Pašvaldība

Dienvidkurzemes novada pašvaldība

Reģ.Nr.90000058625

Priekules pilsētas pārvaldes adrese: Saules iela 1, Priekule, Dienvidkurzemes novads, LV 3434

Tālrunis 63461006; e-pasts dome@priekulesnovads.lv

Darba laiks: 

pirmdienās, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās 8.00-12.00 un 12.45-17.00 

piektdienās 8.00-12.00 un 12.30-15.30

Izpilddirektors Andris Razma

Pamatbudžeta norēķinu konti:

Dienvidkurzemes novada pašvaldība

Reģistrācijas Nr. 90000058625

Adrese: Lielā iela 76, Grobiņa, Dienvidkurzemes nov., LV-3430

Banka: AS “SEB banka”,

Norēķinu konts Nr. LV73UNLA0050014272020,

SWIFT kods: UNLALV2X

Tālruņi: 63461006

E-pasts: pasts@dkn.lv

AS Swedbank

Konta Nr. LV30HABA0551018598451

SWIFT:HABALV22

AS DNB Banka

Konta Nr. LV59RIKO0002013187968

SWIFT:RIKOLV2X

AS Citadele banka

Konta Nr. LV19PARX0012428760001

SWIFT:PARXLV22

Ziedojumu un dāvinājumu konts:

Konta Nr. LV07HABA0551032677057

SWIFT:HABALV22

 

Maksājuma mērķī obligāti jānorāda vārds, uzvārds, pagasts un par ko maksā.