platībā, tai skaitā, lauksaimniecībā izmantojamā zeme 1,14 ha, mežs 1,76 ha, krūmāji 0,80 ha, zemes zem ūdens 0,01 ha, purvs 1,53 ha (turpmāk tekstā – nekustamais īpašums), tika nodots atsavināšanai.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 10.pantu, 34.panta otro daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Jaunriekstiņi”, Bunkas pagasts,  Priekules novads.

42.

Par Priekules novada augstākā apbalvojuma piešķiršanu

(lēmums Nr.447)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

Pamatojoties uz 2016.gada 24.novembra Priekules novada pašvaldības noteikumu, prot.Nr.19, 5.p., ‘’Par Priekules novada pašvaldības apbalvojumiem’’ 4., 5. un 6¹ 1.punktiem un 22.10.2020.izglītības, kultūras un sporta komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par Priekules novada augstākā apbalvojuma piešķiršanu SIA "EHO studija" reģ.nr. 42103056848 – TV žurnālistes S.D. un operatora E. S. personā.

 

 

43.

Par pašvaldībai piederošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 6446 001 0286 un pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6446 001 0430 apvienošanu vienā zemes vienībā  Krotē, Bunkas pagastā , Priekules novadā

(lēmums Nr.448)

 

Ziņo: M.Kokovihina

 

Pamatojoties uz likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 18.1 panta otro daļu, 19.panta 4.punktu,  kas nosaka, ka, pamatojoties uz kadastra subjekta iesniegumu, atbilstoši normatīvo aktu un šā likuma 34.panta nosacījumiem kadastra informācijas sistēmā drīkst  apvienot vairākus viena veida nekustamā īpašuma objektus vienā nekustamā īpašuma objektā, Zemes ierīcības likuma 8.panta trešās daļas 2.punktu, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par pašvaldībai piederošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 6446 001 0286 un pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6446 001 0430 apvienošanu vienā zemes vienībā Krotē, Bunkas pagastā, Priekules novadā.

 

44.

Par Priekules novada pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu Aizputes iela 2-1, Priekule, Priekules novads, kadastra numurs 6415 900 0384, otrās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli atzīšanu par nenotikušu

(lēmums Nr.449)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

Saskaņā ar izsoles noteikumu 8.1.2. apakšpunktu izsole atzīstama par nenotikušu, ja noteiktajā termiņā neviens dalībnieks nav reģistrējies. Tā kā izsludinātajā termiņā izsolei nepieteicās neviens dalībnieks, izsole atzīstama par nenotikušu.

 

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta otro daļu un  likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par Priekules novada pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu Aizputes iela 2-1, Priekule, Priekules novads, kadastra numurs 6415 900 0384, otrās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli atzīšanu par nenotikušu.

 

 

45.

Par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Veckupši”, Virgas pagasts, Priekules novads, kadastra numurs 6498 003 0003, otrās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli atzīšanu par nenotikušu

(lēmums Nr.450)

Ziņo: V.Jablonska

 

Saskaņā ar izsoles noteikumu 8.1.2. apakšpunktu izsole atzīstama par nenotikušu, ja noteiktajā termiņā neviens dalībnieks nav reģistrējies. Tā kā izsludinātajā termiņā izsolei nepieteicās neviens dalībnieks, izsole atzīstama par nenotikušu.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta otro daļu un  likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Veckupši”, Virgas pagasts, Priekules novads, kadastra numurs 6498 003 0003, otrās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli atzīšanu par nenotikušu.

 

 

46.

Par Dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX

(lēmums Nr.451)

Ziņo: V.Jablonska

 

            Lēmuma teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

 

47.

Par Priekules novada pašvaldības īpašumā esošas siltumtrases (2.atzars) nodošanu bezatlīdzības lietošanā

(lēmums Nr.452)

Ziņo: V.Jablonska

 

            Pašvaldības iestāžu un daudzdzīvokļu dzīvojamo māju siltumapgādes nodrošināšanai Priekules pilsētā ir nepieciešams nodot siltumtrasi bezatlīdzības lietošanā Pretendentam, kurš tiks pasludināts par uzvarētāju siltumenerģijas ražošanas iepirkumā. Nododot siltumtrasi bezatlīdzības lietošanā potenciālais siltumenerģijas tarifs tiek samazināts par 4,17 Eur.

Atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par Priekules novada pašvaldības īpašumā esošas siltumtrases (2.atzars) nodošanu bezatlīdzības lietošanā.

 

 

48.

Par nekustamā īpašuma (zemes) “Zariņi”, Virgas pag., Priekules nov., nodošanu atsavināšanai    

(lēmums Nr.453)

 

Ziņo:M.Kokovihina

 

2021.gada 28.jūnijā Priekules novada pašvaldībā tika saņemts XX 22.06.2021. iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/21/1423-S, ar lūgumu atsavināt zemes vienību “Zariņi”, Virgas pagastā, Priekules novadā.

Atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma (zemes) “Zariņi”, Virgas pag., Priekules nov., nodošanu atsavināšanai.

 

49.

Par apbalvojuma GODA RAKSTS piešķiršanu novada kultūras vadītājam

(lēmums Nr.454)

Ziņo: V.Jablonska

 

Pamatojoties uz 2016.gada 24.novembra Priekules novada pašvaldības noteikumu, prot.Nr.19, 5.p., ‘’Par Priekules novada pašvaldības apbalvojumiem’’ 4., 5. un 6¹ 1.punktiem, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            pieņemt lēmumu par apbalvojuma GODA RAKSTS piešķiršanu novada kultūras vadītājam G. V.

 

50.

Par apbalvojuma GODA RAKSTS piešķiršanu novada sporta vadītājam

(lēmums Nr.455)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

Deputāts Mārtiņš Mikāls, pildot likumā ‘’Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, šā lēmuma pieņemšanā nepiedalās.

 

Pamatojoties uz 2016.gada 24.novembra Priekules novada pašvaldības noteikumu, prot.Nr.19, 5.p., ‘’Par Priekules novada pašvaldības apbalvojumiem’’ 4., 5. un 6¹ 1.punktiem, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par apbalvojuma GODA RAKSTS piešķiršanu novada sporta vadītājam M. M.

 

 

Protokola pielikumā:

 1. Domes sēdē pieņemtie lēmumi ar pielikumiem no Nr.406 līdz Nr.455

 

 

Sēdi slēdz plkst.11:56

 

 

Sēdes vadītāja                                                                                                  V.Jablonska

 

 

Sēdes protokolētāja                                                                                          D.Tilgale

406. Par dzīvojamās telpas  īres tiesību piešķiršanu XX

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 30.jūnijā                                                     

Nr.406           

          (protokols Nr.11,  1.punkts)

 

Par dzīvojamās telpas  īres tiesību piešķiršanu XX

 

 

            Lēmuma teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                         V.Jablonska

 

 

 

407. Par Dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 30.jūnijā                                                     

Nr.407           

          (protokols Nr.11,  2.punkts)

 

Par Dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX

 

 

            Lēmuma teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                         V.Jablonska

 

408. Par Dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 30.jūnijā                                                      

Nr.408           

          (protokols Nr.11,  3.punkts)

 

Par Dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX

 

            Lēmuma teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                         V.Jablonska

409. Par Priekules novada pašvaldības pedagogu amatu un amatalgu saraksta apstiprināšanu no 2021.gada 1.septembra līdz 2021.gada 31.decembrim

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada __.jūnijā                                                                                                                                 

Nr.409           

          (protokols Nr.11, 4.punkts)

 

Par Priekules novada pašvaldības pedagogu amatu un amatalgu saraksta apstiprināšanu no 2021.gada 1.septembra līdz 2021.gada 31.decembrim

 

            Atbilstoši 2020.gada 30.jūlijā apstiprinātajai Kārtībai, kādā finansē pedagoģiskos amatus Priekules novada izglītības iestādēs (lēmums Nr.445), nepieciešams apstiprināt pedagogu amatu un amatalgu sarakstu no 2021.gada 1.septembra. Štatu saraksts izveidots pamatojoties uz prognozējamo izglītojamo skaitu un tiks precizēts septembrī pēc izglītojamo skaita, kas būs ievadīti Valsts izglītības informatizācijas sistēmā 2021.gada 1.septembrī un atbilstoši izglītības iestāžu iesniegtajiem pagarinātās dienas grupas un pirmsskolas izglītības grupu darba grafikiem.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var noteikt domes priekšsēdētāja, viņa vietnieka, vietējās pašvaldības administrācijas darbinieku, pašvaldības iestāžu vadītāju un citu pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzību, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            Apstiprināt Priekules novada pašvaldības pedagogu amatu un amatalgu sarakstu no 2021.gada 1.septembra līdz 2021.gada 31.decembrim Priekules novada pašvaldības izglītības iestādēs saskaņā ar lēmumam pievienoto pielikumu.

 

Pielikumā: Priekules novada pašvaldības pedagogu amatu un amatalgu saraksts no 2021.gada 1. septembra līdz 2021.gada 31.decembrim uz 2 lp.

 

Lēmumu izsniegt: A.Purviņai, Grāmatvedībai, Priekules pirmsskolas izglītības iestādei "Dzirnaviņas" , Krotes Kronvalda Ata pamatskolai , Kalētu Mūzikas un mākslas pamatskolai, Virgas pirmsskolas izglītības iestādei “Gaismiņa”, Priekules Mūzikas un mākslas skolai

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                         V.Jablonska

 

 

Pielikums

Priekules novada pašvaldības domes

30.06.2021.lēmumam Nr.409 (prot.Nr.11)

 

Priekules novada pašvaldības pedagogu amatu un amatalgu saraksts

no 2021.gada septembra līdz 2021.gada 31.decembrim

 

Iestāde, struktūrvienība

Amata nosaukums

Kods pēc profesiju klasifikatora

Slodze

Alga par 1 likmi

Darba stundu skaits nedēļā

Mēneša darba alga, EUR

Kvalitātes piemaksas 1 mēnesim

Krotes Kronvalda Ata pamatskola

 

 

 

 

09.2102

Skolas direktors

1345 08

0,29

1112

11,6

322,48

 

09.2102

Skolas direktora vietnieks pamatizglītības jomā

134509

0,25

890

10

222,40

 

09.2102

Sociālais pedagogs

23 59 01

0,3

790

9

237

 

09.2102

Pirmsskolas izglītības skolotājs

2342 01

1,00

790

40

790

 

09.2102

Pirmsskolas izglītības mūzikas skolotājs

2342 02

0,06

790

2,22

43,85

 

09.2102

Logopēds

23 52 01

0,035

790

1,1

27,65

 

09.2102

Pagarinātās dienas grupas skolotājs

235903

0,425

790

17

335,75

 

Virgas pirmsskolas izglītības iestāde "Gaismiņa"

 

 

 

 

09.2106

Iestādes vadītājs

13 45 09

0,50

1056

20

528,00

 

09.2106

Sociālais pedagogs

23 59 01

0,08

790

2,4

63,2

 

09.2106

Pirmsskolas izglītības skolotājs

2342 01

2,111

790

84,45

1667,89

 

09.2106

Pirmsskolas izglītības mūzikas skolotājs

2342 02

0,111

790

4,44

87,69

 

09.2106

Logopēds

23 52 01

0,045

790

1,35

35,55

 

Kalētu Mūzikas un mākslas pamatskola

09.2194

Skolas direktors

1345 08

0,6

1168

24

700,80

 

09.2194

Skolas direktora vietnieks pamatizglītības jomā

134509

0,25

934,4

10

233,60

 

09.2194

Skolas direktora vietnieks pirmsskolā

1345 09

0,4

934,4

16

373,76

 

09.2194

Skolas direktora vietnieks profesionālās ievirzes jomā

1345 09

0,5

934,4

20

467,20

 

09.2194

Sociālais pedagogs

23 59 01

0,41

790

12,3

323,9

 

09.2194

Pirmsskolas izglītības mūzikas skolotājs

2342 02

0,111

790

4,44

87,69

 

09.2194

Pirmsskolas izglītības skolotājs

2342 01

3,125

790

125,0

2468,75

 

09.2194

Logopēds

23 52 01

0,083

790

2,48

65,18

 

09.2194

Pagarinātās dienas grupas skolotājs

235903

0,9

790

36

711

 

09.2194

Profesionālās ievirzes izglītības skolotājs

2320 02

0,819

790

24,571

647,04

 

Priekules pirmsskolas izglītības iestāde "Dzirnaviņas"

09.1001

Pirmsskolas izglītības iestādes vadītājs

1345 03

1

1112

40

1112,00

 

09.1001

Pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja vietnieks

134509

0,25

889,60

10

222,40

 

09.1001

Pirmsskolas izglītības skolotājs

2342 01

7,444

790

297,78

5881,11

68,33

09.1001

Pirmsskolas izglītības mūzikas skolotājs

2342 02

0,389

790

15,56

307,31

23,34

09.1001

Sociālais pedagogs

23 59 01

0,32

790

9,6

252,8

 

09.1001

Logopēds

23 52 01

0,185

790

5,6

146,15

 

Priekules vidusskola

09.2101

Sociālais pedagogs

2343 01

0,68

790

20,4

537,2

 

Priekules mūzikas un mākslas skola

 

 

 

 

 

09.5101

Skolas direktors

1345 08

1

1112

40

1112,00

 

09.5101

Skolas direktora vietnieks

1345 09

0,25

890,40

8

222,60

 

09.5101

Profesionālās ievirzes izglītības skolotājs

2320 02

0,893

790

26,79

705,47

 

 

410. Par nekustamā īpašuma (dzīvokļa īpašuma) “Viesturi”,  dzīvokļa Nr. 2 , Priekules pagasts, Priekules nov., nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 30.jūnijā                                                      

Nr.410           

          (protokols Nr.11,  5.punkts)

 

Par nekustamā īpašuma (dzīvokļa īpašuma) “Viesturi”,  dzīvokļa Nr. 2 , Priekules pagasts, Priekules nov., nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu

 

Izskatot jautājumu par nekustamā īpašuma (dzīvokļa īpašuma) “Viesturi”,  dzīvokļa Nr.2, Priekules pagastā, Priekules novadā, nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu  tika konstatēts, ka:

Pašvaldībā tika saņemts dzīvokļa īrnieka iesniegums ar lūgumu atsavināt dzīvokli, par kuru ir noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums.

Ar 25.02.2021. Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr.77, protokols nr.4 nekustamā īpašumā “Viesturi” , Priekules pagasts , Priekules novads, dzīvoklim Nr.2, tika nolemts izveidot dzīvokļa īpašumu un reģistrēt to zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.

13.05.2021. dzīvoklis Nr.2 , “Viesturi”, Priekules pagasts , Priekules novads, kadastra nr. 6482 900 0076 , reģistrēts Kurzemes rajona tiesas Priekules pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 107 2 uz Priekules novada pašvaldības vārda.

 Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk – PPMAL) 4.panta ceturtās daļas 5.punkts nosaka, ka  atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt īrnieks vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvojamo māju,  tās domājamo daļu vai dzīvokļa īpašumu šā likuma 45.pantā noteiktajā kārtībā.

PPMAL 45.panta trešā daļa nosaka, ka  atsavinot valsts vai pašvaldības īpašumā esošu viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu, par kuru lietošanu likumā "Par dzīvojamo telpu īri" noteiktajā kārtībā ir noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums, to vispirms rakstveidā piedāvā pirkt īrniekam un viņa ģimenes locekļiem.

Saskaņā ar PPMAL 37.panta pirmās daļas 4.punktu pārdot publiskas personas mantu par brīvu cenu var, ja nekustamo īpašumu iegūst šā likuma 4.panta ceturtajā daļā minētā persona. Šajā gadījumā pārdošanas cena ir vienāda ar nosacīto cenu.

Saskaņā ar PPMAL 1.pantu, nosacītā cena šā panta izpratnē ir nekustamā īpašuma vērtība, kas noteikta atbilstoši Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem [..] un 8.panta trešo daļu mantas nosacīto cenu apstiprina institūcija (amatpersona), kura saskaņā ar šā panta pirmo un otro daļu organizē nekustamā īpašuma novērtēšanu.

Sertificēts nekustamā īpašuma vērtētājs SIA „INVEST RĪGA LIEPĀJA”, reģ.Nr.42103024236, juridiskā adrese Graudu iela 27/29, Liepāja, noteicis, ka nekustamā īpašuma tirgus vērtība uz 2021.gada 29. martu. ir 1100,00 EUR (viens tūkstotis viens simts euro un 00 centi).

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 45.panta trešo daļu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu, 1.pantu, 8.panta trešo daļu un Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu (dzīvokļa īpašumu) “Viesturi”, dzīvokli Nr. 2, Priekules pagastā , Priekules novadā, kadastra Nr.6482 900 0076.

2. Apstiprināt nekustamā īpašuma (dzīvokļa īpašuma) “Viesturi”, dzīvoklim Nr.2, Priekules pagastā , Priekules novadā, kadastra Nr.6482 900 0076 nosacīto cenu 1100,00 EUR (viens tūkstotis viens simts euro un 00 centi).

3. Nosūtīt paziņojumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu pirmpirkuma tiesīgajai personai.

4. Pirmpirkuma tiesību izmantošanas gadījumā, noslēgt pirkuma līgumu saskaņā ar šim lēmumam pievienoto pirkuma līguma projektu (pielikums).

5. Noteikt, ka pirmpirkuma tiesīgajai personai paziņojumā par pirmpirkuma tiesību izmantošanu jāsniedz informācija par to, kādā kārtībā tā izmantos pirmpirkuma tiesības  vai informāciju par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām.

6. Noteikt, ka, apstiprinot pirmpirkuma tiesību izmantošanu, pirmpirkuma tiesīgai personai  pašvaldības Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai jāiesniedz pieteikumam pievienota īrnieka un viņa ģimenes locekļu noslēgta, notariāli apliecināta vienošanās par to, kurš vai kuri no viņiem iegūs īpašumā īrēto dzīvokļa īpašumu.

 

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams:

- Priekules novada pašvaldības Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

- XX;

- finanšu nodaļai;

- nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                         V.Jablonska

 

Pielikums

411. Par 10.03.2014. zemes nomas līguma Nr.2.3.4/33 un 09.04.2019. Vienošanās nr.2.3.4/19/542, noslēgts ar XX, pirmstermiņa izbeigšanu

Priekulē

 

2021.gada 30.jūnijā                                                     

Nr.411           

          (protokols Nr.11,  6.punkts)

 

 

Par 10.03.2014. zemes nomas līguma Nr.2.3.4/33 un 09.04.2019. Vienošanās nr.2.3.4/19/542, noslēgts ar XX, pirmstermiņa izbeigšanu

 

Izskatot jautājumu par 10.03.2014. zemes nomas līguma Nr.2.3.4/33 un 09.04.2019. Vienošanās Nr.2.3.4/19/542, noslēgts ar XX, pirmstermiņa izbeigšanu, tika konstatēts:

2014.gada 10.martā ar XX, personas kods XX (turpmāk tekstā- nomnieks) tika noslēgts zemes nomas līgums Nr.2.3.4/33 par zemes vienības “Jauneglieni” 3,7 ha platībā, kadastra apzīmējums 64980040232, Virgas pagastā, Priekules novadā iznomāšanu palīgsaimniecības vajadzībām. Līgumu termiņš tika noteikts līdz 2019.gada 10.martam. Zemes nomas maksa gadā noteikta 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības.

2019.gada 09.aprīlī tika noslēgta vienošanās Nr.2.3.4/19/542 par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu līdz 2024.gada 31.martam un zemes nomas maksas izmaiņām- 1,5% no zemes kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 5,00 EUR gadā.

Sakarā ar nomas maksas un nekustamā īpašuma nodokļa parādu nomniekam uz deklarēto dzīvesvietu tika nosūtīts brīdinājums (19.04.2021., reģ.Nr.2.1.7/21/435-N) par parāda samaksu līdz 2021.gada 24.maijam.

Līdz 2021.gada 02.jūnijam maksājumi nav veikti.

Uz 02.06.2021. parāds sastāda: nomas maksa- 145,87 EUR un nekustamā īpašuma nodoklis- 62,63 EUR. Pēdējie nekustamā īpašuma nodokļa un nomas maksas maksājumi saņemti 2019.gada 11.martā.

2014.gada 10.marta zemes nomas līguma Nr.2.3.4/33  7.1.2. apakšpunkts nosaka, ka līgums izbeidzas, ja nomnieks  nav veicis līguma III un V nodaļā noteiktos pienākumus un viena mēneša laikā pēc Iznomātāja rakstiska brīdinājuma saņemšanas nav novērsis pieļauto pārkāpumu sekas.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 2014.gada 10.marta zemes nomas līguma Nr.2.3.4/33  7.1.2. apakšpunktu, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.Izbeigt ar 2021.gada 30.jūniju 10.03.2014. zemes nomas līgumu Nr.2.3.4/33 un 09.04.2019.vienošanos Nr.2.3.4/19/542, kas noslēgts ar XX, personas kods XX.

2. Noteikt, ka esošie nomas maksas un nekustamā īpašuma nodokļa parādi jānomaksā līdz 2021.gada 31.jūlijam.

3.Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV-3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Lēmums 1 eks. izsūtāms: XX, nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                         V.Jablonska

 

412. Par Priekules novada pašvaldībai piekrītošu zemes vienības daļu “Puķes”, Virgas pagasts,  Priekules novads mutiskās izsoles ar augšupejošu soli atzīšanu par nenotikušu

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 30.jūnijā                                                     

Nr.412           

          (protokols Nr.11,  7.punkts)

 

Par Priekules novada pašvaldībai piekrītošu zemes vienības daļu “Puķes”, Virgas pagasts,  Priekules novads mutiskās izsoles ar augšupejošu soli atzīšanu par nenotikušu

 

Ar 2021. gada 29. aprīļa Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr.269 apstiprināta pirmās mutiskās nomas tiesību izsole ar augšupejošu soli izsoles rīkošana starp pretendentiem, Priekules novada pašvaldībai piekrītošai zemes vienības daļai “Puķes”, Virgas pagastā, Priekules novadā 4,7 ha platībā, kadastra apzīmējums 6498 001 0236 (turpmāk – ), apstiprināta nomas tiesību izsoles objekta sākumcena un izsoles noteikumi. Izsoles sākumcena 68,00  EUR/ha (sešdesmit astoņi euro un 00) par 1 ha gadā bez PVN.

Ar 2021. gada 27. maija Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr.388 tika apstiprināti nomas tiesību izsoles rezultāti un nomas līguma noslēgšana.

Pamatojoties uz MK noteikumu Nr.350 43.punktu, iznomātājs nomas līgumu slēdz ar pretendentu, kurš atbilst iznomātāja nosacījumiem un ir piedāvājis augstāko nomas maksu. Pretendents paraksta nomas līgumu vai rakstiski paziņo par atteikumu slēgt nomas līgumu ar iznomātāju saskaņotā saprātīgā termiņā, kas nav garāks par 15 darbdienām no nomas līguma projekta nosūtīšanas dienas. Ja iepriekš minētajā termiņā pretendents nomas līgumu neparaksta un neiesniedz attiecīgu atteikumu, uzskatāms, ka pretendents no nomas līguma slēgšanas ir atteicies.

Izsoles noteikumu 5.5.punkts paredz, ja izsoles dalībnieks, kurš piedāvājis augstāko nomas maksu, atsakās slēgt nomas līgumu, iznomātājam ir tiesības piedāvāt slēgt nomas līgumu izsoles dalībniekiem, kurš ir piedāvājis nākamo augstāko nomas maksu.

Izsoles nosolītājs – Virgas pagasta zemnieku saimniecība “Dāres”, reģ.Nr.42101025241, juridiskā adrese “Dāres”, Virgas pag., Priekules nov., iesniedza Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai atteikumu slēgt nomas līgumu par paša piedāvāto augstāko nomas maksu, kas ir, 308 euro.

Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisija piedāvāja nākamajam nosolītājam – Priekules novada Virgas pagasta zemnieku saimniecība “Pumpuri”, reģ.Nr.42101025010, juridiskā adrese “Pumpuri”, Virgas pag., Priekules nov., slēgt nekustamā īpašuma pirkuma līgumu par paša pēdējo nosolīto augstāko cenu, kas ir, 298 euro, kurš atteicās no piedāvājuma.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2018. gada 01. jūlija noteikumiem Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 43.punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 1. Atzīt 2021. gada 26. maija Priekules novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības daļas “Puķes” 4,7 ha platībā, Virgas pagastā, Priekules novadā, kadastra apzīmējums 6498 001 0236, mutisko nomas tiesību izsoli ar augšupejošu soli par nenotikušu.

 

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams:

1. Virgas pagasta zemnieku saimniecībai “Dāres”, “Dāres”, Virgas pag., Priekules nov., LV-3433;

2. Priekules novada Virgas pagasta zemnieku saimniecība “Pumpuri”, “Pumpuri”, Virgas pag., Priekules nov., LV-3433;

3. Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

4. Finanšu nodaļai.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                         V.Jablonska

 

413. Par medību tiesību iznomāšanu biedrībai “Bandavas mednieku klubs”, Priekules pagastā 

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 30.jūnijā                                                     

Nr.413           

          (protokols Nr.11,  8.punkts)

 

Par medību tiesību iznomāšanu biedrībai “Bandavas mednieku klubs”, Priekules pagastā 

 

2021.gada 20.maijā Priekules novada pašvaldībā saņemts biedrības “Bandavas mednieku klubs”, reģ.Nr.40008029112, juridiskā adrese Nākotnes iela 17, Kalnenieki, Priekules pag., Priekules nov., valdes priekšsēdētāja XX iesniegums, iereģistrēts ar Nr. 2.1.4/21/1123-S, ar lūgumu iznomāt medību tiesības uz pašvaldībai piekrītošajām zemes vienībām Priekules pagastā un Priekules pilsētā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Saskaņā ar Priekules novada pašvaldības noteikumu “Priekules novada pašvaldības medību tiesību nomas piešķiršanas kārtības noteikumi” (turpmāk-Noteikumi) (apstiprināti ar domes 24.04.2014. sēdes lēmumu, protokols Nr.9,24.§) 3.punktu informācija par brīvajām iznomājamām pašvaldības medību platībām tika ievietota novada mājas lapā.

 Tika izsludināta pieteikšanās uz medību tiesībām uz sekojošām zemes vienībām Priekules pagastā un Priekules pilsētā:

Nosaukums

Kadastra apzīmējums

Platība (ha)

Brīvības iela 75

64150050022

0,6383

Vagari

64820040060

6,2

Bez adreses

64820070043

3,8

Bez adreses

64820070059

2,1

Aivari

64820070074

25,33

Viļņi

64820070120

4,1

Airītes

64820080083

0,6

Puķulejas

64820080066

5,82

Sālavu ūdenstornis

64820080127

0,6

Pie Zelmeņiem

64820080216

3,37

Trekņi

64820080064

13,1457

Silenieku karjers

64820090109

8,39

Pagasta zeme

64820090034

1,5

Gruntiņi

64820090010

3,2

Alekši

64820090157

4,10

Sārmiņi

64820090040

1,3497

Priekules pagasta palīgsaimniecības

64820090127

0,81

Priekules pagasta palīgsaimniecības

64820090097

1,2

Priekules pagasta palīgsaimniecības

64820090236

0,8

Priekules pagasta palīgsaimn. apbūvētas

64820090119

1,2288

Lapas

64820090156

2,10

Lapas

64820090027

1,5

Trekņi

64820090030

2,9314

 

Pieteikšanās termiņš tika noteikts līdz 2021.gada 04.jūnijam.

Uz medību tiesību nomu pieteicās viens pretendents- biedrība “Bandavas mednieku klubs”.

Atbilstoši noteikumu 8.punktam, ja pieteicies viens pretendents, ar to tiek slēgts medību tiesību nomas līgums par šajos Noteikumos 2. Punktā minēto nomas maksu par hektāru.

 Pamatojoties uz Ministru kabineta 22.07.2014. noteikumu Nr.421 “Medību noteikumi” 13.punktu, Priekules novada pašvaldības 24.04.2014.noteikumiem “Priekules novada pašvaldības medību tiesību nomas piešķiršanas kārtības noteikumi” 8., 13.punktu un likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Iznomāt medību tiesības biedrībai “Bandavas mednieku klubs”, reģ.Nr.40008029112, uz sekojošām pašvaldībai piekrītošām zemes vienībām Priekules pagastā un Priekulē:

Nosaukums

Kadastra apzīmējums

Platība (ha)

Brīvības iela 75

64150050022

0,6383

Vagari

64820040060

6,2

Bez adreses

64820070043

3,8

Bez adreses

64820070059

2,1

Aivari

64820070074

25,33

Viļņi

64820070120

4,1

Airītes

64820080083

0,6

Puķulejas

64820080066

5,82

Sālavu ūdenstornis

64820080127

0,6

Pie Zelmeņiem

64820080216

3,37

Trekņi

64820080064

13,1457

Silenieku karjers

64820090109

8,39

Pagasta zeme

64820090034

1,5

Gruntiņi

64820090010

3,2

Alekši

64820090157

4,10

Sārmiņi

64820090040

1,3497

Priekules pagasta palīgsaimniecības

64820090127

0,81

Priekules pagasta palīgsaimniecības

64820090097

1,2

Priekules pagasta palīgsaimniecības

64820090236

0,8

Priekules pagasta palīgsaimn. apbūvētas

64820090119

1,2288

Lapas

64820090156

2,10

Lapas

64820090027

1,5

Trekņi

64820090030

2,9314

 

KOPĀ

94,8139 ha

2. Noslēgt medību tiesību nomas līgumu par medību tiesību nomas maksu 0,40 EUR (četrdesmit euro centi) bez PVN gadā par 1 ha (vienu hektāru) uz 5 (pieciem) gadiem 15 dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.

3. Atbildīgā par šā lēmuma izpildi nekustamā īpašuma speciāliste M.Kokovihina.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

Lēmums izsūtāms 1 eks. izsūtāms:  biedrībai “Bandavas mednieku klubs”, ‘’Kalnenieki’’, Priekules pag.,  Priekules nov.; nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                         V.Jablonska

 

414. Par Priekules novada pašvaldības amatu un amatalgu saraksta

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 30.jūnijā                                                     

Nr.414           

          (protokols Nr.11,  9.punkts)

 

Par Priekules novada pašvaldības amatu un amatalgu saraksta 2021. gadam grozījumiem

 

2021. gada 26. maijā pašvaldībā tika saņemts Virgas pirmsskolas izglītības iestādes “Gaismiņa” vadītājas iesniegums (reģ. Nr. 2.1.3/21/263), kurā lūgts palielināt skolotāja palīga slodzi no 0,9 uz 1, lai nodrošinātu visas epidemioloģiskās prasības un katrā grupā būtu atsevišķs skolotāja palīgs.

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 6. punktu, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 1. Apstiprināt grozījumus Priekules novada pašvaldības amatu un amatalgu sarakstā 2021. gadam.
 2. Grozījumi stājas spēkā ar 2021. gada 01. jūliju.

 

Lēmums izsūtāms: eks. finanšu nodaļai, eks. personāla speciālistei, eks. Virgas PII “Gaismiņa” vadītājai

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                     V.Jablonska

 

Pielikums

Priekules novada pašvaldības domes

2021. gada 30. jūnija lēmumam Nr.414  (prot. Nr. 11, 9.p.)

 

Priekules novada pašvaldības amatu un amatalgu saraksts 2021.gadam

Iestāde, struk-tūrvie- nība

Amata nosaukums

Kods pēc profesiju klasifika-tora

Amata klasifikācija (saime, apakšsaime, līmenis, mēnešalgu grupa)

Vienību skaits

Mēnešu skaits

Slodze

Darba stundu skaits nedēļā

Mēneša darba alga, EUR, 2020

Pilna likme, EUR, 2020

Piezīmes

Iepriekšējā redakcija

 VIRGAS PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE “GAISMIŅA

09.1006

Pirmsskolas skolotāja palīgs

5312 01

29. Pedagoģijas darbības atbalsts, I, 4.mēnešalgu grupa

1

6

0,9

36

511,20

568

Līdz 30.06.2021.

Jaunā redakcija

VIRGAS PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE “GAISMIŅA

09.1006

Pirmsskolas skolotāja palīgs

5312 01

29. Pedagoģijas darbības atbalsts, I, 4.mēnešalgu grupa

1

6

1

4

568,00

568

No 01.07.2021.

 

415. Par pārdošanas cenas noteikšanu grāmatai “Priekule septiņu lielceļu krustojumā”

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 30.jūnijā                                                     

Nr.415           

          (protokols Nr.11,  10.punkts)

 

Par pārdošanas cenas noteikšanu grāmatai “Priekule septiņu lielceļu krustojumā”

 

2021.   gada   10. jūnijā   Priekules   novada   pašvaldība   ir   saņēmusi   informāciju no kultūras nodaļas vadītāja, ka ir noslēdzies projekts - grāmata “Priekule septiņu lielceļu krustojumā” ir iespiesta un var nonākt pie lasītājiem. Grāmata ir iespiesta 1000 eksemplāros cietos vākos izdevniecībā SIA “Apgāds Mantojums”, reģ.nr.40003389565. Grāmatā apkopoti Ingas Raškovas un Ojāra Spārīša apraksti un pētījumi. Lai interesenti varētu izdevumu iegādāties, nepieciešams noteikt tā cenu. Sagatavošanas un iespiešanas izmaksas 2021. gadā sastāda 6500 EUR, no kā  vienas  grāmatas  pašizmaksa  ir  6,50 EUR. Taču  informācijas apkopošana un atsevišķu daļu rakstīšana uzsākta jau kopš 2016. gada, ko paveica vēsturniece Inga Raškova, līdz ar to optimālā grāmatas cena jānosaka 10 EUR par vienu eksemplāru.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 1. Noteikt grāmatas “Priekule septiņu lielceļu krustojumā” pārdošanas cenu 10 EUR par vienu eksemplāru.
 2. Noteikt, ka grāmatas tirdzniecības vietas ir tūrisma informācijas centri, nepieciešamības gadījumā arī bibliotēkas.
 3. Atļaut  grāmatu   “Priekule septiņu lielceļu krustojumā”   dāvināt   visām   11   novada bibliotēkām un 6 novada senlietu krātuvēm.
 4. Par lēmumu izpildi atbild un par grāmatas tirdzniecību atbild kultūras nodaļas vadītājs Gundars Venens.

 

 

Lēmums izsniedzams: Finanšu nodaļai; Kultūras nodaļai.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                     V.Jablonska

416. Par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības - kadastra apzīmējums 6415 002 0031,  Brīvības iela 19, Priekule , Priekules novads, atzīšanu par piekrītošu Priekules novada pašvaldībai

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 30.jūnijā                                                                  

Nr.416          

          (protokols Nr.11,  11.punkts)

 

   Par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības - kadastra apzīmējums 6415 002 0031,  Brīvības iela 19, Priekule , Priekules novads, atzīšanu par piekrītošu Priekules novada pašvaldībai

 

Zemes pārvaldības likuma 17.panta pirmajā daļā noteikts, ka rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu valdītājs ir attiecīgā vietējā pašvaldība līdz brīdim, kad Ministru kabinets izdod rīkojumu par to ierakstīšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda vai tie tiek ierakstīti zemesgrāmatā uz vietējās pašvaldības vārda.

Saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma 17.panta sestajā daļā noteikto rezerves zemes fondā ieskaitītie zemes gabali un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantotie zemes gabali, par kuriem šā panta piektajā daļā noteiktajā termiņā pašvaldības un ministrijas Valsts zemes dienesta publicētajos rezerves zemes fondā ieskaitītās un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantotās zemes izvērtēšanas sarakstos nav izdarījušas atzīmi par zemes gabala piederību vai piekritību pašvaldībai vai valstij, piekrīt vietējai pašvaldībai tās administratīvajā teritorijā. Lēmumu par šo zemes gabalu ierakstīšanu zemesgrāmatās pieņem pašvaldība.

No minētās Zemes pārvaldības likuma 17.panta sestās daļas izriet, ka pirms lēmuma par rezerves zemes fondā ieskaitīto un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes vienību         (turpmāk- rezerves zemes) ierakstīšanu zemesgrāmatās pieņemšanas pašvaldībai jākonstatē šādu nosacījumu iestāšanās:

 1. Pagājis valstij un vietējām pašvaldībām pēc zemes reformas pabeigšanas rezerves zemes izvērtēšanas divu gadu termiņš (turpmāk- zemes izvērtēšanas termiņš);
 2. Valsts zemes dienesta tīmekļa vietnē publicēts ministriju un pašvaldību izvērtētais rezerves zemes saraksts (turpmāk- izvērtētais zemes saraksts);
 3. publicētajā izvērtētajā sarakstā pie attiecīgās zemes vienības nav izdarītas atzīmes par tās piekritību vai piederību valstij vai pašvaldībai.

No minētajām Zemes pārvaldības likuma normām izriet, ka gan lēmuma par rezerves zemes ierakstīšanu zemesgrāmatās pieņemšana, gan ar to saistāmo nosacījumu izpildes konstatēšana, ir pašvaldības kompetences jautājums.

Izvērtējot Zemes pārvaldības likuma 17.panta sestajā daļā minētos kritērijus, dome konstatē un secina:

Saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma 17.panta piektajā daļā noteikto, valstij un vietējām pašvaldībām pēc zemes reformas pabeigšanas piederošo un piekrītošo zemi izvērtē Ministru kabineta noteiktajā kārtībā divu gadu laikā pēc tam, kad Ministru kabinets izdevis rīkojumu par zemes reformas pabeigšanu attiecīgās vietējās pašvaldības administratīvajā teritorijā vai visās novada teritoriālā iedalījuma vienībās.

Zemes reforma Priekules novada lauku apvidū pabeigta 2016.gada 07.jūnijā, Ministru kabinetam izdodot rīkojumu Nr.322 “Par zemes reformas pabeigšanu Priekules novada lauku apvidū”.

Kārtība, kādā nozaru ministrijas pieņem lēmumus par attiecīgu zemes gabalu piederību vai piekritību valstij pēc zemes reformas pabeigšanas un kādā pašvaldības pieņem lēmumus par zemes gabalu piekritību pašvaldībai noteikta Ministru kabineta 29.03.2016. noteikumu Nr. 190 “Kārtība, kādā pieņem lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašumtiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piederību vai piekritību” (turpmāk-Noteikumi Nr.190).

Saskaņā ar noteikumu Nr.190 3.2. apakšpunktu Valsts zemes dienests sagatavo Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (turpmāk – Kadastra informācijas sistēma) reģistrētos datus (*.xls datnes formātā) par rezerves zemes fondā ieskaitītiem zemes gabaliem un zemes gabaliem, kas nav izmantoti īpašuma tiesību atjaunošanai, tai skaitā par kopīpašumā esošajām domājamām daļām, kurām nav noteikta piederība vai piekritība (turpmāk – zemes vienība), katrā administratīvajā teritorijā (turpmāk – saraksts) un publisko savā tīmekļvietnē (lejupielādei) piecu darbdienu laikā pēc Ministru kabineta rīkojuma izdošanas (pēc šo noteikumu spēkā stāšanās) par zemes reformas pabeigšanu attiecīgās vietējās pašvaldības administratīvajā teritorijā vai visās novada teritoriālā iedalījuma vienībās.

Zemes reforma Priekules novada Priekules pilsētā pabeigta 2015.gada 09.septembrī, Ministru kabinetam izdodot rīkojumu Nr.494 “Par zemes reformas pabeigšanu Priekules novada Priekules pilsētā”.

Zemes reforma Priekules novada lauku apvidū pabeigta 2016.gada 07.jūnijā, Ministru kabinetam izdodot rīkojumu Nr.322 “Par zemes reformas pabeigšanu Priekules novada lauku apvidū”.

 Atbilstoši Valsts zemes dienesta mājas lapā publicētajā izvērtētajā zemes sarakstā ietvertajai informācijai pie zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6415 002 0031 nav izdarīta atzīme par tās piekritību valstij vai pašvaldībai.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 08.decembra noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 2.9. apakšpunktu - adresācijas objekts ir zemes vienība, uz kuras ir atļauts būvēt šo noteikumu 2.7. un 2.8. apakšpunktā minētos objektus (turpmāk – apbūvei paredzēta zemes vienība) un 9.punktu- pašvaldības domei vai pašvaldības kompetentai institūcijai bez personas piekrišanas, izvērtējot konkrēto situāciju, ir tiesības piešķirt adresi, ja adrese adresācijas objektam nav piešķirta, un mainīt, likvidēt vai precizēt adreses pieraksta formu, ja reģistrētā adrese neatbilst šajos noteikumos minētajām prasībām. 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 20. jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 18.punktu - nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu vai maiņu var ierosināt arī valsts vai pašvaldības institūcija.

Likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums" 1.panta 14.daļa nosaka, ka nekustamā īpašuma nosaukums — ar pašvaldības lēmumu nekustamajam īpašumam lauku apvidū un, ja nekustamā īpašuma sastāvā esošā zemes vienība vai būve nav adresācijas objekts, nekustamajam īpašumam pilsētā vai ciema teritorijā piešķirts rekvizīts, kas nav adrese.

Saskaņā ar 2020.gada 10.jūnija noteikumu Administratīvo teritoriju un apdzīvotu vietu likuma 11.panta trešo un ceturto daļu īpašumu nosaukumus piešķir, maina vai apstiprina pašvaldības dome ar lēmumu, kuru pēc tam pašvaldība piecu darba dienu laikā pēc tā parakstīšanas, nosūta Valsts zemes dienestam.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz „Administratīvo teritoriju un apdzīvotu vietu likums”; likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums" 1.panta 14.daļu; Zemes pārvaldības likuma 17.panta sesto daļu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 2015.gada 08.decembra noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 2.9. apakšpunktu, 9.punktu, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Atzīt, ka rezerves zemes fondā ieskaitītā zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6415 002 0031 2100  m2 platībā, Brīvības iela 19, Priekule , Priekules novads, ir Priekules novada pašvaldībai piekrītoša un ierakstāma zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda saskaņā ar pievienoto grafisko pielikumu (pielikums).
 2. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6415 002 0031  2100 m2 platībā ( vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc uzmērīšanas), noteikt NĪLM -  individuālo dzīvojamo māju apbūve  (kods 0601).
 3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

 

Lēmuma 1 eks. paziņojams: nekustamo īpašumu speciālistei I. Lācītei

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                         V.Jablonska

 

 

 

Pielikums

417. Par nekustamā īpašuma (dzīvokļa īpašuma) “Suvorovs 31”,  dzīvokļa Nr. 8 , Tadaiķi, Bunkas pagasts, Priekules nov., nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu

Priekulē

 

2021.gada 30.jūnijā                                                                     

Nr.417          

          (protokols Nr.11,  12.punkts)

 

Par nekustamā īpašuma (dzīvokļa īpašuma) “Suvorovs 31”,  dzīvokļa Nr. 8 , Tadaiķi, Bunkas pagasts, Priekules nov., nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu

 

Izskatot jautājumu par nekustamā īpašuma (dzīvokļa īpašuma) “Suvorovs 31”,  dzīvokļa Nr.8, Tadaiķos, Bunkas pagastā, Priekules novadā, nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu  tika konstatēts, ka:

Pašvaldībā tika saņemts dzīvokļa īrnieka iesniegums ar lūgumu atsavināt dzīvokli, par kuru ir noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums.

Ar 25.03.2021. Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr.176, protokols nr.6 nekustamā īpašumā “Suvorovs 31” , Tadaiķi, Bunkas pagasts , Priekules novads, dzīvoklim Nr.8, tika nolemts izveidot dzīvokļa īpašumu un reģistrēt to zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.

12.05.2021. dzīvoklis Nr.8 , “Suvorovs 31”, Tadaiķi, Bunkas pagasts , Priekules novads, kadastra nr. 6446 900 0020 , reģistrēts Kurzemes rajona tiesas Bunkas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000583304 8 uz Priekules novada pašvaldības vārda.

 Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk – PPMAL) 4.panta ceturtās daļas 5.punkts nosaka, ka  atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt īrnieks vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvojamo māju,  tās domājamo daļu vai dzīvokļa īpašumu šā likuma 45.pantā noteiktajā kārtībā.

PPMAL 45.panta trešā daļa nosaka, ka  atsavinot valsts vai pašvaldības īpašumā esošu viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu, par kuru lietošanu likumā "Par dzīvojamo telpu īri" noteiktajā kārtībā ir noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums, to vispirms rakstveidā piedāvā pirkt īrniekam un viņa ģimenes locekļiem.

Saskaņā ar PPMAL 37.panta pirmās daļas 4.punktu pārdot publiskas personas mantu par brīvu cenu var, ja nekustamo īpašumu iegūst šā likuma 4.panta ceturtajā daļā minētā persona. Šajā gadījumā pārdošanas cena ir vienāda ar nosacīto cenu.

Saskaņā ar PPMAL 1.pantu, nosacītā cena šā panta izpratnē ir nekustamā īpašuma vērtība, kas noteikta atbilstoši Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem [..] un 8.panta trešo daļu mantas nosacīto cenu apstiprina institūcija (amatpersona), kura saskaņā ar šā panta pirmo un otro daļu organizē nekustamā īpašuma novērtēšanu.

Sertificēts nekustamā īpašuma vērtētājs SIA „INVEST RĪGA LIEPĀJA”, reģ.Nr.42103024236, juridiskā adrese Graudu iela 27/29, Liepāja, noteicis, ka nekustamā īpašuma tirgus vērtība uz 2021.gada 20.maiju. ir 1100,00 EUR (viens tūkstotis viens simts euro un 00 centi).

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 45.panta trešo daļu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu, 1.pantu, 8.panta trešo daļu un Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu (dzīvokļa īpašumu) “Suvorovs 31”, dzīvokli Nr. 8, Tadaiķos,  Bunkas pagastā , Priekules novadā, kadastra Nr.6446 900 0020 .

2. Apstiprināt nekustamā īpašuma (dzīvokļa īpašuma) “Suvorovs 31 ”, dzīvoklim Nr.8, Tadaiķos, Bunkas pagastā , Priekules novadā, kadastra Nr. 6446 900 0020 nosacīto cenu 1100,00 EUR (viens tūkstotis viens simts euro un 00 centi).

3. Nosūtīt paziņojumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu pirmpirkuma tiesīgajai personai.

4. Pirmpirkuma tiesību izmantošanas gadījumā, noslēgt pirkuma līgumu saskaņā ar šim lēmumam pievienoto pirkuma līguma projektu (pielikums).

5. Noteikt, ka pirmpirkuma tiesīgajai personai paziņojumā par pirmpirkuma tiesību izmantošanu jāsniedz informācija par to, kādā kārtībā tā izmantos pirmpirkuma tiesības  vai informāciju par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām.

6. Noteikt, ka, apstiprinot pirmpirkuma tiesību izmantošanu, pirmpirkuma tiesīgai personai  pašvaldības Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai jāiesniedz pieteikumam pievienota īrnieka un viņa ģimenes locekļu noslēgta, notariāli apliecināta vienošanās par to, kurš vai kuri no viņiem iegūs īpašumā īrēto dzīvokļa īpašumu.

 

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams:

- Priekules novada pašvaldības Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

- XX;

- finanšu nodaļai;

- nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                         V.Jablonska

 

 

 

 

 

 

 

 

418. Par  nekustamā īpašuma „ Rūkuti”,  Bunkas pag., Priekules nov. sadalīšanu

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 30.jūnijā                                                                  

Nr.418           

          (protokols Nr.11,  13.punkts)

 

Par  nekustamā īpašuma „ Rūkuti”,  Bunkas pag., Priekules nov. sadalīšanu

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX,  dzīvojoša XX, iesniegums (reģistrācijas Nr. 2.1.4/21/1261-S ), kurā lūgts  ļaut sadalīt nekustamo īpašumu “Rūkuti”, kadastra Nr. 6446 004 0030, Bunkas pagastā, Priekules novadā, atdalot zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6446 004 0033.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums “Rūkuti”, Bunkas pagasts, Priekules novads, kadastra nr. 6446 004 030 , reģistrēts Kurzemes rajona tiesas Bunkas pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 67 uz XX vārda .

Nekustamais īpašums “Rūkuti”, 34,17 ha kopplatībā, kadastra Nr. 6446 004 0030 sastāv no 5 (piecām) atsevišķām zemes vienībām – zemes vienība 10,31 ha, kadastra apzīmējums 6446 004 0113,  zemes vienība  10,16 ha, kadastra apzīmējums 6446 004 0114 , zemes vienība 9,60 ha , kadastra apzīmējums 6446 004 0030, zemes vienība 2,90 ha platībā, kadastra apzīmējums 6446 004 0033 un zemes vienība  1,20 ha platībā, kadastra apzīmējums 6446 004 0099.

Ar 25.03.2021.Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr. 181 “Par zemes ierīcības projekta  „Rūkuti”, Bunkas pag., Priekules nov.,  apstiprināšanu”, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6446 004 0113 , piešķirts jauns nosaukums “Lejas Rūkuti ”.

Īpašnieks vēlas sadalīt nekustamo īpašumu “Rūkuti” , kadastra Nr. 6446 004 0030,  atdalot zemes vienību 2,90 ha platībā, kadastra apzīmējums 6446 004 0033, piešķirot jaunu nosaukumu  „ Stūra Rūkuti”, atdalītajam gabalam nosakot zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība ,  (NĪLM kods- 0101) .

Zemes ierīcības likums neparedz izstrādāt zemes ierīcības projektu īpašuma sadalīšanai atsevišķos īpašumos, kas reāli dabā ir atdalīti, zemes robežu plānā iezīmētas atsevišķas zemes vienības.

Pamatojoties uz likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 19.panta pirmās daļas 1.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma “Rūkuti” , kadastra Nr. 6446 004 0030, Bunkas  pag., Priekules nov., zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6446 004 0033, 2,90  ha platībā .
 2. Atdalāmajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6446 004 0033  piešķirt nosaukumu „Stūra  Rūkuti”, noteikt NĪLM - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība,  kods-0101.
 3. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6446 004 0113 atstāt nosaukumu “Lejas Rūkuti”.
 4. Zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 6446  004 0114, 6446 004 0030, 6446 004 0099 atstāt nosaukumu “Rūkuti”.

 

 

Lēmums 1 eksemplārā izsūtāms :

 • Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālajai nodaļai, VZDKRN@90000030432;
 • nekustamo īpašumu speciālistei I. Lācītei;
 • XX ;

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                         V.Jablonska

 

419. Par nekustamā īpašuma „Kalnāres”, Krote , Bunkas pagasts, Priekules novads, kadastra apzīmējums 6446 001 0326  zemes vienības lietošanas mērķa maiņu

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 30.jūnijā                                                                  

Nr.419           

          (protokols Nr.11,  14.punkts)

 

 

Par nekustamā īpašuma „Kalnāres”, Krote , Bunkas pagasts, Priekules novads,

kadastra apzīmējums 6446 001 0326  zemes vienības lietošanas mērķa maiņu

 

Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums „Kalnāres”, Krote, Bunkas pagasts, Priekules novads, kadastra Nr. 6446 001 0326 – 0,32 ha platībā, reģistrēts Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļas Bunkas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 186 uz XX vārda.

            Nekustamais īpašums „Kalnāres”, Krote, Bunkas pag. Priekules novads, sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6446 001 0326.

 

Šobrīd zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6446 001 0326 noteikts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – ārstniecības, veselības un sociālās aprūpes iestāžu apbūve  (NĪLM- 0902).

Lietošanas mērķa maiņa nepieciešama tā kā tās izmantošanas veids neatbilst noteiktajam mērķim.

            Plānotais lietošanas mērķis - individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods 0601 .

 

          Saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 20. jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 18.punktu - nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu vai maiņu var ierosināt arī valsts vai pašvaldības institūcija.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 13.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 2., 17.7., 18. un 36.punktu, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 1.  Mainīt XX esošajam īpašumam „Kalnāres”, Krote, Bunkas pag., Priekules nov., kadastra Nr. 6446 001 0326,  lietošanas mērķi zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6446 001 0326 – 0,32 ha lielā platībā , nekustamā īpašuma lietošanas mērķi  no - ārstniecības, veselības un sociālās aprūpes iestāžu apbūve (NĪLM kods - 0902) uz individuālo dzīvojamo māju apbūve (NĪLM kods – 0601 ).
 2.  Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Lēmums 1 eks. izsūtāms :

 •  nekustamo īpašumu  speciālistei I. Lācītei
 •  XX
 •  Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālajai nodaļai : VZDKRN@90000030432

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                         V.Jablonska

 

420. Par nekustamā  īpašuma Pumpura iela 3a, Priekule , Priekules novads, sadalīšanu

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 30.jūnijā                                                                  

Nr.420           

          (protokols Nr.11,  15.punkts)

 

 

Par nekustamā  īpašuma Pumpura iela 3a, Priekule , Priekules novads, sadalīšanu

 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nepieciešams sadalīt pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu Pumpura iela 3a, Priekule, Priekules novads, kadastra nr. 6415 006 0037 atdalot zemes vienību ar aptuvenu platību 6180 m2 .

Ar 26.03.2020. Priekules novada domes lēmumu protokols Nr.5, 9.punkts, nekustamais īpašums Pumpura iela 3A, Priekules nov., kadastra nr. 6415 006 0037 , ieskaitīts pašvaldībai piekritīgajās neapbūvētajās zemēs.

Nekustamais īpašums sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6446 006 0037, 17 300 m2 .

Zemes vienība nav reģistrēta zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda.

Saskaņā ar Kadastra likuma 11.panta otrās daļas pirmo punktu, sadalīt vai apvienot var pašvaldībai piekrītošo un piederošo zemi pirms zemes pirmreizējas ierakstīšanas zemesgrāmatā.

Atdalīto zemes vienības daļu plānots nodot atsavināšanai.

Saskaņā ar Kadastra likuma 11.panta otrās daļas pirmo punktu, sadalīt vai apvienot var pašvaldībai piekrītošo un piederošo zemi pirms zemes pirmreizējas ierakstīšanas zemesgrāmatā.

Atbilstoši Kadastra likuma 19.panta 4.punktam, kurš nosaka, kapamatojoties uz šā likuma 24.panta pirmās daļas 1., 2., 3., 5., 6., 7. un 11.punktā minēto personu iesniegumu, atbilstoši normatīvo aktu un šā likuma 34.panta nosacījumiem Kadastra informācijas sistēmā drīkst apvienot vairākus viena veida nekustamā īpašuma objektus vienā nekustamā īpašuma objektā un 1.panta 14.punktu - nekustamā īpašuma nosaukums ir ar pašvaldības lēmumu nekustamajam īpašumam lauku apvidū un, ja nekustamā īpašuma sastāvā esošā zemes vienība vai būve nav adresācijas objekts, nekustamajam īpašumam pilsētā vai ciema teritorijā piešķirts rekvizīts, kas nav adrese.

 Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr. 496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punkts nosaka, ka lietošanas mērķi nosaka, ja tiek izveidota jauna zemes vienība.

 Pamatojoties uz Kadastra likuma 1.panta 14.punktam, 11. panta pirmo daļu, 19.panta 4.punktam, 2006.gada 14.septembra likuma „Zemes ierīcības likums” 8.panta trešās daļas 2.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 23.11.2015. Priekules novada teritorijas plānojums 2015.-2026.gadam, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Sadalīt pašvaldībai piekritīgo zemes vienību  Pumpura iela 3, Priekule, Priekules nov., kadastra apzīmējums 6415 006 0037, atdalot zemes gabalu ar aptuveno platību 6180 m2 (vairāk vai mazāk, cik uzrādīsies pēc uzmērīšanas), saskaņā ar grafisko pielikumu.

2. Atdalāmajam zemes gabalam piešķirt jaunu nosaukumu un adresi: Pumpura iela 3B, Priekule, Priekules novads un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme - kods 0600.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

                

Lēmums 1 eks. izsūtāms:                                         

 •  Nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei
 • Valsts zemes dienestam, VZDKRN@90000030432;

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                         V.Jablonska

 

 

Pielikums

 

421. Par zemes Zāļu iela 1, Priekule , nomu XX

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 30.jūnijā                                                                  

Nr.421           

          (protokols Nr.11, 16.punkts)

                                                                                                                                                                                                                                                                      

Par zemes Zāļu iela 1, Priekule , nomu XX

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, personas kods XX,  07.06.2021. iesniegums Nr.2.1.4/21/1237-S, ar lūgumu iznomāt zemi Zāļu iela 1, Priekule, Priekules novads, ar apzīmējumu kadastrā 6415 003 0093.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums  Zāļu iela 1, Priekule,  Priekules novads, kadastra nr. 6415 003 0093 ar 26.11.2009. Priekules novada domes lēmumu, protokols Nr. 14, ieskaitīts pašvaldībai piekritīgajās apbūvētajās zemēs.

Minētā zemes vienība ir apbūvēta, uz tās atrodas dzīvojamā māja ar kadastra apzīmējumu 6415 003 0093 001 un palīgēka (kūts) ar kadastra apzīmējumu 6415 003 0093 002, kurām nav noskaidrota piederība.

XX minētajā ēkā veic remontdarbus un gatavojas dokumentu sakārtošanai būvēm.

Saskaņā ar 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi”  7. punktu un 8. punktu - apbūvētu zemesgabalu iznomā tikai uz tā esošās būves īpašniekam, tiesiskajam valdītājam vai lietotājam (turpmāk arī – nomnieks), ja citos normatīvajos aktos nav noteikts citādi, ja iznomātājs ir pieņēmis lēmumu slēgt nomas līgumu vai to ir ierosinājis attiecīgās būves īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai lietotājs, vai tā noslēgšanu nosaka citi normatīvie akti.

Atbilstoši 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr. 350. “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi”  17. punktam - apbūvēta zemesgabala nomas maksa gadā ir 1,5 % no zemesgabala kadastrālās vērtības, bet ne mazāka par šo noteikumu 5. punktā minēto -  28 euro gadā.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi” 5.,7.,8.,17. punktiem, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Iznomāt XX, personas kods XX, zemes vienību Zāļu ielā 1, Priekulē, Priekules novadā, kadastra nr. 6415 003 0093, kadastra apzīmējums 6415 003 0093 1360 m2  platībā, slēdzot zemes nomas līgumu, nosakot:
  • nomas maksu 1,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā 28,00 EUR gadā.
  •  nomas līguma termiņu no 2021.gada 01.jūnija līdz 2030.gada 31.decembrim.
  • papildus nomas maksai nomnieks maksā iznomātājam likumos noteiktos nodokļus. 
 2. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei sagatavot zemes nomas līgumu atbilstoši šim lēmumam.
 3. Nomniekam viena mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz nomas līgums. Ja nomnieks viena mēnešu laikā neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.
 4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums 1 eks. izsūtāms:                                         

  •  Nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei
  • XX

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                         V.Jablonska

 

 

Pielikums

 

 

 

422. Par nedzīvojamo telpu Aizputes ielā 6, Priekulē , Priekules novadā, nomas līguma slēgšanu ar  SIA  “Sugar  Skin”

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 30.jūnijā                                                                  

Nr.422           

          (protokols Nr.11,  17.punkts)

 

 

Par nedzīvojamo telpu Aizputes ielā 6, Priekulē , Priekules novadā, nomas līguma slēgšanu ar  SIA  “Sugar  Skin”

 

2021.gada 1.jūnijā (reģistrācijas Nr.2.1.4/21/1192-S) Priekules novada pašvaldībā saņemts  SIA “Sugar Skin” reģ.nr.  42103088631 valdes locekles XX iesniegums, kurā lūgts iznomāt nedzīvojamo telpu nr.3, Aizputes ielā 6, Priekule, Priekules nov..

     Pamatojoties uz 26.03.2015. Priekules novada pašvaldības domes lēmumu (prot. Nr. 5)

33.§ “ Par Priekules pilsētā esošā nekustamā īpašuma nodošanu apsaimniekošanās SIA “ Priekules nami”, un  Aktu par nekustamā īpašuma Aizputes iela 6, Priekule, Priekules nov., kadastra numurs 6415 506 0004 pieņemšanu-nodošanu Priekules novada pašvaldība nodevusi ēku - SPK pakalpojumi  un katlu māju SIA “Priekules nami” apsaimniekošanā.

        Priekules novada pašvaldības mājaslapā informācija par brīvajām telpām Aizpute ielā 6, Priekule, pieejama no 02.03.2021..

Uz 01.06.2021. Priekules novada pašvaldībā saņemts viens pieteikums.

Atbilstoši Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 6.1 panta pirmajai daļai, nekustamā īpašuma nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav ilgāks par 30 gadiem.

Nedzīvojamās telpas  nepieciešamas saražoto tekstilizstrādājumu un izejmateriālu glabāšanai.

Saskaņā ar 31.10.2013. Priekules novada domes noteikumiem „Par  Priekules novada  pašvaldības  nedzīvojamo telpu nomu” 9.punktu telpu nomas maksu viena pretendenta gadījumā nosaka atbilstoši apstiprinātajam cenrādim, saskaņā ar šo noteikumu pielikumu Nr.1. Papildus noteiktajai nomas maksai nomniekam ir jāmaksā pievienotās vērtības nodoklis (PVN).

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Iznomāt nedzīvojamo telpu Nr.3, slēdzot nedzīvojamo telpu nomas līgumu ar SIA “Sugar Skin ”, reģ.nr. 42103088631 ,  ēkā  Aizputes ielā 6, Priekulē, (kadastra numurs 6415 506 0004),   38,0  m² platībā, nosakot:
 2. Nomas maksu atbilstoši Priekules novada pašvaldības domes 31.10.2013. lēmumam (prot. Nr. 8) 1§ „Par Priekules novada pašvaldības nedzīvojamo telpu nomu”, nomas maksas Priekules novada pašvaldības nedzīvojamām telpām, ja tiek iznomātas telpas ārpus pilsētas teritorijas, tiek piemēroti Priekules pilsētas 1.zonai atbilstošie izcenojumi  0.34 EUR/ m² (nav ieskaitīts pievienotās vērtības nodoklis - PVN).
 3. Noteikt nomas termiņu no 2021.gada 1.jūnija līdz 2026.gada 31.decembrim .
 4. Nomniekam ir zināms ēkas un nomājamās telpas tehniskais stāvoklis.
 5. Uzdot Priekules novada nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei sagatavot lēmuma 1.punktam atbilstošu nomas līgumu nedzīvojamo telpu nomai.
 6. Telpa nododama nomā , noformējot pieņemšanas-nodošanas aktu – atbildīgā persona – A.Brauna , noslēdzot nedzīvojamo telpu nomas līgumu.

 

Lēmums 1 eks. izsūtāms:

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                         V.Jablonska

 

 

 

Pielikums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

423. Par Priekules novada pašvaldības 2020.gada publiskā pārskata apstiprināšanu

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 30.jūnijā                                                                 

Nr.423           

          (protokols Nr.11, 18.punkts)

 

 

Par Priekules novada pašvaldības 2020.gada publiskā pārskata apstiprināšanu

 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu un Ministru kabineta 2010.gada 5.maija noteikumu Nr.413 ‘’Noteikumi par gada publiskajiem pārskatiem’’, 16.punktu, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 

Apstiprināt Priekules novada pašvaldības 2020.gada publisko pārskatu.

 

 

Pielikumā: Priekules novada pašvaldības 2020.gada publiskais pārskats uz 37. lpp.

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                     V.Jablonska

 

 

Priekules novada pašvaldības publiskais pārskats 2020