08.10.2012. ārkārtas sēdē pieņemtie lēmumi (protokols nr.13)

1.§ Par grozījumiem Priekules novada domes amatu un amatalgu sarakstā 2012.gadam.

 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var noteikt domes priekšsēdētāja, viņa vietnieka, pašvaldības administrācijas darbinieku, kā arī pašvaldības iestāžu vadītāju algu likmes, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 9 deputāti Romvalds Astrausks,  Alda Binfelde, Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Izdarīt Priekules novada domes amatu un amatalgu sarakstā 2012.gadam grozījumus saskaņā ar lēmumam pievienoto pielikumu šādās Priekules novada domes struktūrvienībās un iestādēs:

1.1. Pirmsskolas izglītības iestāde ”Dzirnaviņas”,

1.2. Priekules mūzikas un mākslas skola.

2. Izdarīt Priekules novada domes amatu un amatalgu saraksta 2012.gadam sadaļā „Pedagogi”, izsakot to jaunā redakcijā saskaņā ar lēmumam pievienoto pielikumu.

3. Grozījumi pirmsskolas izglītības iestādē ”Dzirnaviņas” un Priekules mūzikas un mākslas skolā stājas spēkā ar lēmuma pieņemšanas brīdi.

4. Grozījumi sadaļā „Pedagogi” stājas spēkā ar 2012.gada 1.septembri.

5. Grozījumus pirmsskolas izglītības iestādē ”Dzirnaviņas” finansēt no pirmsskolas izglītības iestādes ”Dzirnaviņas” budžeta (koda 1100 – Ls 323 un koda 1200 – Ls 78).

6. Grozījumus Priekules mūzikas un mākslas skolā finansēt no Priekules mūzikas un mākslas skolas budžeta (koda 1100 – Ls 24 un koda 1200 – Ls 6).

7. Grozījumus sadaļā „Pedagogi” finansēt no budžeta līdzekļu atlikuma gada beigās (koda 1119 – Ls 5200 un koda 1210 – Ls 1250).

8. Neatbalstīt pirmsskolas izglītības iestāde ”Dzirnaviņas” vadītājas lūgumu par slodzes palielināšanu medmāsai, jauna amata „remontstrādnieks” iekļaušanu štatu sarakstā un Kalētu pamatskolas direktores lūgumu par amata „lietvedis, laborants” sadalīšanu un atsevišķa amata „laborants” iekļaušanu štatu sarakstā.

9. Šī lēmuma 10.punktā minētos ierosinājumus skatīt atkārtoti, sastādot pašvaldības budžetu 2013.gadam.

 

 

Pielikumā: Grozījumu Nr.7 Priekules novada domes amatu un amatalgu sarakstā 2012.gadam projekts uz 7 lp.

Pielikums nr.2

 

 

2.§ Par grozījumiem Priekules novada domes 28.04.2011. (prot. Nr.7) 6.§ „Par Priekules novada attīstības programmas 2012.-2018. izstrādes uzsākšanu”.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 1. punktu: „1) izstrādāt pašvaldības teritorijas attīstības programmu un teritorijas plānojumu, nodrošināt teritorijas attīstības programmas realizāciju un teritorijas plānojuma administratīvo pārraudzību”,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 9 deputāti Romvalds Astrausks, Alda Binfelde, Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

            Sakarā ar lielo darba apjomu, kurš veicams Attīstības programmas 1. redakcijas izstrādes procesā, veikt sekojošas izmaiņas Priekules novada domes 28.04.2011. (prot. Nr.7)  6.§ „Par Priekules novada attīstības programmas 2012.-2018. izstrādes uzsākšanu”:

 

1. Lēmuma nosaukumā aizstāt skaitļus „2012.-2018.” ar skaitļiem „2013.-2019.”.

 

2. Veikt izmaiņas Attīstības programmas darba uzdevumā:

2.1.      4.2.punktu izteikt šādā redakcijā:

 Sabiedrības informēšana un viedokļu noskaidrošana (2010.gada augusts –2011.gada marts):”,

2.2.      4.3. punktu izteikt šādā redakcijā:

 Attīstības programmas 1.redakcijas izstrāde, (2010.gada septembris –2012.gada septembris):”,

2.3.      4.4. punktu izteikt šādā redakcijā:

Publiskā apspriešana (2012. gada 5. novembris – 2012.gada 14. decembris),

2.4.      4.5. punktu izteikt šādā redakcijā:

Attīstības programmas galīgās redakcijas izstrāde, saskaņošana un noformēšana (2012.gada decembris - 2013.gada aprīlis):

 

2.5.      4.6. punktu izteikt šādā redakcijā:

Attīstības programmas saskaņošana un apstiprināšana (2013. gada maijs – augusts,

 

2.6.      8.8.4.3.punktu izteikt šādā redakcijā:

Rīcības plāns 2013.-2016. gadam.

3.§ Par Priekules novada Attīstības programmas 2013.-2019. sabiedrisko apspriešanu.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 1. punktu: „1) izstrādāt pašvaldības teritorijas attīstības programmu un teritorijas plānojumu, nodrošināt teritorijas attīstības programmas realizāciju un teritorijas plānojuma administratīvo pārraudzību;”, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 9 deputāti Romvalds Astrausks, Alda Binfelde, Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

            Nodot „Priekules novada Attīstības programmas 2013.-2019.” un Attīstības stratēģijas 2012.-2030.” pirmo redakciju sabiedriskajai apspriešanai. Apspriešanas laiks no  2012.gada 5.novembra līdz 2012.gada 14.decembrim..

            Ar Attīstības programmas pirmās redakcijas elektronisko versiju var iepazīties ftp://194.8.26.229/pub/ap1redakcija.zip to lejuplādējot un novada bibliotēkās.

            Attīstības programmas papīra versiju iespējams izlasīt Priekules novada domē pie sekretāres. Priekšlikumus sūtīt elektroniski ap@priekulesnovads.lv vai  rakstiski Priekules novada domē vai pagastu pārvaldēs ar atzīmi ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAI.

 

4.§ Par nekustamā īpašuma Zāļu iela 32, Priekule, Priekules nov., izsoles rezultātu apstiprināšanu.

 

 

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu, ņemot vērā 2012.gada 2.oktobrī notikušās izsoles rezultātus (Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisijas protokols Nr.5), kā arī to, ka T[:] Š[:] saskaņā ar Priekules novada domes 2012.gada 26.jūlija  lēmuma (prot. Nr.9,11.§) apstiprināto izsoles noteikumu sestās daļas 6.1.punktu, ir veicis maksājumu  par nopirkto nekustamo īpašumu Zāļu iela 32, Priekule, Priekules nov., par summu LVL 3550,- (trīs tūkstoši pieci simti piecdesmit pieci lati un 00 santīmi),  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 9 deputāti Romvalds Astrausks, Alda Binfelde, Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Apstiprināt 2012.gada 2.oktobrī notikušās nekustamā īpašuma Zāļu iela 32 ,Priekule, Priekules nov., kadastra numurs 6415 004 0125, izsoles rezultātus.

 

2. Noslēgt pirkuma līgumu ar T[:] Š[:], personas kods [:],  par nekustamā īpašuma Zāļu iela 32, Priekule, Priekules nov., kadastra numurs 6415 004 0125, kas sastāv no viena zemesgabala 2555 m² platībā, 8 dzīvokļu dzīvojamās ēkas (apzīmējums kadastrā 6415 004 0125 001) un palīgēkas (apzīmējums kadastrā 6415 004 0125 002) pirkumu.

 

3. Pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisijai (atbildīgā V. R[:]) vienas nedēļas laikā sagatavot šī lēmuma 2.punktā minēto pirkuma līgumu.

 

4. Apstiprināt ar šī lēmuma 2.punktā minētā objekta atsavināšanas izdevumus saskaņā ar pielikumu.

 

5. Priekules novada pašvaldības kancelejai uzdot pieņemto lēmumu nosūtīt T[:] Š[:], [dzīvesvieta], Priekules novada pašvaldības Finanšu nodaļai, nekustamo īpašumu speciālistēm. 

 

6. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmajai, 76.panta pirmajai daļai, 79.panta pirmajai daļai šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Lielā ielā 4, Liepājā.

 

5.§ Par vienreizēja pabalsta piešķiršanu sakarā ar bērna piedzimšanu.

Pamatojoties uz Priekules novada domes 24.02.2011. sēdes lēmumu (prot. Nr.3), 16.§ „Par pabalstu Priekules novada vecākiem sakarā ar bērna(u) piedzimšanu”, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 9 deputāti Romvalds Astrausks,  Alda Binfelde, Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

Piešķirt  vienreizēju pabalstu 100 latu apmērā sakarā ar bērna piedzimšanu –

 

1. Z[:] P[:], pers. kods [:], deklarētā dzīves vieta [dzīvesvieta]. Iesniegumam pievienota dēla K[:], dzimuša [:],  dzimšanas apliecības kopija, deklarētās dzīvesvietas izziņa un izziņa pašvaldības pabalsta saņemšanai. Naudu ieskaitīt [:].

                                  

2. D[:] G[:], pers. kods [:], deklarētā dzīves vieta [dzīvesvieta]. Iesniegumam pievienota dēla E[:], dzimuša [:],  dzimšanas apliecības kopija, deklarētās dzīvesvietas izziņa un izziņa pašvaldības pabalsta saņemšanai. Naudu ieskaitīt [:].

6.§ Par SIA APRO BALTIC ziedojumu.

Pamatojoties uz 2012.gada 28.septembrī  noslēgto ziedojuma līgumu Nr.3-32/366 un līgumu Nr.3-32/367 starp Priekules novada domi  un SIA APRO BALTIC  par ziedojumu Priekules novada domei, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 9 deputāti Romvalds Astrausks, Alda Binfelde, Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Apstiprināt noslēgto ziedojuma līgumu Nr.3-32/366 un pieņemt ziedojumu naudā – Ls 750.00, kas izlietojams bērnu rotaļu un sporta iekārtu iegādei Priekules pagasta Mazgramzdas ciemā.

 

2. Apstiprināt noslēgto ziedojuma līgumu Nr.3-32/367 un pieņemt ziedojumu naudā – Ls 750.00,  kas izlietojams bērnu rotaļu un sporta iekārtu iegādei Priekules pagasta Kalnenieku ciemā.

 

3. Par lēmuma izpildi atbildīga domes priekšsēdētājas vietniece Arta Brauna.

7.§ Par Nomas līgumiem saistībā ar Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Liepājas iecirkņa nodrošināšanu ar telpām.

1. Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas Nodrošinājuma valsts aģentūra, reģ. Nr.90009112024, juridiskā adrese: Čiekurkalna 1.līnija 1, k/2, Rīgā, sakarā ar to, ka veic visu Iekšlietu ministrijas nekustamo īpašumu apsaimniekošanu, tai skaitā arī to, par kuriem noslēgti lietošanas (nomas) līgumi, lūdz noslēgt jaunu Nomas līgumu par telpu nomu Aizputes ielā 5, Priekulē, Priekules novadā, SIA „Priekules slimnīca” ēkā, lai nodrošinātu Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldi ar telpām Priekules un Vaiņodes novada teritoriju apkalpošanai.

2. Nomas līguma sākuma termiņš - 2012.gada 1.oktobris.

3. 2010.gada30.martā par minētajām telpām SIA „Priekules slimnīca” noslēdza Nomas līgumu Nr.10 ar nomniekiem - Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldi, Priekules novada domi un Vaiņodes novada domi, kurš joprojām faktiski darbojas.

4. Šādā gadījumā, ja mainās viens telpu nomnieks, ir nepieciešams noslēgt jaunu līgumu vai veikt grozījumus esošajā.

 

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 9 deputāti Romvalds Astrausks, Alda Binfelde, Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,   Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj: 

 

1. Izbeigt 2010.gada30.martā noslēgto Nomas līgumu Nr.10, kas noslēgts starp SIA „Priekules slimnīca” kā iznomātāju un nomniekiem - Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldi, Priekules novada domi un Vaiņodes novada domi ar 2012.gada 30.septembri (pēdējā līguma darbības termiņa diena).

 

2. Noslēgt ar 2012.gada1.oktobri Nomas līgumu ar SIA „Priekules slimnīca” kā iznomātāju un nomniekiem - Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldi, Priekules novada domi un Vaiņodes novada domi uz laiku līdz 2013.gada 31.decembrim, nosakot, ka pusēm ir tiesības pagarināt līguma termiņu savstarpēji rakstveidā vienojoties.