Reorganizācijas plāna konstatējošās daļa (MK noteikumi Nr. 671, 11.10.2020.)

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 25.februārī                                                                                                                              

Nr.105           

          (protokols Nr.4,  37.punkts)

 

Par 2020. gada 11. novembra Ministru kabineta noteikumu Nr. 671 “Pašvaldību institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārdales kārtība pēc administratīvo teritoriju robežu grozīšanas vai sadalīšanas” reorganizācijas plāna konstatējošās daļas apstiprināšanu

Pamatojoties uz 10.11.2020. Ministru kabineta noteikumu Nr. 671 “Pašvaldību institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārdales kārtība pēc administratīvo teritoriju robežu grozīšanas vai sadalīšanas” 23. punktu, kas paredz, ka Aizputes, Durbes, Grobiņas, Nīcas, Pāvilostas, Priekules, Rucavas un Vaiņodes novadiem līdz 2021. gada 01. martam jāapstiprina un jāiesniedz Grobiņas novada domei un jāiesniedz Vides un reģionālās attīstības ministrijai reorganizācijas plāna konstatējošo daļu saskaņā ar šo noteikumu 1., 2. un 3. pielikumu, Priekules novada pašvaldības speciālisti ir sagatavojuši noteikumu pielikumus, apstiprināšanai Priekules novada pašvaldības domes deputātiem un nosūtīšanai augstāk norādītajām iestādēm.

Atbilstoši augstāk minētajam, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija)); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

            1. Apstiprināt Priekules novada pašvaldības reorganizācijas plāna konstatējošo daļu, saskaņā ar lēmumam pievienotajiem pielikumiem.

2. Uzdot Priekules novada pašvaldības dokumentu pārvaldības nodaļai lēmumu ar pielikumiem līdz 2021. gada 01. martam nosūtīt Grobiņas novada domei un LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.

 

Pielikumā:

  1. Priekules novada pašvaldības institūcijas, kuras skar administratīvo teritoriju robežu grozīšana vai sadalīšana uz 31 lpp. (1.pielikums)
  2. Priekules novada pašvaldības manta, kuru skar administratīvo teritoriju robežu grozīšana vai sadalīšana uz 53 lpp. (2.pielikums)
  3. Priekules novada pašvaldības saistības, kuras saistītas ar administratīvo teritoriju robežu grozīšanu vai sadalīšanu uz 31 lpp. (3.pielikums)

Lēmums paziņojams: 1 eks. – finanšu nodaļai; 1 eks. – Grobiņas novada domei; 1 eks. – LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja     (personiskais paraksts)                                   V.Jablonska

 

NORAKSTS PAREIZS

Priekules novada pašvaldības

dokumentu pārvaldības speciāliste                                                                   D.Tilgale

Priekulē, 01.03.2021

 

1. pielikums

2. pielikums - 1. tabula

2. pielikums - 2. tabula

2. pielikums - 3. tabula

2. pielikums - 4. tabula

3. pielikums, 1. daļa - 1. tabula

3. pielikums, 1. daļa - 2. tabula

3. pielikums, 1. daļa - 3. tabula

3. pielikums, 2. daļa - 1. tabula

3. pielikums, 2. daļa - 2. tabula

3. pielikums, 3. daļa - 1. tabula