03.06.2011. sēdē pieņemtie lēmumi (protokols nr.9)

1.§ SIA „GS Termo” iesnieguma izskatīšana par nomas maksas samazināšanu katlu mājas telpām, atļauju nojaukt šķūnīti un veikt projektēšanas un būvniecības darbus Vaiņodes ielā 4A, Priekulē.

 

Izskata SIA „GS Termo”, reģ. Nr.42103054739, valdes locekļa Ģirta Šteina 13.05.2011. (domē saņemts 18.05.2011., reģ. Nr.3-13/357) iesniegumu, kurā lūgts samazināt nomas maksu par katlu mājas telpām Vaiņodes ielā 4A no 0,35 Ls/m2  uz 0,20 Ls/m2, atļaut nojaukt šķūni-noliktavu Vaiņodes ielā 4A un veikt projektēšanas un būvniecības darbus Vaiņodes ielā 4A šķeldas noliktavas un nojumes piebūvēšanai.

Pamatojoties uz 08.06.2010. MK noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem”  77. punktu, kurā noteikts: „[:] Nomas maksu nesamazina pirmajā gadā pēc nomas līguma noslēgšanas”, 78.punktu un likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 1.daļas 2.punktu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 9 deputāti Modris Baumanis,  Ainars Cīrulis,  Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1.      Jautājuma nepietiekamas sagatavotības dēļ, atlikt tā izskatīšanu līdz 22.jūnija Priekules novada domes sēdei.

 

2.      Uzdot Priekules novada pašvaldības izpilddirektoram Andrim Razmam sagādāt nepieciešamos dokumentus un jaunu lēmuma projektu uz 22.jūnija novada domes sēdi.

 

2.§ Par saistošajiem noteikumiem Nr.3 „Priekules novada Gramzdas pagasta teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi 2007.-2019.gadam GROZĪJUMI”.

 

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” – 9 deputāti  Modris Baumanis,   Ainars Cīrulis, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1.      Apstiprināt Priekules novada saistošos noteikumus Nr.3 „Priekules novada Gramzdas pagasta teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi 2007.-2019.gadam GROZĪJUMI”. (Saistošie noteikumi pielikumā).

 

2.      Uzdot  kancelejai apstiprinātos saistošos noteikumus trīs dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un elektroniski nosūtīt zināšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.

 

 

3.§ Par 578.vēlēšanu iecirkņa adreses un nosaukuma maiņu.

 

Sakarā ar to, ka Priekules kultūras namā, kurā apstiprināts 578.vēlēšanu iecirknis, notiek remonts, pamatojoties uz  „Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likums”1.panta trešo daļu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 9 deputāti  Modris Baumanis,  Ainars Cīrulis,  Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

            Lūgt Centrālo vēlēšanu komisiju apstiprināt 578.vēlēšanu iecirkņa adreses un nosaukuma maiņu sekojoši:

 

1)      Esošā vēlēšanu iecirkņa numurs, adrese un objekta nosaukums – 578.vēlēšanu iecirknis, Peldu iela 1, Priekule, Priekules novads, LV-3434, Priekules kultūras nams.

 

2)      Iecirkņa jaunā adrese un objekta nosaukums – Saules iela 1, Priekule, Priekules novads, LV-3434, Priekules novada dome.

 

3)      Iecirkņa adrese un jaunais objekta nosaukums - Saules iela 1, Priekule, Priekules novads, LV-3434, Priekules novada dome.

 

4)      Pamatojums iecirkņa adreses vai objekta nosaukuma maiņai – Priekules kultūras namā notiek remonts un tas apmeklētājiem ir slēgts.

 

5)      Jaunā iecirkņa pieejamība vēlētājiem – atrodas pilsētas centrā ~ 500 m attālumā no esošā vēlēšanu iecirkņa.

6)      Jaunā iecirkņa pieejamība vēlētājiem ar kustību traucējumiem – nodrošināta.

 

7)      Interneta nodrošinājums, iespēja izmantot datortehniku, darba telpas iecirkņa komisijai – nodrošinātas.