28.11.2019. domes sēde (protokols Nr.15)

28.11.2019. domes sēdes protokols Nr.15

 

SĒDES  PROTOKOLS

 

Nr.15

Priekules novadā                                                                                                 

2019.gada 28.novembrī                                                                               

 

Sēde sasaukta plkst. 9:00

Sēdi atklāj plkst. 9:00

 

Sēdi vada –   domes priekšsēdētāja                                                                 Vija Jablonska

Protokolē –  pašvaldības sekretāre                                                                   Daiga Tilgale

               

 

Piedalās –

Deputāti: Vizma Garkalne, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Ruta Balode, Gatis Volkevičs, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Inita Rubeze, Toms Šteins, Vaclovs Kadaģis

 

Sēdē nepiedalās-deputāts Ainars Cīrulis (aizņemts darbā)deputāts Mārtiņš Mikāls (atvaļinājumā),deputāte Gražina Ķervija (slimības dēļ)deputāte Rigonda Džeriņa (aizņemta pamatdarbā)

 

Sēdē piedalās - izpilddirektors Andris Razma, Bunkas pagasta pārvaldes vadītāja Patricija Andersone, Kalētu pagasta pārvaldes vadītāja Agrita Driviņa, Gramzdas pagasta pārvaldes vadītājs Dzintars Kudums,  juriste Ināra Avotiņa, sabiedrisko attiecību speciāliste Krīstīne Dundure, nekustamo īpašumu speciāliste Marina Kokovihina, nekustamo īpašumu speciāliste Ilze Lācīte, finanšu nodaļas vadītājas p.i. Laura Garkalne, attīstības plānošanas nodaļas vadītāja Una Ržepicka

 

Uzaicināti: SIA ‘’Baltkonsults’’ teritorijas plānojumu speciālisti –Jolanta Gūža (projekta vadītāja), Indra Murziņa (teritorijas plānotāja), Anrijs Straube (ĢIS speciālists)

 

Darba kārtības apstiprināšana

 

V.Jablonska aicina balsot par papildus jautājumu iekļaušanu sēdes darba kārtībā:

 

1.    Par nekustamā īpašuma ‘’Lēvaldi’’, Priekules pagasts, Priekules nov., atsavināšanas ierosinājumu.

2.    Par Priekules novada pašvaldības Teritorijas plānojuma grozījumu 1.redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai. (piedalīsies SIA ‘’Baltkonsults’’ speciālisti).

3.    Par neapdzīvojamo telpu nomas līguma Nr.73 pārjaunošanu.

4.    Par apkures maksas atlaidi VAS ‘’Latvijas pasts’’ Bunkas pagastā.

5.    Par atkritumu apsaimniekošanas tarifa noteikšanu Priekules novada Bunkas, Gramzdas, Kalētu un Virgas pagastos.

6.    Par Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētājas komandējumu.

7.    Par mirušo personu parāda izslēgšanu no SIA ‘’Priekules nami’’ debitoru saraksta.

8.    Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX.,XX.

9.    Par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamā īpašuma ‘’Gramzdas karjers’’, Gramzdas pagasts, Priekules novads, kadastra numurs 6458 001 0354, trešās mutiskās izsoles sākumcenas un noteikumu apstiprināšanu.

10.     Par grozījumiem 2019.gada 18.jūlija lēmumā Nr.406 ‘’Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai ‘’Priekules veloklubs’’’’.

11.     Par deleģēšanas līguma noslēgšanu par dzīvokļa īpašuma sakārtošanas darbiem ar SIA ‘’Priekules nami’’.

12.     Par Olgas Niedolas atbrīvošanu no Priekules novada pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas vietnieces amata pienākumu pildīšanas.

13.     Par dzīvojamo telpu maiņu XX un XX.

14.     Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX.

 

 

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par katru jautājumu atsevišķi,  atklāti balsojot PAR – 11(Vizma Garkalne, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Ruta Balode, Gatis Volkevičs, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Inita Rubeze, Toms Šteins, Vaclovs Kadaģis); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; papildus jautājumi tiek iekļauti sēdes darba kārtībā un darba kārtība ar izmaiņām tiek apstiprināta.

 

 

Darba kārtība:

Finanšu komitejas sēdē izskatītie jautājumi

1.      Par noteikumu ‘’Par Priekules novada pašvaldības budžeta izstrādāšanu, apstiprināšanu, izpildi un kontroli’’ apstiprināšanu.

2.      Par grozījumiem 2017.gada 26.janvāra Priekules novada domes lēmumā Nr.1 ‘’Par pašvaldības dzīvojamo māju īres  un apsaimniekošanas maksas noteikšanu Bunkas, Gramzdas, Kalētu, Priekules un Virgas pagastos’’.

3.      Par noteikumu ‘’Noteikumi par inventarizāciju veikšanu Priekules novada pašvaldībā’’ apstiprināšanu.

4.      Par izbraukuma tirdzniecību Priekules pilsētā, Priekules pag., Virgas pag., Bunkas pag., Kalētu pag., Priekules novadā.

5.      Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ‘’Māllēpes’’ ar kadastra apzīmējumu XX, Gramzdas pagastā, Priekules novadā.

6.      Par daļu no zemes Paplakas iela 28, Priekule, nomu XX.

7.      Par daļu no zemes ‘’Lāčplēši’’, Bunka, Bunkas pag., Priekules nov., nomu XX.

8.      Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem XX.

9.      Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Parka iela 13, Priekule, Priekules novads, atsavināšanas izsoles rīkošanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.

10.  Par pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma ‘’Zvaguļi’’, Priekules pagasts, Priekules novads, atsavināšanas izsoles rīkošanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.

11.  Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu XX, Priekules nov.

12.  Par ziedojuma pieņemšanu Priekules vidusskolai.

13.  Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes vienības ‘’Alpēni’’, Kalētu pag., Priekules nov., ar kadastra apzīmējumu XX sadalīšanai.

14.  Par nekustamā īpašuma ‘’Mazās Palejas’’, Virgas pag., Priekules nov., nodošanu atsavināšanai, atsavināšanas izsoles nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.

15.  Par nekustamā īpašuma ‘’Pīpenes’’, Virgas pag., Priekules nov., nodošanu atsavināšanai, atsavināšanas izsoles nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.

16.  Par nekustamā īpašuma (zemes starpgabala) ‘’Kairi’’, Virgas pag., Priekules nov., nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu.

17.  Par 10.12.2014. zemes nomas līguma Nr.2.3.4/137 termiņa pagarināšanu XX.

18.  Par Priekules novada pašvaldībai piederošās tehnikas izslēgšanu no pamatlīdzekļu sastāva un pārdošanu par brīvu cenu.

19.  Par zemes ierīcības projekta ‘’Cālīši’’, Bunkas pag., Priekules nov., apstiprināšanu.

20.  Par pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma ‘’Ustupi’’, Priekules pagasts, Priekules novads, atsavināšanas izsoles rīkošanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.

21.  Par Priekules novada pašvaldībai piederošo kases aparātu nodošanu atsavināšanai.

22.  Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšanu sākot ar 2020.gada 1.janvāri.

23.  Par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Brīvības iela 41, Priekule, Priekules novads, kadastra numurs 6415 003 0146, otrās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli atzīšanu par nenotikušu un trešās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.

24.  Par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Tirgoņu iela 1, Priekule, Priekules novads, kadastra numurs 6415 003 0196, pirmās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli atzīšanu par nenotikušu un otrās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.

25.  Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu ‘’Mazaudari’’, Bunkas pagasts, Priekules novads.

26.  Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu ‘’Kupsīši’’, Virgas pagasts, Priekules novads.

27.  Par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu ‘’Gramzdas karjers’’, Gramzdas pagasts, Priekules novads, kadastra numurs 6458 001 0354, otrās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli atzīšanu par nenotikušu.

28.  Par apkures tarifa apstiprināšanu Bunkas kultūras namā.

29.  Par kļūdu labojumu 2019.gada 31.oktobra lēmumā Nr.555.

30.  Par Priekules novada pašvaldības domes 28.01.2016.lēmuma ‘’Par Priekules novada pašvaldībai piederošās Gramzdas pagasta pārvaldes valdījumā esošās tehnikas izslēgšanu no pamatlīdzekļu sastāva un pārdošanu’’( protokols Nr.2, punkts 39) atcelšanu un pasažieru autobusa Mercedes Benz 0303 pārdošanu metāllūžņos.

31.  Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem XX.

32.  Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX.

33.  Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX.

34.  Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX.

35.  Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX.

36.  Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX.

37.  Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX.

38.  Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX.

39.  Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX.

40.  Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX.

41.  Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX.

42.  Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX.

43.  Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX.

44.  Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX.

45.  Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX.

46.  Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX.

47.  Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX.

48.  Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX.

49.  Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX.

50.  Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX.

51.  Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX.

52.  Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX.

53.  Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX.

54.  Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX.

55.  Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX.

56.  Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX.

57.  Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX.

58.  Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX.

59.  Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX.

60.  Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX.

61.  Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX.

62.  Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX.

 

 Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē izskatītie jautājumi

 1. Par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes vienību-kadastra apzīmējums 6482 003 0081, ‘’Atkritumu izgāztuve’’, Priekules pagasts, Priekules novads un zemes vienības, Priekules pagasts, kadastra apzīmējums 6482 003 0058, atzīšanu par piekrītošu Priekules novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda.
 2. Par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības –Parka iela 10, Priekule, Priekules pagasts, kadastra apzīmējums 6415 004 0046, atzīšanu par piekrītošu Priekules novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda.
 3. Par nekustamā īpašuma ‘’Biznieki’’, Bunkas pag., Priekules nov., sadalīšanu.
 4. Par 05.01.2009.lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.320 termiņa pagarināšanu XX .
 5. Par daļu no pašvaldības zemes ‘’Personīgās palīgsaimniecības Biznieki’’, Bunkas pag., Priekules nov., iznomāšanu XX.
 6. Par daļu no zemes ‘’Pie Saules iela 10’’, Tadaiķi, Bunkas pag., Priekules nov., nomu XX.
 7. Par zemes nomu daļā no zemes vienības ‘’Pie Saules iela 10’’, Tadaiķi, Bunkas pag., Priekules nov., XX.
 8. Par zemes nomu daļā no zemes vienības ‘’Personīgās palīgsaimniecības Biznieki’’, Tadaiķi, Bunkas pag., Priekules nov.,XX.
 9. Par 05.11.2014. zemes nomas līguma Nr.2.3.4/123 termiņa pagarināšanu XX.
 10. Par 30.10.2009.lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.34/2009 termiņa pagarināšanu XX.
 11. Par 13.11.2014.zemes nomas līguma Nr.2.3.4/124 termiņa pagarināšanu ZS ‘’Miglas’’, Gramzdas pagastā.
 12. Par nekustamā īpašuma (zemes gabala) ‘’Mazie Meiri’’, Kalētu pag., Priekules nov., nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
 13. Par 26.11.2014.zemes nomas līguma Nr.2.3.4/128 termiņa pagarināšanu XX.

 

Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdē izskatītie jautājumi

 1. Par grozījumiem Priekules pirmsskolas izglītības izglītības iestādes ‘’Dzirnaviņas nolikumā.
 2. Par Priekules novada pašvaldības amatu un amatalgu saraksta 2019.gadam grozījumiem.
 3. Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības pedagogu amatu un amatalgu sarakstā.

 

Veselības un sociālo jautājumu komitejas sēdē izskatītie jautājumi

 1. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX.
 2. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX.
 3. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX.
 4. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX.
 5. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX.

 

Komitejās neizskatītie jautājumi

84. Par nekustamā īpašuma ‘’Lēvaldi’’, Priekules pagasts, Priekules nov., atsavināšanas ierosinājumu.

85. Par Priekules novada pašvaldības Teritorijas plānojuma grozījumu 1.redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai. (piedalīsies SIA ‘’Baltkonsults’’ speciālisti).

86. Par neapdzīvojamo telpu nomas līguma Nr.73 pārjaunošanu.

87.Par apkures maksas atlaidi VAS ‘’Latvijas pasts’’ Bunkas pagastā.

88. Par atkritumu apsaimniekošanas tarifa noteikšanu Priekules novada Bunkas, Gramzdas, Kalētu un Virgas pagastos.

89. Par Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētājas komandējumu.

90. Par mirušo personu parāda izslēgšanu no SIA ‘’Priekules nami’’ debitoru saraksta.

91. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX.

92. Par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamā īpašuma ‘’Gramzdas karjers’’, Gramzdas pagasts, Priekules novads, kadastra numurs 6458 001 0354, trešās mutiskās izsoles sākumcenas un noteikumu apstiprināšanu.

93. Par grozījumiem 2019.gada 18.jūlija lēmumā Nr.406 ‘’Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai ‘’Priekules veloklubs’’’’.

94. Par deleģēšanas līguma noslēgšanu par dzīvokļa īpašuma sakārtošanas darbiem ar SIA ‘’Priekules nami’’.

95. Par Olgas Niedolas atbrīvošanu no Priekules novada pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas vietnieces amata pienākumu pildīšanas.

96. Par dzīvojamo telpu maiņu XXun XX.

97. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX.

 

 

V.Jablonska ierosina sēdes darba kārtības 85.jautājumu izskatīt kā 1., jo uzaicinātie SIA ‘’Baltkonsults’’ speciālisti ir jau ieradušies.

 

Deputāti mutiskā balsojumā piekrīt veikt izmaiņas sēdes darba kārtībā.

 

 

85.

Par Priekules novada pašvaldības Teritorijas plānojuma grozījumu 1. redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

                                                   (lēmums Nr.679)

 

Ziņo:U.Ržepicka

Izsakās:

I.Murziņa –ir jāizvērtē atbilstība ilgtspējīgas attīstības stratēģijai, lai funkcionālais zonējums atbilstu reālajai situācijai. Ainaviski vērtīga vieta ir Vārtājas ieleja.

A.Straube- grafiskajā daļā ir izmaiņas funkcionālajā zonējumā. Pilsētas centrā nevajag atstāt lauksaimniecības zemes, bet veidot kā apbūves teritorijas.

I.Murziņa- par ciemiem –pārskatītas robežas ir Gramzdas pagastam un Krotes ciemam.

J.Gūža – skaidro kas notiks turpmāk- decembra- janvāra mēnešos TPG 1,0 redakcijas sabiedriskā apspriešana 4 nedēļu garumā. Martā TPG pilnveidotās un gala redakcijas sagatavošana. TPG apstiprināšana provizoriski 2020.gada maijs. Sabiedriskā apspriešana notiek 5 pagastos un arī pilsētā. Mēs piedalīsimies visos pasākumos.

G.Volkevičš- jautā vai var būt, ka bez īpašnieka ziņas ir citāds zemes lietošanas apzīmējums?

J.Gūža- jā var. Jāraksta iesniegums un jānoskaidro.

 

Grozījumu mērķi ir Priekules novada telpiskās attīstības mērķu sasniegšanas un attīstības programmas īstenošanas nodrošināšana, stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma nodrošināšana Teritorijas plānojuma grozījumiem un vides pārskata sagatavošana, ja tiek saņemts attiecīgs lēmums no Vides pārraudzības valsts biroja un Priekules novada Teritorijas plānojuma atjaunošana atbilstoši reālai sociālekonomiskai situācijai un aktuālajam tiesiskajam regulējumam.

Ievērojot likuma “Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 1. punktu, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12. panta otrās daļas 1. punktu, 23. panta pirmo daļu, Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu Nr. 628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 2., 26., 75., 77. punktus, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par Priekules novada pašvaldības Teritorijas plānojuma grozījumu 1. redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

 

 

1.

Par noteikumu “Par Priekules novada pašvaldības budžeta izstrādāšanu, apstiprināšanu, izpildi un kontroli” apstiprināšanu

                                                   (lēmums Nr.595)

Ziņo:V.Jablonska

 

I.Meļķe- jautā kā tiks realizēts noteikumu 16.5 punkts?

L.Garkalne- līdz 29.novembrim visiem pārvalžu un iestāžu vadītājiem jāiesniedz budžeta tāmes un darba plāni. Decembra mēnesī domes vadības sanāksmē tiek lemts ko varam iekļaut budžetā un ko nevaram izpildīt un būs jāatceļ.

Uz decembra domes sēdi informatīvi varēšu ziņot par budžetu.

V.Jablonska- decembra mēnesī plānojam deputātu un vadības izbraukumu uz pārvaldēm, lai redzētu padarīto un arī to, kas plānots.

Sakarā ar 2019. gada grozījumiem likumā “Par pašvaldību budžetiem” ir veikta noteikumu “Par Priekules novada pašvaldības budžeta izstrādāšanu, apstiprināšanu, izpildi un kontroli” aktualizācija atbilstoši likuma “Par pašvaldību budžetiem” grozījumiem. 

Pamatojoties uz iepriekš minēto un likuma “Par pašvaldībām” 41. panta 2. punktu un likuma “Par pašvaldību budžetiem” 12. pantu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par noteikumu “Par Priekules novada pašvaldības budžeta izstrādāšanu, apstiprināšanu, izpildi un kontroli’’ apstiprināšanu.

 

 

                                                                          2.

Par grozījumiem 2017. gada 26. janvāra Priekules novada domes lēmumā Nr.1 “Par pašvaldības dzīvojamo māju īres un apsaimniekošanas maksas noteikšanu Bunkas, Gramzdas, Kalētu, Priekules un Virgas pagastos”

 

(lēmums Nr.596)

 

          Ziņo:V.Jablonska

 

No dzīvojamo māju “Blāzmas” un “Sarmas”, Virgas pagastā, iedzīvotājiem saņemtas piekrišanas par apsaimniekošanas maksas paaugstināšanu no 0,24eur/m2 (bez PVN) uz 0,37 eur/m2 (bez PVN). Maksas paaugstināšana nepieciešama sakarā ar nepieciešamajiem ieguldījumiem dzīvojamo māju turpmākajā apsaimniekošanā.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 14.punkta b apakšpunktu un likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 11.pantu,  atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            pieņemt lēmumu par grozījumiem 2017. gada 26. janvāra Priekules novada domes lēmumā Nr.1 “Par pašvaldības dzīvojamo māju īres un apsaimniekošanas maksas noteikšanu Bunkas, Gramzdas, Kalētu, Priekules un Virgas pagastos”.

 

 

3.

Par noteikumu “Noteikumi par inventarizāciju veikšanu Priekules novada pašvaldībā ” apstiprināšanu

(lēmums Nr.597)

Ziņo:V.Jablonska

 

Sakarā ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 87 “Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs” spēkā stāšanos 2019. gada 01. janvārī, un Ministru kabineta noteikumu Nr. 1486 “Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” spēka zaudēšanu 2018. gada 31. decembrī, ir izstrādāti noteikumi “Noteikumi par inventarizāciju veikšanu Priekules novada pašvaldībā” atbilstoši Ministru kabineta noteikumu prasībām.

Pamatojoties uz iepriekš minēto un likuma “Par pašvaldībām” 41. panta 2. punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par noteikumu “Noteikumi par inventarizāciju veikšanu Priekules novada pašvaldībā’’ apstiprināšanu.

 

 

4.

Par izbraukuma tirdzniecību Priekules pilsētā, Priekules pag., Virgas pag.,

 Bunkas pag.,Kalētu pag,. Priekules novadā

(lēmums Nr.598)

          Ziņo:V.Jablonska

 

            Izskata SIA „Ozols  reiz 2” reģ.nr.42103074472,  valdes locekļa XX iesniegumu, kurā  lūdz atļauju turpināt izbraukuma tirdzniecību ar pārtikas un nepārtikas precēm Priekules novada pašvaldības teritorijā.

            Pamatojoties uz likuma “ Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 11.punktu ka pašvaldības funkcija ir izsniegt atļaujas un licences komercdarbībai, ja tas paredzēts likumos, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            pieņemt lēmumu  par izbraukuma tirdzniecību Priekules pilsētā, Priekules pag., Virgas pag., Bunkas pag., Kalētu pag., Priekules novadā.

 

 

5.

Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai “Māllēpes” ar kadastra apzīmējumu 6458 002 0255, Gramzdas pagastā, Priekules novadā

(lēmums Nr.599)

Ziņo:V.Jablonska

 

2019.gada 14.novembrī Priekules novada pašvaldībā saņemts zemnieku saimniecības “Jaunvēveri”, reģ.Nr.42101024994, īpašnieka iesniegums ar lūgumu mainīt zemes lietošanas mērķi zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6458 002 0255, Gramzdas pagastā, no lauksaimniecības uz mežsaimniecību.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2006.gada 20. jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 8.punktu, 17.7. apakšpunktu, 18.punktu, 23.3.apakšpunktu, Priekules novada pašvaldības 27.08.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Priekules novada teritorijas plānojuma 2015.-2026.gadam Grafiskā daļa un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu  par zemes lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai “Māllēpes” ar kadastra apzīmējumu 6458 002 0255, Gramzdas pagastā, Priekules novadā.

 

 

 

6.

 

(lēmums Nr.600)

          Ziņo:V.Jablonska

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts ZXX  iesniegums  ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu Nr. 63/2008 uz daļu no zemes Paplakas iela 28, Priekule, Priekules novads, ar apzīmējumu kadastrā 6415 001 0007.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi” 5.,7.,8.,17. punktiem, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

pieņemt lēmumu  par daļu no zemes Paplakas iela 28, Priekule, nomu XX.

 

 

7.

Par daļu no zemes “Lāčplēši”, Bunka , Bunkas pag., Priekules nov., nomu XX

                                                          (lēmums Nr.601)

Ziņo:V.Jablonska

 

              Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, iesniegums Nr.2.1.4/19/2058-S ar lūgumu iznomāt daļu no zemes “Lāčplēši”, Bunkas pagasts, Priekules novads, ar apzīmējumu kadastrā 6446 005 0201, mazdārziņa vajadzībām 200 m2 platībā.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi” 29.,30., punktiem, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu  par daļu no zemes ‘’Lāčplēši’’, Bunka, Bunkas pag., Priekules nov., nomu XX.

 

8.

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem XX

(lēmums Nr.602)

Ziņo:V.Jablonska

 

2019.gada 12.novembrī (reģistrācijas Nr.2.1.4//19/2056-S) Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojoša XX, iesniegums ar lūgumu piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu kā represētajai personai par Priekules novada Priekules pagasta īpašumu  “Vitas”,  ar kadastra Nr. XX, Rīta iela 8A,XX un Zāļu iela 14, Priekule, XX, kas netiek izmantoti saimnieciskai darbībai.

Pamatojoties uz likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.daļu, 20.06.2006.gada Ministru kabineta noteikumu Nr. 495 Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli normu piemērošanas kārtība” 32. un 33. punktu , atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu  par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem XX.

 

 

9.

Par pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma  Parka iela 13, Priekule , Priekules novads, atsavināšanas izsoles rīkošanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

                                                   (lēmums Nr.603)

Ziņo:V.Jablonska

 

Ar 26.09.2019.Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr.13 (15.punkts) nekustamais īpašums Parka iela 13, Priekule, Priekules novads, kadastra nr. 6415 003 0171, nodots atsavināšanai.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.pantu, 8.panta trešo daļu, 10.panta pirmo daļu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu  par pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma  Parka iela 13, Priekule, Priekules novads, atsavināšanas izsoles  rīkošanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.

 

 

10.

Par pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma  “Zvaguļi”, Priekules pagasts, Priekules novads, atsavināšanas izsoles rīkošanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

(lēmums Nr.604)

Ziņo:V.Jablonska

 

Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6482  005 0011 – 6,52 ha platībā, t.sk., meži – 6,20 ha, zem ūdeņiem – 0,04 ha , krūmāji – 0,12 ha, citas zemes – 0,10 ha un zem ceļiem – 0,06 ha.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.pantu, 8.panta trešo daļu, 10.panta pirmo daļu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu  par pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma  “Zvaguļi”, Priekules pagasts, Priekules novads, atsavināšanas izsoles rīkošanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.

 

 

 

 

 

 

 

11.

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu XX

(lēmums Nr.605)

Ziņo:V.Jablonska

 

2019.gada 01.novembrī Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojošas XX, iesniegums, ar lūgumu piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus, kā represētai personai, par nekustamo īpašumu XX, kadastra Nr. XX. 

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu XX

 

12.

Par ziedojuma pieņemšanu Priekules vidusskolai

                                                   (lēmums Nr.606)

Ziņo:V.Jablonska

 

            2019. gada 14. novembrī pašvaldībā saņemts Priekules vidusskolas direktores Irinas Tiesneses iesniegums, kurā lūgts atļaut pieņemt ziedojumu 1008 EUR apmērā no SIA “Ruģi”.

Ziedojums tiks ieskaitīts pašvaldības ziedojumu kontā un to izmantos tautastērpu komplektu un deju apavu iegādei Priekules vidusskolas jauniešu deju kolektīvam.

Atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par ziedojuma pieņemšanu Priekules vidusskolai.

 

 

13.

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes vienības “Alpēni”, Kalētu pag., Priekules nov., ar kadastra apzīmējumu 6464 004 0006 sadalīšanai

(lēmums Nr.607)

Ziņo:V.Jablonska

 

2019.gada 15.novembrī Priekules novada pašvaldībā saņemts SIA “Latvijasmernieks.lv”, reģ.Nr.40003783960, Dienvidkurzemes biroja Liepājā biroja administratores XX 14.11.2019. iesniegums Nr.13LI-03.3/49, par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes vienības “Alpēni”, Kalētu pagastā, sadalīšanai.

pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes vienības “Alpēni”, Kalētu pag., Priekules nov., ar kadastra apzīmējumu 6464 004 0006 sadalīšanai.

 

14.

Par nekustamā īpašuma “Mazās Palejas”, Virgas pag., Priekules nov., nodošanu atsavināšanai, atsavināšanas izsoles nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

                                                   (lēmums Nr.608)

Ziņo:V.Jablonska

 

Izskatot jautājumu par nekustamā īpašuma “Mazās Palejas”, Virgas pagastā, nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu, tika konstatēts, ka nekustamais īpašums „Mazās Palejas”, Virgas pagastā nav nepieciešams pašvaldības  noteikto funkciju izpildes nodrošināšanai.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.pantu, 5.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka atļauju atsavināt valsts nekustamo īpašumu dod Ministru kabinets, bet atvasinātu publisku personu nekustamo īpašumu — attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija, 5.panta piekto daļu- lēmumā par nekustamā īpašuma atsavināšanu tiek noteikts arī atsavināšanas veids, 8.panta trešo daļu, 10.panta pirmo daļu un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu(...),atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma “Mazās Palejas”, Virgas pag., Priekules nov., nodošanu atsavināšanai, atsavināšanas izsoles nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.

15.

Par nekustamā īpašuma “Pīpenes”, Virgas pag., Priekules nov., nodošanu atsavināšanai, atsavināšanas izsoles nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

                                                   (lēmums Nr.609)

Ziņo:V.Jablonska

 

Izskatot jautājumu par nekustamā īpašuma “Pīpenes”, Virgas pagastā, nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu, tika konstatēts, ka nekustamais īpašums „Pīpenes” nav nepieciešams pašvaldības  noteikto funkciju izpildes nodrošināšanai.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.pantu, 5.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka atļauju atsavināt valsts nekustamo īpašumu dod Ministru kabinets, bet atvasinātu publisku personu nekustamo īpašumu — attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija, 5.panta piekto daļu- lēmumā par nekustamā īpašuma atsavināšanu tiek noteikts arī atsavināšanas veids, 8.panta trešo daļu, 10.panta pirmo daļu un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu(...),atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma “Pīpenes”, Virgas pag., Priekules nov., nodošanu atsavināšanai, atsavināšanas izsoles nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.

 

16.

Par nekustamā īpašuma (zemes starpgabala) “Kairi”, Virgas pag., Priekules nov., nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu

(lēmums Nr.610)

Ziņo:V.Jablonska

 

       2019.gada 08.jūlijā Priekules novada pašvaldībā tika saņemts XX iesniegums ar lūgumu atsavināt zemes vienību (starpgabalu) “Kairi”, kadastra apzīmējums 6498 001 0154, Virgas pagastā. Zemes vienība robežojas ar XX piederošā nekustamā īpašuma “Jaunkairi”, kadastra XX, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu XX (vienīgais pierobežnieks).

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.pantu, 4.panta ceturtās daļas 1.punktu, 5.panta pirmo daļu, 8.panta trešo daļu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu , likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu(...),atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma (zemes starpgabala) “Kairi”, Virgas pag., Priekules nov., nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu.

 

 

17.

Par 10.12.2014.zemes nomas līguma Nr.2.3.4/137 termiņa pagarināšanu  XX, Kalētu pagastā

                                                   (lēmums Nr.611)

Ziņo:V.Jablonska

 

2019.gada 13.novembrī Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojoša XX, Priekules novadā (turpmāk tekstā- iesniedzējs), iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/19/2057-S, ar lūgumu pagarināt zemes nomas līguma termiņu par zemes “Pie Intiem” 1,5 ha platībā nomu Kalētu pagastā.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 19.06.2018.Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 53. un 56.punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 10.12.2014.zemes nomas līguma Nr.2.3.4/137 termiņa pagarināšanu  XX, Kalētu pagastā.

 

18.

Par Priekules novada pašvaldībai piederošās tehnikas izslēgšanu no pamatlīdzekļu sastāva un pārdošanu par brīvu cenu

(lēmums Nr.612)

Ziņo:V.Jablonska

 

            Priekules novada pašvaldības īpašumā ir kustamā manta, kura turpmāk vairs nav nepieciešama pašvaldības funkciju pildīšanai.

            Manta netiek lietota, tā nav vairs izmantojams saimnieciskajā darbībā un nav  remontējama, līdz ar to tā ir realizējama.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 1.daļas 2.punktu un „Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma” 3.panta 1.daļas 2.punktu; 6.panta 2.un 3.daļu; 37.panta 1.daļas 1.punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

           

            pieņemt lēmumu par Priekules novada pašvaldībai piederošās tehnikas izslēgšanu no pamatlīdzekļu sastāva un pārdošanu par brīvu cenu.

 

 

19.

   Par zemes ierīcības projekta  „Cālīši”, Bunkas pag., Priekules nov.,  apstiprināšanu

(lēmums Nr.613)

Ziņo:V.Jablonska

 

                   Priekules novada pašvaldības domē  11.2019. saņemts SIA ,,Metrum Reģistrācijas numurs 40003388748  Liepājas biroja vadītājas XX, iesniegums ar lūgumu iepazīties ar sagatavoto zemes ierīcības projektu un pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma ”Cālīši”, Bunkas  pag., Priekules nov., kadastra Nr. 6446 005 0041  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6446 005 0041 sadalīšanu.

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 19.pantu , kas nosaka, ka zemes ierīcības projektu apstiprina vietējā pašvaldība, izdodot administratīvo aktu, uz likumu “ Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta ‘’Cālīši’’, Bunkas pag., Priekules nov., apstiprināšanu.

 

 

20.

Par pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma  “Ustupi”, Priekules pagasts, Priekules novads, atsavināšanas izsoles rīkošanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

(lēmums Nr.614)

Ziņo:V.Jablonska

 

Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6482  002 0060 – zeme zem ēkām un pagalmiem – 0,47 ha .

Nekustamā īpašuma nosacītā cena un izsoles sākumcena ir 3794  EUR .

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.pantu, 8.panta trešo daļu, 10.panta pirmo daļu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma  “Ustupi”, Priekules pagasts, Priekules novads, atsavināšanas izsoles rīkošanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.

 

21.

Par Priekules novada pašvaldībai piederošo kases aparātu nodošanu atsavināšanai

                                                   (lēmums Nr.615)

Ziņo:V.Jablonska

 

            Priekules novada pašvaldības īpašumā ir kustamās mantas, kuras atrodas Priekules pilsētas valdījumā un turpmāk vairs nav nepieciešamas pašvaldības funkciju pildīšanai.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 1.daļas 2.punktu un „Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma” 3.panta 1.daļas 2.punktu; 37.panta 1.daļas 1.punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par Priekules novada pašvaldībai piederošo kases aparātu nodošanu atsavināšanai.

 

22.

Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšanu

 sākot ar 2020.gada 1.janvāri

                                                   (lēmums Nr.616)

Ziņo:V.Jablonska

 

            Pašvaldībā saņemts pilnsabiedrības “Vides pakalpojumi Liepājai”, reģ.Nr. 40203013387, 19.11.2019. iesniegums ar lūgumu grozīt sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifu ar 2020. gada 1. janvāri, nosakot to 14,43 EUR/m3 bez PVN un 1,64 EUR bez PVN par vienu marķētu sadzīves atkritumu maisu.

            Lūgums pamatots saistībā ar Dabas resursu nodokļa palielināšanos.

Pamatojoties uz Atkritumu apsaimniekošanas likuma  39.panta pirmo daļu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta e) apakšpunktu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšanu sākot ar 2020.gada 1.janvāri.

 

23.

Par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Brīvības iela 41, Priekule, Priekules novads, kadastra numurs 6415 003 0146, otrās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli atzīšanu par nenotikušu un trešās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

(lēmums Nr.617)

Ziņo:V.Jablonska

 

Ar 2019. gada 27. jūnija Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr.315 apstiprināta nekustamā īpašuma Brīvības iela 41, Priekulē, Priekules novadā, kadastra numurs 6415 003 0146, atsavināšanas izsoles rīkošana, pirmās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli izsoles noteikumi un nosacītā cena 8100,00 EUR (astoņi tūkstoši viens simts euro un 00 centi).

 Izsludinātajā termiņā nav reģistrējies neviens izsoles dalībnieks.

 Tā kā izsludinātajā termiņā izsolei nepieteicās neviens dalībnieks, izsole atzīstama par nenotikušu.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta otro daļu un  likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Brīvības iela 41, Priekule, Priekules novads, kadastra numurs 6415 003 0146, otrās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli atzīšanu par nenotikušu un trešās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.

 

 

24.

Par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Tirgoņu iela 1, Priekule, Priekules novads, kadastra numurs 6415 003 0196, pirmās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli atzīšanu par nenotikušu un otrās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

(lēmums Nr.618)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

Izsakās:

 

T.Šteins – jautā kas notiks ar trotuāru, kas šķērso izsolāmo zemes gabalu? Vai jaunais īpašnieks to nenorobežos un iedzīvotājiem būs liegts pa to pārvietoties?

A.Razma- ar potenciālo īpašnieku ir mutiska vienošanās, ka trotuārs netiks norobežots.

I.Avotiņa- mutiska vienošanās nav droša.

V.Jablonska  noņem jautājumu no izskatīšanas, līdz speciālisti sakārtos jautājumu par trotuāru.

 

25.

Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Mazaudari”, Bunkas pagasts,  Priekules novads

(lēmums Nr.619)

Ziņo:V.Jablonska

 

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, 36.panta pirmo daļu, „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Mazaudari”, Bunkas pagasts,  Priekules novads.

 

 

26.

Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Kupsīši”, Virgas pagasts,  Priekules novads

(lēmums Nr.620)

Ziņo:V.Jablonska

 

Ar 2019. gada 30. maija Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr.292 nekustamais īpašums nodots atsavināšanai.

Izsolei pieteicās un saskaņā ar izsoles noteikumiem tika reģistrēts viens dalībnieks – XX, kurš saskaņā ar izsoles noteikumiem ieguva tiesības slēgt nekustamā īpašuma pirkuma līgumu par izsoles sākumcenu 6278,00 EUR.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, 36.panta pirmo daļu, „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Kupsīši”, Virgas pagasts,  Priekules novads.

 

27.

Par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Gramzdas karjers”, Gramzdas pagasts, Priekules novads, kadastra numurs 6458 001 0354, otrās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli atzīšanu par nenotikušu

(lēmums Nr.621)

Ziņo:V.Jablonska

 

Ar 2019. gada 25. aprīļa Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr.249 apstiprināta nekustamā īpašuma nodošana atsavināšanai, pirmās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli izsoles noteikumi un nosacītā cena 185 521,00 EUR .

 Izsludinātajā termiņā nav reģistrējies neviens izsoles dalībnieks.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta otro daļu un  likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Gramzdas karjers”, Gramzdas pagasts, Priekules novads, kadastra numurs 6458 001 0354, otrās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli atzīšanu par nenotikušu.

 

 

28.

Par apkures tarifa apstiprināšanu Bunkas kultūras namā

                                                          (lēmums Nr.622)

Ziņo:V.Jablonska

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta 14. punkta d) apakšpunktu, kas nosaka, ka tikai dome var noteikt, ja tas nav aizliegts vai noteikts ar likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem, maksu par piegādāto siltumenerģiju, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par apkures tarifu apstiprināšanu Bunkas kultūras namā.

 

 

29.

Par kļūdu labojumu 2019.gada 31.oktobra lēmumā Nr.555

(lēmums Nr.623)

Ziņo:V.Jablonska

 

Ir konstatētas pārrakstīšanās kļūdas 2019.gada 31.oktobra lēmumā Nr.555 “Par pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma “Pagasta meži”, Priekules pagasts, Priekules novads, atsavināšanas izsoles rīkošanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu” .

Nepieciešams aizstāt Lēmuma pielikuma “Pirmās mutiskās izsoles noteikumi” 1.8. apakšpunkta pirmo teikumu “Nodrošinājuma nauda – 10% apmērā no izsoles sākumcenas 18 984,45 EUR

ar tekstu šādā redakcijā: “Nodrošinājuma nauda – 10% apmērā no izsoles sākumcenas 18 984,50 EUR .

Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 72.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par kļūdu labojumu 2019.gada 31.oktobra lēmumā Nr.555.

30.

Par Priekules novada pašvaldības domes 28.01.2016. lēmuma  “Par Priekules novada pašvaldībai piederošās Gramzdas pagasta pārvaldes valdījumā esošās tehnikas izslēgšanu no pamatlīdzekļu sastāva un pārdošanu” protokols Nr.2, punkts 39) atcelšanu un pasažieru autobusa Mercedes Benz 0303 pārdošanu metāllūžņos

                                                   (lēmums Nr.624)

Ziņo:V.Jablonska

 

            Priekules novada pašvaldības īpašumā ir kustamā manta – pasažieru autobuss Mercedes Benz 0303, kuru tika nolemts pārdot izsolē ar Priekules novada pašvaldības domes 28.01.2016.lēmumu, (punkts 39 , protokols Nr.2).

            Autobusu neviens nav pieteicies iegādāties, līdz ar to tas pārdodams metāllūžņos.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 1.daļas 2.punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par Priekules novada pašvaldības domes 28.01.2016. lēmuma  “Par Priekules novada pašvaldībai piederošās Gramzdas pagasta pārvaldes valdījumā esošās tehnikas izslēgšanu no pamatlīdzekļu sastāva un pārdošanu” protokols Nr.2, punkts 39) atcelšanu un pasažieru autobusa Mercedes Benz 0303 pārdošanu metāllūžņos.

 

 

31.

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem  XX

(lēmums Nr.625)

Ziņo:V.Jablonska

 

2019.gada 20.novembrī  Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojoša XX, Priekules novadā, iesniegums ar lūgumu piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu kā represētajai personai par Priekules novada Bunkas pagasta īpašumu XX (zemi un ēkām) ar kadastra Nr.XX, kas netiek izmantots saimnieciskajai darbībai.

Pamatojoties uz likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.daļu, 20.06.2006.gada Ministru kabineta noteikumu Nr. 495 Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli normu piemērošanas kārtība” 32. un 33. punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem XX.

 

32.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu no XX

(lēmums Nr.626 )

Ziņo:V.Jablonska

 

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu no XX

 

33.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu no XX

(lēmums Nr.627 )

Ziņo:V.Jablonska

 

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu no XX.

 

34.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu no XX

(lēmums Nr.628 )

Ziņo:V.Jablonska

 

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu no XX.

 

35.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu no XX

(lēmums Nr.629 )

Ziņo:V.Jablonska

 

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu no XX.

 

36.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu no XX

(lēmums Nr.630 )

Ziņo:V.Jablonska

 

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu no XX.

 

37.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu no SBM Kalnjāņi SIA

(lēmums Nr.631 )

Ziņo:V.Jablonska

 

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu no SBM Kalnjāņi SIA.

 

38.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu no XX

(lēmums Nr.632 )

Ziņo:V.Jablonska

 

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu no XX.

 

 

39.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu no XX

(lēmums Nr.633 )

Ziņo:V.Jablonska

 

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu no XX.

 

 

40.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu no XX

(lēmums Nr.634 )

Ziņo:V.Jablonska

 

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu no XX.

 

41.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu no XX

(lēmums Nr.635 )

Ziņo:V.Jablonska

 

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu no XX.

 

42.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu no XX

(lēmums Nr.636 )

Ziņo:V.Jablonska

 

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu no XX.

 

43.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu no XX

(lēmums Nr.637 )

Ziņo:V.Jablonska

 

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu no XX.

 

44.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu no XX

(lēmums Nr.638 )

Ziņo:V.Jablonska

 

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu no XX.

 

45.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu no XX

(lēmums Nr.639 )

Ziņo:V.Jablonska

 

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu no XX.

 

46.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu no XX

(lēmums Nr.640)

Ziņo:V.Jablonska

 

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu no XX.

 

47.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu no XX

(lēmums Nr.641 )

Ziņo:V.Jablonska

 

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu no XX.

 

48.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu no XX

(lēmums Nr.642 )

Ziņo:V.Jablonska

 

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu no XX.

 

49.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu no XX

(lēmums Nr.643 )

Ziņo:V.Jablonska

 

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu no XX.

 

50.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu no XX

(lēmums Nr.644 )

Ziņo:V.Jablonska

 

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu no XX.

 

51.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu no XX

(lēmums Nr.645)

Ziņo:V.Jablonska

 

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu no XX.

 

52.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu no XX

(lēmums Nr.646 )

Ziņo:V.Jablonska

 

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu no XX.

 

53.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu no XX

(lēmums Nr.647 )

Ziņo:V.Jablonska

 

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu no XX.

 

54.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu no XX

(lēmums Nr.648 )

Ziņo:V.Jablonska

 

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu no XX.

 

55.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu no XX

(lēmums Nr.649 )

Ziņo:V.Jablonska

 

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu no XX.

 

56.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu no XX

(lēmums Nr.650 )

Ziņo:V.Jablonska

 

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu no XX.

 

57.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu no XX

(lēmums Nr.651 )

Ziņo:V.Jablonska

 

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu no XX.

 

58.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu no XX

(lēmums Nr.652 )

Ziņo:V.Jablonska

 

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu no XX.

 

59.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu no XX

(lēmums Nr.653 )

Ziņo:V.Jablonska

 

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu no XX.

 

60.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu no XX

(lēmums Nr.654 )

Ziņo:V.Jablonska

 

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu no XX.

 

61.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu no XX

(lēmums Nr.655 )

Ziņo:V.Jablonska

 

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu no XX.

 

 

62.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu no XX

(lēmums Nr.656 )

Ziņo:V.Jablonska

 

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu no XX

 

 

Plkst.10:29 V.Jablonska pasludina sēdes pārtraukumu 5 min.

 

 

Plkst.10:35 domes sēde turpina darbu.

 

63.

Par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes vienību - kadastra apzīmējums 6482 003 0081,  “Atkritumu izgāztuve”, Priekules pagasts, Priekules novads un zemes vienības, Priekules pagasts, kadastra apzīmējumu 6482 003 0058, atzīšanu par piekrītošu Priekules novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda un nosaukuma ‘’Lāčavoti’’ piešķiršanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6482 003 0058

(lēmums Nr.657)

Ziņo:V.Jablonska

 

Zemes pārvaldības likuma 17.panta pirmajā daļā noteikts, ka rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu valdītājs ir attiecīgā vietējā pašvaldība līdz brīdim, kad Ministru kabinets izdod rīkojumu par to ierakstīšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda vai tie tiek ierakstīti zemesgrāmatā uz vietējās pašvaldības vārda.

Pamatojoties uz Zemes pārvaldības likuma 17.panta sesto daļu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes vienību - kadastra apzīmējums 6482 003 0081,  “Atkritumu izgāztuve”, Priekules pagasts, Priekules novads un zemes vienības, Priekules pagasts, kadastra apzīmējumu 6482 003 0058, atzīšanu par piekrītošu Priekules novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda un nosaukuma ‘’Lāčavoti’’ piešķiršanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6482 003 0058.

 

 

64.

   Par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības – Parka iela 10,  Priekule , Priekules pagasts, kadastra apzīmējums 6415 004 0046 , atzīšanu par piekrītošu Priekules novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda

                                                   (lēmums Nr.658)

Ziņo:V.Jablonska

 

Zemes pārvaldības likuma 17.panta pirmajā daļā noteikts, ka rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu valdītājs ir attiecīgā vietējā pašvaldība līdz brīdim, kad Ministru kabinets izdod rīkojumu par to ierakstīšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda vai tie tiek ierakstīti zemesgrāmatā uz vietējās pašvaldības vārda.

Pamatojoties uz Zemes pārvaldības likuma 17.panta sesto daļu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības – Parka iela 10,  Priekule , Priekules pagasts, kadastra apzīmējums 6415 004 0046 , atzīšanu par piekrītošu Priekules novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda.

 

65.

Par  nekustamā īpašuma „ Birznieki” , Bunkas pag., Priekules nov. sadalīšanu

(lēmums Nr.659)

Ziņo:V.Jablonska

 

Priekules novada pašvaldībā XX iesniegums (Nr.2.1.4/19/1894-S) ar lūgumu ļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Birznieki”, kadastra Nr.XX, Priekules novadā, divos atsevišķos īpašumos.

Pamatojoties uz likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 19.panta pirmās daļas 1.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma ‘’Birznieki’’, Priekules nov., sadalīšanu.

 

66.

Par 05.01.2009.lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.320 termiņa pagarināšanu XX, Kalētu pagastā

                                                   (lēmums Nr.660)

Ziņo:V.Jablonska

 

2019.gada 31.oktobrī Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojoša XX, Priekules nov. iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/19/1965-S, ar lūgumu pagarināt 05.01.2009. zemes nomas līguma Nr.320 termiņu.

Pamatojoties uz 30.08.2005.Ministru kabineta noteikumu Nr.644 “Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 2. un 5.punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par 05.01.2009.lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.320 termiņa pagarināšanu XX Kalētu pagastā.

 

67.

Par daļu no pašvaldības zemes  „Personīgās palīgsaimniecības Biznieki”, Bunkas pag., Priekules nov., iznomāšanu XX

(lēmums Nr.661)

Ziņo:V.Jablonska

 

2019.gada 23.oktobrī (reģistrācijas Nr. 2.1.4/ 19/1892-S) Priekules novada pašvaldībā saņemts  XX, dzīvojošas XX, Priekules novadā, iesniegums, kurā lūgts iznomāt daļu no nekustamā īpašuma „Personīgās palīgsaimniecības Biznieki”, Bunkas pagastā, kadastra apzīmējums 6446 003 0118, 0,7 ha un 1,30 ha platībā .

Pamatojoties uz 30.08.2005.Ministru kabineta noteikumu Nr.644 “Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 2. un 5.punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par daļu no pašvaldības zemes  „Personīgās palīgsaimniecības Biznieki”, Bunkas pag., Priekules nov., iznomāšanu XX.

 

 

68.

 

(lēmums Nr.662)

Ziņo:V.Jablonska

 

2019.gada 18.septembrī (reģistrācijas Nr.2.1.4/ 19/1678-S) Priekules novada pašvaldībā saņemts  XX, dzīvojošas  XX,  Bunkas pagastā, Priekules novadā, iesniegums, kurā lūgts iznomāt daļu no zemes vienības „Pie Saules iela 10 ”, Bunkas pagastā,  kadastra nr. 6446 003 0168, kadastra apzīmējums 6446 003 0167 25 m2 platībā garāžas uzturēšanai un 8 m2 platībā malkas šķūņa uzturēšanai.

Pamatojoties uz 30.08.2005.Ministru kabineta noteikumu Nr.644 “Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 2. un 5.punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par daļu no zemes “Pie Saules iela 10”, Tadaiķi, Bunkas pag., Priekules nov. nomu XX.

 

 

69.

Par zemes nomu daļā no zemes vienības „Pie Saules iela 10 ”, Tadaiķi , Bunkas pag., Priekules nov., XX

                                                   (lēmums Nr.663)

Ziņo:V.Jablonska

 

 Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojoša XX, Bunkas pagasts, Priekules novads, iesniegums (reģistrācijas Nr.2.1.4/19/1647-S ) ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu Nr. 2.3.4/89 uz daļu no zemes ar nosaukumu „Pie Saules iela 10 ”, apzīmējums kadastrā 6446 003 0168, Bunkas pagastā.

Pamatojoties uz 30.08.2005.Ministru kabineta noteikumu Nr.644 “Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 2. un 5.punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par zemes nomu daļā no zemes vienības „Pie Saules iela 10 ”, Tadaiķi , Bunkas pag., Priekules nov. XX.

 

 

70.

Par zemes nomu daļā no zemes vienības „Personīgās palīgsaimniecības Biznieki ”, Tadaiķi , Bunkas pag., Priekules nov.,  XX

                                                   (lēmums Nr.664)

Ziņo:V.Jablonska

 

 Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojoša XX, Bunkas pagasts, Priekules novads, iesniegums (reģistrācijas Nr.2.1.4/19/1647-S ) ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu Nr. 2.3.4/38 uz daļu no zemes ar nosaukumu „Personīgās palīgsaimniecības Biznieki”, apzīmējums kadastrā 6446 003 0118, Bunkas pagastā, mazdārziņa vajadzībām.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi” 29.,30., punktiem, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par zemes nomu daļā no zemes vienības „Personīgās palīgsaimniecības Biznieki ”, Tadaiķi, Bunkas pag., Priekules nov., XX.

 

 

71.

Par 05.11.2014.zemes nomas līguma Nr.2.3.4/123 termiņa pagarināšanu XX, Kalētu pagastā

(lēmums Nr.665)

Ziņo:V.Jablonska

 

2019.gada 08.novembrī Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojoša XX, Kalētu pag., Priekules nov.,iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/19/2026-S, ar lūgumu pagarināt zemes nomas līguma termiņu par zemes “Meža Siseņi” nomu Kalētu pagastā.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 19.06.2018.Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 53. un 56.punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par 05.11.2014.zemes nomas līguma Nr.2.3.4/123 termiņa pagarināšanu  XX, Kalētu pagastā.

 

 

72.

Par 30.10.2009.lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.34/2009 termiņa pagarināšanu XX, Kalētu pagastā

                                                   (lēmums Nr.666)

Ziņo:V.Jablonska

 

2019.gada 23.oktobrī Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojošas XX, Kalētu pag., Priekules nov., iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/19/1895-S, ar lūgumu pagarināt zemes nomas līguma termiņu par zemes “Zēliņi” nomu Kalētu pagastā.

Pamatojoties uz 30.08.2005.Ministru kabineta noteikumu Nr.644 “Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 2. un 5.punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par 30.10.2009.lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.34/2009 termiņa pagarināšanu XX, Kalētu pagastā.

 

 

73.

Par 13.11.2014.zemes nomas līguma Nr.2.3.4/124 termiņa pagarināšanu  ZS “Miglas”, Gramzdas pagastā

                                                   (lēmums Nr.667)

Ziņo:V.Jablonska

 

2019.gada 12.novembrī Priekules novada pašvaldībā saņemts zemnieku saimniecības “Miglas”, reģ.Nr.42101001578,  juridiskā adrese-“Miglas”, Gramzdas pag., Priekules nov., īpašnieces XX, iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/19/2048-S, ar lūgumu pagarināt zemes nomas līguma termiņu par zemes “Brazdaiķi” 8,0 ha platībā nomu Gramzdas pagastā.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 19.06.2018.Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 53. un 56.punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav;

pieņemt lēmumu par 13.11.2014.zemes nomas līguma Nr.2.3.4/124 termiņa pagarināšanu  ZS “Miglas”, Gramzdas pagastā.

 

74.

Par nekustamā īpašuma (zemes starpgabala) “Mazie Meiri”, Kalētu pag., Priekules nov., nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

                                                   (lēmums Nr.668)

Ziņo:V.Jablonska

 

Ar Priekules novada pašvaldības domes 2019.gada 18.jūlija sēdes lēmumu Nr.365 “Par nekustamā īpašuma “Mazie Meiri”, Kalētu pag., Priekules nov., nodošanu atsavināšanai” nekustamais īpašums “Mazie Meiri” 0,3495 ha, kad.Nr.6464 002 131, nodots atsavināšanai, rīkojot mutisko izsoli ar augšupejošu soli starp zemes vienības pierobežniekiem.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.pantu, 8.panta trešo daļu, 10.panta pirmo daļu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma (zemes starpgabala) “Mazie Meiri”, Kalētu pag., Priekules nov., nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.

 

 

75.

Par 26.11.2014. zemes nomas līguma Nr.2.3.4/128 termiņa pagarināšanu XX, Kalētu pagastā

                                                   (lēmums Nr.669)

Ziņo:V.Jablonska

 

2019.gada 13.novembrī Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, adrese XX, Kalētu pag., Priekules nov., iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/19/2061-S, ar lūgumu pagarināt zemes nomas līguma termiņu par mazdārziņa nomu zemes vienībā “Liepu aleja 5”, Kalētu pagastā.

Pamatojoties uz 19.06.2018.Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi”53.,56.punktu, 28.02.2019. Priekules novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.3/19 “Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksu” 2.3. apakšpunktu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par 26.11.2014. zemes nomas līguma Nr.2.3.4/128 termiņa pagarināšanu XX, Kalētu pagastā.

 

76.

Par grozījumiem Priekules pirmsskolas izglītības iestādes "Dzirnaviņas" nolikumā

                                                          (lēmums Nr.670)

Ziņo:V.Jablonska

 

            Sakarā ar nepietiekamu izglītojamo skaitu Gramzdas pirmsskolas grupā, ir pārtraukta Priekules pirmsskolas izglītības iestādes "Dzirnaviņas" pirmsskolas izglītības programmas realizācija adresē Skolas ielā 4, Gramzdā, Gramzdas pagastā, Priekules novadā, LV-3486. Līdz ar to nepieciešams veikt grozījumus iestādes nolikumā.

 

Atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par grozījumiem Priekules pirmsskolas izglītības iestādes ‘’Dzirnaviņas’’ nolikumā.

 

77.

Par Priekules novada pašvaldības amatu un amatalgu saraksta 2019. gadam grozījumiem

                                                   (lēmums Nr.671)

Ziņo:V.Jablonska

 

Pamatojoties uz domes lēmumu izbeigt izglītības programmas īstenošanu Priekules pirmsskolas izglītības iestādes "Dzirnaviņas" adresē Gramzdā, nepieciešams veikt grozījumus Priekules novada pašvaldības amatu un amatalgu sarakstā 2019. gadam, kur grozījumus izteikt 1. pielikumā norādītajā redakcijā.

 

            Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 5.punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            pieņemt lēmumu par Priekules novada pašvaldības amatu un amatalgu saraksta 2019. gadam grozījumiem.

 

78.

Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības pedagogu amatu un amatalgu sarakstā

                                                          (lēmums Nr.672)

Ziņo:V.Jablonska

 

            Pamatojoties uz lēmumu beigt izglītības programmas īstenošanu Priekules pirmsskolas izglītības iestādes "Dzirnaviņas" adresē Gramzdā, nepieciešams veikt grozījumus štatu sarakstā. Štati ir apvienoti, neizdalot atsevišķi pedagoģisko personālu Gramzdas pirmsskolas grupā.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var noteikt domes priekšsēdētāja, viņa vietnieka, vietējās pašvaldības administrācijas darbinieku, pašvaldības iestāžu vadītāju un citu pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzību, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par grozījumiem Priekules novada pašvaldības pedagogu amatu un amatalgu sarakstā.

 

 

79.

Par Dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX

                                                   (lēmums Nr.673)

Ziņo:V.Jablonska

 

Atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX.

 

80.

Par Dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX

(lēmums Nr.674)

Ziņo:V.Jablonska

 

Atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX.

 

 

81.

Par Dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX

(lēmums Nr.675)

Ziņo:V.Jablonska

 

Atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX.

 

 

82.

Par Dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX

                                                   (lēmums Nr.676)

Ziņo:V.Jablonska

 

Atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX.

 

 

83.

Par Dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX

                                                   (lēmums Nr.677)

Ziņo:V.Jablonska

 

Atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX.

 

84.

Par nekustamā īpašuma  “Lēvaldi”, Priekules pagasts, Priekules nov. atsavināšanas ierosinājumu

                                                   (lēmums Nr.678)

Ziņo:V.Jablonska

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka dome var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu [..], Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 3.punktu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu, 1.pantu, 8.panta trešo daļu un Finanšu komitejas 23.05.2019. atzinumu, , atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma  “Lēvaldi”, Priekules pagasts, Priekules nov. atsavināšanas ierosinājumu.

 

 

85.jautājums izskatīts kā 1.jautājums.

 

86.

Par neapdzīvojamo telpu nomas līguma Nr.73 pārjaunošanu

                                                   (lēmums Nr.680)

Ziņo:V.Jablonska

 

2001.gada 4.decembrī starp Bunkas pagasta padomi un Valsts akciju sabiedrību “Latvijas Pasts”, reģ.nr. 40003053790 noslēgts nomas līgums par nedzīvojamo telpu “Bunkas Kultūras nams”, Bunkas pagastā , Nr. 31,32,33 un 34 nomu, ēkas pirmajā stāvā, ar kopējo platību 25,6 m2.

2009.gada 12.augustā starp Bunkas pagasta padomi un Valsts akciju sabiedrību “Latvijas Pasts”.

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi” 5.,7.,8.,17. punktiem, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par neapdzīvojamo telpu nomas līguma Nr.73 pārjaunošanu.

 

 

87.

Par apkures maksas atlaidi VAS “Latvijas pasts” Bunkas pagastā

                                                          (lēmums Nr.681)

Ziņo:V.Jablonska

 

2019. gada 25. novembrī pašvaldībā saņemts Bunkas pagasta pārvaldes vadītājas Patricijas Andersones iesniegums, kurā lūgts noteikt atlaidi 75% apmērā apkures tarifam Bunkas kultūras nama ēkā esošajam nomniekam VAS “Latvijas pasts”, kas ir sabiedriski nozīmīga iestāde, jo sniedz pasta pakalpojumus Bunkas pagasta iedzīvotājiem. Bunkas pagasta pārvalde ir veikusi apkures tarifa aprēķinu Bunkas kultūras namā, kas ir 1,22 EUR/m2.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta 14. punkta d) apakšpunktu, kas nosaka, ka tikai dome var noteikt, ja tas nav aizliegts vai noteikts ar likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem, maksu par pakalpojumiem,  atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par apkures maksas atlaidi VAS ‘’Latvijas pasts’’ Bunkas pagastā.

 

 

88.

Par atkritumu apsaimniekošanas tarifa noteikšanu Priekules novada Bunkas, Gramzdas, Kalētu un Virgas pagastos

                                                   (lēmums Nr.682)

Ziņo:V.Jablonska

 

Pašreizējais atkritumu apsaimniekošanas tarifs ir apstiprināts 2018.gada 27. decembrī, bet pamatojoties uz grozījumiem Dabas resursa nodokļa likumā, nepieciešams veikt jaunus aprēķinus un noteikt jaunus apsaimniekošanas tarifus. Tādēļ ar 2019. gada 28. novembra pašvaldības domes lēmumu Nr.616, (prot. Nr.15,22.p.) “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšanu sākot ar 2020. gada 01. janvāri” atkritumu apsaimniekošanas maksa Priekules novadā apstiprināta 14,43 EUR/m3 apmērā (četrpadsmit euro un 43 centi par vienu kubikmetru) bez PVN.

Atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par atkritumu apsaimniekošanas tarifa noteikšanu Priekules novada Bunkas, Gramzdas, Kalētu un Virgas pagastos.

 

 

89.

Par Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētājas komandējumu

                                                   (lēmums Nr.683)

Ziņo:V.Jablonska

 

Deputāte Vija Jablonska, pildot likumā ‘’Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, šā lēmuma pieņemšanā nepiedalās.

Priekules novada pašvaldībā 2019.gada 11.novembrī saņemta Kurzemes plānošanas reģiona vēstule Nr.2-5.5/172/19 ar lūgumu komandēt Priekules novada domes priekšsēdētāju Viju Jablonsku  no 2019.gada 3.decembra līdz 5.decembrim uz Igauniju dalībai labās prakses apgūšanas braucienā.

Pamatojoties uz Priekules novada pašvaldības nolikuma 22.20.punktu un pamatojoties uz 12.10.2010. Ministru kabineta noteikumu Nr.969 “Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi” 13. punktu, atklāti balsojot PAR – 10 (Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētājas komandējumu.

 

90.

Par mirušo personu parāda izslēgšanu no SIA “Priekules nami” debitoru saraksta

                                                   (lēmums Nr.684)

Ziņo:V.Jablonska

 

             Priekules novada pašvaldībā 2019. gada 19. novembrī saņemts SIA “Priekules nami” valdes locekles Artas Braunas iesniegums, kurā lūgts izslēgt no SIA “Priekules nami” debitoru saraksta mirušās personas par kopējo debitoru parādu summu 754,19 EUR.

Pamatojoties uz informāciju  par personu miršanas reģistrācijas faktu un pamatojoties uz likumu “Par grāmatvedību”, Ministru kabineta 2003.gada 21.oktobra noteikumiem Nr.585 “Par grāmatvedības uzskaiti un kārtošanu” un 06.05.2014. SIA ““Priekules nami” ilgtermiņa ieguldījumu, apgrozāmo līdzekļu, prasību un saistību uzskaites kārtība”, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par mirušo personu parāda izslēgšanu no SIA ‘’Priekules nami’’ debitoru saraksta.

 

91.

Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX

(lēmums Nr.685)

Ziņo:V.Jablonska

 

Atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX.

 

 

92.

Par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamā īpašuma “Gramzdas karjers”, Gramzdas pagasts, Priekules novads, kadastra numurs 6458 001 0354, trešās mutiskās izsoles sākumcenas un noteikumu apstiprināšanu

                                                   (lēmums Nr.686)

Ziņo:V.Jablonska

 

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 10.panta pirmo daļu, 32.panta otro daļu, un  likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, , atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamā īpašuma “Gramzdas karjers”, Gramzdas pagasts, Priekules novads, kadastra numurs 6458 001 0354, trešās mutiskās izsoles sākumcenas un noteikumu apstiprināšanu.

 

93.

Par grozījumiem 2019.gada 18.jūlija lēmumā Nr.406 “Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai “Priekules veloklubs””

                                                   (lēmums Nr.687)

Ziņo:V.Jablonska

 

2019.gada 27.novembrī saņemts biedrības “Priekules veloklubs” iesniegums ar lūgumu 2019.gada 18.jūlija domes sēdē piešķirto līdzfinansējumu no 2020.gada budžeta, piešķirt no 2019.gada budžeta līdzekļiem, jo 2019.gada 21.oktobrī ir saņemts projekta apstiprinājums no Lauku atbalsta dienesta un ir iespējams projekta realizāciju uzsākt jau šogad. Biedrības iesniegumā tiek precizētas projekta izmaksas, tajā skaitā arī nepieciešamais pašvaldības līdzfinansējums.

 

pieņemt lēmumu par grozījumiem 2019.gada 18.jūlija lēmumā Nr.406 “Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai ‘’Priekules veloklubs’’.

 

 

94.

Par deleģēšanas līguma noslēgšanu par dzīvokļa īpašuma sakārtošanas darbiem ar SIA „Priekules nami”

                                                   (lēmums Nr.688)

Ziņo:V.Jablonska

 

2019.gada 21.novembrī Priekules novada pašvaldība saņēma  SIA “Priekules nami” iesniegumu par īres maksas (peļņas) izlietojuma izmantošanu dzīvokļa īpašumaNr.5, Aizputes iela 2, Priekule, Priekules novads sakārtošanai, pamatojoties uz 31.10.2019. Priekules novada pašvaldības domes sēdes Nr.14, lēmuma Nr.562, 2.punktu.

Pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmo un otro daļu, 42.panta pirmo daļu, 43.panta otro daļu, 45.panta otro un trešo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1. un 9.punktu, , atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par deleģēšanas līguma noslēgšanu par dzīvokļa īpašuma sakārtošanas darbiem ar SIA ‘’Priekules nami’’.

 

 

95.

Par Olgas Niedolas atbrīvošanu no Priekules novada pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas vietnieces amata pienākumu pildīšanas

                                                          (lēmums Nr.689)

Ziņo:V.Jablonska

 

           

            2019.gada 26.novembrī ar reģ.Nr.2.1.3/19/369 Priekules novada pašvaldībā saņemts Olgas Niedolas iesniegums ar lūgumu atbrīvot viņu no Priekules novada pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas vietnieces amata pienākumu pildīšanas ar 2019.gada 28.novembri.

            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            pieņemt lēmumu par Olgas Niedolas atbrīvošanu no Priekules novada pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas vietnieces amata pienākumu pildīšanas.

 

 

96.

Par  dzīvojamo telpu maiņu XX un XX

                                                   (lēmums Nr.690)

Ziņo:V.Jablonska

 

Pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 15.pantu, , atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par dzīvojamo telpu maiņu XX un XX.

 

 

97.

Par Dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX

                                                   (lēmums Nr.691)

Ziņo:V.Jablonska

 

Pamatojoties uz Priekules novada pašvaldības domes 2017.gada 30.novembra noteikumiem „Par kārtību, kādā piedāvājamas un piešķiramas īrē pašvaldības brīvās dzīvojamās telpas un izbeidzami īres līgumi” 3.punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX.

 

Protokola pielikumā:

 

1.Domes sēdē pieņemtie lēmumi Nr.595 – Nr.691

 

2. SIA ‘’Baltkonsults’’ prezentācija ‘’Priekules novada teritorijas plānojuma grozījumu 2015.-2026.gadam izstrāde 1,0 redakcija’’ -1.pielikums uz 5 lpp.

 

3.Izpilddirektora ziņojums – 2.pielikums uz 3 lp.

 

 

Sēdi slēdz plkst.11:57

 

Sēdes vadītāja                                                                                                  V.Jablonska

 

Sēdes protokolētāja                                                                                           D.Tilgale

595. Par noteikumu “Par Priekules novada pašvaldības budžeta izstrādāšanu, apstiprināšanu, izpildi un kontroli” apstiprināšanu

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 28.novembrī                                                                                                                            

Nr.595           

          (protokols Nr.15,  1.punkts)

 

 

Par noteikumu “Par Priekules novada pašvaldības budžeta izstrādāšanu, apstiprināšanu, izpildi un kontroli” apstiprināšanu

Sakarā ar 2019. gada grozījumiem likumā “Par pašvaldību budžetiem” ir veikta noteikumu “Par Priekules novada pašvaldības budžeta izstrādāšanu, apstiprināšanu, izpildi un kontroli” aktualizācija atbilstoši likuma “Par pašvaldību budžetiem” grozījumiem.  

Pamatojoties uz iepriekš minēto un likuma “Par pašvaldībām” 41. panta 2. punktu un likuma “Par pašvaldību budžetiem” 12. pantu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

Apstiprināt noteikumu “Par Priekules novada pašvaldības budžeta izstrādāšanu, apstiprināšanu, izpildi un kontroli” jauno redakciju.

1.      Pēc to apstiprināšanas, veikt noteikumu publicēšanu novada mājas lapā.

2.      Atzīt par spēku zaudējušiem 2015. gada 29. oktobra sēdē apstiprinātos Priekules novada pašvaldības noteikumus “Par Priekules novada pašvaldības budžeta izstrādāšanu, apstiprināšanu, izpildi un kontroli” (protokols Nr. 15, 1.§).

 

Pielikumā:

1)      noteikumi “Par Priekules novada pašvaldības budžeta izstrādāšanu, apstiprināšanu, izpildi un kontroli” uz 5 lpp.

 

Lēmums nosūtāms: Finanšu nodaļai, Sabiedrisko attiecību speciālistei

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V.Jablonska

 

NOTEIKUMI „Par Priekules novada pašvaldības budžeta izstrādāšanu, apstiprināšanu, izpildi un kontroli”

 

596. Par grozījumiem 2017. gada 26. janvāra Priekules novada domes lēmumā Nr.1 “Par pašvaldības dzīvojamo māju īres un apsaimniekošanas maksas noteikšanu Bunkas, Gramzdas, Kalētu, Priekules un Virgas pagastos”

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 28.novembrī                                                                                                                            

Nr.596           

          (protokols Nr.15,  2.punkts)

 

Par grozījumiem 2017. gada 26. janvāra Priekules novada domes lēmumā Nr.1 “Par pašvaldības dzīvojamo māju īres un apsaimniekošanas maksas noteikšanu Bunkas, Gramzdas, Kalētu, Priekules un Virgas pagastos”

 

 

2019. gada 12. septembrī saņemts iesniegums no Virgas pagasta pārvaldes vadītājas Daigas Egles, kurā norāda, ka saņēmusi no dzīvojamām mājām “Blāzmas” un “Sarmas”, Virgas pagastā, iedzīvotājiem piekrišanas par apsaimniekošanas maksas paaugstināšanu no 0,24eur/m2 (bez PVN) uz 0,37 eur/m2 (bez PVN). Maksas paaugstināšana nepieciešama sakarā ar nepieciešamajiem ieguldījumiem dzīvojamo māju turpmākajā apsaimniekošanā.

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 14.punkta b apakšpunktu un likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 11.pantu,  atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Apstiprināt grozījumus 2017. gada 26. janvāra lēmumā Nr.1 “Par pašvaldības dzīvojamo māju īres un apsaimniekošanas maksas noteikšanu Bunkas, Gramzdas, Kalētu, Priekules un Virgas pagastos”.

2.      Noteikt apsaimniekošanas maksu Virgas pagasta daudzdzīvokļu mājās “Blāzmas” un “Sarmas” 0,37eur/m2 (bez PVN).

3.      Lēmums stājas spēkā ar 2019. gada 01. decembri.

 

 

 

Lēmums izsūtāms: Virgas pagasta pārvaldes vadītājai, SIA “Priekules nami”,

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V.Jablonska

 

597. Par noteikumu “Noteikumi par inventarizāciju veikšanu Priekules novada pašvaldībā ” apstiprināšanu

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 28.novembrī                                                                                                                            

Nr.597           

          (protokols Nr.15,  3.punkts)

 

Par noteikumu “Noteikumi par inventarizāciju veikšanu Priekules novada pašvaldībā ” apstiprināšanu

Sakarā ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 87 “Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs” spēkā stāšanos 2019. gada 01. janvārī, un Ministru kabineta noteikumu Nr. 1486 “Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” spēka zaudēšanu 2018. gada 31. decembrī, ir izstrādāti noteikumi “Noteikumi par inventarizāciju veikšanu Priekules novada pašvaldībā” atbilstoši Ministru kabineta noteikumu prasībām.

Pamatojoties uz iepriekš minēto un likuma “Par pašvaldībām” 41. panta 2. punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.      Apstiprināt noteikumus “Noteikumi par inventarizāciju veikšanu Priekules novada pašvaldībā”.

2.      Pēc to apstiprināšanas, veikt noteikumu publicēšanu novada mājas lapā.

3.      Atzīt par spēku zaudējušiem 2014. gada 28. novembra sēdē apstiprinātos Priekules novada pašvaldības noteikumus “Par inventarizācijas norisi Priekules novada pašvaldībā” (protokols Nr.22; 25.§).

 

Pielikumā:

1)      noteikumi “Noteikumi par inventarizāciju veikšanu Priekules novada pašvaldībā” uz 14 lpp. ar 20 pielikumiem.

 

Lēmums nosūtāms: Finanšu nodaļai, Sabiedrisko attiecību speciālistei

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V.Jablonska

 

NOTEIKUMI  PAR INVENTARIZĀCIJU VEIKŠANU PRIEKULES NOVADA PAŠVALDĪBĀ 

 

Pielikums Nr.1 

 

 

 

 

602. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu XX

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 28.novembrī                                                                                                                            

Nr.602           

          (protokols Nr.15,  8.punkts)

 

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu XX

 

            Lēmuma teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V.Jablonska

 

603. Par pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma Parka iela 13, Priekule , Priekules novads, atsavināšanas izsoles rīkošanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 28.novembrī                                                                                                                            

Nr.603           

          (protokols Nr.15,  9.punkts)

 

 

Par pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma  Parka iela 13, Priekule , Priekules novads, atsavināšanas izsoles rīkošanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

 

Ar 26.09.2019.Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr.13 (15.punkts) nekustamais īpašums Parka iela 13, Priekule, Priekules novads, kadastra nr. 6415 003 0171, nodots atsavināšanai.

Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6415 003 0171 – 2590 m2 platībā.

            Sertificēts zemes vērtētājs SIA „Invest-Rīga-Liepāja”, reģ.Nr.42103024236, juridiskā adrese Graudu iela 27/29, Liepāja, noteicis, ka nekustamā īpašuma Parka iela 13, Priekulē, Priekules novadā,  kadastra Nr. 6415 003 0171, tirgus vērtība ir 1600,00 EUR  (viens tūkstotis seši simti euro un 00 centi).

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk – PPMAL) 1.pantu, nosacītā cena šā panta izpratnē ir nekustamā īpašuma vērtība, kas noteikta atbilstoši Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem [..]

Saskaņā ar PPMAL 8.panta trešo daļu mantas nosacīto cenu apstiprina institūcija (amatpersona), kura saskaņā ar šā panta pirmo un otro daļu organizē nekustamā īpašuma novērtēšanu.

Nekustamā īpašuma nosacītā cena un izsoles sākumcena ir 2274,00 EUR (divi tūkstoši divi simti septiņdesmit četri euro un 00 centi ), noapaļojot līdz veseliem euro, ko veido:

1)      noteiktā nekustamā īpašuma vērtība 1600,00 EUR  (viens tūkstotis seši simti euro un 00 centi).

2)      izdevumi par zemes vienības uzmērīšanu – 459,80 EUR (četri simti piecdesmit deviņi euro un 80 centi )

3)      izdevumi par nekustamā īpašuma novērtēšanu – 169,40 EUR (viens simts sešdesmit deviņi euro un 40 centi) saskaņā ar vērtētāja izrakstīto rēķinu;

4)      izdevumi par nekustamā īpašuma statusa maiņu – 9,25 EUR (deviņi euro un 25 centi )

5)      izdevumi par nekustamā īpašuma reģistrēšanu zemesgrāmatā – 35,57 EUR (trīsdesmit pieci euro un 57 centi)

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.pantu, 8.panta trešo daļu, 10.panta pirmo daļu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.       Apstiprināt Priekules novada pašvaldībai piederošānekustamā īpašuma Parka iela 13, Priekule, Priekules novads, kadastra numurs 6415 003 0171, pirmās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli sākumcenu 2274,00 EUR (divi tūkstoši divi simti septiņdesmit četri euro un 00 centi ).

2.       Apstiprināt Priekules novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Parka iela 13, Priekule, Priekules novads, kadastra numurs 6415 003 0171, izsoles noteikumus, to pielikumus un līguma projektu.

3.       Uzdot Priekules novada pašvaldības Īpašuma atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai organizēt nekustamā īpašuma atsavināšanas  procesu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams

- Priekules novada pašvaldības Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

- finanšu nodaļai;

- attīstības un plānošanas nodaļas vadītājai U.Ržepickai;      

- nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei .

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V.Jablonska

 

PIRMĀS MUTISKĀS IZSOLES NOTEIKUMI 

1.pielikums 

2.pielikums

3.pielikums

4.pielikums 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

604. Par pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma “Zvaguļi”, Priekules pagasts, Priekules novads, atsavināšanas izsoles rīkošanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 28.novembrī                                                                                                                            

Nr.604           

          (protokols Nr.15, 10.punkts)

 

 

Par pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma  “Zvaguļi”, Priekules pagasts, Priekules novads, atsavināšanas izsoles rīkošanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

 

Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6482  005 0011 – 6,52 ha platībā, t.sk., meži – 6,20 ha, zem ūdeņiem – 0,04 ha , krūmāji – 0,12 ha, citas zemes – 0,10 ha un zem ceļiem – 0,06 ha.

            Sertificēts zemes vērtētājs SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs filiāle “Meža konsultāciju pakalpojumu centrs ”, reģ. Nr.40003991724, juridiskā adrese Rīgas iela 34, Ozolnieki, Ozolnieku pag., Ozolnieku nov., noteicis, ka nekustamā īpašuma “Zvaguļi”, Priekules pagastā, Priekules novadā,  kadastra Nr. 6482 005 0011, tirgus vērtība uz 2019. gada 14.oktobri (apsekošanas datums) ir 40 055 EUR (četrdesmit  tūkstoši piecdesmit pieci euro un 00 centi).

 

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk – PPMAL) 1.pantu, nosacītā cena šā panta izpratnē ir nekustamā īpašuma vērtība, kas noteikta atbilstoši Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem [..]

Saskaņā ar PPMAL 8.panta trešo daļu mantas nosacīto cenu apstiprina institūcija (amatpersona), kura saskaņā ar šā panta pirmo un otro daļu organizē nekustamā īpašuma novērtēšanu.

Nekustamā īpašuma nosacītā cena un izsoles sākumcena ir 40 200  EUR (četrdesmit tūkstoši divi simti euro un 00 centi ), noapaļojot līdz veseliem euro, ko veido:

1)      noteiktā nekustamā īpašuma vērtība  40 055,00 EUR  (četrdesmit  tūkstoši piecdesmit pieci euro un 00 centi) ;

2)      izdevumi par nekustamā īpašuma novērtēšanu – 145,20 EUR (viens simts četrdesmit pieci euro un 20 centi) saskaņā ar vērtētāju izrakstītiem rēķiniem.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.pantu, 8.panta trešo daļu, 10.panta pirmo daļu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.       Apstiprināt Priekules novada pašvaldībai piederošānekustamā īpašuma “Zvaguļi”, Priekules pagasts, Priekules novads, kadastra numurs 6482 005 0011, pirmās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli sākumcenu 40 200,00  EUR (četrdesmit tūkstoši divi simti euro un 00 centi ).

2.       Apstiprināt Priekules novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Zvaguļi”, Priekules pagasts, Priekules novads, kadastra numurs 6482 005 0011, izsoles noteikumus, to pielikumus un līguma projektu.

3.       Uzdot Priekules novada pašvaldības Īpašuma atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai organizēt nekustamā īpašuma atsavināšanas  procesu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.

 

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams

- Priekules novada pašvaldības Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

- finanšu nodaļai;

- attīstības un plānošanas nodaļas vadītājai U.Ržepickai;      

- nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V.Jablonska

 

PIRMĀS MUTISKĀS IZSOLES NOTEIKUMI 

1.pielikums 

2.pielikums 

3.pielikums 

4.pielikums 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

605. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu XX

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 28.novembrī                                                                                                                            

Nr.605           

          (protokols Nr.15,  11.punkts)

 

 

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu XX

 

            Lēmuma teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V.Jablonska

 

606. Par ziedojuma pieņemšanu Priekules vidusskolai

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 28.novembrī                                                                                                                            

Nr.606           

          (protokols Nr.15,  12.punkts)

 

Par ziedojuma pieņemšanu Priekules vidusskolai

 

            2019. gada 14. novembrī pašvaldībā saņemts Priekules vidusskolas direktores Irinas Tiesneses iesniegums, kurā lūgts atļaut pieņemt ziedojumu 1008 EUR apmērā no SIA “Ruģi”.

Iesniegumā norādīts, ka ziedojums tiks ieskaitīts pašvaldības ziedojumu kontā un to izmantos tautastērpu komplektu un deju apavu iegādei Priekules vidusskolas jauniešu deju kolektīvam.

Atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.      Apstiprināt ziedojumu 1008 EUR apmērā no SIA “Ruģi”.

2.      Minēto ziedojumu izlietot tautastērpu komplektu un deju apavu iegādei Priekules vidusskolas jauniešu deju kolektīvam.

3.      Par lēmuma izpildi atbild Priekules vidusskolas direktore Irina Tiesnese.

 

 

Lēmums nosūtāms: Finanšu nodaļa, Priekules vidusskolai

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V.Jablonska

 

608. Par nekustamā īpašuma “Mazās Palejas”, Virgas pag., Priekules nov., nodošanu atsavināšanai, atsavināšanas izsoles nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 28.novembrī                                                                                                                            

Nr.608           

          (protokols Nr.15,  14.punkts)

 

 

Par nekustamā īpašuma “Mazās Palejas”, Virgas pag., Priekules nov., nodošanu atsavināšanai, atsavināšanas izsoles nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

 

Izskatot jautājumu par nekustamā īpašuma “Mazās Palejas”, Virgas pagastā, nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu, tika konstatēts, ka:

Nekustamais īpašums „Mazās Palejas”, kadastra Nr. 6498 004 0195, Virgas pagastā sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6498 004 0195  0,58 ha platībā. Zemes lietošanas mērķis ir zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.

2019.gada 09.oktobrī īpašuma tiesības noreģistrētas Virgas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000593678 uz pašvaldības vārda.

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmajā daļā noteikts, ka [...] atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgai atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai.

Nekustamais īpašums „Mazās Palejas”, Virgas pagastā nav nepieciešams pašvaldības  noteikto funkciju izpildes nodrošināšanai.

2019.gada 08.novembrī sertificēts nekustamā īpašuma vērtētājs SIA „Invest Rīga Liepāja”, reģ.Nr.42103024236, noteicis, ka nekustamā īpašuma “Mazās Palejas”, Virgas pagastā, Priekules novadā,  kadastra Nr. 6498 004 0195, tirgus vērtība uz 2019.gada 15.oktobri ir 1000 EUR (viens tūkstotis eiro).

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk tekstā- PPMAL) 1.pantu, nosacītā cena šā panta izpratnē ir nekustamā īpašuma vērtība, kas noteikta atbilstoši standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem (...).

Saskaņā ar PPMAL 8.panta trešo daļu mantas nosacīto cenu apstiprina institūcija (amatpersona), kura saskaņā ar šā panta pirmo un otro daļu organizē nekustamā īpašuma novērtēšanu.

Nekustamā īpašuma nosacītā cena un izsoles sākumcena ir 1682 EUR (viens tūkstotis seši simti astoņdesmit divi eiro), noapaļojot līdz veseliem eiro, ko veido:

1) Noteiktā nekustamā īpašuma vērtība – 1000 EUR;

2) Izdevumi par nekustamā īpašuma novērtēšanu – 169,40 EUR;

3) izdevumi par zemes instrumentālo uzmērīšanu- 484  EUR;

4) zemesgrāmatas kancelejas nodeva- 28,46 EUR.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.pantu, 5.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka atļauju atsavināt valsts nekustamo īpašumu dod Ministru kabinets, bet atvasinātu publisku personu nekustamo īpašumu — attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija, 5.panta piekto daļu- lēmumā par nekustamā īpašuma atsavināšanu tiek noteikts arī atsavināšanas veids, 8.panta trešo daļu, 10.panta pirmo daļu un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu(...),atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Nodot atsavināšanai pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „Mazās Palejas”, kadastra Nr.6498 004 0195, sastāvošu no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6498 004 0195 0,58 ha lielā platībā, Virgas pagastā, Priekules novadā, rīkojot mutisko izsoli ar augšupejošu soli.

2. Apstiprināt Priekules novada pašvaldībai piederošānekustamā īpašuma “Mazās Palejas”, Virgas pagastā, Priekules novadā, kadastra Nr.6498 004 0195, pirmās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli sākumcenu 1682 EUR ( viens tūkstotis seši simti astoņdesmit divi eiro).

3. Apstiprināt Priekules novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Mazās Palejas”, Virgas pagastā, Priekules novadā, kadastra Nr.6498 004 0195, izsoles noteikumus, to pielikumus, līguma projektu un grafisko attēlojumu.

4. Uzdot Priekules novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai organizēt nekustamā īpašuma atsavināšanas  procesu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams:

- Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

- finanšu nodaļai;

- nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V.Jablonska

 

PIRMĀS MUTISKĀS IZSOLES NOTEIKUMI

1. pielikums 

2. pielikums

3. pielikums

4. pielikums

5. pielikums

1. grafiskais pielikums 

 

 

 

609. Par nekustamā īpašuma “Pīpenes”, Virgas pag., Priekules nov., nodošanu atsavināšanai, atsavināšanas izsoles nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 28.novembrī                                                                                                                            

Nr.609           

          (protokols Nr.15,  15.punkts)

 

 

Par nekustamā īpašuma “Pīpenes”, Virgas pag., Priekules nov., nodošanu atsavināšanai, atsavināšanas izsoles nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

 

Izskatot jautājumu par nekustamā īpašuma “Pīpenes”, Virgas pagastā, nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu, tika konstatēts, ka:

Nekustamais īpašums „Pīpenes”, kadastra Nr. 6498 004 0289, Virgas pagastā sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6498 004 0375  0,31 ha platībā, no tiem lauksaimniecībā izmantojamā zeme 0,30 ha. Zemes lietošanas mērķis ir zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.

2019.gada 09.oktobrī īpašuma tiesības noreģistrētas Virgas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000593667 uz pašvaldības vārda.

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmajā daļā noteikts, ka [….] atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgai atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai.

Nekustamais īpašums „Pīpenes”, Virgas pagastā nav nepieciešams pašvaldības  noteikto funkciju izpildes nodrošināšanai.

2019.gada 08.novembrī sertificēts nekustamā īpašuma vērtētājs SIA „Invest Rīga Liepāja”, reģ.Nr.42103024236, noteicis, ka nekustamā īpašuma “Pīpenes”, Virgas pagastā, Priekules novadā,  kadastra Nr. 6498 004 0289, tirgus vērtība uz 2019.gada 15.oktobri ir 940 EUR (deviņi simti četrdesmit eiro).

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk tekstā- PPMAL) 1.pantu, nosacītā cena šā panta izpratnē ir nekustamā īpašuma vērtība, kas noteikta atbilstoši standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem (...).

Saskaņā ar PPMAL 8.panta trešo daļu mantas nosacīto cenu apstiprina institūcija (amatpersona), kura saskaņā ar šā panta pirmo un otro daļu organizē nekustamā īpašuma novērtēšanu.

Nekustamā īpašuma nosacītā cena un izsoles sākumcena ir 1628 EUR (viens tūkstotis seši simti divdesmit astoņi eiro), noapaļojot līdz veseliem eiro, ko veido:

1) Noteiktā nekustamā īpašuma vērtība – 940 EUR;

2) Izdevumi par nekustamā īpašuma novērtēšanu – 169,40 EUR;

3) izdevumi par zemes instrumentālo uzmērīšanu- 459,80  EUR;

4) VZD maksas pakalpojumi - 30,00 EUR.

5) zemesgrāmatas kancelejas nodeva- 28,46 EUR.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.pantu, 5.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka atļauju atsavināt valsts nekustamo īpašumu dod Ministru kabinets, bet atvasinātu publisku personu nekustamo īpašumu — attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija, 5.panta piekto daļu- lēmumā par nekustamā īpašuma atsavināšanu tiek noteikts arī atsavināšanas veids, 8.panta trešo daļu, 10.panta pirmo daļu un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu(...),atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Nodot atsavināšanai pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „Pīpenes”, kadastra Nr.6498 004 0289, sastāvošu no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6498 004 0375 0,31 ha lielā platībā, Virgas pagastā, Priekules novadā, rīkojot mutisko izsoli ar augšupejošu soli.

2. Apstiprināt Priekules novada pašvaldībai piederošānekustamā īpašuma “Pīpenes”, Virgas pagastā, Priekules novadā, kadastra Nr.6498 004 0289, pirmās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli sākumcenu 1628 EUR ( viens tūkstotis seši simti divdesmit astoņi eiro).

3. Apstiprināt Priekules novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Pīpenes”, Virgas pagastā, Priekules novadā, kadastra Nr.6498 004 0289, izsoles noteikumus, to pielikumus, līguma projektu un grafisko attēlojumu.

4. Uzdot Priekules novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai organizēt nekustamā īpašuma atsavināšanas  procesu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams:

- Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

- finanšu nodaļai;

- nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V.Jablonska

 

PIRMĀS MUTISKĀS IZSOLES NOTEIKUMI

1. pielikums

2. pielikums

3. pielikums

4. pielikums

5. pielikums

1. grafiskais pielikums

 

 

 

 

610. Par nekustamā īpašuma (zemes starpgabala) “Kairi”, Virgas pag., Priekules nov., nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 28.novembrī                                                                                                                            

Nr.610           

          (protokols Nr.15,  16.punkts)

 

 

Par nekustamā īpašuma (zemes starpgabala) “Kairi”, Virgas pag., Priekules nov., nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu

 

Izskatot jautājumu par nekustamā īpašuma (zemes starpgabala) “Kairi”, Virgas pagastā, nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu, tika konstatēts, ka:

2019.gada 08.jūlijā Priekules novada pašvaldībā tika saņemts Jāņa Kokaiņa iesniegums ar lūgumu atsavināt zemes vienību (starpgabalu) “Kairi”, kadastra apzīmējums 6498 001 0154, Virgas pagastā. Zemes vienība robežojas ar XX piederošā nekustamā īpašuma “Jaunkairi”, kadastra Nr.64980010503, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 64980010503 ( vienīgais pierobežnieks).

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk – PPMAL) 4.panta ceturtās daļas 1.punktu atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt šādas personas: zemes īpašnieks vai visi kopīpašnieki, ja viņi vēlas nopirkt zemesgrāmatā ierakstītu ēku (būvi), kas atrodas uz īpašumā esošās zemes, vai zemes starpgabalu, kas piegul viņu zemei.

2019.gada 09.oktobrī īpašuma tiesības noreģistrētas Virgas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000593580 uz pašvaldības vārda.

2019.gada 28.oktobrī sertificēts nekustamā īpašuma vērtētājs SIA „Invest Rīga Liepāja”, reģ.Nr.42103024236, noteicis, ka nekustamā īpašuma “Kairi”, Virgas pagastā, Priekules novadā,  kadastra Nr. 6498 001 0154, tirgus vērtība uz 2019.gada 15.oktobri ir 200 EUR (divi simti eiro).

Saskaņā ar  PPMAL 37.panta pirmās daļas 4.punktu pārdot publiskas personas mantu par brīvu cenu var, ja nekustamo īpašumu iegūst šā likuma 4.panta ceturtajā daļā minētā persona. Šajā gadījumā pārdošanas cena ir vienāda ar nosacīto cenu.

Saskaņā ar PPMAL 1.pantu, nosacītā cena šā panta izpratnē ir nekustamā īpašuma vērtība, kas noteikta atbilstoši standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem (...).

Saskaņā ar PPMAL 8.panta trešo daļu mantas nosacīto cenu apstiprina institūcija (amatpersona), kura saskaņā ar šā panta pirmo un otro daļu organizē nekustamā īpašuma novērtēšanu.

Nekustamā īpašuma nosacītā cena ir 870 EUR (astoņi simti septiņdesmit eiro), noapaļojot līdz veseliem eiro, ko veido:

1) Noteiktā nekustamā īpašuma vērtība –200 EUR;

2) Izdevumi par nekustamā īpašuma novērtēšanu – 169,40 EUR;

3) izdevumi par zemes instrumentālo uzmērīšanu- 471,90  EUR;

4) kancelejas nodeva zemesgrāmatai- 28,46 EUR.

PPMAL 44.pantaastotās daļas 1.punkts nosaka, ka zemes starpgabalu, kuram nav iespējams nodrošināt pieslēgumu koplietošanas ielai (ceļam), vai zemes starpgabalu, kurš ir nepieciešams, lai nodrošinātu pieslēgumu koplietošanas ielai (ceļam), šajā likumā noteiktajā kārtībā drīkst atsavināt tam zemes īpašniekam vai visiem kopīpašniekiem, kuru zemei piegul attiecīgais zemes starpgabals.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.pantu, 4.panta ceturtās daļas 1.punktu, 5.panta pirmo daļu, 8.panta trešo daļu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu , likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu(...),atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Nodot atsavināšanai pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu “Kairi”, kadastra Nr.6498 001 0154, zemes vienības kadastra apzīmējums 6498 001 0154– 0,126 ha platībā, Virgas pagastā, atsavinot par nosacīto cenu.

2. Apstiprināt Priekules novada pašvaldībai piederošānekustamā īpašuma (zemes starpgabala) “Kairi”, Virgas pagastā, Priekules novadā, kadastra Nr.6498 001 0154, nosacīto cenu 870 EUR (astoņi simti septiņdesmit eiro).

  3. Nosūtīt paziņojumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu pirmpirkuma tiesīgajai personai.

  4.Pirmpirkuma tiesību izmantošanas gadījumā, noslēgt pirkuma līgumu saskaņā ar šim   lēmumam pievienoto pirkuma līguma projektu (   pielikums).

 5. Noteikt, ka pirmpirkuma tiesīgajai personai paziņojumā par pirmpirkuma tiesību izmantošanu jāsniedz informācija par to, kādā kārtībā tā izmantos pirmpirkuma tiesības  vai informāciju par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām jāsniedz viena mēneša laikā no paziņojuma par pirmpirkuma tiesību izmantošanas saņemšanas dienas.

Atbildīgā par atsavināšanas procesa turpmāku organizēšanu un pirkuma līguma sagatavošanu tā noslēgšanai- pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijas priekšsēdētāja.

 

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams:

- Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

- finanšu nodaļai;

- nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V.Jablonska

 

Pielikums 

612. Par Priekules novada pašvaldībai piederošās tehnikas izslēgšanu no pamatlīdzekļu sastāva un pārdošanu par brīvu cenu

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 28.novembrī                                                                                                                            

Nr.612           

          (protokols Nr.15,  18.punkts)

 

 

Par Priekules novada pašvaldībai piederošās tehnikas izslēgšanu no pamatlīdzekļu sastāva un pārdošanu par brīvu cenu

 

            Priekules novada pašvaldības īpašumā ir kustamā manta, kura turpmāk vairs nav nepieciešama pašvaldības funkciju pildīšanai.

            Manta netiek lietota, tā nav vairs izmantojams saimnieciskajā darbībā un nav  remontējama, līdz ar to tā ir realizējama.

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 37.pantu 

37.pants. (1) Pārdot publiskas personas mantu par brīvu cenu var, ja:

1) kustamās mantas atlikusī bilances vērtība pēc grāmatvedības uzskaites datiem ir mazāka par 700 euro. Šajā gadījumā pārdošanas cena nedrīkst būt mazāka par atlikušo vērtību;

2) izsoles izmaksas ir lielākas par mantas vērtību;

3) sarīkotā izsole ir bijusi nesekmīga (32.panta ceturtā daļa);

4) nekustamo īpašumu iegūst šā likuma 4.panta ceturtajā daļā minētā persona. Šajā gadījumā pārdošanas cena ir vienāda ar nosacīto cenu (8.pants).

(2) Sludinājums par publiskas personas mantas pārdošanu publicējams institūcijas, kas organizē nekustamā īpašuma atsavināšanu (9.pants), mājaslapā internetā un attiecīgās pašvaldības teritorijā izdotajā vietējā laikrakstā, ja tāds ir.

(3) (Izslēgta ar 13.06.2013. likumu)

(4) Šā panta otrā daļa tiek piemērota gadījumos, kad saskaņā ar šā likuma noteikumiem tiek rīkota publiskas personas mantas izsole.

(5) Ja nekustamo īpašumu pārdod par brīvu cenu šā likuma 4.panta ceturtajā daļā minētajām personām, institūcija, kas organizē nekustamā īpašuma atsavināšanu (9.pants), nosūta tām atsavināšanas paziņojumu.

(6) Ja pēc šā panta piektajā daļā minētā atsavināšanas paziņojuma saņemšanas tajā noteiktajā termiņā, kas nedrīkst būt īsāks par vienu mēnesi no atsavināšanas paziņojuma nosūtīšanas dienas, pirkt nekustamo mantu piesakās vairākas personas, kurām ir pirmpirkuma tiesības, rīkojama izsole starp šīm personām.

(7) Ja persona, kurai ir pirmpirkuma tiesības, nenoslēdz pirkuma līgumu, Ministru kabinets vai atvasinātas publiskas personas lēmējinstitūcija var atcelt lēmumu par nodošanu atsavināšanai vai lemj par atsavināšanas veida maiņu.

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 1.daļas 2.punktu un „Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma” 3.panta 1.daļas 2.punktu; 6.panta 2.un 3.daļu; 37.panta 1.daļas 1.punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.      Izslēgt no Priekules novada pašvaldības  pamatlīdzekļu sastāva un pārdot izsolē par brīvu cenu sekojošu mantu:

Nr.p.k.

Tehnikas nosaukums

Inventāra Nr.

Atlikusī bilances vērtība EUR

1.

Pasažieru autobuss IVECO 4510, izl.gads 1995., Valsts reģ.Nr. FS 9247, zaļā krāsā, sēdvietas 17, reģistrācijas apliecības nr. AF 0979212  VIN ZCF04570005047388

 

1231-3521

0

2.

Pasažieru autobuss MERCEDES BENZ 0303, izl.gads 1988., Valsts reģ.Nr. FS 6426,

1231-1193

0

3.

Automašīna GAZ SAZ 3507, izl.gads 1987., Valsts reģ.Nr. CZ 5250, gaiši zilā krāsā, kravas pašizgāzējs, reģistrācijas apliecības nr. AF 0028582  VIN XTH531400H1015134

 

1231-811

0

2.      Informāciju par pārdošanu publicēt Priekules novada pašvaldības mājas lapā www.priekulesnovads.lv

3.      Tehnikas pārdošanu izsolē nodrošina Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisija.

4.       Saņemtos finanšu līdzekļus par  pārdošanu ieskaitīt Priekules novada pašvaldības budžetā.

5.       Lēmuma izpildes kontroli nodrošina izpilddirektors Andris Razma.

 

Izsūtāms:

1) Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisija

2)Finanšu nodaļa

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V.Jablonska

 

 

614. Par pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma “Ustupi”, Priekules pagasts, Priekules novads, atsavināšanas izsoles rīkošanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 28.novembrī                                                                                                                            

Nr.614           

          (protokols Nr.15,  20.punkts)

 

Par pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma  “Ustupi”, Priekules pagasts, Priekules novads, atsavināšanas izsoles rīkošanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

 

Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6482  002 0060 – zeme zem ēkām un pagalmiem – 0,47 ha .

            Sertificēts zemes vērtētājs SIA „Invest Rīga Liepāja ”, reģ. Nr.42103024236, juridiskā adrese Graudu iela 27/29, Liepāja, noteicis, ka nekustamā īpašuma “Ustupi”, Priekules pagastā, Priekules novadā,  kadastra Nr. 6482 002 0060, tirgus vērtība uz 2019. gada 15.oktobri (apsekošanas datums) ir 3600 EUR  (trīs tūkstoši seši simti euro un 00 centi).

 

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk – PPMAL) 1.pantu, nosacītā cena šā panta izpratnē ir nekustamā īpašuma vērtība, kas noteikta atbilstoši Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem [..]

Saskaņā ar PPMAL 8.panta trešo daļu mantas nosacīto cenu apstiprina institūcija (amatpersona), kura saskaņā ar šā panta pirmo un otro daļu organizē nekustamā īpašuma novērtēšanu.

Nekustamā īpašuma nosacītā cena un izsoles sākumcena ir 3794  EUR (trīs tūkstoši septiņi simti deviņdesmit četri euro un 00 centi ), noapaļojot līdz veseliem euro, ko veido:

1)      noteiktā nekustamā īpašuma vērtība 3600,00 EUR  (trīs tūkstoši seši simti euro un 00 centi).

2)      izdevumi par nekustamā īpašuma novērtēšanu – 193,60 EUR (viens simts deviņdesmit trīs euro un 60 centi) saskaņā ar vērtētāja izrakstīto rēķinu.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.pantu, 8.panta trešo daļu, 10.panta pirmo daļu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.       Apstiprināt Priekules novada pašvaldībai piederošānekustamā īpašuma           “ Ustupi”, Priekules pagasts, Priekules novads, kadastra numurs 6482 002 0060, pirmās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli sākumcenu 3794  EUR (trīs tūkstoši septiņi simti deviņdesmit četri euro un 00 centi ).

2.       Apstiprināt Priekules novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Ustupi”, Priekules pagasts, Priekules novads, kadastra numurs 6482 002 0060, izsoles noteikumus, to pielikumus un līguma projektu.

3.       Uzdot Priekules novada pašvaldības Īpašuma atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai organizēt nekustamā īpašuma atsavināšanas  procesu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.

 

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams

- Priekules novada pašvaldības Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

- finanšu nodaļai;

- nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V.Jablonska

 

PIRMĀS MUTISKĀS IZSOLES NOTEIKUMI

1. pielikums

2. pielikums

3. pielikums

4. pielikums 

 

 

615. Par Priekules novada pašvaldībai piederošo kases aparātu nodošanu atsavināšanai

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 28.novembrī                                                                                                                            

Nr.615           

          (protokols Nr.15, 21.punkts)

 

Par Priekules novada pašvaldībai piederošo kases aparātu nodošanu atsavināšanai

 

            Priekules novada pašvaldības īpašumā ir kustamās mantas, kuras atrodas Priekules pilsētas valdījumā un turpmāk vairs nav nepieciešamas pašvaldības funkciju pildīšanai.

            Sakarā ar grozījumiem 2003. gada 21. oktobra Ministru kabineta noteikumos Nr.584 “Kases operāciju uzskaites noteikumi” mantas netiek lietotas, tās nav vairs izmantojamas saimnieciskajā darbībā, līdz ar to tās ir realizējamas.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 37.panta 1.daļas 1.punktu, pārdot kustamās mantas par to atlikušo bilances vērtību pēc grāmatvedības uzskaites datiem uz 2019. gada 31. oktobri.

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 1.daļas 2.punktu un „Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma” 3.panta 1.daļas 2.punktu; 37.panta 1.daļas 1.punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Nodot atsavināšanai un pārdot izsolē Priekules novada pašvaldības kustamo mantu:

Nr.p.k.

Tehnikas nosaukums

Inventāra Nr.

Atlikusī bilances vērtība, EUR

1.

Kases aparāts CHD 3050  ar naudas lādi

1239-8484

322,78

2.

Kases aparāts CHD 3050  ar naudas lādi

1239-8485

322,78

3.

Kases aparāts CHD 3050  ar naudas lādi

1239-8486

322,78

4.

Kases aparāts CHD 3050 EKA ar naudas lādi LGS-CHD 3000

1239-8635

361,86

5.

Kases aparāts CHD 3050 EKA ar naudas lādi LGS-CHD 3000

1239-8647

361,86

 

2.      Kustamās mantas pārdošanu izsolē nodrošina Priekules novada pašvaldības Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisija.

3.      Par lēmuma izpildi atbildīga finanšu nodaļas vadītājas pienākumu izpildītāja Laura Garkalne.

 

 

Lēmums nosūtāms: Finanšu nodaļa, Priekules novada pašvaldības Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisija.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V.Jablonska

 

616. Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšanu sākot ar 2020.gada 1.janvāri

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 28.novembrī                                                                                                                            

Nr.616           

          (protokols Nr.15,  22.punkts)

 

Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšanu

 sākot ar 2020.gada 1.janvāri

 

            Pašvaldībā saņemts pilnsabiedrības “Vides pakalpojumi Liepājai”, reģ.Nr. 40203013387, 19.11.2019. iesniegums ar lūgumu grozīt sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifu ar 2020. gada 1. janvāri, nosakot to 14,43 EUR/m3 bez PVN un 1,64 EUR bez PVN par vienu marķētu sadzīves atkritumu maisu.

            Lūgums pamatots saistībā ar Dabas resursu nodokļa palielināšanos.

            Izskatot minēto iesniegumu, konstatēts sekojošais:

            Sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Priekules novadā sākot ar 2019.gada 9.janvāri organizē atbilstoši Liepājas pilsētas domes Vienotā iepirkuma par atkritumu apsaimniekotāja izvēli iepirkuma komisijas 2016.gada 20.jūnija lēmumam. 

            Pamatojoties uz iepirkuma komisijas lēmumu Priekules novada pašvaldība ir noslēgusi līgumu ar pilnsabiedrību “Vides pakalpojumi Liepājai” par pakalpojuma sniegšanu.

Pamatojoties uz Atkritumu apsaimniekošanas likuma  39.panta pirmo daļu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta e) apakšpunktu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

            Apstiprināt atkritumu apsaimniekošanas maksu Priekules novada administratīvajā teritorijā ar 2020.gada 1.janvāri sekojoši:

1.1.  EUR/m3 14,43 (četrpadsmit euro un četrdesmit trīs centi) par vienu kubikmetru bez PVN (EUR 17,46  ieskaitot PVN) ;

1.2.  EUR 1,64 bez PVN (EUR 1,98 ieskaitot PVN) par 1 (vienu) marķētu sadzīves atkritumu maisu (100 litri).

2.      Lēmumu publicēt pašvaldības mājas lapā www.priekulesnovads.lv un izdevumā “Priekules Novada ziņas”.

3.      Atbildīgais par lēmuma izpildes kontroli – pašvaldības izpilddirektors.

 

Izsūtāms: PS “Vides pakalpojumi Liepājai”, visām pārvaldēm, Finanšu nodaļai, SIA “Priekules nami”.

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                  V.Jablonska

 

617. Par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Brīvības iela 41, Priekule, Priekules novads, kadastra numurs 6415 003 0146, otrās mutiskās izsoles...

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 28.novembrī                                                                                                                            

Nr.617           

          (protokols Nr.15,  23.punkts)

 

 

Par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Brīvības iela 41, Priekule, Priekules novads, kadastra numurs 6415 003 0146, otrās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli atzīšanu par nenotikušu un trešās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

 

Ar 2019. gada 27. jūnija Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr.315 apstiprināta nekustamā īpašuma Brīvības iela 41, Priekulē, Priekules novadā, kadastra numurs 6415 003 0146, atsavināšanas izsoles rīkošana, pirmās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli izsoles noteikumi un nosacītā cena 8100,00 EUR (astoņi tūkstoši viens simts euro un 00 centi).

Ar 2019.gada 26.septembra Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr.490 apstiprināti nekustamā īpašuma Brīvības iela 41, Priekulē, Priekules novadā, kadastra numurs 6415 003 0146, otrās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli izsoles noteikumi un sākumcena 6480,00 EUR (seši tūkstoši četri simti astoņdesmit euro un 00 centi).

Paziņojums par izsoli publicēts Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 11.panta, 12.panta un 13.panta noteiktajā kārtībā.

Saskaņā ar izsoles noteikumu (apstiprināti ar 26.09.2019. Priekules novada pašvaldības domes sēdes lēmumu Nr.490) 3.2.punktu, dalībnieku reģistrācija izsolei tika noteikta līdz 2019. gada 01. novembrim plkst. 13.00. Izsludinātajā termiņā nav reģistrējies neviens izsoles dalībnieks.

 Saskaņā ar izsoles noteikumu 8.1.2. apakšpunktu izsole atzīstama par nenotikušu, ja noteiktajā termiņā neviens dalībnieks nav reģistrējies. Tā kā izsludinātajā termiņā izsolei nepieteicās neviens dalībnieks, izsole atzīstama par nenotikušu.

            Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta otro daļu, pēc otrās nesekmīgās izsoles institūcija, kas organizē nekustamā īpašuma atsavināšanu (9.pants), var:

1)      rīkot trešo izsoli ar augšupejošu soli, pazeminot izsoles sākumcenu ne vairāk kā par 60 procentiem no nosacītās cenas;

2)      rīkot jaunu izsoli, mainot nosolītās augstākās cenas samaksas kārtību;

rīkot izsoli ar lejupejošu soli;

3)      ierosināt atcelt lēmumu par nodošanu atsavināšanai.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta otro daļu un  likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.      Atzīt Priekules novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Brīvības iela 41, Priekulē, Priekules novadā, kadastra numurs 6415 003 0146, otro mutisko izsoli ar augšupejošu soli par nenotikušu.

2.      Rīkot Priekules novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Brīvības iela 41, Priekulē, Priekules novadā, kadastra numurs 6415 003 0146, trešo mutisko izsoli ar augšupejošu soli.

3.      Apstiprināt Priekules novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Brīvības iela 41, Priekulē, Priekules novadā, kadastra numurs 6415 003 0146, trešās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli sākumcenu - 3240,00 EUR (trīs tūkstoši divi simti četrdesmit euro  un 00 centi ), kas ir,  pazeminājums ne vairāk kā par 60 procentiem no nosacītās cenas 8100,00 EUR (astoņi tūkstoši viens simts euro un 00 centi).

4.      Apstiprināt izsoles rezultātus un izsoles protokolu tuvākajā kārtējā Priekules novada pašvaldības domes sēdē.

5.      Apstiprināt Priekules novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Brīvības iela 41, Priekulē, Priekules novadā, kadastra numurs 6415 003 0146, izsoles noteikumus, to pielikumus un līguma projektu.

6.      Uzdot Priekules novada pašvaldības Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai organizēt turpmāko atsavināšanas procesu, rīkojot trešo mutisko izsoli ar augšupejošu soli atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.

 

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams:

- Priekules novada pašvaldības Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

- finanšu nodaļai;

- attīstības plānošanas nodaļas vadītājai U.Ržepickai;           

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V.Jablonska

 

 

 

PIRMĀS MUTISKĀS IZSOLES NOTEIKUMI

1. pielikums

2. pielikums

3. pielikums

4. pielikums

 

618. Par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Tirgoņu iela 1, Priekule, Priekules novads, kadastra numurs 6415 003 0196, pirmās mutiskās izsoles...

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 28.novembrī                                                                                                                            

Nr.618           

          (protokols Nr.15,  24.punkts)

 

 

Par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Tirgoņu iela 1, Priekule, Priekules novads, kadastra numurs 6415 003 0196, pirmās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli atzīšanu par nenotikušu un otrās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

 

Ar 2019. gada 26. septembra Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr.495 apstiprināta nekustamā īpašuma Tirgoņu iela 1, Priekulē, Priekules novadā, atsavināšanas izsoles rīkošana, pirmās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli izsoles noteikumi un nosacītā cena 3175,00 EUR (trīs tūkstoši viens simts septiņdesmit pieci euro un 00 centi).

Paziņojums par izsoli publicēts Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 11.panta, 12.panta un 13.panta noteiktajā kārtībā.

Saskaņā ar izsoles noteikumu (apstiprināti ar 26.09.2019. Priekules novada pašvaldības domes sēdes lēmumu Nr.495) 3.2. punktu, dalībnieku reģistrācija izsolei tika noteikta līdz 2019. gada 08.novembrim plkst. 13.00. Izsludinātajā termiņā nav reģistrējies neviens izsoles dalībnieks.

Saskaņā ar izsoles noteikumu 8.1.2. apakšpunktu izsole atzīstama par nenotikušu, ja noteiktajā termiņā neviens dalībnieks nav reģistrējies. Tā kā izsludinātajā termiņā izsolei nepieteicās neviens dalībnieks, izsole atzīstama par nenotikušu.

   Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32. panta pirmo daļu, ja nekustamā īpašuma pirmajā izsolē neviens nav pārsolījis izsoles sākumcenu, var:

1)      rīkot otro izsoli ar augšupejošu soli, kurā institūcija, kas organizē nekustamā īpašuma atsavināšanu (9.pants), var pazemināt izsoles sākumcenu ne vairāk kā par 20 procentiem;

2)      rīkot jaunu izsoli, mainot nosolītās augstākās cenas samaksas kārtību;

3)      ierosināt atcelt lēmumu par nodošanu atsavināšanai.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta pirmo daļu un  likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.      Atzīt Priekules novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Tirgoņu iela 1, Priekulē, Priekules novadā, kadastra numurs 6415 003 0196, pirmo mutisko izsoli ar augšupejošu soli par nenotikušu.

2.      Rīkot Priekules novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Tirgoņu iela 1, Priekulē, Priekules novadā, kadastra numurs 6415 003 0196, otro mutisko izsoli ar augšupejošu soli.

3.      Apstiprināt Priekules novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Tirgoņu iela 1, Priekulē, Priekules novadā, kadastra numurs 6415 003 0196, otrās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli sākumcenu - 2540,00 EUR (divi tūkstoši pieci simti četrdesmit euro  un 00 centi ), kas ir,  pazeminājums ne vairāk kā par 20 procentiem no nosacītās cenas 3175,00 EUR (trīs tūkstoši viens simts septiņdesmit pieci euro un 00 centi).

4.      Apstiprināt izsoles rezultātus un izsoles protokolu tuvākajā kārtējā Priekules novada pašvaldības domes sēdē.

5.      Apstiprināt Priekules novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Tirgoņu iela 1, Priekulē, Priekules novadā, kadastra numurs 6415 003 0196, izsoles noteikumus, to pielikumus un līguma projektu.

6.      Uzdot Priekules novada pašvaldības Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai organizēt turpmāko atsavināšanas procesu, rīkojot otro mutisko izsoli ar augšupejošu soli atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.

 

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams:

- Priekules novada pašvaldības Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

- finanšu nodaļai;

- attīstības plānošanas nodaļas vadītājai U.Ržepickai;           

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V.Jablonska

 

 

PIRMĀS MUTISKĀS IZSOLES NOTEIKUMI

1. pielikums

2. pielikums

3. pielikums

4. pielikums 


 

619. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Mazaudari”, Bunkas pagasts, Priekules novads

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 28.novembrī                                                                                                                            

Nr.619           

          (protokols Nr.15,  25.punkts)

 

Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Mazaudari”, Bunkas pagasts,  Priekules novads

Ar 2019. gada 29. augusta Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr.432 nekustamais īpašums nodots atsavināšanai

Ar 2019. gada 29. augusta Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr.433 apstiprināti pirmās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli izsoles noteikumi un nosacītā cena 3576,00 EUR (trīs tūkstoši pieci simti septiņdesmit seši euro un 00 centi).

Paziņojums par izsoli publicēts Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 11.panta noteiktajā kārtībā.

Izsolei pieteicās un saskaņā ar izsoles noteikumiem tika reģistrēts viens dalībnieks – XX, deklarētā dzīvesvietas adrese, XX, kurš saskaņā ar izsoles noteikumiem ieguva tiesības slēgt nekustamā īpašuma pirkuma līgumu par izsoles sākumcenu 3576,00 EUR (trīs tūkstoši pieci simti septiņdesmit seši euro un 00 centi).

Izsoles noteikumu 4.4. punkts paredz, ka ja izsolei reģistrējies un uz izsoli ieradies tikai viens dalībnieks, tad izsoli nerīko, pirkuma līgums tiek slēgts saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Izsoles noteikumu 6.1. punkts paredz, ka nosolītājam sava piedāvātā augstākā summa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājuma naudu, jāsamaksā par nosolīto nekustamo īpašumu 3 (trīs) mēnešu laikā no izsoles rezultātu apstiprināšanas dienas, ja ar Priekules novada pašvaldības domes lēmumu nav noteikts cits termiņš.

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu institūcija, kas organizē mantas atsavināšanu (9.pants), izsoles rezultātus apstiprina ne vēlāk kā 30 dienu laikā.

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 36.panta pirmo daļu, publiskas personas mantas nosolītājs trīsdesmit dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas paraksta pirkuma līgumu.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, 36.panta pirmo daļu, „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Apstiprināt 2019. gada 13. novembra Priekules novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Mazaudari”, Bunkas pagastā, Priekules novadā, pirmās mutiskās izsoles rezultātus un izsoles protokolu.

2. Noslēgt šā lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma pirkuma līgumu ar īpašuma ieguvēju par pirkuma līguma cenu 3576,00 EUR (trīs tūkstoši pieci simti septiņdesmit seši euro un 00 centi), nosakot, ka norēķins par nekustamo īpašumu tiek veikts līdz 2019.gada 09.decembrim.

3. Uzdot Priekules novada pašvaldības Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai sagatavot šā lēmuma 2.punktā minēto līgumu.

 

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

 

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams:

1.XX;

2. Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

3. Grāmatvedei G. Vaičekauskai.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V.Jablonska