29.10.2015. sēdē pieņemtie lēmumi (protokols Nr. 15.)

28. Par zemes vienības ar apzīmējumu kadastrā 6482 008 0114 ‘’Purvs’’, Priekules pag., Priekules novadā, iznomāšanu SIA ‘’GR Grupa’’

 V.Jablonska-Priekules novada pašvaldības dome izskatīja Ģ. R. , SIA „GR Grupa” valdes priekšsēdētāja iesniegumu par zemes gabala ”Purvs” ar apzīmējumu  kadastrā 6482 008 0114 iznomāšanu .

 

 

Lēmuma projekts ir iesniedzējam nelabvēlīgs, V.Jablonska dod vārdu nekustamo īpašumu speciālistei G.Briekmanei skaidrojumam.

G.Briekmane- tā zemes vienība uz 1940.gadu piederēja valstij, Zemkopības ministrijai un pēc likuma zemes gabals piekrīt valstij un mēs nevaram iznomāt svešu zemi.

V.Jablonska- kur šie interesenti var griezties par zemes iznomāšanu?

V.Rubeze-kamēr Ministru kabinets nav noteicis, kam šī zem pieder, nav jēgas griezties Privarizācijas aģentūrā. Tas ir rezerves zemes fonds, iesniegumā nav arī norādīts kādam mērķim vēlas iznomāt.

Ģ.Ronis-man ar jums bija telefonsaruna un mani informēja, ka uz 1 gadu varēs iznomāt.

V.Rubeze-iesniegumā nebija norādīts mērķis. No sarunas sapratu, ka nodarbosieties ar apauguma noņemšanu.

A.Džeriņš- ja uz tās zemes jūs artu, sētu vai pļautu, tas būtu iespējams, jo viena gada laikā tas ne uzlabo, ne pasliktina zemes stāvokli. Citādāk , ja tur vēlas iegūt kādus resursus, tajā skaitā kokmateriālus.

Ģ.Ronis- kāds tad ir process , lai šo zemi varētu nomāt un gatavot šķeldu?

A.Džeriņš- šobrīd zemi nevar iznomāt, jo tas nav mūsu īpašums.

 

V.Jablonska nolasa lemjošo daļu.

Atbilstoši Ministru kabineta 01.09.2009. noteikumiem Nr.996 „Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi un saskaņa ar likumu „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās”,  atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Arta Brauna, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Arnis Kvietkausks); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.Neiznomāt  zemes vienību „Purvs” Priekules pag., Priekules novadā.  ar apzīmējumiem kadastrā 6482 008 0114, platība 89,02 ha SIA „GR Grupa”

2.   Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā   stāšanās dienas Lielā  ielā 4, Liepāja, LV- 3400. 

 

Pielikumā: lēmums ‘’Par zemes vienības ar apzīmējumu kadastrā 6482 008 0114 ‘’Purvs’’, Priekules pag., Priekules novadā iznomāšanu SIA ‘’GR Grupa’’(28.pielikums).

 

29. Par zemes vienību ar apzīmējumiem kadastrā 6482 003 0043 un 6482 009 0034 iznomāšanu SIA ‘’GR Grupa’’ Priekules pag., Priekules novadā

 V.Jablonska- SIA ‘’Gr Grupa’’ lūdz iznomāt 2 zemes gabalus 2,7 ha un 1,5 ha platībā Bunkas pagastā. Arī sagatavots nelabvēlīgs lēmuma projekts. Dod vārdu G.Briekmanei.

 

G.Briekmane- apsekojām dabā abus šos zemes gabalus, tie arī ir zemes reformas pabeigšanai paredzētie zemes gabali, kas piekrīt valstij. Uz abiem zemes gabaliem ir apaugums virsū. Zemes gabalam 2,7 ha platībā virsū ir lieli koki, gandrīz jau mežs- priedes, ozoli, bērzi. Mums ir saistošie noteikumi, ka mežu neiznomājam un šajā gadījumā tas ir rezerves zemes fonds. Otrs gabals 1,5 ha platībā ir Ruņupes ielejas teritorijā, kur ir liegta jebkāda saimnieciskā darbība.

Ģ.Ronis- mājas lapā jūs esat ielikuši, ka iznomājat zemes. Tad tiek apsekots dabā un izrādās, ka neesat tiesīgi iznomāt. Mēs tagad tērējam viens otram laiku.

G.Briekmane- mēs būtu tiesīgi iznomāt, ja tā būtu lauksaimniecības zeme.

G.Ķervija- kungiem ir pilnīga taisnība. Mājaslapā ir jāliek tiešām tās zemes, kuras var iznomāt, nevis tās kuras ir apaugumi vai liegumi.

V.Jablonska- tiešām ir taisnība, jo izdruka ir 2015.gada septembris. Aizrādījums nekustamo īpašumu speciālistiem, sakārtot mājas lapā ievietoto informāciju.

Ģ.Ronis- es nodarbojos ar šķeldas ražošanu, celmu novākšanu, man ir attiecīga tehnika. Šādu aizaugušu zemi varu pārveidot par ganībām. Šīm zemēm nav arī piekļuves un neviens pēc tām ‘’neraujas’’.

A.Džeriņš- netaisos ar Jums strīdēties, jo zināmā mērā Jums ir taisnība. Izvērtējot tos zemes gabalus, ko bijāt izvēlējušies, iznomāt nevaram.

I.Avotiņa-no saimnieciskā viedokļa – ganīt govis vai sēt, var, bet nevar veikt to saimniecisko darbību, ko ieplānojusi SIA ‘’GR Grupa’’. Brīvi tie gabali ir un jāinformē par to ir.

V.Jablonska- tad ir jābūt klāt paskaidrojošai informācijai, kādam mēŗkim šīs zemes var iznomāt. Kad būs sakārtota informācija mājaslapā, varbūt kāds zemes gabals atbildīs jūsu izvēlētajai saimnieciskajai darbībai, attiecībā uz šiem diviem zemes gabaliem, lēmums ir negatīvs.

 

Atbilstoši Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” un Priekules novada domes „Noteikumiem par Priekules novada pašvaldības zemes nomu”, apstiprinātiem ar Priekules novada domes lēmumu Nr.17., 29.12. 2009. g., atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Arta Brauna, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Arnis Kvietkausks); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.Neiznomāt  zemes vienības  ar apzīmējumiem kadastrā 6482 003 0043, platība 2,7 ha un 6482 009 0034, platība 1,5 ha  SIA „GR Grupa” Priekules pag., Priekules novadā.

 2.   Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā   stāšanās dienas (Lielā  ielā 4, Liepāja, LV- 3400). 

 

Lēmums izsūtāms:

1 eks. SIA „GR Grupa” valdes priekšsēdētājam Ģ.R.

1 eks. Guntai Briekmanei

 

Pielikumā:Par zemes vienību ar apzīmējumiem kadastrā 6482 003 0043 un 6482 009 0034 iznomāšanu SIA ‘’GR Grupa’’, Priekules pag., Priekules novadā (29.pielikums).

30. Par zemes ‘’Izgāztuve’’ un ‘’Jaunrijas’’, Bunkas pagastā, Priekules novadā, iznomāšanu SIA ‘’GR Grupa’’

 V.Jablonska- SIA ‘’GR Grupa’’vēlas iznomāt zemi ‘’Izgāztuve’’ 6,80 ha platībā un zemi ‘’Jaunrijas’’ 10, 0 ha platībā Bunkas pagastā.

 

V.Rubeze-zemi ‘’Jaunrijas’’ pašvaldība iznomās uz 5 gadiem. Zemes gabals ‘’Izgāztuve’’ atrodas dabas un apstādījumu teritorijā, ir rezerves zemes fonda zeme, kuru varētu iznomāt lauksaimniecības vajadzībām , bet ne apauguma noņemšanai.

V.Jablonska nolasa lemjošo daļu.

 Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, 30.10.2014. Zemes pārvaldības likuma 17.panta 1.daļu, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Arta Brauna, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Arnis Kvietkausks); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.     Iznomāt zemi „Jaunrijas”, Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra apzīmējums 6446 006 0088 10.00 ha  platībā SIA GR Grupa  reģistrācijas Nr. 42103052850, (grafiskais pielikums), nosakot:

-        nomas maksu 1.5% no zemes kadastrālās vērtības gadā,

-        nomas līguma termiņu no 2015.gada 1.novembra līdz 2020.gada 31.oktobrim.

-        Papildus nomas maksai nomnieks maksā iznomātājam likumos noteiktos  nodokļus. 

2.       Atteikt SIA GR Grupa  reģistrācijas Nr. 42103052850 zemes nomu uz nekustamo īpašumu „Izgāztuve”, Bunkas pagasts, Priekules novads, kadastra apzīmējums 6446 005 0220   6.80 ha platībā .

3.     Par šī lēmuma izpildi atbildīga Bunkas pagasta Zemes lietu speciāliste Ilze Lācīte

4.     Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums izsūtāms:                                         

   1 eks. Bunkas zemeslietu speciālistei Ilze Lācītei;

   1 eks. SIA GR Grupa : Loku iela 7-9, Liepāja, LV-3401.

 

 

Pielikumā: lēmums ‘’Par zemes ‘’Izgāztuve’’ un ‘’Jaunrijas’’, Bunkas pagastā, Priekules novadā, iznomāšanu’’ ar grafisko pielikumu kopā uz 2 lp.(30.pielikums).

1. Par noteikumu ‘’Par Priekules novada pašvaldības budžeta izstrādāšanu, apstiprināšanu, izpildi un kontroli’’ apstiprināšanu

 V.Jablonska- finanšu komitejā jautājums izskatīts, iebildumu nebija. Vai deputātiem ir kas piebilstams? Nav.

 

Nolasa lemjošo daļu.

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka pašvaldības dome pieņem iekšējos normatīvos aktus (noteikumi, nolikumi, instrukcijas), atklāti balsojot PAR - 10 deputāti (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Arta Brauna, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

Apstiprināt Priekules novada pašvaldības noteikumus „Par Priekules novada pašvaldības budžeta izstrādāšanu, apstiprināšanu, izpildi un kontroli”.

 

Pielikumā: Priekules novada pašvaldības noteikumi „Par Priekules novada pašvaldības budžeta izstrādāšanu, apstiprināšanu, izpildi un kontroli” uz 6 lp.

 

Lēmums nosūtāms:

1 eks.- Finanšu komitejai,

pa vienam eks. pagastu pārvaldēm

 

Pielikumā: lēmums ‘’Par noteikumu ‘’Par Priekules novada pašvaldības budžeta izstrādāšanu, apstiprināšanu, izpildi un kontroli’’ apstiprināšanu un noteikumi uz 6 lp (1.pielikums).

2. Par noteikumu „ Par Priekules novada pašvaldības grāmatvedības uzskaites kārtību’’ apstiprināšanu

 V.Jablonska- jautājums izskatīts finanšu komitejā, jautājumu vai iebildumu nebija.

 

Vai deputātiem ir kādi jautājumi? Nav.

Nolasa lemjošo daļu.

 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka pašvaldības dome pieņem iekšējos normatīvos aktus (noteikumi, nolikumi, instrukcijas), kā arī, lai uzturētu kārtībā pašvaldības grāmatvedības darbu, pamatojoties uz Ministru kabineta 15.12.2009 noteikumiem Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti”, Ministru kabineta 15.10.2013 noteikumiem Nr.1115 „Gada pārskatu sagatavošanas kārtība”, likumu „Par grāmatvedību”, kā arī ņemot vērā 2015.gada 22.oktobra Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR - 10 deputāti (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Arta Brauna, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

Apstiprināt Priekules novada pašvaldības noteikumus „ Par Priekules novada pašvaldības grāmatvedības uzskaites kārtību”.

 

Pielikumā: Priekules novada pašvaldības noteikumi „Par Priekules novada pašvaldības  grāmatvedības uzskaites kārtību’’ uz 35 lpp.

 

Lēmums nosūtāms: Finanšu nodaļai

 

Pielikumā: lēmums ‘’Par noteikumu „ Par Priekules novada pašvaldības grāmatvedības uzskaites kārtību’’ apstiprināšanu un noteikumi uz 35.lpp. (2.pielikums).

3. Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības domes 2014.gada 30.decembra lēmumā „Par patapinājuma līgumu slēgšanu 2015.gadā automašīnu bezatlīdzības lietošanai un limitiem

 V.Jablonska- jautājums izskatīts finanšu komitejas sēdē, deputātiem jautājumu nebija.

 

Nolasa lemjošo daļu.

 

Atklāti balsojot PAR - 10 deputāti (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Arta Brauna, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Izdarīt Priekules novada pašvaldības domes 2014.gada 30.decembra lēmumā  „Par patapinājuma līgumu slēgšanu 2015.gadā automašīnu bezatlīdzības lietošanai un  limitiem Priekules novada pašvaldības darbiniekiem degvielas iegādei pašvaldības funkciju realizēšanai” (protokols Nr.23, 5.§) grozījumus, svītrojot tabulas sadaļā „Virgas pagasta pārvalde” vārdus „Sendija Beģe.”.

2. Lēmums stājas spēkā ar lēmuma pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums nododams: A.Valužei

 

Pielikumā: lēmums ‘’Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības domes 2014.gada 30.decembra lēmumā  „Par patapinājuma līgumu slēgšanu 2015.gadā automašīnu bezatlīdzības lietošanai un  limitiem Priekules novada pašvaldības darbiniekiem degvielas iegādei pašvaldības funkciju realizēšanai’’ (protokols Nr.23, 5.§) (3.pielikums).

4. Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības domes 2014.gada 30.decembra lēmumā „Par limitiem Priekules novada pašvaldības darbiniekiem mobilo telefonu lietošanai darba pienākumu pildīšanai 2015.gadā” (protokols Nr.23, 3.§)

 V.Jablonska- finanšu komitejai iebildumu nebija. Vai ir kādi jautājumi? Nav.

 

Nolasa lemjošo daļu.

 

Atklāti balsojot PAR - 10 deputāti (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Arta Brauna, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Izdarīt Priekules novada domes 2014.gada 30.decembra lēmumā „Par limitiem Priekules novada pašvaldības darbiniekiem mobilo telefonu lietošanai darba pienākumu pildīšanai 2015.gadā” (protokols Nr.23, 3.§) šādus grozījumus:

1.1.Svītrot tabulas 1.rindu.

1.2.Tabulas 32.rindā „Tūrisma organizatore” vārdus „Daiga Egle” un telefona numuru „29472063” aizstāt ar vārdiem „Līga Svara” un telefona numuru „26132442”.

1.3.Svītrot tabulas 40.rindu.

1.4.Tabulas 48.rindā aizstāt vārdus „personāla speciāliste, arhīviste Stefanija Ozoliņa” aizstāt ar vārdiem „dzimtsarakstu nodaļas vadītāja, personāla speciāliste Iveta Juškeviča”.

1.5.Svītrot tabulas 51., 65., 80. un 90.rindu.

1.6.Tabulas 94.rindā „Kalētu bibliotēkas vadītāja” aizstāt vārdus „Mirdza Liepiņa” ar vārdiem „Elita Jaunzeme”.

1.7.Tabulas 95.rindā „Virgas pagasta pārvaldes vadītājs” vārdus „Vilnis Dragunas” un telefona numuru „29150940” aizstāt ar vārdiem „Daiga Egle” un telefona numuru „29472063”.

1.8.Tabulas 96.rindā „Virgas pamatskolas direktore” aizstāt vārdus „Kristiana Cetrovska” ar vārdiem „Maira Rune”.

1.9.Tabulas 98.rindā aizstāt vārdus „mikroautobusa vadītājs” ar vārdiem „Saimniecības vadītājs”, palielinot noteikto limitu no EUR 7,00 uz EUR 15,00.

1.10.       Tabulas 102.rindā svītrot vārdus „Sendija Beģe” un telefona numuru „29445481”.

2.               Atcelt Priekules novada pašvaldības domes 2015.gada 27.jūnija lēmuma „Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības domes 2014.gada 30.decembra lēmumā  „Par limitiem Priekules novada pašvaldības darbiniekiem mobilo telefonu lietošanai darba pienākumu pildīšanai 2015.gadā” (protokols Nr.23, 3.§)” (protokols Nr.11, 5.§) 1.punktu, ar kuru noteikts limits mobilā telefona lietošanai Virgas pagasta ūdenssaimniecības uzraugam Jānim Gūtšmitam.

3.               Lēmums stājas spēkā 2015.gada 1.novembri.

 

Lēmums nododams: A.Valužei                                 

 

Pielikumā: lēmums ‘’ Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības domes 2014.gada 30.decembra lēmumā  „Par limitiem Priekules novada pašvaldības darbiniekiem mobilo telefonu lietošanai darba pienākumu pildīšanai 2015.gadā’’ (protokols Nr.23, 3.§) (4.pielikums).

5. Par Deleģēšanas īguma slēgšanu ar pašvaldības kapitālsabiedrību - SIA “Priekules nami” par ūdensapgādi un kanalizāciju, notekūdeņu savākšanu un attīrīšanu

 V.Jablonska- komitejā iebildumu nebija par līguma slēgšanu ar SIA ‘’Priekules nami’’.

 

Vai ir kādi jautājumi? Nav.

Nolasa lemjošo daļu.

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 3.panta pirmās daļas 7.punktu šo likumu nepiemēro, ja līgumu slēdz ar tādu institūciju, kas atrodas pasūtītāja pilnīgā kontrolē un, kura galvenokārt sniedz pakalpojumus pasūtītājam. Uzņēmuma “Priekules nami” visas kapitāla daļas pieder Priekules novada pašvaldībai un uzņēmuma darbība izriet no likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktā noteiktās autonomās kompetences – organizēt iedzīvotājiem ūdensapgādi un kanalizāciju, notekūdeņu savākšanu, novadīšanu un attīrīšanu.

 

Ņemot vērā augstāk minēto, atklāti balsojot PAR – 10 deputāti (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Arta Brauna, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

Noslēgt Deleģēšanas līgumu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Priekules nami”, reģ. Nr.42103020465 par komunālo pakalpojumu sniegšanu ūdensapgādes un kanalizācijas, notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas jomā.

 

Izsūtāms:

Izpilddirektoram;

SIA “Priekules nami”;

Finanšu nodaļai

 

Pielikumā: lēmums’’ Par Deleģēšanas īguma slēgšanu ar pašvaldības kapitālsabiedrību - SIA “Priekules nami” par ūdensapgādi un kanalizāciju, notekūdeņu savākšanu un attīrīšanu’’ (5.pielikums).

6. Par apkures pakalpojumu apmaksu ēkā Aizputes ielā 6, Priekulē, Priekules novadā

 V.Jablonska- komitejā jautājums izskatīts, iebildumu nebija.

 

Nolasa lemjošo daļu.

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām 15.panta pirmās daļas 1.punktu, Priekules novada pašvaldības 2014.gada 30.decembra lēmumu (prot.Nr.23, 6.§) „Par apkures tarifa noteikšanu Aizputes iela 6, Priekulē, Priekules novads”, atklāti balsojot PAR - 10 deputāti (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Arta Brauna, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.     Noteikt, ka Priekules novada pašvaldība sedz SIA „Priekules nami” izdevumus par neiznomāto telpu apkuri ēku īpašumā Aizputes ielā 6, Priekulē, Priekules nov., sākot ar 2015.gada 1.oktobri līdz brīdim, kad telpas tiek nodotas nomā. Apkures tarifs par neiznomātām telpām apkures sezonā ir 2.20  euro/m2  mēnesī bez PVN.

2.     Rēķins par neiznomāto telpu apkuri tiek iesniegts pašvaldībā nākošajā mēnesī pēc apkures pakalpojuma sniegšanas un tiek apmaksāts 10 darba dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas.

3.     Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

Izsūtāms:

SIA „Priekules nami”, finanšu nodaļas vadītājai P.Andersonei;

 

Pielikumā: lēmums ‘’Par apkures pakalpojumu apmaksu ēkā Aizputes ielā 6, Priekulē, Priekules novadā’’ uz 2 lp (6.pielikums).

7. Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības pedagogu amatu un amatalgu sarakstā Priekules vidusskolai no 2015.gada novembra līdz 2016.septembrim

 V.Jablonska- Komitejā iebildumu nebija. Budžeta ietvaros Priekules vidusskolā pārskatīts pedagoga palīga un logopēda likmju sadalījums, neparedzot papildus finansējumu.

 

Nolasa lemjošo daļu.

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var noteikt domes priekšsēdētāja, viņa vietnieka, vietējās pašvaldības administrācijas darbinieku, pašvaldības iestāžu vadītāju un citu pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzību,

Atklāti balsojot PAR - 10 deputāti (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Arta Brauna, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

Apstiprināt grozījumus Priekules novada pašvaldības pedagogu amatu un amatalgu sarakstā Priekules vidusskolai no 2015.gada novembra līdz 2016.septembrim saskaņā ar lēmumam pievienoto  pielikumu.

 

Pielikumā: lēmums ‘’Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības pedagogu amatu un amatalgu sarakstā no 2015.gada novembra līdz 2016.septembrim’’ un grozījumi kopā uz 2 lp.(7.pielikums)

8. Par dzīvojamās mājas Liepājas iela 5A-11, Priekule, neprivatizētā dzīvokļa īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā

 V.Jablonska-komitejā iebildumu nebija. Tas ir pašvaldības dzīvoklis, lai varētu turpināt tālākās darbības, jāieraksta zemesgrāmatā.

 

Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām”, 21.panta pirmās daļas 27. punktu , kas nosaka, ka:“ Dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var: 27) pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos” 77. panta pirmo daļu, kas nosaka, ka”  Pašvaldības īpašums ir nodalīts no valsts īpašuma un citu tiesību subjektu īpašuma. Pašvaldības pārvalda, lieto savu īpašumu un rīkojas ar to likumā noteiktajā kārtībā” , Dzīvokļa īpašuma likuma 6.pantu, kas nosaka, ka (1)”  Dzīvokļa īpašumu var izveidot uz likuma, tiesas sprieduma, darījuma, tai skaitā testamenta, vai mājas īpašnieka lēmuma pamata. (…) . (2) Dzīvokļa īpašums ir nodibināts līdz ar tā ierakstīšanu zemesgrāmatā” un sakarā ar to, ka dzīvoklis Nr. 11, Liepājas iela 5A netika privatizēts un atrodas pašvaldības bilancē, atklāti balsojot PAR - 10 deputāti (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Arta Brauna, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.     Ierakstīt Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļā  dzīvojamās mājas Liepājas iela 5A, Priekule, Priekules nov., dzīvokļa īpašumu Nr.11, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.11, dzīvojamās ēkas, kadastra apzīmējums 6415 0024 001 un zemes vienības, kadastra apzīmējums 6415 001 0024,  4/100 kopīpašuma domājamās daļas.

2.     Uzdot Priekules novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas nekustamo īpašumu speciālistei V.Rubezei veikt nepieciešamās darbības šī lēmuma 1.punktā norādītā dzīvokļa reģistrēšanai zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda.

 

Izsūtāms:

2 eks. Nekustamo īpašumu speciālistei V.Rubezei;

1 eks. Finanšu nodaļai.

 

Pielikumā: lēmums ‘’ Par dzīvojamās mājas  Liepājas iela 5A-11, Priekule, neprivatizētā dzīvokļa īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā’’ uz 1 lp (8.pielikums).

9. Par medību nomas tiesību līgumu laušanu

 V.Jablonska-jautājums izskatīts komitejā, iebildumu nebija.

 

Nolasa lemjošo daļu.

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR - 10 deputāti (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Arta Brauna, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.     Izbeigt 2014.gada 5.novembra medību tiesību nomas līgumu Nr.2.2.2/297, kas noslēgts starp Priekules novada pašvaldību un biedrību “Mednieku apvienība Kalēti” ar 2015.gada 5.novembri.

2.     Izbeigt 2014.gada 11.novembra medību tiesību nomas līgumu Nr.2.2.2/302, kas noslēgts starp Priekules novada pašvaldību un mednieku klubu “Mežābele – 1” ar 2015.gada 11.novembri.

3.     Noteikt, ka piecu darba dienu laikā pēc šā lēmuma spēkā stāšanās medību platības, par kurām izbeigtas līgumiskās attiecības ievietojamas brīvo iznomājamo medību platību sarakstā un informācija par tām izsludināma un izvietojama šajā lēmumā noteiktajā kārtībā.

4.     Noteikt, ka par šā lēmuma 3.punktā noteikto pienākumu izpildi  atbildīga Kalētu pagasta zemes lietu speciāliste M.Kokovihina.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams:

- mednieku klubam “Mežābele – 1” ;

- biedrībai “Mednieku apvienība Kalēti” uz juridisko adresi;

-  Priekules novada pašvaldības grāmatvedei I.Sokolovskai;

-  Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijas priekšsēdētājai A.Mickus.

 

Pielikumā: lēmums ‘’Par medību nomas tiesību līgumu laušanu’’ uz 2 lp.(9.pielikums).

 

10. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no J.K. par nekustamajiem īpašumiem [adrese] un [adrese], Bunkas pagastā, Priekules novadā

 V.Jablonska nolasa lemjošo daļu. Jautā vai deputātiem ir kas sakāms. Nav.

 

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu un Priekules novada pašvaldības domes Finanšu komitejas 22.10.2015. lēmumu, atklāti balsojot PAR - 10 deputāti (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Arta Brauna, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

  1. Piedzīt bezstrīdus kārtībā no J. K. (J. K.), personas kods [:], deklarētā dzīvesvietas adrese [dzīvesvieta] Bunkas pagasts, Priekules novads, LV 3444 nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamajiem īpašumiem [adrese] (kad.nr. [:]) un [adrese](kad.nr.[:]) Bunkas pagastā, Priekules novadā par laiku 01.01.2011. – 29.10.2015., sekojoši:

 

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 88,94;

nokavējuma nauda līdz 29.10.2015. –           EUR 35,27;

KOPĀ                                                             EUR 124,21

(Viens simts divdesmit četri euro, 21 cents).

 

  1. Piedzītās naudas summas ieskaitīt piedzinēja – Priekules novada pašvaldības,               reģ.Nr. 90000031601, A/S „SWEDBANK” kontā Nr. LV30 HABA 0551 0185 98451.

 

  1. Brīdinām, ka, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 361.pantu, šis lēmums labprātīgi izpildāms līdz 2015.gada 13.decembrim.

 

  1. Ja šis lēmums nebūs izpildīts labprātīgi, 2015.gada 14.decembrī tiks uzsākta lēmuma piespiedu izpilde.

 

  1. Lēmuma piespiedu izpilde tiks nodota zvērinātam tiesu izpildītājam.

 

  1. Piedziņa tiks vērsta uz nodokļa parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.

Piespiedu izpilde tiks veikta uz nodokļa parādnieka rēķina.

 

  1. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums nosūtāms:

1 eks. J. K. [dzīvesvieta] Bunkas pagasts, Priekules novads, LV 3444;

1 eks. Priekules novada pašvaldības juristei Inārai Avotiņai;

1 eks. Priekules novada pašvaldības Finanšu nodaļai;

1 eks. Bunkas pagasta pārvaldei.

 

Pielikumā: lēmums ‘’ Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no J. K. par nekustamajiem īpašumiem [adrese] un [adrese], Bunkas pagastā, Priekules novadā’’ uz 3 lp (10.pielikums).

11. Par parāda piedziņu no J. K.

 V.Jablonska- parāda piedziņa ir par dzeramā ūdens piegādes pakalpojumu J.K., Bunkas pagastā. Parāds sakrāts 330,68 EUR.

 

Nolasa lemjošo daļu.

Pamatojoties uz visu iepriekš minēto, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 4) punktu, otrās daļas 3) un 4) punktu, Civilprocesa likuma 41.panta 1.daļu un Finanšu komitejas 22.10.2015. sēdes lēmumu, atklāti balsojot PAR - 10 deputāti (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Arta Brauna, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.     Atļaut J. K. savu parādu par dzeramā ūdens apgādes pakalpojumu EUR 330,68 apmērā labprātīgi samaksāt līdz 30.11.2015.

 

2.     Ja augstāk minētais parāds nav samaksāts līdz 30.11.2015., vērsties tiesā ar prasības pieteikumu par parāda piedziņu no J.K., personas kods [:], par dzeramā ūdens piegādi [dzīvesvieta], Bunkas pagastā, Priekules novadā EUR 330,68  (Trīs simti trīsdesmit euro, 68 centi) apmērā.

 

3.     Ja augstāk minētais parāds nav samaksāts līdz 30.11.2015., uzdot Priekules novada pašvaldības juristei Inārai Avotiņai sagatavot prasības pieteikumu tiesai un līdz 31.01.2016. iesniegt to tiesā.

 

4.     Atbildīgais par šī lēmuma izpildes kontroli Priekules novada pašvaldības izpilddirektors Andris Razma.

 

Lēmums nosūtāms:

      J. K.,[dzīvesvieta], Bunkas pagastā, Priekules novadā;

Bunkas pagasta pārvaldei;

Priekules novada pašvaldības juristei Inārai Avotiņai;

Priekules novada pašvaldības Finanšu nodaļai;

Priekules novada pašvaldības izpilddirektoram Andrim Razmam.

 

   Pielikumā: lēmums ‘’Par parāda piedziņu no J.K.’’ uz 1 lp.(11.pielikums).

12. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no J.V. par nekustamajiem īpašumiem [adrese] un [adrese], Bunkas pagastā, Priekules novadā

 V.Jablonska- jālemj par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no J.V. Parāds sakrāts 445,80 EUR .

 

Vai deputātiem ir kādi jautājumi vai iebildumi? Nav.

Nolasa lemjošo daļu.

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu un Priekules novada pašvaldības domes Finanšu komitejas 22.10.2015. lēmumu, atklāti balsojot PAR - 10 deputāti (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Arta Brauna, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Piedzīt bezstrīdus kārtībā no J. V. (J. V.), personas kods [:], deklarētā dzīvesvietas adrese [dzīvesvieta], Bunkas pagasts, Priekules novads, LV 3446 nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamajiem īpašumiem [adrese] (kad.nr. [:]) un [adrese] (kad.nr.[:]) Bunkas pagastā, Priekules novadā par laiku 01.07.2010. – 29.10.2015., sekojoši:

 

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 356,50;

nokavējuma nauda līdz 29.10.2015. –           EUR 89,30;

KOPĀ                                                             EUR 445,80

(Četri simti četrdesmit pieci euro, 80 centi).

 

2. Piedzītās naudas summas ieskaitīt piedzinēja – Priekules novada pašvaldības, reģ.Nr. 90000031601, A/S „SWEDBANK” kontā Nr. LV30 HABA 0551 0185 98451.

 

3. Brīdinām, ka, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 361.pantu, šis lēmums labprātīgi izpildāms līdz 2015.gada 13.decembrim.

 

4. Ja šis lēmums nebūs izpildīts labprātīgi, 2015.gada 14.decembrī tiks uzsākta lēmuma piespiedu izpilde.

 

5. Lēmuma piespiedu izpilde tiks nodota zvērinātam tiesu izpildītājam.

 

6. Piedziņa tiks vērsta uz nodokļa parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.

Piespiedu izpilde tiks veikta uz nodokļa parādnieka rēķina.

 

7. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums nosūtāms:

1 eks. J. V., [dzīvesvieta], Bunkas pagasts, Priekules novads, LV 3446;

1 eks. Priekules novada pašvaldības juristei Inārai Avotiņai;

1 eks. Priekules novada pašvaldības Finanšu nodaļai;

1 eks. Bunkas pagasta pārvaldei.

 

Pielikumā: lēmums ‘’Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no J.V. par nekustamajiem īpašumiem [adrese] un [adrese], Bunkas pagastā, Priekules novadā’’ uz 3 lp.(12.pielikums).

13. Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības amatu un amatalgu sarakstā 2015.gadam

 V.Jablonska-jautājums tika izskatīts finanšu komitejā, iebildumu deputātiem nebija. Komitejas sēdes laikā tika iesniegts vēl viens iesniegums. Šis iesniegums skar Gramzdas pagasta pārvaldi. Tiek samazināta skolotāja palīga, aukles štata vieta uz 1 likmi un izveidot jaunu amatu ‘’pavadonis’’ uz 0,4 likmēm.

 

G.Ķervija-vai Gramzdai iepriekš nebija pavadonis?

V.Jablonska-viņiem bija 2 likmes aukles un pavadoņa pienākumu pildīja aukle. Bērnu skaits pirmsskolā samazinājies līdz 15, tādēļ šādu ierosinājumuizvirzīja izglītības vadītāja.

G.Ķervija-vai tik daudz nostrādā pavadonis?

A.Valuže-pavadonis brauc līdzi uz Mūzikas un mākslas skolu, tur gaida bērnus un arī pieskata.

I.Kuduma- šeit grozījumi attiecās arī uz sociālajiem darbiniekiem.

V.Jablonska-  Kalētu sociālā darbinieka noslogojuma izvērtēšanulūdzam veikt sociālā dienesta vadītājai- vai tas ir sociālā atbalsta centrs, kādā statusā dzīvo cilvēki tajās telpās, vai sociālam darbiniekam ir jākurina. Šis jautājums tiks skatīts nākošajā sēdē.

Jautājums par sociālajiem darbiniekiem tika izskatīts oktobra finanšu komitejas sēdē. Pēc sēdes tika saņemts Kalētu pagasta pārvaldes vadītājas iesniegums ar lūgumu atstāt Kalētu sociālās darbinieces atalgojumu iepriekšējā līmenī.

G.Ķervija-lūgums sociālā dienesta vadītājai šādus jautājumus iesniegt laicīgi, lai var izskatīt arī veselības un sociālo jautājumu komitejas sēdē.

V.Jablonska nolasa lemjošo daļu.

V.Jablonska lūdz deputātus balsot. No balsojuma atturas divi deputāti.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var noteikt domes priekšsēdētāja, viņa vietnieka, pašvaldības administrācijas darbinieku, kā arī pašvaldības iestāžu vadītāju algu likmes, atklāti balsojot PAR - 8 deputāti (Vija Jablonska, Inita Rubeze,  Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Arta Brauna, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  2 deputāti- Andris Džeriņš, Inese Kuduma; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.     Izdarīt Priekules novada pašvaldības amatu un amatalgu sarakstā šādus grozījumus:

1.1.         Mainīt nosaukumu amatam „Jurista palīgs” uz nosaukumu „jurists”, klasificējot amatu saimē „21. Juridiskā analīze, izpildes kontrole un pakalpojumi”, nosakot IIIB līmeni un 10.mēnešalgas grupu, palielinot mēnešalgu no EUR 638,00 uz EUR 787,00.

1.2.         Izdarīt grozījumus amatu sarakstā Priekules novada bāriņtiesai saskaņā ar lēmuma pievienoto pielikumu, izmantojot bāriņtiesas locekļu mēnešalgas noteikšanai Priekules novada pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikuma 36.1.punktā noteikto iedalījuma vienību „novads”.

1.3.         Izdarīt grozījumus amatu sarakstā Priekules novada sociālajam dienestam (slodzes, mēnešalgas)  saskaņā ar lēmuma pievienoto pielikumu, izmantojot sociālo  darbinieku mēnešalgas noteikšanai Priekules novada pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikuma 36.1.punktā noteikto iedalījuma vienību „novads” un nosakot sociālā darbinieku slodzes atbilstoši iedzīvotāju skaitam attiecīgajā pagasta (pilsētas) teritorijā, par pamatu ņemot attiecību 1 slodze uz 1000 iedzīvotājiem un LR Centrālās statistikas pārvaldes datus par iedzīvotāju skaitu uz 2015.gada sākumu.

1.4.         Izdarīt grozījumus amatu sarakstā Virgas pamatskolai:

1.4.1.     aizvietot amatu nosaukumos vārdus „Krāšņu kurinātājs (pirmsskolas ēkā)” un „Krāšņu kurinātājs (skolas ēkā)” ar vārdiem „Katlu kurinātājs”, aizvietojot profesijas kodu „8182 04” ar kodu „8182 01”,

1.4.2.     kurinātājam, kuram noteikta 0,5 darba slodze, palielināt slodzi uz 1, palielinot mēnešalgu no EUR 183,50 uz EUR 367,00 mēnesī,

1.4.3.     izveidot papildus vienu katlu kurinātāja amata vienību laika periodam no decembra sākuma līdz marta beigām, nosakot 1 darba slodzi un mēnešalgu EUR 367,00.

1.5.         Izdarīt grozījumus amatu sarakstā Gramzdas pamatskolai:

1.5.1.     svītrot amatam „skolotāja palīgs” 1 slodzi;

1.5.2.     iekļaut amatu sarakstā jaunu amatu „pavadoni (bērnu)”, profesijas kods 5162 01, klasificējot amatu saimē „13. Fiziskais un kvalificētais darbs”, nosakot IA līmeni un 1.mēnešalgas grupu, 0,4 slodzi un mēnešalgu EUR 144,00.

2.     Grozījumus lēmuma 1.1. un 1.2.punktā 2015.gadā finansēt no struktūrvienības „Priekules novada pašvaldības administrācija” (01.1101) budžeta, koda 1119  (EUR 298,00 jurista darba apmaksai un EUR 291,20 bāriņtiesas locekļu darba apmaksai) un koda 1210 (EUR 138,98).

3.     Grozījumus lēmuma 1.3.punktā 2015.gadā finansēt no iestādes „Priekules novada sociālais dienests” (10.7001) budžeta, koda 1119 (EUR 1038,92) un koda 1210 (EUR 245,08).

4.     Grozījumus lēmuma 1.4.punktā 2015.gadā finansēt no iestādes „Virgas pamatskola” budžeta, koda 1119 (EUR 734,00) un koda 1210 (EUR 173,16).

5.     2016.gadā finansējumu paredzēt attiecīgās iestādes/struktūrvienības budžetā.

6.     Lēmums stājas spēkā ar 2015.gada 1.novembri, izņemot lēmuma 1.5.punktu, kas stājas spēkā ar 2015.gada 1.decembri.

 

Pielikumā: lēmums ‘’Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības amatu un amatalgu sarakstā 2015.gadam’’  un grozījumi kopā uz 5 lp.(13.pielikums).

14. Par pirkuma līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – ‘’OZOLKALNI’’, Gramzdas pag., Priekules novads, kadastra numurs 6458 003 0214 7,27 ha platībā

 V.Jablonska- notika izsole uz nekustamo īpašumu ‘’Ozolkalni’’. Sākuma cena tika noteikta 15 047 EUR, nosolīja par 20 197 EUR. Visas summas samaksas termiņš ir 2015.gada 30.decembris.

 

Nolasa lemjošo daļu. Vai ir kādi jautājumi? Nav.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta pirmo un otro daļu, 36.panta pirmo un trešo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 17.punktu  un nekustamā īpašuma “Ozolkalni” Gramzdas pagastā, Priekules novadā, izsoles noteikumu 6.1.punktu, atklāti balsojot PAR - 10 deputāti (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Arta Brauna, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.     Apstiprināt 2015.gada 5.oktobra Priekules novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma „Ozolkalni”, Gramzdas pag., Priekules nov., ar kadastra numuru 6458 003 0214, ( zemes vienības kadastra apzīmējums 6458 003 0167) 7,27 ha platībā pirmās mutiskās izsoles rezultātus.

2.     Noslēgt pirkuma līgumu par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – „Ozolkalni”, Gramzdas pag., Priekules nov., kadastra numurs 6458 003 0214, 7,27 ha platībā par pirkuma līguma cenu 20 197 EUR (divdesmit tūkstoši simtu deviņdesmit septiņi euro un 00 euro centi) ar V. A., personas kods [:], adrese: [adrese], Gramzdas pagasts, Priekules novads,   7 (septiņu) dienu laikā no izsoles rezultātu apstiprināšanas dienas.

3.     Noteikt pirkuma līgumā, ka visas pirkuma summas samaksas termiņš ir 2015.gada 30.decembris. Atliktie maksājumi veicami sekojoši: - līdz 2015.gada 30.oktobrim EUR 5000.-, līdz 2015.gada 30.decembrim 5000.-

Par atlikto maksājumu pircējs maksā sešus procentus gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas un par pirkuma līgumā noteikto maksājumu termiņu kavējumiem - nokavējuma procentus 0,1 procenta apmērā no kavētās maksājuma summas par katru kavējuma dienu.

Pircējam tiesības nostiprināt iegūto īpašumu zemesgrāmatā uz sava vārda ir pēc visas pirkuma summas samaksas

4.     Uzdot Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijas priekšsēdētājai sagatavot pirkuma līgumu.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

Kontroli par šā lēmuma izpildi uzdot Priekules novada pašvaldības izpilddirektoram  A.Razmam.

 

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams:

-  V.A. vienkāršā pasta sūtījumā uz juridisko adresi;

- Priekules novada pašvaldības finanšu nodaļai;

-  atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai.

 

Pielikumā: lēmums ‘’ Par pirkuma līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – ‘’OZOLKALNI’’, Gramzdas pag., Priekules novads, kadastra numurs 6458 003 0214 7,27 ha platībā’’ uz 2 lp.(14.pielikums).

 

15. Par projektu Erasmus+ programmas 2.pamatdarbības starpskolu stratēģiskās partnerības projekts ‘’Numeracy@English’’, līguma numurs: 2015-1-PT01-KA219-012948_5

 V.Jablonska- Projekta mērķis ir Kalētu pamatskolas skolotāju un skolēnu iesaistīšana starptautiskā projektā, lai paplašinātu zināšanas un papildinātu prasmes matemātikas pielietošanā dažādās ar matemātiku saistītās jomās, mācītos no citu valstu kolēģiem un paši dalītos pieredzē.

 

Kopējās izmaksas 38515 EUR. Pašvaldības līdzekļi projektā nav jāiegulda.

Komitejā jautājums tika izskatīts, iebildumu par piedalīšanos projektā nebija.

Nolasa lemjošo daļu.

 

Atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Arta Brauna, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Arnis Kvietkausks); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

  1. Piedalīties projektā ‘’Erasmus+ programmas 2.pamatdarbības starpskolu stratēģiskās partnerības projekts “Numeracy@English”’’, līguma numurs: 2015-1-PT01-KA219-012948_5 un rezervēt finansējumu Kalētu pamatskolai tā realizācijai.
  2. Noteikt par projekta koordinatori Kalētu pamatskolas skolotāju Lauru Lazdupu.
  3. Noteikt par projekta vadītāju un paraksta tiesīgo personu Kalētu pamatskolas direktori Inesi Kudumu.

 

Pielikumā: lēmums ‘’Par projektu Erasmus+ programmas 2.pamatdarbības starpskolu stratēģiskās partnerības projekts ‘’Numeracy@English’’, līguma numurs:2015-1-PT01-KA219-01248_5’’ uz 1 lp.(15.pielikums).

 

16. Par ziedojuma (dāvinājuma) pieņemšanu no SIA “Artis JP”

 V.Jablonska nolasa lemjošo daļu.

 

Vai deputātiem ir kādi jautājumi? Nav.

 

Atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Arta Brauna, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Arnis Kvietkausks); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.     Apstiprināt saņemto ziedojumu (dāvinājumu) naudas līdzekļus 500 euro apmērā Gramzdas pamatskolas skolēnu peldēt apmācībai Skodas baseinā.

2.     Minēto ziedojumu (dāvinājumu) izlietot Gramzdas pamatskolas skolēnu peldēt apmācībai Skodas baseinā.

3.     Par lēmuma izpildi atbild Gramzdas pamatskolas direktors.

 

Lēmums nosūtāms:

Finanšu nodaļai;

Gramzdas pamatskolai.

 

Pielikumā: lēmums ‘’Par ziedojuma (dāvinājuma) pieņemšanu no SIA ‘’Artis JP’’ uz 1 lp.(16.pielikums).